2017. november 11. PAPJAITOKNAK IMÁRA VAN SZÜKSÉGE!

1992. február 13.

Igazságos dolog-e az újonnan megtért görög imacsoportot megsemmisíteni?
Igazságos-e, hogy egyik pap elkergette és szétszórta õket, és ezért kénytelenek visszatérni abba a sivatagba, ahol egykor voltak?

Vassula, papjaitoknak imára van szüksége!

Uram, megengeded, hogy kiszárítson egy egész szõlõskertet? Te folyókká tetted a pusztaságot és a kiszáradt földet vízforrássá!

Vassula, papjaitoknak imára van szüksége!

Te eltöltötted gyümölcsöddel az éhezõt, Uram,
Te jóllakattad az éhezõt,
felemelted az elfáradtat,
a szegényt és a nyomorultat.
Örömet vittél a szenvedõnek,
és szereteteddel meggyógyítottad a beteget.
Vizet adtál azoknak,
akik majdnem szomjan haltak.
Ne hagyd el õket!

Nem hagyom el õket. Vassulám, papjaitoknak imára van szüksége! Bízzál bennem! Az Ecclesia új életre kel! Az én gyógyító balzsamom

A SZERETET.

De sokunkban nincs szeretet!

Az egész emberiségre ki fogom árasztani Lelkemet, megolvasztom a hajlíthatatlanok szívét, és tüzemben megtisztul gonoszságuk.

Uram, hadd merészeljek még valamit mondani!
Ahogy tudod, ezt a kis imacsoportot most megfélemlítette az a pap. Én magam nem vagyok méltó, nélküled elveszett vagyok, és a Te világosságod nélkül szinte elalszik a bennem pislákoló világosság…

Szíved még többet készül nekem mondani, fejezd be mondatodat leányom!

…az egység nem épülhet fel a görögkeleti papok nélkül. Az egységnek az a formája, amelyet Te kívánsz, nem tetszik nekik.

Pedig Vassulám, nekem egész listám van a nagylelkû emberekrõl. Példaképül fognak szolgálni e nemzedék számára. De legyen gondod erre a papra! Tiszteld papjaimat, ajánlj fel nekem engesztelõ áldozatokat, és bátorítani foglak kegyelmeimmel. Bízd rám magad, és engedd, hogy idõnként próbára tegyelek! Meg fogok gyógyítani minden hûtlenséget, amit szemem észrevesz.

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. november 10. IGAZOLNI FOGOM IZAJÁS JÖVENDÖLÉSÉT

1992. június 18.

Vassula, hadd énekeljem el neked szeretet-himnuszom hátralévõ részét, hadd hosszabbítsam meg szeretet-himnuszomat azok kedvéért, akik még nem készültek fel meghallgatására.

Igen, Uram! Jöjj és olvaszd meg szívünket, mutasd meg nekünk Királyom, Istenem, Szentséges Szíved gazdagságát! Mutasd meg nekünk Arcod fényességét! Értesd meg velünk, hogy Te, Istenem, letekintesz a mennybõl, hogy lásd, maradt-e egyetlenegy is, akinek hite van, szeretete van, és hogy keres-e téged valaki. Áldott legyen a Te Neved, áldott legyen a mi Urunk, a mi Megváltónk, Emmanuel! Mert Õ énekelte el nekünk szeretet-himnuszát. Ahogy prófétái ajkával hirdette, hogy vissza fog térni, úgy készít most fel minket erre a találkozóra. És Te, Boldogságos Édesanyánk, Te, aki a Megváltót adtad nekünk, újból velünk készíted az Úr útját, és bennünket is felkészítesz arra, hogy Vele találkozzunk. És az Úr végtelen irgalmában meg fog látogatni minket, hogy világosságot adjon sötétségünkben, és lépteinket a béke, a szeretet és az egység útjára vezesse.

“Dicsõség a magasságban Istennek,
és békesség a földön a jóakaratú embereknek!” 1

Vassulám, el fogok jönni egy olyan néphez, amely sohasem gondolt rám, sohasem gondolt arra, hogy mit tettem azért, hogy megváltsam õket. Igazolni fogom Izajás jövendölését:

“Hagytam, hogy közeledjenek,
akik azelõtt nem kérdeztek;
hogy megtaláljanak,
akik nem kerestek” 2

És a halál völgyeit halottaival és hamujával együtt a mi két Szent Szívünknek fogják felajánlani. Légy békében! Jöjj és mondd utánam e szavakat:

Jézusom, légy az én támaszom!
Nélküled semmi vagyok,
nélküled
üres az asztalom,
nélküled legyõznek engem.
Ihless meg és tölts be!
Légy Menedékem és Erõm!
Szeretlek,
és akaratom a Tied.
Így legyen!
Amen.


1 Lk 2,14.
2 Iz 61,5.
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. november 9. A SZENVEDÉS KEGYELME

Újra Svájcban, 1987. augusztus 4.

Szinte félek, mert sejtem, hogy mi az, ami most velem történik. Ez lenne az a beleérzés, amirõl Isten beszélt a múlt héten?

Istenem?

Én vagyok, kedves.

Helyesen értelek Téged Uram?

Helyesen értesz!A Szeretet tükröt készít belõled, mely visszatükrözi mindazok gyötrõdését, akik szenvednek. Így fogod érezni fájdalmaikat és szenvedésüket, mintha sajátodlenne. Amikor valamilyen szenvedésrõl hallasz, vagy szenvedést látsz, vagy valaki nagy bajban van, én, az Úr, felajánlom neked azt a kegyelmet, hogy éppúgy érezd e szenvedéseket, mint ahogy a szenvedõk érzik. Így tudsz teljesen azonosulni sebeikkel, és valóságosan átélheted azt, amit éreznek. Vassula, kedves, együttérzésed révén, amelyet adok neked, óriási segítséget nyújthatsz nekik. Te is szenvedsz, amikor õk szenvednek. Amennyiben visszautasítod, akkor én magam foglak emlékeztetni rá, egészen addig, míg részt nem vállalsz szenvedésükbõl.

Ó Istenem, vajon elviseli mindezt az én szervezetem? Nem mintha lelkem lenne gyönge, hanem a testem…

Ne feledkezz meg arról, hogy elegendõ erõt adok testednek és lelkednek mindvégig. Kicsim, hidd el nekem, ez kegyelem. Így szeresd gyermekeimet, ahogy én szeretem õket. Légy az én tükörképem! Légy összhangban velem is és velükis! Szeretlek, és magasztos szeretetbõl adom neked ezt a kegyelmet. Ne fáradj el, jöjj, rád árasztom szeretetemet, neked adom szögeimet.Érezz meg minden szenvedést!Leányom, megteszedõe értem mindezt?

Igen Uram, ha ez a Te kívánságod.

Jöjj, a Szeretet vezet téged.

Sejtettem ezt, és pedig ezért: három napja két gyermeket mutattak a TVõben, akik a föld alá kerültek és meghaltak. Sajnáltam e gyermekeket és a szülõket. Imádkoztam a szülõkért. Másnap a kanadai tornádóról készült felvételeket mutatták. Megrettent emberek beszéltek róla, még mindig félelemmel. Aznap éjjel imádkoztam értük is. Sajnáltam õket, de nem úgy, mintha bõrükben lettem volna. Isten hirtelen rámvetette átható sugarát. Éreztem, hogy átjárja mellkasomat és hátamon át távozik. Égetett és nagy fájdalmat keltett bennem, ki akartam rohanni, hogy vizet igyak. Mintha lángokban álltam volna. Aztán késõbb, amikor elaludtam, eleven képet mutatott arról, hogy miképpen kellett volna éreznem. Álmomban saját fiam halt meg. Felébredtem aggodalmamban. Isten azt mondta nekem, hogy most, amikor e rettenetes aggodalomban vagyok, azonnal imádkozzam a szülõkért, akik elvesztették gyermeküket. Forrón imádkoztam értük, mintha gyermekeik az enyéim lettek volna. Elaludtam, és Isten azonnal új képet mutatott saját magamról, mintha én lettem volna a tornádó foglya. Rettenetes halálfélelmen mentem át. Újból felébresztett, és megkért, hogy imádkozzam azokért, akik ezt átélték. Forrón imádkoztam, mivel még e katasztrófa élénk hatása alatt álltam.

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. november 8. GYERMEKEM, SZÍVESEN LÁTLAK ATYÁM HÁZÁBAN

1990. szeptember 20.

Uram?

Én vagyok. Jöjj, és vigasztalj meg, jöjj és adj enyhületet, pihentess meg!
Arra teremtettelek, hogy én legyek az Egy és az Egyetlen a szívedben.
Arra teremtettelek, hogy eltávolítsd a Testembe hatoló töviseket.
Arra teremtettelek, hogy Szívem áldozata légy.
Szenvedélyesen szeretlek! Fogadd el szeretetemet, fogadd el tudásomat, fogadd türelemmel, és ne vesd meg a megpróbáltatásokat! Keresztemet nagy szeretettel és engedelmességgel fogadtam. Szeretetből ittam ki kelyhemet az utolsó cseppig, és azért, hogy engedelmeskedjek a mennyei Atyának. Mértékkel fegyelmeztelek leányom. Ha rám figyelsz, tanulni fogsz.
Szemem szüntelen figyel rád, őriz téged és áld téged. Én szeretlek téged a legjobban, ezért ne félj leányom! Vassula, ne félj fegyelmemtől, amely felém irányít téged, és megmutatja neked műveim nagyszerűségét, ragyogását, Szívem gazdagságát és szeretetem emésztő tüzét.
Csalatkoztál-e valaha bennem? Ellenálltam-e valaha hívásodnak, amikor szükséged volt rám?
Áldott nemzetek, áldott népek, áldott teremtés! Hogyan lehet, hogy ellenálltok szeretetemnek, és elkóboroltatok, hogy a Sátán könnyű prédájává váljatok? Honnan vettétek a bátorságot, hogy ok nélkül kiejtsétek Nevemet?
Az a lélek, aki benned van, nemzedék, az lázadó lélek, arra csábít téged, hogy élj érzékies életet, céltalan életet, istentelen életet, és cseréld a szentséget romlottságra.
Ó nemzedék!
Hova lett a minket összekötő jel?
Mit tettél vele?
Hova lett belém vetett hited?
Hogyan jutottál odáig, hogy feladj engem?
Nem hallottad még, hogy amennyivel közelebb jössz hozzám, én is annyival közeledem hozzád? Szegezd rám tekintetedet anélkül, hogy balra vagy jobbra néznél!
Hadd mondjam majd egyszer: Gyermekem, szívesen látlak Atyád házában, békéltető illat voltál számomra, megtartottad törvényemet, szentül éltél, gyümölcsöt hoztál, tápláltad a szegényeket. Jöjj hát, gyermekem, siess Atyád karjaiba, és élj mindörökkön örökké az én Szívemben!

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. november 7. VELETEK VAGYOK, HOGY SZERETETBEN KÖSSELEK ÖSSZE BENNETEKET

1990. július 19.

Istenem! Istenem!
Jöjj, és tedd világossá sötétségemet!
Jöjj gyorsan, és segíts!
Látogass meg!
Lelkem Rád szomjazik, Istenem! Mikor láthatom Szent Arcodat? Megsemmisül a lelkem…miért mondanak állandóan ítéletet felettem üldözõim? Ó Uram, mikor sértettem meg õket? Uram, merre vagy? Legalább azt engedd meg, hogy üldözõim megmondják, hogy miben találtak vétkesnek!
Ó Istenem mennyire hiányzol nekem!…

Kedvesem, nem titokban szóltam. Megerõsítem Szavamat, és õk ismerik Szavamat. Te nem láttál engem színrõl színre, de közeledben vagyok. Lehet, hogy testben 1 távol vagyok, de lélekben mindig veled vagyok! 2 Veletek vagyok, hogy a szeretetben kösselek össze benneteket. Fel akarom rázni elméteket, hogy értelmetek teljesen kibontakozzék, míg minden titkomat meg nem ismeritek. “Benne rejlik a tudomány és a bölcsesség minden kincse” 3

Áldott gyermekem, azt akarom, hogy istenségem látható képmása légy, azaz forrón szeress engem, és lelkiismeretesen engedelmeskedj törvényemnek! Akkor majd apránként figyelmeztetem azokat, akik megbántanak engem és üldöznek téged. Emlékezetükbe idézem, mennyire elhagyták hitüket. Alkalmat adok nekik arra, hogy bûnbánatot tartsanak. Bátorság! Mondom neked leányom, hallják meg, akik hallani akarják, akik pedig nem akarják, ne hallják…


1 fizikailag
2 Jézus nagyon kedvesen próbált vigasztalni.
3 Kol 2,2

Kategória: Napi | 2017. november 7. VELETEK VAGYOK, HOGY SZERETETBEN KÖSSELEK ÖSSZE BENNETEKET bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2017. november 6. IVADÉKOM, ÉN VAGYOK A TE ABBÁD

Rhodos, 1988. november 2.

Vassula, fogadd békémet! Jöjj, tetszésemre van, hogy igyekszel megérteni engem, annak ellenére, hogy nehéz körülmények közé helyeztelek. Kedves, szereteteddel enyhítsd fájdalmamat! Mutasd meg Istenednek gyermeki hitedet! Így szerezz nekem örömet, és teljesen tõlem függj!

Megteszem Uram, ki máshoz fordulnék, mint az én Atyámhoz, nincs senkim rajtad kívül.
Ivadékom, légy mindig tetszésemre, légy az én örömöm! Én vagyok a te Abbád.Ivadékom, virágozz, szépülj, és táplálj sokakat gyümölcsöddel! Tervemet már jóval születésed elõtt kigondoltam, mert én vagyok a hatalom. Az emberek hajlamosak könnyen elfelejteni, hogy Egyházam vezetése fölülrõl történik és nem alulról. Hajlamosak elfelejteni, hogy minden hatalom fölülrõl való. Azt mondom tehát nektek, hogy egyetlen hatalom, egyetlen földi királyság sem marad fenn, amely beszivárgott Egyházamba. Összetöröm és porhalmazzá teszem. Ti ezt már elõre tudtátok, de nem figyeltetek rám és nem engedelmeskedtetek nekem. Kizártatok engem, de én minden ajtót, és ablakot kinyitok, hogy Lelkem szabadon lélegezhessen tulajdonomban. Nincs az a hatalom, amely eltorlaszolhatja azt az utat, amelyet megnyitok. Újból emlékeztetni fogom õket arra, hogy én vagyok az Alfa és az Omega, a Szentek Szentje, a Szentháromság, mindhárom az Egyben, a Hatalom. Hamarosan veletek leszek. Szívembe fogadom mindazokat, akik szeretnek engem. Az én Szívem lesz az õ új otthonuk. Fölülrõl jövök és fölülrõl száll alá a ti új otthonotok is. Ez lesz az én ajándékom; és újból visszaadom nektek az én új Szent Nevemet, szeretteim. Jöjjetek hát és dicsérjetek engem; jöjjétek és magasztaljatok, jöjjetek és kössetek velem békét, kinyitom nektek házamat és mint enyéimet üdvözöllek benneteket. Jöjjetek hozzám! {Valamiért eszembe jutott, hogy miképpen érintkezett velem, szintén írásban, Dániel, az õrangyalom. ) Igen, de most én, az Úr szeretlek téged, légy áldott gyermekem! Mi ketten?

Igen, Uram.

Mi ketten?

Igen, Szûzanyám..

Kategória: Napi | 2017. november 6. IVADÉKOM, ÉN VAGYOK A TE ABBÁD bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2017. november 5. MEGTÉRNI ANNYI, MINT AZT KÍVÁNNI, HOGY ISTENNEL LEGYETEK

1989. május 12.

Jézus?

Én vagyok, érezz engem és szemlélj! Szeretet vagyok és Szent. Szeress, és légy szent! Tanítani foglak, mert én vagyok a Bölcsesség. Jöjj, Édesanyám szeret téged, most õ írja meg az üzenetet.

(Üzenet az 1989. május 19-i találkozóra Martigniben.)

Gyermekem én a te Szent Édesanyád megáldalak. Íme üzenetem:

Béke legyen veletek, szeretlek titeket és megáldalak. Hallgassátok figyelemmel mai felszólításunkat! Fontoljátok meg, mennyire sürget az idõ. Jézus és én éjjel-nappal megtérésre szólítunk benneteket. Megtérésre szólító felhívásunk most bejárja az egész világot és sokasodni fog. Az idõ sürget, gyermekeim. Szívem tele van fájdalommal, mert oly sokan nem értitek meg felszólításom sürgõsségét. Kérem, hogy elmélkedjetek és vizsgáljátok meg magatokat. Tegyétek próbára magatokat, hogy látni lehessen, megtértetek-e és Isten útján vagytok-e? Szeretett gyermekeim, nem elég csupán hinni Istenben és imádkozni. Megtérni annyit jelent, mint Isten tetszésére lenni, és mély szemlélõdésben kapcsolódni Hozzá. Megtérni annyit jelent; mint szentnek lenni és szentségben élni. Megtérni annyi, mint békét kötni Istennel, és teljes lélekbõl szeretni Istent. Gondoljatok arra a szeretetre, amelyet Jézus áraszt rátok. Éljetek Krisztusban, tisztuljatok meg, nyissátok meg teljesen szíveteket, hogy Jézus meggyógyíthasson benneteket. Megtérni annyi, mint azt kívánni, hogy Istennel / legyetek, annyi, mint egész szívetekbõl vágyódni utána. Sokan elfelejtik, hogy a legnagyobb lelki adomány a szeretet. Újból emlékeztetlek benneteket Jézus parancsolatára: úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek benneteket! Szerezzetek nekem örömet és éljetek üzeneteink szerint! Legyetek a mi kis követeink és szórjátok el mindenütt magjainkat, hogy mindenki meghallja, akinek füle van. Ismerjétek fel üzeneteink sürgõs voltát! Boldog vagyok, hogy ma este itt látlak titeket. Megáldunk minden nálatok levõ kegytárgyat. Legyen ez az este számotokra az elmélkedés különleges ideje, vizsgáljátok meg lelketeket! Jézus és én mindig jelen vagyunk, hogy segítsünk nektek. Szívetekkel szóljatok hozzánk, és mi meghallgatjuk. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Kategória: Napi | 2017. november 5. MEGTÉRNI ANNYI, MINT AZT KÍVÁNNI, HOGY ISTENNEL LEGYETEK bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2017. november 4. JAHVE MEGLÁTOGATOTT

1992. január 16.

Ó Uram, nem találok Szavakat dicséretedre, mégis szeretnék szólni Hozzád!

Jahve: Segítek neked. Írd!

Jahve meglátogatott.
Mint szélroham
úgy emelt fel Lelke,
és megmutatta nekem
Arcát.
Gyengédséget, szeretetet
és végtelen jóságot
fedett fel elõttem,
majd elárasztott áldásokkal
és mannát kínált bõséggel,
hogy megosszam testvéreimmel.
Járt velem a feledés földjén,
lentrõl, a holtak közül
vett fel.
Azok közül emelt fel,
akik elfelejtették õt,
és visszaadta lelkemnek az emlékezetet.
Ó Uram, Jahve, mily hálás vagyok!
Legyen rajtunk, Uram,
a Te szelídséged!
Legyen áldott Jahve
mindörökre!
Amen.

És most leányom, mögötted vannak az éjszaka rémei.
ÉN VAGYOK elõtted.
Biztonságban hazavezetlek oda, ahová tartozol!

Kategória: Napi | 2017. november 4. JAHVE MEGLÁTOGATOTT bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2017. november 3. BENNED ÉLÕ SZAVAM ÉLET ÉS LÉLEK

1992. április 18.

“Átkot szór és nem éri baj,
szája álnoksággal és hazugsággal tele,
nyelve alatt romlás és gazság rejtõzik.
A nádba bújva les, hogy az ártatlant orvul megölje,
szeme a szegényt fürkészi.” 1

Szegény, nyomorúságos eszközöm! Növekedj szeretetemben! Én vagyok az, aki téged örökbe fogad. Ezért maradj szeretetemben, és növekedj szeretetemben! Gazdagságomból fogsz táplálkozni, hogy kinyilváníts és megdicsõíts engem.
Lelkem áldottja, írd:
Ahol bizalmatlanság és racionális gondolkodás uralkodik, ott vita és veszekedés támad. Az ilyen emberek szellemileg sötétségben élnek és elidegenednek a Lélek mûveitõl. Leányom, õk még nem figyeltek föl szépségemre… A te szívedet arra választottam gyermekem, hogy írótáblám legyen, amelyre ráírhatom minden gyermekem számára szeretetem énekét. Szeretet-himnusszá alakítottalak. Nem csupán nyomtatott szó az én szavam, benned levõ szavam élet és Lélek. Igaz tanítást adtam neked. Ne bosszankodj azok miatt, akik végnélküli érvekkel jönnek hozzád, mindent betegesen megkérdõjeleznek és szavakon vitatkoznak. Ezeket az embereket zsákmányul ejtette a kísértõ. Helyet adtak a kísértõnek, mivel megengedték neki, hogy nagyravágyásukon keresztül kelepcébe ejtse õket. Tedd rá kezedet ezekre az emberekre, és áldd meg õket “az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”! Tisztelni és dicsõíteni fogsz engem.


1 Zsolt 10,7-8.
Kategória: Napi | 2017. november 3. BENNED ÉLÕ SZAVAM ÉLET ÉS LÉLEK bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Égi Édesanyánk üzenete 2017. november 2-án Medjugorjéból

Medjugorje, 2017. november 2. Mirjana által kapott üzenet

Drága gyermekek, benneteket nézve, akik körém, édesanyátok köré gyűltök, sok tiszta lelket látok, sok gyermekemet, akik szeretetet és vigasztalást keresnek, de senki sem nyújt számukra. Látom azokat is, akik rosszat tesznek, mert nincs jó példa előttük, akik nem ismerték meg Fiamat. A jó, amely csendes, de a tiszta lelkek által terjed, az az erő, amely fenntartja ezt a világot. Sok a bűn, de van szeretet is. Fiam engem küld hozzátok, édesanyát, ugyanazt az édesanyát mindnyájatokhoz, hogy megtanítsalak benneteket szeretni, hogy megértsétek, testvérek vagytok. Segíteni szeretnék nektek.

Szeretetem apostolai, elég a hit és a szeretet élő vágya és Fiam elfogadja azt. De méltónak, jóakaratúnak és nyitott szívűnek kell lennetek. Fiam belép a nyitott szívekbe. Én, édesanyaként azt szeretném, hogy mind jobban megismerjétek Fiamat, az Istentől született Istent, hogy megismerjétek szeretetének nagyságát, amelyre oly szükségetek van. Ő magára vette bűneiteket, megváltást hozott számotokra, de viszonzásul azt kéri, hogy szeressétek egymást. Az én Fiam a szeretet.

Ő minden embert szeret megkülönböztetés nélkül, minden embert minden országból és minden népből. Gyermekeim, ha megélnétek Fiam szeretetét, akkor az Ő országa már itt lenne a földön. Ezért, szeretetem apostolai imádkozzatok, imádkozzatok, hogy Fiam és az Ő szeretete mind közelebb kerüljön hozzátok, hogy a szeretet példaképei lehessetek és segítsetek mindazoknak, akik még nem ismerték meg Fiamat. Sohase felejtsétek el, hogy Fiam az egy és háromságos Isten szeret benneteket. Szeressétek és imádkozzatok pásztoraitokért. Köszönöm nektek.

Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!
Kategória: Medjugorje | Égi Édesanyánk üzenete 2017. november 2-án Medjugorjéból bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva