Nagyfalu 2011-2012

2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE – JANUÁR
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
76. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Mt.1,2,3,4,5;Lk.2;Jn.1)
Havi mottó: Az új évben „öltsétek magatokra az új embert”, Jézus Krisztust! (Ef 4,24)
Havi imaszándék: engeszteljünk elsősorban  egymásért, hogy igazi engesztelőkké váljunk!
Konkrét feladatunk: legyünk tudatosan hálásak azért, hogy a keresztség szentségében a Szentháromság gyermekei, egymásnak testvérei és a Mennyország örökösei lettünk!
A Szűzanya rendkívüli üzenete 2011 januárjában
 
Szeretett engesztelő gyermekeim! A Szentháromság megbízásából előre kijelentem nektek, hogy ez az év, a bűnbánók részére a rendkívüli kegyelmek kiáradásának az éve lesz; a bűnben megátalkodottak részére pedig a rendkívüli figyelmeztetéseknek az éve lesz.
 
Mit tegyetek, hogy minél több gyermekem megmeneküljön az örök kárhozattól?
 
Megkérlek titeket, hogy hozzatok minél több áldozatot. Vállaljátok szeretettel, kitartóan ezeket az áldozatokat: ima, böjt, szentmise, rendszeres közösségi élet,  szenvedések, a zarándoklatokkal járó áldozatokat. Ezért, most, a Szentháromság nevében, ünnepélyesen meghívlak titeket, hogy kilenc hónapon át, legalább egy képviselő a közösségetekből, jöjjön a Szentháromság hegyére és vegye át a rendkívüli kegyelmeket. Akik odahaza maradnak, a nagy engesztelő közösséggel lélekben kapcsolódjanak össze és együtt engeszteljenek. Minden hónap első napjain a közeletekben lévő zarándokhelyekre is elmehettek. Ebben az évben engeszteljetek azokért, akik lustaságból, közömbösségből, hitetlenségből… nem hoznak áldozatot a saját lelkük megmentése érdekében sem. Engeszteljetek azokért is, akik a gonosznak tetsző áldozatot hoznak, felajánlva neki a testüket, lelküket, egészségüket, életüket, sőt mások életét is. Engeszteljetek egymásért is, hogy mindvégig tudjatok kitartani az engesztelés áldozatos útján. Olyan buzgón végezzétek kilenc hónapon át a havi kilencedeket, mintha ez lenne számotokra az utolsó lehetőség, hogy segítsetek az egész emberiségen a Nagy Figyelmeztetés előtt. Jelenleg az Irgalmasság idejében vagytok, amikor apró áldozatokkal a lelkek sokaságát menthetitek meg. Az Irgalmasság idejének a lejárása után az Igazságosság ideje fog következni, amikor ki-ki, egy az egyben kell kifizesse a bűnei után járó adósságot. Nagyon kérlek titeket, hogy a lehető legjobban használjátok fel a rendelkezésetekre álló kegyelmi időt. Áldozatos engeszteléseteket a Szentháromság Személyesen fogja meghálálni nektek.
 
Arra kérlek titeket, hogy igazi szeretetetek által legyetek a XXI. század első keresztényei. Minden nap törekedjetek arra, hogy lelki eledellel táplálkozzatok. A tanítást és az üzenetet olvassátok rendszeresen és alkalmazzátok magatokra. Szeressétek a zaj helyett a csendet, a befelé fordulást, mert csak így tud vezetni benneteket a Szentlélek Isten. Amikor, akár egyedül akár lelki közösségben imádkoztok, a szívbéli imát (szabad imát) tegyétek az első helyre. Minden nap találjatok időt a párbeszédre a családotokban, hogy a súlyos terhektől megkönnyebbüljetek.
 
Tudnotok kell, mindvégig csak azok fognak megmaradni lelki közösségetekben, akik minden nap megtérnek, akik másokat is a megtérés felé vezetnek és alázatosan hallgatnak a mindenkori felelősökre. Jól jegyezzétek meg, a lelki életetekben nem az a lényeges, hogy hány zarándokhelyen jártatok és hány üzenetet olvastatok, hanem az, hogy ezekből mit tettetek gyakorlatba.
 
Minden nap imádkozzatok a hierarchikus és karizmatikus személyek egységéért és teljes megtisztulásukért. Ne féljetek az emberek megjegyzéseitől. Isten rátok vonatkozó Akaratát életetek feláldozása árán is vállaljátok. Isten bármit is ad, megenged vagy elvesz tőletek, legyetek mindenért hálásak. Lelki szabadságotok érdekében, Jézus Szent Vére által vágjatok el minden bűnös és helytelen köteléket. Minden este, amikor lelkiismeret vizsgálatot tartotok, minden hibátokat és bűnötöket tegyétek bizalommal Jézus Irgalmas Szívébe, hogy elvigye és megsemmisítse azokat.
 
 Isten Akarata volt, hogy a Remény Kápolnáját, a Szentháromság hegyen felépítettétek. A jó időjárást a Szentháromságnak, a bőségesen adakozó lelkületet pedig nektek köszönöm meg.
 
Minden nap legyetek lélekben készen, mert veletek és az egész világgal ezután olyan jó és fájdalmas dolgok fognak történni, ami az emberiség történelme során eddig még nem történt. Minden nap bárhol is vagytok, az Irgalmasság órájában (3-4 óra között) kérjétek önfeláldozó gyermekeim és a célba jutott magzatok közbenjárását. Örüljetek, hogy a Szentháromság többek között Éva Asszonyt és az aprószenteket választotta ki az utolsó időben, a rendkívüli kegyelmek közvetítésére. Célba jutott gyermekem, a sírjánál is nagyon sokat tud segíteni mindazoknak, akik bizalommal kérik a közbenjárását.
 
Tudja meg az egész világ, hogy a lélekben megtisztult engesztelők az Én képviselőim, megtestesítőim és rendkívüli kegyelmeim közvetítői lesznek az egész emberiség felé, az utolsó időben. Mindazok a gyermekeim, akik bárhol is vannak és engedelmeskednek Nekem, a kilenced végén megkapják Tőlem a „Dr.” kitüntetést, ami azt jelenti: Drága Gyermekem vagy!!! Ez a kitüntetés rendkívüli kegyelmekkel fog járni a Nagy Figyelmeztetés előtt. Ha minél többen és buzgón mentek előre az engesztelésben, Rám és rátok való tekintettel, a Szentháromságtól megkaphatom azt a rendkívüli kegyelmet, hogy a nemzetetek egy pillanat alatt megtér és a purgatóriumban lévő őseitek a Mennybe jutnak. Egy nap se felejtsétek el, a Nagy Figyelmeztetés előtt az utolsó száz méterben vagytok! Megáldalak titeket az áldozatos engesztelés lelkületével!”
 
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)
MIT KELL TEGYENEK KONKRÉTAN  AZ IGAZI ENGESZTELŐK AZ ÉGIEK ELVÁRÁSA SZERINT?
 
 1. Az igazi engesztelők minden reggel 6-7 óra között lélekben összekapcsolódnak engesztelő testvéreikkel. Szabad és kötött imát végeznek az egész emberiségért.
 
Rövid reggeli ima. „Istenem, dicsőítelek, áldalak és imádlak Téged bármit adsz, elveszel vagy megengedsz az életemben! Istenem hálát adok neked azért, hogy újra felébredhettem! Kérlek áld meg a napi 24 órámat, a személyeket, akikkel találkozom, az ügyeimet, amit el kell rendezzek, minden élőt és elhunytat. Istenem bocsáss meg nekem, az egész emberiségnek és a tisztítótűzben szenvedő őseinknek. Istenem, Jézus Szent Vére által őrizz meg engem és családomat a Gonosz támadásaitól. Istenem, újra felajánlom magamat és mindenemet Neked. Kérlek ma is rendelkezz velem, lelki és anyagi javaimmal a Te dicsőségedre, a lelkem és a lelkek javára. Istenem, teljes szívemből szeretlek Téged és az összes égi és földi teremtményedet. Kérlek, ma is adj meg mindent nekünk, ami Szent Akaratoddal megegyezik. Ámen.
 
Ezután elvégezzük a reggeli imát és egy tized rózsafűzért „Aki nekünk a Szentlelket elküldte…”.
 
 1. Az igazi engesztelők minden nap délután 3-4 óra között lélekben összekapcsolódnak egymással, az Irgalmas Jézussal, Máriával, az összes Égiekkel, köztük Éva Asszonnyal.
 
Rövid ima: „Irgalmas Jézusom! Köszönöm, hogy mindig megbocsátasz nekem. Add, hogy teljesen be tudjam fogadni Irgalmadat és én is meg tudjak bocsátani minden embertársamnak és önmagamnak is!”
 
Ezután elvégezzük az Irgalmasság rózsafűzérét.
 
 1. Az igazi engesztelők minden este 9-10 óra között lélekben egyesülve szabadító és gyógyító imát végeznek önmagukért és egymásért.
 
Rövid szabadító ima: Jézus és Mária, a Szentlélekben egyesült és megdicsőült Szent Szívetek által szabadítson meg minket a Mindenható Isten: Lucifer, Béliál, Belzebub, Jezábel, rontás, ártás, betegség, megkötözöttség, megszállottság,… szellemeitől. Távozzanak ezek a pokol tüzére és soha ne térjenek onnan vissza. Adjon nekünk a Mindenható Isten testi-lelki egészséget, a gonosztól teljes függetlenséget, egységet, szeretetet, békességet és minden jót az Ő Szent Akarata szerint. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Nevében. Ámen.
 
Rövid gyógyító ima: „Jézus és Mária, a Szentlélekben egyesült és megdicsőült Szent Szívetek által a teljes gyógyulás kegyelmét kérjük magunk és betegeink számára, ha Isten Akaratával megegyezik. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Nevében. Ámen.
 
Ezután elvégezzük az esti imát és Jézus Öt Szent Sebének rózsafűzérét.
 
 1. Az igazi engesztelők minden nap elsősorban szívbéli imát (szabadon mondott ima) végeznek és azután az „Engesztelés a Szentháromság hegyén” című imafüzetből, annyi kötött imát, amenyire erejük és idejük van.
 
Az engesztelők minden nap arra törekszenek, hogy Isten jelenlétében éljenek. Ez a szüntelen ima. Ők utazás előtt Jézus Szent Vére és Mária Szent Könnyei által megkötözik azokat a gonosz lelkeket, amelyek balesetet okozhatnak.
 
 1. Az igazi engesztelők vasárnap, ünnepnap és amikor tehetik hétköznap is részt vesznek a szentmisén és rendszeresen áldoznak.
 2. Az igazi engesztelők hetente legalább egyszer együtt imádkoznak lelki testvéreikkel és havonta legalább egyszer áldozatot hozva, elmennek egy zarándok helyre engesztelni az egész emberiségért.
 3. Az igazi engesztelők elsősorban a családjukkal, a lelki közösségükkel, minden vallásúval és nemzetiségűvel szeretetben és békességben élnek. Mindaz, amit a lelki közösségben tanultak meglátszik rajtuk.
 4. Az igazi engesztelők minden hónapban, elsejétől kilencedikéig, azután hétfőn, szerdán és pénteken teljes böjtöt vállalnak délig. Betegség esetén a lemondást gyakorolják. Lemondhatnak: TV, hús, kávé, édesség, szeszes italról,… és ami a legfontosabb, a bűnről.
 5. Az igazi engesztelők legalább havonta a szentgyónásukat elvégzik és arra törekednek, hogy minél tovább tiszta lelkületben maradjanak.
 6. Az igazi engesztelők betegség, megkötözöttség, megszállottság esetén, csak az Egyház által ajánlott eszközöket használják:
 
Ima: szabadító, gyógyító, engesztelő! Böjt! Szentmise: szabadító-gyógyító kilencedet, gregoriánt kérhetnek. Legalább kilencszer elzarándokolnak zarándokhelyre! Használják a szentelményeket: szentelt víz, tömjén, gyógyító kereszt, egység keresztje, szentképek, szobrok, gyertyák, rózsafűzér,… Elhatározzák, hogy Istennek tetsző életet élnek: rendezik egyházilag is a házasságukat, megkeresztelik a gyereküket, rendszeresen gyónnak, áldoznak, templomba járnak, kibékülnek mindenkivel, adakoznak, lelkiismeretesen dolgoznak, szeretetben élnek… Az engesztelők, ha megteszik mindazt, ami lehetséges, elvárhatják, hogy Isten is meg fogja tenni értük azt is, ami lehetetlen!
Add Urunk, hogy a Te segítségeddel igazi engesztelőkké váljunk!
Házi feladat januárra:
„URAM SEGíTS, HOGY EBBEN AZ ÉVBEN IS ÖRÖMMEL VÁLLALJAK MINÉL TÖBB ÁLDOZATOT A LELKEK MEGMENEKÜLÉSÉÉRT!!!”
  Előretekintés 2011 februárjára:
Februárban 3-4-5-6-án lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyen!
2012- A NAGY FIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE–JANUÁR
” Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban órában jön el, amikor nem is gondolnátok”(Mt.24.44)
88.havi imatalálkozó Nagyfaluban a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjünk át a következő fejezeteket: Jel:3:4,Mk:13.
Havi mottó:” Mint Isten munkatársai figyelmeztetünk titeket, hogy Isten kegyelmét ne vegyétek hiába!”(Kor:6,1)
Havi imaszándék: Azért fohászkodjunk együtt,hogy a”10 igaz” közé tartozzunk életünk minden napján!
Konkrét feladatunk:Mondjunk le a televízióról a böjti napokon és helyette imádkozzunk és beszélgessünk a családban! Tanuljuk meg a jó helyett , a jobbat választani!


             Szűz Mária sürgős üzenete 2011 januárjában
Szeretett engesztelő gyermekeim!

  A polgári év kezdetén, a Szentháromság Nevében megköszönöm nektek a  fizikai és lelki áldozataitokat, amelyeket az év folyamán a Szentháromság hegyért és az egész emberiség megmentéséért vállaltatok!Jutalmatok százszoros lesz már itt a Földön  és ráadásul megkapjátok az örök életet!
Visszatekintve, az elmúlt évetek, rendkívüli volt! Előre megmondom nektek, a jövő évetek, még rendkívülibb lesz! A jövőben boldogan fogjátok látni áldozatos munkátok gyönyörű lelki gyümölcseit.
Most röviden elmondom nektek, hogy a nagy kilencedben, amely előttetek van, többek között mire tegyétek a hangsúlyt!
   A kilenced alatt elsősorban a közösségi felelősök lelki képzése lesz.
Megkérlek titeket, hogy missziós lelkülettel adjátok tovább a kapott tanításokat, amelyek az utolsó időkről szólnak. A világban lévők lelke ezt kiáltja felétek: testvérem, légy felelős értem!
    Az elkövetkezendő alázatos kilencedben személyes jelenlétet várok mindannyiótoktól a Szent Hegyen. Előre mondom nektek, a kilenced végén visszatekintve nem fogjátok megbánni a megtett erőfeszítéseket! Olyan kegyelemben fogtok részesülni a jövőben, amelyben még az eddigi életetekben nem részesültetek.
    Kérlek benneteket, ti ne ítélkezzetek senki fölött, ti engeszteljetek mindenkiért. A hitetlenek, a kételkedők, a megátalkodottak…, megtérve, hálásak lesznek nektek.
    Személyesen kérlek titeket, hogy a havi zarándoklatotok mellett vegyétek komolyabban a heti engesztelő találkozásaitokat is. Minden összejöveteleteket megtisztelem láthatatlan, de érezhető édesanyai jelenlétemmel.
     Megszentelődésetek érdekében és az egész emberiség megmentése érdekében vegyétek még komolyabban a lélekmentő eszközöket: az imát, a böjtöt, a szentmiséket, a rendszeres áldozást, a fizikai és lelki szenvedések értékelését. Aki csak teheti lélekben kapcsolódjon bele az engesztelő közösség imatalálkozásaiba. Minden reggel 6-7 óra között lélekben egyesülve végezzétek el a  felajánló és áldáskérő imát. Délután 3-4 óra között végezzétek el az Irgalmasság Rózsafűzérét. Minden nap az Irgalmasság Órájában kérjetek bocsánatot az Irgalmas Jézustól magatok,családotok, nemzetetek, és az egész emberiség, sőt a tisztítótűzben szenvedő testvéreitek, őseitek nevében is. Szeretett papjaimat arra kérem, hogy minden nap, az Irgalmasság órájában adjátok a feloldozást a négy égtáj felé, hogy azok a bűnbánó haldoklók, akik a betegek szentsége nélkül halnak meg, általatok feloldozásban részesüljenek. Ez, az utolsó idők egyik rendkívüli kegyelme számotokra! Éljetek vele, hiszen lélekmentő, engesztelő pap fiaim vagytok! Minden este 9-10 óra között végezzetek szabadító és gyógyító imát a megkötözöttek felszabadulásáért és a betegek gyógyulásáért.
        Amikor csak tehetitek vegyetek részt családfa gyógyító összejöveteleken, ahol végleg lerendezhetitek lelki terheiteket, szeretteiteket, az abortált, elvetélt, megkereszteletlen magzataitokat és a tisztítótűzben lévő őseiteket.
         Isten akarata az, hogy egyénenként és közösségileg is olyan komolyan éljetek, mintha a megjövendölt események ebben a kilencedben teljesednének be!
          Befejezésül még néhány fontos dolgot mondok nektek. Készüljetek fel az Én nyilvános megjelenésemre, amit megígértem nektek. Megjelenésem az egész engesztelő közösség előtt, a Szentháromság részéről, a Szentháromság Hegy, a választott gyermekeim és az egész engesztelő közösség égi megpecsételése lesz. Megjelenésem minden kételyt ki fog égetni a lelketekből.
        Életetek hátralevő részében csak örülnötök kell, mert az áldozatos engesztelésetek egyik csodálatos gyümölcseként adtam nektek a megígért vizet, amelyet a Szentháromság Személyesen Általam fog  megáldani Isten Anyaságomnak szent ünnepén. Ezáltal, Én a legszebb karácsonyi ajándékot eszközöltem ki számotokra Éva lányommal együtt. A gyógyító vizet, ugyanúgy, mint a megáldott olajat, szaporíthatjátok. A jövőben mindazok a gyermekeim, akik elindulnak a megtérés útján, akik megtanulják a lelki élet alapjait, gyógyulásra szabadulásra és minden  kegyelemre számíthatnak, amelyre szükségük van.
       Megkérlek titeket, hogy a jövőben elsősorban ne a beszédre, hanem a jótettekre tegyétek a hangsúlyt, mert a tettek ideje van. Ne felejtsétek el soha, mindazok neveit, akik a Szentháromság Hegy kiépítésére adakoznak, azok neveit nem márvány táblába fogom bevésni, hanem az Én Édesanyai Szívembe, mindörökké!
      A Szentháromság most Általam áld meg titeket az állandó készenlét lelkületével!!!

          TANÍTÁS AZ ISTENI FIGYELMEZTETÉSRŐL

Miben fog állni a “Nagy Figyelmeztetés”?:Mindenki Isten szemével fogja látni a saját bűneit, mulasztásait, erényeit és azok világra szóló jó és rossz következményeit. Azért “Nagy Figyelmeztetés”, mert az egész világon minden embert fog érinteni. Az Irgalmas Isten világraszóló Személyes meghívása lesz a megtérésre.
Miben áll az előfigyelmeztetés?: Jelenleg, a jó Isten megengedi, hogy ami lelkünkben van, az a felszínre jöjjön. Ezért ne hibáztassuk a környezetünket. Ami jó feljön, azt köszönjük meg Istennek, ami rossz előjön, azt magyarázkodás nélkül bánjuk meg. Ha így megyünk előre teljesen megtisztulunk.
Mióta figyelmezteti Isten az embert?: Már az első bűn elkövetése előtt is és azóta mindig a lelkiismeretünk,papok, szeretteink… által. Tanuljuk meg alázatosan elfogadni a figyelmeztetéseket és szeretettel figyelmeztessük mi is egymást a hibáinkra! Ez a lelki fejlődésünk egyik feltétele.
Komolyan vette-e az ember az isteni és emberi  figyelmeztetéseket?: Sajnos az emberiség nagy része nem vette komolyan, ezért következett be az első bűnbeesés, a Vízözön, Szodoma és Gomora pusztulása, a zsidók fogságba hurcolása, a világháborúk,.. és a napjainkban lévő tragédiák sorozata.
Miért szükséges a figyelmeztetés?: Az emberiség égbekiáltó bűnei miatt. Azért, mert a pokol irányába halad az emberiség nagy része és a legrosszabb irányba visznek másokat is.
Mikor lesz a”Nagy Figyelmeztetés”?: Nem tudjuk! Aki pontos időt mond, az hamis próféta! Ez bármikor bekövetkezhet, ezért mindig készen kell legyünk! Jézus úgy jön el, mint a tolvaj, váratlanul. Nehogy készületlenül érjen.
Miért maradt el eddig az isteni figyelmeztetés?: Azért, mert nagyon sokan felajánlották az életüket az utolsó időben a Szentháromságnak a Szűzanya által. Felelősséggel figyelmeztessük a bűnre és azok következményeire szeretteinket. Ha nem hallgatnak ránk, tartozzunk a “10 igaz” közé, hogy általunk az Úr legalább csökkentse a világra váró büntetést.
Melyek lesznek az előjelei a “Nagy Figyelmeztetésnek”?: Észrevehető, feltűnő jelek lesznek az Égen és a Földön! Már előjelek Jézus és Mária könnyei és a jövőben az Égen megjelenő Kereszt!
Kiknek lesz okuk és kiknek nem lesz okuk a félelemre a “Nagy Figyelmeztetéskor”?: Azok kell féljenek, akik megátalkodottak a bűnben és nem akarnak megtérni, Istentől bocsánatot kérni. Azoknak az engesztelőknek, akik elfogadták Isten megbocsátó Szeretetét és másokat is Isten felé vezetnek, senkitől és semmitől nem kell félniük.
Mi lesz akkor, ha az isteni figyelmeztetésre se tér meg az emberiség?
Számíthatunk Isten Igazságos haragjára, az Ég és a Föld büntetéseire. Tudni kell, az Isten által kijelentett büntetések feltételesek. Ha az emberiség nem tér meg, nem lesz jövője, ha megtér, lesz jövője. Gondoljunk Ninivére, a tékozló fiúra, a jobb latorra…
Mit jelent az, hogy jelenleg “a kegyelmi, azaz az Irgalom idejében vagyunk”?: Még van időnk megváltozni, jóvá tenni az elkövetett bűneink után járó büntetést.
Mit jelent az “Isteni Igazságosság” ideje?:  Akkor már nem lesz lehetőség a bűneink jóvátételére. Isten úgy fog megítélni, ahogy abban a pillanatban leszünk.
Mit tehetünk azért, hogy Isten Igazságos büntetése elmaradjon, vagy csökkenjen?: Imádkozzunk, böjtöljünk, csak jócselekedetekben menjünk előre! Minden fizikai és lelki szenvedésünket ajánljuk fel a tisztulásunkért és az egész emberiség megtéréséért. Tegyünk életfelajánlást, hogy az Égiek, Akaratuk szerint rendelkezzenek velünk. Isten, ember és önmagunk iránti szeretetben éljünk. Tegyünk meg mindent, amihez időnk, erőnk és lehetőségünk van. Vegyük komolyan mindvégig az engesztelő hivatásunkat. Minden nap örvendeztessük meg az Égieket és a Földieket példás életünkkel. Törekedjünk életszentségre.
Mi lesz az isteni figyelmeztetés után?: Nagy szeretettel leszünk a Szentháromság , a Szűzanya, az Angyalok és a Szentek iránt. A Szeretet Civilizációja fog következni a Földön. Az Új Eget és az Új Földet fogjuk megtapasztalni, amelyről a Jelenések Könyvében olvashatunk.
Mit kérnek az Égiek, tőlünk, engesztelőktől?: Vegyük komolyan mindvégig az engesztelő hivatásunkat, mert ezáltal megszentelődünk és az egész emberiség megmenekülhet.

Házi feladat januárra.

“ISTENEM! ADJ BÁTORSÁGOT, HOGY FIGYELMEZTESSÜK EGYMÁST ÉS KÉRLEK ADJ ALÁZATOSSÁGOT, HOGY EL TUDJUK FOGADNI A TESTVÉRI FIGYELMEZTETÉST!”

Előretekintés 2012 februárjára:
Februárban 2-3-4-5.-én lesznek engesztelések a Szentháromság Hegyén, délután 13 órától! Minden nap a betegeknek feladjuk a betegek kenetét! Aki csak tud , jöjjön a kilencedre! Az utolsó idők témái elsőszombaton és elsővasárnap lesznek! Missziós lelkülettel adjuk tovább az üzeneteket és tanításokat!

 

Visszatekintés 2011. decemberére. A Szent forrásról szólnak az Égiek

ElsőcsütörtökMegemlékeztünk a románok és a magyarok közötti kiengesztelődésről, amelynek a IV. évfordulója volt. Megerősödtünk abban: senki sem lehet se a másik nemzet felett, se ellene, csak mellette, kéz a kézben, Isten Akarata szerint. Egységben és szeretetben élünk a Szentháromság Hegyén, mi különböző vallásúak és nemzetiségűek az engesztelések alatt és azután is.

Elsőpéntek

Iluska, milyen volt, és most milyen a Karácsonyod? Megtérésem előtt a külsőségekre tettem a hangsúlyt. Megtérésem után a bensőségre, az Úr Jézussal való személyes kapcsolatra teszem a hangsúlyt. Mindent megteszek azért, hogy az Úr Jézus érezze jól magát a szívemben. Igyekszem Őt minden nap valamivel megörvendeztetni. Esténként mindenki gondolkozzon el azon, vajon az Úr Jézus hogyan érzi magát a szívében?

Elsőszombat reggelén, olyan üzenetet kaptunk a Szűzanyától a forrással kapcsolatban, amely rendkívüli hatással volt ránk és az egész engesztelő közösségre.
Visszagondoltunk Éva Asszony látomására, amelyet a Szentháromság Hegyén kapott. Amikor nagy szárazság volt a világban, akkor jelent meg neki a Szűzanya.”Gyönyörű volt, kék palástja, fehér kendője volt és a ruhája csodálatosan ragyogott. Egy fatönkre mutatott, amelyből vízforrás fakadt.” Valóban, a Remény Anyja kápolnájánál is árad a lelki kegyelem,ahol Iluska és sokan mások is meggyógyultak. Ezt a láthatatlan kegyelmi forrást, csak hittel lehet felfogni.

2011 november végén megkértük a munkásainkat, hogy a legalsó parkírozóban, ahol nád van és nedves, a föld ássanak kutat. Kevés munka után, annyi víz tört fel, hogy egy cementgyűrű megtelt színültig a domb oldalán. Azután a forrás mellett ástak egy hatméteres kutat, amely négy hónapi szárazság után színültig megtelt a forrásból kijövő vízzel. Mi ekkor csak iható vízre gondoltunk, amelyre szükségünk van a Szent Hegyen. Iluska visszaemlékezett 2000-re, amikor az Egység Keresztjét állították. Akkor két fénygömb jelent meg, az egyik a Szűzanya Kápolnájára, a másik a mostani forrás felett. De akkor még az Égiek nem fedték fel, hogy ott mi lesz, csak jel által mutattak rá a jelenlegi forrás helyére.
2011 nov. 30.-án szerda éjszaka, elsőcsütörtök előtt Iluskának érdekes látomása volt. Mivel nem tudott aludni 3-4 óra között végezte az Irgalmasság Rózsafűzérét. Ekkor, szinte lezsibbadva egy kis felhőcskét látott a távolban. A felhőcske közeledve nagyobbodott és amikor egészen közel volt hozzá, kinyílt és mosolyogva lépett ki belőle a Szűzanya. Csupán annyit mondott:” Készüljetek fel az egész emberiséget érintő rendkívüli kegyelem kiáradására!”

2011 dec. 3.-án elsőszombat reggelén mindketten üzenetet kaptunk a Szüzanyától. Ő kijelentette, hogy velünk és az engesztelő közösség többségével meg van elégedve. Nagy szeretettel köszönte meg az Igenünket, amelyet a Szentháromság Hegy kiépítésére és az engesztelő közösség vezetésére mondtunk! Azután kijelentette, Én egy rendkívüli kegyelmet készítettem nektek karácsonyi ajándékként. Tudom, sokat imádkoztatok a forrás feltöréséért. Mivel a kápolnám a csend ás az ima helye , ezért itt engedtem meg a forrásnak, hogy feltörjön a segítségetek által. Ez az a forrás, amiről beszéltem Éva lányomnak. Ezt a forrást és titeket is 2012 január elsején foglak Személyesen különösképpen megáldani. A társaságomban ott lesznek a Szent Hegy Védőszentjei, a ti segítőitek. Ez a megáldott víz olyan lesz, mint a Lourdes-i
Azt is elmondta a Szűzanya, hogy számára a legkedvesebb ünnep a Karácsony.
víz, amely által gyógyulásban, szabadulásban, megtérésben és sok kegyelemben részesültök, amelyekre szükségetek lesz, Isten Akarata szerint. Lesznek olyanok, akik e megáldott víz által megtisztulnak és az Égbe költöznek. Látjátok nem volt hiába való a ti alázatos engesztelésetek.

Betlehemben, Ő is minden fizikai és lelki fájdalmat felajánlott az Úr Jézussal együtt az egész emberiség megtéréséért. Megmagyarázta azt is, hogy a karácsonyi időszak dec.25 és jan.6, vasárnap a Feltámadt Krisztus és a Kiáradó Szentlélek ünnepe is. Január 1-én a Szentháromság fog megáldani titeket Általam!
Még azt is kérte, hogy ne hallgassunk a gonosz lélekre, hanem harcoljunk ellene.

Azt akarja, hogy higgyünk ebben a kegyelemben, amelyet a Szentháromság Általa ad az egész emberiség részére! Vigyázzunk, mert a hitetlen és a kételkedő ember képtelen a kegyelem befogadására. Legalább annyit mondjunk ki: ” hiszek Uram, segíts az én hitetlenségemen”.
Sokszor mondta el, hogy szeret minket, palástjával betakar és minden nap szerető Édesanyaként vigyáz reánk!
Tudatta velünk, hogy mindannyian ki vagyunk választva és Istennek Terve van velünk. Kérte nagy szeretettel, hogy vállaljunk kilencedet az egész emberiség megtéréséért. Kijelentette, hogy egyeseket az Új Világban, másokat az Égben nagy boldogság fogja várni.
Még azt is mondta a Szűzanya, hogy ez a mai nap nagy betűkkel van felírva az Égben, amelyről évről- évre emlékezzünk meg körmenettel, felszítva a kegyelmeket.
Látjátok, mondta, amikor a világban elhatalmasodik a bűn, részetekre és általatok túlárad a kegyelem. Jól jegyezzétek meg, az új évtől, új korszak fog számotokra kezdődni.
Megértettük azt is a Szűzanya jelenlétében, ahogy Lourdesben felhasználta Bernadettet a forrás megindítására, ugyanúgy felhasznált minket is a forrás felszínre segítésében.
Azt is felfogtuk, vannak látomások, jelek, amelyeket csak akkor értünk meg, amikor eljön az ideje. Azt is megértettük, a látomások nem mindig szó szerint teljesednek be. A Szűzanya megmagyarázta a pontos dátummal kapcsolatosan( január 1) gondoljatok Fatimára, ahol a gyermekekkel májustól-októberig minden hónap 13.-án találkoztam, Medjugorjéban pedig már 30 éve minden nap 7óra 20 perccel van jelenés.
Felfedte azt is, hogy hogyan készítsük el az épületet a megáldott víz tovább adására. Az épület falára kell írjuk kérése szerint:” Ezen a Szent Helyen van Szűz Mária és az Egyház által megáldott víz, amely által hitetek szerint testi-lelki gyógyulások történnek ugyanúgy, mint Lourdesben” A forrás fölé kell tegyünk egy táblát, ráírva: ” Szűz Mária és az Egyház által megáldott Szent Vízforrás!”
Még azt is kérte a Szűzanya, hogy az Ő “Csodatevő szobrát” tegyük az épület tetejére, amely által folyamatosan megáldja mindazokat, akik erre az Általa kiválasztott Szent Helyre jönnek.
A Szentháromság Hegy felelőseit, bennünket bátorított:” Ne féljetek a jövő miatt, mert a megáldott víz által meggyógyult emberek, annyira hálásak lesznek, hogy rövid idő alatt fel fogjátok építeni a Kiengesztelődés templomát és a Szentháromság plébániát, a Szent Hegyen”!

Elsővasárnap

A Mennyei Atya kijelentette, hogy az engesztelőkre való tekintettel megrövidítette a szenvedés idejét, ami a bűnben élő emberiségre vár. Ő akarta, hogy most hozzuk felszínre a forrás vizét, amelyre a jövőben nagy szükségünk lesz. Vegyétek tudomásul, amikor rövidesen a világon sok helyen az üzenetek le fognak állni, itt, ezen a kiválasztott helyen lesznek üzenetek az idők végéig! Kérte, hogy vegyük ezután is komolyan az engesztelő hivatásunkat.

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]