A kereszt az a kereszteződés, ahol Isten és az ember mindig találkozhat.

A te hatásod erre a világra attól függ, hogy milyen hatással volt reád a Biblia. (Kilburn)

Amikor megalkotta Isten az embert, egy érdekes irányultságot teremtett mindnyájunk földi lényébe: előre felé néző arccal ajándékozott meg, és mozgásunk, járásunk iránya is előre mutat. Hátul nincs szemünk, napunk nagyobbik részében elképzelésünk sincs, mi zajlik a hátunk mögött. Talán túlontúl lekerekített, de vehetjük úgy, hogy számunkra az a valóság, ami előttünk van. Isten így látta jónak, hogy ilyennek teremtsen bennünket. Nyílván okkal történt ez. Jelzi ez, hogy előre felé kell néznünk, ez a cselekvésünk, tervezésünk iránya és valódi életterünk az előrefelé. S ha ez felborul, jönnek a bajok. Ki ne látott volna már olyan paródiát, amiben a főszereplő úgy akart előrefelé menni, hogy közben nekiment valami oszlopnak és összetörte magát. Annyira bámészkodott hátrafelé, hogy pórul járt. Bizony nem jó hátrafelé tekintgetni! Abból bajok szoktak származni. Persze szükség van például visszapillantó tükörre – mondjuk az autóban. A visszapillantó tükör segíti az előrehaladást. De ha valaki túl sokat bámészkodik benne, akkor a baleset ugyanúgy elkerülhetetlen…

Berencsi Balázs

Bárki mond rólatok kritikát – jót vagy rosszat – tudnotok kell, hogy ez elsősorban az illető önvallomása. (M.P.)

Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük.

Gyökössy Endre

BŰNBÁNÓKNAK MENEDÉKE

Bűnbánóknak menedéke,
Trónusodhoz eljövünk,
Ah, mert máshol nincs üdv s béke:
Jézus, irgalmazz nekünk!

Szenvedésed drága árán
Váltottad meg életünk,
Ó, ne hagyj el minket árván:
Jézus, kegyelmezz nekünk!

Hisszük Uram mindazt, amit
Üdvünk végett hinni kell;
Amit a szentegyház tanít:
Ebben élünk, halunk el.

Kenyeret, s bort áldozatul
Felajánlván teneked,
Kérünk, add meg bő jutalmul
Megtérésre szent kegyed.

Jézus teste s vére által,
Mit a kenyér s bor jelent,
Add, hogy küzdvén a halállal
Nyerjünk babért odafent.

Szent vagy Uram! Örökké szent,
Mi Megváltó Istenünk!
Mit a szentek zengnek ott fent:
Add nekünk is zengenünk.

Köszönöm Jézusom, hogy enyém lettél,
Hogy a szívembe beköltöztél!
Ne hagyj magamra hosszú utamon,
Legyél vigaszom, oltalmazóm!
Erősíts a gyengeségben,
Adj támaszt egyedüllétben,
Soha ne engedd el kezemet,
Fogadd el szerető szívemet!
Ámen

 

„Én emlékszem szövetségemre, amelyet ifjúkorodban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled.” (Ez 16,60)

Isten emlékezteti Ezékielt a kora ifjúságában történt szövetségkötésre, mert ő elfeledkezett róla. Isten bennünket is újra figyelmeztet a keresztségkor kifejezett örök szándékára: velünk akar maradni, velünk akar élni. Ne hárítsuk el közeledését, és ne feledkezzünk el biztos támaszt adó, fogódzót kínáló szövetségéről! (D. Szebik Imre)

Higgy nekem: nem bölcs dolog így gondolkodni: majd másképpen fogok élni. A másnap mindig már késő – élj ma! (Martialis)

 

„Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség!” (Ézs 5,20)

Már a bibliai időkben is léteztek hamis próféták, akik hazug jövendőmondással akartak népszerűséget szerezni maguknak, az igaz próféták pedig gyakran megszenvedték igazmondásukat. Az ige arra hívja fel a figyelmünket, hogy ne ferdítsük el a dolgokat, ne hazudjunk. Még akkor is ki kell mondani a világosság szavát, ha az másoknak esetleg fáj, s magunknak is kellemetlenséget szerzünk. Ne csapjunk be senkit, kövessük az igazság útján Jézust! (Juhászné Szabó Erzsébet)

 

„Jézus egy kissé továbbment, arcra borult, és így imádkozott: „Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te.”” (Mt 26,39)

Martin Buber vallásfilozófus szerint az ember akkor lesz igazán önmaga, ha képes rácsodálkozni a másik lényére. Az ember akkor igazán ember, amikor az Istent szólítja „te”-nek. Az ember akarata akkor személyes és erős, ha feloldódik Isten akaratában. Jézus gyenge maradt volna, ha nem issza ki a szenvedés poharát. Akkor volt azonban a legerősebb, amikor ki tudta mondani: nem én, hanem te. (Dr. Bácskai Károly)

 

– Ne keressétek Istent – mondta a Mester -, csak nézzetek, és minden világossá válik számotokra.
– De hogyan nézzünk?
– Minden egyes alkalommal, ha néztek valamit, csak azt lássátok, ami valóban ott is van.
Mivel a tanítványok nem értették, a Mester megmagyarázta.
– Például ha a holdat nézed, csak a holdat lásd, és semmi mást.
– Hogy a csudába tudna valaki mást látni, mint a holdat, ha azt nézi’?
– Egy éhes ember sajtnak nézheti. A szerelmes pedig kedvese arcát láthatná benne.

Néha elérhetetlennek tűnik a jövő, vagy a múlt bénít meg, de ekkor se adjuk fel és lépjünk egyet előre.

Nem helyesen értékel az, aki önmagát nem ismeri, aki mélységeibe bele nem tekintett.

Szent Bonaventúra

Úgy gondolkodjatok, mintha minden gondolatotokat lángbetűkkel írnák fel az azúrkék égre, hogy mindenki láthassa azokat. És ez így is van. Úgy beszéljetek, mintha az egész világ egyetlen fül volna, amely azt hallgatja, hogy mit mondotok. És ez így is van. Úgy cselekedjetek, mintha minden cselekedetetek a saját fejetekre szállna vissza. És ez valóban így is van. (Mikhail Naimy)

Úgy képzelitek, hogy Krisztusban hinni, az valami lekötelező szívesség Vele szemben, valójában pedig Őbenne és szavaiban hinni – olyan megtiszteltetés és előjog, amelyhez csak komoly elmélyedés, megalázkodás és önmegtagadás árán jut el az ember.

 

„Vesztegetésre szánt ajándékot ne fogadj el, mert az ilyen ajándék vakká teszi a világosan látókat, és az igaz beszédet is elcsavarja.” (2Móz 23,8)

Az elmúlt évek, évtizedek szomorú tapasztalata, hogy országunkban sok mindenki megvásárolható. De – bármennyire jólesne is – ezt az ősi intelmet nem alkalmazhatjuk pusztán korunk hatalmasaira. Minden emberhez szól, hiszen mindnyájan felelősséget hordozunk, döntéseinkkel egymás sorsát befolyásoljuk. Az ige figyelmeztet: ne a saját hasznunkat vagy az emberek tetszését keressük, hanem kérjük Isten bölcsességét és vezetését a mindennapjainkra. (Sághy Balázs)

a

A KÖVETKEZMÉNYEK TÖRVÉNYE

 

„Ne tévelyegjetek… Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is” (Galata 6:7)
Gyermeked azt mondja: „Nem akartam betörni az ablakot.” Te viszont ezt feleled: „De te dobtad a követ, ami betörte, igaz? Tehát te fogod kifizetni.” Aztán amikor a gyerek kifizeti a kárt, megtanulja, azt az alapelvet, ami megmentheti olyan következményektől, amikért jóval nagyobb árat kellene fizetni az életben. Isten szerető Atya, és ő a te javadra találta fel az ok-okozat törvényét. Vedd fontolóra ezt: 1) Döntéseid meghatározzák, hogy milyen lesz az aratásod. Ádámnak és Évának választania kellett, hogy engedelmeskednek-e Istennek vagy nem. és mivel nem engedelmeskedtek, nem menekülhettek döntésük következményétől. „…amit vet az ember, azt fogja aratni is.” Nem bábu vagy egy bosszúálló isten, egy rosszindulatú kozmikus hatalom, az ördög vagy a szerencse kezében. Hatalmadban áll dönteni a jó és rossz között. 2) Döntéseid másokra is kihatnak. Lehet, hogy nem akartad őket megbántani, de gyakran előfordul, hogy a járulékos károkat nem kerülheted el. Jerikó elfoglalásakor Ákán ellopott néhány dolgot a zsákmányból, ezzel Izráel vereségét okozta Aj ostrománál. Később Józsué szembesítette őt tette következményeivel: „Szerencsétlenséget hoztál ránk!” (Józsué 7:25). Mielőtt cselekszel, meg kell gondolnod, kit érhet kár tetted következményeként. A gyermekeidet, a házastársadat, a barátaidat, a gyülekezeted és így tovább? 3) A bocsánat nem biztos, hogy eltörli döntésed következményeit. Isten meghallgatja bűnvallásod, feltétel nélkül megbocsát és eltörli bűnlajstromodat, de a vetés és aratás törvénye még akkor is kihatnak. „..ezt mondta Dávid Nátánnak: Vétkeztem az Úr ellen! Nátán így felelt Dávidnak: Az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked.” (2Sámuel 12:13-14). Ha nem akarsz ilyen aratást, ne is vess ilyet!

 

 

Értékeld a lelkipásztorodat!

 

„…minden főpap… ember…” (Zsidók 5:1)
A lelkészek megbecsüléséről szólva figyeld meg a Biblia alapelveit!
Először: „Mert minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára” (Zsidók 5:1). Fogalmazzunk nyíltan: a te lelkipásztorodat is emberek közül választotta Isten, nem angyalok közül.
Másodszor: mivel ő is ember, „együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévelygőkkel, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel” (Zsidók 5:2). A lelkipásztorod éppen azért tud együtt érző lenni veled, mert sok tekintetben ő is ugyanazokat a csatákat vívja, mint te. Charles Spurgeon mondta: „Egy olyan lelkész, aki még soha nem próbáltatott meg, és nem szerzett sebeket, soha nem lesz teljesen használható Isten kezében”.
Harmadszor: „Így nemcsak a népért, de önmagáért is köteles bűnért való áldozatot bemutatni” (Zsidók 5:3). Lehet, hogy ez most sokkolóan hat, de a lelkészek is hibáznak, vétkeznek, elbuknak; nekik is szükségük van Isten kegyelmére. Ne gondold, hogy azért, mert a lelkipásztorod nagyszerű szónok, nincsenek küzdelmei a családi életében, az anyagiakban, a félelmeivel vagy a testével. Sőt, igazából valószínűleg sokkal több küzdelme van, mert a sátán szívesebben terít le egy tábornokot, mint száz gyalogos katonát. Ha elbuktál, bármikor fordulhatsz a lelkipásztorodhoz, de ő kihez fordulhat?
Negyedszer: „Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztességet, csak az, akit az Isten hív el…” (Zsidók 5:4). A lelkész nem önmagát hívta el, Isten hívta el őt. Tehát mielőtt bírálnád, kérdezd meg magadtól: „Imádkoztam érte?” Mielőtt ítéletet hirdetnél, kérdezd meg magadtól: „Lehet, hogy Isten olyan módokon formálja és kezeli őt, melyeket én nem ismerek?” Egy napon neked vagy a gyermekeidnek szükségetek lesz a lelkipásztorod tanácsaira és imáira. Tehát ne rombold le ma, amire szükséged lehet holnap ereje teljében!

 

 

Milyen az imaéleted?

 

„Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek…” (Máté 26:41)
Az ellenség tudja, hogy milyen lehetőségeket kaptál Istentől, és az a szándéka, hogy megállítson, mielőtt elérhetnéd őket. Az imádság isteni páncélt és pajzsot von köréd – ne akarj enélkül élni! Vannak olyan kezek, melyek ma ezt az áhítatot a kezükben tartják, de jövő ilyenkor már nem lesznek itt, hacsak nem imádkozik értük valaki (ld. Lukács 22:31). Vannak olyanok ezen oldal olvasói között, akik azt gondolták, hogy ők aztán soha nem fogják elrontani, még ha a világon mindenki más el is szúrja – mégis megesett velük. Ha nem ismered el, hogy megvan benned a bűnre való hajlam, nem is fogsz ellene imádkozni, így mindig sebezhető leszel, ha az ellenség támad.
Élete utolsó óráiban Jézus így figyelmeztette tanítványait: „Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen.” A The Message [Az Üzenet] című biblia-parafrázisban Eugene Peterson így adja vissza Krisztus szavait: „Legyetek riadókészültségben – imádkozzatok, nehogy a kísértés útjára tévedjetek, anélkül, hogy egyáltalán észrevennétek, hogy veszélyben vagytok!”. Pál azt írja: „…vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok… imádkozzatok mindenkor a Lélek által… legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve…” (Efézus 6:13,18). Az ellenség leghatékonyabb fegyvere ellened te magad vagy! A régi bűnös természetedet naponta meg kell feszítened a kereszten. Ezt pedig akkor teszed, amikor imádkozol. Isten jelenlétében olyannak látod magadat, amilyennek Ő lát téged. Akkor, a bűnbánat pillanatában Ő felfedi magát, eltávolítja a bűnt, és helyreállít téged. Ha az imaéleted rendben van, akkor a védelmed is biztos. Tehát gondold át jól az életedben a fontossági sorrendet – és ha kell, változtass!
a

Boldog, akinek a bűne megbocsátva, akinek be van födve gonoszsága. Rom 4.7

A te fádról unokáid szedik le az almát. (Vergilius)

Az ember egy végső célra van rendelve, amely különbözik tőle, és ez a végső cél Isten. (Jacques Maritain)

Az örökélet annyi: örökre az Úrral lenni.

Földi javakban gyönyörködni, magunkban gyönyörködni balgaság, a bűnben gyönyörködni a kárhozatba visz, de Istenben gyönyörködni örökkétartó gyönyörűség. (Spurgeon)

 

„Gyűjtsd könnyeimet tömlődbe, legyenek benne könyvedben!” (Zsolt 56,9b)

Melyikünk ne sírt volna, amikor igazságtalanul bántak vele, amikor jogos tulajdonától megfosztották, amikor bánat és gyász érte, amikor soha meg nem történt cselekedetekkel vádolták, amikor rosszindulatúan susároltak a háta mögött? De tudtunk-e sírni saját mulasztásaink, saját vétkeink, a magunk bűnei miatt? A zsoltáros azért könyörög, hogy Isten fordítsa jobbra sorsát minden vétke ellenére, s lássák meg, hogy ő az Úr. Kövessük a zsoltáríró példáját! (D. Szebik Imre)

 

Hinni annyit tesz, mint bízni, és pedig teljesen bízni Isten Fiának személyében, munkájában, érdemében és hatalmában.

 

„Hiszen nincs is messzire egyikünktől sem; mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.” (ApCsel 17,27–28)

Pál apostol számára a távolság és a közelség nem egyszerűen fizikai fogalom. A bánya mélyén dolgozó éppoly közel lehet Istenhez, mint a csúcstámadásra induló hegymászó. A zsoltáros is így szólt Istenhez: „Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha (…) a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne (…) engem.” (Zsolt 139,8–10) (Dr. Bácskai Károly)

Mária, Mária, szép virágszál,
Mária, szikrázó nap.
Szeplőtlen fogantatott ártatlan lány.
Könyörülj érettünk Anyánk!
Mária, Mária, szép virágszál,
Mária, szikrázó nap.
Védelmezz magyarok Nagyasszonya!
Imádkozz érettünk anyánk!Nézd, önzésünk mély sötét börtönbe zár,
a hűtlenség kígyója szívünkre vár.
Erőtlen gyermeked Hozzád kiált,
ne hagyj el, jöjj, segíts már!

A szeretet hűsége szívedben ég,
mint hajnali verőfény, oly tiszta, szép.
Lánglelked tűzjelét ragyogtasd ránk,
utunkon előttünk járj!

„Mert nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom – így szól az Úr.” (Ézs 57,16)

A próféta bizonyságot tesz arról a könyörülő Istenről, akit még nem ismerhetett úgy, ahogy Jézus Krisztusban megismertette (kinyilatkoztatta) magát, és szeretetét és kegyelmét sem foghatta fel a maga teljességében, ahogy Jézus Krisztusban testet öltött. Mert ő elhozta a szabadulást – minden emberi képzeletet felülmúló módon – nemcsak Izrael népének, de az egész emberiségnek. Az övé az egyetlen név az ég alatt, amelyben üdvösségünk van. Fölösleges másfelé keresgélnünk. (Sághy Balázs)

 

Nem látjátok? Isten szinte nyomon követ bennünket, hogy megmentsen. Mi pedig menekülünk előle, hogy a vesztünkbe rohanjunk.

Szalézi Szent Ferenc

„Pál írja: Szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, aminthogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek.” (1Thessz 2,13)

Istent rejtőzködőnek is szokták hívni, mert itt a földi létben nem láthatjuk meg az arcát szemtől szemben, és nem hallhatjuk meg a hangját. Vajon tényleg így van ez? Aki keresi őt, számtalan formában rátalálhat. Ott van ő a nyíló, illatos tavaszi virágban, a madárcsicsergésben, a Szeretlek! vallomásban és a Ne félj! baráti biztatásban. Hallhatjuk az istentiszteleteken, mikor a lelkész szól hozzánk az ő üzenetét közvetítve. Örvendezzünk, hogy nem néma és láthatatlan Istenünk van, mondjunk hálaimát, hogy még mindig gondot visel ránk! (Juhászné Szabó Erzsébet)

 

Többet ér egy megtért bűnös száz igaz hívőnél.
a

2019. május 13. A VÍZ HOZTA FA

1991. november 13.

Jahve szeretlek,
Jahve imádlak.
Jahve, égi Szerelmem,
tudom, hogy velem vagy.
Jahve, én Atyám és Abbám,
mondd meg Fiadnak,
akit annyira szeretsz,
hogy szívem egyedül csak Õérte él.
Mondd meg Neki,
hogy Õ a levegõ, amelyet belélegzek.
Õ az én életem.
Mondd meg neki, hogy kedvéért
oly messzire fogom hallatni hangomat,
amilyen messzire csak tudom,
hogy hirdessem kívánságait
és az emberek iránti izzó szeretetét!
Mondd meg Neki Atyám,
hogy senki és semmi nem állhat soha
e szeretet elé, amelyet iránta érzek!
Mondd meg Neki,
hogy Õ az én mosolyom,
örömöm és reménységem!
Mondd meg Megváltómnak,
mennyire vágyakozom utána,
és mennyire emészt a szeretet érte
éjjel és nappal.

 

Leányom, Lelkem kedvese, nem tudtad?
Nem tudtad, hogy Lelkem a te semmiségeden pihen? Nem hallottad, hogy gyönyörûségemet lelem abban, ha Arcomat teljesen felfedem a gyermekek elõtt? Nem olvastad:

“Ki nem keresett, rám talált,
fölismert, ki utánam nem járt.”1

 

– Teremtõd a te örömöd,
– Felkented a te Szerelmed
– Szentlelkem a te Fáklyád.
Váljék javadra, gyermekem, mindaz az adomány, amelyet neked adtam, és állítsd helyre házamat!
Amikor egyszer egy folyó mellett jártam, megpillantottam egy víz hozta fát2, amelyet a világi áramlat sodort magával. Fölé hajoltam és kiemeltem a folyóból. Hazavittem és elültettem gyönyörûségem kertjében.
Egy száraz fadarabból, belõled, fát alkottam. Így szóltam: “Növekedj! Növekedj és verj gyökeret kertemben, az én birtokomon. Bimbóidból árassz illatot, mely megenyhíti igazságosságomat.” Így szóltam: “Gyümölcsfürtöket teremsz minden hónapban és leveleid sokak gyógyítására szolgálnak.” Idõnként kedvem szerint megnyeslek.
Gyönyörûségemre szolgál, ha látom, miként bimbóznak virágaid, és hogyan növekednek folytonosan gyümölcseid.
Egyedül csak a szentélyembõl3 folyó Víz 4 segítheti növekedésedet és adhat neked életet. Én, Jahve vigyázok rád, hogy növekedj. Kedvemre van, hogy olykor felszedjek víz hozta fákat5. Életet tudok adni mindazoknak, akiket utamon felszedek.


1 Róm 10,20
2 Isten rám utalt.
3 Jézus Szentséges Szívébõl.
4 A Szentlélek.
5 Isten egy másik kiváltságos lélekre utalt, akivel megengedte, hogy találkozzam.

 

2019. május 12. SIESS HOZZÁ IRGALMADBAN!

SIESS HOZZÁ IRGALMADBAN!

 

Japán, 1997. június 23.

Vassulám, légy békében! Imádkozzunk az Atyához!

Atyám,
hûséges szeretetedben
fordulj Japán felé!
Siess hozzá irgalmadban!
Hallgasd meg a szegényt
és a nyomorúságost!
Megmentõ hatalmaddal
keltsd életre Japánt,
hogy Téged dicsõítsen!
Ó gyengéd Atyám!
Tanítsd õket törvényedre
gyermekkoruktól kezdve,
hogy hirdessék csodáidat
és szüntelen himnuszként
a Neked szóló himnuszt!
Legyen ez a nemzet
Himnuszhoz szóló himnusz,
a tömjén
ellenállhatatlan illata!
Hozzád könyörgök,
ó Uram, és kérlek Téged,
hogy jöjj Szavaddal
e nemzethez!.
Amen.

. Igen, a mindenség Ura mindig szerette õt. 1 …Beszélj, Vassulám, amikor én beszélek, légy az én ajkam és dicsõíts meg engem!

(Az Úr öt héten keresztül látott vendégül engem Japánban. Sok kis találkozót szerveztek. Még ateisták és buddhisták is eljöttek, hogy hallják Isten szavait. Öt imacsoport követi most az “Igaz élet Istenben” lelkiséget. Tokióban három csoport van, és van csoport Sapporóban és Kobéban is.)


1 Isten Japánra utal.

szentiras.hu »
KNB
SZIT
KG
UF
RUF
BD
STL

A küzdelem haszna

 

„…hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül…” (Jakab 1:4)
Az akadályok legyőzése fejleszti ki bennünk azokat a tulajdonságokat és képességeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy betöltsük Istennek életünkre vonatkozó akaratát. Igazság szerint ez másképp nem is lehetséges. A korinthusiakhoz írt második levelében Pál kifejti, hogy milyen haszonnal jár az, ha nehéz időkön megyünk keresztül. Igen, valóban haszonnal! Szánjunk rá pár percet, és nézzünk meg néhányat ezen hasznok közül!
Először: „…hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban…” (2Korinthus 1:4). Ha az emberek tudják rólad, hogy jogod van beszélni, figyelni fognak rád. Ha viszont nincs jogod hozzászólni az adott problémához, udvariasan el fognak fordulni. Minden olyan problémádban, ami növekedésre kényszerített, benne találhatók a válaszok, amelyekre a körülötted lévőknek szükségük van! Ha azt mondod: „én már átmentem ezen”, az emberek tisztelni fognak, és odafigyelnek rád. A tapasztalat az egyik legértékesebb eszközöd, és Isten használni is fogja.
Másodszor: „…hogy ne önmagunkban bizakodjunk…” (2Korinthus 1:9). Bármi is vesz rá arra, hogy Istenhez fordulj, és egyre jobban rá támaszkodj, az hasznos. Amikor elveszítünk egy állást vagy egy szerettünket, ha tönkremegy a házasságunk vagy az egészségünk, vagy ha valamitől odalesz a lelki nyugalmunk, olyankor fordulunk Istenhez, és fedezzük fel, hogy Ő mire képes.
Harmadszor: „hogy… sokan sokféleképpen mondjanak… hálaadást” (2Korinthus 1:11). Emlékszel még, hogy milyen volt az életed, mielőtt Istennel találkoztál? A zsoltáros ezt írja: „Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet” (Zsoltárok 40:3). Rajta, emeld fel a hangod, és kezdd el dicsőíteni Istent azért, amit érted tett! Végtére is, hol lennél nélküle? Nem is jó belegondolni, igaz?

 

Bánj el vele most!


„Nem lesz menekvése a gyorslábúnak, a bátor is hiába feszíti meg erejét, a vitéz sem menti meg életét.” (Ámósz 2:14)
Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de a problémák nem oldódnak meg csak úgy maguktól, mintegy varázsütésre, ha nem vagy hajlandó foglalkozni velük. Igazából ilyenkor csak megsokszorozódnak, és nem menekülhetsz el előlük, bármilyen gyors vagy is. Kristin Armstrong mondja: „Hozzászoktunk a futáshoz… megpróbálunk elmenekülni a fájdalom elől, a múltunk elől, a problémáink elől. A gond csak az, hogy nem futhatunk, nem bujkálhatunk örökké, nem söpörhetjük félre a dolgokat. Végül úgyis elfáradunk… és le kell lassítanunk. Ilyenkor aztán minden szemét, amit magunk mögött görgettünk… teljes sebességgel felénk tart. Amíg menekültünk, a sok szemét csak gyűlt és gyűlt, mint egy hógolyó… mérete és lendülete egyre csak nőtt. Ha nem vagyunk elég bátrak szembenézni vele, amikor még »kicsi«, végül letarol minket. Most van itt az ideje, hogy elbánjunk vele… teljes erőből, amilyen gyorsan csak tudunk, mert ezt nem lehet sokáig halogatni.” Mi az a probléma, ami elől ma menekülsz? Milyen gondok veszik el az erődet? Döntsd el, hogy most rögtön megállsz, és elbánsz velük! „Helyet se adjatok az ördögnek” (Efezus 4:27) még egy napnyi meneküléssel. Nem számít, milyen csúfos kudarcot vallottál a múltban, „… Jézus… vére megtisztít minket minden bűntől” (1János 1:7). Akár egy makacs szokás ellen küzdesz, akár félsz valakivel konfrontálódni, tedd meg a szükséges lépést! Azok a dolgok, amik üldöznek, el fogják veszíteni erejüket, ha szembenézel velük Jézus nevében. Pál azt mondja: „Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok” (Efezus 6:13). Erre a magunk erejéből nem vagyunk képesek, csakis Isten erejével.

A hit bizalom és engedelmesség.

A lélek számára felüdülés a természet szemlélése. (Cicero)

A Te Igéd olaja folyton sokasodik, és nem fogy el soha, amíg üres korsókkal járulunk hozzá. (Fulér Tamás)

Amikor elutasítjuk magunktól a Szeretetet, hasonló a pillanat ahhoz, amit Péter élt át, amikor megtagadta Jézust. S amikor a kakasszóra a Mester rátekintett, találkozott a tekintetük. Péter a napnál világosabban látta: megtagadtam azt az embert, aki megy, hogy meghaljon értem! Ekkor fakadt keserves sírásra. A bizalomnak, a szeretetnek, a barátságnak ezen visszautasítása és Jézus szeretetének minden mértéket meghaladó nagysága a látszólag érzelemmentes halászból is könnyeket képes előhozni.
Ezek a keresztény bűnbánatnak a gyökerei. A hívő ember fájdalma a bűn fölött, amely abból az elviselhetetlen élményből ered, hogy az előtt találom magamat, akit elutasítottam és megbántottam, akinek visszautasítottam a bizalmát, de aki most még nagyobb bizalommal és szeretettel közeledik felém, kezét nyújtja nekem.

Rácz Piusz OFM

Az evangélium nem törvény, nem kötelességek tára, hanem felszabadító örömhír.

Az igazi bűnbánat nem abban áll, hogy irgalmatlanul elítéljük, sokkal inkább abban, hogy Istenünk irgalmába helyezzük magunkat. Az igazi bűnbánatban elfogadjuk magunkat gyengeségeinkkel együtt is, az igazi bűnbánatban békére lel a szív. Az igazi bűnbánatban nem eltaszítjuk magunkat Istentől, hanem újra átadjuk magunkat Neki miközben elfogadjuk az Ő megbocsátását. Az igazi bűnbánatban nem a reménytelenség és a csüggedés, hanem a remény és az öröm virágai nyílnak ki lelkünkben. Az igazi bűnbánat ha fájdalmas is, a boldogság fájdalma él benne: végtelenül szeretve vagyok. Az igazi bűnbánat nem annyira a múltba, sokkal inkább a jövőbe mutat…

„Az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak.” (Róm 12,11b–12)

Jézus örömteli szolgálatra hívott el minket. Mindnyájan kaptunk Istentől valamilyen feladatot, amelyet csak mi tölthetünk be, senki más. Vigyázzunk arra, hogy ne irigykedjünk másra, ne vegyük el a másnak szánt szolgálatot! A ránk bízott munkát szorgalmasan, alázattal végezzük el, ne dicsekedve és kérkedve! Gondoljunk Jézusra, aki királyként sem röstellte megmosni a tanítványok lábát! Imádságban folyamatosan kérjük a teremtés Urától a megerősítést, hogy jó helyen vagyunk, életünknek értelme van! (Juhászné Szabó Erzsébet)

 

Előfordul, hogy az élet bonyolult, de a boldogság teljesen egyszerű.

Anderson

Emberekkel szemben a jóság kötelesség. Ha nem vagy jó az emberekkel szemben, akkor rossz vagy és felkelted bennük a rosszaságot. (Tolsztoj)

Gyónni azt jelenti, elfogadom a bűneinkért meghalt Krisztus ajándékát: „Vegyétek a Szentlelket; akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer.”
Aki meggyónja bűneit, befogadja Isten irgalmát az élet valóságában, álarcok nélkül. Befogadja azt különösen ott, ahol az emberség esendő, gyenge, ahol gyógyulásra van szükség.

 

„Jézus így szólt tanítványaihoz: „Nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait.”” (Lk 8,10)

A tanítványság nem kevesebbet jelent, mint hogy betekintést nyerhetünk a legnagyobb titokba, Isten rejtélyes tervébe. Választ kapunk arra a legnehezebb kérdésre, hogy mi célból is élünk a földön. Jézus élete és tanításai megjelölik előttünk azt az utat, amelyet a föld legtöbb lakója hasztalanul keres. Sötét vallási praktikák, életre szóló fogadalmak, önsanyargatások és véres rituálék jellemzik azokat az erőfeszítéseket, amelyekkel más világvallások hívei el akarják érni az üdvösséget. Jézus Krisztus által Isten megmutatta végtelen szeretetét: ingyen, kegyelemből ajánlja fel nekünk az örök életet. (Sághy Balázs)

 

Kezdem felfogni, hogy ha valaki iránt ellenszenvet érzünk, akkor ennek gyökerét az önutálatunkban kell keresnünk: szeresd felebarátodat, mint önmagadat!

Etty Hillesum

„Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek Ura.” (Zak 4,6)

Pünkösd a Szent Lélek eljövetelének ünnepe. Amit a Teremtő rég megígért, most valóra váltja. Amit Jézus előre tudtul adott tanítványainak, most beteljesíti. Aki nyitott szívvel kész fogadására, az maga is átéli, hogy lelkében lakozik a Lélek. Mennyire szükségünk van reá, hogy zaklatott életünkben békességet teremtsen, erőnk fogytán erőt adjon, és keresztutak döntéseinél tanácsoljon! (D. Szebik Imre)

 

Nem szükséges ismernünk a jövőt. Amire szükségünk van, az a mai napra való erő.

Spurgeon

Szeress és tégy, amit akarsz!

Augustinus

„Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok!” (Lk 8,18a)

Ha csak a magunk élvezetére tartogatjuk Isten ajándékait, elveszítjük őket. Minél inkább továbbadjuk azonban, annál többet kapunk belőlük! Csak az igazán a mienk Isten javaiból, amit kamatoztatni tudunk. Jézus szava arra tanít, hogy nem csupán az igehirdetés minősége fontos, de az igehallgatásé is. (Dr. Bácskai Károly)

2019. május 10. UJJONGJON SZÍVED JELENLÉTEMBEN!


1989. december 17.

(Úgy éreztem, hogy igen távol van az Úr. Kétségbeesem, amikor ezt érzem. Tudom, hogy ez teljesen az én hibám, és ez újabb, súlyos megpróbáltatás. Kezem csupán firkálni képes jegyzetfüzetembe. Az Úr azonnal segítségemre sietett, és ezt mondta írásban):

Emlékeztetnem kell-e téged, hogy ne hagyd “szabadjára” kezedet? Azt akarom, hogy figyelj rám! Közeledben vagyok, de lelked távol van tõlem. Hallgass meg! Én, az Úr akarom, hogy hallgass meg. Egyesülj velem, légy velem egy, én és te, te és én, akkor egyként tudunk dolgozni. Mi ketten. Érted? Légy óvatos, Vassula! Egyesülten MI ketten együttmûködhetnénk a munkában.

(Megrémültem, mert miután érdemtelenül kaptam kinyilatkoztatásokat és rendkívüli úton vezetést, megízlelhettem a mennyországot és Isten jelenlétét, hirtelen úgy tûnt, mintha a menny egyszerûen bezárta volna elõttem kapuit, és nem éreztem Isten jelenlétét.)

Ne félj! Vágyva vártam erre a pillanatra, hogy együtt lehessek veled, ezért soha ne hidd, hogy kizárlak. Egyszerûen csak felszólítottalak a küzdelemre, hogy kiemeljelek fásultságodból, de mindvégig együtt fogok veled dolgozni.
Ujjongjon szíved jelenlétemben!
Még sok mondanivalóm lenne, de nem lennél képes mindent leírni. Törékeny vagy, és tudom, hogy gyenge is. Jöjj, nem szükséges szavakba foglalnod, hogy szeretsz. A szíveddel szólj! Ha vágyakozol utánam, ha szeretsz, ha elmélkedsz rólam, akkor akaratomat teljesíted, mert azt akarom, hogy szeress és imádj! Ha ezt megteszed, akkor szavak nélkül is megtettél mindent. Ajánld fel nekem akaratodat! Mindent ajánlj fel, amid csak van, akaratodat, önmagadat, örömeidet, mindent!

Felajánlom, Uram, akaratomat, önmagamat, örömeimet és mindent, amit kívánsz! SZABADON végy el Királyom tõlem mindent, ahogy Neked tetszik!

Viszonzásul akarod-e még a béke és a szeretet keresztjét?

Igen, Uram, teljes egészében! Hordozni fogom, még ha súlya le is terítene a földre és térdemen kellene tovább csúsznom.

Leányom, a béke és a szeretet keresztje sok gyermekemet meg fogja szentelni. Hadd térjek be, és hadd pihenjek meg szívedben! Én, az Úr megáldalak téged. Kedves, várj, és látni fogsz!

Nagyon szeretem ha azt mondod, hogy “várj, és látni fogsz!”

Tudom, kicsim, mi ketten?

Igen Uram.

Mi ketten?

Igen Szûzanyám!

A magányosan élő szerzetes remetéhez egyszer emberek jöttek. Megkérdezték tőle: – Mire való, hogy életed nagy részét itt töltöd el csöndben és magányban?
A remete éppen azzal foglalatoskodott, hogy vizet mert egy ciszternából, az esővíz összegyűjtésére szolgáló mély kútból. Fölfigyelt a kérdésre, s munka közben odaszólt a látogatóknak: – Nézzetek bele a ciszternába! Mit láttok?
Az emberek kíváncsian körülvették a szerzetest, és próbáltak beletekinteni a mély kútba: – Nem látunk semmit – mondták kisvártatva.
A remete abbahagyta a vízmerítést, pár pillanatnyi csöndet tartott. A látogatók feszülten figyeltek rá, mozdulni sem mertek: – Most nézzetek bele a kútba egyenként, csöndesen. Mit láttok?
A látogatók érdeklődéssel hajoltak egyenként a kút fölé, s felkiáltottak: – Saját arcunkat látjuk a kútban!
– Bizony, amíg zavartam a vizet – mondta a remete -, nem láttatok semmit. De a csöndben és a nyugalomban megismeritek önmagatokat.

„A tanítványok unszolták és kérték Jézust: »Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már!«” (Lk 24,29a)

A tanítványok Jézus közelében megtalálták a biztonságot, a bizonyosságot. Így van ez ma is. Ha Jézussal élünk, szeretete kiűzi félelmeinket, az ő fénye elűzi a sötétséget, szemünk tisztán meglátja az eddig homályosnak gondolt dolgokat. Jézus közelsége nemcsak az emmausi tanítványokat nyugtatta meg, hanem minket is. Kérjük őt, hogy lépjen be az ajtónkon, s maradjon velünk! (Juhászné Szabó Erzsébet)

Amikor rosszul vagy attól, hogy eleged van abból, hogy rosszul vagy, akkor meg fogsz változni. (A.M)

Az élet hegymászás, de a kilátás csodás.

Az emberek napról napra többet tudnak a világról, s egyre kevesebbet magukról.

Anthony de Mello

 

„Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását.” (Péld 16,9)

„Ember tervez, Isten végez” – közhelyszerűen és rezignáltan mondogatják ezt az emberek, amikor valaki idő előtt halt meg, vagy egy jó terv kudarcba fulladt. Mintha Isten valami kozmikus ünneprontó lenne, aki meghiúsítja mindazt a jót, amit az emberek kiterveltek. Isten igéje éppen az ellenkezőjére akar rámutatni. Az ember eredendően bűnös, és szándékai közvetlenül vagy közvetve önző és gonosz célokat szolgálnak, de az Úrnak van egy sokkal nagyobb, átfogó terve, amellyel az üdvösség irányába kormányozza a világot. Ennek a tervnek mi is a részei vagyunk – hála Istennek! (Sághy Balázs)

Az olyan hit, mely várja a meghallgatást, nem fog meglepődni, amikor az imádságra megjön a felelet.

 

„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram, azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)

Isten neve nem adat a mobiltelefonomban, nem csak egy név a sok közül. Ha igazán ismerem az ő nevét, akkor tudom, milyen erő rejlik benne, s hogy minden benne van: szeretete, jósága, szent volta és hatalma, kegyelme és irgalma. Aki tényleg megismeri ezt a mindenek felett való nevet, az bizalommal fordul hozzá. Ez a bizalom láttatja meg a nagyszerű tényt: aki őhozzá fordul, hozzá folyamodik, az mindig átélheti jelenlétét, hiszen Isten nem hagy el, velem marad. (Hafenscher Károly [ifj.])

Egy ember keresztül-kasul utazta a világot, csakhogy személyesen meggyőződhessen a Mester hírének valódiságáról.
– Milyen csodát tett a Mestered? – kérdezte az egyik tanítványtól.
– Nos, vannak csodák és csodák. Nálatok azt tekintik csodának, ha Isten teljesíti valakinek az akaratát. Nálunk az a csoda, ha valaki teljesíti Isten akaratát.

Egyik évben megrendezték a hegymászó világbajnokságot. Országonként a legkiválóbbak, legtapasztaltabbak jöttek el, hogy összemérhessék tudásukat a világ legjavával. Természetesen a legprofibb felszerelésekkel érkeztek, volt aki olyan kiegészítővel jött, melyet az űrtechnológiában használatos alapanyagból gyártottak. Azonban egy kis ország versenyzője kivétel volt. Ugyanis ahonnan jött, olyan szegénységben élt, hogy mindig mezítláb mászott, és annyira megszokta, hogy a versenyen levette a cipőjét. A legtöbb versenyző sanda szemmel nézett rá, és gúnyolódtak rajta, de ő mit sem törődött vele. Egy hatalmas sziklafalat kellett megmászni, melynek rajtszóra kellett nekirugaszkodni, természetesen biztonsági köteleket használva. Ahogy nekikezdtek a mászásnak, a mezítlábas hegymászó egyre nagyobb előnyre tett szert, mígnem végül ő ért fel elsőként a csúcsra. Ahogy felért szokatlan dolgot kezdett csinálni. Fentről segíteni kezdett a többi versenyzőnek, hogy minél többen felmászhassanak, ugyanis olyan nehéz volt a falat megmászni, hogy sokan félúton inkább visszaereszkedtek.

A mezítlábas férfi így indokolta az esetet: “Mi értelme a csúcsra jutni, ha ott egyedül vagyok. Hiába kezdek el ünnepelni, mert mit ér az, ha nincs akivel megosszam. Inkább segítettem minél több embernek és bíztattam őket, hogy másszanak fel, mert fantasztikus érzés volt feljutni oda, és lenézni a mélybe, ami csodálattal tölt egy hegymászót. Inkább segítek másoknak, mintsem magányosan ücsörögjek és egyedül örömködjek.”

Ránk nézve példamutató magatartás, amit ez az egyszerű mezítlábas hegymászó tett. Életünk nagy része versengés, és arra törekszünk, hogy mi egyedül kerüljünk fel a csúcsra. Sokszor annyi emberen áttaposunk, a mélybe lökjük, csak azért, hogy mi érvényesülhessünk. De az örömmámor után jön a józanodás. Rájövünk, hogy egyedül, magányosan vagyunk odafent. Csalódottak és frusztráltak leszünk, és az emberek elfordulnak tőlünk, vagy éppen irigykednek.
Kövessük a mezítlábas hegymászó példáját. Ha felértünk a csúcsra, segítsünk másoknak is feljutni oda. Ha valamiben sikert értünk el, osszuk meg másokkal azt, hogyan is érhetik el. Segítsünk embertársainknak: akkor lesz igazi gyümölcse a sikerünknek, ha mások is részesülnek belőle.

Fejedelmi leveleket kétszer, háromszor kell elolvasni az embereknek, mert megfontolva és bölcsen vannak írva. Mennyivel inkább kell az embernek a Bibliát gyakran olvasni, hiszen benne Isten a maga bölcsességét íratta le. (Luther Márton)

Gonosz ember az, aki elfogadja a jótéteményt, de viszonozni képtelen. (Plautus)

Kezdetén tartóztasd fel a bajt, különben késő az orvosság. Mert először csak egy puszta gondolat ötlik fel elménkben, aztán színes fantázia-kép, majd tetszés ébred, megmozdul az akarat, és megszületik a beleegyezés. Így lépésről lépésre egészen benyomul a gonosz ellenség, ha kezdetben ellenállásra nem talál. És minél tovább halogatja valaki az ellenállást, annál jobban elerőtlenedik, az ellenség pedig annál több erőre kap. (Kempis Tamás)

„Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is!” (Mt 6,10)

„Be van fejezve a nagy mű, igen. / A gép forog, az alkotó pihen” – írja Madách Az ember tragédiájában. Mintha Isten a teremtés után nemtörődöm módon magára hagyta volna a világot. Pedig ő nemcsak a mennyországot működteti, de figyel a földi mindennapokra is. Teremtő szándéka és akarata változatlan, függetlenül a tértől és az időtől, amelyben élünk. (Dr. Bácskai Károly)

Minél magasabbra hágsz, annál fáradtabb vagy, nehezebben kapsz levegőt. De sokkal jobban átlátod a dolgokat.

Többet tanulhatsz egy csendességben töltött órában, mint egy év alatt a könyvekből.

2019. május 9. NEVEM: SZERETET

1989. augusztus 24.

Jézus?

Én vagyok. Kicsim, egyetlen kedves pillantásod, egyetlen kis mosolyod is örömmel tölti el Szívemet!

Késõbb:

Vassula áldj és dicsérj engem! Virágom, boldog vagy-e, hogy velem lehetsz? Tudj róla, hogy Nevemet ismét dicsõíteni fogják!

Igen, Uram, boldog vagyok azzal, amit nekem adtál. Áldást hoznak nekünk a Te tetteid.

Akkor, gyermekem, hirdesd az egész Földön Nevemet, hadd tudja meg mindenki, hogy az én Nevem: SZERETET!

Uram, engedd meg, hogy felolvassam Neked Dávid zsoltárát: 1 Jahvét, a királyt dicsérõ himnuszát. 2

Ezt a zsoltárt választottam, hogy felolvasd nekem. Olvasd Vassula, és tekints rám! Hallgatom.

(Felolvastam az Úrnak a zsoltárt.)

Jöjj, imádkozz, böjtölj, olvasd Szavamat, fogadj be a szentáldozásban, imádkozd a rózsafüzért, imádj engem! Mi ketten?

Mindörökre.

1989. augusztus 24.

Késõbb, aznap éjjel:

Uram, megpihennénk?

Igen, pihenjünk meg, de csak egy feltétellel, hogy én a te szívedben pihenek, és te az én Szentséges Szívemben. 3

Igen Uram! Áldott légy Jézusom!

Megáldalak, virágom. Jöjj!

 


1 találomra kinyitottam
2 Zsolt 145
3 Ez mosolyra indított és örömmel töltött el.

 


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]