Máriás Papi Mozgalom új évi körlevele

MÁRIÁS PAPI MOZGALOM

Üdvözlégy Mária Genova, 2016. január 01.

Mária Isten Anyja

Kedves Testvéreim a Máriás Papi Mozgalomból

Az Irgalmasság ezen évében a Szűzanya kijelöli számunkra a különleges missziót: Buzgólkodjatok, hogy az imacönákulumok megszaporodjanak, amit kértem tőletek: a papok, a hívek és a családok körében. Akkor mindennap közreműködtök az Én nagy üdvösség- és irgalmasságtervemnek a megvalósulásában” (1992. július 1.).

Buzgónak lenni a cönákulumok terjesztésében, azt akarja mondani, hogy többet tegyünk, jól végezzük azokat a MPM egyszerűségében, Mária iránti engedelmességben, kizárva „Mennyországból kapott” minden más üzenetet azért is, mivel ma majdnem 9 a 10-ből nem hiteles. De nem elég cönákulumokat tartani, hanem szükséges, hogy a Cönákulum alatt lépjünk be Mária Szeplőtelen Szívébe: „Lépjetek be mindannyian Szeplőtelen Szívem új és lelki cönákulumába, hogy egyesüljetek velem, égi Édesanyátokkal együtt mondott mélységes és szüntelen imában.” (1996. május 22.). Majd pedig „ne az eredményt figyeld. Mást cselekszem és másként értékelek, mint ti. Nem kell, hogy sokan legyetek, hanem hogy szentek legyetek. (1973. október 13.)

Hírek

Ebben a 2015-ös évben sokat utazhattam: Ecuador, Kolumbia, Venezuela, Brazília, Bolívia, Peru, San-Domingo, Haiti, Kuba, Honduras, San Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Mexikó, Olaszország, Franciaország, Magyarország, Szerbia, Szlovákia, Spanyolország, Fülöp Szigetek, Japán, Korea, Hong-Kong, Tajvan és az előtte lévő Államba. Meglátogattam 105 várost, 62-szer utaztam repülővel, 134 cönákulumot vezettem, melyeken 2 Bíboros vett részt, 1 apostoli Nuncius, 25 Érsek és Püspök, 840 pap és 90.000 hívő, akik közül 500 nagyszeminarista és 150 kisszeminarista. Ezen felül 2 Bíborossal, 19 Érsekkel és Püspökkel, papok, szeminaristák és szerzetesek csoportjával találkoztam, hogy bemutassam nekik a Mozgalmat.

Collevalenza-i lelkigyakorlaton, melyet állandócönákulum formájában tartottunk, 1 Bíboros, 6 Püspök, 250 pap és a Mozgalomból 50 hívő vett részt.

Megköszönöm Geremia atyának, a MPM Társ-felelősének, hogy látogatta Óceániát másfél hónapon keresztül (Ausztrália, Fidzsi Szigetek, Tonga, Salamon Szigetek, Új-Zéland), akit McIlraith atya, ennek a Kontinensnek a felelőse kísért. Együtt látogattak meg vagy 20 várost, vagy annyiszor utaztak repülővel, vezettek vagy 30 cönákulumot, ahol egy Bíboros, 2 Érsek és Püspök, 70 pap és több ezer hívő vett részt.Ezen felül Geremia atya számos területi cönákulumot rendezett Olaszországban és 2 lelkigyakorlatot Kanadában és az Egyesült Államokban.

Szűzanya nevében köszönetet mondok Mozgalma számos felelősének és buzgó apostolainak.

2016. június 29-én lesz az 5.évfordulója a mi kedves Stefano atyánknak, hogy az Égbe költözött. Ahogyan spontánul mondotta XVI. Benedek, amikor értesült haláláról: „egyenesen a Mennybe ment”.”Mi a szeretet szerint leszünk megítélve” és Stefano Gobbi atya szerető szívű volt. Stefanoatyának Szűzanya által képzett szíve volt, egy egyszerű szíve, egy szív, mely szeret.„ Felajánlásoddal együtt,mondja a Szűzanya (1973. október 20)… szerető és szenvedőképességed rendkívül megnövekszik, mivel ugyanúgy fogsz érezni fiam, ahogy Anyád Szíve érez.” „Egyedül csak szeretetből tegyél mindent” (1988. március 22.).

Stefano atya életrajzát kiadták olaszul 2015. májusában. Minden országnak (vagy nyelvi csoportnak) el kell készíteni a hatáskörükben a fordítást és kapcsolatba kell lépni a Paoline helyi kiadókkal,hogy kiadják a saját nyelvükön (az életrajzot).

2016-os lelkigyakorlatokat

Tartunk, mindmáskor is az MPM Püspökei és papjai számára Collevalenzaban június 26-tól,vasárnap estétől július 2-ig, szombat reggelig az Irgalmas Szeretet Szentélyében.Kevés hívőnek megengedetta (részvétel) és csak azoknak, akik felelősök a MPM-ban. Felszólítom a papokat, hogy hozzanak szabad Mise intenciókat,hogy segítséget nyújthassunk azoknak, akik anyagi nehézségben vannak.

Minden információért és bejelentkezésért forduljatok Florio Quercia SJ atyához – Via Carlo Marx 1 – Centro San Francesco de Geronimo – 74023 – Grottaglie (TA).- Fax (0039) 099 5635710. Telefonino (0039) 333 6322248. Email: querciaflorio@tiscali.it

Jegyezzétek meg jól, hogy,2017-ben a mi nemzetközi lelkigyakorlatunkat nem Collevalenza-ban tartjuk, hanem Fatimában július 2-8-ig. Iratkozzatok fel minél előbb Florio atyánál, mivel a rendelkezésünkre álló helyek száma korlátozott.

Ezen felül a Mozgalom tagjai, Püspökök, Papok és hívek, a világ minden részéből meg vannak hívva, hogy részt vegyenek egy világ-cönákulumon 2017. július 8-án Cova da Iriaban.

2016-os Cönákulumok Tervei

április 14: Collevalenza, Irgalmas Szeretet Szentélye, Umbria

április 15. Isola del Gran Sasso, Szent Gábor Templom, Abruzzo

április 25: Padova, Szent Szív templom, Veneto

május 13. Caravaggio, Santa Maria del Fonte Caravaggio, Lombardia

május 13: Lucera, Szent X Pius templom, Puglia

május 18: Bologna, Szent Szív templom, Emilia Romagna

május 24: La Spezia, Szent Mihály templom, Liguria

május 25: Firenze, Angyali Üdvözlet Bazilikája, Toscana

május 27: Róma, Szent Anasztázius Bazilikája, Lazio

május 28: Desenzano/Rivoltelle, San Biagio templom, Lombardia/Veneto

június 9: Loreto, Loretoi Szűzanya Szentélye, Marche

Elmélkedés

Ez a 2016-os év az Irgalmasság éve: az emberiség annyira eltávolodott az Atyától, hogy csak egy nagy Irgalmasság tudja azt megmenteni. „csak egy közbelépés Fentről (…) adhat reményt egy kevésbé homályos jövőnek” (Szent II.János Pál: Rosarium Virginis Mariae, 40).

„Ez az az idő, amikor szeretném minden fiamra kiárasztani Szívem irgalmasságát, hogy megértő, segítő és megbocsátó anyai szeretetemmel megmentsem őket. Általatok szeretnék cselekedni, szeretett papjaim.” (1975. november 9.)

„Akkor a ti segítségetekkel megvalósulhat nagy szeretet tervem Szeplőtelen Szívem diadala által, ami Isten irgalmas szeretete a világ felett.” (1979. július 29.) Mit kell tennünk? Cönákulumokat és szentségimádásokat (végezni). „Szaporítsátok mindenütt az ima-cönákulumokat, késztessétek arra Isten irgalmasságát, hogy harmatként leszálljon e világ végtelen pusztaságára.És készüljetek fel arra, hogy olyat láttok, amilyet emberi szem eddig még nem látott.” (1981. január 1.) „Abban az órában, amikor látszólag minden elveszett, mindent megment az Atya irgalmas szeretete, ami Jézus eucharisztikus Szívéneklegnagyobb megnyilatkozása által válik láthatóvá.” (1980. december 12.)

Ugyancsak 2016-ra esik a száz éves évfordulója Portugália Angyalának az eljövetele. Béke Angyala az, aki tanította a három Fatimai gyermeket az Oltáriszentségben jelen levő Jézus iránti jóvátevő imádás két imádságára. (Ez) „megtanított ima ezekre az időkre” (1986. augusztus 8.), a hittagadás idejére, amikor az eucharisztikus hitet (tagadják), amely oly sok elégtételt kér. Felhívom a MPM minden tagját, hogy tanulja meg ezt a két imát fejből, és hogy mondják el minden nap.

„Hosszabban időzzünk leborulva az Eucharisztiában jelenlevőJézus előtt, hitünkkel és szeretetünkkel jóvátéve a bántásokat, a mellőzéseket és a sérelmeket, melyeket Üdvözítőnknek oly sok helyen el kell viselnie” (Szent II. János Pál: Mane Nobiscum Domine, 18).

1992. december 31-ei szöveg 4. pontja tárgyalja az Eucharisztia Misztériumát az „utolsó idők” misztériumában. (Az üzenet) nekünk nyújtja Dn 9-nek az olvasását – amit maga Jézus ajánlj, hogy tegyük meg (Mt.24,15) -, 2Tessz 2-vel együtt, hogy megértsük azt, mit jelent ma a „gyalázatos pusztulás”, ugyancsak „szörnyű szentségtörésnek” is nevezve. Nem tudni, mikor jön el mindez. (Az üzenet) így írja: „Elfogadva a protestáns tanítást, azt mondják majd, hogy a szentmise nem áldozat, csupán a szent vacsora, vagyis annak az emléke, amit Jézus az utolsó vacsorán végbevitt. És így eltörlik majd a szentmise gyakorlatát. A szentmise mindennapos bemutatásának eltörlése jelenti a gyalázatos szentségtörést…” Ne képzeljük, hogy a Szentmisének e kicserélése nagyon nyilvánvaló: a Mise valóságos Jelenlétének és áldozati dimenziójának a tagadását kétértelműen teszik.

Az Ökumenizmus ebben az esetben nem lenne többé érték, hanem egy ürügy, hogy lerombolják a hitet – (tehát) egy téves ökumenizmus lenne (lásd: 1986.okt. 27.).

Szükséges, hogy ma nagyobb fényben helyezzük a szentmise értékét, mint Áldozatot(1984. július 5.), ellenben ne helyezzük nagyobb fényben a Szentmise értékét, mint vacsorát.

Hivatkozzunk még egyszer Szent II. János Pálra, Ecclesia de Eucharistia 10-re: „Olykor meglehetősen csonkán értelmezik az Eucharisztia misztériumát. Megfosztván áldozati jellegétől, úgy tekintik, mintha nem volna egyéb, mint egy testvéri összejövetel, étkezéssel”.

Ez a rövid mondat végre rendkívül fontos: bejelentheti az idők végén a „gyalázatos szentségtörést”, egy téves ökumenizmus manőverét, hogy egyesüljenek egy nagy testvéri együttlétben (nagyon ünnepelt a Hírközlő Eszközöktől), de az ára az Eucharisztiában jelenlevő Jézus Igazságának a hittagadása. Ebben az időben ha „valakinektiszta hite vanaz Egyház Credo-ja szerint az Eucharistikus Jézusban, lehetséges lenne, hogy a`fundamentalizmus címkéjével` lássák el” (lásd: Ratzinger, 2005. április 18.).

Biztos, hogy az Oltáriszentségben jelenlevő Jézus imádása virágzik szerte az Egyházban: ”míg oly sok templomot bezárnak, addig oly sok tabernákulumot kinyitnak” az imádók egy „ki maradéka” előtt, akik az igazi hitben kapaszkodnak.

„Mindenekelőtt titeket kérlek, szeretteim, hogy legyetek lelkesek papi szolgálatotokban, tartsatok ki az imádságban, forrón szeressétek Jézust az Oltáriszentségben, akinek apostolkodásotok központjává és életetek nagy szerelmévé kell válnia! Legyetek nyitottak a szegények, az alázatosak, a kicsinyek szükségei iránt, különösen a pogányság sötétségében élő fiaim iránt…” (1996. október 31.)

„Szegények mindig lesznek veletek, de én nem leszek mindig veletek.” (Mt.26,11)

Az igazi Szegény (maga) Jézus, akit az övéi elhagytak a kiürült templomokban, ahol Ő jelen van. „A Szeretetet nem szeretik… Jézus szeret titeket, Szíve szeretettől dobog értetek az Oltáriszentségben, és ti egyedül hagyjátok Őt, elhagyatva, nagy ürességtől és sok hitetlenségtől körülvéve. Soha annyira, mint e viharos időkben, a Szeretetet nem szeretik.” (1988. szept. 11.). Miért van az, hogy most gyakran a tabernákulum a templomon kívül található, és miért veszik körül mind kevés virággal, fénnyel, és mindazzal, amelyeknek szolgálniuk kellene, hogy kifejezzék a Hitet az Ő Valóságos Jelenlétében?

Lehetséges, hogy „aki engem elárul, közeledik”? (Mt.26,46). Ha ez igaz, akkor nem annak az ideje van, hogy kérdezzük: „ki az”, hanem, ahogy Jézusmondja pont ebben a pillanatban: „Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek” (Mt.26,41). „Virrasszatok és imádkozzatok” különösen az Eucharisztikus Jézus előtt.

Emlékezzünk don Bosco álmának a „három fényességére”: a Pápára(lásd: 1978. július 13.), Máriára, az Anyánkra, és az Eucharisztikus Jézusra. Szerencsénk és felelősségünk, hogy a MPM-ban vagyunk és hallgatjuk Mária hangját és követjük azt.

Emlékezzünk még a Kék Könyv három alapvető eucharisztikus üzenetére: 1986. augusztus 8, 1987.augusztus 21, 1988. március 31.

Nem kell iparkodnunk, hogy azonosítsuk a Jel 13,11-ben (említett) hamis prófétát. „Imádkozni, szenvedni, felajánlani és hallgatni…”, mint Jézus a kereszten (1978. március 24.), hallgatnielnyomva a blogok-tól, a szociális hálóktól és az e-mailek-től (lásd: 1979.március 25.). „Nem küldtem ezeket a prófétákat, mégis futnak. Nem is szóltam hozzájuk, mégis prófétálnak” (Jer 23,21), idézve Keresztes Szent Jánostól: Salita del Carmello, 3,31, 2-3. Maguk Szent Jakab és szent János lelkesedésüktől fűtve nem tartoztak Jézus Lelkületéhez (Lk 9,54-55).

Virrasszunk és imádkozzunk, a cönákulumokban Máriával egyesüljünk, kövessük Máriát, (de) ne járjunk Őelőtte. Sötét időket élünk. „Hogyha megmondtam nektek, hogy Szeplőtelen Szívemből árad rátok a fény a legnagyobb sötétségben, ezzel tudtotokra akartam adni, hogy a döntő pillanatokban én magam adok tanácsot mindenben. Megmondom, kit kövessetek, hogy hűségesek maradjatok Fiam, Jézus helytartójához és Egyházamhoz. Megerősítelek abban, amit hirdetnetek kell, hogy megmaradjatok az Igazságban. Megmutatom, kitől kell félnetek, és melyik úton járhattok, hogy elkerüljétek a veszélyt. Azok számára, akiket a Kálváriára vezetek, hogy ott feláldozásra kerüljenek, én magam készítek elő mindent.” (1977. dec. 8.). Hogyha most meg nem szokják, hogy egyedül engem keressenek, egyedül rám hallgassanak, egyedül bennem bízzanak, hogyan fognak rám találni a nagy vihar idején, amikor minden sötétbe borul? Szokjanak hozzá már most ahhoz, hogy bennem lássák a fényt, bármit is tesznek.1974. febr. 10.).

Legyünk konkrétak: vajon most valaki kérne-e minket a mi szolgálatunk alatt, hogy gyalázzuk megaz Eucharisztikus Jézust? Csak azon a napon, amikor agyalázat nyilvánvalóvá válik a tettekben, amiket kérnének tőlünk,hogy kövessük el, akkor igen, bátraknak kellene lennünk és beszélni kellene félelem nélkül egészen addig, hogy az „Eucharisztikus Jézus vértanúivá” nem válunk (1978. július 13.). De pillanatnyilag a hittagadás olyan, mint a lappangás. „Látszólag minden nyugodt marad…” (1986. szeptember 6.).

„Az én titkom az Egyházra vonatkozik. Az Egyházban tetőfokára lép a hittagadás, amely az egész világon el fog terjedni, a szakadás be fog teljesedni, az evangéliumtól és az igazi hittől való általános eltávolodás által.” (1995. március 11.) Valójában nekünk megvan a kegyelem, hogy megmaradjunk az igazi hitben, de sajnos, létezik egy hit, melynek meglehet a hit látszata, de ami egy téves hit lenne! (lásd: CCC 675-677).

„Üldözni fognak benneteket. Sőt azt fogják hinni mindazok, akik benneteket akadályoznak, megrágalmaznak, akik megvetnek, a peremre szorítanak és üldöznek, hogy ez tetszésére van a mennyei Atyának, sőt nekem, Szeplőtelen Édesanyátoknak is. Ez az átélt sötét idők részét képezi. Mert most már beléptetek a tisztulás legfájdalmasabb és legsötétebb szakaszába és az Egyházat rövidesen egy újabb, eddig még nem ismert rettenetes üldözés fogja megrázni.” (1988. nov. 12.).

(Ez) a sötétség hatalmának az órája(Lk 22,53. „Ez az az idő, amikor a Bárány hűséges követőit félreállítják, üldözik, bebörtönzik, megölik. Ez tehát a ti állhatatosságotok ideje. Itt kell megmutatkoznia a szentek állhatatosságának.”(1989. augusztus 15.).

„Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá.” (Jn 16,12). „Oly súlyos idők közelednek, hogy el sem tudjátok képzelni. Azért szeretnélek most felkészíteni benneteket, hogy a kellő időre mind készek legyetek.” (1974. május 20.). „Véssétek jól a szívetekbe, hogy nem kell előre készülnötök a védelmetekre: a ti tanúságtevőtök maga a Szentlélek lesz, aki bennetek megteszi ezt” (lásd: Lk 21,14, Mk 13,11).

Egy hallatlan szkizma…A testvér azt fogja hinni, hogy Istennek és magának a Szűzanyának tetszik, amikor üldözi a testvérét „fundamentalizmussal” vádolva azt. Ezzel kapcsolatban kérjük a Szentlelket, hogy segítsen, hogy különbséget tehessünk az közt, mi érinti a hitünk alapjait, és azt, hogy ami csak mellékes, ami megváltoztatható, hogy ne botránkozzunk meg a másodlagos dolgokon. „A relativizmus diktatúrájának” a „rejtett tanácsával” szemben (1981. április 17.), ami nem tűri el többé a hit biztonságát, kérjük a kegyelmet, hogy alkalmilag tanúságot tudjunk tenni vagy hallgatni: tanúságot tenni, hogy védjük azt, ami valóban alapvető, és hallgatni az ellenkező esetekben.

A hit biztonsága nem származik emberi véleményből, hanem a Szentlélektől. (Ez nem más, mint) „Krisztus tanúságát birtokolni” (ApCsel 12,17), vagyis Jézusban birtokolt hit belülről (származik) a Szentlélek tanúságtételével a mi szívünk előtt (Jn 14,17).

És Ő az, aki be fog vezetni bennünket lassan-lassan a „teljes Igazságba” (Jn 16,13), egy édes és rendkívüli fény által, mely Mária Szeplőtelen Szívéből indul ki, a mi kitartó imánk bensőségéből,amit most még nincs erőnk vinni. És akkor majd tanúságot fogunk tenni.

Dániel 9-ben szó van egy 3 és fél éves periódusról, és (úgy) tűnik, hogy most ezt az időtartamot betű szerint kellene értelmezni, mint az antikrisztus idejét. Biztos, hogy nem tudjuk, mikor kezdődik ez a 3 és fél éves periódus, de könnyedén lehet következtetni, hogy az (antikrisztus) tiszavirág diadalának az idejéről van szó, ami megelőzi az ő vereségét, mely Mária Szeplőtelen Szívének a Diadalával és Jézus Dicsősségben való eljövetelével érkezik el (lásd: ApCsel 19,11). Bízzunk, hogy az idők megrövidülnek, mint ahogy Jézus megígérte (Mt 24,22 és lásd az egész 1995. szeptember 29-ei üzenetet).

Ezért annak ellenére, hogy a gyalázatos szentségtörés ideje közeledik, szükséges kimondani is, hogy rövid ideig fog tartani, ennek következtében, minél fájdalmasabb és sötétebb idők jönnek, annál inkábbnem inog meg a reményünk, hanem megerősödik! Olvassuk el az 1979. március 9-ei gyönyörű üzenetet: „a szabadulástok közel van!” (=Lk 21,28).

A hit fényében tudjuk, hogy az elbátortalanodás a Gonosz egyik fegyvere, hogy megbénítson bennünket. „Ellenfelem bizalmatlanságot és csüggedést akar bennetek kelteni… hogy lelketeket megbénítsa…” (1977. július 8.).Soha se engedjünk a csüggedésnek az idők csapásai miatt. „Jajok”közepette a Jelenések Könyvének kifejezéseiben (Jel 8,13), a 11. fejezetnél a „két tanú” kiáll még a világ elé tanúskodni, annak ellenére, hogy egy általános ellenmondást találnak.Ez a „két tanú” az „utolsó idők apostolai”, egyesülnek a „cönákulumokban”, hogy a Szentlélektől eltelve, kilépjenek még és mindig (a világba), hogy hirdessék a pogányságba visszatért emberiségnek az „Evangélium örömét”.

Ezért is dühös az ördög(ApCsel 12,12), mert tőlünk is jobban tudja, hogy „kevés ideje maradt” és hogy „végül Mária Szeplőtelen Szíve fogdiadalmaskodni!” „Meghirdetett diadal”, mondta XVI. Benedek 2010. május 12-én Fatimában. Nekem (úgy) tetszik elképzelni, hogy ez a „vég” valóban a 3 és fél év vége lesz… De ez egy titok marad.

Mindenesetremár mostantól a „mi győzelmünk a mi hitünk” (1Jn 5,4). Őrizzük meg a hitet Jézusban és Isten törvényeit (úgy), mint a Napba öltözött Asszony ivadékai (ApCsel 12,17). Megőrizni a hitet és szokásokat. Semmi sem egyszerűbb… és semmi sem nehezebb a nagy apokaliptikus döntő csata ezen idején.

„Amikor az Emberfia visszatér, talál-e még hitet a földön?”

Igen, Jézus, válaszolja Mária, amikor visszatérsz, találsz még hitet a földön: „a cönákulumok imájában egyesülve és várakozásban virrasztva kialakítom a „kis nyájnál”. Annál a nyájnál, amelyet én alakítok, hogy mindenkor megőrizzék az igaz hitet(…) mindazokban talál hitet, akik nekem felajánlották magukat, engedvén, hogy Szeplőtelen Szívem égi kertjében gyűjtsem őket.” (1990. március 13.). (Ezek) a tökéleteseucharisztikai imádók, akiket maga a Szűzanya készített és őrzött meg a kicsinységben, a bizalomban és a kitartásban, hogy befogadják Jézust dicsőséges Visszatérésében, aki megdicsőíti az Ő valóságos Jelenlétét és mindent újjáalkot.

„Igen, hamarosan eljövök.” Úgy legyen. Jöjj el, Uram Jézus!” (Jel. 22,20).

Kívánom, hogy ezt a levelet jól elmélkedjétek át. Megköszönöm nektek az imáitokat, melyek segítenek engem és nekem szükségesek, és biztosítalak benneteket az én imáimról.

A ti kis testvéretek, Laurent Larroque atya

Máriás Papi Mozgalom Nemzetközi Felelőse

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”