Nmt. és Ft. atyák!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Küldöm Önöknek a Máriás Papi Mozgalom 2016-os Újévi Körlevelét, amelyet megkaptam Sóti János SJ atya, a magyar nyelvterületi felelősünktől, aki a mi – területi, körzeti felelősök – tevékenységünk koordinátora. Birman J. Atya már előrehaladott kora és betegsége miatt „nyugállományba” vonult. Tehát nekünk Erdélyben egy ideje nincs „aktív” papunk, akinek szívügye lenne a Máriás Papi Mozgalom lelkiség, kénytelenek vagyunk tudomásul venni, „nincs emberünk”. Helyi, körzeti tevékenységünkről időnként tájékoztatjuk még Birmán atyát, de a legkonkrétabban az évenkénti lelkigyakorlatunk alkalmával, Sóti atya a támaszunk, bővebben Leányfalun a Szent Gellért lelkigyakorlatos házban szoktunk részletesebben egyeztetni, az utóbbi években júniusban. Idén június 6-9, hétfő du-tól csütörtökön a közös ebéddel ér véget majd a lelkigyakorlat.

A Körlevél tartalmát úgy vélem nem szükséges részleteznem, beleértve a MPM-MM karizmájával, küldetésével kapcsolatos Kék könyvünk A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz üzeneteinek tartalmát sem – mivel majdnem minden papnak megvan a könyvtárában – amelyre utalások vannak a Körlevélben, összevetve feltárul a Körlevél tartalmának, az idők jeleinek, eseményeinek lényege, nem kell, nincs mitől és miért megijedni, „minden fel lett fedve” – idejében, 1997. 12. 31.

Mint a Szűzanya meghívottjai, választottjai, csak eleget akarunk tenni – mint szerény, egyszerű eszközei – annak a Tervének, ti. Szeplőtelen Szent Szíve Diadalának érdekében, lélek-mentési tervében, hogy minél több gyermekéhez – akiket az a veszély fenyeget, hogy eltévesztik a célt, a Mennyországot mert lesodródnak a keskeny ösvényről a modern világ csábító hatására, zűrzavarában, amely az Úr Jézus második, dicsőséges eljövetelét előzi meg. Tehát eljutatjuk kérését, óhaját, felhívását, hogy minél többen ajánljuk fel önmagunkat Szeplőtelen Szent Szívének, fenntartások nélkül, teljesen bízzuk magunkat Őreá a végső időkben, ahogyan kérte a Fatimai látnok, Lúcia nővéren keresztül.

Több alkalommal kértem leányomat, Lúcia nővért, hogy teljesítse küldetését, amit rábíztam! Ezekben az években kitartóan kértem Papi Mozgalmamra bízott üzeneteimben. Ma újra kérek mindenkit a Szeplőtelen Szívemnek tett felajánlásra! Papjaim, égi Édesanyátok a Ti segítségetekkel akarja meggyógyítani Egyházát! Ezt hamarosan megteszem, ha engeditek, hogy általatok cselekedjem, ha engedelmesen és egyszerűen irgalmas anyai gondoskodásomra bízzátok magatokat. Ezért kérek ma is mindenkit bánatos esedezéssel, ajánljátok magatokat Szeplőtelen Szívemnek!” (1984. 03. 25.)

Vagyis szaporítsuk a Cönákulumokat a papok, hívek és a családok körében! Ennek részleteire, hogyan, miért és mikéntjeire az un. Cönákulumokban valamint a Kék könyv üzenetei tartalmának olvasása, átelmélkedése által válik fokozatosan valósággá, életté, azok számára akik ezt felismerik és elfogadják, szabadon, önként, sőt örömmel tesznek eleget égi Édesanyánk évtizedek óta elhangzott, számtalanszor megismételt óhajának.

A mi „házi feladatunk” amelyet Újévi Körlevelünk által kaptunk csupán az, hogy „bekopogjunk” elsősorban olyan plébániákra amelyek környékünkön találhatóak a modern távközlési eszközök, telefon, e-mail, esetleg levél által. Tájékoztatjuk Önöket, Gobbi atya halálával Mozgalmunk nem szűnt meg, sőt még ezután következik a nyilvános küldetésünk, tehát napjaink „végső idejében” órájában is még érvényben van a Meghívás, a bér ugyan annyi mint akik egész nap „munkálkodnak az Úr szőlőjében”. Már 42 éve, 1973 óta, igaz, egyre kevesebben vannak papok és hívek egyaránt, mi, akik utóbb, az évezred végén csatlakoztunk, átvettük a „stafétát”, de még van amely „gazdára” vár, lelkiségünk – házunk tájára is érvényes „az aratnivaló sok, de a munkás kevés”. Annál több a kontár haszonleső, törtető karrierista „béres” minden téren – sajnos.

Miért botránkoznak meg tehát, ha ma MÁRIA, AZ EGYHÁZ ANYJA, erőteljesen lép közbe, hogy kis nyáját kialakítsa, amely hű marad majd Krisztushoz és az Egyházhoz? Az én kívánságom az, hogy aki e könyvet kezébe veszi, kapjon segítséget, hogy e hűséges kis nyáj tagja lehessen, amelyet a Szűzanya Szeplőtelen Szíve biztos menedékében nevel és őriz mindennap”. (A huszonegyedik olasz kiadás jegyzetének magyar fordításának – 2. kiadás 1996, 11 old. – utolsó bekezdése – Don Gobbi lelkivezetőjének megfogalmazása ).

Ezzel összhangban utalok Gr. Szt. Lajos – A tökéletes Mária tisztelet – című könyvének az utolsó idők Apostolainak kiképzésével kapcsolatos részeinek máma beteljesülő tényeire. „Lévi fiai” ébredjenek, miért porosodik a Kék könyv az Önök polcain? Egy kevés idő, és riadót fújnak, kezdődik a döntő, utolsó ütközet a „Napban öltözött Asszony” és a „Kígyó” között. Ki az, aki az idők jeleit, tényeit, eseményei félremagyarázza? Aki a magán kinyilatkoztatásokat semmibe veszi, elutasítja, az a mindenkori prófétákat és a próféciákat is félreismeri, tehát tévesen értelmezi, könnyűszerrel semmibe veszi, a következménye „tragédia”, minden szinten. Az volt majdnem kétezer évvel ezelőtt a zsidók számára, nem ismerték fel a Messiásuk érkezésének idejét, emiatt a személyét is félreismerték, megfeszítették, és azóta is tévhitben éltek napjainkig. Vajon korunkban a „kereszténység” pontosabban fogalmazva a Katolikus Egyházunk mint az igaz hit letéteményese, őrizője felismeri „hivatalosan” a második dicsőséges eljövetel idejét, eseményeit, kulcsszereplőit: Vörös Sárkény, tengeri vadállat, szárazföldi vadállat, (Jel 12, 13 fejezetei) kulcsfiguráit a Hamis prófétát és az Antikrisztust? Csak a Szentírás alapján nem valószínű, szükséges a „próféták” működése, tevékenysége is, csak sajnos máma megalkotva a „magán kinyilatkoztatások” szlogenjét, éppen a lényeg ködösítésére, nagyon közel vagyunk egy olyan állapothoz, körülményekhez, hogy sokan a Hamis Prófétát élő szentként követhetik, és akkor az Antikrisztust majd fellépésekor összetévesztik az igazi Krisztussal. Ne feledjük, az ember-ember maradt. A mai nemzedéknek sincs mentsége! „Van Mózesünk és vannak prófétáink. Azokra hallgassunk!” vö. Lk 16. 29b. (Az csak hab a tortán, hogy vannak olyan katolikus teológusok, bíborosok, püspökök, papok, és akkor csoda-e, ha hívek is akik azt vallják, nincs pokol, Isten végtelenül irgalmas, és elfeledkeznek arról, hogy Igazságos is!)

Ami a „kényes kérdést, témát” illeti, akár elfogadjuk, akár hadakozunk ellene, a második, dicsőséges eljövetel nemzedéke vagyunk, az események a szemünk előtt teljesednek be, elkezdődtek. Mi, laikusok és egyes „papjaink” mindkét pápáért imádkozunk, a hivatalosan „aktív” Ferencért és a „nyugalmazott emeritus” XVI: Benedekért. A személyes, benső meggyőződés, bizonyosság – még egy kis ideig – mindenki „magánügye”. A Júdások (egyházi szabadkőművesek) szándéka, árulása előbb, utóbb nyilvánvalóvá válik az Egyházban. A Hamis próféta és az Antikrisztus személye is, de csak az igaz hívők számára, vagyis a kisded nyájnak van szeme, amely lát, és füle, amely hall, ezt ne feledjük. Mozgalmunk második kötelezettsége: egységben maradni a Szentatyával és a hozzá hűséges hierarhiával, vagyis a hiteles évezredes katolikus tanítással összhangban levőkkel kitűnik a Körlevél tartalmából. Mi tudunk az egyházi szabadkőművesek belső tevékenységéről, céljaikról elsősorban a Kék könyv üzeneteinek alapján, pontos évmegjelöléssel, 1998-tól beléptünk az Ők idejükben, céljuk Hamis Krisztus és Hamis ökumenikus Egyház létrehozása. A névleges papírforma, folklór kereszténység tömegei sajnos lelkileg nagyon betegek, csak nincsenek tudatában lelki állapotuk valóságának. Elsősorban erre utalt az Úr Jézus kérdésével: hogy „amikor az Emberfia visszatér talál-e hitet a Földön?

A Cönákulum tulajdonképpen egy imatalálkozó amely így történik:

Keresztvetés, utána a Szentlélek segítségül hívása 3x ismételve, majd elvégezünk egy rózsafüzér koszorút – Ö, F, V, D, tehát négy találkozó alatt a teljes Rf. Koszorút. Majd imádkozunk a Szt Atyákért, M, Ü, D-et, a Mozgalmunk vezetőiért, tagjaiért M, Ü, D-et szintén, utána felolvasunk egy üzenetet a Kék könyvből, röviden átelmélkedjük, megbeszéljük, befejezésként elvégezzük a Felajánló imánkat, papjaink az övékét, mi a miénket. Van egy rendkívüli, bensőséges ígéret-ajándékunk, a Szűzanya lelki jelenléte a Cönákulumon, amire emlékeztet minket egy „Fatimai kegyszobor” amelyet a körzeti, kerületi Felelős visz magával az imatalálkozóra. A mi kegyszobrunkat is a magyar nemzeti Felelősünk Sóti János SJ atya áldotta meg. Ahol már van ilyen kegyszobor, az annak előjele, hogy a Szűzanya már az ajtóban áll, felkínálja Szeplőtelen Szívének menedékét, csak a felismerésre, bebocsátásra és elfogadásra vár. Hozzánk – családomnak – meglepetésünkre Portugáliából érkezett egy ilyen kegyszobor válaszként az imára: „Szűz szülője Istennek engedd, hogy Tiéd legyek…” Ezt utóbb értettük meg, valamint azt is, hogy az csak a „kezdet volt”, a „felvételi sikerült”.

Mi a szombatjainkat bocsátottuk a Szűzanya rendelkezésére, a többi a szervezésen, összehangoláson és az Önök válaszától, valamint az érdeklődők „igényétől” függ. Égi Édesanyánk nem „pretenciós” a tömeges jelenlétre, megelégszik ha csak két-három személy válaszol meghívására, még ha csak kíváncsiságból jön valaki el a Cönákulumra, nem sértődik meg, sőt örül, hogy legalább egyszer ott volt az ima-találkozón. Tehát minket sem ér meglepetésként, ha csak kevesen lesznek a Cönákulumon.

Imatalálkozó Cönákulumban Szűzanyánkkal a Máriás Papi Mozgalom – Máriás Mozgalom lelkiség szervezésében, Szűzanyánk Szeplőtelen Szent Szíve Diadalának mielőbbi megvalósulásáért! Helyiség, ha lehetséges a templomban, hittan teremben, plébánián. Dátum és idő feltüntetve.

Kapcsolat e-mail címen: zakariasimre@yahoo.com, vezetékes tel: 0267 358 450, vagy mobilon: 0755 029753. Amennyiben a szöveges tájékoztatást kevésnek ítélik, tessék jelezni, mellékelhető a Kék könyv fedőlap aktualizált változata, Laurent Larroque SJ atya képe, ez megoldható.

Sajnos az utóbbi három év eseményei és egyes üzenetek utalásai, vélt vagy valós összefüggései miatt a magán kinyilatkoztatásokat, üzeneteket sokan félresöpörték, beleértve a Kék könyv üzeneteit is, mellőzik, személyes döntése kinek-kinek, de felelőssége is. Ez egy szélsőséges, tehát veszélyes álláspont, ennek bizonyos fokú korrigálására idézek a: JELENÉSEK, ÜZENETEK ÉS A JÖVŐ című könyvből:

1. AJÁNLÁS „Szívesen ajánlom a Paptestvéreknek és a Híveknek Antalóczi Lajos Jelenések, üzenetek és a jövő című könyvének újabb kiadását. Egyrészt azért, mert világossá és közérthetővé teszi, hogy miként kell vélekednie egy katolikus hívőnek az Egyház által elismert jelenésekről, és azokról, amelyeknek természetfeletti voltáról Egyházunk még nem nyilatkozott! De sokkal inkább ajánlom azért, mert az új évezred küszöbén nagyon fontos az Egyház életében a Mária-jelenések által küldött égi üzenet, amely teljesen megegyezik a Szentírás tanításával: „Térjetek meg és higgyetek az üdvösség jó hírében” (Mk 1,15). „Isten mint szerető Atya nem nézheti a bűn elhatalmasodását, az embernek vesztébe rohanását. Ezért küldi az utóbbi százhetven évben újra és újra Fiának Édesanyját, Máriát a világba, világossá téve, hogy „ha meg nem tértek, éppen úgy elvesztek mindnyájan” (Lk 13, 3). „Hát lehet egy édesanyára nem hallgatni, lehet egy édesanya intő szavát nem komolyan venni…? Tulajdonképpen minden Mária-jelenésnek ez a lényege, isteni üzenete: imádság, engesztelés, megtérés, visszatérés az „atyai házba”. Szatmárnémeti, 2000. február 28. +Reizer Pál megyéspüspök.

2. AJÁNLÁS„A magán-kinyilatkoztatások, az utóbbi csaknem kettőszáz évben egyre gyakrabban és egyre szélesebb körben gyakorolnak hatást a hívő emberekre és az evangelizációs munkára. Kétségtelen, hogy az Isten bármely korban megszólíthatja az embert. Az Egyház által elfogadott magán-kinyilatkoztatások is ezt tanúsítják. Ezen események üzenetei pedig igen komoly evangelizációs jelentőséggel rendelkeznek. Az Egyháznak nem szabad engedni, hogy az Isten szent dolgai, az Egyház által kivizsgált és pozitívan megítélt magán-kinyilatkoztatások üzenetei a hamis dolgokkal keveredjenek. Mindenképpen szükség van világos útmutatásra, tájékoztatásra. Nem engedhetjük, hogy a búza közé vetett konkoly elnyomja a nemes vetés hajtásait. Ezért ajánlom szívesen Antalóczi Lajos Jelenések, üzenetek és a jövő című kiadványát az Olvasók figyelmébe. A szerző arra vállalkozott, hogy eligazítást adjon azokról a magán kinyilatkoztatásokról, amelyek külföldön és Magyarországon is közismertté váltak. A szerző elővigyázatosan, de mégis merészen kezeli a témát. A kiadvány tárgyilagos összefoglalót, szintézist kíván adni az 1830. utáni jelentősebb magán kinyilatkoztatásokról. A szerző jól oldja meg ezt a feladatot, sőt azt is el kell mondani, hogy ez a vállalkozás új Magyarországon és figyelemre méltó a kezdeményezés. Szívesen ajánlom tanulmányozásra Paptestvéreknek és Híveknek azért is, mert építi a lelket, tájékoztat, és segít eloszlatni a kérdéssel kapcsolatban bármely elfogultságot.” Eger. 2000. március 15.én +dr. Katona István egri s. Püspök. (sajnos az Erdély-i Selymes atya hasonló próbálkozását – Kitekintés a jelenések világára – szaktekintélyét sikerült megkérdőjelezni, lesöpörni, egyelőre, „egyházi szabadkőműves manőverrel”, de az idő és tények majd kimondják a végső és helyes ítéletet, először, majd az Úr véglegesen, ez biztos. Személyes vélemény!)

ELŐSZÓ „…akinek Szűz Mária nem édesanyja, annak Isten nem is atyja!” (Grignion Szt. Lajos-Mária)

„A Jelenések, üzenetek és a jövő című kiadványunk hosszú utat járt be. Azokat a Mária-jelenéseket mutattuk be, amelyek az egész világot megszólítják, … s evangelizációs jelentőségük igen komoly. Szándékunkban volt lezárni a jelenések további tárgyalását. (..de..) Tekintettel a jelenések időszerűségére, az üzenetek iránti fogékonyságra, a vonatkozó irodalom gazdagodására, arra kényszerültünk, hogy kiadásonként bővítsük a könyv tartalmát, és így adjuk Olvasóink kezébe a Jelenéseket. Ez történt most is, a hetedik! Kiadás alkalmával, sőt kiadványunkat teljesen átszerkesztettük. A lényeges mondanivaló természetesen nem változott, de az újabb fejlemények közre adásával ez alkalommal is teljesebbé kívántuk tenni munkánkat. A visszajelzések és egyéb jelek arra utalnak, hogy a magán kinyilatkoztatások iránti érdeklődés valós jelenség a hívek körében. Ezzel számolni kell, s megfelelő választ, tájékoztatást kell adni. A dolgok agyonhallgatása, tiltása, lejáratása nem csupán Isten tervének megvalósulását akadályozza, de segíti ebben a kérdésben a hamis dolgok szabad elburjánzását, ez pedig szektásodási folyamatot indíthat el. Az új evangelizáció eredményessége nagyban függ az üzenetek megvalósulásától, de különösen az Isteni Irgalmasság elfogadásától.” (és ennek a pontos és egyértelmű megvilágításáért kifejtem, a Nagyfigyelmeztetés eseményéről van szó, ezért támad teljes gőzzel, gázzal az egyházi szabadkőművesség mindent, és mindenkit aki ezzel kapcsolatosan mer nyilatkozni, állást foglalni! Sz v. ).

Ma már bizonyosan állítható, hogy az üzenetek igen nagy evangelizációs lehetőséget adnak a kezünkbe, sőt időszerű lelkipásztori programot nyújtanak. Ennek alapján joggal állítható, hogy a magán kinyilatkoztatások megkerülése, (lejáratása!), a pasztorációs munka hátráltatását jelenti.

Szolgálja tehát ez a rövid írás továbbra is Isten dicsőségét, a lelkek örök boldogságát, szolgálja az evangelizáció művét! Ezért íródott, s ezért bocsátjuk ismét útjára.” Eger, 2000. március 25.én A Szerző!

BEVEZETÉS

„A magán kinyilatkoztatások fontos eseményei az üdvösség történetének és részei az evangelizációnak. Az egyes üzenetek súlyos tartalma, a történeti távlatban is megvalósuló jövendölések egyre világosabbá teszik: a magán kinyilatkoztatás Isten ajándéka, amely komoly lehetőség az Egyház evangelizációs munkájában. Évente több mint ötvenmillión zarándokolnak el a világ kegyhelyeire, ezért a „háztetőkről” kell hirdetni az üzeneteket, hogy a „Föld végső határáig” megismerjék az emberek! Úgy tűnik, újra és újra beszélni kell erről a témáról három megfontolásból is.

1.A magán kinyilatkoztatások üzenetei természetfeletti forrásból fakadó lelkipásztori programként értelmezhetők. A magán kinyilatkoztatás valamennyi epizódja ugyanis összefüggésbe hozható azzal a korral, amelyikbe lejátszódik, vagy amelyikre utal! Egy-egy eseményt, üzenetet az adott történelmi viszonyok segítenek teljesebben megérteni. Nemegyszer utólagosan látjuk be, hogy a magán kinyilatkoztatások történései nagyon is időszerűek, mert az adott kor aktuális problémáira, veszélyeire már előzetesen figyelmeztetnek, … kívánnak segítséget nyújtani!

2.A magán kinyilatkoztatások témában kevesen vállalják a kockázatot. A magán kinyilatkoztatás kérdése ugyanis tekintélyféltés vagy kellő ismeretek hiánya miatt sokak által még mindig lekicsinyelt, mellőzött téma, s aki mégis vállalkozik tárgyalására, biztosan nem számíthat egységes támogatásra,” (elfogadásra, ez „tuti”), „Ugyanakkor gyakran találkozhatunk tájékozatlanságból fakadó ellenszenvvel is. Istennek ezen megszólításait nem kicsinyelheti le, nem hagyhatja figyelmen kívül, nem kezelheti ellenszenvesen egyetlen jó szándékú ember sem.

3.A magán-kinyilatkoztatás kérdésében sok a dilettantizmus, a túlfűtött rajongás, s igen elburjánzott a hamis irodalom. Többen Jézus Anyjától féltik Jézus dicsőségét, s az Egyház Anyjától az Egyház jövőjét”. (nem vették és veszik észre az igazi és nagyon veszélyes belső ellenséget, a „Sátán füstjét”, az egyházi szabadkőművességet, de most már tetteik, megnyilatkozásaik által lelepleződnek, erre is világos utalás van a Kék könyvünkben kezdve az 5. üzenettel: „Ha itt az idő, a Mozgalom kilép rejtettségéből! Nyíltan szembeszáll az ördög seregével, amelyet örök Ellenfelem a PAPOKBÓL alakít!” 1973. 07. 16.)

„Kiadványunk arra vállalkozik, hogy nyitottan, tárgyilagosan próbálja elkülöníteni az igaz, a problémást és a hamis dolgokat a magán kinyilatkoztatás ügyében, s ezzel egyrészt informáljon, másrészt tájékozódni segítsen. A magán kinyilatkoztatások között a Mária-jelenések meghatározó szerepet játszanak.

A magán kinyilatkoztatások egyes eseményeit – bár mindegyik saját történettel rendelkezik, s ezek önálló vizsgálata és leírása feltétlenül kívánatos – egymással való összefüggésükben szabad értelmezni, mert kiegészítik, erősítik egymást, együtt képeznek teljes egészet, szintézist alkotnak. Éppen úgy, mint a Szentírás esetében!

Nem titkolt szándékunk: a kegyelem eszközei kívánunk lenni, amikor Olvasóinknak röviden bemutatjuk az egyes jelenések történetét, átadjuk az üzeneteket, s rámutatunk azok összefüggéseire és üdvtörténeti fontosságára. Vezérlő elvünk minden esetben az Egyház iránti engedelmesség, a teológiai tanításhoz való hűség és az objektív tájékoztatás”

MÁRIA PAPI MOZGALMA

„Megjegyzés: Don Gobbi Naplójának első magyar nyelvű kiadása Amerikában jelent meg! A nyolcadik olasz kiadást fordították magyarra! Magyarországon 1991-ben látott napvilágot, s a fordítás alapja a 16. olasz kiadás volt. CIME: SZŰZANYÁNK SZÓL SZERETETT PAPJAIHOZ! Terjedelme 758 oldal. Ez a kiadás tartalmazza a Szent Szűz által Don Gobbinak adott üzeneteket 1973. 07. 07-től1989. 12.31-ig. 1992-ben megjelent a folytatása, a759 oldaltól a 852. oldalig, az 1990. és az 1991. évi üzenetek. A második kiadásra 1996-ban került sor, a pótfüzetre pedig 1998-ban. Ez a kiadás már a huszonegyedik olasz kiadás fordítása, amely egyúttal lezárja a nyilvános üzenetek 25 éves sorozatát. A második kiadás ÚJ CIME: A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz!” (idézetek vége).

Személyes kiegészítésemmel folytatom. A harmadik magyarországi kiadás tehát a második kiadás hasonmása, azzal a különbséggel, hogy igyekeztek majdnem két egyforma kötetben megjelentetni, de az oldalszámozást megtartották, ami hatalmas munka eredménye árán sikerült. De történt egy hatalmas ördögi taktikai „húzás”, lényeg-ködösítés, magas szintű Vatikáni egyházi szabadkőműves beavatkozás eredményeként, ’92 és ’95 között, aminek folytán az „eredeti címet” két szó kicserélésével – aláhúztam – és a többi felcserélésével megváltoztatták, és ezzel az egész CIM jelentése elhalványodott, a második elvárásuk nem teljesült, azt akarták kikényszeríteni az engedelmesség nevében, hogy Gobbi atya ismerje el a Napló személyes ihlett gyümölcse, és ne használja a „belső szó” kifejezést. Ezt bővebben kifejtettem a MM fiókunkban, az eseménynek egy szem és fültanújának kifejtésére támaszkodva, valamint ugyanott található Gobbi atya 1996.06. 24-én elhangzott beszéde, melynek fő témája: Krisztus dicsőséges eljöveteléről szólt. Remélem egy laikustól ennyi elégséges érv annak alátámasztására hogy: Szűzanyánk szól szeretett papjaihoz még MA is! Mert a holnap egyre bizonytalanabb! Előbb-utóbb megtörténik a „magas szintű” színvallás és azt követik az üldözések. A Fatimai 3. titok beteljesedik pontról-pontra, Szentatyánkat megölik és a hűségesek közül is sokakat, ezzel családom tagjai is tisztában vannak. Marana Tha!

Ui. Úgy tűnik nagy a begubózás, az elhatárolódás még mindig, mert egyetlen visszajelzést sem kaptam. Ezért most már a honlap-fiókban teszem közzé a felhívást. Vajon valóban jól elő vagyunk készülve a második eljövetelt megelőző eseménysorozatra? Nem fog meglepni senkit az Antikrisztus fellépése? Fel vagyunk készülve a „tűzpróbára”, amelyen ennek a világnak át kell mennie, hamarosan? Ne feledjük, személyes a számadás, mert személyes a választás és a döntés felelőssége is. Kérve kérem a Katolikus Egyház „hivatalos illetékeseit”, tanuljanak a zsidó „hivatalos illetékesek” első eljövetelekor elkövetett „bakijából” és NE ISMÉTELJÉK MEG, annak modern XXI. századi változatát, mert nagy a tét!

Befejezésként az egyházi szabadkőművesek figyelmébe ajánlom a Lk 11, 52: „Jaj nektek, törvénytudók! Lefoglaltátok a tudás kulcsát, de magatok nem mentek be, akik meg bemennének, azokat akadályozzátok!”

Testvéreim figyelmébe ajánlom a Keresztes Imahadjárat következő imáit: 44 ima, Erőért hitem megvédésére a Hamis Prófétával szemben, 33 old, 140 ima Az Angyalok hierarchiájának védelméért, 37 old, 158 ima, Védj meg engem az egy-világvallástól, 40 old, 48 Ima Krisztus Második Eljövetele hirdetésének kegyelméért, 44 old. 90 ima: Hálaadás legdicsőségesebb Második Eljöveteledért, 55 old. 157 ima: A fogságban lévő lelkekért, 66 old. 6. Ima az Antikrisztus megállítására, 67 old. 23. Ima Benedek pápa biztonságáért, 78 old. 38. Ima Benedek pápáért és a szent papokért, 79 old. 53. Ima a Katolikus Egyházért, 79 old. 70. Ima a Klérusért, hogy állhatatosak és hűségesek maradjanak Isten Szent Szavához, 80 old. 82 ima: A Maradék Egyházam győzelméért, 81 old. Ima csak papoknak: 22, 40, 49, 56, 57, 66, 110, 114, 116, 121, 125, 135, 170.

Tisztelettel és szeretettel Zakariás Imre a Háromszék-i Máriás Mozgalom önkéntes felelőse. Áve Mária!

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”