Nagyfalui üzenet, 2014. április

2014 – ben FELKÉSZÜLÜNK A SZENTLÉLEK RENDKÍVÜLI AJÁNDÉKAINAK A BEFOGADÁSÁRA – ÁPRILIS

”Az utolsó napokban szétárasztom minden emberre a Lelkemet, fiaitok, lányaitok, a szolgák és a vének prófétálni fognak, látomásokat látnak és álmokat álmodnak!” (Ap. Cs. 2, 17)
115. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén A Szentírásból olvassuk el az emmauszi tanítványok történetét (Lk. 24, 13 – 35)
Havi mottó: „Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk és kifejtette az Írásokat!” (Lk. 24, 32)”
Havi imaszándék: kilencedben kérjük Boldog II. János Pál pápa és Boldog XXIII. János pápa közbenjárását jó szándékainkra, szenté avatásuk hónapjában.
Konkrét feladatunk: gyakoroljuk a száj böjtjét. Vigyázzunk arra, hogy a beszédünk ne alvilági, ne csak evilági, hanem természetfeletti beszélgetés legyen. N.B. Örömteljes Húsvéti Ünnepeket kívánunk a feltámadt Krisztus áldásával, minden jóakaratú embernek.

Az Szentlélek Isten tanítása 2014 áprilisában

„Szeretett engesztelők! Ebben a hónapban olvassátok el a Szentírásból az emmauszi tanítványok találkozását a feltámadt Krisztussal. E találkozás tanulságairól szeretnék beszélni nektek. Jól jegyezzétek meg egy életre, a feltámadt Krisztus nélkül az ember mindig szomorú. Akik ebben az állapotban maradnak, azok a személyek örökké szomorúak maradnak. A feltámadt Krisztussal élve válik örömtelivé az életetek a Földön és az Örökkévalóságban. Jó, ha néha elgondolkodtok milyen irányba tart az életetek, Jeruzsálem vagy Emmausz felé? Naponta távolodhattok a feltámadt Krisztustól vagy közeledhettek Hozzá. Vizsgáljátok meg ebben a hónapban, hogy kiről vagy miről szoktatok beszélni az úton, otthonotokban, az emberekkel, akikkel találkoztok? A beszédetek lehet alvilági, evilági vagy természetfeletti. Az emmauszi tanítványok szíve mivel tele volt Jézussal, a 3 órás úton folyamatosan Jézusról beszéltek. Az emmauszi tanítványok rádöbbentek arra, hogy Jézus, a Jó Pásztor, aki elmegy az eltévedt bárány után azért, hogy visszavigye azt a biztonságos helyre, az apostolok közösségébe. Tudnotok kell azt, hogy a feltámadt Krisztus a legjobb pedagógus, akitől tanulnotok kell. Először az emmauszi tanítványokhoz csatlakozik, kibeszélteti, kérdezi őket. Engedi, hogy megszabaduljanak a feszültségeiktől. Beszéltek a tanítványok a gyengeségeikről, hitetlenségükről, zavarukról, reménytelenségükről. Beismerték, szerettek volna ők is személyesen találkozni a feltámadt Krisztussal. Beismerték azt, hogy nem hittek az angyaloknak, az asszonyoknak, a társaiknak még akkor sem, amikor az üres sírról meg a lepelről tettek tanúságot. Csak ezek után beszélt a feltámadt Krisztus, az Írások alapján a feltámadásról. Ekkor a feltámadt Krisztus bátorította őket, hogy higgyenek Mózesnek, a prófétáknak és az Ő kijelentéseinek is, amit a haláláról és a feltámadásáról mondott nekik. Milyen kár, mondjátok ti, hogy nem jegyezték le a feltámadt Krisztus beszédét a tanítványok. Felejthetetlen volt a tanítványoknak, amikor marasztalva az Idegent, betért az otthonukba. Egy asztalhoz ült velük. A jelekből felismerték, a feltámadt Krisztust. Felejthetetlen volt számukra, amint kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és átadta nekik. Ezután a feltámadt Krisztus hirtelen eltávozott, de közöttetek maradt a Szentírásban, a Szentségekben, az Egyházban, a közösségben, a felebarátban (a betegekben, szegényekben, rászorulókban) és a saját szívetekben. Ezeket kell tudatosítsátok minden nap. Azt tapasztalták a tanítványok, hogy a feltámadt Krisztus közelében kihalt a szívükből: a szomorúság, a reménytelenség, az érthetetlenség, a hitetlenség, a megszokottság, a

közömbösség. A feltámadt Krisztus közelében lángra gyúlt a szívük, megszületett benne: a remény, az öröm, a béke, a boldogság. A feltámadt Krisztus jelenlétében erőt kaptak, hogy visszatérjenek Jeruzsálembe, az apostolok közösségébe. Rádöbbentek arra, hogy az apostolok közössége nélkül védtelenek. Hálálkodnotok kell a templomi, családi és közösségi védettsége miatt. Milyen jó ha rájösztök arra, a lelki közösségnek megtartó ereje van, szükségetek van egymásra. Jó, ha a kölcsönös szeretet által megtapasztaljátok a feltámadt Krisztust. Egymás közelében arra is rádöbbentek, milyen nagy bűn az irigység. Aki irigy ember, az ölni is képes. Fontos, hogy felszámoljátok azt a szívetekben. Megtanulhatjátok a tanítványoktól, hogy a megosztott öröm, dupla öröm, a megosztott szomorúság fél szomorúság. Tanuljátok meg azt, hogy a lelki testvéreitek előtt ne hallgassatok a lelki élményeitekről, a feltámadt Krisztussal való személyes találkozásról, az Ő érintéseiről. Emellett vigyázzatok arra, hogy a gyöngyeiteket ne dobjátok a sertések elé. Befejezésül mondom, miután az apostolok és a tanítványok meggyőződtek a feltámadt Krisztus valóságáról, volt bátorságuk tanúságot tenni Róla, az életük árán is. Miután az apostolok és a tanítványok meggyőződtek a feltámadt Krisztusról és lángra gyúlt a szívük, képesek voltak lángra gyújtani a világot meggyőző tanúságtételükkel. Én azt tanácsolom nektek, ha örvendező engesztelők akartok maradni, ne a feltámadt Krisztus nélkül, hanem minden nap a feltámadt Krisztussal zarándokoljatok a végső cél elé. Most megáldalak titeket a feltámadt Krisztus érezhető jelenlétével, örömével, békéjével és szeretetével!

Házi feladat áprilisra: “ADD, HOGY FELISMERJELEK TÉGED LELKI SZEMEIMMEL AZ OLTÁRISZENTSÉGBEN ÉS SZERESSELEK TÉGED A RENDSZERES SZENTÁLDOZÁS ÁLTAL!!!”

VISSZATEKINTÉS 2014 MÁRCIUSÁRA

Miben erősítettek meg az Égiek az engesztelés első napjaiban? Rendkívüli kegyelmi kiáradást tapasztaltunk. Az Égiek láthatatlanul, de érezhető módon voltak köztünk az engesztelésen. Az Égiek érintése, a boldogság könnyeit csalta ki a szemünkből. Jó volt újra hallani, hogy a Szűzanya fehér rózsácskái vagyunk és szeret minket úgy, ahogy vagyunk. Komolyan vettük a meghívást a lelki tisztaságra, az állandó kegyelemben való maradásra. Jó volt hallani, hogy a Szűzanya örül annak, hogy a kilencedben, az engesztelők, télen – nyáron, hidegben – melegben kitartunk. Kérték az Égiek, hogy a nagyböjtben vegyük le a falról a keresztet, töröljük meg a portól, csókoljuk meg. Jó, ha a kereszttel a kezünkben elmélkedünk Jézus szenvedéséről és haláláról, amit vállalt mindannyinkért, megváltásunk, megmenekülésünk érdekében. Arra figyelmeztettek az Égiek, hogy gondolkozzunk el azon, miért üres a kereszt másik oldala? Ott van a mi helyünk és oda kell felfeszítenünk a mi akaratunkat, elsőbbséget adva Isten Akaratának. Lélekben levettük a töviskoronát Jézus fejéről a bűnbánatunkkal és virágkoszorút tettünk erényes életünkkel. Meg kell tanuljuk a lelki életben – tanították az Égiek – hogy egy jobbért rugalmasan veszítsük el a jót. Isten Akaratáért, amely jobb, veszítsük el a jónak tűnő emberi akaratunkat. Ezáltal változás fog bekövetkezni az életünkben. Kérték az Égiek, hogy gyakoroljuk a száj böjtjét. Úgy tanítottak, hogy a rossz szavak által egy kis megtestesült ördög jön ki a szánkból, amely árt nekünk és a családunknak. Kérték az Égiek, hogy imádkozzunk arra a szándékra, hogy a jövőben is együtt ünnepeljük a Húsvétot, az Úr Jézus feltámadását, aki egyszer halt meg és egyszer támadt fel. Kérték az Égiek, ha lehet a nagyböjtben minden nap végezzük el a keresztúti ájtatosságot, végezzük a fájdalmas rózsafűzért és olvassuk el a Szentírásból Jézus szenvedését és feltámadása történetét. Ez jó hatással lesz mindenkire, különösen a szenvedő betegekre. Melyek a feltételei a kegyelemmel teljes nagyböjtnek?

• Vegyük komolyabban a kötött – szabad – közös imát és a csendet, odafigyelve az Égiek üzenetére. Végezzük a szabadító és gyógyító imát. Ajánljunk fel kilencedet, gregorián miséket a gyógyulásunkért, szabadulásunkért, az őseink lerendezéséért. El kell jussunk az ima szelleméig, ami azt jelenti, megtanulunk folyamatosan Isten jelenlétében élni. • Vegyük komolyabban a böjtöt! Sokféle böjt van. Ki – ki azt a böjtformát vegye komolyan, amelyik közösségbe tartozik. Ez alázatossági, engedelmességi próba, ugyanakkor a közösséghez való hozzátartozás jele. A Szentháromság hegyen azt kéri a mennyei Atya, hogy minden hónapban böjtöljünk délig az első kilenc nap és azután hétfőn – szerdán – pénteken. Délig nem eszünk és nem iszunk semmit. A betegek gyakorolják a lemondást! Tanuljanak meg lemondani: a zúgolódásról, türelmetlenségről, irigységről, minden bűnükről és hibájukról. Jó, ha tudatosan gyakoroljuk az érzékszervek böjtjét. Ez azt jelenti, megtanuljuk az érzékszerveinket (szem, száj, fül, kéz, láb…) csak a jóra használni. El kell jutnunk a böjt szelleméig, ami azt jelenti, vigyázunk arra, hogy a lelkünk vezesse a testünket és ne fordítva. • Vegyük komolyabban a jócselekedetet. ’Jézus körüljárt jót cselekedve.’ ’Amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, elsősorban hittestvéreinkkel’. Az imával kifejezzük Isten iránti szeretetünket, a böjttel önmagunk iránti helyes szeretetünket, a jócselekedettel a felebarátink iránti szeretetünket. El kell jussunk a jócselekedet szelleméig, ami azt jelenti, hogy mindenkinek a javát – üdvösségét akarjuk és senkinek a kárát. • Necsak végezzük, hanem éljük a keresztúti ájtatosságot. Ne legyünk gyáva Pilátusok, félő apostolok, gyilkos katonák, irigy főpapok és közömbös emberek. Tegyük magunkévá Szűz Mária lelkületét, aki csendes, bátorító jelenlétével segített Szent Fiának. Legyünk mások keresztjét megkönnyítő Cirenei Simonok, legyünk könnytörlő Veronikák, sírt ajándékozó Arimeteai Józsefek, segítő Nikodémusok, mindvégig kitartó asszonyok és apostolok. Csendesen és türelmesen éljük meg a szenvedéseinket. • Tudatosítsuk azt, hogy minden kísértés mögött a gonosz lélek van, aki a beleegyezésünkkel a bűnbe, végső soron a pokolba akar vinni. Jézus lelkületével tanuljuk meg radikálisan visszautasítani a gonoszt és a kísértésekben az Égiek segítségét kérjük. • Vegyük komolyabban a bűnbánatot. Ne mások bűneivel foglalkozzunk, hanem a sajátunk kijavításával. Ne azért gyónjunk, hogy megkönnyebbüljünk, hanem azért hogy megváltozzunk. Higgyük el azt végre, hogy a bűnben nincsen tartós boldogság. Minden este tartsunk lelkiismeret vizsgálatot. Higgyünk Jézus Irgalmas szeretetében. Járjunk rendszeresen a szentmisére és áldozzunk. Legyen a nagyböjt a befele fordulás, a csend ideje. A kiengesztelődésben (a megbocsátásban és bocsánatkérésben) állítsuk helyre a szeretetkapcsolatot a családunkban. Legyünk hálásak Jézus szenvedéséért, haláláért és feltámadásáért, amelyet értünk vállalt. Szent József lelkületével ne az ördög akaratát tegyük, ne a mienket, hanem mindig Isten Akaratát. Készüljünk fel a halálunkra, elfogadva azt Isten Kezéből, és kérve a jó halál kegyelmét. Gondoljunk gyakran az erényes élet és bűn végső következményeire, amelyek az örök halál vagy az örök élet. Mit tanultunk a családfa gyógyítás alkalmával? Betegségünk fő okai: a bűneink, megkötözöttségeink, az okult dolgok, az ördögi praktikák, a hamis tanítások… Gyógyulásunk feltételei: a megtérés; szabadító és gyógyító imák és szentmisék felajánlása; a kiengesztelődés; Jézus Nevében a gonosz lélek erejének, pecsétjének a megtörése; a Szent Vér és a Szent Könnyek védelmébe helyezkedés; szentségekkel élni; dicsőítő és áldáskérő ima; felajánlás Jézus Krisztusnak; az okkult dolgok felszámolása és egy kis közösségbe való tartozás. Előretekintés májusra • 2014 májusában 1 – 2 – 3 – 4 – én lesznek az engesztelések, 15 órától a Szentháromság Hegyen. Az egész hónapot a Fatima-i Szűzanyának szenteljük és a közbenjárását kérve végezzük a kilencedet. (Az üzeneteket Szilágynagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

A szilágynagyfalui üzenetek, magyarul megtalálhatók az Interneten: www.szentharomsaghegy.hu; e-mail: szentharomsaghegy@gmail.com, inf. 0040-760-739-518

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”