SOS! SZENT ANNA RÉTI KÁPOLNA November 2. a határidő!

Kedves Olvasó!

A XII. ker-i önkormányzat a Normafára tervezett fejlesztésekre megvalósíthatósági tanulmányt készíttet.
Az alábbi linken található rövid KÉRDŐÍV SORONKÍVÜLI KITÖLTÉSE SZÜKSÉGES!
Amennyiben egyet ért célunkkal, Ön is várja és híve a Jézus által ígért világbékének, abban az esetben kérjük a 16. pontba a lent olvasható szöveget SOS bemásolni és elküldeni szíveskedjen!

KÉRJÜK JELEN FELHÍVÁST ISMERŐSEINEK MOST TOVÁBBÍTANI és a LEHETSÉGES FÓRUMOKON MEGOSZTANI, MIVEL az INTERNETES LINK csak NOVEMBER 2-IG LESZ ELÉRHETŐ! LEHETŐSÉG SZERINT, TÖLTSÜK KI MINÉL TÖBBEN a KÉRDŐÍVET! (https://www.surveymonkey.com/s/Normafa)

BEMÁSOLANDÓ SZÖVEG a 16. PONTBA:

“VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJE ENGESZTELŐ KÁPOLNÁT SZERETNÉNK az EREDETI, NATÁLIA NŐVÉR HAGYATÉK IRATAI SZERINT OLYAN MÉRETBEN és MŰSZAKI PARAMÉTEREKKEL a LÁTOMÁSBAN PONTOSAN KIJELÖLT HELYSZÍNEN a SZENT ANNA RÉTEN BELÜL, AHOGY AZT JÉZUS NATÁLIA NŐVÉRNEK LEDIKTÁLTA. EREDETI KÖTETEK az EGYHÁZ BIRTOKÁBAN VANNAK a MEGVALÓSÍTANDÓ RÉSZLETES TERVEKKEL EGYÜTT. AKTÁK: 2930/1947, 3437/1948, 7435/1948. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÍRÁSBELI ENGEDÉLYÉT TARTALMAZZA: 1443/2013. (VII. 16.) Korm. Határozat”

Korábbi írásainkban tájékoztattuk Önöket arról, hogy:

JÉZUS ÍGÉRETE MAGYARORSZÁG és a VILÁG részére:

” Anyám, ezentúl a Te kezedbe helyezem Magyarországnak és a világnak eljövendő sorsát. Te leszel, mintegy a 2. megváltója a vérbe és bűnbe merült világnak. “

“Jézus kérte Natália nővért, hogy indítsanak engesztelő mozgalmat és építsenek kápolnát a Szent Anna réten. Ha ez bekövetkezik, akkor Natália nővér ígéretet kapott arra Jézustól, hogy Magyarország mentesül a II. vh. dúlásától és borzalmaitól, illetve az engesztelő mozgalom révén az egész világban béke fog következni.”

“Az egyház készítsen nekem helyet, ahova kegyelmeimmel leszállhassak, hogy a bűnösöket megtérítsem, a bűnbánat és az engesztelés útjára vezessem.”

” Az egyháznak szét kell osztania vagyonát a szegények között. Ha vagyonotokat szét nem osztjátok, az Istentelenek fogják elvenni Tőletek, Titeket pedig marha vagonokban visznek el.”
(http://www.egipatrona.hu/kapolna/)

A SZENT ANNA RÉTEN KIZÁRÓLAG az a KÁPOLNA ÉPÜLHET MEG, MELYET JÉZUS KÉRT NATÁLIA NŐVÉREN KERESZTÜL.

Sajnos kevés szó esik napjainkban arról, hogy a II. vh. előtt, a Natália nővérék által elkezdett kápolnaépítés nem az eredeti, Jézus által üzent adatok alapján indult el, hanem egy lekicsinyített, egyszerűsített változatban. Erre tesz utaló megjegyzést Balázs Attila történész az alábbi linken megnézhető kisfilmben (16, 40 perc).

A kápolna építése nem fejeződhetett be. Valójában nem azért, mert az orosz csapatok elérték Budapestet és a Normafát, hanem azért, mert nem Jézus pontos kérését szerették volna megvalósítani. A front közeledte miatt, módosítás történt a terveken. Ő ezért engedte az oroszokat a Normafáig, a Szent Anna rétig. Jézus nem adott áldást olyan kápolna építésére, mely már emberi terv “szüleménye” és nem az Ő akarata szerint épült volna meg. Ez a valós oka annak, hogy engedte az orosz csapatok bejövetelét.
Amennyiben hiszünk a látomások szerint abban, hogy az általa kért kápolna felépülésekor az egész orosz hadsereget megállította volna az országhatárokon kívül, akkor hinnünk kell abban is, hogy megállíthatta volna őket akár Vác, akár Bp. határában, akár máshol azért, hogy megépülhessen az általa kért és várt kápolna. Megtette (megtehette) volna, ha az Ő kérése szerinti tervek alapján kezdődött volna meg az építkezés. Az építőanyag és egy nagy összegű pénzadomány rendelkezésre állt, melyek a háború során mind odavesztek.

A kápolna építés ügyének, jelenlegi szakaszában:
Nyilvánosság elé kell tárni, hogy pontosan milyen tervet kapott és írt alá az épület műszaki adottságaira és helyére vonatkozóan Mindszenty bíboros 1947. 05.08-án. Az általa aláírt dokumentumon már változtatás történt a Natália nővérék által megkezdett építkezéshez képest. Ismerni kell továbbá azt, hogy ezen a terven, történt-e változtatás az eredeti látomáshoz képest akár a kápolna helyét, akár méretét illetően.
Ismeretlenek továbbá a Natália nővér halálát megelőzően készült, legújabb tervek is.

Összefoglalva az eddig elkészült, különböző építési terveket:
A II. világháborút megelőző első terv, mely az oroszok közeledte miatt módosításra, egyszerűsítésre került. Az utóbbi a második terv, mely alapján kezdődött meg és nem fejeződhetett be az oroszok bejövetele miatt az építkezés. Harmadik terv a Mindszenty bíboros által aláírt terv. A 4. terv Natália nővér halálát megelőző utolsó terv.
Fentiek közül egyik sem került publikálásra, mint ahogy az eredeti látomás szövege sem. Mindenképpen szükséges annak tisztázása, hogy az elkészült tervek bármelyike, megegyezik-e a Jézus által lediktált, eredeti kéréssel. Erre kizárólag az iratok összehasonlítását követően kerülhet sor. Létezett-e ezeken kívül további, nyilvánosságra nem hozott építési terv?

Az eredeti iratok, vagy azok másolatának egy részével többen is rendelkeznek a még ma is élő szemtanúk közül, de amint a hivatkozott film is tartalmazza, azokról nem szívesen, ill. egyáltalán nem beszélnek.
Az építkezésben, alapkőletételben, későbbi lelkiség- és az eredeti terveket megőrző, újraépítést szorgalmazó munkát végzők közül, illetve a hagyatékot kezelők közül még többen élnek a mai napig is. Családtagjaik, vagy a náluk megőrzött fényképek adhatnának segítséget az igazság feltárásában.

A film szerinti megfogalmazás szerint az alapkőletétel (ill. valószínűsíthető a megkezdett építkezés) a történész mögött látható keresztnél történt. Más megfogalmazások szerint a régi, lerombolt Szent Anna kápolnától 33 lépésre, mely a jelenlegi kápolna közvetlen környezetében található. Itt emléktábla került elhelyezésre, mely ma már nem található. Megint más leírás szerint, a jelenlegi kápolnától 60-70 m-re található facsoportnál kezdték a II. vh. előtt az építkezést.
Melyik állítás és melyik publikált irat tartalmazza az igazságot? Valójában hol van kijelölve a Jézus által kért kápolna helye és hol van a továbbiakban megépítendő bazilika és szerzetesrendi épületek számára kijelölt terület?

Tanulnunk kell a múlt okán. Újból nem követhetünk el olyan tévedést még a legnagyobb jó szándékkal és akarattal sem, hogy az építkezés sürgetése miatt, elsikkad a lényeg: Eredeti dokumentumok alapján, Jézus kérésének teljes és pontos ismerete. Ennek hiányában, nem kérhetjük az építkezés megkezdését. Az eredeti iratok nyilvánosságra hozatala szükséges, melyekből egyértelműen kiderül, hogy hol és milyen adottságokkal kéri Jézus a kápolna és a további épületek megépítését.
A teljes eredeti dokumentáció az egyház birtokában van a PL 2930/1947, 3437/1948, 7435/1948 számú aktákban. Ezek tartalmazzák Jézus üzenetét az ország és a világ eljövendő sorsára, ill. útmutatásokat a szükséges teendőkre, feladatainkra.

Fontos, hogy kizárólag a VILÁG KIRÁLYÁNAK AKARATA szerinti kápolna épüljön meg pontosan arra a helyre az eredeti iratok alapján (fenti kisfilm 10. perc), ahová azt Jézus kérte.
Mind a méret, a pontos hely és a kivitelezés részletei kizárólagosan az Ő akarata szerint jelölhetők ki, ill. valósíthatók meg. Nem lehet meghatározó semmilyen földi törvény, vagy határozat, rendelet, vagy az éppen hatalmon lévő kormány, önkormányzat, egyház döntése sem. Az Égi akaratot nem írja és nem is írhatja felül semmilyen, egy adott pillanatban érvényesülő földi hatalom.

Kizárólag az ÉGI kérés érvényesülhet!

A Szent Anna réti kápolna építése eltér az eddig megépített kápolnáktól. A korábbi építkezéseket emberi gondolat, ill. szándék szerint, földi tervezéssel valósították meg.
A Szűz Anyának épülő kápolnát nem földi halandó kérte és azt nem íróasztalnál tervezték meg. Ezt Jézus kérte, teljesen pontos és részletes, konkrét megfogalmazással, melyek nem módosíthatók!
Valamiféle műszaki leírás (mely a részleteket nem tartalmazza, így hiányos és megkérdőjelezhető) a Natália kötetben megtalálható, de ez sem bizonyíték és nem fogadható el hitelesnek mindaddig, míg az eredeti szöveggel nem került összevetésre.
Ennek a kápolnának a Világ Királyának terve szerint kell megépülnie. Tiszteletben kell tartanunk akaratát! Földi személy ezen nem változtathat, nem módosíthat.

Amennyiben Jézus eredeti kérése teljesül az engesztelő mozgalom létrehozásával együtt, abban az esetben ígérete szerint, a magyarságot és a világot megmenti a pusztulástól. A Normafa melletti Szent Anna rét lesz a világ legnagyobb zarándok helye. Csodálatos gyógyulások és csodák bekövetkezése várható Mindszenty bíboros romlatlan teste mellett, a magyar Szent Korona áldásával, mely Jézus lelkét hordozza. A hely kizárólag ebben az esetben fog megszentelődni és Égi áldást “kapni”.

Ellenkező esetben földi, azaz emberi elgondolás, kitalálás szerinti kivitelezéssel, esetleg a Szent Anna rét más helyén, más méretekkel megépülő kápolnán nem lesz égi áldás, nem lesz megszentelve, nem lesznek csodák és csodálatos gyógyulások és nem fog bekövetkezni a magyarság és a világ megmentése! Ebben az esetben egy kisebb zarándokhellyé alakulhat a hely, de nem kaphatja meg az Isteni áldást.
Nem elégedhetünk meg azzal a pillanatnyi örömmel, melyet a réten “valahol, valamekkora és valamilyen” megépült kápolna okozna. Nem pillanatnyi élvezetről van szó, hanem a világmindenség teljes jövőjét meghatározó, mindannyiunk és utódaink életét befolyásoló sorsdöntő kérdésről.

Hallgassunk és fogadjuk meg idős tanító mesterünk bölcs szavait!
Minden más földi döntésre, mondjunk nemet!
Molnár V. József:
“Csak azt a parancsot kell teljesíteni, ami fentről jön!”


Az Égi Patróna megemlékezése Natália nővér sírján 2014
Mindenszentek és Halottak napja alkalmából

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”