Nagyfalui üzenet, 2014. április

2014 – ben FELKÉSZÜLÜNK A SZENTLÉLEK RENDKÍVÜLI AJÁNDÉKAINAK A BEFOGADÁSÁRA – ÁPRILIS

”Az utolsó napokban szétárasztom minden emberre a Lelkemet, fiaitok, lányaitok, a szolgák és a vének prófétálni fognak, látomásokat látnak és álmokat álmodnak!” (Ap. Cs. 2, 17)
115. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén A Szentírásból olvassuk el az emmauszi tanítványok történetét (Lk. 24, 13 – 35)
Havi mottó: „Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk és kifejtette az Írásokat!” (Lk. 24, 32)”
Havi imaszándék: kilencedben kérjük Boldog II. János Pál pápa és Boldog XXIII. János pápa közbenjárását jó szándékainkra, szenté avatásuk hónapjában.
Konkrét feladatunk: gyakoroljuk a száj böjtjét. Vigyázzunk arra, hogy a beszédünk ne alvilági, ne csak evilági, hanem természetfeletti beszélgetés legyen. N.B. Örömteljes Húsvéti Ünnepeket kívánunk a feltámadt Krisztus áldásával, minden jóakaratú embernek.

Az Szentlélek Isten tanítása 2014 áprilisában

„Szeretett engesztelők! Ebben a hónapban olvassátok el a Szentírásból az emmauszi tanítványok találkozását a feltámadt Krisztussal. E találkozás tanulságairól szeretnék beszélni nektek. Jól jegyezzétek meg egy életre, a feltámadt Krisztus nélkül az ember mindig szomorú. Akik ebben az állapotban maradnak, azok a személyek örökké szomorúak maradnak. A feltámadt Krisztussal élve válik örömtelivé az életetek a Földön és az Örökkévalóságban. Jó, ha néha elgondolkodtok milyen irányba tart az életetek, Jeruzsálem vagy Emmausz felé? Naponta távolodhattok a feltámadt Krisztustól vagy közeledhettek Hozzá. Vizsgáljátok meg ebben a hónapban, hogy kiről vagy miről szoktatok beszélni az úton, otthonotokban, az emberekkel, akikkel találkoztok? A beszédetek lehet alvilági, evilági vagy természetfeletti. Az emmauszi tanítványok szíve mivel tele volt Jézussal, a 3 órás úton folyamatosan Jézusról beszéltek. Az emmauszi tanítványok rádöbbentek arra, hogy Jézus, a Jó Pásztor, aki elmegy az eltévedt bárány után azért, hogy visszavigye azt a biztonságos helyre, az apostolok közösségébe. Tudnotok kell azt, hogy a feltámadt Krisztus a legjobb pedagógus, akitől tanulnotok kell. Először az emmauszi tanítványokhoz csatlakozik, kibeszélteti, kérdezi őket. Engedi, hogy megszabaduljanak a feszültségeiktől. Beszéltek a tanítványok a gyengeségeikről, hitetlenségükről, zavarukról, reménytelenségükről. Beismerték, szerettek volna ők is személyesen találkozni a feltámadt Krisztussal. Beismerték azt, hogy nem hittek az angyaloknak, az asszonyoknak, a társaiknak még akkor sem, amikor az üres sírról meg a lepelről tettek tanúságot. Csak ezek után beszélt a feltámadt Krisztus, az Írások alapján a feltámadásról. Ekkor a feltámadt Krisztus bátorította őket, hogy higgyenek Mózesnek, a prófétáknak és az Ő kijelentéseinek is, amit a haláláról és a feltámadásáról mondott nekik. Milyen kár, mondjátok ti, hogy nem jegyezték le a feltámadt Krisztus beszédét a tanítványok. Felejthetetlen volt a tanítványoknak, amikor marasztalva az Idegent, betért az otthonukba. Egy asztalhoz ült velük. A jelekből felismerték, a feltámadt Krisztust. Felejthetetlen volt számukra, amint kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és átadta nekik. Ezután a feltámadt Krisztus hirtelen eltávozott, de közöttetek maradt a Szentírásban, a Szentségekben, az Egyházban, a közösségben, a felebarátban (a betegekben, szegényekben, rászorulókban) és a saját szívetekben. Ezeket kell tudatosítsátok minden nap. Azt tapasztalták a tanítványok, hogy a feltámadt Krisztus közelében kihalt a szívükből: a szomorúság, a reménytelenség, az érthetetlenség, a hitetlenség, a megszokottság, a

közömbösség. A feltámadt Krisztus közelében lángra gyúlt a szívük, megszületett benne: a remény, az öröm, a béke, a boldogság. A feltámadt Krisztus jelenlétében erőt kaptak, hogy visszatérjenek Jeruzsálembe, az apostolok közösségébe. Rádöbbentek arra, hogy az apostolok közössége nélkül védtelenek. Hálálkodnotok kell a templomi, családi és közösségi védettsége miatt. Milyen jó ha rájösztök arra, a lelki közösségnek megtartó ereje van, szükségetek van egymásra. Jó, ha a kölcsönös szeretet által megtapasztaljátok a feltámadt Krisztust. Egymás közelében arra is rádöbbentek, milyen nagy bűn az irigység. Aki irigy ember, az ölni is képes. Fontos, hogy felszámoljátok azt a szívetekben. Megtanulhatjátok a tanítványoktól, hogy a megosztott öröm, dupla öröm, a megosztott szomorúság fél szomorúság. Tanuljátok meg azt, hogy a lelki testvéreitek előtt ne hallgassatok a lelki élményeitekről, a feltámadt Krisztussal való személyes találkozásról, az Ő érintéseiről. Emellett vigyázzatok arra, hogy a gyöngyeiteket ne dobjátok a sertések elé. Befejezésül mondom, miután az apostolok és a tanítványok meggyőződtek a feltámadt Krisztus valóságáról, volt bátorságuk tanúságot tenni Róla, az életük árán is. Miután az apostolok és a tanítványok meggyőződtek a feltámadt Krisztusról és lángra gyúlt a szívük, képesek voltak lángra gyújtani a világot meggyőző tanúságtételükkel. Én azt tanácsolom nektek, ha örvendező engesztelők akartok maradni, ne a feltámadt Krisztus nélkül, hanem minden nap a feltámadt Krisztussal zarándokoljatok a végső cél elé. Most megáldalak titeket a feltámadt Krisztus érezhető jelenlétével, örömével, békéjével és szeretetével!

Házi feladat áprilisra: “ADD, HOGY FELISMERJELEK TÉGED LELKI SZEMEIMMEL AZ OLTÁRISZENTSÉGBEN ÉS SZERESSELEK TÉGED A RENDSZERES SZENTÁLDOZÁS ÁLTAL!!!”

VISSZATEKINTÉS 2014 MÁRCIUSÁRA

Miben erősítettek meg az Égiek az engesztelés első napjaiban? Rendkívüli kegyelmi kiáradást tapasztaltunk. Az Égiek láthatatlanul, de érezhető módon voltak köztünk az engesztelésen. Az Égiek érintése, a boldogság könnyeit csalta ki a szemünkből. Jó volt újra hallani, hogy a Szűzanya fehér rózsácskái vagyunk és szeret minket úgy, ahogy vagyunk. Komolyan vettük a meghívást a lelki tisztaságra, az állandó kegyelemben való maradásra. Jó volt hallani, hogy a Szűzanya örül annak, hogy a kilencedben, az engesztelők, télen – nyáron, hidegben – melegben kitartunk. Kérték az Égiek, hogy a nagyböjtben vegyük le a falról a keresztet, töröljük meg a portól, csókoljuk meg. Jó, ha a kereszttel a kezünkben elmélkedünk Jézus szenvedéséről és haláláról, amit vállalt mindannyinkért, megváltásunk, megmenekülésünk érdekében. Arra figyelmeztettek az Égiek, hogy gondolkozzunk el azon, miért üres a kereszt másik oldala? Ott van a mi helyünk és oda kell felfeszítenünk a mi akaratunkat, elsőbbséget adva Isten Akaratának. Lélekben levettük a töviskoronát Jézus fejéről a bűnbánatunkkal és virágkoszorút tettünk erényes életünkkel. Meg kell tanuljuk a lelki életben – tanították az Égiek – hogy egy jobbért rugalmasan veszítsük el a jót. Isten Akaratáért, amely jobb, veszítsük el a jónak tűnő emberi akaratunkat. Ezáltal változás fog bekövetkezni az életünkben. Kérték az Égiek, hogy gyakoroljuk a száj böjtjét. Úgy tanítottak, hogy a rossz szavak által egy kis megtestesült ördög jön ki a szánkból, amely árt nekünk és a családunknak. Kérték az Égiek, hogy imádkozzunk arra a szándékra, hogy a jövőben is együtt ünnepeljük a Húsvétot, az Úr Jézus feltámadását, aki egyszer halt meg és egyszer támadt fel. Kérték az Égiek, ha lehet a nagyböjtben minden nap végezzük el a keresztúti ájtatosságot, végezzük a fájdalmas rózsafűzért és olvassuk el a Szentírásból Jézus szenvedését és feltámadása történetét. Ez jó hatással lesz mindenkire, különösen a szenvedő betegekre. Melyek a feltételei a kegyelemmel teljes nagyböjtnek?

• Vegyük komolyabban a kötött – szabad – közös imát és a csendet, odafigyelve az Égiek üzenetére. Végezzük a szabadító és gyógyító imát. Ajánljunk fel kilencedet, gregorián miséket a gyógyulásunkért, szabadulásunkért, az őseink lerendezéséért. El kell jussunk az ima szelleméig, ami azt jelenti, megtanulunk folyamatosan Isten jelenlétében élni. • Vegyük komolyabban a böjtöt! Sokféle böjt van. Ki – ki azt a böjtformát vegye komolyan, amelyik közösségbe tartozik. Ez alázatossági, engedelmességi próba, ugyanakkor a közösséghez való hozzátartozás jele. A Szentháromság hegyen azt kéri a mennyei Atya, hogy minden hónapban böjtöljünk délig az első kilenc nap és azután hétfőn – szerdán – pénteken. Délig nem eszünk és nem iszunk semmit. A betegek gyakorolják a lemondást! Tanuljanak meg lemondani: a zúgolódásról, türelmetlenségről, irigységről, minden bűnükről és hibájukról. Jó, ha tudatosan gyakoroljuk az érzékszervek böjtjét. Ez azt jelenti, megtanuljuk az érzékszerveinket (szem, száj, fül, kéz, láb…) csak a jóra használni. El kell jutnunk a böjt szelleméig, ami azt jelenti, vigyázunk arra, hogy a lelkünk vezesse a testünket és ne fordítva. • Vegyük komolyabban a jócselekedetet. ’Jézus körüljárt jót cselekedve.’ ’Amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, elsősorban hittestvéreinkkel’. Az imával kifejezzük Isten iránti szeretetünket, a böjttel önmagunk iránti helyes szeretetünket, a jócselekedettel a felebarátink iránti szeretetünket. El kell jussunk a jócselekedet szelleméig, ami azt jelenti, hogy mindenkinek a javát – üdvösségét akarjuk és senkinek a kárát. • Necsak végezzük, hanem éljük a keresztúti ájtatosságot. Ne legyünk gyáva Pilátusok, félő apostolok, gyilkos katonák, irigy főpapok és közömbös emberek. Tegyük magunkévá Szűz Mária lelkületét, aki csendes, bátorító jelenlétével segített Szent Fiának. Legyünk mások keresztjét megkönnyítő Cirenei Simonok, legyünk könnytörlő Veronikák, sírt ajándékozó Arimeteai Józsefek, segítő Nikodémusok, mindvégig kitartó asszonyok és apostolok. Csendesen és türelmesen éljük meg a szenvedéseinket. • Tudatosítsuk azt, hogy minden kísértés mögött a gonosz lélek van, aki a beleegyezésünkkel a bűnbe, végső soron a pokolba akar vinni. Jézus lelkületével tanuljuk meg radikálisan visszautasítani a gonoszt és a kísértésekben az Égiek segítségét kérjük. • Vegyük komolyabban a bűnbánatot. Ne mások bűneivel foglalkozzunk, hanem a sajátunk kijavításával. Ne azért gyónjunk, hogy megkönnyebbüljünk, hanem azért hogy megváltozzunk. Higgyük el azt végre, hogy a bűnben nincsen tartós boldogság. Minden este tartsunk lelkiismeret vizsgálatot. Higgyünk Jézus Irgalmas szeretetében. Járjunk rendszeresen a szentmisére és áldozzunk. Legyen a nagyböjt a befele fordulás, a csend ideje. A kiengesztelődésben (a megbocsátásban és bocsánatkérésben) állítsuk helyre a szeretetkapcsolatot a családunkban. Legyünk hálásak Jézus szenvedéséért, haláláért és feltámadásáért, amelyet értünk vállalt. Szent József lelkületével ne az ördög akaratát tegyük, ne a mienket, hanem mindig Isten Akaratát. Készüljünk fel a halálunkra, elfogadva azt Isten Kezéből, és kérve a jó halál kegyelmét. Gondoljunk gyakran az erényes élet és bűn végső következményeire, amelyek az örök halál vagy az örök élet. Mit tanultunk a családfa gyógyítás alkalmával? Betegségünk fő okai: a bűneink, megkötözöttségeink, az okult dolgok, az ördögi praktikák, a hamis tanítások… Gyógyulásunk feltételei: a megtérés; szabadító és gyógyító imák és szentmisék felajánlása; a kiengesztelődés; Jézus Nevében a gonosz lélek erejének, pecsétjének a megtörése; a Szent Vér és a Szent Könnyek védelmébe helyezkedés; szentségekkel élni; dicsőítő és áldáskérő ima; felajánlás Jézus Krisztusnak; az okkult dolgok felszámolása és egy kis közösségbe való tartozás. Előretekintés májusra • 2014 májusában 1 – 2 – 3 – 4 – én lesznek az engesztelések, 15 órától a Szentháromság Hegyen. Az egész hónapot a Fatima-i Szűzanyának szenteljük és a közbenjárását kérve végezzük a kilencedet. (Az üzeneteket Szilágynagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

A szilágynagyfalui üzenetek, magyarul megtalálhatók az Interneten: www.szentharomsaghegy.hu; e-mail: szentharomsaghegy@gmail.com, inf. 0040-760-739-518

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Ég sürgető kérése ima-vigília tartására (az Isteni Irgalmasság Máriáján keresztül)
   Ima-vigília kérés. Egy szenvedő lélek Jézus Szent nevére kéri, segítsünk megvédeni az Üdvösség Misszióját a Sátántól, hogy a lelkek megmeneküljenek a kárhozattól, hogy a Maradék Hadsereg egyesüljön, és Isten kegyelméből megerősödjön! 6 instrukciót küldött a szenvedő lélek Jézus Szent nevében: … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Ma egy Isten jelenlétét nagyon erősen éreztem, jobban mint szoktam. Isten hangját számtalanszor hallottam, de most a Szentlelket láttam galamb képében aki olyan magas volt,mint én. Mögöttem állt és szárnyait körém helyezte,mert hallottam a hangját,amely visszhangzott rajtam keresztül. Láttam előttem … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble fontos bejegyzése a testvéreknek
   2017 június17. Pebble:” A múlt éjjel volt egy álmom,amely olyan élénken él bennem, hogy felkeltem, mert az éjszakai álmom alatt sírtam és zokogtam. Az álmomban a Szűzanya is sírt! Az álom: Én egy nagy templomba léptem be. Amint mentem fel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble üzenete 2017. május 7. Jézus: “Ma azt kérem tőled hogy mondd el gyermekeimnek ami nagyon fontos, hogy minden otthonban helyezzék el az Élő lsten pecsétjét. Ez az a pecsét, amelyet leányomnak Maria Divine Mercynek nyilatkoztattam ki. Pebble: “Ma … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble a szentmise alatt látta Jézust, mint Irgalmas Krisztust megjelenni, Akinek első szavai így hangzottak: „Az Atya megbocsát nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”Majd a következőket mondta:„Béke veled, Fiam! Béke! Ne aggodalmaskodj, tudom, hogy a Sátán most megtámadott téged, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Isten kedvében járni 2018. 07. 01, Vasárnap Ma mélyen megérintett engem az Úr szeretete és mély együttérzése az emberek iránt, melyről az evangéliumban olvasni lehet. Jézus megjelent előttem és engedte, hogy lábai elé boruljak és bűnbánatot gyakoroljak. Sokszor azt érzem a szívemben, hogy nem érdemlem meg az Ő szeretetét, amely tökéletes. Ő erre azt felelte: […]