Nagyfalu 2011-2012

2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE – FEBRUÁR
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
77. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evangéliumokat! (Mt.5,6;Lk.2)
Havi mottó: „ Jézus engedelmes volt a kereszthalálig! (Fil. 2,8)
Havi imaszándék: engeszteljünk az engedetlenek megtéréséért, és imádkozzunk az engedelmesek kitartásáért!
Konkrét feladatunk: „ne engedelmeskedjetek a bűn kívánságainak”! (Róm. 6,12)

 

Tanítás a Szentlélek Istentől 2011 februárjában
 
Szeretteim! Ebben a hónapban az engedetlenség bűnéről, az engedelmesség erényéről és ezek következményeiről beszélek nektek.
 
Engedetlen az az engesztelő, aki elöljáróinak a parancsait nem teljesti. Gondoljatok Ádám és Éva engedetlenségére, akik vértengert, verejtéktengert és könnytengert hoztak az egész emberiségre. Aki engedelmeskedni nem akar, annak nincs szüksége a sátánra, aki őt kísértse, hiszen az ilyen, önmagának az ellensége. Azok az engesztelők, akik bár önkéntesen vezekelnek, de nem tanultak meg engedelmeskedni, az erényekben nem haladnak előre.
 
Engedelmes az az engesztelő, aki elöljáróinak parancsait szeretettel teljesíti. Az engedelmesség csak akkor tökéletes erény a számotokra, ha Istenre való tekintettel vetitek alá magatokat embertársaitok akaratának. Ábrahám, Izsák fiának a feláldozásával mintaképe lett az engedelmeseknek. Jézus, az Isten Fia engedelmeskedett Máriának és Józsefnek! Jézus, engedelmeskedett Atyjának a halálig, mégpedig a kereszthalálig, ezért Isten felmagasztalta Őt és engedelmessége által sokan lettek igazakká.
 
Tudnotok kell, a gyermekek kötelesek engedelmeskedni a szüleiknek és azok helyetteseinek, ők ugyanis Isten megbízottjai. A nők kötelesek férjüknek engedelmeskedni! A nőt teremtésének a módja is engedelmességre inti a férje iránt, ugyanis, Isten Ádámból teremtette Évát. A férjek viszont ne zsarnokoskodjanak feleségük felett, hanem úgy szeressék őket, mint ahogy Krisztus szereti az Egyházat.
 
Mindnyájan kötelesek vagytok az egyházi és az állami elöljáróknak engedelmeskedni. Jézus mondta, „aki titeket hallgat, Engem hallgat, aki titeket megvet, Engem vet meg! Nincs hatalom, csak Istentől!”
 
Vigyázzatok, mert az engedelmességnek bizonyos határai is vannak! Olyan dolgokban nem kell elöljáróitoknak engedelmeskedni, amelyekben nem vagytok nekik alávetve. A szülők nincsenek feljogosítva arra, hogy gyermekeiket olyan pályára vagy házasságba kényszerítsék, amely számukra nem Isten akarata. Ha ezeken a területeken nem engedelmeskednek, helyesen járnak el.
Tudnotok kell azt is, hogy a világi elöljárók lelki dolgokban és az egyházi elöljárók világi dolgokban nem parancsolhatnak. Nem szabad elöljáróitoknak engedelmeskedni, ha olyasmit parancsolnak, amit Isten tilt. Ilyen esetekben azt kell mondjátok: ’Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embernek!’ A babilonban lévő három ifjú a király parancsára se borult le a bálványisten szobra előtt, még akkor sem, ha az a tüzes kemencével fenyegette meg őket. Ilyen esetekben inkább az elöljárókat szomorítsátok meg, mint az Istent.
 
Minden ember a sebzett természeténél fogva hajlamosabb parancsolni és uralkodni, mint alázatosan engedelmeskedni. Az engedelmesség: akaratotok feláldozása, szellemi vértanúság. Az ember semmi nagyobbat nem adhat Istennek, mint amikor emberi akaratát Isten Akaratának alárendeli. Az engedelmesség anyja és eredete minden erénynek, ezért nagyon fontos az erények között.
 
Higgyétek el, az engedelmesség által a legrövidebb úton juttok el az életszentségre. A legegyszerübb cselekedetet, ha engedelmességből végzitek, nagyobb értéke van Isten előtt, mint egyesek önkéntes böjtjének és virrasztásának. Az engedelmesség a bennetek lévő gőgöt megsemmisíti!
 
Az első emberpár engedetlensége elzárta az egész emberiség elől a Mennyországot és megnyitotta poklot. Jézus engedelmessége megnyitotta a Mennyországot és bezárta a poklot.
 
Az engedelmes lelkületet úgy tehetitek magatokévá, ha minden nap imában Istentől úgy kéritek, mintha minden Tőle függne; ugyanakkor úgy gyakoroljátok, mintha minden rajtatok állna. Ez az engedelmes lelkület és minden erény titka! Életetek minden napján mondjátok ki szívből: ’Íme, itt vagyok Istenem, hogy Akaratodat megtegyem!’
 
Megáldalak titeket az engedetlenség megvetésével és az engedelmes lelkület szeretetével!”
Házi feladat februárra:
„URAM, TANÍTS MEG ENGEM ÁLDOZATOK ÁRÁN IS ENGEDELMESKEDNI!!!”
 
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

 

 
 
GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY ÜNNEPÉNEK AZ EREDETE ÉS ÜZENETE
Az ünnep eredete Szt. Lukács evangéliumában található meg. „Amikor (Máriának) elteltek a mózesi törvényben megszabott tisztulás napjai, (Jézust), Jeruzsálembe vitték, hogy bemutassák az Úrnak. Igy parancsolja az Úr törvénye: ’Minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak legyen szentelve.’ Be akarták mutatni az Úr törvényében rendelt áldozatot is: „egy pár gerlicét vagy két galambfiókát.” (Lk.2,22-24)
A negyvenedik napon, a születés után, azért vitték Jézust az Atya házába, hogy mint elsőszülöttet kiváltsák. Ekkor találkozott az emberiség, Simeon és Anna próféták személyében Krisztussal. A zsidó előírás szerint: „Az asszony 40 napig maradjon otthon a szülés után, semmi szent dolgot ne éríntsen, a szent helyekre be ne menjen, amíg le nem telnek tisztulása napjai. Miután letelnek, vigyen egy egyesztendős bárányt egészen elégő áldozatúl és egy galambfiókát vagy egy gerlét bűneiért való áldozatul. Ha nincs rá tehetsége, hogy bárányt vigyen, két gerlét vagy két galambfiókát vigyen. Ha a pap könyörög az asszonyért, megtisztul.” Ez a kettős ószövetségi liturgikus cselekmény: a kiváltás és a tisztulás egy napon történt meg.
A február 2-i ünnep elrendelése, a Szűz Máriát nagyon tisztelő pápának, III. Sixtusnak (434-440) volt az érdeme. Továbbá még azt olvassuk Szt. Lukács evangéliumában: „Simeon, a Szentlélek ösztönzésére a templomba ment. Amikor a gyermek Jézust bevitték a szülei a templomba, hogy a törvény rendelése szerint cselekedjenek vele, karjába vette Jézust és e szavakkal áldotta Istent. Bocsásd el most szolgádat Uram, szavaid szerint békességben, hiszen már meglátták szemeim az üdvösséget, amit minden nép számára rendeltél: világosságul a pogányok megvilágosítására és dicsőségére népednek Izraelnek!” (Lk.2,27-32)
Erre a szentírási részre vezethető vissza Karácsony után a negyvenedik napon már az V. században kialakult ünnep. Később gyertyás körmenetet tartottak bűnbánati jelleggel. A gyertyák megáldását a X-ik században kezdték el Galliában. Jelenleg az ünnepi mise keretében gyertyát áld meg az Egyház és körmenetet végez égő gyertyákkal. Közben arra emlékezünk, hogy Jézus minden nemzet Világossága. Ezen ünnep után, a keresztények a templomban megáldott gyertyákat otthonaikba viszik, és ima idején, rossz időjárás esetén és haldokló mellett meggyújtanak a házi oltáron. Amikor az Egyház által megáldott szentelmények előtt imádkozunk (gyertya, kereszt, szobor,…) az egész Egyház imáiban részesülünk, és az egész Egyházért könyörgünk.
Mire tanít minket ezen az ünnepen Szűz Mária?
Tanulj meg adni! Jobb adni, mint kapni’ – olvassuk a Szentírásban. Bár Szűz Máriáé volt a gyermek, Ő nem akarta csak magának megtartani. A templomi bemutatás szertartásával elismeri, hogy a gyermek Jézus elsősorban Istené, ezért megváltja az Úrtól. De nem azért, hogy megtartsa magának, hanem azért, mint egészen a magáét Istennek adja. Szűz Mária, azzal, hogy oda adta Jézust Istennek az egész emberiségért, nem veszítette el Őt. Éppen ezáltal lett Gyermeke egészen az Övé és Ő egészen a Fiáé.
Igy vagyunk valamennyien mindennel. Tulajdonképpen csak az a mienk, amit odaadunk Istennek és az embereknek. A szülő, aki csak magának akarja nevelni gyermekét, nagyon hamar, talán végleg elveszíti, mert fellázad a rabságból, ebből a helytelen kötelékből. De ha a szülő a gyermekét hivatásának, jövendő családjának neveli, szabadon, akkor az övé is marad a szeretet kötelékében. Amit másnak adok anyagiakban, az inkább az enyém, mint amit magamnak tartok meg. Mert semmiféle anyagi javakat nem vihetünk magunkkal ebből a világból az örök életbe, csak jótettekké átváltoztatva.
Arra is kér a Szűzanya, hogy éljük meg jól az öregkort is. Az idős kor bajait, fájdalmait, az elszenvedett szeretettlenségeket, a magányosságot, a hálátlanságot,… lehet úgy is felfogni, mint Isten utolsó hívását. Vedd észre, hogy a Földön nincs maradandó lakásod! Kezdj el végre készülni az örökkévalóságba, mindent elfogadva és felajánlva! Próbáld meg szeretni az örök Szeretetet! Ideje már, hogy elkezd a vezeklést egész életedben elkövetett bűneidért és azokért is, amit mások követtek el miattad. Vállald Krisztus keresztjeként az idős kor szenvedéseit, testi-lelki gyötrelmeit. Éld meg jól már a Földön a purgatóriumot. Engedd, hogy Isten vegye elő a kalapácsot és alakítson, formáljon téged, szeretteid által, a nagy találkozás előtt. Ne kapaszkodj görcsösen senkibe és semmibe! Mondd minden ajándékba kapott napodon: „Istenem, minden úgy van a legjobban, ahogy Te Akarod!”
A Szűzanya arra kér, hogy fogadjuk be, hordozzuk és adjuk tovább a Világosságot! Minden igazi kereszténynek, akiben Jézus, a Világ Világossága él, Fénnyé kell válnia. Természetfeletti szavaink, jótetteink és a Jézussal egybeforrt életünk legalább a családunkat, lelki közösségünket kell felmelegítse e rideg világban. A legtöbb ember olyan könyvet szeret, amelyben sok kép van. A keresztények életének ragyogó és meleg színekkel megfestett képeskönyvnek kell lennie, amelyből bárki megismerheti Jézust, üdvözítő tanítását és személyes szeretetét.
Gyetyaszentelő Boldogasszony, könyörögj érettünk, hogy Isten oltárán, csendesen elégő gyertyáid lehessünk!

2012 – A NAGY FIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE – FEBRUÁR

”Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok!” (Mt.24,44)

89. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból elmélkedjük át a következő fejezeteket: Jel. 5;6, Lk. 21.

Havi mottó:„Aki hisz Bennem, annak szívéből élővíz forrásai fakadnak!”(Jn.7,38)

Havi imaszándék: a szabadgondolkozók és a szabadkőművesek megtéréséért fohászkodjunk!

Konkrét feladatunk: mondjunk le mindenféle szeszes italról és ajánljuk fel a szenvedély betegek megszabadulásáért!

 

Szűz Mária üzenete 2012 februárjában

„Szeretett engesztelő gyermekeim!

Ebben a hónapban az élő hitben szeretnélek megerősíteni titeket.

Hinni annyit jelent, mint valamit igaznak tartani, azért mert azt megbízható tanú mondja!

Keresztény hite annak a személynek van, aki teljes bizonyossággal igaznak tartja mindazt, amit Szent Fiam tanított és az Egyházam elétek ad. A hit szilárd meggyőződés annak igaz voltáról, amit nem láttok. A legtöbb hitigazság nem értelmetlen, hanem értelem fölötti (Isten, angyalok, lélek, Szentháromság, Menny, Pokol, Tisztítótűz). Ezért mondja Szent Fiam: ’Boldogok azok, akik nem látnak és mégis hisznek’. A hitetekben Isten igaz mondására támaszkodhattok, aki képtelen a hazugságra.
Mint Édesanyátok mondom nektek, nem érdemes hitetlennek lenni! Aki mégis hitetlen: a gőgje, hiányos nevelése, a bűnös életmódja… miatt azon Isten nem tud segíteni. A hitetlen bűneiben, betegségeiben, megkötözöttségben, lélekben halott … marad. A hitetlen ember egyik példaképe Júda királya Ácház, aki jobban bízott Asszíria emberi segítségében , mint Isten erejében. A hitetlen ember sajnálatra méltó, ugyanis csak a saját erejére és a felebarát véges segítségére számíthat. Szent Fiam nemcsak Tamás apostolnak, de a mai hitetleneknek is mondja: ’Ne légy hitetlen, hanem hívő!’
Szent Fiam azt mondja azoknak, akik akár félelemből vagy szégyenből megtagadják hitüket: ’Aki megtagad Engem az emberek előtt, Én is megtagadom őt Mennyei Atyám előtt!’ Egy életre jegyezzétek meg: aki a vagyonát elveszíti sokat veszít, aki az életét elveszíti többet veszít, aki a hitét elveszíti mindent elveszít.
Arra kérlek titeket, hogy ne higgyetek a hazug, gyilkos, gonosz léleknek és követőinek, akik a bűnbe, a tévtanításokba és a pokolba akarnak vinni titeket a világosság angyalaként, a jónak látszatában.

Az utolsó időben legyetek nagyon óvatosak az emberekkel szemben, mert nem mindenki akarja a javatokat, üdvösségeteket. Feltétel nélkül, csak annak a személynek higgyetek, aki az Úr kezét fogja és rászolgált a bizalmatokra.

Aki úgy érzi, hogy gyenge a hite, az az apostolokkal kérje Szent Fiamat: ’Uram növeld a mi hitünket’. Tudnotok kell, hogy a rendszeres napi ima, heti mise, havi gyónás, böjt, szentírásolvasás, szentségimádás, engesztelés, Istennek tetsző élet által… növekszik a hitetek.

Hiányos, téves annak a személynek a hite, aki nem fogad el mindent, ami a Szentírásban van és amit az Egyház tanít.

Arra kérlek titeket, hogy a magatok és szeretteitek számára kérjétek az élő hit kegyelmét, mely Isten ajándéka számotokra. Akik a Szentháromság hegyére zarándokoltok engesztelni higgyetek az isteni figyelmeztetésben, az Antikrisztus megjelenésében, Jézus visszajövetelében, a Szentlélek kiáradásában, a sátán megkötözésében, az Új Ég, az Új Föld, az Új Jeruzsálem megvalósulásában, a megáldott víz égi erejében. Aki hisz, annak minden lehetséges! Élő hitetek által a Mindenható Isten erejét, gyógyítását, szabadítását, megbocsátását, feltámasztását… tapasztalhatjátok meg. Akinek élő hite van, az még az életét is képes feláldozni Istenért, a lelkek megmeneküléséért!
Akinek élő hite van, az boldog engesztelő! Erzsébet mondta nekem és nektek is: ’Boldog vagy, mert hittél!’ Akinek igazi hite van, az nem azt várja, hogy Isten engedelmeskedjék neki, hanem először ő engedelmeskedik Istennek. Akinek élő hite van, az jótettekben is megmutatkozik. Jakab apostol mondja: ’a hit, cselekedet nélkül halott! ’
Tudni kell, hogy Isten mindenkinek megadja az élő hitet, aki kéri Tőle, aki Neki tetsző életet él, aki az Igazság megismerésére komolyan törekszik. Biztos tudjátok, hogy a mélyen hívő tudós emberek, mélyen vallásosak voltak. Ők a tudást és a hitet össze tudták egyeztetni. Isten elvárja tőletek, hogy a hiteteket külsőleg is megvalljátok szóval és cselekedettel, ha azt az emberek java megkívánja.
Minden nap adjatok hálát a jó Istennek a keresztény hitetekért és a bátor, hitvalló életetekért. Meghívlak mindannyiatokat, hogy minden nap engeszteljetek a hitetlenekért, az istentagadókért, a tévhitűekért, a gyenge hitűekért, hogy Isten segítségével ők is az élő hitre jussanak.

A Szentháromság Általam áld meg  titeket az élő hit kegyelmével!!!

 

 

 

TANÍTÁS AZ ANTIKRISZTUSRÓL ÉS KÖVETŐIRÖL

Az Antikrisztus olyan ember lesz, aki Messiásnak adja ki magát és az ördög segítségével hamis csodákat fog művelni. „Krisztus második eljövetele előtt előbb be kell következnie az elpártolásnak és nyilvánvalóvá kell lennie a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki Isten fölé emelkedik és mind afölé ami szent. Sőt Isten templomában foglal helyet és azt állítja magáról, hogy Isten!” (2Tessz.2, 3-4)
Mi az Antikrisztus szelleme? Akik hallgatnak rá, mert nincs meg bennük a megkülönböztetés szelleme azokat ráveszi arra, hogy elpártoljanak: Istentől, az  Egyháztól, a pápától, a papságtól, a bibliától, tíz parancsolattól, hét szentségtől… Az Antikrisztus ráveszi őket, hogy bűnt kövessenek el (abortusz, homoszexuális bűnök, eutanázia, szabad szerelem, gyilkosság, önpusztítás, drog, pénz bálványozása…) és ne tartsák ezeket bűnnek, váljanak eggyé ezekkel bűnbánat nélkül. Arra is ráveszi őket, hogy terjesszék ezt az alvilági gondolkodásmódot. Mindazokban működik az Antikrisztus szelleme, akik mások fölé helyezik magukat és mások ellen vannak. Rejtett szándéka az, hogy az övéit, akik hallgatnak rá a pokolba, az örök kárhozatba vigye. Csodatevéseinek, jeleinek is az lesz a lényege, hogy akiket lehet elszakítson Istentől és a rosszba vigye őket. A bűn embere minden istentelenséget egyesít magában.
„Az Antikrisztus jöttét – aki a sátánnal együttműködik – minden féle feltűnő tett, szemfényvesztő jel és hamis csoda kíséri, meg mindenféle gonosz csábítás is azok vesztére, akik elkárhoznak, mert nem fogadták el az Igazság szeretetét, hogy üdvözüljenek. Ezért engedi meg Isten, hogy súlyos tévedésbe essenek és higgyenek a hazugságnak. Igy mindazoknak, akik nem hajlottak az Igazságra, hanem a gonoszságban telt kedvük, Isten igazságos ítéletében lesz részük.” (2Tessz.2,9-12)
Akiben ott van az Antikrisztus szelleme, azokat fokozatokon viszi végig a gonosz. Őket a bűn szeretete, az erény utálata jellemzi. Az Antikrisztus követője gőgjében mások felé emelkedik, gyűlöletében mások ellen harcol, lényege az uralkodás, mások ellenőrzése, a pénz imádása, hamis tanítások terjesztése. Ő szabadgondolkodóvá tesz, a szabadkőművesség csoportjába visz és a végén, akit lehet sátánistává tesz és a pokol fiává!

Az Antikrisztus az Igazak ellen fog dühödten fellépni. „A vadállat beszédet mond a Fölséges ellen és eltiporja a Fölséges szentjeit. Azt tervezi, hogy megváltoztatja az időket és a törvényeket. Mindnyájan a kezébe kerülnek egy időre.” (Dán.7,25)

Olvassuk el együtt János apostol első levelét, a második fejezettől: „Gyermekeim, itt az utolsó óra, eljön az Antikrisztus, most sok antikrisztus támadt. Közülünk mentek ki, de nem tartoztak közénk! Ha közénk tartoztak volna, megmaradtak volna velünk! Titeket azonban fölkent a Szent.” (1Jn2,18-20)
Kikben él az Antikrisztus szelleme? A szabadgondolkodókban. Ők Istenről hallani se akarnak, önkényesen gondolkodnak. Az a jó, amit ők jónak tartanak és a rossz, amit ők rossznak tartanak. Nem akarják azt, hogy valaki (Isten, Egyház) felettük legyen és vezesse őket. Erkölcstelen életük teszi őket sokszor szabadgondolkodókká. „Aki gonoszul cselekszik, gyűlöli a világosságot.” (Jn3,20) Amint a ló ágaskodik a kantár ellen, úgy ágaskodik a szenvedélyben élő ember az erkölcs ellen. Ők rágalmazzák az Isteni rendet hirdető apostolokat.
Voltaire, az Isten nélküli bölcselő azt ajánlotta egy haldokló ismerősének: „Vegye fel a betegek kenetét! Végezze el a szentgyónását! Válassza halála előtt a biztosabbat!” Isten nélkül és Istentelenül könnyű élni, de nagyon nehéz meghalni.
Még kikben él az Antikrisztus szelleme? A szabadkőművesekben! Ezt az egyesületet a szabadgondolkodók alapították a XVIII. század elején, abból a célból, hogy az embereket Istentől, Egyháztól, törvényektől függetlenné tegyék. Ők az Antikrisztus előfutárai. Ők az emberszeretet leple alatt minden egyházi és világi hatalom fölé akarnak kerülni. Ők, báránybőrbe bújt farkasok. Ahol lehet üldözik és lejáratják az Egyházat! Céljuk a hitoktatás száműzése az iskolákból, a családok elkeresztényietelenítése, a szerzetesrendek felszámolása, a keresztény vallás betiltása. Feladatuk a feszületek eltávolítása, a körmenetek, harangozások, ünnepnapok eltörlése, a válások megkönnyítése. Aki tagja, akár nyíltan, akár titokban a szabadkőművesek szervezetének, megszűnt katolikus kereszténynek lenni és ki van közösítve az Egyházból, még akkor is ha fizikailag benne él. Ha őszinte bűnbánatot tartanak fel lehet őket oldozni.
Kell-e félnünk az Antikrisztustól? Hinnünk kell azt, hogy minden Istentelen vagy Isten nélküli hatalom  csak ideig-óráig állhat fenn. A végső győzelem az Istené és mindazoké, akik hűségesen követik Őt. „Aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül”. „Légy hű mindhalálig és neked adom az örök élet koronáját”. „Amikor megjelenik a gonosz, Urunk Jézus Krisztus elsöpri szája leheletével és megsemmisíti jövetelének tündöklésével.” (2 Tessz.2,8)
Melyek legyenek a fegyvereink az Antikrisztus ellen? Döntsünk radikálisan az Úr Jézus, az Egyház, a Tíz parancsolat, a hét szentség, az erkölcs mellett! Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért. Minden nap a Szentháromságba, a szentekbe és angyalokba kapaszkodjunk! Szeressük a jó közösségeket! Legyünk éberek, óvatosak! A jóban tartsunk ki mindvégig!

 

Házi feladat februárra:

„ADD URUNK, HOGY AZ ÉLŐ HITÜNK A JÖVŐBEN SOK JÓCSELEKEDETBEN NYILVÁNULJON MEG”

Előretekintés 2012 márciusára:

Márciusban 1-2-3-4-én lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyen, délután 13 órától! Kérjük, hogy a megáldott vízzel kapcsolatos tapasztalataitokat írjátok le és adjátok át nekünk! Az engesztelések alkalmával bűnbánatunk jeléül a hamvazás szentelményében fogunk részesülni! Vigyázzunk, áprilisban 12-13-14-15-én lesznek az engesztelések, 15 órától!!! Kegyelemmel teljes Nagyböjtöt kívánunk mindenkinek!

 

 (Az üzeneteket Nagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

VISSZATEKINTÉS 2012 JANUÁRJÁRA

Most az Egyház és a Szűzanya által megáldott forrás körülményeiről, a visszhangokról és napi üzenetekről szeretnék beszámolni. Medjugorjéban, egy látnoknak azt mondta egy ateista, én nem hiszek az üzeneteidben. A látnok válasza: az én feladatom az, hogy elmondjam neked, nem az, hogy meggyőzzelek róla. Ez a mi álláspontunk is. Bárkinek szabad hitetlenkedni, kételkedni, de szabad hinni is az elmondottakban. Tiszteljük kölcsönösen egymás hozzáállását a megáldott forráshoz!

A megáldott forrás körüli események

–         Decemberben több százan telefonáltak nekünk és kérdezősködtek a forrással kapcsolatosan.

–         Sokan eljöttek Nagyfaluba már Szilveszterkor. Hálaadó Szentmisével és Szentségimádással készültünk 2012 január 1-re, a forrás megáldásának ünnepére.

–         Sokan mondták, még soha nem várták úgy az Újévet, mint most!

–         December 23-tól kilenceddel készültek az engesztelők az egyedi ünnepre.

–         2012 január 1-én, csodálatosan sütött a Nap, alig volt felleg a kék égen.

–         Kb.3000 zarándok gyűlt össze a Szentháromság hegyen.

 

Kezdjük az elején!

–         A Csodatevő Szűzanya Forrásának a földterületét egy soproni engesztelő vásárolta meg, akinek személyesen is megköszönte a Szűzanya a felajánlását.

–         A víz Isten ajándéka bárhol is van. Víz nélkül nem lehet élni. Mi Isten nélkül, a Szűzanya nélkül se akarunk élni! Nagy dolog, ha Istentől kiválasztott földterületen tör fel a víz. Még nagyobb dolog, hogy a Szűzanya megígérte, hogy az Egyház képviselői után Ő is meg fogja áldani a forrást, amely azután olyan lesz, mint a Lourdes-i víz. Ez ígérete szerint, 2012 január 1-én, Isten Anyaságának ünnepén történt. Ekkor játszott a Nap az Égen, a Csodatevő Szűzanya szobra színekben játszott (narancssárga – fehér – piros). Egy fényképen a Nap felett kivehető volt a Szűzanya alakja.
–         Decemberben, egy hónap állt a rendelkezésünkre, hogy a Csodatevő Szűzanya körházát elkészítsük, amelyben a zarándokok a csapokból átvehetik a megáldott vizet. Sokan azt mondták ez lehetetlen! Nem gondoltak arra, hogy Istennek minden lehetséges, ha valami az Ő Akaratával megegyezik.
–         Mi, Iluskával és sok engesztelővel hittünk és hiszünk ebben a rendkívüli kegyelemben. Mi azt mondjuk, amit Jézus mondott: „a fát a gyümölcséről lehet felismerni”. Várjunk türelmesen! Mi hisszük azt, hogy a Csodatévő Szűzanya által megáldott víz sokak gyógyulására lesz. Lesznek olyanok, akik a megáldott víz által erős vállal fogják vinni a keresztjüket. Lesznek olyanok is, akik a szent víz által megtisztulnak. A szent víz elsősorban a léleknek válik a javára, tisztulására. Lesznek olyanok is, akik a szent víz által megtérnek, újjászületnek, lélekkeresztségben részesülnek. A Csodatévő Szűzanya megígérte, hogy akik áldozatot hoztak, azok közül senki sem fog elmenni a Szent Hegyről égi ajándék nélkül. Számíthatunk becsomagolt ajándékokra is, amelyeket később fedezünk fel.

Most néhány csodát mondok el, amelyet a saját szememmel láttam.

–         Decemberben, 30 napon át, amíg építették a munkásaink a Csodatévő Szűzanya Házát végig jó idő volt, csak egy nap volt eső, amikor nem tudtak dolgozni. Ez nem csoda decemberben?
–         Két önzetlen személy ajánlotta fel a pénzt, hogy a Csodatevő Szűzanya Házát elkezdjük építeni.

–         A mellettünk lévő földet most tudtuk megvásárolni, hogy az autókat tudjuk fogadni. Ez lett a Szent Miklós parkírozó, azért mert Szent Miklós napján kaptuk meg.

–         A kőbányát decemberben értünk nyitották meg, hogy a parkírozót tudjuk leköveztetni.

–         A Csodatevő Szűzanya szobrát, amelyből csak egy példány volt sikerült elhozatni Olaszországból Magyarországra, ahol egy engesztelő közösség kifizette az árát és elhozták Nagyfaluba. Szent János apostol ünnepén érkezett meg.

–         A Csodatevő Szűzanya Háza, egy hónap alatt, decemberben elkészült és a megáldott víz átadhatóvá vált!

 

 

Most együtt gondolkozzunk el a visszhangon. Mi történt azokkal, akik ittak a megáldott vízből?

–         Kb. 15000 liter megáldott vizet vittek el a zarándokok és még maradt víz a hat méteres kútban.

–         Egy doktornő telefonált, hogy a szent víz ivása után a fájdalomtól égő hátgerince már nem fáj és a daganat csökken a szervezetében.

–         Iluska édesapja élet és halál között volt. Miután ivott a vízből, helyre jött és kiment ásózni a kertbe.

–         Megdöbbentő volt hallani, hogy egy gyerek, aki tolókocsival jött, és aki addig csak néhány lépést tudott megtenni bizonytalanul, kiszállt a kocsiból és körbejárta a Szent Hegyet!
–         Egyik édesanya január elseje óta másképpen imádkozik. Amikor imádság közben lehunyja a szemét, látja az Úr Jézust és a Szűzanyát, akinek a jelenléte boldog könnyeket vált ki belőle. Január 1-től a család együtt imádkozik és a gyereke az iskolában tanúságot tett a forrás körüli eseményekről.
–         Egy fiatalembernek két éve nem volt munkahelye. Áldozatok árán eljött Nagyfaluba az ünnepségre. Ivott ő is a szent vízből. Amikor hazament, telefonáltak neki, hogy megvan a munkahelye és mehet dolgozni.
–         Egy beteg, aki ivott a szent vízből nagy reménységet kapott a szívébe a jövővel kapcsolatosan.

–         Egy zarándok, amikor ivott a szent vízből, érezte, hogy a régi ember meghalt benne, és az új ember megszületett, akit a Szűzanya tart az ölében.

–         Egy depressziós asszony, január 1 óta vidám és boldog lett. Minden szomorúság eltűnt a szívéből.

–         Valakinek szívbetegsége volt. Ivott a vízből és azóta úgy érzi, hogy meggyógyult.

–         Egy beteg a kórházban lélegeztető gépre volt kapcsolva, élet és halál között volt. Szerettei szent vizet csepegtettek a szájába, azután magához tért és kommunikál a körülötte lévőkkel.
Nem folytatom. Aki nem akar hinni, annak száz eset is kevés, aki akar hinni, annak egy eset is sok! A visszajelzéseket orvosi papírokkal is fogjuk dokumentálni és egy kis könyvben szeretnénk megörökíteni.

 

A Szűzanya üzenetei az engesztelés alatt

A Szűzanya Szívében hála volt, az engesztelő közösség miatt. Azt kérte, hogy januárban végezzünk hála kilencedet a múltért, a jelenért és a jövő kegyelmeiért.
–         Legyen hála a szívünkben a múltért! Hála azért, hogy az engesztelő közösség többsége jól vizsgázott az elmúlt évben. Hála van a szívünkben a látható jelekért, csodákért, megtérésekért, a kitartó engesztelésért. Hála van bennünk a decemberi folyamatos jó időért, az anyagi segítségért, a Szent Miklós parkírozóért, a munkások áldozatos munkájáért, a Csodatevő Szűzanya szobráért, a körépületért, amely elkészült az ünnepségre. Hála a fénygömbért, amely által az égiek megjelölték a forrás helyét. Hála, hogy felismerhettük és megbánhattuk a mulasztással elkövetett bűneinket.
–         Hála van a szívünkben a jelenért! Hála, hogy elérkezett az idő, hogy az Égiek, a mi közreműködésünk által az áldott forrást az egész emberiség rendelkezésére bocsáthatták. Hála a tiszta vízért, az Egyház és a Szűzanya által megáldott vízért. Hála van a szívünkben az élő hitért, a szent komolyságért, a fényért és az erőért, amely a szívünkben árad a szent víz által. Hála a sok pozitív visszajelzésért. Hála a Nap játékáért, a Szentháromság, a Szűzanya, a Szent Hegyért védőszentjeinek rendkívüli jelenlétéért, szeretetükért. Engedjük, hogy az Égiek döntsék el, hogy mi válik a javunkra. Hála, hogy értékeljük és értékesítjük a fizikai és lelki szenvedéseinket, elfogadva és felajánlva azt az egész emberiség megtéréséért és a tisztító tűzben szenvedők kiszabadulásáért. Hála, hogy világosan megértettük: „Boldogok, akik látnak és hisznek, de sokkal boldogabbak azok, akik nem látnak, és mégis hisznek”.
–         Hála van a szívünkben a jövőért. Lelki szemeinkkel előre látjuk, hogy a megáldott víz által mennyi lelki tisztulás, testi gyógyulás, szabadulás, megtérés, újjászületés fog bekövetkezni az élő hit által. Hála van a szívünkben a csodák sorozatáért, amit láttunk és a jövőben látni fogunk.

 

Aki nem hisz a megáldott vízben, idejövet olyan tiszta vizet ihat, amelyben nincsen semmilyen idegen anyag. Akik hisznek az Egyház áldásában, szentelt vizet vihetnek haza. Akik hisznek a Csodatevő Szűzanya áldásában, rendkívüli kegyelmekkel megáldott vizet vihetnek haza. Mindenki a hite szerint részesülhet a kegyelmekben.

A Csodatevő Szűzanya az állandó hálaadás kegyelmével áldott meg minket!

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]