Nagyfalu 2007-2008

2007. – A felebaráti szeretet éve – “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. február 2-3-4.

 
24. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át az Úr Jézus tanításaiból az ellenségszeretetet. (Lk. 6, 27-38)
Havi mottó: “Tegyetek jót azoknak is, akik nektek rosszat tesznek!”
Közös imaszándék: a betegekért ajánljuk fel engesztelő imáinkat, azért, hogy el tudják fogadni Isten rájuk vonatkozó Akaratát, legyen az akár: gyógyulás; tisztító-engesztelő szenvedés vagy felkészülés az örök életre!!
Konkrét feladatunk: visszaszokunk a természetes vízre, így vigyázunk a magunk és a családunk testi egészségére!
Éjszakai engesztelő ima-virrasztást vár a Mindenható, mennyei Atya az új idők apostolaitól, minden péntekre virradóra (0-1 óra között), egészen Húsvétig, a természet rendjének a helyreállításáért!
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat
Kitartó vagy-e: az imában, az áldozatvállalásban és a szenvedések felajánlásában? Hallgatsz-e a Gonosz kísértéseire? Isten Jelenlétét felfedezted-e a lelkiismereted szavában, aki azt mondja: tedd a jót és kerüld a rosszat? Az Úr Jézus a Te szívedben felfeszítve él-e bűneid miatt vagy feltámadva bűnbánatod által? Tudod-e azt, hogy csak egy ítélet van: ha te elítéled a bűneidet Isten már nem fog elítélni? Az Egység Anyjára hallgatva, az egység építője vagy-e a családodban? Vállalsz-e péntekenként éjszakai imavirrasztást, azért, hogy a Mindenható Isten helyreállítsa a természet rendjét? Hiszed-e azt, ha te megváltozol, a környezeted is meg fog változni? Az elmúlt hónapban a családoddal az Urat szolgáltátok-e?
 
II. Nagyfalu – jelen
Az Úr Jézus tanítása, 2007. február elsőpéntekére
“Most, megmagyarázom nektek, hogyan értsétek és éljétek a havi mottót: ‘Tegyetek jót azoknak is, akik nektek rosszat tesznek!’ Amikor Én, mint Istenember a Földön éltem, Júdás áruló csókja után, a főpapok szolgái elfogtak Engem. Akkor, Péter apostol haragjában kardot rántott és levágta az egyik szolga fülét. Én visszatéve, meggyógyítottam azt. Péter apostolnak akkor azt mondtam: ,Tedd vissza a hüvelyébe a kardodat, mert aki kardot ragad, kard által vész el!’ Most újra azt mondom nektek, az utolsó időben vagytok!
Tőletek is azt várom, hogy azt tegyétek, amit Én tettem a Földön! A Gonosz azon munkálkodik, hogy elszakítson titeket Tőlem! Ha e havi mottót jól élitek meg, a Gonosz sem fog tudni ártani nektek! Nézzetek körül a világban, az időjárás megváltozott: ahol hideg kellene legyen ott meleg van és fordítva! Tudnotok kell, ez még csak a kezdet! Számíthattok ezután is a természet visszavágására, azért, mert az emberek, önző akaratuk szerint kihasználták azt. Ne felejtsétek el: Én a megtérő bűnösnek mindig megbocsátok, az emberek ritkán, de a tönkretett természet soha nem bocsát meg!!!
Mennyei Atyám, már nem nézheti tovább, hogy az ember egészen tönkre tegye a természetet és önmagát. Ezért közbe fog lépni! Készüljetek fel a jövőben a próbatételekre! Azok részéről fog támadás érni benneteket, akik a legközelebb vannak hozzátok. Ha megtanultok jót tenni azokkal is, akik nektek rosszat tesznek, akkor előbb-utóbb megtapasztaljátok az ártó emberek megtérését és azok segítőitek fognak lenni a Felém vezető úton! Meglátjátok, ha kéritek a Segítségemet, akkor képesek lesztek a rosszat jóval legyőzni! Megáldalak benneteket az ellenségszeretet lelkületével!”
 
Szűz Mária tanítása, 2007. február elsőszombatjára “Kedves, kicsi Gyermekeim! Akik hallottátok az elmúlt hónapban a tanításomat és aszerint éltetek, okosan cselekedtetek. A Szentháromság hegyén, azért adtam nektek bőségesen tanításokat, hogy felkészítselek benneteket az utolsó időre.
Ti, akik a Földön éltek, mindannyian az Én Gyermekeim vagytok! Én, mint Égi Édesanyátok, megkérdezem tőletek: tudjátok-e azt, hogy a közeljövőben mire számíthattok? Most, képzeljétek el, hogy eddig még soha nem látott ‘Nagy Hajó’ nyitott ajtaja előtt álltok. Ez egy ‘Nagy, Szellemi Hajó’, a ‘Remény és az Egység Hajója’! Ez a ‘Nagy Hajó’ hamarosan kifut a ‘Nagy Vizekre’ és magával viszi mindazokat, akik meg akarnak menekülni a ‘Nagy Vihartól’, amely közeledik felétek! Ha meg akartok menekülni, akkor szálljatok fel erre a ‘Nagy Hajóra’, amelyet a Szentlélek ereje vezet, egy ‘Biztos Cél’ felé, ahol Szent Fiam Irgalmas Szíve és az Én Szeplőtelen Szívem vár rátok! Ahová érkezni fogtok, az már egy ‘Új Világ’ lesz, ahol nem lesz bűn, szenvedés és halál. Ott minden odaérkező ember testvérként fogja szeretni az embertársát. Akkor ‘Új Időszámítás, Új Korszak’ fog elkezdődni a Földön! Ekkor lesz Szent Fiam Irgalmas Szívének és az Én Szeplőtelen Szívemnek a diadala!!!
Megkérdezhetitek: vajon kik szállhatnak fel arra a ‘Nagy, Szellemi Hajóra’? Mindazok, akik bűnbánatot tartanak; akik megtartják Isten Törvényeit; akik kibékülnek Istennel, önmagukkal és felebarátaikkal! Arról fognak megismerni benneteket az emberek, hogy Hozzánk tartoztok, ha jót tesztek még azokkal is, akik veletek rosszat tettek! Ha ezt megélitek, a Gonosz sem fog tudni ártani nektek!
Először azokat kérem, hogy szálljanak fel a ‘Nagy Hajóra’, akiket összegyűjtöttem Szent Péter apostol Akoljába! Ezek közül, csak azoknak van a ‘Nagy Hajón’ a helyük, akik elfogadják a legénység szerepét és szolgálni fogják azokat a testvéreket, akik utánuk fognak arra felszállni! Azután azok is felszállnak a ‘Nagy Hajóra’, akik szívből megbánták, hogy eddig megtagadtak Engem és minden égi segítséget!
Ezután az Isten küld az Égből egy ‘Nagy Figyelmeztetést’! Isten Fényében, mindenki úgy fogja látni önmagát, ahogy Isten előtt van! Ez lesz Isten részéről a ‘Legnagyobb Segítség’ az emberiség megmentésére! Ezután a ‘Rendkívüli Esemény’ után, olyanok is felszállnak – bűnbánatuk által – a ‘Nagy Hajóra’, akik addig egy közösséghez se tartoztak! Ezután a ‘Nagy Hajó Ajtaja’ bezárul és azokkal az emberekkel, akik felszálltak rá kifut a ‘Nagy Vizekre’! A Szentlélek ereje és Fénye fogja vezetni a ‘Biztos Cél’ felé! Én ezt a ‘Nagy Hajót’ betakarom Édesanyai Palástommal! Így védem meg az ellenség támadásaitól!
Addig, számíthattok arra, hogy azok részéről fog támadás érni benneteket, akik nem akarnak felszállni a ‘Nagy Hajóra’! Tudnotok kell ‘Jézus Kisded Nyáját’ a pokol hatalmas erői sem fogják tudni elpusztítani. Most újra kérlek benneteket, drága Gyermekeim, ne tagadjatok meg még egyszer Bennünket, mert Nélkülünk árvák fogtok maradni!!! Előre megmondom nektek, ha ebben az utolsó időben sem hallgattok Rám, akkor ‘egy idő után’ már nem fogok tudni rajtatok segíteni!!! Édesanyai áldásom adom rátok!”
 
A mennyei Atya tanítása, 2007. február elsővasárnapjára Drága, jó mennyei Atyám! Mi, kicsi engesztelő gyermekeid, ezután is szeretnénk megörvendeztetni Téged! Ma is várjuk a Te útmutatásaidat, hogy aszerint éljünk!
A mennyei Atya válasza: “Tudjátok-e, hogy mit kérek tőletek? Akik rosszat tesznek nektek, ti jót tegyetek viszonzásul! Így ismernek fel Engem bennetek és azt, hogy az Én gyermekeim vagytok! Ha elfogadtok Engem Teremtő Atyátoknak és hisztek Bennem, örömömre vagytok. Az az idő, amely ezután fog következni, az a szétválasztás ideje lesz! ‘Mondom nektek: azon az éjjelen ketten lesznek egy ágyban, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Két asszony együtt fog őrölni, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ketten lesznek a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.’ Tudjátok-e miért van az, ha valami nem úgy történik veletek és nem akkor, amikor ti akarjátok, azonnal felháborodtok és a Gonosz oldalára akartok állni? Azért, mert nektek a széles úton könnyebb járni, mint a keskeny úton! Valószínű tudjátok, a versenyzőknek az utolsó méterek a legnehezebbek a célbajutás előtt! Bátorítalak benneteket, most ne lankadjatok el, még néhány méter van hátra és ha mindvégig kitartotok, tietek lesz a győzelem!
Már nem nézhetem tovább azt, hogy az enyéim felkiáltsanak Hozzám az Égbe, a gonosz emberek támadásai miatt! Megelégeltem a várakozást!!! Tudnotok kell, eddig azért vártam, hogy minél több ember térjen meg! Most azt mondom nektek: jövök hozzátok Fiammal és Lelkem kiáradása által! Enyéim meg fogják tapasztalni ‘Nagy Szeretetemet’ és az ellenségeim ‘Nagy Igazságosságomat’. Lehajlok egészen hozzátok Szentháromságos Egy Istenségemben, Személy szerint is és meg fogtok látni Engem! Akkor fog kétfelé válni az emberiség: Velem vagy Ellenem! Gondolkozzatok el mindazokon, amit mondtam nektek, amíg van időtök, mert hamarosan ‘a ti időtök’ véget ér! ‘Új Idő, Új Világ, Új Időszámítás’ fog elkezdődni Velem a Földön. Ezt ígértem meg azoknak, akik mindvégig kitartanak Mellettem! Kérlek benneteket: győzzétek le jóval a rosszat, hogy mindörökké Velem maradhassatok! Édesatyai áldásom adom rátok!”
 
Tanúságtételek a felebaráti szeretet évében
Nevem Bálint Éva, 59 éves, református vallású vagyok. Nagyfaluban lakom, a Szentháromság hegyétől negyvenöt percnyi járásra. Felekezetileg vegyes házasságban élek: a férjem és a gyerekeink katolikus vallásúak. Férjemet gyakran elkísérem a vasárnapi szentmisére, mert a katolikus vallásban megkapom azt, amit mindig hiányoltam a református vallásból: a Szűzanya tiszteletet. A Szentháromság hegyén még ennél is többet kapok: a Szűzanya üzeneteit is meghallgathatom.
2003-tól tagja vagyok az Engesztelő Imaközösségnek. Az itt hallott tanítások, a közös ima ereje elsősorban védettséget és végtelen kegyelmet jelentenek számomra a mindennapokban. Az elmúlt év novemberében Isten egy nagy megpróbáltatást engedett meg az életemben. Agydaganattal diagnosztizáltak, majd sürgősségi esetként meg is műtöttek. A Szentháromság hegyén kapott védettséget és kegyelmet végig éreztem betegségem ideje alatt. Ismeretlen emberek önzetlen szeretetből segítettek: vért adtak, gyógyszert szállítottak. A műtéttől nagyon féltem, de vállaltam, mert már a kóma kóros tünetei jelentkeztek. Sok választásom tehát nem volt: vagy megműtenek, amivel vállalom a féloldali bénulás biztos kockázatát vagy napokon belül meghalok. Mielőtt a műtőbe bevittek volna, arra kértem családomat, hogy a “Most segíts meg Mária…” kezdetű imát mondják el értem.
Kisebbik lányom SMS-ben és telefonon ugyanerre kérte a távolabbi rokonokat, barátokat is. Sok család, gyerekeikkel együtt, egymás kezét fogva imádkozott értem azokban a nehéz percekben. Másfél órás műtét után az intenzív osztályon ébredtem fel. Családommal együtt boldogan tapasztaltam, hogy a várható bénulás nem következett be. Ekkor valóságos csoda történt velem: a kórterem ablakának bal sarkából egy erős, szikrázó napsugár borította be az arcomat. Éreztem, hogy a Szűzanya velem van, megsimogat, valósággal megjelöl engem. A férjem éppen ekkor kérdezte: “Tudod milyen nap van ma? Szombat – válaszoltam – a Szűzanya napja”. A férjem ekkor többször megismételte, hogy isteni csoda történt velem, hiszen szerencsésen túléltem a műtétet és a bénulás nem következett be. Olyan örömet éreztem szívemben, hogy feltettem magamban a kérdést: miért éppen én vagyok az a szerencsés kiválasztott, akivel ez a csoda történt? Szerettem volna ezt az örömöt másokkal is megosztani, de a családomon kívül senki még csak meg sem hallgatott, nem hogy elhitte volna.
Amikor másnap kezelő orvosom belépett a kórterembe és állapotomat felmérte, ezeket a szavakat mondta: “Ez az a csoda, a természet csodája, amit az orvos sem láthat előre”. Ezzel én is egyetértettem, de tudtam, hogy ezt a csodát nem a természetnek, hanem a Gondviselő Istennek köszönhetem. Emlékszem, műtét után, semmi fájdalmat nem éreztem, csak végtelen erőt.
Olyan rohamosan épültem fel, hogy megkérdeztem az orvostól, milyen mértékben és meddig kell kímélnem magam. Bebizonyosodott, hogy itt, a Szentháromság hegyén kapott kegyelem végigkísért egész betegségem ideje alatt. Hiszem, hogy a Szűzanya végig mellettem volt. Tizenkét napi kórházi tartózkodásom alatt rajtam kívül négy beteget műtöttek meg agydaganattal, de sajnos mindegyikük részben, vagy teljesen lebénult. A szövettani vizsgálat során megállapították, hogy daganatom rosszindulatú. A műtét után sugárterápiára jártam, most kemoterápia kezelést folytatok. Minden emberi segítséget megkaptam és megkapok a mai napig, de minden segítségen túl, hiszem, hogy az ima és főleg a közösségi ima ereje gyakorolja a legnagyobb gyógyító hatást rám. Köszönöm az engesztelő közösség minden tagjának, hogy mindvégig imádkoztak a gyógyulásomért. Hiszem, hogy a közös engesztelő ima erőt ad, hogy Isten segítségével leküzdjem a betegségemet vagy megbékélt szívvel fogadjam el Isten akaratát!
Jelmondatom: “Istenem, legyen meg a Te, Szent Akaratod!”
 
Klein Hajnal-Anna vagyok! Hargita megyében, Zetelakán születtem, 1947. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén. Gyerekkoromban, szüleim evilági elfoglaltsága miatt elszoktam a templomtól. Azokat az ateista tanításokat, amelyekben részesítettek az iskolában, nagyon komolyan vettem. Távol a szüleimtől, idegenek és hitetlenek között, elszakadva éltem az Egyháztól.
18 éves koromban olvastam egy könyvet: “Biblia hivőknek és hitetleneknek”. Ezután elkezdődtek a súlyosabb bűnök az életemben, amelyeknek a rossz következményeit a mai napig viselem. 25 éves voltam, amikor az Úr Jézus megelégelte a tévelygéseimet és egy rémálom által bizonyosságot szereztem a túlvilágról. Felébredve, elkezdtem imádkozni, ami kb. 10 évig kimaradt. Ezután, nemsokára férjhez mentem. Ez nagyon fontos volt megtérésem szempontjából! A férjem családja nagyon vallásos volt. Az esküvőnk alkalmával elvégeztem a szentgyónásomat, sok év után. Anyósom, akit nagyon szerettem, 20 km-ről jött Bukarestbe, hogy elvigyen a vasárnapi szentmisére. Így, lassan, fokozatosan ismertem meg Isten Szeretetét! Nagybányára költözve (1983) felgyorsult a hitben való megerősödésem. A sok szenvedés, amelyeken átmentem, hozzájárult a lelki fejlődésemhez. A Szűzanya, a “Szeretetláng lelkiségen” keresztül is folyamatosan dolgozott a szívemben. A Csíksomlyó-i Szűzanya közbenjárására kaptunk az Úrtól egy gyermeket! Medjugorjéban vásároltam egy Szűzanya szobrot és kértem, hogy a meghalt édesanyám helyett Ő legyen az Édesanyám! Rájöttem arra, hogy szükségem van konkrét lelki vezetésre, amelyet Érsemjénben és Nagyfaluban megtaláltam. Bárhol megfordultam, seholse éreztem annyi kegyelmet, mint Nagyfaluban. Éreztem, hogy ettől a Szent Helytől soha nem fogok tudni megválni.
Csoportommal együtt rendszeresen járunk az engesztelő imaprogramokra. A Szentháromság hegy egy különleges hely, ahol a Szentháromság és a Szűzanya tanítanak; ahol megtapasztaljuk a Mennyországot a Földön. Én minden nap a szívembe hordom a Szentháromság hegyét és az egész engesztelő közösséget!
Én hiszem azt, hogy a Szűzanya tisztelete által nagyon közel kerülök az Úr Jézushoz és eljuthatok a tökéletességre! Elmondhatom, a keskeny úton, amelyen járok, én vagyok a világ egyik legboldogabb Asszonya!!!
Jelmondatom: “Jézusom, mindenem a Tiéd, Szűz Mária Szent Szívén keresztül!”
 
III. Nagyfalu – előretekintés márciusra
Közös imaszándék lesz: az engesztelő imákat, minden nemzetért, különösen a saját nemzetünk megtéréséért ajánljuk fel!
Konkrét feladatunk lesz: minden reggel, fél hétkor, az egymásért végzett közbenjáró imáinkat (reggeli ima; Úr Angyala; 1 tized rózsafüzér: Ki nekünk a Szentlelket elküldötte; Oltalmad alá futunk; Most segíts meg Mária!) ülve vagy térdelve végezzük el!
A böjti rend Húsvétig a mennyei Atya kérése szerint: Február 21-28 között, Március 10 – Április 8 között: Hétfőn – Szerdán – Pénteken: délig teljes böjt; hús nélkül és TV. nélkül böjtölünk ezeken a napokon! Március 1-9 között (kilenced) délig teljes böjt, minden nap hús nélkül és TV. nélkül böjtölünk. A böjti napokon a családi imára és beszélgetésre fordítsuk az időnket! Kivételek a böjtölésben: vasár- és ünnepnap valamint, ha meghívnak vendégségbe!
Februári házi feladat:
“URAM SEGÍTS, HOGY A TE NEVEDBEN AKARJAK MEGBOCSÁTANI MINDEN ELLENSÉGEMNEK, HOGY EZÁLTAL A LELKI SEBEIM BEGYÓGYÚLJANAK!”

2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – ”Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!” 2008 február 7.

 
10. Elsőcsütörtök Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
 
A Szentírásból: elmélkedjük át Szent Márk evangéliumából Jézus szenvedését, halálát és feltámadását (Mk. 14, 15, 16 fejezetek).
 
Havi mottó: „Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Márk 16, 15)
 
Közös imaszándék: Gyertyaszentelő Boldogasszony kezei által ajánljuk fel a családjainkat a Szentháromságnak és így kérjük számukra a tisztulást, a megerősödést és a békességet!
 
Konkrét feladatunk: a kiengesztelődés szellemében minden este, lefekvés előtt bocsánatot kérünk és megbocsátunk egymásnak!!!
 
•   A Szentlélek Isten tanítása, 2008 februárjában
 
„Szeretteim! Most meg akarom magyarázni nektek e havi mottó értelmét.
 
Jézus, amíg a Földön élt, beszélt az Isten Országáról és elküldte az apostolait is, hogy tegyenek tanúságot Róla az emberek előtt. Ők az Örömhírről örömmel tettek tanúságot!
 
Arra kérlek titeket, hogy ti is menjetek bátran az emberek közé és hirdessétek: Jézus hamarosan vissza akar térni a Földre! Készüljetek fel és készítsétek fel az embereket Jézus eljövetelére! Felkészülve várjatok a paradicsomi állapotra, amely csak ezután fog megvalósulni a Földön.
 
Mondjátok meggyőződéssel, Jézus nem azért jön, hogy elítélje az embereket, hanem azért, hogy megmentsen bűnbánatotok által. Ezért minden nap tartsatok bűnbánatot! Hirdessétek, ha Isten világosságában megítélik a bűneiket az emberek, akkor Isten ítéletével nem fognak találkozni rendkívüli kiáradásom idején, amely hamarosan be fog következni. Mondjátok el azt is az embereknek, hogy az Atya nagyon szomorú azok miatt, akik nem akarnak megtérni, akik nem akarnak Rá hallgatni, akik úgy élnek az utolsó időben is, hogy bűnt bűnre halmoznak. Jaj lesz azoknak, akik Isten végtelen türelmével visszaélnek e kegyelmi időben!
 
Tudjátok meg, hogy az enyéim, szerte a világon naponta kiáltanak fel az Atyához, az Égbe, hogy tegyen valamit ezért az istentelen és Isten nélküli világért!
 
Az Igazságot mondom: az ember Isten helyébe lépett, szíve annyira telve van gonoszsággal, hogy képes elpusztítani önmagát és az egész Földet! Ezért bármikor számíthattok az Atya rendkívüli közbelépésére. Ha ez nem történne meg a gonosz emberek miatt az igazak is elvesznének!
 
Hirdessétek bátran, Jézus, szeretetből áldozta fel az életét váltságdíjul, bűneitekért, azért, hogy boldogok legyetek már itt a Földön.
 
Értsétek meg, amíg a bűneitekben éltek és nem akartok azoktól elszakadni, nem tudlak boldoggá tenni benneteket. Az Új Világban azért lesz boldog mindenki, mert ott bűn nélkül fognak élni!
 
Kérlek benneteket, térjetek meg a bűneitekből, törekedjetek a jóra, hogy szabaddá válva a Szeretet Országának boldog lakói lehessetek.
 
Megáldalak benneteket a bátor tanúságtétel lelkületével!!!”
 
Házi feladat februárra:
 
„SZENTLÉLEK ISTENEM SEGITS, HOGY BESZÉLJEK BÁTRAN AZ ÉGI ÜZENETEKRŐL MINDAZOKNAK, AKIK MEGNYILNAK E KEGYELEM ELŐTT!”
Előretekintés márciusra:
Közös imaszándék lesz: azért fogjuk az engesztelő imáinkat felajánlani, hogy a szentgyónás által minél többen engesztelődjenek ki a Föltámadt Krisztussal!!!
Konkrét feladatunk lesz: Húsvétig, a kilencedben, aztán hétfőn – szerdán – pénteken, a Feltámadt Krisztus iránti szeretetből egy konkrét önmegtagadást fogunk felajánlani (lemondhatunk: húsról, TV-ről, édességről, világi zenéről-szórakozásról, kávéról)!!! Ami ártalmas a testi-lelki egészségünkre, arról Isten segítségével végleg le akarunk mondani (káros üdítők, túlzott italozás, cigaretta, romboló filmek…).
A Szentlélek Isten igaz tanításai és a Gonosz Lélek hamis sugallatai az utolsó időben
 
Egy látomásban a Szentlélek úgy mutatta mintha teljes sötétségben lett volna az egész világ a Gonosz Lélek hamis tanításai miatt. Ekkor érkezett a Szentlélek Világossága, Aki felfedte a Gonosz Lélek hamis sugallatait. Napnál világosabbá vált, hogy valóban az utolsó időben vagyunk, amikor a Gonosz Lélek még egy utolsó erőfeszítéssel leveszi a lábáról, azokat, akiket lehet!!! A Gonosz Lélek jelenleg rendkívüli módon arat hamis sugallataival! A szekták hamis tanításai mögött is Ő áll, és észre se vesszük!!!
 
Ki a Gonosz Lélek? A hazugság atyja – irigy, gőgös, gyilkos – ordító oroszlán, aki szépnek látszó tanításaival, a Világosság Angyalának tetteti magát, de a pokolba akar vinni. Ő nem akar jót senkinek, ő a legnagyobb rosszat akarja mindenkinek!!! Az emberiség nagy részével elhiteti azt, hogy:
 
a) a világosság az sötétség (a jó az rossz)
 
b) a sötétség pedig világosság (a rossz az lényegében jó)!
 
Elhiteti azt, akivel csak lehet, hogy a Szentmise, szentgyónás, szentáldozás… üres időtöltés. Elhiteti azt, hogy az ima, böjt, engesztelés, áldozatvállalás a lelkünkért és a lelkekért az a legnagyobb butaság! Elhiteti azt, hogy az Istendicsőítés – az engedelmesség – önmegtagadás – szülői tisztelet – tisztaság… az nem a modern embernek való! Elhiteti azt, hogy az alázatosságra – adakozásra – buzgóságra – mértékletességre – kiengesztelődésre… nincs szükség! Elhiteti azt, hogy önmagunkat kell megvalósítani a saját akaratunk szerint, nem Isten Akarata szerint! Elhiteti azt, hogy a lelki közösségre nincs szükség, mert a közösségben lévők is tele vannak hibákkal, gyengeségekkel, bűnökkel… Elhiteti azt, hogy Jézus Vére, Mária Könnyei erőtlenek – hatástalanok – hiábavalóak. Elhiteti azt, hogy a Mindenható Isten tehetetlen, nem segít, betegséget ad, túl sokáig kell várakozni a segítségére. Rá akar venni arra, hogy hagyjuk el az Istent, az Egyházat, a védelmet nyújtó lelki közösséget, mert szerinte nyugodtabban élhetünk Isten nélkül, Isten ellenében. Elhiteti azt, hogy a világban van a boldogság, nem Istennél és Istennel! Elhiteti azt, hogy a testi élet, az evilági élet, az evilági érvényesülés a csúcs, és nem az Istennek felajánlott élet, amely állandó önmegtagadással jár! Elhiteti azt is, hogy nincs túlvilág – nincs Mennyország – pokol – tisztítótűz – ítélet, hogy ezek mind a papok találmányai. Elhiteti azt is, hogy nincs értelme az életünknek és hogy nyugodt lelkiismerettel kiléphetünk e világból, öngyilkosság által. Elhiteti azt is, hogy nincs értelme a szenvedésnek, felajánlásoknak, lelki dolgoknak és a lelki élet csak a butáknak, hiszékenyeknek… való. Elhiteti azt, hogy felesleges a küzdelem, a harc a bűneinkkel, úgyis visszaesünk, úgyse szabadulunk meg tőle. Elhiteti azt is, nincs bűn, nincs büntetés, ezért bárki azt tehet, amit akar, bármilyen rossz következmény nélkül. Minden lelki közösséget jónak látszó érveivel fel akar robbantani! Elhiteti azt, hogy a Szentháromság hegy, a Jézus Sebeit engesztelő közösség, az üzenetek, nem Istentől vannak, hanem kitalálások! Még az igazakat is megrendíti a szépnek látszó, hamis tanításaival!!! A Gonosz Lélek tud adni átmeneti örömöt, békét – de a háttérben, a lélek mélyén lévő félelmet nem tudja elvenni! Elhiteti azt is, hogy a sötétség az világosság, a rossz az jó! Megengedettnek nyilvánítja a: rágalmazást – káromkodást – lejáratást – irigységet – lenézést – paráznaságot – házasságtörést. Azt sugallja, hogy nem kell gondot csinálni: az abortuszból – eutanáziából – homokosságból – öngyilkosságból – semmiből! Azt sugallja, hogy nincs semmi értelme a tíz parancsolatnak, a hét szentségnek. Jobb a névadó ünnepség a keresztelés helyett, az Isten áldása nélküli együtt élés a templomi esküvő helyett és jobb a civil temetés az egyházi temetés helyett…! Isten minden kijelentését megkérdőjelezi és elveti!!! Azt tanítja, ti felvilágosultak, modernek vagytok és ezekre a régi tanításokra semmi szükségetek nincsen, ezeket kinőttétek, mint a gyerek ruhát. Azt tanítja, legyetek szabadosak, azt egyétek, igyátok, tegyétek, ami nektek jól esik, ne kérjétek ki senkinek a véleményét ezen az úton, nehogy befolyásoljanak a szülők, papok, barátok… Jelszava: a cél szentesíti az eszközt!!! Azt mondja, hogy boldogulásotok érdekében lehet bármit tenni, akár ezért másokat is feláldozni!!! De, ha az eredmény nem lesz jó, mert ezen az úton depressziós, szenvedélyekbe fetrengő, boldogtalan, a kárhozat fia leszel… akkor mondd, mindezekért nem te vagy a hibás, hanem Isten, az Egyház, a szülők, a papok…! Ez jellemző a gyenge emberre!!! A Napnál világosabb, a Gonosz az Isten keskeny útján el akar bizonytalanítani, meg akar állítani, el akar téríteni, Isten és ember ellen akar hangolni. Sajnos nagyon sokan hallgatnak arra, aki a ’Világosság Angyalának’ tetteti magát! A Gonosz Lélek hamis sugallatai miatt sokan nem akarnak már ’jó példák, másokért elégő engesztelő áldozatok’ lenni!
 
A Szentlélek, aki az Igazság Lelke, aki a Földön és az Égben a maradandó boldogságunkat akarja, a következőket kéri: mindig az ellenkezőjét higgyük és tegyük mindabból, amit a Gonosz sugall; ne hallgassunk a Gonosz Lélek sugallataira, csak a Szentlélek Igaz tanításaira, mert csak Ő tehet minket boldoggá a Földön és az Égben!
 
Higgyük el hogy: a) a világosság, az világosság. A jó az jó!
 
b) a sötétség, az sötétség. A bűn az bűn!
 
Érdemes vállalni: önmagunkért, a lelkekért, az egész emberiség megmeneküléséért az áldozatot. Van értelme a harcnak, a küzdelemnek a gyengeségeink ellen. Vegyük még komolyabban a tíz parancsolatot, a hét Szentséget!
 
Higgyük el azt, hogy Isten Végtelenül jó, aki minden ember üdvét akarja, a Gonosz pedig egy szellemi teremtmény, aki az emberek kárhozatát akarja.
 
Legyünk állhatatosak a megkezdett ’keskeny utunkon’, hogy a tartós öröm, béke, szeretet a miénk lehessen.
a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]