SOS! SZENT ANNA RÉTI KÁPOLNA November 2. a határidő!

Kedves Olvasó!

A XII. ker-i önkormányzat a Normafára tervezett fejlesztésekre megvalósíthatósági tanulmányt készíttet.
Az alábbi linken található rövid KÉRDŐÍV SORONKÍVÜLI KITÖLTÉSE SZÜKSÉGES!
Amennyiben egyet ért célunkkal, Ön is várja és híve a Jézus által ígért világbékének, abban az esetben kérjük a 16. pontba a lent olvasható szöveget SOS bemásolni és elküldeni szíveskedjen!

KÉRJÜK JELEN FELHÍVÁST ISMERŐSEINEK MOST TOVÁBBÍTANI és a LEHETSÉGES FÓRUMOKON MEGOSZTANI, MIVEL az INTERNETES LINK csak NOVEMBER 2-IG LESZ ELÉRHETŐ! LEHETŐSÉG SZERINT, TÖLTSÜK KI MINÉL TÖBBEN a KÉRDŐÍVET! (https://www.surveymonkey.com/s/Normafa)

BEMÁSOLANDÓ SZÖVEG a 16. PONTBA:

“VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJE ENGESZTELŐ KÁPOLNÁT SZERETNÉNK az EREDETI, NATÁLIA NŐVÉR HAGYATÉK IRATAI SZERINT OLYAN MÉRETBEN és MŰSZAKI PARAMÉTEREKKEL a LÁTOMÁSBAN PONTOSAN KIJELÖLT HELYSZÍNEN a SZENT ANNA RÉTEN BELÜL, AHOGY AZT JÉZUS NATÁLIA NŐVÉRNEK LEDIKTÁLTA. EREDETI KÖTETEK az EGYHÁZ BIRTOKÁBAN VANNAK a MEGVALÓSÍTANDÓ RÉSZLETES TERVEKKEL EGYÜTT. AKTÁK: 2930/1947, 3437/1948, 7435/1948. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÍRÁSBELI ENGEDÉLYÉT TARTALMAZZA: 1443/2013. (VII. 16.) Korm. Határozat”

Korábbi írásainkban tájékoztattuk Önöket arról, hogy:

JÉZUS ÍGÉRETE MAGYARORSZÁG és a VILÁG részére:

” Anyám, ezentúl a Te kezedbe helyezem Magyarországnak és a világnak eljövendő sorsát. Te leszel, mintegy a 2. megváltója a vérbe és bűnbe merült világnak. “

“Jézus kérte Natália nővért, hogy indítsanak engesztelő mozgalmat és építsenek kápolnát a Szent Anna réten. Ha ez bekövetkezik, akkor Natália nővér ígéretet kapott arra Jézustól, hogy Magyarország mentesül a II. vh. dúlásától és borzalmaitól, illetve az engesztelő mozgalom révén az egész világban béke fog következni.”

“Az egyház készítsen nekem helyet, ahova kegyelmeimmel leszállhassak, hogy a bűnösöket megtérítsem, a bűnbánat és az engesztelés útjára vezessem.”

” Az egyháznak szét kell osztania vagyonát a szegények között. Ha vagyonotokat szét nem osztjátok, az Istentelenek fogják elvenni Tőletek, Titeket pedig marha vagonokban visznek el.”
(http://www.egipatrona.hu/kapolna/)

A SZENT ANNA RÉTEN KIZÁRÓLAG az a KÁPOLNA ÉPÜLHET MEG, MELYET JÉZUS KÉRT NATÁLIA NŐVÉREN KERESZTÜL.

Sajnos kevés szó esik napjainkban arról, hogy a II. vh. előtt, a Natália nővérék által elkezdett kápolnaépítés nem az eredeti, Jézus által üzent adatok alapján indult el, hanem egy lekicsinyített, egyszerűsített változatban. Erre tesz utaló megjegyzést Balázs Attila történész az alábbi linken megnézhető kisfilmben (16, 40 perc).

A kápolna építése nem fejeződhetett be. Valójában nem azért, mert az orosz csapatok elérték Budapestet és a Normafát, hanem azért, mert nem Jézus pontos kérését szerették volna megvalósítani. A front közeledte miatt, módosítás történt a terveken. Ő ezért engedte az oroszokat a Normafáig, a Szent Anna rétig. Jézus nem adott áldást olyan kápolna építésére, mely már emberi terv “szüleménye” és nem az Ő akarata szerint épült volna meg. Ez a valós oka annak, hogy engedte az orosz csapatok bejövetelét.
Amennyiben hiszünk a látomások szerint abban, hogy az általa kért kápolna felépülésekor az egész orosz hadsereget megállította volna az országhatárokon kívül, akkor hinnünk kell abban is, hogy megállíthatta volna őket akár Vác, akár Bp. határában, akár máshol azért, hogy megépülhessen az általa kért és várt kápolna. Megtette (megtehette) volna, ha az Ő kérése szerinti tervek alapján kezdődött volna meg az építkezés. Az építőanyag és egy nagy összegű pénzadomány rendelkezésre állt, melyek a háború során mind odavesztek.

A kápolna építés ügyének, jelenlegi szakaszában:
Nyilvánosság elé kell tárni, hogy pontosan milyen tervet kapott és írt alá az épület műszaki adottságaira és helyére vonatkozóan Mindszenty bíboros 1947. 05.08-án. Az általa aláírt dokumentumon már változtatás történt a Natália nővérék által megkezdett építkezéshez képest. Ismerni kell továbbá azt, hogy ezen a terven, történt-e változtatás az eredeti látomáshoz képest akár a kápolna helyét, akár méretét illetően.
Ismeretlenek továbbá a Natália nővér halálát megelőzően készült, legújabb tervek is.

Összefoglalva az eddig elkészült, különböző építési terveket:
A II. világháborút megelőző első terv, mely az oroszok közeledte miatt módosításra, egyszerűsítésre került. Az utóbbi a második terv, mely alapján kezdődött meg és nem fejeződhetett be az oroszok bejövetele miatt az építkezés. Harmadik terv a Mindszenty bíboros által aláírt terv. A 4. terv Natália nővér halálát megelőző utolsó terv.
Fentiek közül egyik sem került publikálásra, mint ahogy az eredeti látomás szövege sem. Mindenképpen szükséges annak tisztázása, hogy az elkészült tervek bármelyike, megegyezik-e a Jézus által lediktált, eredeti kéréssel. Erre kizárólag az iratok összehasonlítását követően kerülhet sor. Létezett-e ezeken kívül további, nyilvánosságra nem hozott építési terv?

Az eredeti iratok, vagy azok másolatának egy részével többen is rendelkeznek a még ma is élő szemtanúk közül, de amint a hivatkozott film is tartalmazza, azokról nem szívesen, ill. egyáltalán nem beszélnek.
Az építkezésben, alapkőletételben, későbbi lelkiség- és az eredeti terveket megőrző, újraépítést szorgalmazó munkát végzők közül, illetve a hagyatékot kezelők közül még többen élnek a mai napig is. Családtagjaik, vagy a náluk megőrzött fényképek adhatnának segítséget az igazság feltárásában.

A film szerinti megfogalmazás szerint az alapkőletétel (ill. valószínűsíthető a megkezdett építkezés) a történész mögött látható keresztnél történt. Más megfogalmazások szerint a régi, lerombolt Szent Anna kápolnától 33 lépésre, mely a jelenlegi kápolna közvetlen környezetében található. Itt emléktábla került elhelyezésre, mely ma már nem található. Megint más leírás szerint, a jelenlegi kápolnától 60-70 m-re található facsoportnál kezdték a II. vh. előtt az építkezést.
Melyik állítás és melyik publikált irat tartalmazza az igazságot? Valójában hol van kijelölve a Jézus által kért kápolna helye és hol van a továbbiakban megépítendő bazilika és szerzetesrendi épületek számára kijelölt terület?

Tanulnunk kell a múlt okán. Újból nem követhetünk el olyan tévedést még a legnagyobb jó szándékkal és akarattal sem, hogy az építkezés sürgetése miatt, elsikkad a lényeg: Eredeti dokumentumok alapján, Jézus kérésének teljes és pontos ismerete. Ennek hiányában, nem kérhetjük az építkezés megkezdését. Az eredeti iratok nyilvánosságra hozatala szükséges, melyekből egyértelműen kiderül, hogy hol és milyen adottságokkal kéri Jézus a kápolna és a további épületek megépítését.
A teljes eredeti dokumentáció az egyház birtokában van a PL 2930/1947, 3437/1948, 7435/1948 számú aktákban. Ezek tartalmazzák Jézus üzenetét az ország és a világ eljövendő sorsára, ill. útmutatásokat a szükséges teendőkre, feladatainkra.

Fontos, hogy kizárólag a VILÁG KIRÁLYÁNAK AKARATA szerinti kápolna épüljön meg pontosan arra a helyre az eredeti iratok alapján (fenti kisfilm 10. perc), ahová azt Jézus kérte.
Mind a méret, a pontos hely és a kivitelezés részletei kizárólagosan az Ő akarata szerint jelölhetők ki, ill. valósíthatók meg. Nem lehet meghatározó semmilyen földi törvény, vagy határozat, rendelet, vagy az éppen hatalmon lévő kormány, önkormányzat, egyház döntése sem. Az Égi akaratot nem írja és nem is írhatja felül semmilyen, egy adott pillanatban érvényesülő földi hatalom.

Kizárólag az ÉGI kérés érvényesülhet!

A Szent Anna réti kápolna építése eltér az eddig megépített kápolnáktól. A korábbi építkezéseket emberi gondolat, ill. szándék szerint, földi tervezéssel valósították meg.
A Szűz Anyának épülő kápolnát nem földi halandó kérte és azt nem íróasztalnál tervezték meg. Ezt Jézus kérte, teljesen pontos és részletes, konkrét megfogalmazással, melyek nem módosíthatók!
Valamiféle műszaki leírás (mely a részleteket nem tartalmazza, így hiányos és megkérdőjelezhető) a Natália kötetben megtalálható, de ez sem bizonyíték és nem fogadható el hitelesnek mindaddig, míg az eredeti szöveggel nem került összevetésre.
Ennek a kápolnának a Világ Királyának terve szerint kell megépülnie. Tiszteletben kell tartanunk akaratát! Földi személy ezen nem változtathat, nem módosíthat.

Amennyiben Jézus eredeti kérése teljesül az engesztelő mozgalom létrehozásával együtt, abban az esetben ígérete szerint, a magyarságot és a világot megmenti a pusztulástól. A Normafa melletti Szent Anna rét lesz a világ legnagyobb zarándok helye. Csodálatos gyógyulások és csodák bekövetkezése várható Mindszenty bíboros romlatlan teste mellett, a magyar Szent Korona áldásával, mely Jézus lelkét hordozza. A hely kizárólag ebben az esetben fog megszentelődni és Égi áldást “kapni”.

Ellenkező esetben földi, azaz emberi elgondolás, kitalálás szerinti kivitelezéssel, esetleg a Szent Anna rét más helyén, más méretekkel megépülő kápolnán nem lesz égi áldás, nem lesz megszentelve, nem lesznek csodák és csodálatos gyógyulások és nem fog bekövetkezni a magyarság és a világ megmentése! Ebben az esetben egy kisebb zarándokhellyé alakulhat a hely, de nem kaphatja meg az Isteni áldást.
Nem elégedhetünk meg azzal a pillanatnyi örömmel, melyet a réten “valahol, valamekkora és valamilyen” megépült kápolna okozna. Nem pillanatnyi élvezetről van szó, hanem a világmindenség teljes jövőjét meghatározó, mindannyiunk és utódaink életét befolyásoló sorsdöntő kérdésről.

Hallgassunk és fogadjuk meg idős tanító mesterünk bölcs szavait!
Minden más földi döntésre, mondjunk nemet!
Molnár V. József:
“Csak azt a parancsot kell teljesíteni, ami fentről jön!”


Az Égi Patróna megemlékezése Natália nővér sírján 2014
Mindenszentek és Halottak napja alkalmából

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Ég sürgető kérése ima-vigília tartására (az Isteni Irgalmasság Máriáján keresztül)
   Ima-vigília kérés. Egy szenvedő lélek Jézus Szent nevére kéri, segítsünk megvédeni az Üdvösség Misszióját a Sátántól, hogy a lelkek megmeneküljenek a kárhozattól, hogy a Maradék Hadsereg egyesüljön, és Isten kegyelméből megerősödjön! 6 instrukciót küldött a szenvedő lélek Jézus Szent nevében: … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Ma egy Isten jelenlétét nagyon erősen éreztem, jobban mint szoktam. Isten hangját számtalanszor hallottam, de most a Szentlelket láttam galamb képében aki olyan magas volt,mint én. Mögöttem állt és szárnyait körém helyezte,mert hallottam a hangját,amely visszhangzott rajtam keresztül. Láttam előttem … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble fontos bejegyzése a testvéreknek
   2017 június17. Pebble:” A múlt éjjel volt egy álmom,amely olyan élénken él bennem, hogy felkeltem, mert az éjszakai álmom alatt sírtam és zokogtam. Az álmomban a Szűzanya is sírt! Az álom: Én egy nagy templomba léptem be. Amint mentem fel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble üzenete 2017. május 7. Jézus: “Ma azt kérem tőled hogy mondd el gyermekeimnek ami nagyon fontos, hogy minden otthonban helyezzék el az Élő lsten pecsétjét. Ez az a pecsét, amelyet leányomnak Maria Divine Mercynek nyilatkoztattam ki. Pebble: “Ma … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble a szentmise alatt látta Jézust, mint Irgalmas Krisztust megjelenni, Akinek első szavai így hangzottak: „Az Atya megbocsát nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”Majd a következőket mondta:„Béke veled, Fiam! Béke! Ne aggodalmaskodj, tudom, hogy a Sátán most megtámadott téged, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Isten kedvében járni 2018. 07. 01, Vasárnap Ma mélyen megérintett engem az Úr szeretete és mély együttérzése az emberek iránt, melyről az evangéliumban olvasni lehet. Jézus megjelent előttem és engedte, hogy lábai elé boruljak és bűnbánatot gyakoroljak. Sokszor azt érzem a szívemben, hogy nem érdemlem meg az Ő szeretetét, amely tökéletes. Ő erre azt felelte: […]