2017. szeptember 13. MEGHATOTT IRÁNTAM ÉRZETT SZERETETED

1999. február 2.

Uram, engedd, hogy felolvassam Neked, amit Aranyszájú Szent János írt. Ezek tulajdonképpen a Te szavaid, amelyeket általa adtál nekünk. Íme, ezt mondtad:

“Én vagyok a ti atyátok, a jegyesetek, az otthonotok, a dajkátok, a gyökeretek, az alapotok. Amit kívántok, az leszek számotokra. Semmiben sem lesz hiányotok… Én fogok helyettetek dolgozni. Azért jöttem, hogy szolgáljak, és nem azért, hogy nekem szolgáljanak. Én leszek a barátotok és a házigazdátok, a fejetek és a testvéretek, a nõvéretek és anyátok. Én leszek mindenetek. Csupán legyetek bensõséges kapcsolatban velem!
Szegénnyé és vándorrá leszek, a keresztre és a sírba megyek értetek. Odafenn az Atyához könyörgök, a Földön értetek lettem közvetítõ az Atyához. Ti vagytok számomra minden, testvér, társ-örökös, barát és családtag. Ezen felül mit kívántok?”

Oly sokszor nyújtottam felétek királyi jogaromat, hogy elérjelek titeket, és olyan sokszor jöttem el hozzátok, hogy megillatosítsam fejeteket.
Királyi bõkezûséggel udvaroltam neked, és költeményekben szóltam hozzád. Gyengéden beszéltem veled életed minden napján a vallásról és az erkölcsrõl.
Az elmúlt évek alatt rajtad nyugtattam fejemet, és gyönyörûségemet leltem benned. 1 Az én Szívem mondta rólad: “Alakítsd õt élõ oltárrá Titokzatos Testünk 2 számára! Tanítsd meg arra, hagy visszautasítsa mindazt, ami nem Tõled való! Rejtsd el õt mibennünk 3, hogy ujjongó áldozattá váljon, aki kész arra, hagy váltságdíjul legyen eladva a világért, és boldogan szolgáljon!” Gyengéd vonzalmamban és kimondhatatlan szeretetemben bölcsességet adtam neked, hogy oktassalak és megvalósíthassam általad Egyházamra vonatkozó terveimet.

Látod, kedvesem, mily buzgó szándékkal szálltam gyengeséged fölé, hogy megváltoztassalak téged és általad másokat is, hogy Egyházam szilárd oszlopaivá váljatok? Teljes Szívembõl megáldalak téged és azokat, akik az isteni tûz oszlopai lettek, és készek átadni szavaimat ezekben a sürgetõ üzenetekben. Megáldom azokat, akik önként és szeretettel megtették mindazt, amire képesek voltak, akik szeretettel és lelkesedéssel készek voltak az igazság megismertetésére, hogy kereszténnyé tegyék ezt a kereszténységét vesztett népet. Veled vagyok, és megígérem, hogy százszorosan megfizetek neked és a többieknek is. Látod, miként támasztok béke-követeket? Látod, miként sietek házam megmentésére? Tudod, Vassulám, az én szemem túl tiszta ahhoz, hogy a lázadáson nyugtassam.

Mûvem dicsõsége 4, hogy minden lelket Szentséges Szívembe hoz. Ha nem sietek jogarommal tanítványokat támasztani, nem borul virágba a fügefa, nem marad gyümölcs a szõlõtõn, és juhaim még jobban szétszóródnak, míg végül egy sem marad a nyájban. A Jóság és az Irgalom nem tudja elviselni, hogy oly sok lélek tart az örök tûz felé. Kezemben a Szívemmel továbbra is szüntelenül és fáradhatatlanul betekintek minden szív ablakán, hogy felébresszem és istenségem izzó szeretetébe vigyem ezeket a lelkeket. Akkor a rendkívüli és megszentelt kegyelmek áradatával szívük oltárára helyezem a szükséges erényeket, hogy teljes egységben legyenek az Atyával, énvelem és a Szentlélekkel, és belemerítem õket a menny örökkévaló boldogságába és a mi gyönyörûségeinkbe.

Mondom neked, hogy ott, ahol te vagy 5, minden elmúlik, mint az árnyék, de az én Szavaim örökre fennmaradnak. 6

“Megnövelem benned a házamért való buzgóságot, és az a tûz, amit beléd helyezek, lefegyverzi a nagyokat. Ne engedd, hogy ez a benned lévõ forrás kiszáradjon! Továbbra is igyekezz lelkesen védelmezni az igazságot és Egyházamat, melyet saját Vérem árán vásároltam meg! Ne hagyd, hogy üldözõid ostora elvegye bátorságodat vagy elfárasszon téged! Inkább tegyen erõsebbé az ellened elkövetett gonosztett azáltal, hogy lelked megnyugtatására és békéjére belélegzed szájamból a kegyelmeket!” Ó nemzedék, nem kaphattál volna nagyobb segítséget e könyvnél 7 erre a nyomorúságos idõre! Egyházam nem kaphatott volna ennél nagyobb adományt megújulásához, de Egyházam újból hibát követett el, mert nem értette meg szándékaimat…
Jöjj, Vassula, a Felkent oltalmat akar adni neked Szentséges Szívében. Szeress úgy, ahogy én szeretlek téged! Jöjj, én birtokom, és illatosítsd meg Szívemet! Megígérem, hogy egy napon elviszlek, hogy lásd munkálkodásod édes gyümölcseit, és örvendeni fogsz… Most jöjj hozzám, mondd el imáidat! A te imáid mindig megindítanak engem. Jöjj, és tégy mámorossá imáiddal!

Egyetlen szavam sincs, Uram! Mit találsz újból az én értéktelen és haszontalan szívemben, hogy a lépes méznél édesebb szavakat csurgatsz belé’?

Jogaroknál és trónoknál is többre becsülöm az ártatlan lelket, bármilyen nyomorúságos is! Nem mondtad-e nekem e napokban, hogy anyaként gondolsz rám? Mint az az anya, aki mindent kész megtenni gyermekéért, hogy megvédje az állandó bántalmaktól, a gúnytól és a világ sértéseitõl. Meghatott irántam való szereteted, felülemelkedett nyomorúságosságodon…

Mennyei Liturgiám,
Te, az Isten, aki minden lény felett rendelkezel,
királyi ruhába öltöztettél,
hogy képes legyek ki- és bejárni udvarodban.

Felkentél, hogy szemtõl szembe
beszélhessek Veled.

Megtöltötted szívemet nemes gondolataiddal.

Jósággal és édességgel tápláltál,
királyi lakomát kínáltál nekem,
hogy osszam szét nagylelkûen
és királyi bõkezûséggel a nemzetek között.

Nem Te voltál az,
aki királyi adakozásodban
az isteni szeretet folyamát árasztottad rám
és életre keltettél?

Minden jóságnak Istene,
kegyelmeknek édes Lelke,
az emberiség nagy Szerelmese,
aki ismerted és ismered minden hibámat,
hiányosságomat és bûnömet,
miképpen tudsz ez “utálatos férgek” ellenére
kegyes lenni hozzám,
és meglátogatni engem?
Fényességes Megnyilatkozás,
dicsérettel és tisztelettel fordulok feléd,
és arra kérlek,
könyörülj nyomorúságosságomon
és méltatlanságomon!
Kyrie eleison!*
* Uram, irgalmazz!

Ó Vassula, örülök, ha tisztában vagy törékenységeddel és nyomorúságosságoddal, és ha tudod, hogy csak tõlem kaphatsz életet. Én csak akkor haladhatok benned, és akaratom csak akkor valósulhat meg benned, ha te elismered bûnösségedet, és elfogadod, hogy csak teljes rám hagyatkozásoddal kaphatsz tõlem kegyelmeket. Az én szándékaimat csak akkor valósíthatom meg benned igazán, ha átalakulsz Szentlelkem leheletének kegyelmétõl.

Én, Jézus, megáldalak benneteket, legyetek egyek! IC


1 Attól a naptól fogva, hogy kinyitottam szívemet Urunknak.
2 az Egyház
3 a Szentháromságban
4 mert az én mûvem ez
5 a Földön
6 A következõ szavakat Urunk úgy mondta, mint amikor valaki esküt tesz, ünnepélyesen, ugyanakkor szinte parancsként.
7 Jézus az “Igaz élet Istenben” köteteire utal
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. szeptember 12. ÉDESANYÁD RÓLAD IS GONDOSKODIK GYERMEKEM

ÉDESANYÁD RÓLAD IS GONDOSKODIK GYERMEKEM

1990. december 4.

Uram, Te vagy a Minden, és én a semmi.
Fenséges nagyságodhoz képest
mi is az én dicséretem, Szentek Szentje?
Senki sem dicsérhet Téged méltóképpen,
szívem mégis Nevedet szólítja szüntelen,
mert vágyat keltettél bennem magad iránt.

Dicséreteid és kiáltásaid nem hiábavalók!
Szeress és szüntelenül dicsérj engem, mert kedves nekem, ha szívedbõl fakad a dicséret!

Uram, megnyitottad elõttem a mennyország kapuját, és mennyei éléstáradból lelkemnek félretett mannával tápláltál. Mennyei Kenyeret adtál nekem!

Lélek és élet minden szó, amit neked mondtam. Növekedj Lelkemben, hogy Szent Nevem tökéletes tanújává légy! Arra kérlek most, hogy ne add át magad a szomorúságnak! 1 Látod Vassulám, keresztem nehéz, és olykor pihenésre van szükségem. Azt kérdeztem: “Ki olyan nagylelkû, hogy hordozza helyettem keresztemet?” És így feleltél: “Végy engem, tisztíts meg, és használj fel úgy, ahogy Neked tetszik.”
Most a te válladra nehezedik a béke és a szeretet keresztje, hogy egyesítsen benneteket… Tanítványom! Ezt a keresztet az örökkévalóságtól fogva neked szántam! Hozzám tartozol, ezért isteni képmásomat kell tükröznöd! Én látom el lelkedet kiapadhatatlan tartalékaimból. Nem hagylak el, lélek. Eltöltelek, mint a tömjéntartót, hogy szereteted illatos füstoszlopként emelkedjék az égig. Ezért ne fáradj el az írásban! Ne fáradj el üldözõidet áldani! Ne fáradj bele odanyújtani hátadat az ütéseknek! Lehet, hogy halálosan szomorú leszel, de a Királynõ mindig segíteni fog rajtad, hogy újból tudj örülni és élni. A Királynõ bátorságot önt beléd, és anyai szeretettel gondoskodva beköti sebeidet. Édesanyád rólad is úgy gondoskodik, gyermekem, ahogy rólam gondoskodott. Nyomorúságodban és bajodban repülve jön hozzád, és szobájába visz téged, ugyanabba a szobába, ahol engem fogant. Ne tartsd hát vissza könnyeidet! Amikor e számûzetésben könnyedet hullatod a falak miatt, amelyeket népem épített házamban, hogy elkülönüljenek egymástól, olyankor én is véres könnyeket hullatok, melyek egybefolynak a tieiddel. Amikor az Atya meglátja az én könnyeimben a tieidet, elfogadja kérésedet, és feloldja az átkot. Azok már nem a te könnyeid lesznek, hanem az enyémek .
Kiálts tanítvány, hogy az egész világ mindenütt tartson bûnbánatot és egyként jöjjön vissza hozzám Szent Nevem alatt! Vassula, szeretettel viseld keresztemet, ne félelemmel! Légy boldog!

1990. december 6.

Üzenet egy felajánlott léleknek:

Ezt mondta ajkam:
Jöjj! Jöjj hozzám,
én leszek Pásztorod.
Sohasem hagylak el.
Nem feledkezem meg legeltetésedrõl.
Nálam sohasem fogsz
éhezni vagy szomjazni.


1 Több támadás ért, emiatt szomorkodtam.
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. szeptember 11. EGYHÁZAM BELSŐ EREJE A SZENTLÉLEK

EGYHÁZAM BELSõ EREJE A SZENTLÉLEK

1991. április 15.

Uram jöjj hozzánk teljes hatalmadban Szentlelkeddel együtt! Gyengéd Abba, elérkezett az idõ, hogy az igazság Szentlelke éppúgy megdicsõítse Fiadat, ahogy Te megdicsõítetted Fiadat, és Fiad megdicsõített Téged. Bizonyítsd be a világnak, hogy Igéd él és cselekszik, és nem csupán papírra nyomtatott szó. Szentlelked fordítsa

“az apák szívét gyermekeik felé,
és a gyermekek szívét az apák felé!” 1

Béke legyen veled! Vassula, az Írás sohasem hazudik! Írva van, hogy az eljövendõ végsõ napokban az emberek az “istenfélelem látszatát keltik, de belsõ erejét elvetik” 2

Ó kedvesem, lesz-e elég hit eljövetelem idején?…

– Egyházam belsõ ereje a Szentlélek, aki Egyházamban él és bennem munkálkodik. Amilyen a testben lévõ szív, olyan az én Szentlelkem is az én Testemben, amely az Egyház.
– Egyházam belsõ ereje az én Szentlelkem, aki ingyen adja és osztja adományait és kegyelmeit, hogy az Egyház javára legyen.
– Egyházam belsõ ereje az én Szentlelkem, aki Szavaimra emlékeztet titeket. Nem nyilatkoztat ki új dolgokat, ugyanazt tanítja, amit már korábban is tanított.
– Egyházam belsõ ereje az én Szentlelkem, aki átváltoztat, felemel és valóságos képmásommá alakít benneteket.
– Egyházam belsõ ereje az én Szentlelkem, a Tuz, mely életre kelt, megtisztít benneteket, és lelketeket tuzoszloppá, a szeretet izzó kemencéjévé, a világosság élõ fáklyáivá alakítja, hogy félelem nélkül hirdessétek Szavamat, a Magasságbeli tanúivá váljatok, és másokat is megtanítsatok arra, hogy csak a mennyei dolgokat keressék.
– Egyházam belsõ ereje az én Szentlelkem. õ az élet és a lélegzet, aki életben tart benneteket, aki arra indítja lel-keteket, hogy vágyakozzatok utánam, és Abbának szólítsatok.

Ha visszautasítod és elnyomod a Szentlélek adományait, gyermekem, akkor milyen szolgálatokat tudsz nekem nyújtani és felkínálni? Ne légy olyan, mint a holtak, akik kifelé a vallásosság látszatát keltik, de a vallás belsõ erejét elvetik és haszontalan elméletekkel korlátoznak engem istenségemben. Ne gátold meg azokat, akik úgy jönnek hozzám mint a gyermekek, és huségesek a Szentlélekhez. Én vagyok az, aki Szentlelkem menyegzõjére hívom õket.

A szentség titka: az irántam, a ti Istenetek iránti huség. Ti semmit sem tudtok magatok megtenni, amíg Lelkem, aki bennetek él, rá nem vezet és meg nem tanít benneteket a mennyei dolgokra.
Bizony mondom neked, aki fél engem, elfogadja intelmeimet. Ezért ne aludj most, mert itt az idõ, amikor többet kellene ébren lenned és virrasztanod, mint valaha. Ezek azok az idõk, amikor ki kell nyitni a füledet, figyelned kell Lelkemre, nem pedig megvetned. Ne játszd alkalmatlan pillanatban a bölcset! Ne utasítsd el Szentlelkem leheletét! Ne nyomd el a belsõ erõt, amely Egyházamban munkálkodik!
Okos akarsz lenni? Akkor nyisd ki a szemed!
Okos akarsz lenni? A szívedet és a füledet nyisd ki barátom, ne az értelmedet! Az okos ember sohasem veti meg a Lélek figyelmeztetését, csak a büszke nem ismer félelmet.
Az Úr félelme a bölcsesség kezdete.
Okos akarsz lenni? Keresd az Igazságot, aki készségesen hajol nyomorúságod és gonoszságod fölé, hogy megmentsen. Nézd, ki hajol nyomorúságod fölé, hogy magához vonjon, kiemeljen sírodból és újból életet leheljen beléd.
Ó jöjj! Ne érts félre! Nem erõltetlek és nem akarom megsérteni szabadságodat!
Megsajnáltalak nemzedék! Ne mondd, hogy már mindent elmondtam, amit el kellett mondanom. Miért akarsz engem magadhoz hasonlóan korlátok közé szorítani?
Én vagyok Szavam emlékeztetõje, igen, Egyházam belsõ ereje vagyok, és szabadságomban áll új jeleket küldeni és új csodákat muvelni. Szabadságomban áll, hogy felemeljelek, nemzedék, és gyógyító olajat öntsek rád Szentséges Szívem gazdagságából akkor, amikor akarom, és arra, akire akarom.
Felépítem, igen újjáépítem Egyházamat, amely most romokban hever. Ezért nemzedék, nehogy úgy állj elém az ítélet napján, hogy azt kelljen mondanom: Te is egyik üldözõm voltál, aki rombolt, amíg én építettem. Az irgalom áll ajtótok elõtt, és könyörületem zörget ajtótokon megpróbáltatástok idején.
Ti szentnek tartjátok magatokat? Bizonyítsátok be szentségeteket azáltal, hogy imádással fordultok felém! Bizonyítsátok be szentségeteket azzal, hogy megmutatjátok a lelkeket, akiket megtérítettetek és hozzám hoztatok, mert országom nem a kimondott szavakra, és nem a vallásosság külsõ megnyilvánulására épül, hanem a belsõ erõre, amelyet csak én adhatok meg Szentlelkem által, ha kéritek. Érezzétek jelenlétemet és irántatok való szeretetemet! Én, Jézus Krisztus, jelen vagyok. Megáldalak benneteket Szentséges Szívembõl, és szeretetem sóhaját hagyom homlokotokon.
Legyetek egyek! Az Ecclesia újból életre kel!


1 Mal 3,24.
2 2 Tim 3,5
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. szeptember 10. ÁLDD MEG ÜLDÖZÕIDET!

1989. április 11.

(Ma kezdõdik az igazi üldözés. Jézus értésemre adta, hogy idén az orthodox húsvéti idõben érezni fogom az Õ szenvedését.)

Uram, sokan vádolnak azzal, hogy hamis próféta vagyok. Bizonyítékot keresnek ellenem, akár hamisat is, amelynek alapján kijelenthetik, hogy az üzenet nem isteni. Már van néhány hamis tanú. Azzal vádolnak, hogy én a démon fegyvere vagyok, egy másik karizmatikus mozgalom lerombolására.

Ragaszkodj hozzám, béke, béke! Gyermekem, ne vonj meg tõlem semmit! Mindketten veled vagyunk 1 Ne feledd, ez a Sátán füstje, és hidd el, a füst nem tart soká, elpárolog és eltûnik. Vassula, én, a te Istened, olyan szeretettel szeretlek, amelyet csak a mennyben fogsz megérteni. Légy áldott gyermekem, mindazért a rágalomért, amit rólad mondtak, és mindazért a hamis vádért, amellyel téged illetnek. Légy boldog, mert nagy lesz a te jutalmad a mennyben! Elhiszed nekem? Hányszor mondtam, hogy téged is éppúgy üldözni fognak, ahogy engem üldöztek? Üzenetem megnyeri a szíveket, de néhányan mégis ellened fordulnak. Nem tudják, hogy ha üzeneteimet elítélik, engem ítélnek el. Hiszen megmondtam, hogy hibát keresnek benned; kiforgatnak, ahogy másokkal is megtették, akiket én küldtem! Áldd meg üldözõidet! Imádkozz vádlóidért, teljes szívbõl bocsáss meg nekik! Tanuld meg Vassulám, hogy Szeretet vagyok! Szeress engem! Szükségem van erre a szeretetre, hogy tovább adjam másoknak. Úgy szeresd testvéreidet, ahogy én szeretlek téged!

De Uram, egyesek teljesen elvakultak!

Bízzál bennem kicsim! Felragyogok felettük, és világosságommal sokakat megvilágítok. Lelkem áldottjai, elfeledkeztetek szenvedésemrõl? 2 Szeretetbõl szenvedtem, légy egy velem! Én engedtem, hogy mindez így történjék, hogy te is megízleld ugyanazt a kelyhet, amelyet én ittam ki szenvedésem alatt. 3 Szeretlek, és ezért engedtem meg gyermekem, hogy igyál kelyhembõl. Kis lelkeket emelek magamhoz, átalakítom õket, és szenvedésem kis képmásává teszem õket. Boldog vagy, mert felajánlottad nekem szívedet és lelkedet, hogy isteni kezemmel egy másik kis feszületté alakítsam. Örvendezz lélek! Örvendezz, és légy boldog ajándékommal! De ne feledkezz meg arról kicsim, hogy ugyanezen ég alatt, ahol élsz, báránybõrbe bújt ragadozó farkasok is vannak. Õk azok a hamis próféták, akiktõl már óvtalak téged.

(Azt kértem az Úrtól, hogy a Bibliából adjon választ nekem ezekkel az emberekkel kapcsolatban. Kinyitottam a Bibliát, és ujjam Jeremiás 23,10 versére esett, amelyben a hamis prófétákról van szó.)

Kedves, ne félj, elõtted vagyok. Légy boldog, amiért mindenféle rágalmat szórnak rád. Szemem figyeli ezeket az embereket, hallom szavukat és érzem szívüket.

Igen, de Te velem vagy, és semmitõl sem kell félnem.

Bátorság! Az én erõmet adom neked, hogy folytathasd . Mi ketten?

Mindörökkön örökké.

(Mintha mindez az üldöztetés sem lenne elég, lemondták annak a nagy teremnek a bérletét, ahol meg akartuk tartani a találkozót. Egyszerûen lemondták, annak ellenére, hogy már régen lefoglaltuk. Azt mondták, hogy nem akarják, hogy náluk vallásos összejövetel legyen. Ott álltam kétszáz ember gondjával, és senki sem akart befogadni. Egy héttel a találkozó elõtt! De az Úr segítségünkre sietett. Az Úr lehetõvé tette, hogy az Õ templomában lehessünk, egy kis templomban, amely a kapucinusoké. Igen, Õfensége a legalázatosabbat és legszegényebbet választotta ki a testvérek közül jelként azok számára, akik üldözik Jézus üzenetét.)


1 Szent Édesanyánk és Jézus.
2 Amikor Isten ajkáról hallom e szavakat, teljesen ellágyulok. Fensége azt érezteti velem, hogy ez a “sátor”jobban betakarja testemet, mint valaha. Úgy érzem, hogy sohasem lesz vége a számûzetésnek, amelyben vagyok…
3 Jézus mintha lakomával kínált volna! És én boldog vagyok, hogy felajánlotta nekem ezt a kelyhet.
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

Testvéreim, elkészült az új Liturgia könyv!

Testvéreim, elkészült az új Liturgia könyv! 2013.Szeptember 30. ” Legszentebb Egyházamban, és hamarosan elő fogja írni az új liturgiáját, mely figyelmen kívül fogja hagyni Legszentebb Akaratomat. Ezt a liturgiát, amelyet az Isten ellenségei hoztak létre, és amelyet az újhoz való alkalmazkodás címén álcáznak, hogy megfeleljen azoknak a politikai erőknek, akik be akarják tiltani a Kereszténységet, olyan gyorsan fogják bemutatni, hogy sokan meg fognak döbbenni Egyházamban. “

 

A tegnap Rómában bemutatták az új Motu Propio- t átírták a 838 Codexet. Október elsejétől érvénybe lép!

 

Az új Motu Propio- t nem Sarah bíboros mutatta be, aki a Liturgia Kongregáció prefektusa, hanem Arhur Roche püspök, aki azt mondta, hogy a Liturgia Könyvek új MODERN változatára nagy szükség volt. Ferenc pápa szerint erre azért volt szükség, mert az irányelvet tisztábban lehet értelmezni és a gyakorlatba léptetni.

Az új Liturgia egy fontos lépés az egyházi sz.kőművesség Egy Világ Vallás (E. V. V.) tervének megvalósításában.
Hogy mit jelent ez? Át lett írva a Szent Ostya átváltoztató szövege is! Az Igazság Könyvek üzenetekben az Úr arra figyelmeztet, hogy ha átírják a liturgia szövegét, Ő többé nem lesz jelen az Eucharisztiában! Az Úr azt kérte tőlünk, hogy virrasszunk, vagyis, hogy legyünk éberek. Itt az idő! Mi őrt állunk, Ö velünk van és segít.
Ez is a lelkek megmentésének része, ez is engesztelés. Szent II János Pál pápa szerint a magyarok mentik meg a kereszténységet. Ezt kevés idővel halála előtt mondta. Hát akkor hajrá magyarok! Ha Isten velünk, ki ellenünk?!
Lélekben és igazságban. Hírvivő.

Egyházi törvénykönyv.

838. kán.
1. §. A szent liturgia irányítása csakis
az egyházi hatóságtól függ. Ez a hatóság az
Apostoli Szentszék és — a jognak megfelelően — a megyéspüspök.
2. §. Az Apostoli Szentszék feladata az egész egyház
szent liturgiájának szabályozása, a
liturgikus könyvek kiadása és élő nyelvi fordításaik
felülvizsgálása, valamint a felügyelet arra,
hogy a liturgikus előírásokat mindenütt híven megtartsák.
3. §. A püspöki konferenciákra tartozik, hogy a liturgikus
könyveknek a magukban ezekben
a könyvekben megszabott határok közt kellően alkalmazott
élő nyelvi fordításait elkészítsék,
és a Szentszék előzetes felülvizsgálása után kiadják.
4. §. A rábízott egyházban a megyéspüspökre tartozik
hogy illetékességének határain belül
mindenkire kötelező szabályokat adjon ki a liturgiával
kapcsolatban.
Motu proprio (latin saját kezdeményezésből): a pápa saját kezdeményezésére – nem valakinek a kérvénye alapján – kiadott törvény vagy közigazgatási intézkedés.

http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2017/09/09/170909a.html

Kategória: Hamis béke | Szóljon hozzá most!

Hogyan lehetne egy pápát korrigálni?

Mint ismeretes, pont egy évvel ezelőtt négy „bíboros” levelet intézett Bergogliohoz, melyben az „Amoris laetitia” nevű botrányos irattal kapcsolatos kételyüket sorolták fel. Normális esetben egy ilyen levélre egy pápának kötelessége válaszolni, Bergoglio azonban se nem válaszolt, se nem fogadta a levélírókat. A kezdeményezés vezetője, Burke „bíboros” kérdésekre válaszolva többször kijelentette, hogy amennyiben válasz nélkül marad beadványuk, formális korrekciót („formelle correctio fraterna“) adnak ki Bergoglio egyes állításaira. Időközben a négy „bíboros” közül ketten váratlanul meghaltak, Meisner után meglepetésszerűen Caffarra „bíboros” is elhalálozott. Bár Burke a „testvéri korrekciót” ez év januárjára ígérte, az a mai napig nem történt meg.
Burke egy napokban adott interjúban (The Wanderer) konkretizálta a beígért „helyreigazítást”, amit viszonylag egyszerűnek nevezett: Hivatalos nyilatkozatban fogják az Egyház egyértelmű tanítását szembeállítani azzal, amit Bergoglio – kiváltképp az „Amoris laetitia” exhortációban – hirdet. Szerinte erre a nyilatkozatra Bergoglionak kötelező válaszolnia. „Ha ellentmondás áll fenn a két tanítás között, akkor a pápa fel van szólítva, hogy saját kijelentéseit Krisztussal szembeni engedelmességben az Egyház Tanítóhivatalához igazítsa”, mondta Burke. A kérdés persze az, hogy ezt Bergoglio is így ítéli-e meg, mert mostanáig nem úgy tűnik, mintha kötelességének érezné, hogy „bíborosai” levelére, felszólítására, vagy nyilatkozatára válaszolnia kellene, és még kevésbé, hogy „saját kijelentéseit Krisztussal szembeni engedelmességben az Egyház Tanítóhivatalához igazítsa”, hiszen meggyőződése, hogy ő maga képviseli a legmagasabb pozícióban az Egyház Tanítóhivatalát.

Eközben a zsinati szekta egy másik prominens teológusa, az angol „domonkos” Fr. Aidan Nichols a brit Catholic Herald újságban nyilvánosságra hozott cikkben úgy vélte, hogy [szó szerinti idézet] „Ferenc pápa az Amoris laetitia exhortációjával az Egyházat különlegesen nehéz helyzetbe hozta”. Ezért, folytatta fejtegetéseit, szükséges, hogy az Egyház „olyan procedúrát” dolgozzon ki, „amivel azokat a pápákat, akik tévtanokat hirdetnek, rendre lehessen utasítani”. Egy ilyen „jogi procedúra a pápákat a tanbeli önkényeskedésre vagy egyszerű hanyagságra való mindennemű hajlamtól visszatartaná”. Egyúttal ez választ is adna az anglikánok vagy az ortodoxok köreiben felmerülő némely „ökumenikus kételyre”, akik attól tartanak, hogy a pápának minden tetszőleges tanításra teljhatalma van. „Valóban, lehetséges, hogy a római tanítóhivatal jelenlegi válságát a Gondviselés akarta, hogy ebben a tekintetben a pápai primátus határaira irányítsa a figyelmet”, idézi az újság a modern írástudót, aki „mind Oxfordban és Cambridge-ben, mind a római Angelicumban rendszeresen tart előadásokat, és már több mint 40 könyvet jelentetett meg filozófiáról, teológiáról, apologetikáról és kritikáról, és akit 2006-ban az oxfordi egyetemen a reformáció óta első ízben létrehozott katolikus teológiai fakultás vezetésével bíztak meg”. És aki ezenkívül ahhoz a 45 teológushoz tartozik, aki az Amoris laetitia-t alapos vizsgálat alá vette, és tizenegy állításához az „eretnek” megjegyzést fűzte.
Burke tervezett „formális korrektúrájához” a tudós „domonkos” megjegyezte, hogy se a keleti, se a nyugati egyházjog nem ismer olyan „procedúrát egy pápa esetének a kivizsgálására, akiről azt feltételezik, hogy tanbeli tévedést tanított, sőt, még ennél is kevésbé olvasható ott egy ilyen jogi eljárás”. Ő is ismeri az „egyházjog hagyományát”, miszerint „a pápát senki nem ítélheti meg”. Csakhogy az I. Vatikáni Zsinat a pápai tévedhetetlenségről szóló tanítást „korlátozta”, úgy hogy kimondható, hogy „a római katolikus Egyháznak nem az a véleménye, hogy egy pápa, mint hivatalos, nyilvános tanító, nem képes az embereket tévútra vezetni egy hamis tanítás által”, szögezte le a zsinati teológus.
A pápa „a kereszténység legfelső fellebbezési fóruma lehet …, de ez nem teszi immúnissá az ellen, hogy tanbeli baklövéseket kövessen el. Meglepetésszerűen – vagy talán nem is meglepetésszerűen annak a tiszteletnek láttán, ami a pápák alakjait IX. Pius pontifikátusa óta körülvette – ez a tény úgy tűnik, hogy sokak számára ismeretlen, akiknek pedig erről tudniuk kellene.” A pápai tévedhetetlenség korlátaink figyelembevétele mellett az egyházjognak igenis abban a helyzetben kellene lennie, hogy formális eljárást vezethessen le annak eldöntésére, hogy egy pápa tévedést tanított-e vagy sem, mondta az angol domonkos teológus.

[Közbevető megjegyzés: Fr. Aidan Nichols fejtegetései a tévtanítás terén semmiben nem maradnak el Bergoglio agyrémeitől, ezért nem a legszerencsésebb bármiben is rá hivatkozni. Ugyanakkor megemlít olyasmit, amiben úgy tűnik – sajnos – igaza van: Nevezetesen abban a megállapításban, hogy az „I. Vatikáni Zsinat a pápai tévedhetetlenségről szóló tanítást »korlátozta«.” Azokra a nehézségekre, melyek 1870-ben a pápai tévedhetetlenég dogmájának kimondásából, illetve megfogalmazásából származhatnak, több főpap, egyébként a pápai tévedhetetlenség szilárd védelmezői, figyelmeztettek a zsinat előtt: Lásd ezzel kapcsolatban a honlap Veszélyes eretnekség című cikkéből a Mgr. Félix Dupanloup (1802-1878), Orléans püspökétől származó idézeteket. – A dogma kimondása előtt a katolikusok, akik nem csak név szerint, hanem valóban katolikusok voltak, soha nem kételkedtek abban, hogy amit a pápa egyházfőként tanít, leír, kimond – például enciklikáiban, bulláiban, szentté avatási dokumentumokban – az Urunk Jézus ígérete alapján tévedhetetlen tanítás. A pápai tévedhetetlenségről a Vatikáni Zsinaton kihirdetett dogma megfogalmazása azonban, miközben pontosan körülírja, egyben le is szűkíti azokat a körülményeket, melyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy egy pápa tévedhetetlen legyen. Az említett cikk szerzője írásaiban ugyan ellent mond ennek az állításnak, magánemberként azonban ő is úgy véli, hogy a dogma megfogalmazása lehetőséget ad a félremagyarázásra, de szerinte ez csak azért történhetett így, mert a zsinat – mint tudjuk – félbeszakadt, és ezért nem tudta egy következő ülésen kitágítani, vagy pontosítani a dogma szövegét. Csakhogy ez a vélekedés sem állja meg a helyét, hiszen attól, hogy a zsinat félbeszakadt, maga IX. Pius, vagy bármelyik utóda egy „tévedhetetlen” megnyilatkozással, enciklikával, bullával stb., pótolhatta volna az értelmezést. Az e dogma által kihirdetett korlátok (a pápa csak akkor tévedhetetlen, ha erkölcs vagy hit dolgában, ünnepélyesen, ex cathedra, az egész Egyházra kötelezőleg mond ki valamit – „doctrinam de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam”) tették egyáltalán lehetővé, hogy az egész ú. n. tradicionalista mozgalom, köztük a lefebvristák, évtizedek óta mind a mai napig arra hivatkozhassanak, hogy a zsinati pápák hiába tanítanak eretnekségeket, ettől még nyugodtan Krisztus igaz helytartói lehetnek, mert a pápai tévedhetetlenség csak ex cathedra, azaz az ünnepélyesen dogmaként kimondott dolgokra érvényes. Következésképpen nemcsak közvetlen elődei, de még Bergoglio is beszélhet bármit, mondhatja a legsúlyosabb tévtanokat (amivel a pápaság tekintélyét is örök időkre tönkreteszi), amíg ezeket nem dogmaként definiálja, addig ő a pápa. Ez a vélekedés, ami tényleg hűen követi az 1870-es tévedhetetlenségi dogma szövegét, mérhetetlen károkat okoz a katolicizmusnak, és azok közé a veszélyek közé tartozik, melyekre a dogma 1870-es kihirdetésének ellenzői, például Mgr. Félix Dupanloup idejében figyelmeztetett. Ma már egyértelmű, mekkora kárt okozott, hogy nem vették figyelembe érveit.]

Tehát modern domonkos tudósunk szerint Urunk Jézus Krisztus nem gondoskodott előre arról, hogy miközben látható fejként helytartót adott Egyházának, egyúttal egy felügyeleti szervet is létrehozzon, ami mindenkori helytartóját ellenőrzi, és amennyiben szükség van rá, korrigálja. Korábban a katolikusok még dőre és együgyű tudatlanságban azt hitték, hogy a pápa maga ez az utolsó és legmagasabb felügyeleti szerv az Egyházban, akinek az a feladata, hogy a tanításban minden tévedést távol tartson tőle. Határtalan naivitásban azt képzelték be maguknak a katolikusok, hogy erre a célra Urunk Jézus Krisztus különös karizmával látta el helytartóját, amit „tévedhetetlenségnek” hívnak, és ami megakadályozza, hogy a pápa legfőbb pásztori hivatala gyakorlása alatt ilyen tévedésekbe eshessen.
Most viszont azt mondják nekünk, hogy a pápa is csak ugyanolyan tévedhető ember, mint mindenki más, aki ugyanannyira tévedésbe vezethet bennünket, mint bármely más tévtanító. Ezért aztán legfőbb ideje, hogy az egyházjogot kijavítsák, és a „pápa-korrigálás lehetséges procedúráját” kidolgozzák. Elég dühítő, hogy Üdvözítőnk maga nem gondolt ilyesmire és ezért most emberi törvénynek kell az isteni törvényt kiigazítania, mikor már annak eldöntése is elég nehéz feladat, hogy miként kell egy ilyen eljárásnak lezajlania? A legfontosabb kérdés: Ki az illetékes erre? Létezik már valamilyen fórum, amire rá lehet bízni ezt a feladatot, vagy újat kell erre a célra létrehozni? Mi lenne, ha a bíborosi kollégium látná el ezt a feladatot? Ez logikus lenne, hiszen a pápa-választás is az ő feladatuk. Már csak azt kellene tisztázni, hogy a 80 év feletti bíborosokat, akik automatikusan feltételezett szenilis agylágyulás miatt már nem vehetnek részt a pápaválasztáson, a pápa kontrollálásából is ki kell-e zárni vagy sem. Továbbá még azt is el kell dönteni, hogy a pápa korrigálásához a bíborosok egyhangú döntése szükségeltetik, vagy elég a többség; ez utóbbi esetében még arról is dönteni kell, hogy kétharmados vagy abszolút többségre van-e szükség, vagy esetleg elég az egyszerű többség. Ahhoz persze nem kell prófétának lenni, hogy megjósoljuk, hogy a mostani helyzetben, amikor a 121 pápa-választásra jogosult „bíborosnak” több mint a felét már Bergoglio kreálta „bíborossá”, és a „régiek” között is szép számmal találhatók olyanok, mint Marx vagy Schönborn, Bergoglio ellen semmiféle többség nem szavazna meg semmilyen korrekciót.
Vagy határozzanak úgy, hogy a „bíborosoknak” az „egészséges, ép része” szavazhat egy pápa megrendszabályozásához? De hát ez is újabb jogi problémákat vetne fel, hiszen arról ki dönt, hogy kik tartozzanak ezen „egészséges, ép részhez”? Ugyanezek a problémák merülnének fel akkor is, ha nem a bíborosok kollégiumára, hanem egy zsinatra bíznák a döntés jogát, itt sem egyetértést érnének el, hanem sokkal inkább szakadást.
Nem kellene akkor inkább külön e célra egy saját grémiumot létrehozni, egyfajta szenátust, vagy felügyelő bizottságot? De ki dönti el, hogy egy ilyennek kik lennének a tagjai? Maga a pápa? Mivel azonban éppen őfelőle kell a tagoknak ítélkezniük, úgy tűnik, ez nem oldja meg a problémát. Vagy akkor inkább választás útján jelöljék ki a tagokat? De akkor ki dönti el azt, hogy ki jogosult a választásra? Marad még megoldásként, hogy valamilyen jogi formulát kreálnak a választó tagok kijelölésére: mondjuk a húsz legöregebb bíborost, vagy talán az Egyház legrégebbi vagy legfontosabb, vagy legnagyobb egyházmegyéinek a püspökeit? Félő, hogy egyik megoldás sem vezet eredményre és nem is kivitelezhető.

Nem az lenne akkor a legokosabb, ha a felügyeletet nem egy bizottságra, melynek tagjai között félő, hogy nem jön létre egyezség, hanem egyetlen személyre bíznák? De kire? Hiszen ennek a személynek egyedülálló tekintéllyel kell rendelkeznie, minden emberi hatalomtól függetlennek, egyedül Istennek alávetve, Tőle különleges teljhatalommal és ezen kívül különleges támogatással ellátva kell lennie, hogy az Ő nevében, bizonyos értelemben az Ő helytartójaként érvényes, bírói, helyes és megkérdőjelezhetetlen ítéletet tudjon hozni. De hát nem létezik már most is egy ilyen személy Krisztus Egyházában? Ja, de igen, ez a személy senki más, mint maga a pápa!

Akkor az a megoldás, hogy egy pápa ellenőrzi a pápát? Jelenleg úgy tűnik, meg is van erre a lehetőség, hiszen van egy „aktív” és van egy „passzív” „pápánk”. Talán az egyházjogban elő kellene írni, hogy mostantól mindig ilyen pápai kettős álljon az élen, és a „papa emeritus” az „aktív” pápa ellenőrző szerveként működjön. De mi van akkor, ha – mint ahogy talán ezt is megéljük nemsokára – két „papa emeriti” van? Akkor automatikusan az idősebbik jogosult a „korrektúrára”? És mi történik, ha megint nem lesz egyetlen „papa emeritus” sem? És akkor mi történik, ha az egyik rész a „papa emeritus”-szal tart, a másik rész meg az „aktív” „pápával”? Ennek is szakadás a vége. Mint közismert, a pápa felette áll az egyházjognak. Miért kellene akkor magát alávetnie egy egyházjogi procedúrának, és engedelmesen hagynia magát valakitől korrigálni, még ha ez a valaki a „papa emeritus” is?
Akkor tehát az előző pápát az utódának kellene korrigálnia? Ez elég kellemetlen lenne, mert akkor a korrigálásra túl sokáig kellene várni, gondoljunk csak Wojtyla végtelennek tűnő „pontifikátusára”. És mi van akkor, ha a közvetlen utód nem, majd csak sokkal később egy másik utód végzi el a korrektúrát. Addig mennyi mérhetetlen kár keletkezik az Egyházban? Ezen kívül, ki mondja meg, hogy ezt a korrigáló pápát nem fogja-e később valamelyik utóda szintén korrigálni? Ez oda vezet, hogy egyetlen pápában sem bízhatunk meg, a régebbiekben sem, a jelenlegiekben sem, és a jövőbeliekben sem, hiszen senki nem tudhatja, hogy egy későbbi pápa nem fogja-e valamelyiküket „korrigálni”.

[Közbevető megjegyzés: Ez az iróniával előadott okoskodás kísértetiesen hasonlít azokhoz a komoly hangú okoskodásokhoz, amit az ú. n. konzervatív, tradicionalista tekintélyek folytatnak abban a kérdésben, hogy Bergoglio eretnek tanításaira, kijelentéseire, körleveleire, intézkedéseire érvényes-e a pápai tévedhetetlenség dogma vagy sem. Ahogy növekszik Bergoglio egyre eretnekebb ideáinak sora, úgy sokasodnak az egyre komplikáltabb érvelések, melyekkel olyan konzervatívnak mondott gondolkodók, mint például Roberto de Mattei vagy Mg. Williamson képesztik el olvasóikat. Velük együtt már az egész ú. n. konzervatív tábor ott tart, hogy még a szentté avatások tévedhetetlenségét is tagadják, nem beszélve az enciklikákról, a nyilvánosan előadott tanításokról, és újabban „interjúkról”, melyek az egész világot bejárják, következésképpen az egész világ katolikusait folyamatosan félrevezetik. Mikor mondtak a zsinati pápák valamit ex cathedra, mikor nem, tévedhetetlen-e az ú. n. II. Vatikáni Zsinat vagy sem: végeláthatatlan azon kérdések sora, melyek a legfontosabb kérdést, az emberek örök üdvösségét döntően befolyásolja! És ebben a borzalmas káoszban az 1870-es tévedhetetlenség-dogma konkrét szövege óriási szerepet játszik! Kíváncsi vagyok, hogy Williamson most, de akár mestere, Lefebvre, mire hivatkozhatott volna, ha ez a dogma nem létezik, és azzal a hagyományos biztos hittel kell szembenézniük, hogy a pápa Krisztus helytartójaként semmilyen nyilvános tanításában, kihirdetésében, megmozdulásában nem vezetheti félre a híveket?]

Mindebből egyedül az a következtetés vonható le, hogy el kell fogadnunk, meg kell bíznunk abban, hogy Krisztus Egyházában a pápa a legfelsőbb és legvégső fórum, akit nem szükséges korrigálni, mert nem taníthat tévedéseket, és ezért abban a helyzetben van, hogy ő korrigálhatja mindazokat, akik tévedéseket tanítanak. A logika és minden józan megfontolás, lásd fentebb, világosan kimutatta, hogy ekkor és csak ekkor van hatásos eszközünk az ellenőrzésre. És különös: az Üdvözítő nem pontosan ezt valósította meg Egyházában? Nem a pápa az, akiben tévedhetetlen főpásztorunk van, akit a hit kérdéseiben nem szükséges korrigálni, és akit senki sem korrigálhat, és aki ezért mindenkor hatásos kontrollt és korrekciót gyakorol az Egyházban, hogy azokat rendre utasítsa, akik tévedéseket tanítanak?
Természetes, hogy az ortodoxoknak vagy az anglikánoknak jobban tetszene, ha a pápa nem a legfelsőbb fórum lenne, hanem maga is alá lenne rendelve az egyháznak. Csakhogy Urunk Jézus Krisztus másképp akarta, mégpedig jó okból, miként ezt fenti megfontolásaink alapján nekünk is be kell látnunk. „Ebből a célból [vagyis a hitbeli egységért] alapította Jézus Krisztus az Egyházban az élő, hiteles és ugyanennyire örök Tanítóhivatalt, amelyet saját hatalommal felruházott, az igazság lelkével felszerelt, csodákkal megerősített, és akarta és a legnyomatékosabban megparancsolta, hogy annak a tanítását és előírásait éppen úgy fogadják, mint az övéit”, írta XIII. Leó az 1986. június 29-én kiadott „Satis Cognitum” kezdetű apostoli körlevelében az Egyház Tanítóhivataláról, mégpedig a Vatikáni Zsinat – vagyis a pápai tévedhetetlenségről szóló dogma megfogalmazása és ünnepélyes kihirdetése – UTÁN [DH 3305] – [lásd a honlap „Hogyan vehetnének erőt a pokol kapui az Egyházon?” című cikkét].

Különben is, az egyházjog már a lehető legtökéletesebben gondoskodott annak az esetnek az értékeléséről, melyben egy pápa valóban tévedést tanít [ne felejtsük azonban, hogy az ezen esetre vonatkozó jogi előírások Bergogliora és Ratzingerre biztosan nem érvényesek, hiszen ők már „pápaságuk” előtt biztosan és nyíltan eretnekségeket tanítottak, tehát az isteni törvény alapján – amire IV. Pál bullája is hivatkozik – már megválasztásuk érvénytelen volt: egy percig sem voltak törvényes pápák]. Fr. Aidan Nichols teológusnak, aki – lásd fentebb – azt állította, hogy az ilyen esetre az Egyháznak eddig semmilyen szabályozása nem volt, csak egy kicsit tovább kellett volna kutakodnia: Prof. Dr. Rolf Decot „Az Egyház a késő-középkorban” című könyvében írja: „A »prima sedes a nemine iudicatur« jogi alapelv már az 5. századtól bizonyítottan ismert volt. E jogelv érvényessége alóli kivételek csak egy pápa eretnek volta esetében voltak lehetségesek. Ezért bővítették ki később ezt a jogi alapelvet erre a formára: »Papa a nemine iudicatur, nisi deprehendatur a fide devius« (A pápát senki sem ítélheti meg, ha nem tér el az igaz hittől). Ezt a tételt már II. Adrián pápa (867-872) elismerte, és véglegesen Humbert bíboros (†1061) [IX. Leó pápának legbizalmasabb tanácsadója] hirdette ki. Deusdedit bíboros [VII. Gergely pápa híve, a pápa neve alatt kiadott, a pápai főhatalom jogait 27 pontban összefoglaló Dictatus papae néven ismert irat ihletője, vagy szerzője], Chartresi Szent Ivo püspök (1040-1117) és Gratian által került be ez a jogi alapelv az egyházi kánonjogba, és a dekretisták [azok a nagyrészt Gratian tanítványai közül való jogtudósok, akik a XII. századtól kezdve Gratian (“a kanonisták atyja”) dekrétumát – törvénygyűjteményét: a pápai ügyiratok, kongregációi rendelvény, zsinati határozatok gyűjteményét – újból és újból buzgón kommentálták. Leírása a híres Si papa kánonban található.”
III. Ince pápa (1198-1216), aki korának egyik legnagyobb jogásza, valamint az Apostoli Szék lelkes védelmezője és az eretnekségek elleni küzdelem buzgó harcosa volt, fogalmazta meg a következő alapelvet: „A Római Pontifex még ennél is kevésbé dicsekedhet, hiszen emberek ítélkezhetnek felette –, jobban mondva, ki lehet mondani, hogy már megítéltetett, tudniillik akkor, ha eretnekségbe esett. Mert aki nem hisz, az már ítélet alá esett [lásd: Jn 3,18: »Aki azonban nem hisz, már ítéletet vont magára.«]” (Sermo 4: In Consecratione, PL 218:670)
Ezek után nincs szükségünk több kontrolláló fórumra.
Egy pápa felett, aki eretnekségeket hirdet, Urunk Jézus Krisztus már kimondta az ítéletet.

E kijelentésekkel teljes egyetértésben ismételte meg IV. Pál pápa CUM EX APOSTOLATUS OFFICIO kezdetű, 1559. február 15-én kiadott bullájában, hogy „a Római Pontifex, aki Isten és Urunk Jézus Krisztus Helytartója a földön, korlátlan teljhatalommal rendelkezik a népek és birodalmak fölött, és jogilag mindenki fölött ítél, anélkül, hogy Ő ebben a világban bármilyen joghatóság alá esne; akinek ugyanakkor ellen lehet mondani, ha a hittől eltértnek találtatna.” – Továbbá elrendelte, „hogy annak a püspöknek – akkor is, ha érseki vagy patriarkális vagy prímási hivatalt tölt be, vagy a Római Egyház bíborosa, legátusa vagy Római Pontifex – a kinevezése vagy megválasztása, akkor is, ha ez egyetértésben és minden bíboros egyhangú beleegyezésével történt, semmis és érvénytelen és értéktelen, ha bíborosi kinevezése vagy pápává választása előtt eltért a katolikus hittől, eretnekségbe esett vagy szakadár lett vagy ilyet előidézett vagy okozott. A kinevezés vagy pápává választás se a püspökszentelés megtörténtével, vagy a vezetés és igazgatás ezt követő átvételével, se magának a Római Pontifex intronizációjával vagy a neki adott hűségesküvel vagy a mindenki által vele szemben mutatott engedelmességgel, bármilyen hosszú ideig tart ez, sem lehet érvényessé váltnak nevezni, se érvényessé válónak vagy bármilyen részterületen érvényesnek tekinteni.”

Egy „pápa”, aki „tévedéseket tanít”, nem pápa. Ezt a megállapítást mindenki megteheti saját magának: Ehhez a döntéshez semmi szükség az egyházjogban egy, „a korrektúrát” meghozó külön „procedúrára”.
Arról azonban lehet értekezni, hogy kinek van joga az Egyház nevében egy ilyen megállapítás hivatalos bejelentésére. Valóban, a korábbi teológusok igen részletekbe menően elgondolkodtak már ezen a problémán. Ugyanakkor a mai helyzetben a mi számunkra ez a kérdés értelmetlen, hiszen az egész hierarchia kiesésével úgysincs senki, aki ezt megtehetné. Se a megmaradt két Dubia-„bíborosnak”, se a báránybőrbe bújt konzervatívoknak, mint például Sarah „bíboros” vagy Schneider „segédpüspök”, nincs meg az auktoritása ehhez, azonkívül éppen múltjuk, képzésük, életművük miatt, soha nem jutnának az egyetlen logikus és valós eredményre, vagyis arra, hogy Bergoglio nem pápa, és közvetlen elődei ugyanennyire nem voltak azok.

Mi inkább Urunk Jézus Krisztusban bízunk, Aki megígérte, hogy a pokol kapui nem vesznek erőt Egyházán [lásd a „Hogyan vehetnének erőt a pokol kapui az Egyházon?” című cikket]. Egy napon Ő maga végzi majd el a „korrektúrát”, és egy valódi pápát ajándékoz nekünk. Akkor a katolikusok végre megértik, hogy ki és mi egy pápa valójában, és hogy az Üdvözítő mekkora ajándékot adott nekünk a pápaság intézményével, és hogy milyen nyomorúságosak voltunk, amikor egy időre megvonta tőlünk ezt. Akkor már senki nem fogja megérteni, hogyan futhattak anti-pápák után, és hogyan tekinthették ezeket a Szentatyának.

[Megjegyzés: E cikk szerzőjének utolsó megállapításai korunk állapotai között igencsak értelmezhetetlenek. Az ugyan teljesen nyilvánvaló, hogy a mai helyzetet közvetlenül és egyedül csak Urunk Jézus Krisztus tudja megoldani, de az már elképzelhetetlen, hogy Egyházát ne azokból építse újjá, akiket a kövekből vagy a halottakból támaszt fel. Ez történhet a Keresztelő Szent János hirdette módon („Mert mondom nektek, van hatalma az Istennek, hogy ezekből a kövekből fiakat támasszon Ábrahámnak” Lk 3,8), vagy János jelenései alapján az ezeréves birodalommal. De bármiképpen történik is, az biztosnak tűnik, hogy előtte mostani világunk, melyet a bűn és az árulás teljesen beborított, nagy része elpusztul, ahogy ezt Péter apostol („Mint a tolvaj, úgy jön el az Úr napja. Ezen a napon az egek nagy robajjal elmúlnak, az elemek a tűz hevétől felbomlanak, a föld, és ami rajta van, elenyészik. Mivel így minden elpusztul, minden tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek, hiszen várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor is az egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak. Mi ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját.”), János apostol („Ezután trónokat láttam, azok ültek rajtuk, akikre az ítélkezést bízták. És láttam a lelkeket, akiket Jézus melletti tanúságtételükért és az Isten szaváért lefejeztek, akik nem borultak le sem a vadállat, sem képmása előtt, sem bélyegét nem viselték homlokukon vagy karjukon. Életre keltek, és ezer évig uralkodtak Krisztussal.” Jel 20,4), és mind az egyházatyák megjövendöltek. Hogyan is lehetne a jelenlegi emberanyagból bármi Istennek tetsző társaságot összehozni, pláne Krisztus Egyházát látható formájában újra felépíteni, amikor az egész földön nem akad tíz igaz ember, aki Krisztus követőjeként ugyanazt hiszi, ugyanazt akarja, mint a többi kilenc.]

(forrás: http://zelozelavi.wordpress.com/ – 2017. szeptember 7.)
http://katolikus-honlap.hu/1701/korrektura.htm

Kategória: Hamis béke, Idézet | Szóljon hozzá most!

2017. szeptember 9. ÉRJE EL IMÁTOK A MENNYET!

(Szent Édesanyánk üzenete:)

Isten gyermekei, béke legyen veletek! Nekem, a ti Édesanyátoknak szükségem van imátokra, hogy megvalósítsam Isten üdvözítõ tervét. Szívbõl fakadó imára van szükségem! Jusson imátok a mennybe, legyen olyan mint a tömjén! Szíveteket töltsétek meg Isten szeretetével, és örvendjetek, mert Szabadító született a ti megszabadítástokra, szelíd szívû Szabadító, aki azért szállt le a Földre, hogy szolgálja és hívja az elnyomottat.
“Azért jött, hogy felnyissa a vakok szemét, kiszabadítsa a börtönbôl a foglyokat és azokat, akik sötétségben élnek.” 1 Szeretett gyermekeim, ugyanaz a Szabadító kiált felétek ma is, ugyanaz a Szabadító szólít neveteken titeket: térjetek vissza Hozzá! Ugyanaz a Jézus emlékeztet benneteket tanítására; ugyanaz a Jézus, akit Édesanyjaként karjaimban tartottam, és pólyába takartam. Arra született, hogy szolgáljon, arra született, hogy megváltson benneteket, és most is ugyanaz a Jézus szól hozzátok üdvösségetek érdekében. Ugyanaz a Szabadító figyelmeztet benneteket, hogy mindannyian Hozzá tartoztok. Testben vált láthatóvá, és értetek áldozta magát, gyermekeim, hogy titeket szabaddá tegyen. Jöjjetek hát, örvendezzetek és teljetek el boldogsággal! Jöjjetek, és hirdessétek Szent Nevének nagyságát! Jöjjetek, és legyetek Szavát hordozó, ujjongó hírvivõk! Szeretlek benneteket, és higgyétek el, köpenyem elég bõ, mindnyájatokat be tudlak takarni! 2 Jöjjetek az Úrhoz, ne féljetek megmutatni Neki gyengeségeteket! Jöjjetek az Úrhoz, ajánljátok fel Neki szíveteket, és Õ úgy fogja fogadni, mint a mirhát, a tömjént és az aranyat. Szeretünk benneteket… végtelenül szeretünk benneteket. Bízzátok magatokat Õrá! Jézus mindegyikôtökhöz eljön. Azért jön, hogy megszabadítsa e világ foglyait és szabadságot adjon azoknak, akiket az ördög mint galambokat elfogott és kalitkába zárt.
Jézus azonban fáradhatatlanul jár kalitkától kalitkáig, és minden foglyot kiszabadít.
Gyermekeim, éljetek az Úr mennyei parancsolatai és törvényei szerint, mert egyetlen szóban foglalható össze a mennyei törvény. Ez a szó a SZERETET.
Én, a ti Szent Édesanyátok, éjjel-nappal közbenjárok értetek, nektek adom szeretetemet, és megáldalak benneteket és családotokat.


1Iz. 42,7.
2Mosolygott a Szûzanya.
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

Jézus Él! – Akik fényben állnak …

Kaptam, küldöm!

Kedves Testvérek!


Szentségimádáson voltam az este és azt a vezetést kaptam, hogy így ebben a sorrendben tegyem közzé az alábbi győzelmeit Istennek.

Hallgatható erőteljes védelmi ima – amely segítségével védelmet kérhetünk magunkra. A Szentsebek Rózsafüzér által (hallgatható – de itt olvasható) a lelki sebeinkre kérhetünk gyógyulást és védelmet!

Mindezt azzal. a javaslattal, hogy Ti is ebben a sorrendben olvassátok, hallgassátok és akkor egy konkrét egymásra épülő képzésben részesültök:


Akik fényben állnak c. kis könyv a Szent Angyalokról

Mihály arkangyal (7) kardcsapása.

Jelenések könyve 19


Katona István atya Sáregresi nyári lelkigyakorlata:

Érdemes sorban hallgatni. A fentiekhez ill. a lenti Mijo Barada Térségek szabadítása c.

lelkigyakorlatához szorosan kapcsolódnak a 4 es és 5 ös (a vastagítással kiemeltek):

http://emmausz.hu/mellekletek/audio/saregres17/170712tan1.mp3

http://emmausz.hu/mellekletek/audio/saregres17/170712tan2.mp3

http://emmausz.hu/mellekletek/audio/saregres17/170713tan3.mp3

http://emmausz.hu/mellekletek/audio/saregres17/170713tan4.mp3

http://emmausz.hu/mellekletek/audio/saregres17/170714tan5.mp3

http://emmausz.hu/mellekletek/audio/saregres17/170714tan6.mp3

http://emmausz.hu/mellekletek/audio/saregres17/170708szmkonnyeiki.mp3 – Pásztó


Mijo Barada Térségek szabadítása c. lelkigyakorlat: http://eleyson.hu/audio/mijo-barada/Mariabesnyo%202016/

Egy fura dolog történt amikor a sok hang fájlból – egy program segítségével összefűztem – egy hanganyaggá a napi – délelőtti, délutáni előadásokat, hogy könnyen lehessen letölteni hallgatni.

A 2 es és a 6 os hanganyagokat nagyon torzan mély öblös hangra vagy teljes süvítésre ‘tudta’ konvertálni a program időnként szakaszossággal (csak a 2 és a 6 ost -!-) Imádkoztam és vezetést kaptam, hogy manuálisan rakjam össze hangszerkesztővel. Szabadító imát mondtam és nagy nehezen sikerült. Kb. így is fél órát kínlódtam ami 1 -2 perces munka szokott lenni … Egyszerűen nem “akart” engedelmeskedni a gép… Soha ilyet nem csinált. De végre sikerült. Viszont másnap a viszonylag új laptop total elromlott nem lehetett bekapcsolni … A kezdeti torz használhatatlan hanganyagból feltettem egy 1 perces mintát: http://eleyson.hu/audio/mijo-barada/Mariabesnyo%202016/huha-06-%20Mijo%20Barada-B1-Teruleti.mp3

Amint meghallgattam a lelkigyakorlatot, kiderült, hogy a 2-es és a különösen a 6-os arról szólnak, hogy leleplezik a gyerek-gyilkos sötét démonokat amelyek a területeket uralják további tragédiákat okozva.

Mijo Barada Családfagyógyító c. lelkigyakorlata: http://eleyson.hu/audio/mijo-barada/Mariabesnyo%202017/ kapcsolódik a Térségek c. lelkigyakorlathoz

Erdélyi utunk nagyon nehézre sikerült nekem, nagy fájdalmakat, nehézségeket éltem át a szülőfalum meglátogatása közepette … Egyik éjszaka volt egy erőteljes álmom:

Egy szép nagy templomban riadalmat okozott, hogy valami áttöri a vastag falakat. Rendszerint nem lehetett tudni, hogy ezt bűnöző emberek teszik vagy más erő … Erik atyát láttam – aki Csíksomlyón a templomigazgató, hogy annyit tudnak megállapítani, hogy 40×70 cm es réseket ütnek a templom vastag falain pajzsszerü fegyverrel egyre fokozódó riadalmat okozva a hívők között … Én is ott voltam épp és egyszer csak a szentély előtt találtam magamat amikor a szentély felől egy hatalmas robotszerű “gépember” termett előttem. Olyan hatalmas volt, hogy betöltötte a templom magasságát 15-20 méter magas lehetett és el akart taposni …. és teljesen fölém tornyosult … Nekem időm sem volt megijedni olyan gyorsan történt …. Nem tudom hogyan de egyszer csak kezembe volt ez a Szent Mihály ima és elkezdtem mondani, és amikor a végére értem ez a nagy szörny kis összelapított, összetaposott kis konzerv doboz vakarcsra zsugorodott és semmi bántódásom nem esett. A következő kép az volt, hogy Cshe Péter Mihály atyának megyek mondani, hogy ez az ima milyen hatásos, hogy mekkora ereje van … Itt az álom véget ért … Emlékeztem, hogy ez az ima megvan nekem jó régen kiszerkesztve, és nemrégen Péter atya facebookon hívta fel rá a figyelmet amint éjszaka a plébániáján nem tudott aludni és ebbe “botlott” amint kutatgatott. Tehát, hogy használjam és most itt számotokra is közzé teszem néhány más ima kíséretében így Szent Mihály hónap első napjára a “fegyvereimet” tovább adom megszaporításra:

Szent Mihály rózsafüzér

Exorcizmus híveknek

Nagy erejű – területi – ördögűző ima

Itt még több ima pl. az un Szentóra amelyben a Szent Angyalok litániája is benne van a végén amely nagyon erőteljes: http://eleyson.hu/manreza/imadoc/ Védelmi ima 1 és Védelmi ima 2

A Rózsafüzért szívvel imádkozva lánc amely megkötözi a démonokat …

Mindenképp szentgyónás a legjobb védelmi eszköz, és szükséges a védelmi ima, mert ezzel a fajzattal és bandájával van dolgunk


Szűz Mária Kis Boldogasszony születésének ünnepére:


Szent Mihály arkangyal üzenete:

“Az Atyának és a Magasságbelinek gyermeke, a Jegyesnek jegyese, a Szentlélek kertje, a Szentháromság gyümölcse!
Tudod-e mit jelent “az Úr félelme”? Mindannak gyűlöletét jelenti, ami gonoszság és ami ellentétben áll Istennel.
Isten jóságos, szelíd, gyengéd, irgalmas, szeretetteljes és Ő az Igazság.
Félje ezért lelked az Istent és engedd Istennek, hogy tökéletesítsen! Az Isten félelme a bölcsesség kezdete, és a bölcsességet csak az egyszerű gyermekek kapják, mert övék a mennyek országa. 1
Amíg meg nem változtatjátok szíveteket és rosszindulatúak maradtok, addig nem mehettek be Isten országába. Ó… nem hallottátok, hogy megteremtésetek idején miként sírt örömkönnyeket háromszorosan Szent, mindenek felett diadalmaskodó Teremtőnk? Igen, a Magasságbeli, a hatalmas, az élő Isten, akinek életeteket köszönhetitek, aki benneteket megteremtett, nem más, mint az az Isten, akivel szembefordult ma a világ.
Miképpen hiheti bárki, hogy megmenekül Isten igazságosságától? Isten szeme őrködik mindenen mindörökre.
A tenger homokszemeinél is több a Szentsége ellen elkövetett bűn és megbántás. Még meddig kell néznie, hogy megszentségtelenítik képmását? Mennyi ideig tudja fenntartani magát az ember a semmiből? A hűséges Szeretetet visszautasítani annyi, mint az Életet visszautasítani. Pedig Isten, akiről ők megfeledkeztek, sohasem feledkezik meg róluk.
Irgalomért könyörgök számotokra, különösen azok számára, akiknek közületek a legkeményebb a szíve. Meg kell menteni a gyengét és a szükséget szenvedőt az ördög karmaiból, aki Isten népét bűnre csábítja.
Jöjjetek hát! Újítsátok meg imáitokat hozzám, és közbe fogok lépni. Jöjjetek, őszintén igyekezzetek megmenteni Isten gyermekeit! Jöjjetek és imádkozzatok! Figyelmeztetlek titeket, de vannak, akik nem akarnak figyelni.
Kérjétek közbenjárásomat, és meg foglak védeni a gonosz lélektől és háza népétől.
Miképpen a menny Isten csodáit dicséri, dicsérjétek ti is szüntelenül a Magasságbelit, a ti Teremtőtöket, mert ki hasonlítható a mennyben a Mindenhatóhoz? Az Isten fiai közül ki vetélkedhet Vele?
Trónja, mely a Naphoz hasonló, így kiált felém: “Igazságosság!” Amit a Szent Isten mondott, meg fog valósulni, és tűz által érkezik az igazságosság.
Ám, akiknek szíve tetszett Istennek, akik így kiáltottak Hozzá: “Te vagy az én Atyám, az én Istenem, megmenekülésem Sziklája!”, Isten elsőszülötteivé válnak, és nem fognak félni azon a napon, amikor Ő tűz által jön el.
Jahvénak az a szándéka, hogy hamarosan keresztül halad közöttetek.
Halljam hát forró imátokat!
Kérdezzétek meg magatoktól: “Mit fog jelenteni számomra az Úr napja?” Aki rosszat forral, saját romlását idézi elő. Ezért mondom nektek: Jöjjetek, és vessétek el a béke és a kiengesztelődés magjait, hogy ízletes legyen gyümölcsötök a Mindenható számára, és a menny lesz a ti jutalmatok.”

Szent Mihály, Isten arkangyala


Szent Mihály arkangyal által adott nagy erejű ördögűző ima amelyet

2011. 09. 29 én adott egy TetsVéren keresztül akit egyelőre még nem ismerünk …Szűz Mária a Béke Királynőjének üzenete (Medjugorje, 2017. szeptember 2-án):

“Drága gyermekek! Ki tudna nálam jobban szólni Fiam szeretetéről és fájdalmáról?! Vele éltem, vele szenvedtem. Földi életemben megtapasztaltam a fájdalmat, mert édesanya voltam. Fiam szerette a Mennyei Atya, az igaz Isten gondolatait és műveit. És ahogyan mondta nekem, azért jött, hogy megváltson benneteket. Én elrejtettem saját fájdalmamat a szeretet által, de nektek gyermekeim, számos kérdésetek van. Nem értitek a szenvedést. Nem értitek, hogy Isten szeretetén keresztül kell elfogadnotok és elviselnetek a fájdalmakat. Minden emberi lény kisebb vagy nagyobb mértékben meg fogja tapasztalni azt. De lelki békével és a kegyelem állapotában van remény. Ez az én Fiam, Isten, Istentől született. Szavai az örök élet magvai. A jó lelkekben elvetve bőséges termést hoz. Fiam szenvedett, mert magára vette bűneiteket. Ezért ti, gyermekeim, szeretetem apostolai, ti, akik szenvedtek, tudjátok, hogy fájdalmaitok fénnyé és dicsőséggé fognak válni. Gyermekeim, míg fájdalmakat éltek át, míg szenvedtek, a menny belép hozzátok, és ti egy kis mennyet és sok reményt ajándékoztok a körülöttetek élők számára. Köszönöm nektek.”


(a fenti linkre kattintva letölthető a könyv)

Emiliano Tardiff atya

Volt egy álmom egy éjszaka: mindenütt Isten megjelenését lehetett tapasztalni olyan mennyiségben és változatos formában, hogy csak kapkodtuk a fejünket. Volt, hogy ősrégi ikonként, volt, hogy csillagok mozgásában az égbolton, volt, hogy egy ikon kivetítődött egy templom falára és mozgott. Olyan öröm ujjongásban voltunk akik ezt láttuk, hogy nem tudtunk betelni. Nagy biztonságot élhettünk meg. Szikrája sem volt a reménytelenségnek, félelemnek … Igaz sokan akik nem Ismerték Istent nem értették, csak csodálkoztak, hogy minek örülnek annyira jó néhányan … Jó néhányan azért örültek annyira, mert bensőjükben ezzel párhuzamosan mély örömöt éltek meg amely Isten jelenléte volt az emberekben és az emberek között.


Midőn leszállottál a halálhoz, halhatatlan élet, akkor megtörted a poklot istenséged fényével; s midőn a holtakat is a mélységből feltámasztottad, minden mennyei erők örvendezve kiálták:

Életadó Krisztus Istenünk, dicsőség néked! * Életadó Krisztus Istenünk, dicsőség néked! * Életadó Krisztus Istenünk, dicsőség néked!

Ó, bűn nélkül fogantatott Szeplőtelen Szűz Mária könyörögj érettünk kik Hozzád menekülünk!
Jöjj Szentlélek, jöjj a T e Szeretett Jegyesed Szűz Mária Szeplőtelen Szívének hathatós közbenjárása által!
Szent József , Te igaz férfi, imádkozzál érettünk!

Szeretettel a Szeretetért!


Eleyson szolgálat – Attila
Kategória: Figyelmeztetés, Idézet, Ima, Medjugorje, Prédikáció, Tanu | Jézus Él! – Akik fényben állnak … bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2017. szeptember 8. EGYETLEN EGYHÁZAM LESZ

1987. október 16.

Vassula, én mindig elérem célomat. Jöjj, elmondom neked. Egy napon a Földön is olyan lesz országom, mint a mennyben. Egyházam egyesül és áldott lesz, mert a hozzám hû lelkek meg fogják érteni egymást. Egyetlen Egyházam lesz , amelyet az én kezem magasztal fel, és az Én Vérem tisztít meg.

Bárcsak valóra válnának kívánságaid, Uram, sokan vágyódunk erre. Világosítsd meg azokat, akiknek szükségük van segítségedre, hogy megértsék kívánságaidat!

Kategória: Napi | 2017. szeptember 8. EGYETLEN EGYHÁZAM LESZ bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2017. szeptember 7. CSELEKEDETEKET!

1987. június 19.

Tanulj tõlem!Tisztelj engem!

Vassula, cselekedeteket, cselekedeteket, cselekedeteket akarok látni. Örömöm telik szeretõ szavadban, amely balzsam Sebeimre. De még nagyobb gyönyörûségemre lenne, ha cselekedeteket látnék tõled! Jöjj, emlékeztetlek arra, miképpen munkálkodtam a Földön, míg testben éltem ott, és miként tanítottam tanítványaimat, hogy hasonló módon dolgozzanak.

Pio atya munkálkodott úgy,mint Te.

Nekemdolgozott. Én adtam neki minden kegyelmet, hogy tiszteljen engem, és Nevemetéletre keltse. Ha az én Nevemben munkálkodtok, az engem megdicsõít, benneteket pedig megtisztít. Ne feledd, én mindenkire ráragyogok!

Beleértve olyan embereket is, mint én?

Igen, beleértve az olyan lelkeket is, mint te.
Thaiföld, 1987. június 20.

Szûz Mária:

Mennyire örültem, hogy fogadhattam fényedet. Díszíts bennünket szeretettel! Fogadd békénket!

Nagyon kedvesen mondta a Szûzanya ezeket a szavakat. Gyertyát gyújtottam tiszteletére, mielõtt a keresztút állomásait végigjártuk.

Kategória: Napi | 2017. szeptember 7. CSELEKEDETEKET! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva