Nagyfalu 2007-2008

2007. – A felebaráti szeretet éve – “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. április 1. 6-7.

 
26. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén.
A Szentírásból: elmélkedjük át Szent Pál apostoltól a “Szeretet himnuszát”! (1Kor. 13, 1-13)
Havi mottó: “Senkinek nincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja embertársaiért!”
Közös imaszándék: II. János-Pál pápával együtt kérjük az Irgalmas Szívű Jézust, hogy bocsásson meg az egész emberiségnek, különösen Európának!
Konkrét feladatunk: mondjuk bátran az elcsüggedt testvéreinknek: “Ne félj! Jézus Szeret téged!!!”
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat
Imádban, felelősséget érzel-e az egyházi és a világi vezetőkért? Minden reggel fél hét és hét óra között szoktál-e közbenjáró imát végezni segítségre szoruló testvéreidért? Az elmúlt hónapban követted-e az alázatos Jézus példáját? Képes vagy-e a lelki világosságra vezetni a lelki sötétségben élő testvéreidet?
A Szentháromság hegyén kapott tanításokat gyakorlatba teszed-e? Óvatos vagy-e az emberekkel, gondolva arra: nem biztos, hogy mindenki a javamat akarja? Kizártad-e vagy befogadtad-e Istent az életedbe? Konkrét, segítő szeretettel viszonyulsz-e reádszoruló testvéreidhez? Beismered-e bűnös voltodat és kéred-e minden nap alázatos lélekkel Isten Végtelen Irgalmát? A megaláztatásokat erős lélekkel el tudtad-e fogadni és fel tudtad-e ajánlani a bántalmazóid megtéréséért?
 
II. Nagyfalu – jelen
A mennyei Atya tanítása, 2007. április Virágvasárnapjára
Drága mennyei Atyánk! Már több mint 2 éve annak, hogy minden hónap elsővasárnapján összegyűlünk a Szentháromság hegyén, azért, hogy közös engesztelő imáinkkal, áldozatainkkal… megörvendeztessünk Téged, ebben a kis hitű világban! Együtt kérünk, hogy isteni Igazságosságoddal ne büntesd meg az emberiséget! Együtt kiáltunk Hozzád, Istenünk, Irgalmadért, az egész emberiség nevében.
A mennyei Atya válasza: “Kedves Teremtményeim! Ti, akik eddig örömömre voltatok, azt kérem tőletek, hogy ezután is tartsatok ki Mellettem! Nagyon örülök annak, hogy együtt ünneplitek meg a Húsvétot, Jézus Feltámadását! Nem az Én Akaratom volt, hogy eddig, különböző időben tartottátok meg a Húsvétot! Ti, emberek akartátok így! Ha a jövőben is örömömre akartok lenni, munkálkodjatok azon, hogy a Húsvét megünneplése, ezután is egy időben maradjon! Örömömet lelem abban, ha nem vagytok megosztottak! A megosztottság csak az Ellenségemnek és a követőinek tetszik.
II. János-Pál pápa, amíg a Földön élt, az egységért munkálkodott. Jelenleg, ha kéritek, az Égből segít nektek, hogy ti is szeretet-egységben legyetek mindenkivel. Legyetek mindig annak a tudatában, ti, mindannyian az Én gyermekeim vagytok. Én azért küldtem Jézust hozzátok, hogy visszavezessen titeket az Atyai Házba.
Sajnos, 2000 évvel ezelőtt megölték Jézust, mint hogy hallgassanak Rá. Jelenleg, amikor már betelt a pohár, az emberiség bűnei miatt, még megadom Szentlelkem kiáradása által azt a rendkívüli kegyelmet, hogy akik csak akarnak, megismerjenek és megszeressenek Engem! Tudnotok kell, akik ezek után is ellenállnak ‘Nagy Szeretetemnek’, azok végleg el fognak szakadni Tőlem! Akik Mellettem döntenek, azok még a ti időtökben, a Mennyországot fogják megtapasztalni a Földön. Nagyon kérlek benneteket, sokáig ne várjatok a megtéréssel, nehogy túl késő legyen! Előre tudomásotokra hozom, Szentlelkem visszautasítása után, már nem lesz több alkalom a megtérésre!!!
Most azt kérem tőletek, ki-ki ott ahol él, kis csoportokban gyűljetek össze engesztelő-imában, csütörtökönként és vasárnaponként, ha lehet az Oltáriszentség előtt és egy megáldott Kereszt mellett. Megígérem nektek, ha ezután, akár lélekben is együtt kéritek isteni Irgalmamat, minden nap, délután 3 órakor, sok kegyelmet fogok adni az egész emberiségnek és ti erősek fogtok maradni a nehéz időben is! Jézus az életét is feláldozta értetek azért, hogy szabaddá váljatok a bűntől! Ti, a saját lelketek és a lelkek megmentéséért megtesztek-e mindent? Ne sajnáljátok, még az életeteket is feláldozni Értem, mert ezáltal megnyeritek az Örök-Szeretetet, az Örök Életet! Édesatyai áldásom adom rátok!”
 
Az Úr Jézus üzenete, 2007. április Nagycsütörtökére
“Béke legyen veletek! Így köszöntöttem apostolaimat majdnem 2000 évvel ezelőtt! Béke legyen veletek! Így köszöntelek benneteket is, akik az utolsó idők apostolai vagytok! Örülök, hogy összegyűltetek a Szentháromság hegyén, annak emlékére, amikor megalapítottam az Oltáriszentséget és a Papság szentségét, hogy ‘ilyen módon’ is veletek maradjak addig, amíg vissza nem térek hozzátok a Földre, megdicsőült Testemben. Sajnos, egyre többen vannak az Egyházamban, akik nem hisznek az Oltáriszentség-i Jelenlétemben! Ti, ne tartozzatok azok közé! Tudnotok kell, Én soha nem foglak elhagyni titeket! Ezután, elsősorban a Szentlélek fog tanítani benneteket! Én is fogok szólni hozzátok nagyobb ünnepeken vagy nagy változások előtt. Soha ne felejtsétek el: Én nagyon szeretlek benneteket! Akik hisznek Bennem, azok egy szép világot fognak megélni hamarosan! Azért kértem tőletek az elsőcsütörtöki Szentségimádást, hogy Engem imádva az Oltáriszentségben, várjatok vissza a Földre! Az Utolsó Vacsora után, amikor Júdás már elárult Engem, azt mondtam a Getszemáni kertben alvó apostolaimnak: nem tudtok ébren maradni Velem még egy órát sem?
Most azt kérem tőletek, hogy legyetek éberek, mert elérkezett számotokra ‘az utolsó óra’, amelyben vagytok! Azért engedem meg, hogy ti is éljétek át a lelki sötétséget és a szenvedést, hogy ezáltal még jobban hasonlítsatok Hozzám! Soha ne csüggedjetek el, mert Én minden helyzetben veletek vagyok és megsegítelek benneteket! Jelenleg, ti nem láttok Engem, de Én, Aki köztetek vagyok, látlak titeket és Értem végzett munkátokat is. Tudjátok meg, hogy örömömre vagytok, akkor is, ha nem vagytok mindenben még tökéletesek! Én nem várom meg, amíg szentté váltok, Én most szeretlek benneteket, úgy ahogy vagytok! Most elköszönök tőletek: Békességem maradjon veletek!”
 
Az Úr Jézus tanítása, 2007. április Nagypéntekére
“Örömmel mondom nektek, ti, az Én, Isteni Irgalmasságom, Szeretet gyermekei vagytok! Mondjátok el mindazoknak, akikkel találkoztok, akik Isteni Irgalmasságomat elfogadják, azok meg fognak menekülni! Kérlek benneteket, ezután, vegyétek még komolyabban az engesztelő hivatásotokat!
Tudjátok meg, az egész világ elpusztulna, ha nem lennének gyermekeim, akik minden körülmények között hűségesek Hozzám! Az Én visszajövetelem előtt az egész emberiség meg kell tisztuljon! Előre megmondom, ez fájdalmas lesz mindenki számára. De tudnotok kell, a tisztulásra szükségetek lesz mindannyiotoknak! Enyéim ne féljenek a tisztulástól, mert ‘abban az időben’ meg fogják kapni a kegyelmeket, hogy kibírják. Jelenleg, jobban figyeljetek oda az idők jeleire, a körülményeitekre és aszerint döntsetek.
Ti, ne akarjatok minden áron mindenkinek megfelelni. Ha, mégis csak az emberek elvárásaira figyeltek, akkor nem foglak tudni felhasználni titeket az emberiséget megmentő Isteni Tervemben. Szeretettel elfogadott és felajánlott szenvedéseitek sok ember megtérésére szolgált! Vigyázzatok és imádkozzatok, mert a Gonosz Lélek veletek is el akarja hitetni azt, hogy még van idő és ráértek a teljes megtéréssel. Én, most azt mondom nektek: elérkezett az idő!!! Hamarosan visszatérek hozzátok a Földre.
Sajnos a közeljövőben is szomorúan fogjátok megtapasztalni, az emberiség nagy része, nem akarja elfogadni az Én Igaz Tanításaimat. A jövőben, a Szentlélek Isten fogja vezetni az imacsoportokat, a Szentháromság hegyén, azért, hogy az utolsó időben, a Gonosz félre ne vezessen benneteket! Kérlek titeket, a verseny vége felé ne lankadjatok el! Bátorításul mondom nektek, ha Mellettem maradtok mindvégig, ne féljetek senkitől és semmitől, mert végül az Én Szent Szívem és Mária Szeplőtelen Szíve – veletek együtt – győzni fog! Megáldalak benneteket a teljes megtérés kegyelmével!”
 
Szűz Mária tanítása, 2007. április Nagyszombatjára
“Tudjátok meg, hogy számomra, a Húsvét előtti napok voltak életem legnehezebb pillanatai. Amikor Szent Fiam a sírban volt, egészen a Feltámadásáig, az az idő, egy örökkévalóságnak tűnt a számomra. Ez idő alatt, a lelkem mélyén bizakodva vártam, hogy beteljesedjen Isten győzedelmes, Szent Akarata! Szent Fiam Feltámadása teljesen meggyőzött Engem arról, hogy mindaz ami jó és ‘Aki Jó’, elpusztíthatatlan. Most azt kérem tőletek, hogy csendben éljétek át Velem együtt azokat a fájdalmas órákat. Meglátjátok, jó hatással lesz a lelketekre!
Ma, gondolkozzatok el azon, vajon ti megtettétek-e mindenben Isten reátok vonatkozó Szent Akaratát? Ha ezen a területen hiányosságotok van, ne holnap, hanem ma kérjetek Istentől bocsánatot! A jövő vonatkozásában mondom nektek: ne féljetek, mert Én mindig veletek fogok maradni! Ezután, egészen konkrétan, a Szentlélek fog felkészíteni titeket az Ő kiáradására és Szent Fiam visszajövetelére! Azért mondom, hogy örüljetek, most is rendkívüli módon vagyok veletek! Édesanyai áldásom adom rátok!!!”
 
A Szentlélek üzenete, 2007. április 15-ére, az Isteni Irgalmasság vasárnapjára
“Én a Szentlélek Isten vagyok, az Atyának és a Fiúnak a Lelke, aki ezen a helyen, mint a Szentháromság harmadik Személye szólok hozzátok! A Szentháromság-Egy Isten Akaratából, a templom tornyában lévő kicsi harang hangján üzenem nektek: nyissátok meg a szíveteket Isten Végtelen Irgalmassága előtt és minden nap tartsatok bűnbánatot! A Szentháromság – Egy Isten be akarja gyógyítani a bűnöktől megsebzett szíveiteket, ha a bűnbánat által visszatértek Hozzá. Ha ezután meghallod, bárhol is a templomok harangjának a hangját, jusson eszedbe: ‘Isten Szeret téged és Irgalmazni akar neked is, szegény bűnösnek!’ A bűnben élőknek azt üzenem: ‘álljatok meg a bűn útján, hogy az örök pusztulásba ne jussatok és kérlek benneteket induljatok el a megtérés útján, hogy Isteni Irgalmasságunk által megmeneküljetek!”
 
III. Nagyfalu – előretekintés májusra
Mikor lesznek az engesztelések a Szentháromság Hegyén, 2007. májusától?
1. Minden hónapban: elsejétől – kilencedikéig; azután minden csütörtökön és minden vasárnap délután 15 órától!
2. Minden elsőcsütörtökön: 12-17 óráig!!!
Közös imaszándék lesz: a kilencedben, azután Hétfőn, Szerdán és Pénteken elvégezzük a szabadító imát önmagunkért és az engesztelő közösségünkért, arra a szándékra, hogy a Gonosz Lélek Terve megsemmisüljön és a Szentlélek Isten Terve megvalósulhasson bennünk és általunk! (’Imák nehéz helyzetben’ című imafüzetből végezhetjük.)
Konkrét feladatunk lesz: engedelmeskedjünk a Szentlélek indításainak és tiltásainak!
Házi feladat áprilisra:
Minden nap, délután három órakor, ha lehet, végezzük el az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét!
Ha dolgozunk, minden nap, d.u. három órakor mondjuk el a tökéletes bánatimát:
‘JÉZUSOM SZERETLEK! BOCSÁSS MEG NEKEM ÉS AZ EGÉSZ EMBERISÉGNEK!’

2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – ÁPRILIS

 
Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!”
12. Imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
 
A Szentírásból elmélkedjük át Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelét.
 
Havi mottó: „Amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem…!” (Róm. 5, 20)
 
Közös imaszándék: megköszönjük a Feltámadt Krisztusnak, hogy megbocsátotta a bűneinket, meggyógyította a testi-lelki sebeinket és megszabadított a szenvedélyeinktől.
 
Konkrét feladatunk: elmegyünk a temetőbe és ott, szeretteink sírja mellett elimádkozzuk a ’Hiszek egy Istenben…’ imát, különösen tudatosan mondjuk: „Hiszem a test feltámadását!!!”
 
A Szentlélek Isten üzenete 2008 áprilisában
 
„Szeretteim! Tudomásotokra hozom, hogy megrövidült az idő a ’Nagy Figyelmeztetésig’! Ez a nagy esemény, amelyre rövidesen számíthattok, fel fogja rázni az emberek eltompult lelkiismeretét. A ’Nagy Figyelmeztetés’ után meg fog jelenni az égen a Fénykereszt és az Oltáriszentségben Isten Arca! Mindezek veletek fognak maradni, ameddig vissza nem tér Jézus a Földre.
 
Még a tudomásotokra hozom azt is, hogy a bűnben maradók és a bűnrészesek nagy betegségekre számíthatnak a megtérésükig.
 
Az igazak ne féljenek senkitől és semmitől, mert nagy örömben lesz részük!
 
Megáldalak titeket a bűnbánat lelkületével!”
 
Tanítás a bűnről és a bűnrészességről
 
2008 április
 
1. Mi a bűn lényege?
 
Bűnt az követ el, aki az isteni parancsot tudva és akarva megszegi.
 
Isteni parancsok: a tíz parancsolat, az irgalmasság gyakorlásának parancsa, az egyházi és a világi elöljárók jogos parancsai.
 
A vétkező saját lelkének ellensége, mert a bűn által boldogtalanná teszi magát.
 
Nem követ el bűnt, aki a bűnös cselekedetet nem ismeri, vagy nem egyezik bele!
 
2. Mi a bűn belső lényege?
 
Rendetlen vonzódás a teremtményekhez és elfordulás Istentől. A bűn az embert bálványimádóvá, a teremtmény szolgájává teszi. Csak a bűn alacsonyítja le az embert!
 
3. Mi a halálos bűn következménye?
 
Megfoszt minket lelkünk természetfölötti szépségétől, a gonoszhoz tesz hasonlóvá és már a Földön szerencsétlenné tesz.
 
4. Hogyan keletkezik és fejlődik a bűn?
 
1. A gonosz gondolattal való tudatos foglalkozás bűnné válik.
2. A bűnben való tudatos gyönyörködés bűnné válik, ha nem állunk azonnal ellene.
3. A szándékos gonosz vágy, mivel az akarat tevékenysége, bűnné válik.
4. Ha valaki beleegyezik a bűnbe, akkor a bűn már létrejött.
5. A belső bűnnél rosszabb a külső bűn, mert rosszabb következményei vannak!
6. A halálos bűn után bűnös állapot jön létre a lélekben!
7. A súlyos bűn gyakori elkövetéséből gonoszság (bűnös szokás, szenvedély, megkötözöttség) keletkezik.
8. Minden súlyos bűn, valamint gonoszság másfajta bűnöket és gonoszságokat von maga után.
9. A gonoszság meggyökeresedése után gyakran a legnagyobb gaztettek, az úgynevezett égbekiáltó bűnök következnek, végül a bűnösök teljes megátalkodottsága, a Szentlélek elleni bűnök.
 
Imádsággal, a halálra és az ítéletre való gondolással forduljunk el a rossztól.
 
5. Hogyan vétkezhetünk Isten és a felebarát ellen? Gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással!
6. Mi az idegen bűn (a bűnrészesség)?
 
Idegen bűnt az követ el, aki gonosz cselekedetet parancsol, tanácsol, helyesel, dicsér, támogat, védelmez, arra izgat, azt elhallgatja, vagy pedig nem bünteti meg, habár azt megakadályozhatta volna vagy hivatalból kötelessége lett volna megakadályozni. A bűnrészes a bűnre segít másokat!
 
Példák az idegen bűnökre:
 
o Heródes megparancsolta, hogy Betlehemben a gyerekeket öljék meg!
o Rebeka, Izsák felesége, kedvenc fiának, azt tanácsolta, hogy csalja meg Izsákot.
o Áron beleegyezett a zsidók kívánságába és arany borjút önetetett.
o A zsidók megdicsérték Heródest, hogy Jakab apostolt megölette.
o Saul segítségére volt Szent István gyilkosainak. (őrizte ruháját)
o Jób gonosz felesége haragra és türelmetlenségre ingerelte férjét. (családi háború)
o Heródiás rávette Heródest, hogy fejeztesse le Keresztelő Szent Jánost.
o Héli túlságosan elnéző volt gyermekei bűnével szemben és nem büntette meg őket.
o Akik illemsértő képeket, szobrokat készítenek, erkölcstelen könyveket írnak, filmeket gyártanak, akik hiányos öltözésükkel másokat bűnre ingerelnek, bűnrészesek.
o Idegen bűnöknek könnyen részesei lehetnek: a földi hatalmasok, törvényhozó testületek, szülők, elöljárók, munkaadók, újságok, könyvek, filmek kiadói!
o A bűnrészes éppen olyan mértékben büntetésre méltó, mintha maga vétkezett volna!!!
o Aki mást bűnre vezet, az vétkezik a felebaráti szeretet ellen is.
o Az ördögöt utánozza, aki nem csupán gonosz, hanem másokat is gonosszá akar tenni.
o „Aki másokat megbotránkoztat jobb lenne, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger mélyébe dobnák”!
o Ha felszólalunk a bűn ellen, ha bátran figyelmeztetjük a bűnöst (sorrendben: négyszemközt, valakivel, szólunk az illetékesnek) nem vagyunk bűnrészesek.
Éva Asszony levele
„Isten hozott benneteket újra a Szentháromság hegyére!
Amint észrevettétek, az utóbbiakban fizikailag nem tudtam részt venni az engesztelő imaprogramon, mert annyira meggyengült a lábam, hogy alig tudtam rajta állni. Számomra nagyon nehéz volt, hogy nem lehettem veletek fizikailag, de lélekben veletek együtt engeszteltem. Megpróbálok minden szenvedést derűsen elfogadni és felajánlani a bűnösök megtéréséért különösen a rágalmazókért.
Jelenleg a sok bűn és bűnrészesség miatt van nagy lelki sötétségben az egész emberiség.  János atyát megkértem, hogy magyarázza meg nektek mi a bűnrészesség.
Az utóbbiakban sokan azért nem hisznek az üzenetekben, mert azok nem azonnal teljesednek be.
Kérem, hogy imádkozzatok a könyvem III. kötetének a megjelenéséért, amely az eddigi üzenetekkel, az engesztelők egyik kézikönyve lesz.
Bárki közületek, bármit fel tud ajánlani a további építkezésre (pénzt, építőanyagot,…) szeretettel elfogadjuk.
A jó Isten bőséges áldását kérem rátok!!!”
Házi feladat áprilisra:
„FELTÁMADT KRISZTUSUNK SEGITS, HOGY TAPINTATOSAN FIGYELMEZTESSÜK EGYMÁST A BŰNEINKRE, HOGY EZÁLTAL MEGTÉRJÜNK ÉS ÖRÖKKÉ ÉLJÜNK!”
Előretekintés májusra:
Közös imaszándék lesz: azért fogunk könyörögni, hogy engesztelő közösségünkben és a lelki közösségek között egymás értékelése által a lelki életben növekedjünk!!!
Konkrét feladatunk lesz: úgy akarunk élni, hogy Jézus, a kölcsönös szeretetünk által, a közösségünkben folyamatosan érezze jól magát!
a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”