Nagyfalu 2005-2006

2005 – Az Oltáriszentség éve – “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. január 1.

 

4. Elsőszombat a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
2005 első hónapjában, azért engeszteljük Szűz Máriával a Szentháromságot, hogy a keresztények között és a világban az egység megvalósuljon.

“Szűz Mária, aki az Egység, a Remény és az Oltáriszentség Édesanyja vagy, könyörögj érettünk!”.

 

I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.

Naponta meghívjátok-e az életetekbe a Szentháromságot, az összes szenteket és angyalokat, hogy védelmezzenek, segítsenek és megáldjanak titeket? Hiszitek-e azt, Jézus ma is szabadító és gyógyító Istenetek, ha bizalommal kéritek a segítségét? A türelem, a megértés, a szép szavak, egyszóval a szeretet jellemzőek-e reátok? A világosság rózsafüzérét, a szentségimádást végzitek-e csütörtökönként? Komolyan vettétek-e az engesztelést azokért, akik helytelenül viszonyulnak az Oltáriszentséghez? Ha ti lettetek volna valamelyik áldozat helyében Ázsiában, a túlvilágon hová kerültetek volna? Most készen vagytok-e találkozni az Úr Jézussal?

 

Részlet, Szűz Mária 2004 decemberi üzenetéből, magyarázattal.

“Itt meg akarlak tanítani benneteket: az engedelmességre, az állhatatosságra és a bizalomra. Ez a három erény nagyon fontos lesz az elkövetkezendő időben”.

– “Jézus engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig, ezért Isten felmagasztalta Őt…”
– “Aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.”
– “Áldott, aki az Istenben bízik, átkozott, aki az emberekben bízik”.

 

II. Nagyfalu – jelen
Szűz Mária 2005 januári üzenete:
“Ma, az év kezdetén, ünnepélyesen jelentem be nektek: Én a Remény Anyja vagyok!

Egy új időszakba léptetek, amikor megmutatkozik az isteni Igazságosság Isten Irgalma mellett, amely megtisztítja a világot a gonosztól. Az a nagy katasztrófa, amely Karácsonykor történt, az egy nagy figyelmeztetés volt az egész világnak. Készüljetek fel: ehhez hasonló több is fog következni.

Ti, akik követtek Engem, ne féljetek, mert Én a Remény Anyja vagyok.

Ahogy elhoztam 2000 évvel ezelőtt a Világosságot a világba, úgy hozom el ezután is. Amikor minden sötétségben lesz és minden kilátástalanná válik, akkor fogom elhozni a Világosságot, Fiamat, Jézus Krisztust.
Én, aki a Remény Anyja vagyok, egy elkövetkezendő időpontban, be fogom jelenteni Szent Fiam visszajövetelét, ide a Földre. Készüljetek fel erre az időre: sok imával, sok jócselekedettel, megbocsátással és sok-sok szeretettel.

 

Egy imát ajánlok nektek, amelyet mondjatok el minden reggel, térdenállva:

 

Legszentebb Szentháromság: Atya, Fiú és Szentlélek. Teljes szívemből imádlak és felajánlom Neked: Urunk Jézus Krisztus legdrágább Testét, Vérét, Lelkét és Istenségét, amely a világ összes Tabernákulumában jelen van, engesztelésül a szidalmakért, az istenkáromlásokért, a közömbösségért, amelyekkel Őt megbántják. Jézus Legszentebb Szívének végtelen érdemeiért és Mária Szeplőtelen Szívének közbenjárására könyörögve kérlek, térítsd meg a szegény bűnösöket.”

 

Addig mondjátok ezt az engesztelő imát, míg van Oltáriszentségetek.
Ezen ima végzésével nagyon sokat tehettek az egész emberiségért.
Tudjátok meg, minden bekövetkezik, amit Fatimában megjövendöltem. Ez az időszak elérkezett!!!
Ti, akik hallgattok Reám, ne féljetek, mert soha nem látott boldogságban lesz részetek.
Én, aki a Remény Anyja vagyok, el akarlak vezetni benneteket Szent Fiamhoz, Jézus Krisztushoz.
Köszönöm, hogy meghallgattatok!”

 

Január témája: “Legyenek mindnyájan egy”
Általában az egységről!
Fontos az ima az egységért; fontosabb tenni valamit az egységért; a legfontosabb élni az egység szellemében.
Csak az tud természetfeletti egységet építeni az emberekkel, aki Istennel egységben, jó kapcsolatban él.
Hidd el: ahol megszületik a szeretet-egység, ott előbb-utóbb létre jön a hit-egység is.
Az egység példaképei:
– A Szentháromság: akik között kölcsönös szeretet, egyenlőség, mellérendelés és a másság tisztelete van.
– A Szentcsalád: Jézus közöttük mindig jól érezte magát!
– Az első keresztények, akikre ujjal mutattak: “Nézzétek, mennyire szeretik egymást.”
– Az emberi test: arra kell törekedjünk, mint a végtagok, egymás szolgálatára legyünk.

Az egység feltételei: az együttérzés; a párbeszéd készség; az értékelés; megbocsátás – bocsánatkérés; a rossz emlékek elfelejtése, nem emlegetése;… Azt keressük, ami összeköt, nem azt, ami szétválaszt. Ezeket tanulni kell!

Az egység ellenségei: a lázadozó angyalok, az engedetlen első emberpár, a gyilkos Káin, a gőgös Bábeliek,… és mai követőik.
Van bűnös egység is a rosszban. Heródes és Pilátus kibékültek, amikor Jézust ki kellett végezni. A Gonosz Lelkek összefognak, azzal a szándékkal, hogy az embereket a pokolba vigyék. Ettől óvakodjunk!
Soha ne felejtsük el: Együtt erősek vagyunk, egyenetlenkedve tönkre megyünk.

 

Részletek B.M. Éva “Örömöm titka” c. könyvéből.

Az egység karizmája (43-44. old.)- “Csíksomlyón, 1987. szeptember 4-én, a keresztút XIII. stációjánál, amikor befejeztük az imát, a Napnak egy sugara reám vetődött. Elragadtatásba estem. Megtapasztaltam, Isten a szeretet forrása. A Mennyei Atya így beszélt: ‘Ti az egység karizmáját kapjátok! Munkálkodjatok ezen! Sok lelket hozzatok Hozzám!’ Elhatároztam, hogy ezután másképpen élek. Egészen Istennek szentelem magam. Ott a hegy tetején a Szentháromság újjászült engem.”
Az egység keresztje (62. old.) – “Egy látomásban megmutatta nekem a Szűzanya, hogy a kis hegyünk tetején, Nagyfaluban, egy kereszt kell, hogy álljon. Ez az egység keresztje kell legyen. Az Úr Jézus mondta: Legyenek mindnyájan egy. Minden ember, aki jószándékkal megy a kereszthez, találja meg lelki békéjét, függetlenül attól, milyen vallású vagy nemzetiségű.”

Az Egység Anyja (81. old.) – “Egyik este, ima közben a Szűzanya hangját hallottam a bensőmben: Állíts egy szobrot az Én képmásommal arra a helyre, ahol a Forrást mutattam neked. Helyezd el a következő írást ugyanott, jól látható helyen –

Én minden megátalkodott bűnösnek, minden vallásúnak, minden nemzetiségűnek, Szent Fiamhoz vezető Édesanyja vagyok.” (a Szűzanya kinyilatkozatása 2002. augusztus 5.-én)

 

Részlet Chiara Lubichtól: Az egységről.

“A világot ma sokféle feszültség jellemzi: háborúk, terrorizmus,… Mégis, ezek ellenére a világ az egység felé törekszik. Ez az idők jele. A Szentlélek: egyetlen családdá akarja tenni az egész világot. Az egység a mi sajátos hivatásunk. Kértük Jézustól: tanítson meg minket az egység élésének módjára. Felajánlottuk Jézusnak életünket, kértük használja fel azt az egység megvalósítására. Mi azért élünk, hogy legyünk egy Istennel, egy egymással és egy mindenkivel. Ez belemerít bennünket az egyetemes testvériségbe.

Mit jelent egynek lenni?

Érezzük azt, amit a testvér érez. Oldjuk meg a problémáit szeretettel, úgy mint a sajátjainkat. Hallgassuk végig mindazt, amit a testvér mond. Az egységet fenn kell tartani minden áron. Jézus a halálba kerül, de élet fakad belőle. Ő a gyógyszer a világ számára. Ha meg akarjátok valósítani az egységet városotokban és a világon, legyetek egy egymás között. Mindenki egy lesz, ha mi egy leszünk.

Mi az egység következménye?

Az egységben élvezzük: Jézus jelenlétét, a békét, az örömöt, a szeretetet, nyugalmat, állandó ünnepet,… Mi, arra vagyunk hivatva, hogy az Úr Jézusban felemeljük az egész emberiséget, hogy mosolyra fakasszuk a világot.
Áldozat nélkül nem lehet építeni az egységet, sem a családban, sem a világban. Mondjuk ki minden jelen pillanatban, a fájdalomban is Isten akaratának: Igen Atyám!!! Így nagyon sok lelket újjászülhetünk. Ne bántsuk meg a Szeretetet: panaszkodással vagy rosszkedvűséggel. Legyünk készek minden fájdalmat örömmel legyőzni. Így megtisztulunk, megszentelődünk. Az isteni rendben az elfogadott és felajánlott fájdalom a legtermékenyebb dolog.”

 

III. Nagyfalu – előretekintés.
Az engesztelő lelkigyakorlat folytatódik az Ég Akarata szerint.
Milyen szándékra engeszteljünk?
Januárban: a keresztények és a világ egységéért!
Februárban: a fizikai – lelki – szellemi betegekért!
Márciusban: a megnemszületett és a megszületett gyerekekért!

 

Mit tegyünk a kilencedek alatt! (a hónapok első kilenc napjában)

Imádkozzunk többet! A szabadítóimát, a rózsafüzért, naponta végezzük. Áldozzunk gyakran. Legyen csütörtökön szentségimádás. Böjtöljünk délig. A húst, a TV-t, szeszes italt, cigarettát, kávét,… tegyük félre. A jócselekedet, a havi gyónás, a Szentírásolvasás, a szentelmények (szentelt-gyertya, víz) ne maradjon el.

 

Mit tegyünk a kilencedek után: hétfőn, szerdán, pénteken?
Ugyanazt tegyük, mint a kilenced alatt. Befelé vegyük komolyan, kifelé a szeretet vezessen.

 

* Az ima szellemére tegyük a hangsúlyt: maradjunk állandóan Isten jelenlétében, szeretetében, akaratában!
* A böjt szellemére figyeljünk: ne a test, hanem a lélek vezessen!
* A jócselekedet szelleme jellemezzen: legyünk mindenki hasznára és senki kárára!
* Legyen elvünk: mérték az érték! (evésben, ivásban, alvásban,…)

 

A Szentlélek kérése az Oltáriszentség évében:

“Engeszteljetek azokért a lelkekért: akik olyanok, mint egy külsőleg rendbetett templom, de Jézus nélkül; akik olyanok, mint egy gyönyörűen kifaragott Oltárszekrény, de Jézus nélkül; akik olyanok, mint egy kívül aranyozott áldoztatókehely, de Jézus nélkül. Ma arra hívlak meg benneteket, hogy legyetek a legegyszerűbb templom, de Jézussal; legyetek a legszerényebb Oltárszekrény, de Jézussal; legyetek egy régi-kopott áldoztatókehely, de Jézussal. Legyetek állandóan Krisztus hordozók, mint Mária!!! Míg éltek, ez legyen a ti legelső és legfontosabb hivatásotok. Így, ebben a lelkületben, napi 24 órás, sokakat megmentő, engesztelő lelkek lesztek e Jézus nélküli világban”.

 

Januári házi feladat:
“SZŰZ MÁRIA SEGÍTS, HOGY MINDIG CSAK A JÓT AKARJUK, A ROSSZAT SOHA, HOGY ÍGY ÁLLANDÓ EGYSÉGBEN MARADJUNK AZ ÉGIEKKEL ÉS A FÖLDIEKKEL”

2006. -A Szentírás éve – “Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!”” 2006. január 1. 6-7.

 
11. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap Nagyfaluban.
Januárban: a Szentírásból Szent Máté evangéliumát olvassuk és éljük.
Havi mottó: “Keressétek először Isten Országát és annak Igazságát és ezeket mind megkapjátok!”
Közös imaszándék: legyen a különböző vallásúak között hitegység és a különböző nemzetiségűek között szeretetegység.
Röpimánk: “Uram, tégy engem az egység és a szeretet eszközévé!”
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Örömmel éled-e meg a szegénységet és az egyszerűséget? Jézussal vagy Nélküle telt el a Karácsonyod?
Az engedelmesség, a lelkiismeretes kötelességteljesítés jellemző-e reád? Hívő lélekkel várod-e az Úr Jézus visszatérését? Hiszed-e azt, Isten minden jóért megjutalmaz téged? A mennyei Atya örömére vagy a szomorúságára vagy-e a Földön? Szoktatok-e együtt imádkozni a családban? A Szentírás évében elkezdted-e olvasni a Szentírást?
Tiszta szíved szeretetét ajándékozod-e az Úr Jézusnak és felebarátaidnak?
 
Visszatekintés 2005-re:
Hisszük, hogy Lucia nővérrel, II. János-Pál pápával és Roger testvérrel többen segítenek minket a Mennyországból! Örültünk XVI. Benedek pápa megválasztásának.
Hálát adunk: az év folyamán tartott lelkigyakorlatokért; az üzenetekért, tanításokért; az imacsoport felelősök által alakult engesztelő közösségekért; a Vatikánba való utazásunkért; a karizma 18. évfordulójáért; a kinevezésért Krasznára és Nagyfaluba; az első karácsonyi éjféli miséért a Szentháromság hegyen; a felnőtt elsőáldozókért (5); a jelekért, megtérésekért, gyógyulásokért, szabadulásokért, a többszáz résztvevőért az engeszteléseken,… Hála: az imafüzetekért, képekért, imákért, könyvekért, melyek 2005-ben megjelentek! Hála: a jótevőinkért, a munkatársainkért, mindenkiért és mindenért!
 
Milyenek azok a személyek akiknél Isten van az első helyen? Tettrekészek a jóban!!!
Olyanok, mint Szent József: aki nem alkudozott, nem kételkedett Isten üzenetében, hanem azonnal engedelmeskedett. Ráhagyatkozott a Gondviselésre. Mindent vállalt Jézusért és Máriáért.
Olyanok, mint a napkeleti bölcsek: akik elismerték és alávetették magukat az Úr Jézusnak. Áldozatot hoztak az Úr Jézusért, látva és követve a csillagot. Hallgattak az útbaigazításra. Más úton, más lelkülettel tértek haza.
Legyünk tettrekészek a jóban, akár áldozatok árán is.
 
II. Nagyfalu – jelen.
Az Úr Jézus tanítása, 2006. január elsőpéntekén:
Az Úr Jézus kérése volt, hogy a tél folyamán az imatalálkozókat a nagyfalusi templomban tartsuk meg.
Az Úr Jézus a következőket hozta a tudomásomra:
“A Szűzanya a legnagyobb karizmatikus Személy, aki azokat, akik hisznek Benne és hallgatnak rá, összegyűjti és felkészíti az Én visszajövetelemre! Engem, Mária hozott e világra. Én, megalapítottam Egyházamat itt a Földön. Életemet adtam Egyházamért, az emberek bűneiért, váltságdíjul. Azt mondtam apostolaimnak az Egyházamról: a pokol hatalma se fogja megsemmisíteni azt, amit Én hoztam létre. Ellenfelem azon munkálkodik, hogyan tudná megsemmisíteni az Egyházamat. Mindent megpróbál, hogy az embereket eltávolítsa a templomtól, ahol Én az Oltáriszentségben várok rájuk. Vissza kell térjetek a templomba, Hozzám, hogy ott egymásra is találjatok. Másképpen nem lesz jövőtök!!! A hierarchia és a karizma egységében várjátok az Én visszatérésemet a Földre. Így, Szent Anyámmal és Velem együtt győzni fogtok. Ami nem Tőlem van, az mind el fog pusztulni. Az Én Szeplőtelen Szívű Anyám, aki Egyházam Anyja is, a Szívében őriz meg titeket az utolsó nehéz időben. Számotokra, az Ő Szeplőtelen Szíve lesz a menedékhely. Általunk, életben fogtok maradni, még a legnehezebb időben is. Ti, akik le tudtok mondani Értünk a világias életről, hogy ezáltal szebb és jobb világ kezdődjön el, ti ne féljetek semmitől és senkitől. Velünk együtt erősek vagytok és a pokol egész serege se győz le benneteket. Legyetek nagyon óvatosak az emberekkel, mert a Gonosz, nagyon jónak látszó dolgokba akar bevinni titeket, hogy így szakítson el Tőlem. Újra megismétlem: Velem és Szent Anyámmal együtt erősek vagytok, de Nélkülünk gyengék.
Megáldalak benneteket az Erősség lelkével!”
 
Szűz Mária tanítása, 2006. január elsőszombatján:
Ma az év első szombatján, a Szűzanya ünnepélyesen a következőket hozta tudomásomra:
“NAGYFALU, ISTEN TERVÉBEN, FATIMA ÉS MEDJUGORJE FOLYTATÁSA!!! A háromszög, a Szentháromság pecsétje van mind a három helyen! Azoknak, akik a nagyfalusi Szentháromság hegyén található háromszöget imádkozva járják végig, az Úr Jézus sok kegyelmet ad.
Az alábbi imákat ajánlja a Szűzanya, a Szentháromság hegyén:
– Az Irgalmas Szívű Jézus barlangkápolnájánál: Jézus Öt Szent Sebe rózsafüzérét
– Az Egység Keresztjénél: a Fatimai imát “Legszentebb Szentháromság…” és a Szentháromság rózsafüzérét
– A leendő Forrásnál, a kis kápolnánál: a Medjugorje-i rózsafüzért és az imát a betegekért
– Visszatérve a barlangkápolnához, befejezésül, az “Utolsó idők imáját” végezzük el.
Ezeket az imákat ajánljuk fel engesztelésül a Szentháromságnak, a bűnösök megtéréséért!
A Szűzanya még a következőket értette meg velem:
“Azért kell a hierarchia és a karizma egységében haladnotok előre, hogy így térjen vissza az emberiség Istenhez. Azért kell nektek egységben menni előre, kéz a kézben, hogy a Gonosz széthúzással ne tudja megzavarni Isten művét. A ti feladatotok megerősíteni a sziklára épült Jézus Egyházát. Akik eljönnek ezekre az imatalálkozókra, sok világosságot kapnak. Itt megtapasztalják az Égiek jelenlétét, akik veletek együtt örülnek a három szent nap megtartásának. Az Égiek szívesen fogadják a ti engeszteléseteket, örülnek a ti engedelmességeteknek és jobbra való törekvéseteknek. Kérlek benneteket, maradjatok továbbra is állhatatosak az imában, a böjtben,… Bízzatok jobban Isten Gondviselő Szeretetében, hogy így a Szentháromság meg tudja valósítani a Tervét, ezzel az engesztelő közösséggel is. Megköszönöm a Szentháromság nevében a sok áldozatot, amit hoztatok a találkozókért, bőséges lesz érte a jutalmatok. Most, Istenanyai áldásomat adom rátok!”
Mi a közös Nagyfaluban, Fatimában és Medjugorjéban? Az ima-böjt; gyónás-áldozás; Jézus Szent Szíve és Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete; az életfelajánlás fontossága; engesztelés; a szenvedés türelmes elviselése és felajánlása; megtérések, gyógyulások, szabadulások, égi jelek; a Pokol, a Mennyország és a Szentháromság látása;….
Mi az egyedi Nagyfaluban?
Ima: a Szentháromság rózsafüzér; Jézus Öt Szent Sebe rózsafüzér; az Utolsó idők imája; Böjt: a mennyei Atya kérése szerint; Szentáldozás: kilencedben és minél gyakrabban; Szentírás: élni és beszélni róla; havi házifeladatok megélése; tanúságtételek; a hierarchia és a karizma egysége; elsőpéntek – elsőszombat – elsővasárnap megtartása; Áldás: együtt az Oltáriszentséggel és a Szűzanyával a négy égtáj felé; Krisztus Király virágkoszorúval való megkoronázása; Jézus Öt Szent Sebe engesztelő közösség;…
 
A mennyei Atya tanítása, 2006. január elsővasárnapján:
Imában, megkérdeztem a mennyei Atyát: mi az, ami tetszett Neki karácsonyi ünneplésünkben?
“Tetszésemre voltatok, hogy felcseréltétek a meleg, kényelmes otthonotokat a hideg barlanggal, hogy együtt legyetek a Szentháromság hegyén, ahogy Én kértem a Szűzanyán keresztül. Nem sajnáltátok meghozni az áldozatot és messziről is eljöttetek a csúszós úton, teljesen Rám bízva magatokat. Örülök az engedelmességeteknek!!! Ezen a karácsonyi éjszakán több szívben megszületett a kis Jézus. Ha ti nem vállaltátok volna az áldozatot, hogy ezen az éjszakán együtt legyetek a hegyen, az Én kérésem szerint, akkor ezek a lelkek nem születtek volna újjá. Köszönöm nektek ezeket a lelkeket!!! Megáldalak benneteket tovább is az áldozatot hozó lelkülettel.”
 
Tanúságtétel a Szentírás évében:
“D. Constantinnak hívnak, 42 éves, villamossági mérnök vagyok. Két gyermekünk van. Feleségem jobb, mint akit megérdemeltem. Házasságom előtt nagyon távol éltem Istentől. Ösztönösen éreztem, hogy jó, ha jót teszek, de volt sok hiányosságom is. Miután megesküdtünk, elkezdtem járni a templomba, eleinte a feleségem iránt érzett szeretetből. Fokozatosan jöttem rá, Isten nélkül nincs értelme az életemnek. Egy olasz misszionárius pap által, még jobban kinyílt a lelkem az Égiek felé. Tőle tanultam meg Istent látni mindenkiben.
Kétszer voltam Medjugorjéban: 1998-ban és 2000-ben. Ott megismertem a Szűzanya szeretetét, aki elvezetett engem is az Úr Jézushoz. Hazajövet elkezdtük a családban végezni a rózsafüzért, havonta gyóntunk és megértettük, hogy a jelenlétünk csak akkor válik teljessé a Szentmisén, ha találkozunk az Eucharisztikus Jézussal. A családunkban a közös ima és a kölcsönös szeretet meghozta a békét.
A mélyebb változás akkor kezdődött az életünkben, amikor elkezdtünk járni rendszeresen az elsőszombatokra. Világos lett előttünk, ha felszámoljuk magunkban a túlzott elvárásokat, a türelmetlenséget, a szeretetlenséget,… akkor gyermekeink is jobbak lesznek. Amióta komolyabban vesszük, mi szülők a közösség imaprogramját, azóta a gyermekeink közelebb kerültek hozzánk, megosztva velünk örömeiket és nehézségeiket. Megtapasztaltam a főnökeimért és kollegáimért végzett konkrét ima hatásait. Jobb lett a kapcsolat közöttünk. Miután kértem Isten áldását a munkánkra, az Égiektől jövő nyugalmat kaptunk és sok veszélyes munkálat probléma mentesen megoldódott. Néhány házaspárral megyünk előre a lelki utunkon, akikkel rendszeresen találkozunk és beszélgetünk. Felejthetetlen élmény kérni a lelkitestvérek tanácsát és imáját, de ugyanakkor öröm segíteni, ahol szükség van erre.
Meggyőződésem, az Úr Jézus valóban jelen van az Oltáriszentségben. Ő békét és erőt ad nekem minden nap. Áldozás előtt azt szoktam mondani az Úr Jézusnak: “Uram bocsáss meg nekem és segíts meg engem”. Számtalanszor kértem és megkaptam a Szűzanya segítségét. Őt igazi Édesanyámnak vallom. Mindazért, amit elértem a lelkiéletemben, nagy hálával tartozom: az Úr Jézusnak, a Szűzanyának, a közösségnek és a lelkivezetőimnek. Köszönet a szeretetükért, a türelmükért, amelyet velem és családommal éreztetnek.”
Jelmondatom: “Uram bocsáss meg nekem és kérlek segíts meg engem”.
 
III. Nagyfalu – előretekintés.
Februárban, a betegekért, a beteggondozókért, orvosokért fogunk imádkozni! Megpróbálunk még türelmesebbek lenni önmagunkhoz és másokhoz. A szentelményeket még komolyabban vesszük. Minden imánknál használjuk a szentelt gyertyát és minden pénteken, lefekvés előtt, használjuk a szentelt vizet (ihatunk belőle, keresztet rajzolhatunk a homlokunkra és meghinthetjük szobánkat, egész házunkat).
Februárban: Szent Márk evangéliumát olvassuk és éljük!
N.B.: Elsővasárnap a szentkenet szentségében részesülnek azok a személyek, akik elvégzik a szentgyónásukat (ha szükséges) és betöltötték a 60. életévüket.
Januári házi feladat:
“AZ ÚR JÉZUS ÉS SZŰZ MÁRIA IRÁNTI SZERETETBŐL, MINDEN ÁLDOZATOT TÜRELMESEN FELAJÁNLOK A HIT- ÉS SZERETETEGYSÉG MEGVALÓSULÁSÁÉRT!”
Kategória: Szilágynagyfalu | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.