Nagyfalu 2005-2006

2005 – Az Oltáriszentség éve – “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. április 1- 2- 3.

 
2. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Áprilisban: az Irgalmas Szívű Jézus szándékára imádkozunk, hogy képesek legyünk az Ő megbocsátását befogadni, hordozni, és tovább adni. Engesztelünk azokért, akik haragudnak: Istenre, az emberekre, önmagukra, a világra,… Legyen a röpimánk : “Add Uram, ahol harag van, oda én megbocsátást vigyek!”.
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Isten ajándékának tekinted-e a megfogamzott és megszületett gyermekeket? Az öröm befogadója, hordozója és továbbadója vagy-e? Életedben a főhelyet Jézus Krisztus foglalja el? Konkrétan szereted-e azokat, akik közeledben élnek? Életed fő feladata-e a mennyei Atya megörvendeztetése? Valóban Szűz Mária illatozó virága vagy-e?
A mennyei Atya határtalan szeretetében hiszel-e? Szoktad-e időnként mondani: Szeretlek Atyám! Szeretlek Jézusom! Szeretlek Szűzanyám!… Kötelességből vagy belső vágyból áldozol-e? Sikerült-e szeretettel fordulni mindenki felé?
II. Nagyfalu – jelen
Jézus üzenete 2005 április elsőpéntekén:
Irgalmas, Feltámadt, Megdicsőült Jézusunk!
A Hiszek egy…-ben azt imádkozzuk: “Hiszem a test feltámadását!” Engedd meg, hogy ma, feltegyünk néhány kérdést a feltámadással kapcsolatosan!
* Van-e jövendölés a test föltámadásáról? “Bontsátok le ezt a templomot és Én harmadnapra felépítem azt! Én ezt a halálommal és feltámadásommal kapcsolatosan jövendöltem.”
* Van-e tanú a feltámadásodról? “Igen: Mária, az Édesanyám; Mária Magdolna; a jámbor asszonyok; az apostolok; az angyalok…és sokan mások”.
* Mi az oka a Te feltámadásodnak? “Akik éltek, már ne önmagatoknak éljetek, hanem Értem, aki értetek meghaltam és feltámadtam”.
* Az Ószövetségben hisz-e valaki a test feltámadásában? “Jób mondta: Tudom hogy Megváltóm él és a végső napon felkelek a földről és ismét körülvesz a bőr és ’saját testemben’ látom meg Istenemet.”
* Kiket fogsz feltámasztani? “Mindenkit, kivétel nélkül. Akik jót cselekedtek, azok az örök életre, akik rosszat tettek, azok az ítéletre fognak feltámadni!”
* Hogyan lesz a feltámadás? “Hirtelenül, egy szempillantás alatt. Én átalakítom a ti gyarló testeteket, hogy az Én dicsőséges Testemhez hasonló legyen”.
* Milyenek lesznek, akik fel fognak támadni? “Épek, fogyatékosság nélküliek, halhatatlanok, gyorsak lesztek és mint Én is bármin át tudtok hatolni, semmi akadály nem lesz számotokra. Akkor, majd nem házas életet fogtok élni, hanem csak lelki életet, mint Isten angyalai. Ragyogni fogtok, mint a Nap, a Hold és a csillagok”
* Mikor lesz a test feltámadása? “A világ végén, az utolsó napon!”
* Ki által fogunk feltámadni? “A bennetek lakó Szentlélek által.”
* Van-e hatalmad a feltámasztáshoz? “Igen! Én bebizonyítottam: Jaírus leányán, a naimi ifjún, Lázáron, az egyik barátomon és a saját feltámadásommal.”
* Miért támasztod fel a testünket? “Ezzel is megmutatom igazságosságomat, nemcsak a lelketeket, de a testeteket is a legnagyobb boldogságban akarom részesíteni! Én nemcsak a lelketeket, de a testeteket is megváltottam.”
* Mire való a hit a test feltámadásában? “Saját testeteket és mások testét is a Szentlélek templomaként kezeljétek, ne bűnbarlangként. Ez megvigasztal benneteket saját halálotok és szeretteitek elvesztése esetén. Ez megerősít benneteket abban, hogy lelketeket, de testeteket is, csak a jóra használjátok.”
Feltámadt Jézusom! Én hiszek a test feltámadásában! Köszönöm, hogy a világ végén fel fogod támasztani az én testemet is az örök életre. ”
Szűz Mária üzenete 2005 április elsőszombatján:
“Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, akik eljöttetek ide, a Szentháromság hegyére. Tudom, most mindenki azt várja, hogy beszéljek a Szent Pápáról, aki most a Karomban van. Elsőpénteken, Jézus Szent Szívének és Szent Vérének ünnepén, II. János-Pál pápa az Égben volt Szent Fiamnál. Én, azt kértem Szent Fiamtól, hogy engedje még vissza a Földre, az Én Karomba, elsőszombaton, mivel Szeplőtelen Szívemnek is szentelte magát és azért, hogy (Őt, lelkületét nektek tudjam átadni) utatokat ezáltal is meg tudja pecsételni.
Most, még arról szeretnék nektek beszélni, amit II. János-Pál pápa elvállalt. Pápasága elején, amikor a Szent Péter téren meglőtték, Én mentettem meg az Ő életét. A Karomba esett össze. Visszakapva az életét, újra Jézus Irgalmas Szívének és az Én Szeplőtelen Szívemnek szentelte magát. Akkor kapott egy feladatot az Égiektől, hogy megismertesse: a mennyei Atyát, Szent Fiamat, a Szentlelket, a teljes Szentháromságot az egész Földön.
Ő elvitte az Örömhírt az egész világba. Elment minden vallásúhoz, minden nemzetiségűhöz, azért, hogy bocsánatot kérjen tőlük és kérje őket, hogy ők is bocsássanak meg egymásnak.
Szent Fiammal együtt, az volt a kérésünk, hogy II. János-Pál pápa sokat dolgozzon azért, hogy együtt legyen a Húsvét megünneplése. Mivel sokan nem hallgattak Rá, hogy a két nagy vallás valóban kibéküljön egymással, egységre jutva a Húsvét megünneplésében, ezután a mennyei Atya személyes figyelmeztetésére számíthatnak.
Miközben a Pápát a Karomban tartom, azt is el kell mondjam nektek, hogy ezt a helyet is, a Szentháromság hegyét, II. János-Pál pápa imájára választottam ki. Ez a hely, Isten tulajdona, ahol minden ember otthon érezheti magát.
1987-ben, ‘Mária évében’, a Pápa imádságára adta meg a mennyei Atya, többek között, ennek a ‘két személynek’, azt a feladatot, hogy imádkozzanak sokat az egységért és egységre vezessék a rájuk bízottakat. Tudnotok kell, ezt a közösséget “Mi Ketten” vezetjük, Szent Fiammal, kiválasztott eszközeinken keresztül.
Az elkövetkezendő időben, olyan történéseknek lesztek tanúi, amit soha nem hallottatok és soha nem láttatok. Bármi is jön, ti ne féljetek, ti mindig kövessétek II. János-Pál pápa irányvonalát, amelyet az egész világon hirdetett.
II. János-Pál pápa, most, ameddig él, szenvedésének minden pillanatában, de halála után is nagyon sok lelket ment meg az örök életre. Ő az utolsó időknek az egyik “Legnagyobb Szentje”, mert egységre akarta vezetni, nemcsak a különböző vallásúakat, hanem az egész világot, Jézus akarata szerint.
Ne féljetek senkitől és semmitől, akkor se, ha a következő pápa más irányzatot mutat. Én, aki a Remény Anyja vagyok, Szent Fiammal mellettetek állunk. Ti mindig maradjatok meg II. János-Pál pápa lelkületében és legyetek hűek Hozzá, ha kell, életetek árán is. Köszönöm, hogy meghallgattatok!”
A mennyei Atya üzenete 2005 április elsővasárnapján:
Mennyei Atyánk, mivel örvendeztessünk meg Téged?
“Kövessétek II. János-Pál pápa lelkületét!
* Csak a szeretet vezessen benneteket, mint Szent János apostolt!
* Éljétek meg Szent Pál apostollal: ?minden bajom között túlárad bennem az öröm’.
* Legyen a Pápa jelmondata a tiétek is: ‘Egészen a Tied vagyok Szűzanyám!’ Ajánljátok fel önmagatokat, családotokat, közösségeteket Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. Talán véletlen volt az, hogy a Pápa 2005. április 2-án, elsőszombaton, a Szűzanya napján halt meg?
* Legyetek megbocsátóak és alázatos lélekkel tanuljatok meg bocsánatot kérni!
* Éljetek annak a tudatában: Istenért, az emberekért érdemes jónak lenni!
* Imádkozzatok és dolgozzatok sokat saját lelketek és mások lelke megmentése érdekében.
* Legyen bátorságotok megvalósítani azt az “Égi Tervet”, amit már születésetek előtt elgondoltam rólatok.
* Álljatok ki halálotok árán is a Szentírás, az Egyház igazi tanítása mellett.
* Hit és erkölcs dolgában ti is legyetek példaképek és tévedhetetlenek.
* Legyen erőtök az “árral szemben úszni”, valódi, élő keresztényként.
* Legyetek olyan “atyák”, akik alázatosan szolgálnak és nem uralkodva atyáskodnak.
* Legyen a csendben, halló fületek a Szentlélek sugallatainak a meghallására és határozott követésére.
* Kérjétek kilencedben a Szent Pápa közbenjárását ügyeitekben. Ne érte, hanem Hozzá imádkozzatok!
* Éljetek olyan egyszerűen és nagyszerűen, hogy elköltözésetek után “maradandó fényt” hagyjatok magatok után.”
Tanúságtétel az Oltáriszentség évében:
“Elmentem egy katolikus templomba, mert tudtam, hogy nyitva van egész nap. A templom üres volt. Leültem a székre, közel az Oltárhoz. Néztem a kis piros égőt, ami az Oltáriszentség előtt égett és nagyon megvigasztalódtam.
Elmondtam, ami a szívemben volt és úgy éreztem Isten meghallgat engem, akkor is, ha én más vallású vagyok. Megkönnyebbülve mentem haza, mert a lelkemben megkaptam a választ.
Eljött a nap amikor elsőáldozó lettem. Amikor a Fehér Szent Ostyában először vettem magamhoz az Úr Jézus Szent Testét, szívem olyan erősen dobogott, féltem, hogy megszakad az örömtől. Akkor már tudtam, hogy: ‘Ő az Örömöm Titka!’ Megígértem az Úr Jézusnak, hogy hűséges gyermeke leszek és soha többé nem akarom Őt a bűneimmel megbántani. Ezen az úton megtaláltam a lelki békét és a maradandó örömöt.”
(Részletek B.M. Éva : Örömöm titka c. könyvéből 22,28 old.)
III. Nagyfalu – előretekintés.
Májusban: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szándékára fogunk imádkozni, hogy állandó testi-lelki tisztaságban, házastársi hűségben tudjunk élni! Azokért engesztelünk, akik a nemiséget bűnös és helytelen formában élik meg.
A következő hónapokban: elsőpénteken, elsőszombaton de. 11-órától, elsővasárnap du. 3-órától kezdődik Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén, az imatalálkozón, a mennyei Atya megörvendeztetése.
NB: Amíg nem kapod kézbe az új tanítást, addig elmélkedd és éldd a régit!!!

Áprilisi házi feladat:
“IRGALMAS SZÍVŰ JÉZUSOM, SEGÍTS, HOGY MEGBOCSÁTÁSAIMMAL ÉS BOCSÁNATKÉRÉSEIMMEL MEGÖRVENDEZTESSEM A MENNYEI ATYÁT!”

2006. -A Szentírás éve – “Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!”” 2006. április 1-2, 7.

 
14. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap Nagyfaluban.
Áprilisban: a Szentírásból Szent János evangéliumát olvassuk és éljük.
Havi mottó és röpima: “Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam, szegény bűnösön!”
Közös imaszándék: II. János Pál pápa (+ 2005. április 2.) közbenjárását kérjük azért, hogy a hierarchikus és a karizmatikus személyek jól éljék meg Jézus Irgalmas lelkületét!
Konkrét feladatunk: megbocsátunk azoknak, akik megbántottak minket és bocsánatot kérünk azoktól, akiket mi bántottunk meg!
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Meghallod-e és megteszed-e Isten Szavát? Hálás vagy-e Isten tisztító kegyelméért? Ha most a kegyelmi idő véget érne, felkészült állapotban találna-e Jézus? Keresed-e és teszed-e Isten reád vonatkozó Akaratát? Félelemmel vagy örömmel várod-e mindazt, ami rövidesen bekövetkezik? Bízol-e Jézus és Mária oltalmában? Megbánva, meggyónva bűneidet, lezártad-e végleg a múltadat? Naponta: Jézus és Mária Szívébe helyezed-e önmagadat, szeretteidet? Elhiszed-e azt, hogy az engesztelő közösségben a Béke Királya és Királynője vezetnek téged? Boldogságod érdekében ellenállsz-e a Kísértőnek? Számodra Isten útja egyirányú út-e?
Családodban, munkahelyeden,… a béke eszköze vagy?
 
II. Nagyfalu – jelen.
Az Úr Jézus tanítása, 2006. április elsőpéntekén
Nagyböjtben vagyunk. Érdemes jobban odafigyelni az Úr Jézus szenvedésére. Közel vagyunk ahhoz az időhöz, amikor sok mindent meg fogunk érteni, Isten szent kegyelme által, különösen az Úr Jézus szenvedésének misztériumát (titkát).
Az Úr Jézus, a Szentlélek által, a következőket hozta a tudomásomra: “Tanítsátok meg az embereket szívvel imádkozni! Tudnotok kell: az imára nem Nekem, hanem nektek van szükségetek. Az imában kinyílik a szívetek Felém és ti ezáltal meglátjátok azokat a bűnöket, a lelketekben, amelyeket át kell adjatok Nekem a bűnbánatban. Ha engeditek, megtisztítom a szíveteket és azután be tudjátok fogadni, amit Én akarok adni nektek. Megtisztulva, meg fogjátok tapasztalni azt a lelki örömet és nyugalmat, amit cserébe adok megbánt bűneitekért. Amíg a szívetek tele van világias vágyakkal, addig, abban nincs helye az Én égi Ajándékaimnak. Egy nap se felejtsétek el, ti, az Örökkévalóság Gyermekei vagytok! Örökre szól az Öröm és Boldogság, amit csak Én adhatok meg nektek, ha ezt ti is akarjátok. A ti áldozatotok nélkül ezt nem tudom megadni nektek.
Én példát adtam nektek az áldozatvállalásban, amíg éltem a Földön. Világosan megmondtam apostolaimnak és most nektek is: aki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét mindennap és úgy kövessen Engem’. Én nem ígértem sem nekik, sem nektek gondtalan és szenvedés mentes életet itt a Földön. A szenvedés elfogadása és felajánlása, bűneitekért és mások bűneiért, lelkeket mentő érték a mennyei Atya előtt. Eddig nem tapasztalt kegyelmeket tartogatok azok számára, akik kitartanak Mellettem a szenvedésben is. Arra kérlek benneteket, hogy döntsetek, valójában kihez is akartok tartozni.
Ellenfelem, a Gonosz, evilági, mulandó boldogságra hív meg benneteket. Ő, azokat, akik hallgatnak rá, az örök kárhozatra akarja taszítani. Az Örök Boldogságotokat, amire vágytok és amire lettetek teremtve, csak Én tudom megadni nektek, azzal a feltétellel, ha követtek Engem, a keskeny és nehéz úton. Az áldozatos keresztút, a biztos út számotokra, ami a Mennybe visz. Visszajövetelem előtt, az idő nagyon rövid! Jó Atyám, azért engedi meg az életetekben a szenvedéseket, hogy végre felkiáltson a szívetek Utánam: ‘Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam, szegény bűnösön!’ ”
 
Szűz Mária tanítása, 2006. április elsőszombatján
Az elmúlt héten a Szűzanya a következőket mondta nekem: “Felfedem előtted Szeplőtelen Szívem titkát. Írd le, könyved harmadik kötetében, amit ezzel kapcsolatban mondok neked. Az embereknek jobban meg kell ismerniük Szent Fiam Irgalmas Szívét és az Én Szeplőtelen Szívemet. Egy imádságot adtam nektek, amelyet, ha elvégeztek a Szentháromság hegy három pontján (a helyszínen vagy lelkileg kapcsolódva a három ponthoz), körmenetben, elmélkedve, sok kérdésetekre megkapjátok a választ, a körülményeiteken keresztül. Ezen ima által, jobban megismeritek Szeplőtelen Szívem lényegét. A mennyei Atya, Jézusra és Rám bízta az emberiség megtérését, a bűnbánat és bocsánatkérés által.
Jelenleg, sokan gondolkodnak azon hová menjenek, mit egyenek a nehéz időkben, hogy megmentsék az életüket. Ne ez legyen a gondotok, mert ez szorongást és félelmet okoz nektek. A lelketek legyen a legfontosabb! Tiszta lélekkel mindent meg fogtok érteni: mit kell tegyetek, hogy átvészeljétek a nehéz időket. Az emberiség most nagy tisztulás alatt van. Az egész világ meg kell tisztuljon minden hamisságtól és bűntől, hogy megállhasson Isten Színe előtt. Abba az időbe léptetek, amikor szét kell váljon a konkoly a búzától, a jó a rossztól. Most kiáltson Istenhez a lelketek: ?Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam, szegény bűnösön!’ Ha így tesztek, két Karomba veszlek titeket, és Szent Fiamhoz viszlek, hogy Irgalmas Szívén bocsánatra, békére és védelemre találjatok. Megáldalak titeket a bűnbánó lelkülettel!”
 
A mennyei Atya tanítása, 2006. április elsővasárnapján
Ma is szeretnénk megörvendeztetni a mennyei Atyát, mi, engesztelő gyermekei.
Ő a következőket hozta a tudomásomra: “Örülök annak, hogy olyan gyermekeimmel is megismertettek Engem, akik eddig távol voltak Tőlem. Azt is látom, hogy sok engesztelő gyermekem viszi a keresztjét Irántam való szeretetből a bűnösök megtéréséért. Örülök, hogy még vannak olyan gyermekeim, akiknek a szívükben élő hit van. Ilyeneké a Mennyek Országa! Ők, már a Földön is, különleges módon, számíthatnak az Én atyai segítségemre. Ne szomorkodjatok, amiatt, ha próbára teszlek benneteket. Ezáltal igazultok meg! Gyakran gondoljatok arra, Engem megörvendeztetni a legnagyobb dolog ezen a világon. Legyetek és maradjatok tovább is az Én kedves gyermekeim, akikre való tekintettel sok büntetést engedek el, ami a világra méltán várna. Vegyétek észre, már eddig is több rátok váró nagy szenvedéstől megóvtalak és ezután is meg foglak védeni benneteket. Az embereknek vissza kell térniük Hozzám, hogy boldoggá tehessem őket! Bőséges atyai áldásomat adom rátok!”
 
Tanúságtételek a Szentírás évében
T. Birman József a nevem. A gyulafehérvári egyházmegyében vagyok lelkész. Az erdélyi katolikus Karizmatikus Megújulás és a Máriás papi Mozgalom lelkipásztori felelőse vagyok.
Mennyei Atyám, hálát adok Neked ezért a mai napért, pappászentelésem 39. évfordulójáért, amelyet ezen a szent helyen, Nagyfaluban ünnepelhetek meg.
Drága, jó Testvéreim! Nem tudom elmondani meghatódottság nélkül azt, hogy az Úr egész életemben csodálatosan vezetett. Mindig törekedtem arra, hogy jó pap legyek. Ennek ellenére az Úr sok mindent megengedett az életemben, eséseket is, amelyekből újra és újra magához emelt. Úgy érzem, hogy a Szűzanyának kedves fia vagyok. Nagyon sok életfordulóm Mária ünnepre esik. Születésnapom október 7-én, Rózsafüzér Királynője ünnepén volt. A teológián sok rózsafüzért készítettem és imádkoztam is a rózsafüzért. 1967-ben szentelt pappá Márton Áron püspök Úr (+1981-IX-29) és Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén mutattam be az első szentmisét.
Ezek az események meghatározóak voltak számomra a Szűzanya tiszteletében. Egész papi életemben kerestem Szűz Mária jelenéseinek helyeit és üzeneteit. Így ismertem meg: Lourdest, Fatimát, Garabandált, Medjugorjét… Többször is voltam Medjugorjéban. A szőkefalvi jelenéseknek és Szűz Mária üzeneteinek is nagy fontosságuk volt és van az életünkben. Nagy figyelmeztetés számunkra, hogy ott már befejeződtek az üzenetek.
Én hiszem azt, hogy minden nap közelebb vagyunk az Úr Jézus második eljöveteléhez. 2003-ban került a kezembe az első érsemjéni üzenet. Elolvasva azt mondtam: ez kell nekem!!! Ebben az üzenetben olvastam, hogy Isten miként készít fel bennünket a Vele való Nagy Találkozásra: a lelkünk, legyen állandóan készen; necsak magunkért, hanem másokért is imádkozzunk és engeszteljünk. Sajnos Érsemjénbe nem jutottam el csak Nagyfaluba. Az Úr minden alkalommal hív. A Szűzanya elvárja tőlem, hogy minél több emberrel ismertessem a Nagyfaluban történő eseményeket, üzeneteket. A Szűzanyára hallgatva egyre többen engesztelünk, hogy Isten Irgalmát leesdjük a még hátralévő rövid időben.
Én hiszem azt, hogy Jézus Öt Szent Sebét engesztelve és a Szűzanya által, óriási kegyelmeket tudunk kiesdeni. A Szűzanya által ismertem meg a Karizmatikus Megújulási Mozgalmat is. Számomra az igazi megújulás 1998-ban következett be, háromnapos lelkigyakorlat után. Ekkor elvégeztem egy olyan életgyónást, amelyet végig sírtam. A lelki testvéreim imádkoztak értem, kérték a Szentlélek teljes kiáradását az életemre. Elmondhatom: attól kezdve, más ember, más pap lettem. Azóta új emberként, új szívvel és lélekkel teljesen Isten szolgálatába álltam. Isten az első helyre került az életemben!!! Én mindig örömmel jövök Nagyfaluba, elhiszem mindazt, amit az Égiek üzennek és tovább is adom a tanításokat. Ma, még szól hozzánk az Úr, de nem tudjuk meddig! Ezért engeszteljünk, imádkozzunk, hogy Isten bőséges áldásában, irgalmában részesüljünk!!!
Jelmondatom: “Már csak rövid, nagyon rövid az idő, azután eljön az Eljövendő és nem késik. Az igaz ember a hitből él!” Zsid.10,37
 
F. Adelának hívnak, 38 éves vagyok, három gyermekünk van. Mérnöki végzetséggel közhivatalban dolgozom. Vâlcea megyében egy szegény családban születtem, amelyért hálás vagyok. A szüleimnél megtanultam: imádkozni, templomba járni, az ünnepeket és a papokat tisztelni.
Hogyan éltem mint iskolás és egyetemista? Én itt a Földön éltem az életemet, Isten pedig valahol ott fenn volt. Problémáimban imádkoztam. A Szűzanya iránt, aki mindig mellettem volt, mély tiszteletet éreztem.
Házasságkötés után is imádkoztam, templomba jártam, de nem rendszeresen. 1995. és 2001. között, fiatalon és váratlanul öt nagyon kedves személyt veszítettem el. Az ő haláluk engem nagyon megérintett és megrendített. Ekkor felébredt a lelkiismeretem! Ezután kérdéseket tettem fel: Honnan jöttem? Hová jutok a halálom után? Elindultam a keresés útján. Féltem megengedni Istennek, hogy Ő legyen az életem központja. Az Úr Jézus a lelkem kapujánál állt és várta, hogy beengedjem.
Amikor eljutottam Érsemjénbe, 2001. júliusában, arra a helyre, amelyet a lelkem keresett, ott a szívem ajtója kinyilt Jézus előtt, a Szűzanya segítségével. 2001. októberében, Isten Akarata, a közösség mellett döntöttem, amely megváltoztatta az életemet. Megértettem: Isten nem tartozik egy valláshoz, egy nemzethez. A Szeretet Istene minden embernek az Istene.
Legnagyobb örömöm: a családommal együtt, egységben megyünk előre Isten keskeny útján. Az engesztelő közösségben sok mindent megtanultam. A lelkivezetőimtől megtanultam: a szeretetet, az áldozatvállalást, az engedelmességet…
Én hiszem azt, hogy a lelki szüleim karizmája és a tanítása Istentől van. Az elsőszombatokon megtanultam: dicsőíteni az Istent; mindenért hálásnak lenni; szívvel imádkozni; hinni az ima erejében; megbocsájtani az ellenségeimnek; komolyan böjtölni; a szenvedést elfogadni és felajánlani; kimondani: legyen meg Isten Szent Akarata; a türelmet önmagamhoz és másokhoz; az embereket úgy szeretni, ahogy vannak; együtt imádkozni a családommal; …
Ezen az úton a lelkünk tele lett: örömmel, békével és szeretettel! Számomra a lelki közösség: a lelki családom, az Égiek csodálatos ajándéka! A munkahelyemen Jézust látom a legkisebb és a legnagyobb emberben is. A Szentháromság hegyen: érzem, hogy szárnyalok Isten felé; ott leszáll a Mennyország a Földre; a Szűzanya a karjában ringat. Hiszek a Szentírás minden Szavában. A Szentmisén úgy veszek részt, mintha az utolsó lenne. Az Úr Jézus, a szentáldozásban örömmel tölt el. Jézus számomra: ‘az Út, az Igazság és az Élet’! Hiszem, hogy a Szűzanya leánya vagyok, aki az ölében tart. Lelkemben, hatalmas vágy van, hogy egységben éljek: a Szentháromsággal, a Szűzanyával, az Angyalokkal és a Szentekkel. Napi eledelem, hogy keressem és megtegyem a mennyei Atya Szent Akaratát!
Jelmondatom: “Áldja az én lelkem az Urat!”
 
III. Nagyfalu – előretekintés, májusra.
Az édesanyákért és édesapákért fogunk imádkozni, hogy legyen bátorságuk Szűz Mária és Szent József példája szerint élni!
Élő szüleinket gyakrabban látogassuk meg, segítve őket. Elhunyt szüleinknek a sírját, imádkozva tegyük rendbe.
A Szentírásból az Apostolok Cselekedeteit olvassuk és éljük!
Közösségünk jókívánsága: Húsvétkor, az ünnep előtt és után is, a Feltámadt Krisztus éljen mindannyiunkban!!!
(Nagyfaluban, az égi tanításokat: Nt. Csilik János és B. Madarász Éva kapják és állítják össze)
Márciusi házi feladat:
“JÉZUS, DÁVID FIA, KÖNYÖRÜLJ RAJTAM, SZEGÉNY BŰNÖSÖN!!!”
a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”