Nagyfalu 2010-2011

2010 (2011) – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE – DECEMBER
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
75. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át Jézus születésének történetét! (Mt.1,2;Lk.1;2;Jn.1)
Havi mottó: „Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki Asszonytól született…!”
(Gal 4,4)
Havi imaszándék: azért könyörögjünk együtt, hogy minél több édesanya örömmel vállalja gyermeke megszülését és Isten Akarata szerínti felnevelését!
Konkrét feladatunk: köszönjük meg édesanyánknak, hogy megszűlt és szeretettel felnevelt minket!
Békével, szeretettel és örömmel teljes karácsonyi ünnepet és Istentől megáldott Új Évet kívánunk mindenkinek!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 decemberében
 
 
Szeretteim! Jézus, szavak nélkül is, már a születésekor tanított titeket. Tudnotok kell, mindennek, ami Jézus születésekor végbement mélységes mondanivalója van.
 
Jézus Betlehemben született!Betlehem, azt jelenti, a kenyér háza. Ő, Aki jászolban született a világ éltető, mennyei Kenyere. „Aki eszi az Én Testemet és issza az Én Véremet, annak örök élete van”.
 
Jézus nem Názáretben, hanem egy idegen helyen született!Ő ezzel azt hírdeti: csak átutazók vagytok itt a Földön, egy utas, aki utazik tovább. A ti házatok a Mennyben van!
 
Jézus a pásztorok és a bárányok szállásán született.Ő, a kicsik és a nagyok Jó Pásztora, Aki az életét is feláldozta juhaiért.
 
Jézus egy bűzös istállóban született.Jézus születésekor a Föld olyan volt, mint egy bűzös istálló. Jézus isteni Irgalmának az illatát hozta el a Földre.
 
Jézus rejtekben született!Ő az elrejtett Isten, aki jelen van a szentségekben, a felebarátban, a Bibliában.
 
Jézus a sötétség csúcsán, éjfélkor született,amikor az emberiség nagy része lelki sötétségben élt. Üzenete: ne legyetek a sötétség és az eltérés fiai. Legyetek a világosság és a megtérés fiai. „Úgy világítson a ti jó példátok az emberek előtt, hogy látva a ti jótetteiteket, dícsérjék a mennyei Atyát.”
 
Jézus télen, a hidegben született,akkor, amikor az emberek többségének a szívében szeretetlenség volt. Jézus elhozta a világba, a szívekbe a meleget, a szeretetet, a boldogságot.

 

Jézus születése idején Rómában a harc istenének a temploma zárva volt.Ahol nincs a szívekben Jézus, ott harc, békétlenség és minden rossz megtalálható. Ahol Jézust beengedik a szívekbe, a családba, ott Vele együtt megszületik a Béke.

 

Jézus gyermekként jött a Földre!Ő nem félelmet, hanem szeretetet vált ki az emberekből. Ma is azt mondja: ‘Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a Mennyországba!’

 

Jézus szegénységben jött közzétek.A szegénység lelkülete azt jelenti, elégedjetek meg azzal, amitek van, legyetek hálásak mindenért. Ne legyetek elégedetlenek, mértéktelenek, telhetetlenek.

 

Jézus születését az angyalok az egyszerű, alázatos pásztoroknak hírdetik, és nem gőgös farizeusoknak és írástudóknak. Jézus mondta: Áldalak Téged Atyám, Ég és Föld Ura, mivel elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak előtt és kinyilatkoztattad az egyszerűeknek.

 

Jézus születését csodálatos csillag hírdette. Tanítása: e gonosz és romlott nemzedékben, úgy kell ragyogjatok, mint a csillagok a világ mindenségben.

 

Jézus, Augusztusz császár népszámlálása idején született.Ezáltal arra tanít titeket, egyszer mindenki Isten előtt kell elszámoljon az életével!

 

Jézus születését december 25-én, karácsonykor ünneplitek.Karácsony jelentése – incarnatio – megtestesülés. Az Ige Testté lett és köztetek lakozott! Kérjétek Jézustól azt a kegyelmet, hogy testetek az Ő Szent Testévé, véretek az Ő Szent Vérévé változzon.

 

Jézus születése napján háromféle eljövetelére emlékeztek!Ő eljött emberi formában, Betlehemben; eljött szentségi formában és eljön isteni hatalommal az utolsó ítéleten.

 

Jézus születése napján háromféle születésére emlékeztek: örök születésére, az Atyától; időben való születésére, Máriától és lelki születésére, a szívetekben. Hiába született meg Jézus Betlehemben, ha nem születik meg a szívetekben! Jézus kéri: a jászolban ne hagyjatok, szívetekbe fogadjatok! Ne hagyjatok a templomban, vigyetek magatokkal!!!

 

Jézus születésének ünnepe, az ajándékozás ideje. Gondoljatok arra, hogy a mennyei Atya ajándékozó Isten. A legcsodálatosabb ajándék, akit átvehettek Tőle: Jézus. Éljetek minden nap abban a tudatban, hogy Istentől megajándékozott teremtményeim vagytok.   

 

 
Most megáldalak titeket Jézus szeretettel teljes lelkületével!”
Házi feladat decemberre:
„JÉZUSOM TANíTS MEG ÚGY ÉLNI, HOGY SZERETTEIM ELMONDHASSÁK RÓLAM, ŐSZINTÉN: JÓ, HOGY MEGSZÜLETTÉL!!!”
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya közvetítésével kapjuk!)
 
MI TÖRTÉNT JÉZUS SZÜLETÉSE ELŐTT, JÉZUS SZÜLETÉSEKOR ÉS JÉZUS SZÜLETÉSE UTÁN
Krisztus előtt 39-ben, egy Heródes nevű pogány lett, Judea királya! Ő, idegen származású volt. Ő volt az, aki meggyilkoltatta a kisdedeket. Krisztus után 1-ben halt meg. Heródest, fia Heródes Antipász követte (Kr.u.1-40). Ő volt az, aki Keresztelő Jánost megölette és Jézus Krisztust kínszenvedése alkalmával gúnyruhába öltöztette.

 

Őt, nagy Heródes unokája, Heródes Agrippa követte a trónon. Ő volt az, aki id. Szt. Jakab apostolt lefejeztette és Péter apostolt bebörtönöztette. Káromlóan istennek nevezte magát, de még életében férgek kezdték testét emészteni (+ Kr.u.44). Krisztus után a 70-ik évben Titusz római hadvezér feldúlta Jeruzsálemet. Ekkor szóródtak szét a zsidók az egész világon. Krisztus Urunk születésének évétől veszi kezdetét a keresztény időszámítás. A Krisztust megelőző időszakot Ó-szövetségnek és az Őt követő időt Új-szövetségnek nevezzük. Jeruzsálemen kívül leginkább említésre méltó helyek a Szentföldön Betlehem és Názáret. Jeruzsálemtől 10 km-re, délre fekszik Betlehem, Jézus születési helye. Názáret, Isten Anyjának a lakóhelye, Krisztus Urunk születésének hírüladása idején, továbbá Jézus tartózkodási helye 30 éves koráig.

 

A názáreti Jézus a világ Megváltója. Őbenne teljesedtek be a próféták jövendőlései. Az Ég angyalai Megváltónak hirdették Jézust. „Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek és majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, Krisztus az Úr, Dávid városában! Ez lesz a jel: találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket. (Lk.2,10-11) Szent Józsefnek szintén angyal adta tudtára álmában Krisztus Urunk csodálatos születését: „Szűz Mária, Fiút fog szűlni, kit Jézusnak fogsz nevezni, mert Ő szabadítja meg népét bűneitől.” (Mt.1,21)

 

Krisztus születését Gábriel arkangyal vitte hírül Szűz Máriának, aki Názáretben lakott. (Mt.1,21) Gábriel arkangyal hagyta meg Szűz Máriának, hogy isteni gyermekét Jézusnak (Jehosua) hívja (Lk.1,31), ami annyit jelent: Megváltó (Mt.1,21) Innen van a szokásos Krisztus monogram: I.H.S. Gábriel arkangyal híradására emlékeztet Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, március 25-én, továbbá a naponkénti három harangozás. Krisztus születésének hírüladása után, Szűz Mária meglátogatta Erzsébetet, aki Keresztelő Szent János édesanyja volt. Ezt az eseményt Sarlós Boldogasszony ünnepén tartjuk (jul.2). A megtestesülés titokteljes csodáját Szt. József senkivel sem közölte, mert a zsidók nem hitték volna el, sőt az ő törvényük szerint Máriát meg is kövezték volna.  Ő Szűz Mária védője volt és a törvény előtt Jézus atyjaként szerepelt.
Krisztus Urunk, Szűz Máriától született Betlehemben!  Máriának Józseffel együtt, szülővárosában, Betlehemben kellett jelentkeznie, mert Augusztusz római császár népszámlálást rendelt el. (Lk.2,1) Szűz Máriának istállóban kellett megszűlnie isteni Gyermekét, mert Betlehemben a nagy tömeg miatt nem volt hely számára. (Lk.2,7) Ma is mutogatnak Betlehem mellett egy 12 m. hosszú és 4 m. széles és 3m. magas mészkő barlangot, amelyet Krisztus születési helyeként tisztelnek. Szt. Ágoston mondja: „Ime a világ hordozója jászolban fekszik. Az angyalok táplálóját emberi anya táplálja. Az erősség gyenge lett, hogy a gyöngéket megerősítse.” Krisztus születésének emlékére ünnepeljük a Karácsonyt! Karácsony, dec.25-én, tehát kilenc hónappal Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe után van. A betlehemi barlang fölé, amelyben Jézus született, később Szt. Katalin tiszteletére templomot építettek. December vége felé a nappalok ismét hosszabbodnak, ami találóan jelképezi a világ Világosságának Földre jövetelét. A karácsony, az incarnació – megtestesűlés szóbol származik. A régi pogányok december végén, a nap-istenség tiszteletére ünnepeltek.

 

A karácsony ünnepét megelőző éjszakát „karácsony éjjel”-nek nevezzük. A legtöbb templomban karácsonykor jászolt állítanak. Az első jászolt Assisi Szt. Ferenc készítette. Szinte minden háznál karácsonyfa van. Ez részben a paradicsomi végzetes fára, részben Jézus keresztfájára emlékeztet. A karácsonyi ajándékok, Jézusra emlékeztetnek, akit az emberiség az Atya Istentől kapott.

 

A karácsonyt megelőző négy hetet adventnek nevezzük. Ezek a hetek a Krisztust megelőző 4000 évet jelképezik. Ez a szent idő, amely a pogányság nyomorára és a bűnbeesésre emlékeztet, mindig a bűnbánatnak volt az ideje. A IV. századtól Krisztus születésének a megünneplésétől, a keresztények hetente háromszor böjtöltek az adventben: hétfőn, szerdán és pénteken. Az Égyház az első Ádám és a második Ádám egymás mellé állításával Isten nagy Irgalmára akar emlékeztetni, amely Jézus megtestesülése által nyilvánult meg. Advent idejére esik Szeplőtelen Fogantatás ünnepe. Szűz Mária a lelki tisztaságra hív meg titeket.

 

Az újszülött isteni gyermeket legelőször a pásztorok, azután a napkeleti bölcsek imádták. Ők a szegényeket és a gazdagokat képviselték Jézus jászolánál. Az isteni gyermek körülmetélése alkalmával a Jézus nevet kapta. A körülmetélés zsidó szertartás volt, amely az embert a bűnből való tisztulásra szólította fel. Nagy ereje van Jézus Nevének: segítséget ad a kísértésben, megvéd a szerencsétlenségben, e Név elől a pokoli szellemek menekülnek.

 

Az isteni gyermeket 40 napos korában bemutatták a jeruzsálemi templomban. Ezt az eseményt Gyertyaszentelő Boldog Asszony ünnepén tartjuk. A gyertyaszentelés Krisztusra figyelmeztet, aki a világ Világossága. A gyermek Jézus 9 hónapos korában került Egyiptomba, amikor a szülei elmenekítették a vérengző Heródes elől. A betlehemi kisdedek vértanú halálukkal elnyerték az üdvösséget. Kairó egyik külvárosában ősidőktől tisztelik a Szentcsalád egyiptomi lakhelyét. Emmerich Katalin látomásai szerint a gyerek Jézus 7 évig volt Egyiptomban és a 8-ik életévében tért vissza Názáretbe. Tizenkét éves korában Jézus felment a Jeruzsálemi templomba. Bölcsességén csodálkoztak az írástudók. A szüleinek tudomására hozta, a három napos keresés után, Neki elsősorban a Mennyei Atyára kell figyelnie és az Ő Akaratát kell teljesítenie.

 

Köszönjünk így karácsony szent idejében: Krisztus megszületett! Valóban megszületett!

2011(2012) – A NAGY FIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE – DECEMBER
”Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok!” (Mt.24,44)
87. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a következő fejezeteket: Jel. 1;2, Mt. 24;25.
Havi mottó:„Aki nem születik újjá vízből, Igéből és Szentlélekből, nem mehet be Isten Országába!”(Jn.3,5)
Havi imaszándék: könyörögjünk az engesztelő közösség és az egész emberiség újjászületéséért!
Konkrét feladatunk: böjtöljünk húsmentesen a böjti napokon egészen Karácsonyig!
 
Tanítás az Úr Jézustól 2011 decemberében
„Az új egyházi év kezdetén, amikor születésemre emlékeztek, az újjászületésről akarok beszélni nektek.

Amikor a Földön éltem, azt mondtam Nikodémusnak és most nektek is: ha nem születtek újjá, nem mehettek be az Isten Országába. Nem elég az, hogy fizikailag megszülettetek, lélekben is újjá kell születnetek.

 

Hogyan születhettek újjá? Vízből, Igéből és a Szentlélektől!

 

Miután megszülettetek, a szüleitek, keresztszüleitek elvittek titeket az Isten házába, hogy az Én szolgám megkereszteljen titeket. A szeretteitek jóvoltából a Szentháromság gyermekei lettetek. A keresztelésnél a szeretteitek a ti nevetekben mondtak ellene a gonosz léleknek és megvallották a hitüket. A keresztelés volt számotokra az újjászületés első lépése. Amikor elsőáldozóként és azután bérmálkozóként ti is tudatosan minden kísértésben ellene mondtatok a gonosz léleknek és tudatosan döntöttetek a Szentháromság mellett, ráléptetek az újjászületés útjára.

 

Az Ige által úgy változtok meg, ha rendszeresen olvassátok a Bibliát és gyakorlatba teszitek azt. Igy az égi üzenet a szívetekbe hatol és kovászként átformál titeket igazi keresztényekké. Az újjászületés egy folyamat, amely egész életetekben tart.

 

Mindazok, akik megkeresztelkedtek és élik a keresztséget, mindazok, akik olvassák és élik az égi üzeneteimet, azoknak az életét elkezdi személyesen irányítani a Szentlélek. A Szentlélek belső indítást ad, hogy tegyétek meg áldozatok árán is azt a jót, amit olvastatok a Szentírásban, és kerüljétek el a bűnt, ami rossz irányba visz titeket. Ha a Szentlélek vezetésére bízzátok magatokat, Ő az indítások és tiltások mellett irányítani fog, a szomorúságba megvígasztal, tudatlanságotokban tanít, gyengeségetekben megerősít, bűneitektől megtisztít, megvilágosít és szentté tesz titeket. Az isteni indítások és tiltások által a keskeny útra kerültök és lelki örömben, békességben, szeretetben mentek előre az újjászületés útján. Erről a keskeny útról, ha letértek a gonosz lélek, a bűnös világ és a gyengeségeitek miatt, akkor a bűnbánatban és a bűnbocsánatban térhettek vissza Hozzánk. Vigyázzatok, kérjétek a Szentlélektől a lelkek megkülönböztetésének az ajándékát, mert nem minden hangra kell halgassatok. Az a Hang ami épít, buzdít, vigasztal, felemel, a Szentírással, az Egyház tanításával megegyezik, az a Szentlélektől van. Erre mindig kell hallgatni, mert a Menny fele visz. Az a Hang, amely rombol, elszomorít, vádol, amely az önpusztítás felé vezet, az a gonosz lélektől van. Erre soha nem szabad hallgatni, mert rossz irányba, a pokol felé visz.

 

Ellenőrizzétek önmagatokat, vajon ráléptetek-e az újjászületés útjára? Akik újjászülettek Vízből, Igéből és a Szentlélek által, azoknak megváltoznak a viszonyulásaik Velünk szemben. Ezek a gyermekeim megbékélve élnek Velünk. A szöllőtő és a szöllővessző példázata szerint a szív ima és a kötött ima által bensőséges kapcsolatba kerültök Velünk. Gyermekeim a Mi Nevünkben felveszik a harcot a gonosz lélekkel és követőivel. Választottaim vállalják a gyalázatot Miattunk. Ők, mindent a Mi dicsőségünkre, megörvendeztetésünkre tesznek. Állandó lelki készenlétben várják a találkozást Velünk. Nincs félelem bennük a halál miatt, sőt üdvbizonyosságuk van. Mivel Isten Országát már a Földön a szívükben hordozzák, örökségük lesz az Isten Országa. Ők alávetik magukat az Igének és megtanulnak a Szentlélekre hallgatni.

 

Hogyan viszonyulnak az újjászületett gyermekeim a felebarátaikhoz? Ők nincsenek senki fölött, senki ellen, csak a felebarátaik mellett. Szeretetben, békességben, egységben élnek minden vallásúval és nemzetiségüvel. Ők, mindenkinek: a javán, újjászületésén, üdvösségén dolgoznak.

 

Hogyan viszonyulnak az újjászületett gyermekeim önmagukhoz? Lelki éhség és lelki szomjúság jellemzi őket a lelki dolgok iránt. Ezért olvassák rendszeresen a Szentírást, a Szentek életét, az építő könyveket, ezért járnak rendszeresen a templomba prédikációt hallgatni, ezért néznek építő filmeket, ezért mennek lelki közösségbe, hogy épüljenek és építsenek másokat. Nekik csak olyan barátaik vannak, akik a jó irányba tartanak . Választottaim másképpen gondolkoznak, beszélnek, élnek, mint az alvilág és az evilág fiai. Számukra a lélek lesz az első helyen, nem a test. Ők a maradandó dolgokra teszik a hagsúlyt és nem a mulandókra. Ők, szívesen adakoznak szent célokra, mert hiszik azt, hogy százszorosan fogják azt visszakapni a Földön és az örök életben. Ők csak a jó példákat követik, és jó példát adnak felebarátaiknak.

 

Befejezésül még elmondom nektek azt nincs újraszületés a lélekvándorlás által, csak újjászületés a víz, az Ige és a  Szentlélek által!

 

Születésem hónapjában megáldalak titeket az újjászületés kegyelmével!!!

 

 

 

+ Stefano Gobbi atya beszéde San Marinóban 1996 június 24-én – Krisztus dicsőséges eljöveteléről

Ezen a Nemzetközi Papi lelkigyakorlaton, amelyet +Stefano Gobbi atya – a Máriás Papi Mozgalom – vezetője tartott kb. 300 pap, 25 püspök és egy bíboros vett részt. Ezt a lelkigyakorlatot röviden ismertetem.

Hol arat diadalt Mária Szeplőtelen Szíve? Egyedül Krisztus dicsőséges eljövetelében arat diadalt.

„Ne féljetek: miként egykor nektek ajándékozta Szívem az Üdvözítőt, úgy fogja ezekben az időkben nektek ajándékozni Szeplőtelen Szívem az Ő üdvösségének örömhírét. A szent éj gyümölcsének hamarosan fog örülni az egész világ, amelyet most átjár a sötétség, és amelyet elszakítottak Fiamtól. Szeplőtelen Szívem diadala akkor valósúl meg, amikor szegény eltévelyedett fiaim szívében újra megszületik Jézus! Legyen bizalmatok és ne kerítsen hatalmába sem az aggódás, sem a csüggedés! A rátok váró jövő fényes hajnalhasadás lesz az akkorra már megtisztult világ számára”. (Szűz Mária üzenete 1975 dec.24-én)

„Az elsőhöz lesz hasonló Jézus második eljövetele is. Ahogy ezen az éjszakán megszületett, úgy fog visszatérni Jézus dicsőségben, mielőtt végül eljön az utolsó ítéletre, amelynek órája még rejtve van az Atya titkai között. A világ teljesen be fog burkolózni az Isten tagadás sötétségébe. Igy szinte senki sem lesz képes az Ő fogadására. Amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a Földön? Jézus váratlanul fog eljönni, hogy megkezdje uralmát a világban!” (Szűz Mária üzenete 1978 dec.24-én)

Krisztus eljövetelét megszokott gondolatmenetünk szerint a parúziával (világvégi visszajövetellel) azonosítjuk, amikor majd, mint Bíró jön el. Jézus dicsőséges visszajöveteléről az utóbbi időben már készítettek teológiai kifejtést.

Mit mond a Szentírás Jézus második eljöveteléről? A Szentírás egyes részeiben azt találjuk, hogy Jézus ebbe a világba fog eljönni, ahol meg fogja semmisíteni a gonosz hatalmát.

·         „Amikor újra eljön az Emberfia, talál-e hitet a Földön?” (Lk.18,8) Ha hitet akar találni Jézus, akkor el kell, hogy jöjjön a Földre! Az utolsó ítéletkor megszűnik a Föld és ítélet következik, a Paradicsom vagy a pokol, de a Föld eltűnik.

·         „Galileai férfiak! Mit álltok itt Égre emelt szemekkel? Ez a Jézus, aki közületek felment a Mennybe, úgy jön el ismét, ahogy a szemetek láttára a Mennybe szállt.” (Ap.csel.1,11) „Eljön az Ég felhőin!” (Mt.26,64) Amíg vannak felhők, addig nem következik be az utolsó ítélet. Krisztus a felhőkön jön el erre a Földre!

·         „Az angyal bezárta a poklot, hogy a sárkány félre ne vezesse többé a nemzeteket” (Jel.20,3) Ennél fogva meg lesz törve a sátán hatalma. Életre kelnek mindazok, akiket azért öltek meg, mert nem imádták a vadállatot és bálvány képet, hogy Krisztussal uralkodjanak. Ez lesz az első feltámadás! A második feltámadás, az utolsó ítélet után minden emberre fog vonatkozni. Az ezer évet jelképesen kell értelmezni. Tény: Krisztus fog uralkodni, miután megtöri a sátán hatalmát és ártalmatlanná teszi azt.

·         „Akkor majd megjelenik a gonosz, akit az Úr Jézus elsöpör szája leheletével és megsemmisíti jövetelének és megjelenésének tündöklésével!” (2 Tessz.2,8) Az Úr még a világ vége előtt megjelenik, eljön és megsemmísiti a gonosz hatalmát.

Mit mond erről az Egyház Tanítóhivatala? Boldog II. János – Pál pápa mondta 1993-ban, az A.E.Á.-ban, a nagy Világifjúsági Találkozón. „A világ minden tájáról való fiatalok találkozóján felkiáltunk: Maranatha! Jöjj el, Uram Jézus!” (Jel.22,20) Nemrég kérdést intéztek a Hittani Kongregációhoz: Miképpen kell érteni Jézus dicsőséges eljövetelét? Mint utolsó ítéletre való eljövetelt, vagy még a Földre való eljövetelt? A válasz: „Ezzel a témával kapcsolatosan még sohasem nyilatkozott hivatalosan az Egyház! Ezért lehet akár az egyik, akár a másik felfogást is képviselni!

Krisztus második eljövetele milyen eseményekkel fog egybeesni?

·         Valamennyi teremtmény tökéletes módon fogja teljesíteni Isten Akaratát: „Legyen meg a Te Akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is!” „Jöjjön el a Te Országod!” Amikor Jézus újra eljön, a világ elfogadja az Ő Országát és újból tökéletes módon fogja dicsőíteni az Atyát, miként a teremtés kezdetén. Luisa Picaretta olasz misztikus, aki 60 évig bénán feküdt, 50 évig csak Oltáriszentséggel élt, akinek a boldoggá avatása elindult, sokat beszélt Krisztus eljövendő földi Országáról: „A teremtés után 2000 évvel következett be a vízözön, az emberiség megtisztítására, a következő 2000 év után következett a vérözön, a Megváltás. És újabb 2000 év után következik a tűzözön, a lelki tűz özöne, amely legyőzi a világban uralkodó gyűlölet tüzét és végül eljön erre a világra az Isten-i Akarat Országa, amikor minden teremtmény tökéletesen fogja tenni az Isten-i Akaratot.”

·         Jézus visszajövetele egybe esik a második Pünkösddel! A második Pünkösd világszinten fog végbemenni. Az egész világra leszáll különleges módon a Szentlélek és meg fogja tisztítani és át fogja alakítani minden ember szívét. Mindenki karizmatikus lesz és dicsőíteni fogja az Urat.

·         Jézus eljövetele a Földre az Isten-i Irgalmasság legnagyobb csodája lesz!Az isteni Irgalmasság csodája által: a bűnösök megtérnek, a gyengék támaszt, a betegek gyógyulást nyernek, a távollévők visszatérnek az Atya-i Házba, a megosztottak teljes egységre jutnak!” Ekkor lesz a szeretet civilizációja.

·         Jézus eljövetele egybe esik az Oltáriszentség megdicsőülésével! Jézus, aki eljön és dicsőségesen megnyilvánul, mintegy egyesül „azzal a Jézussal”, aki jelen van az Oltáriszentségben, és mintegy feltöri azoknak a színeknek az ajtaját, amelyek Őt még leplezik, hogy teljes hatalmával megmutatkozhasson, mindent megújitson és végül Új Eget és Új Földet hozzon! „Maranatha! Jöjj el, Uram Jézus!”

Házi feladat decemberre:

„LEGYEN A KÖSZÖNÉSÜNK EGYMÁS KÖZÖTT: MARANATHA! JÖJJ EL URAM JÉZUS!”

Előretekintés 2012 januárjára:

Elkezdődik az elkötelezett engesztelők intenzív felkészítése a Nagy Figyelmeztetésre! Aki csak tud, úgy jöjjön a kilencedre, amely januártól – szeptemberig tart, mintha a főpróbára jönne. Az utolsó idők témái elsőszombaton és elsővasárnap lesznek! Missziós lelkülettel adjuk át az üzeneteket és tanításokat mindazoknak, akik elfogadják azokat. Januárban 1-5-6-7-én lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyen, délután 13 órától! Jó volna, ha az Új Évet együtt kezdenénk!

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog Új Évet kívánunk minden engesztelőnek és jóakaratú embernek!

Visszatekintés 2011 novemberére

Elsőcsütörtök

Mondd Iluska, a megtérésed előtt és után hogyan viszonyultál a halálhoz?

Megtérésem előtt félelem volt bennem, amikor arra gondoltam, hogy egyszer én is meghalok, találkozni fogok Istennel és el kell számoljak az életemről. Hittem azt, hogy van Mennyország, Tisztítótűz és Pokol. Nem szerettem volna a Pokolba kerülni, amely örökké tart. Betegségeimben, amikor élet és halál között voltam, nagyon komolyan elgondolkoztam azon, ha most meghalnék vajon hová kerülnék? Elhatároztam, hogy megkeresem a Jó Istent még mielőtt meghalnék és bocsánatot kérek Tőle minden bűnömért, amit elkövettem, jóvá teszem azokat és új életet akarok kezdeni.

Megtérésem után eljutottam arra a szintre, hogy bármikor örömmel találkozzak az Irgalmas Jézussal. Elmúlt belőlem a félelem és helyére az üdvbizonyosság lépett. Minden nap arra törekszem, hogy kerüljem a bűnt, a bűnre vezető alkalmat és megőrizzem a lelki békét, amely elővételezett Mennyország a szívünkben. Kérlek titeket engesztelő testvéreim, hogy minden este úgy feküdjetek le bűnbánattal, mintha az az utolsó lehetőség lenne számotokra a megbékélésre.

Elsőpéntek

Mondd Iluska, szerinted mi teszi értékessé novemberben a temetőt?

Szerintem nagyon jó az, ha szeretteink sírján gyertyát gyújtunk, ha koszorút viszünk a sírra, ha rendbe tesszük azt, ha gyönyörű sírkövet állítunk… Ezek szerintem mégis másodlagosak. A legfontosabb az, ha szeretteinkért imát, böjtöt, szentmiséket, zarándoklatokat, jócselekedeteket, szenvedéseinket, Istennek tetsző életünket ajánljuk fel. Szerintem csak ezek azok a jó dolgok, amelyek igazán széppé, értékessé teszik a temetőt, elköltözött szeretteink életét és a miénket is. Én arra kérlek titeket, hogy éljetek úgy, mint Éva Asszony, hogy púrgatórium nélkül jussatok a Mennyországba.

Elsőszombat

A Szűzanya hála könnyeket hullatott reánk örömében, azért, mert egyre többen komolyan vesszük az engesztelést. A Szűzanya kérései voltak: legyünk tiszta, fehér rózsácskái, legyünk hűségesek ezen a keskeny úton, tartsunk minden este lelkiismeret vizsgálatot és reggelenként lelki bemosakodást végezzünk. Három nagyon fontos dolgot kért: végezzük el minden reggel a felajánló és áldáskérő imát, amely által teljes védelemben részesülünk. Ne szégyeljük az engesztelők keresztjét, amely által külső védelemben részesülünk. A szent olajjal kenjük meg magunkat és szeretteinket, amely által tisztulásban, gyógyulásban, szabadulásban részesülhetünk.

Elsővasárnap

Mondd Iluska, az életedben voltak-e túlvilági tapasztalataid?

Igen, egyszer! Szűlésem után élet – halál állapotába kerültem. Ekkor nagyon sok fehér ruhába öltözött angyalt láttam, akik összekulcsolt kezekkel imádkoztak értem, hogy meggyógyuljak és fel tudjam nevelni gyermekemet.

Szerinted, ha elveszítünk valakit a családból, akit nagyon szerettünk, hogyan engedhetjük el Isten Kezébe? Ez nagyon fájdalmas érzés! Nekünk is nagyon hiányzott Éva Asszony miután meghalt. De, amikor megjelent ragyogó formában, vele együtt boldogok voltunk.

A mennyei Atya üzenete volt elsővasárnap, hogy áldozatos jelenlétünkkel megenyhithetjük az Ő Igazságos haragját, amelyet a bűnben élő emberiség miatt érez. Megköszönte azt, hogy már nem félelemmel, hanem szeretettel közeledünk Hozzá. Kérte, ne aggodalmaskodjunk, mert velünk van életünk minden helyzetében és nagyon szeret minket!

Krisztus Király ünnepe

Én mindig örömmel várom Krisztus Király ünnepét és arra törekszem, hogy megörvendeztessem Őt. Mivel örvendeztettem meg Krisztus Királyt? Engesztelek azokért, akik csak töviskoronát vagy vegyes koronát (egy tövis-egy virág) tesznek még a XXI. század elején is Szent Fejére. Én arra törekszem, minden nap, hogy csak virágkoszorút tegyek Krisztus Király fejére. 13 évvel ezelőtt, még Érsemjénben koronáztuk meg először Krisztus Királyt, a kérésére. Amikor a Nap sugarai rávetődtek Krisztus Király Szívére tudtuk, hogy örül ennek az ünnepnek és nekünk is, hogy engedelmeskedtünk Neki.

Itt, a Szentháromság hegyen érzem, hogy a Szentháromság áldó karokkal vár. Ők segítenek, hogy békésen vigyük a keresztünket. Krisztus Király az Ő megáldott szobra által: szeret, megáld, örül, hogy engeszteljük Szent Sebeit. Ő elmondta, hogy megjelölte a kereszt és a háromszög jelével nemcsak a Szent Hegyet, hanem az engesztelőket is.

Fény és erő árad a Szent Hegyről. Itt, megértjük mit kell tenni az utolsó időben és erőt is kapunk a példás engesztelő életre. Krisztus Király kérte, hogy szeressük Őt az Oltáriszentségbe, áldozzunk tiszta szívvel rendszeresen, szeressük a szentséglátogatást és szentségimádást. Végül azt kérte Krisztus Király, hogy szeressük a csendet, mert csak általa veheti fel velünk a kapcsolatot.

(kérdezett Ft. Csilik János)
Kategória: Szilágynagyfalu | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.