2017. július 10. EMLÉKEZTESD TANÍTÓIMAT, HOGYAN TANÍTOK ÉN!

1988. augusztus 29.

Jézus?

Én vagyok. Béke legyen veled! Vedd észre, mennyire kedveztem neked azzal, hogy magamhoz emeltelek. Vassulám, tanítóimat akarom túlcsorduló szeretetemre emlékeztetni. Arra akarom õket emlékeztetni, hogy szelíd vagyok és alázatos, tele gyengédséggel. Szeretettel tanítok, téged is szeretettel tanítottalak. Szeretettel, megértéssel és türelemmel neveltelek. Gyakran kérdeztelek, hogy akarod-e folytatni Mûveimet. Én, az Úr, tiszteletben tartottam szabadságodat, sohasem kényszerítettelek, sohasem voltam szigorú hozzád. Szeretettel és oly sok gyengédséggel tápláltalak téged. Arra tanítottam tanítványaimat, hogy kövessék út jaimat a tanításban, és mondják el, hogyan tanítok én! Arra tanítottam õket, hogy szelídséggel és szeretettel vezessék hozzám bárányaimat. Elfelejtették volna, hogyan tanítottam? Miért lett házam a szárazság és a merevség helyévé, és miért veszített el mindent, ami isteni? Házam ma terméketlen, elernyedt az emberi szabályoktól és az emberi gondolkodásmódtól 1 , pusztulóban van! Házamat olyan szabályokkal kormányozzák, amelyekben a “szabadság”már semmit sem jelent. Vassulám, galambom, te szabad vagy, mert velem vagy. Én vagyok a te Tanítómestered, én vezetlek téged, de szabadságban. Sohasem kényszerítettelek arra, hogy nekem dolgozz. Sohasem erõltettem rád mûveimet. Az én módszerem egészen más, mint azoké, akik felelõsséggel tartoznak másokért. Én, aki Úr vagyok és uralkodom feletted, mindig e szavakkal közeledtem hozzád: “Engedd meg, hogy”… Házamnak meg kell változnia, házamnak az én útjaimra kell emlékeznie! Szeretet vagyok.


1 amikor bizonyos bíborosok és püspökök provokálják a pápát

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. július 9. A JÉZUS IMA

1990. január 18.

Urunk, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtunk!
Urunk, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtunk!

Mondom neked, ha valaki ezt a rózsafüzért 1 imádkozza, megnyílik a menny számára, és irgalmam megmenti.
Kössetek velem békét, kössetek békét! Mindennap kérjetek: Urunk, Jézus Krisztus, Isten Fia könyörülj rajtam, bûnösön ! Leányom, tanítsd meg bátyáidat erre az imádságra! 2 Tanítsd meg õket, hogy szálljanak magukba, és keressék a csendességet, míg ezt a rózsafüzért imádkozzák! Tedd széppé Egyházamat leányom ! Jöjj, haladj a szív tisztaságában!


1 az orthodox rózsafüzért
2 A katolikusokat.

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. július 8. JÉZUS SZABADÍTÓT JELENT

JÉZUS SZABADÍTÓT JELENT

1988. január 2.

Mindenható Úr, óvj meg minket a tévedéstõl, mert az pusztító lehet, kiirthat egész nemzeteket is, elég egyetlen tévedést elkövetni, ahogy kezdetben történt.

Igen, Vassula, félhetsz ettõl a csapástól, mert a tévedés veszedelmes csapás.

Istenem, valahol azt olvastam, hogy az Egyház azért fogadja vonakodva a magánkinyilatkoztatásokat, mert a Bibliában minden megtalálható, amit tudni kell, tehát nem fogad el új kinyilatkoztatásokat. Nem úgy értem, hogy témájában újat, hanem másikat, amely nincs benne a Bibliában. Ebbõl kiindulva attól félnek, hogy egy újabb, illetve egy magánkinyilatkoztatás félrevezetheti õket…

Vassula, ha azt látom, hogy teremtésem elkerülhetetlenül beleesik ellenségem csapdájába, ülve maradhatok-e és végignézhetem-e anélkül, hogy segítségére siessek? Emlékszel arra, amikor szombaton gyógyítottam meg egy vízkóros embert? Mit kérdeztem a farizeusoktól?

Uram, meg kell néznem a Bibliát.

Hozd hát Szavamat! 1 Igen, leányom, azt kérdeztem: “Szabad szombaton gyógyítani, vagy nem szabad?” Nem válaszoltak nekem. Azt mondtam: “Ha közületek valakinek fia vagy ökre gödörbe esik, nem húzza ki szombaton is?” És mind a mai napig nem tudtak erre választ találni. 2 Kérdezem azoktól, akik ezt a kinyilatkozatást visszautasítják: “Vagyon törvényem ellen való, ha most Gondviselésem mai mûveivel mentem meg teremtésemet a pusztulástól?” Vassula, Jézus vagyok, és Jézus Szabadítót jelent.

Mondd meg nekik Uram, emlékeztesd õket mindezekre, Uram!

Kedves, õk töviskoszorúval koronázták meg Szívemet. Szentséges Szívem vérzik.

Jézus, tudják ezt egyáltalán?

Csendben ajtójukba állok, kopogtatás nélkül lépek házukba, és megmutatom Szent Szívemet. Akik õszinték, belátják tévedésüket. Jöjj leányom! Mi ketten?

Igen Uram, egyesülve.


1Megtettem, és megkerestem – Luk 14,1-6.
2Jelképes mondat a mai idõkkel kapcsolatban.
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. július 7. JÉZUS KÜLDÖTT, HOGY ELÕKÉSZÍTSEM AZ UTAT ELJÖVETELÉRE

1990 július 22

Szent Szûzanyánk üzenete

Béke legyen veletek, szeretett gyermekeim! Szent Édesanyátok szól hozzátok. Megköszönöm, hogy eljöttetek ide meghallgatni bennünket. Nyissátok ki szíveteket, és fogadjatok meg minden szót, amit nektek mondunk.
Jézus az Õ szeretetét és az Õ békéjét adja nektek. Õ vezet titeket az üdvösségre. Engem is Õ küldött, hogy elõkészítsem az utat eljövetelére. Azért jövök, hogy újból megnyissam elõtte az utat. Ne lepõdjetek meg kicsinyeim! Tudom, milyen nehéz a pusztaságban élni, de sok néphez eljövök, hogy felkészítselek titeket. Az igazságosságra tanítalak, hogy szabaddá tegyelek benneteket. Kérjétek az Urat, hogy vezérelje lépéseiteket az Õ parancsolatainak útjára! Vigasztaljátok meg Õt szeretetetekkel! Legyetek az Õ balzsama! Érezzétek, hogy szeretlek titeket. Érezzétek, hogy Fiam szeret benneteket!
Ma a betegeket hívom, és így szólok hozzájuk: Ne szomorkodjatok! Én, a ti Szent Édesanyátok szeretlek benneteket. Imádkozzatok az Úrhoz, és Õ meggyógyít benneteket. Tisztítsátok meg szíveteket a bûnbánatban minden tisztátalanságtól! Nyissátok ki szíveteket Isten elõtt, és Õ rátok árasztja szeretetét. Szüntelenül imádkozzatok, ne szunnyadjatok el! A szívetekkel imádkozzatok, és legyetek olyanok, mint a rózsák tavasszal, mint a Magasságbelinek felajánlott csokor. Imátok szálljon illatos tömjénként trónja elé!
És hadd emlékeztesselek titeket arra, hogy mit kér tõletek a Magasságbeli: A szíveteket kéri! Ajánljátok fel Neki szíveteket, és engedjétek, hogy Õ legyen vezetõtök azon az úton, amelyen felkészítelek titeket!
Gyermekeim, a Szeretet áll az ajtótok elõtt! Dicsérjétek az Urat és szeressétek! Az Isten Szeretet! Megáldalak benneteket, és megáldom azokat is, akiket börtönbe zártak. Úgy küldöm szívükbe a béke áradatát mint folyót.
Vassula, légy türelmes! Fiam, Jézus, könnyekig meghatódva szeret téged. Soha ne kételkedj! Érezd szeretetét! Dicsérd Õt mindig, ha nyugovóra térsz! Fogadd békémet!
Mi ketten?

Igen Szûzanyám! Mi ketten.

DICSÉRJ ENGEM, MERT SZENT AZ ÉN NEVEM!

Rhodos, 1990. július 27.

Magyarázd meg, Jézusom, hogyan tiszteljem és kövessem törvényedet, és hogyan tartsam meg parancsolataidat! Vezess parancsolataid ösvényén! Szeretnék tanításodon elmélkedni. Bocsásd meg hibáimat és bûneimet!

Béke legyen veled! Mielõtt még egyetlen szót kiejtettél volna, megbocsátottam neked. 1 Ha nem lennék végtelenül irgalmas, kedvesem, már magadon érezhetnéd igazságosságomat, mivel mindaz, amid van, bûn és nyomorúság. Jöjj… ne csak a távolból figyelj engem… jöjj közelebb, hiszen úgy örülök neked! A szemem fénye vagy! Dicsérj engem kedvesem! Dicsérj, mert Szent az én Nevem!


1 Jézus megértette szándékomat.

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. július 6. A MARADÉK KEDVÉÉRT MEGGYORSÍTOM TERVEMET

A MARADÉK KEDVÉÉRT MEGGYORSÍTOM TERVEMET

1995. január 12.

Uram, hallasd hangodat ebben az évben úgy,
mint eddig még sohasem!
Meddig kell népednek segítségért kiáltania?Erejét veszti hagyományod,
amelyet ránk hagytál.
Nap mint nap becsmérlik az igazságot,
és a hitehagyott megnyeri a hívõk legjavát.
Te bizonyosan látod e borzalmakat.
Meddig kell még az ég felé kiáltanunk:
“Elnyomás!”,
hogy leszállj hozzánk?
Sebeink súlyosak és Te vagy az Oltalom.
Kérlek, hallasd hangodat erõteljesebben
ebben az évben!A hitehagyottak már elkobozták
Fiad áldozatát.
Nem jössz még,
hogy véget vess kártékonyságuknak?
Lassanként nem lesz lehetõségünk a szabadulásra,
és Te, Uram, szótlan maradsz?Azt parancsolják, hogy ne prófétáljunk Nevedben,
és erõszakkal kitesznek házadból.
Kiûznek és el akarnak hallgattatni,
amikor szeretetedrõl teszünk tanúságot.
Látod, mekkora békétlenséget keltenek Szentélyedben?
Látod, miként káromolják nap mint nap Szentlelkedet?Amikor Jónás bajában Hozzád kiáltott,
Te válaszoltál neki.
Amikor a seol 1 gyomrából Hozzád kiáltott,
Te válaszoltál, és õ hallotta hangodat.
Panaszunkat, Uram, meghallodóe ma?
Eléróe füledhez?

Amikor Jónást a hal elnyelte,
három napon és három éjjelen át
volt a sötétségben.
Velünk mi lesz, Uram?
örökre e sötétségben kell maradnunk?

Téged úgy ismernek, hogy igazságot szolgáltatsz
a lélekben szegénynek,
és támogatod a jó ember igazát.
Tekints hát nyomorúságunkra, és ments meg minket!

Az én békémet adom neked. Gyermekem, hallgass meg és írd: A maradék kedvéért meggyorsítom tervem megvalósítását, ezért maradjatok ébren, mert nem tudjátok, hogy mikor hallotok meg engem a lángokon keresztül… és a Szentlélek sokakra ki fog áradni. Amikor egyesek elkeserednek, biztosítsd õket, biztosítsd õket arról, hogy Atyjuk a mennyben meggyorsítja terve megvalósítását. Hamarosan, és ez a te “hamarosanod” 2 szólni fogok, és hangom pusztító láng lesz azok számára, akik elpusztítják a Földet. 3 Légy éber és türelmes!
Most már nem kerül sok idõbe, míg szavaim beteljesülnek.
Igazságosan fogok ítélni.


1 alvilág
2 Az én “hamarosanom” emberi fogalom. Isten “hamarosanja” akár ezer év is lehet!
3 vö. Jel 11,18.

Kategória: Napi | 2017. július 6. A MARADÉK KEDVÉÉRT MEGGYORSÍTOM TERVEMET bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Drogos-homoszexuális papok orgiájára csapott le a vatikáni rendőrség

Rendőrök megrohamozták egy bíboros titkárának otthonát a Vatikán mellett, ahol a papok épp drogoztak és homoszexuális orgiát tartottak.

Az Il Fatto Quotidiano olasz napilap beszámolója szerint rendőrök rohamozták meg egy bíboros titkárának otthonát, miután a környék lakói számos bejelentést tettek azzal kapcsolatban, hogy ott gyakran látni furcsán viselkedő személyeket. A rendőrség beszámolójából kiderült, hogy a lakásban tartózkodó férfiak kábítószer hatása alatt álltak és épp csoportos közösülést folytattak, amikor a rendőrök megrohamozták a házat.

Az ingatlan, ahol a homoszexuális orgia zajlott, Ferenc pápa egyik főtanácsadója titkárának otthona. A ház a Hittani Kongregáció tulajdonát képezi, az olasz sajtó szerint jelenlegi használója Francesco Coccopalmerio bíboros titkára. A rajtütés során egy papot kábítószerhasználat miatt őrizetbe vettek.

http://www.hidfo.ru/2017/07/drogos-homoszexualis-papok-orgiajara-csapott-le-a-vatikani-rendorseg/

Kategória: Hamis béke | Drogos-homoszexuális papok orgiájára csapott le a vatikáni rendőrség bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Idén elmaradhat a homoszexuális felvonulás

A vallásellenes provokációktól hemzsegő rendezvény szervezői mindenféleképpen rendőri védelem nélkül akarnak vonulni. Ha a rendőrség ellátja feladatait, idén elmaradhat a budapesti homoszexuális felvonulás.

„Évek óta kérjük a rendőrséget, hogy ne zárják le hermetikusan a menet teljes útvonalát. Az biztos, hogy ebben az évben nem vonulunk indokolatlanul és aránytalanul teljesen lezárt területen” – mondta a rendezvény szóvivője egy liberális lapnak nyilatkozva.

A szóvivő szerint, mivel a legutóbbi rendezvényen nem történt jelentős atrocitás, idén nem akarják kordonokkal védve megtartani a rendezvényt. Az Index.hu megerősítette, hogy ez azt jelenti, akár a Budapest Pride lemondása is szóba kerülhet.

A szóvivő elmondása szerint a kordonok felállítása “sérti a Pride-on résztvevők gyülekezési jogát, mivel a menethez nem lehet bármikor csatlakozni, a menetet nem lehet bármikor elhagyni”. Emiatt akár az is megtörténhet, hogy mégsem tartják meg a rendezvényt, amiről az utolsó pillanatban értesítik a résztvevőket.

“Kérdésünkre, hogy az is az opciók között szerepel-e, hogy esetleg lefújják a rendezvényt, azt válaszolta, hogy igen, elképzelhető, de kicsit rá az esély. Ebben az utóbbi esetben időben értesíteni fogják a résztvevőket.” – írták.

Napokkal ezelőtt a Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom petíciót indított, a belügyminisztertől és a miniszterelnöktől kérve a Budapest Pride és a homoszexuális propaganda betiltását. A petíciót mostanra több mint huszonegyezren írták alá.

http://www.hidfo.ru/2017/07/iden-elmaradhat-a-homoszexualis-felvonulas/

Kategória: Hamis béke | Idén elmaradhat a homoszexuális felvonulás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2017. július 5. ÉN VAGYOK A LELKI VEZETÕD

1989. június 12.

Jézus?

Én vagyok, azt akarom, hogy fejlõdj! Te is akarod?

 

Igen Uram, de nehéz körülmények között vagyok.

Fogadd el körülményeidet, és mindent, amit én adtam neked. Azt akarom, hogy légy a közelemben, hogy rám támaszkodj, és ne másra. Én vagyok a te Mestered, és én vagyok lelki vezetõd.

 

Uram, ha ezt mondod, ezzel arra készteted X atyát, hogy elmeneküljön és elrejtõzzék!

Vassulám, engedd meg, hogy felolvassak neked Szavamból egy szakaszt.

 

Jézus Sirák fia könyvénél nyittatta fel velem a Bibliát 1 , a Bölcsesség, mint nevelõ. Találomra nyitottam ki.

Látod? Én vagyok a Bölcsesség, és én vagyok a te Nevelõd.

 

Uram, a 19. vers felkavar engem.

Ez arra vonatkozik, ha teljesen elutasítasz. De ne bánkódj, mindig felemellek, amikor elesel. Szentséges Szívem kiváltságos részébe helyeztelek téged, Vassulám. Engedd, hogy teljesen én neveljelek. A Szeretet szeret téged. Akarsz-e mindezen elmélkedni? Fogadd békémet !

 

Istenem, hogyan lehetséges, hogy Isten beszél velem?

Én vagyok. Virágom, légy velem!

 

Dicsõség Istennek!


1 Sir 4,11-12

Kategória: Napi | 2017. július 5. ÉN VAGYOK A LELKI VEZETÕD bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2017. július 4. SEMMISÉGED ELLENÉRE IS SZERETLEK

1988. március 1.

Én vagyok. 1

Valahányszor látsz engem, mosolyodj rám! Igen, virágom, maradj Szabadítód mellett. Jöjj, imádkozzunk az Atyához:

Tekints le Uram arra, ami szemed elõtt áll.
A nyomorúságot látod, bocsáss meg nekem Atyám, mert nem vagyok méltó kegyelmeidre.
Semmit sem érdemlek, mert semmi vagyok.
Végtelen jóságodban engedd meg ennek a semminek,
hogy Rád támaszkodhassék. Nyomorúságom és semmiségem ellenére is szeretlek, jóságos Atyám.
Szükségem van erõdre, hogy tudjak dolgozni, és mindent megtegyek,
amit kegyelmeddel meg kell tennem. Amen.

Ó Vassula, keresd és kövesd erényeimet, és növekedj bennük! – Én, az Úr, semmiséged ellenére is szeretlek. Mindig támaszkodj rám, mindenben segítek neked, bízzál bennem és engedd meg, hogy mindvégig mint vakot vezesselek! Idõnként válladra ,, teszem keresztemet, hogy hordozd. Én és te, te és én. Én megpihenek benned, te meg énbennem. Én vagyok a Hûség, és sohasem hagylak el! Szerezz nekem több örömet azzal, hogy lelkedet teljesen az én mûveimnek szenteled. Hûségesnek kell lenned fogadalmadhoz, a hûség fogadalmához, igen Ó mennyire vártam tõled ezeket a szavakat, mennyire vágytam hallani tõled ezeket a szavakat!

Uram, segíts nekem, hogy megtartsam fogadalmamat, nem bízom magamban!

Ne félj. Mindig emlékeztetni foglak, mivel ismerem kimondhatatlan gyengeségedet. Törékeny vagy, de erõmmel megszüntetem gyengeségedet. Emlékezz jelenlétemre, mi ketten, mindenkor és mindörökké. Szeress, remélj és higgy! Én, az Úr Jézus Krisztus sohasem hagylak el.


1 Láttam, hogy Jézus mellettem áll.
Kategória: Napi | 2017. július 4. SEMMISÉGED ELLENÉRE IS SZERETLEK bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2017. július 3. AZ ÉLETSZENTSÉG NEM BONTAKOZIK KI EGY NAP ALATT

1989. december 16.

Béke legyen veled! Az életszentség nem bontakozik ki egy nap alatt. Ki kell tartanod ezen az akadályokkal és kis keresztekkel teli úton! Ne menj el tõlem! Folytatnád? Tovább jönnél velem ezen az úton egész végig?

Nem hagylak elmenni, Uram, segíts, nehogy elengedjem ruhádat, amibe kapaszkodtam.

Keresztembe kapaszkodj, és keresztem a tökéletességre visz téged. Közeledben vagyok, egyesültem veled. Imádkozz, Vassulám, mivel a szeretetbõl elsõsorban hûség származik. Én, az Úr átitattalak szeretetemmel. Minden lelket arra kérek, jöjjön, és vesse magát a szeretet óceánjába, hogy belemerüljön és átérezze ezt a szeretetet . Én, Jézus minden embert szeretek, térjetek be Szentséges Szívembe, arra vágyom, hogy mélységeibe rejtselek, hogy mindörökre oda rejtselek, és egyedül csak magamnak õrizzelek meg benneteket. Virágom, szeress engem, szeress, imádj, imádj, és a többit én magam teszem meg. Tanulj meg így beszélni: “Jézusom, tedd pihenõhelyeddé szívemet! Jöjj Uram, és pihenj meg benne!

Kategória: Napi | 2017. július 3. AZ ÉLETSZENTSÉG NEM BONTAKOZIK KI EGY NAP ALATT bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva