Nagyfalu 2010-2011

2010 (2011) – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE – DECEMBER
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
75. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át Jézus születésének történetét! (Mt.1,2;Lk.1;2;Jn.1)
Havi mottó: „Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki Asszonytól született…!”
(Gal 4,4)
Havi imaszándék: azért könyörögjünk együtt, hogy minél több édesanya örömmel vállalja gyermeke megszülését és Isten Akarata szerínti felnevelését!
Konkrét feladatunk: köszönjük meg édesanyánknak, hogy megszűlt és szeretettel felnevelt minket!
Békével, szeretettel és örömmel teljes karácsonyi ünnepet és Istentől megáldott Új Évet kívánunk mindenkinek!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 decemberében
 
 
Szeretteim! Jézus, szavak nélkül is, már a születésekor tanított titeket. Tudnotok kell, mindennek, ami Jézus születésekor végbement mélységes mondanivalója van.
 
Jézus Betlehemben született!Betlehem, azt jelenti, a kenyér háza. Ő, Aki jászolban született a világ éltető, mennyei Kenyere. „Aki eszi az Én Testemet és issza az Én Véremet, annak örök élete van”.
 
Jézus nem Názáretben, hanem egy idegen helyen született!Ő ezzel azt hírdeti: csak átutazók vagytok itt a Földön, egy utas, aki utazik tovább. A ti házatok a Mennyben van!
 
Jézus a pásztorok és a bárányok szállásán született.Ő, a kicsik és a nagyok Jó Pásztora, Aki az életét is feláldozta juhaiért.
 
Jézus egy bűzös istállóban született.Jézus születésekor a Föld olyan volt, mint egy bűzös istálló. Jézus isteni Irgalmának az illatát hozta el a Földre.
 
Jézus rejtekben született!Ő az elrejtett Isten, aki jelen van a szentségekben, a felebarátban, a Bibliában.
 
Jézus a sötétség csúcsán, éjfélkor született,amikor az emberiség nagy része lelki sötétségben élt. Üzenete: ne legyetek a sötétség és az eltérés fiai. Legyetek a világosság és a megtérés fiai. „Úgy világítson a ti jó példátok az emberek előtt, hogy látva a ti jótetteiteket, dícsérjék a mennyei Atyát.”
 
Jézus télen, a hidegben született,akkor, amikor az emberek többségének a szívében szeretetlenség volt. Jézus elhozta a világba, a szívekbe a meleget, a szeretetet, a boldogságot.

 

Jézus születése idején Rómában a harc istenének a temploma zárva volt.Ahol nincs a szívekben Jézus, ott harc, békétlenség és minden rossz megtalálható. Ahol Jézust beengedik a szívekbe, a családba, ott Vele együtt megszületik a Béke.

 

Jézus gyermekként jött a Földre!Ő nem félelmet, hanem szeretetet vált ki az emberekből. Ma is azt mondja: ‘Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a Mennyországba!’

 

Jézus szegénységben jött közzétek.A szegénység lelkülete azt jelenti, elégedjetek meg azzal, amitek van, legyetek hálásak mindenért. Ne legyetek elégedetlenek, mértéktelenek, telhetetlenek.

 

Jézus születését az angyalok az egyszerű, alázatos pásztoroknak hírdetik, és nem gőgös farizeusoknak és írástudóknak. Jézus mondta: Áldalak Téged Atyám, Ég és Föld Ura, mivel elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak előtt és kinyilatkoztattad az egyszerűeknek.

 

Jézus születését csodálatos csillag hírdette. Tanítása: e gonosz és romlott nemzedékben, úgy kell ragyogjatok, mint a csillagok a világ mindenségben.

 

Jézus, Augusztusz császár népszámlálása idején született.Ezáltal arra tanít titeket, egyszer mindenki Isten előtt kell elszámoljon az életével!

 

Jézus születését december 25-én, karácsonykor ünneplitek.Karácsony jelentése – incarnatio – megtestesülés. Az Ige Testté lett és köztetek lakozott! Kérjétek Jézustól azt a kegyelmet, hogy testetek az Ő Szent Testévé, véretek az Ő Szent Vérévé változzon.

 

Jézus születése napján háromféle eljövetelére emlékeztek!Ő eljött emberi formában, Betlehemben; eljött szentségi formában és eljön isteni hatalommal az utolsó ítéleten.

 

Jézus születése napján háromféle születésére emlékeztek: örök születésére, az Atyától; időben való születésére, Máriától és lelki születésére, a szívetekben. Hiába született meg Jézus Betlehemben, ha nem születik meg a szívetekben! Jézus kéri: a jászolban ne hagyjatok, szívetekbe fogadjatok! Ne hagyjatok a templomban, vigyetek magatokkal!!!

 

Jézus születésének ünnepe, az ajándékozás ideje. Gondoljatok arra, hogy a mennyei Atya ajándékozó Isten. A legcsodálatosabb ajándék, akit átvehettek Tőle: Jézus. Éljetek minden nap abban a tudatban, hogy Istentől megajándékozott teremtményeim vagytok.   

 

 
Most megáldalak titeket Jézus szeretettel teljes lelkületével!”
Házi feladat decemberre:
„JÉZUSOM TANíTS MEG ÚGY ÉLNI, HOGY SZERETTEIM ELMONDHASSÁK RÓLAM, ŐSZINTÉN: JÓ, HOGY MEGSZÜLETTÉL!!!”
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya közvetítésével kapjuk!)
 
MI TÖRTÉNT JÉZUS SZÜLETÉSE ELŐTT, JÉZUS SZÜLETÉSEKOR ÉS JÉZUS SZÜLETÉSE UTÁN
Krisztus előtt 39-ben, egy Heródes nevű pogány lett, Judea királya! Ő, idegen származású volt. Ő volt az, aki meggyilkoltatta a kisdedeket. Krisztus után 1-ben halt meg. Heródest, fia Heródes Antipász követte (Kr.u.1-40). Ő volt az, aki Keresztelő Jánost megölette és Jézus Krisztust kínszenvedése alkalmával gúnyruhába öltöztette.

 

Őt, nagy Heródes unokája, Heródes Agrippa követte a trónon. Ő volt az, aki id. Szt. Jakab apostolt lefejeztette és Péter apostolt bebörtönöztette. Káromlóan istennek nevezte magát, de még életében férgek kezdték testét emészteni (+ Kr.u.44). Krisztus után a 70-ik évben Titusz római hadvezér feldúlta Jeruzsálemet. Ekkor szóródtak szét a zsidók az egész világon. Krisztus Urunk születésének évétől veszi kezdetét a keresztény időszámítás. A Krisztust megelőző időszakot Ó-szövetségnek és az Őt követő időt Új-szövetségnek nevezzük. Jeruzsálemen kívül leginkább említésre méltó helyek a Szentföldön Betlehem és Názáret. Jeruzsálemtől 10 km-re, délre fekszik Betlehem, Jézus születési helye. Názáret, Isten Anyjának a lakóhelye, Krisztus Urunk születésének hírüladása idején, továbbá Jézus tartózkodási helye 30 éves koráig.

 

A názáreti Jézus a világ Megváltója. Őbenne teljesedtek be a próféták jövendőlései. Az Ég angyalai Megváltónak hirdették Jézust. „Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek és majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, Krisztus az Úr, Dávid városában! Ez lesz a jel: találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket. (Lk.2,10-11) Szent Józsefnek szintén angyal adta tudtára álmában Krisztus Urunk csodálatos születését: „Szűz Mária, Fiút fog szűlni, kit Jézusnak fogsz nevezni, mert Ő szabadítja meg népét bűneitől.” (Mt.1,21)

 

Krisztus születését Gábriel arkangyal vitte hírül Szűz Máriának, aki Názáretben lakott. (Mt.1,21) Gábriel arkangyal hagyta meg Szűz Máriának, hogy isteni gyermekét Jézusnak (Jehosua) hívja (Lk.1,31), ami annyit jelent: Megváltó (Mt.1,21) Innen van a szokásos Krisztus monogram: I.H.S. Gábriel arkangyal híradására emlékeztet Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, március 25-én, továbbá a naponkénti három harangozás. Krisztus születésének hírüladása után, Szűz Mária meglátogatta Erzsébetet, aki Keresztelő Szent János édesanyja volt. Ezt az eseményt Sarlós Boldogasszony ünnepén tartjuk (jul.2). A megtestesülés titokteljes csodáját Szt. József senkivel sem közölte, mert a zsidók nem hitték volna el, sőt az ő törvényük szerint Máriát meg is kövezték volna.  Ő Szűz Mária védője volt és a törvény előtt Jézus atyjaként szerepelt.
Krisztus Urunk, Szűz Máriától született Betlehemben!  Máriának Józseffel együtt, szülővárosában, Betlehemben kellett jelentkeznie, mert Augusztusz római császár népszámlálást rendelt el. (Lk.2,1) Szűz Máriának istállóban kellett megszűlnie isteni Gyermekét, mert Betlehemben a nagy tömeg miatt nem volt hely számára. (Lk.2,7) Ma is mutogatnak Betlehem mellett egy 12 m. hosszú és 4 m. széles és 3m. magas mészkő barlangot, amelyet Krisztus születési helyeként tisztelnek. Szt. Ágoston mondja: „Ime a világ hordozója jászolban fekszik. Az angyalok táplálóját emberi anya táplálja. Az erősség gyenge lett, hogy a gyöngéket megerősítse.” Krisztus születésének emlékére ünnepeljük a Karácsonyt! Karácsony, dec.25-én, tehát kilenc hónappal Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe után van. A betlehemi barlang fölé, amelyben Jézus született, később Szt. Katalin tiszteletére templomot építettek. December vége felé a nappalok ismét hosszabbodnak, ami találóan jelképezi a világ Világosságának Földre jövetelét. A karácsony, az incarnació – megtestesűlés szóbol származik. A régi pogányok december végén, a nap-istenség tiszteletére ünnepeltek.

 

A karácsony ünnepét megelőző éjszakát „karácsony éjjel”-nek nevezzük. A legtöbb templomban karácsonykor jászolt állítanak. Az első jászolt Assisi Szt. Ferenc készítette. Szinte minden háznál karácsonyfa van. Ez részben a paradicsomi végzetes fára, részben Jézus keresztfájára emlékeztet. A karácsonyi ajándékok, Jézusra emlékeztetnek, akit az emberiség az Atya Istentől kapott.

 

A karácsonyt megelőző négy hetet adventnek nevezzük. Ezek a hetek a Krisztust megelőző 4000 évet jelképezik. Ez a szent idő, amely a pogányság nyomorára és a bűnbeesésre emlékeztet, mindig a bűnbánatnak volt az ideje. A IV. századtól Krisztus születésének a megünneplésétől, a keresztények hetente háromszor böjtöltek az adventben: hétfőn, szerdán és pénteken. Az Égyház az első Ádám és a második Ádám egymás mellé állításával Isten nagy Irgalmára akar emlékeztetni, amely Jézus megtestesülése által nyilvánult meg. Advent idejére esik Szeplőtelen Fogantatás ünnepe. Szűz Mária a lelki tisztaságra hív meg titeket.

 

Az újszülött isteni gyermeket legelőször a pásztorok, azután a napkeleti bölcsek imádták. Ők a szegényeket és a gazdagokat képviselték Jézus jászolánál. Az isteni gyermek körülmetélése alkalmával a Jézus nevet kapta. A körülmetélés zsidó szertartás volt, amely az embert a bűnből való tisztulásra szólította fel. Nagy ereje van Jézus Nevének: segítséget ad a kísértésben, megvéd a szerencsétlenségben, e Név elől a pokoli szellemek menekülnek.

 

Az isteni gyermeket 40 napos korában bemutatták a jeruzsálemi templomban. Ezt az eseményt Gyertyaszentelő Boldog Asszony ünnepén tartjuk. A gyertyaszentelés Krisztusra figyelmeztet, aki a világ Világossága. A gyermek Jézus 9 hónapos korában került Egyiptomba, amikor a szülei elmenekítették a vérengző Heródes elől. A betlehemi kisdedek vértanú halálukkal elnyerték az üdvösséget. Kairó egyik külvárosában ősidőktől tisztelik a Szentcsalád egyiptomi lakhelyét. Emmerich Katalin látomásai szerint a gyerek Jézus 7 évig volt Egyiptomban és a 8-ik életévében tért vissza Názáretbe. Tizenkét éves korában Jézus felment a Jeruzsálemi templomba. Bölcsességén csodálkoztak az írástudók. A szüleinek tudomására hozta, a három napos keresés után, Neki elsősorban a Mennyei Atyára kell figyelnie és az Ő Akaratát kell teljesítenie.

 

Köszönjünk így karácsony szent idejében: Krisztus megszületett! Valóban megszületett!

2011(2012) – A NAGY FIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE – DECEMBER
”Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok!” (Mt.24,44)
87. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a következő fejezeteket: Jel. 1;2, Mt. 24;25.
Havi mottó:„Aki nem születik újjá vízből, Igéből és Szentlélekből, nem mehet be Isten Országába!”(Jn.3,5)
Havi imaszándék: könyörögjünk az engesztelő közösség és az egész emberiség újjászületéséért!
Konkrét feladatunk: böjtöljünk húsmentesen a böjti napokon egészen Karácsonyig!
 
Tanítás az Úr Jézustól 2011 decemberében
„Az új egyházi év kezdetén, amikor születésemre emlékeztek, az újjászületésről akarok beszélni nektek.

Amikor a Földön éltem, azt mondtam Nikodémusnak és most nektek is: ha nem születtek újjá, nem mehettek be az Isten Országába. Nem elég az, hogy fizikailag megszülettetek, lélekben is újjá kell születnetek.

 

Hogyan születhettek újjá? Vízből, Igéből és a Szentlélektől!

 

Miután megszülettetek, a szüleitek, keresztszüleitek elvittek titeket az Isten házába, hogy az Én szolgám megkereszteljen titeket. A szeretteitek jóvoltából a Szentháromság gyermekei lettetek. A keresztelésnél a szeretteitek a ti nevetekben mondtak ellene a gonosz léleknek és megvallották a hitüket. A keresztelés volt számotokra az újjászületés első lépése. Amikor elsőáldozóként és azután bérmálkozóként ti is tudatosan minden kísértésben ellene mondtatok a gonosz léleknek és tudatosan döntöttetek a Szentháromság mellett, ráléptetek az újjászületés útjára.

 

Az Ige által úgy változtok meg, ha rendszeresen olvassátok a Bibliát és gyakorlatba teszitek azt. Igy az égi üzenet a szívetekbe hatol és kovászként átformál titeket igazi keresztényekké. Az újjászületés egy folyamat, amely egész életetekben tart.

 

Mindazok, akik megkeresztelkedtek és élik a keresztséget, mindazok, akik olvassák és élik az égi üzeneteimet, azoknak az életét elkezdi személyesen irányítani a Szentlélek. A Szentlélek belső indítást ad, hogy tegyétek meg áldozatok árán is azt a jót, amit olvastatok a Szentírásban, és kerüljétek el a bűnt, ami rossz irányba visz titeket. Ha a Szentlélek vezetésére bízzátok magatokat, Ő az indítások és tiltások mellett irányítani fog, a szomorúságba megvígasztal, tudatlanságotokban tanít, gyengeségetekben megerősít, bűneitektől megtisztít, megvilágosít és szentté tesz titeket. Az isteni indítások és tiltások által a keskeny útra kerültök és lelki örömben, békességben, szeretetben mentek előre az újjászületés útján. Erről a keskeny útról, ha letértek a gonosz lélek, a bűnös világ és a gyengeségeitek miatt, akkor a bűnbánatban és a bűnbocsánatban térhettek vissza Hozzánk. Vigyázzatok, kérjétek a Szentlélektől a lelkek megkülönböztetésének az ajándékát, mert nem minden hangra kell halgassatok. Az a Hang ami épít, buzdít, vigasztal, felemel, a Szentírással, az Egyház tanításával megegyezik, az a Szentlélektől van. Erre mindig kell hallgatni, mert a Menny fele visz. Az a Hang, amely rombol, elszomorít, vádol, amely az önpusztítás felé vezet, az a gonosz lélektől van. Erre soha nem szabad hallgatni, mert rossz irányba, a pokol felé visz.

 

Ellenőrizzétek önmagatokat, vajon ráléptetek-e az újjászületés útjára? Akik újjászülettek Vízből, Igéből és a Szentlélek által, azoknak megváltoznak a viszonyulásaik Velünk szemben. Ezek a gyermekeim megbékélve élnek Velünk. A szöllőtő és a szöllővessző példázata szerint a szív ima és a kötött ima által bensőséges kapcsolatba kerültök Velünk. Gyermekeim a Mi Nevünkben felveszik a harcot a gonosz lélekkel és követőivel. Választottaim vállalják a gyalázatot Miattunk. Ők, mindent a Mi dicsőségünkre, megörvendeztetésünkre tesznek. Állandó lelki készenlétben várják a találkozást Velünk. Nincs félelem bennük a halál miatt, sőt üdvbizonyosságuk van. Mivel Isten Országát már a Földön a szívükben hordozzák, örökségük lesz az Isten Országa. Ők alávetik magukat az Igének és megtanulnak a Szentlélekre hallgatni.

 

Hogyan viszonyulnak az újjászületett gyermekeim a felebarátaikhoz? Ők nincsenek senki fölött, senki ellen, csak a felebarátaik mellett. Szeretetben, békességben, egységben élnek minden vallásúval és nemzetiségüvel. Ők, mindenkinek: a javán, újjászületésén, üdvösségén dolgoznak.

 

Hogyan viszonyulnak az újjászületett gyermekeim önmagukhoz? Lelki éhség és lelki szomjúság jellemzi őket a lelki dolgok iránt. Ezért olvassák rendszeresen a Szentírást, a Szentek életét, az építő könyveket, ezért járnak rendszeresen a templomba prédikációt hallgatni, ezért néznek építő filmeket, ezért mennek lelki közösségbe, hogy épüljenek és építsenek másokat. Nekik csak olyan barátaik vannak, akik a jó irányba tartanak . Választottaim másképpen gondolkoznak, beszélnek, élnek, mint az alvilág és az evilág fiai. Számukra a lélek lesz az első helyen, nem a test. Ők a maradandó dolgokra teszik a hagsúlyt és nem a mulandókra. Ők, szívesen adakoznak szent célokra, mert hiszik azt, hogy százszorosan fogják azt visszakapni a Földön és az örök életben. Ők csak a jó példákat követik, és jó példát adnak felebarátaiknak.

 

Befejezésül még elmondom nektek azt nincs újraszületés a lélekvándorlás által, csak újjászületés a víz, az Ige és a  Szentlélek által!

 

Születésem hónapjában megáldalak titeket az újjászületés kegyelmével!!!

 

 

 

+ Stefano Gobbi atya beszéde San Marinóban 1996 június 24-én – Krisztus dicsőséges eljöveteléről

Ezen a Nemzetközi Papi lelkigyakorlaton, amelyet +Stefano Gobbi atya – a Máriás Papi Mozgalom – vezetője tartott kb. 300 pap, 25 püspök és egy bíboros vett részt. Ezt a lelkigyakorlatot röviden ismertetem.

Hol arat diadalt Mária Szeplőtelen Szíve? Egyedül Krisztus dicsőséges eljövetelében arat diadalt.

„Ne féljetek: miként egykor nektek ajándékozta Szívem az Üdvözítőt, úgy fogja ezekben az időkben nektek ajándékozni Szeplőtelen Szívem az Ő üdvösségének örömhírét. A szent éj gyümölcsének hamarosan fog örülni az egész világ, amelyet most átjár a sötétség, és amelyet elszakítottak Fiamtól. Szeplőtelen Szívem diadala akkor valósúl meg, amikor szegény eltévelyedett fiaim szívében újra megszületik Jézus! Legyen bizalmatok és ne kerítsen hatalmába sem az aggódás, sem a csüggedés! A rátok váró jövő fényes hajnalhasadás lesz az akkorra már megtisztult világ számára”. (Szűz Mária üzenete 1975 dec.24-én)

„Az elsőhöz lesz hasonló Jézus második eljövetele is. Ahogy ezen az éjszakán megszületett, úgy fog visszatérni Jézus dicsőségben, mielőtt végül eljön az utolsó ítéletre, amelynek órája még rejtve van az Atya titkai között. A világ teljesen be fog burkolózni az Isten tagadás sötétségébe. Igy szinte senki sem lesz képes az Ő fogadására. Amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a Földön? Jézus váratlanul fog eljönni, hogy megkezdje uralmát a világban!” (Szűz Mária üzenete 1978 dec.24-én)

Krisztus eljövetelét megszokott gondolatmenetünk szerint a parúziával (világvégi visszajövetellel) azonosítjuk, amikor majd, mint Bíró jön el. Jézus dicsőséges visszajöveteléről az utóbbi időben már készítettek teológiai kifejtést.

Mit mond a Szentírás Jézus második eljöveteléről? A Szentírás egyes részeiben azt találjuk, hogy Jézus ebbe a világba fog eljönni, ahol meg fogja semmisíteni a gonosz hatalmát.

·         „Amikor újra eljön az Emberfia, talál-e hitet a Földön?” (Lk.18,8) Ha hitet akar találni Jézus, akkor el kell, hogy jöjjön a Földre! Az utolsó ítéletkor megszűnik a Föld és ítélet következik, a Paradicsom vagy a pokol, de a Föld eltűnik.

·         „Galileai férfiak! Mit álltok itt Égre emelt szemekkel? Ez a Jézus, aki közületek felment a Mennybe, úgy jön el ismét, ahogy a szemetek láttára a Mennybe szállt.” (Ap.csel.1,11) „Eljön az Ég felhőin!” (Mt.26,64) Amíg vannak felhők, addig nem következik be az utolsó ítélet. Krisztus a felhőkön jön el erre a Földre!

·         „Az angyal bezárta a poklot, hogy a sárkány félre ne vezesse többé a nemzeteket” (Jel.20,3) Ennél fogva meg lesz törve a sátán hatalma. Életre kelnek mindazok, akiket azért öltek meg, mert nem imádták a vadállatot és bálvány képet, hogy Krisztussal uralkodjanak. Ez lesz az első feltámadás! A második feltámadás, az utolsó ítélet után minden emberre fog vonatkozni. Az ezer évet jelképesen kell értelmezni. Tény: Krisztus fog uralkodni, miután megtöri a sátán hatalmát és ártalmatlanná teszi azt.

·         „Akkor majd megjelenik a gonosz, akit az Úr Jézus elsöpör szája leheletével és megsemmisíti jövetelének és megjelenésének tündöklésével!” (2 Tessz.2,8) Az Úr még a világ vége előtt megjelenik, eljön és megsemmísiti a gonosz hatalmát.

Mit mond erről az Egyház Tanítóhivatala? Boldog II. János – Pál pápa mondta 1993-ban, az A.E.Á.-ban, a nagy Világifjúsági Találkozón. „A világ minden tájáról való fiatalok találkozóján felkiáltunk: Maranatha! Jöjj el, Uram Jézus!” (Jel.22,20) Nemrég kérdést intéztek a Hittani Kongregációhoz: Miképpen kell érteni Jézus dicsőséges eljövetelét? Mint utolsó ítéletre való eljövetelt, vagy még a Földre való eljövetelt? A válasz: „Ezzel a témával kapcsolatosan még sohasem nyilatkozott hivatalosan az Egyház! Ezért lehet akár az egyik, akár a másik felfogást is képviselni!

Krisztus második eljövetele milyen eseményekkel fog egybeesni?

·         Valamennyi teremtmény tökéletes módon fogja teljesíteni Isten Akaratát: „Legyen meg a Te Akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is!” „Jöjjön el a Te Országod!” Amikor Jézus újra eljön, a világ elfogadja az Ő Országát és újból tökéletes módon fogja dicsőíteni az Atyát, miként a teremtés kezdetén. Luisa Picaretta olasz misztikus, aki 60 évig bénán feküdt, 50 évig csak Oltáriszentséggel élt, akinek a boldoggá avatása elindult, sokat beszélt Krisztus eljövendő földi Országáról: „A teremtés után 2000 évvel következett be a vízözön, az emberiség megtisztítására, a következő 2000 év után következett a vérözön, a Megváltás. És újabb 2000 év után következik a tűzözön, a lelki tűz özöne, amely legyőzi a világban uralkodó gyűlölet tüzét és végül eljön erre a világra az Isten-i Akarat Országa, amikor minden teremtmény tökéletesen fogja tenni az Isten-i Akaratot.”

·         Jézus visszajövetele egybe esik a második Pünkösddel! A második Pünkösd világszinten fog végbemenni. Az egész világra leszáll különleges módon a Szentlélek és meg fogja tisztítani és át fogja alakítani minden ember szívét. Mindenki karizmatikus lesz és dicsőíteni fogja az Urat.

·         Jézus eljövetele a Földre az Isten-i Irgalmasság legnagyobb csodája lesz!Az isteni Irgalmasság csodája által: a bűnösök megtérnek, a gyengék támaszt, a betegek gyógyulást nyernek, a távollévők visszatérnek az Atya-i Házba, a megosztottak teljes egységre jutnak!” Ekkor lesz a szeretet civilizációja.

·         Jézus eljövetele egybe esik az Oltáriszentség megdicsőülésével! Jézus, aki eljön és dicsőségesen megnyilvánul, mintegy egyesül „azzal a Jézussal”, aki jelen van az Oltáriszentségben, és mintegy feltöri azoknak a színeknek az ajtaját, amelyek Őt még leplezik, hogy teljes hatalmával megmutatkozhasson, mindent megújitson és végül Új Eget és Új Földet hozzon! „Maranatha! Jöjj el, Uram Jézus!”

Házi feladat decemberre:

„LEGYEN A KÖSZÖNÉSÜNK EGYMÁS KÖZÖTT: MARANATHA! JÖJJ EL URAM JÉZUS!”

Előretekintés 2012 januárjára:

Elkezdődik az elkötelezett engesztelők intenzív felkészítése a Nagy Figyelmeztetésre! Aki csak tud, úgy jöjjön a kilencedre, amely januártól – szeptemberig tart, mintha a főpróbára jönne. Az utolsó idők témái elsőszombaton és elsővasárnap lesznek! Missziós lelkülettel adjuk át az üzeneteket és tanításokat mindazoknak, akik elfogadják azokat. Januárban 1-5-6-7-én lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyen, délután 13 órától! Jó volna, ha az Új Évet együtt kezdenénk!

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog Új Évet kívánunk minden engesztelőnek és jóakaratú embernek!

Visszatekintés 2011 novemberére

Elsőcsütörtök

Mondd Iluska, a megtérésed előtt és után hogyan viszonyultál a halálhoz?

Megtérésem előtt félelem volt bennem, amikor arra gondoltam, hogy egyszer én is meghalok, találkozni fogok Istennel és el kell számoljak az életemről. Hittem azt, hogy van Mennyország, Tisztítótűz és Pokol. Nem szerettem volna a Pokolba kerülni, amely örökké tart. Betegségeimben, amikor élet és halál között voltam, nagyon komolyan elgondolkoztam azon, ha most meghalnék vajon hová kerülnék? Elhatároztam, hogy megkeresem a Jó Istent még mielőtt meghalnék és bocsánatot kérek Tőle minden bűnömért, amit elkövettem, jóvá teszem azokat és új életet akarok kezdeni.

Megtérésem után eljutottam arra a szintre, hogy bármikor örömmel találkozzak az Irgalmas Jézussal. Elmúlt belőlem a félelem és helyére az üdvbizonyosság lépett. Minden nap arra törekszem, hogy kerüljem a bűnt, a bűnre vezető alkalmat és megőrizzem a lelki békét, amely elővételezett Mennyország a szívünkben. Kérlek titeket engesztelő testvéreim, hogy minden este úgy feküdjetek le bűnbánattal, mintha az az utolsó lehetőség lenne számotokra a megbékélésre.

Elsőpéntek

Mondd Iluska, szerinted mi teszi értékessé novemberben a temetőt?

Szerintem nagyon jó az, ha szeretteink sírján gyertyát gyújtunk, ha koszorút viszünk a sírra, ha rendbe tesszük azt, ha gyönyörű sírkövet állítunk… Ezek szerintem mégis másodlagosak. A legfontosabb az, ha szeretteinkért imát, böjtöt, szentmiséket, zarándoklatokat, jócselekedeteket, szenvedéseinket, Istennek tetsző életünket ajánljuk fel. Szerintem csak ezek azok a jó dolgok, amelyek igazán széppé, értékessé teszik a temetőt, elköltözött szeretteink életét és a miénket is. Én arra kérlek titeket, hogy éljetek úgy, mint Éva Asszony, hogy púrgatórium nélkül jussatok a Mennyországba.

Elsőszombat

A Szűzanya hála könnyeket hullatott reánk örömében, azért, mert egyre többen komolyan vesszük az engesztelést. A Szűzanya kérései voltak: legyünk tiszta, fehér rózsácskái, legyünk hűségesek ezen a keskeny úton, tartsunk minden este lelkiismeret vizsgálatot és reggelenként lelki bemosakodást végezzünk. Három nagyon fontos dolgot kért: végezzük el minden reggel a felajánló és áldáskérő imát, amely által teljes védelemben részesülünk. Ne szégyeljük az engesztelők keresztjét, amely által külső védelemben részesülünk. A szent olajjal kenjük meg magunkat és szeretteinket, amely által tisztulásban, gyógyulásban, szabadulásban részesülhetünk.

Elsővasárnap

Mondd Iluska, az életedben voltak-e túlvilági tapasztalataid?

Igen, egyszer! Szűlésem után élet – halál állapotába kerültem. Ekkor nagyon sok fehér ruhába öltözött angyalt láttam, akik összekulcsolt kezekkel imádkoztak értem, hogy meggyógyuljak és fel tudjam nevelni gyermekemet.

Szerinted, ha elveszítünk valakit a családból, akit nagyon szerettünk, hogyan engedhetjük el Isten Kezébe? Ez nagyon fájdalmas érzés! Nekünk is nagyon hiányzott Éva Asszony miután meghalt. De, amikor megjelent ragyogó formában, vele együtt boldogok voltunk.

A mennyei Atya üzenete volt elsővasárnap, hogy áldozatos jelenlétünkkel megenyhithetjük az Ő Igazságos haragját, amelyet a bűnben élő emberiség miatt érez. Megköszönte azt, hogy már nem félelemmel, hanem szeretettel közeledünk Hozzá. Kérte, ne aggodalmaskodjunk, mert velünk van életünk minden helyzetében és nagyon szeret minket!

Krisztus Király ünnepe

Én mindig örömmel várom Krisztus Király ünnepét és arra törekszem, hogy megörvendeztessem Őt. Mivel örvendeztettem meg Krisztus Királyt? Engesztelek azokért, akik csak töviskoronát vagy vegyes koronát (egy tövis-egy virág) tesznek még a XXI. század elején is Szent Fejére. Én arra törekszem, minden nap, hogy csak virágkoszorút tegyek Krisztus Király fejére. 13 évvel ezelőtt, még Érsemjénben koronáztuk meg először Krisztus Királyt, a kérésére. Amikor a Nap sugarai rávetődtek Krisztus Király Szívére tudtuk, hogy örül ennek az ünnepnek és nekünk is, hogy engedelmeskedtünk Neki.

Itt, a Szentháromság hegyen érzem, hogy a Szentháromság áldó karokkal vár. Ők segítenek, hogy békésen vigyük a keresztünket. Krisztus Király az Ő megáldott szobra által: szeret, megáld, örül, hogy engeszteljük Szent Sebeit. Ő elmondta, hogy megjelölte a kereszt és a háromszög jelével nemcsak a Szent Hegyet, hanem az engesztelőket is.

Fény és erő árad a Szent Hegyről. Itt, megértjük mit kell tenni az utolsó időben és erőt is kapunk a példás engesztelő életre. Krisztus Király kérte, hogy szeressük Őt az Oltáriszentségbe, áldozzunk tiszta szívvel rendszeresen, szeressük a szentséglátogatást és szentségimádást. Végül azt kérte Krisztus Király, hogy szeressük a csendet, mert csak általa veheti fel velünk a kapcsolatot.

(kérdezett Ft. Csilik János)
a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”