‘Szeretetláng’ kategória archívuma

Bocsa József : A 10 legfontosabb az ördög elleni harcban

1. Legyen az embernek megfelelő világnézete, amelynek alapján helyesen látja, értékeli a világot és annak fő szereplőit: Istent, a szent angyalokat, az ördögöket (bukott angyalokat), önmagát, és a többi embert, és a teremtett világot.

 • Isten mindennek a teremtője. Ő a szeretet, a jóság, az igazság, a szépség maga.
  • Isten értelemmel és szabad akarattal rendelkező teremtményei az angyalok és az emberek.
  • Azért teremtette őket, hogy Vele és egymással szeretetközösségben éljenek, örökre boldogok legyenek.

Az angyalok egy része fellázadt Isten ellen, elutasította szeretetét és az általa teremtett rendet. Ezzel létrehozta a poklot, az Istennel való szembefordultság, az ő elutasításának az állapotát. Ők a bukott angyalok, vagy más néven ördögök, vagy démonok. Személyek, nem csupán erők vagy szimbólumok. Sokan vannak. Ha a közbeszédben egyes számban használjuk is (ördög, démon), akkor is sok értendő rajtuk. Egyeseket név szerint is ismerünk a Szentírásból. Például: Sátán, Belzebub, Lucifer. Tevékenységük alapján is meg lehet nevezni őket (Lásd 5.)

 • Mivel az angyalok tiszta szellemi lények, akiknek nincs testük és teljesen uraik saját döntéseiknek, ebbe az Istennel való szembefordultságba belemerevedtek, nem képesek már semmi jóra. Elvesztették az igazságot, a helyes látást, rúttá lettek, Isten ellen, az Ő teremtményei ellen, mindenek előtt az ember ellen harcolnak. Igyekeznek az embert is szembe fordítani Istennel, belevonni saját Isten elleni lázadásukba,  és az örök kárhozatba, a pokolba taszítani, ahol nincs szabadság és szeretet, hanem csak örök rabszolgaság és meg nem szűnő gyötrelmek vannak.

Azok az angyalok, akik hűségesek maradtak Istenhez, a szent angyalok. Ők is személyek. Egyeseknek a nevét is ismerjük a Szentírásból. Például Szent Mihály, Szent Gábriel és Szent Ráfáel. Őket is megnevezhetjük tevékenységük, Isten terveiben való funkciójuk alapján.

 • Ők harmóniában élnek Istennel. Istent, az Ő teremtett világát, Istennek a világgal és benne az emberrel való szeretettervét, üdvösségtervét szolgálják. Isten szolgálatában lévén Ők az ember legfőbb szellemi segítői, szövetségesei.

2. Hitre jutás, megtérés, döntés Isten mellett

 • Bár minden ember Isten teremtménye, mindenkit külön-külön szeretetből teremtett, mégis minden ember a földi életét a bukott angyalok uralma alatt kezdi, és egész életének, döntéseinek, küzdelmeinek a révén kerülhet Istennel és az Ő szeretetvilágával, jóságával, szépségével, igazságaival összhangba, juthat el a mennyországba, amely az örök, megzavarhatatlan boldogság állapota.
  • Hogyan tettek szert az ember feletti hatalomra?
   • A bukott angyalok az embert is belevonták az Isten elleni lázadásba, bűnbe vitték. Az ősszülők bűne, őseink bűnei és a saját bűneink miatt a bukott angyalok hatalma, befolyása alá kerültünk, az általuk létrehozott pokol, a kárhozat felé sodródunk.
  • Isten emberré lett irántunk való szeretetből, azért, hogy kiragadjon minket a bukott angyalok uralma alól, és megmutassa nekünk az Istenhez vezető utat.
  • Szabad döntésünkkel nekünk magunknak kell rálépnünk erre az útra és azt végig járnunk. Halálunk után kerülünk csak ki végleg a gonosz befolyása alól, ha üdvözültünk.
  • Ez az Isten melletti tudatos döntés a megtérés. Hogy ez mi-mindennel jár, a következő pontok fejtik ki részletesebben.
 • A megtérés, görög szóval metanoia a gondolkodás megváltoztatását és megváltoztatott cselekedeteket, viselkedésmódokat jelent. Vagyis, hogy az ember Isten értékrendjéhez igazítja gondolkodását és viselkedését.
 • A megtérés külső kifejezése a megkeresztelkedés, önmagunk Istennek való átadása, életünknek az Ő uralma alá helyezése. Illetve ha a keresztség már csecsemő- vagy kisgyermek korban megtörtént, a keresztségi ígéretek komolyan vételét jelenti.

3. A helyes értékrend

 • Aki hisz Istenben, az elfogadja az általa kialakított és elénk tárt értékrendet, a jót jónak, a rosszat rossznak ítéli, és eszerint alakítja életét.
  • Hogy mi a jó, és mi a rossz, azt Isten határozta meg.

Az ördög a hazugság atyja. Első hazugsága az volt az ember számára, hogy az embert akarta istennek hazudni, azt akarta elérni, hogy az ember határozza meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezt jelentette az a kísértése, hogy egyen a jó és a rossz tudásának a fájáról.

Mivel az ember engedett az ördög eme kísértésének, értelme elhomályosult, akarata rosszra hajlóvá lett. Vagyis nem látja már olyan tisztán, hogy mi a jó és mi a rossz, mi a kerülendő és mi a követendő, és hajlamosabb a rossznak a követésére, amelyet az ördög (azt jónak hazudva, a jót pedig rossznak hazudva) mindenféle álcázott formában eléje állít.

Az embernek a Szentírásból és a Katolikus Egyház tanításából kell elsajátítania a helyes értékrendet.

4. A régi ember levetkőzése és az újnak a magunkra öltése.

 • Ezek által csökkenthetjük a leghatékonyabban az ördög befolyását az életünkben, és tehetjük ki magunkat azoknak a hatásoknak, amelyek Istentől és az Ő szolgálatában élő földi emberektől, vagy a mennyországban lévő szent emberektől és angyaloktól érnek minket.

Pál apostol ezt a gondolatot az Efezusiakhoz és a Galatákhoz írt levelében így fogalmazza meg:

 • Korábbi életmódotokkal ellentétben vessétek le tehát a régi embert, akit a megtévesztő kívánság romlásba dönt. Újuljatok meg gondolkodástok szellemében, s öltsétek magatokra az új embert, aki az Isten szerint igazságosságban és az igazság szentségében alkotott teremtmény.  (Ef 4,22-24)

Kérlek tehát benneteket, hogy Lélek szerint éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a Lélek ellen tusakodik, a Lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek. Vezessen benneteket a Lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek. (Gal 5, 16-18)

Mit jelent a régi ember levetkőzése?

 • Pál apostol egészen konkrétan fogalmaz. Felsorolása nem kimerítő, inkább példáknak tekintsük. Folytassuk a gyűjtést a Szentírásból a magunk számára, hogy nekünk pontosan mit is jelent a régi ember levetkőzése!

Hagyjátok el tehát a hazudozást, beszéljen mindenki őszintén embertársával, hiszen tagjai vagyunk egymásnak. Ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött! Ne adjatok teret az ördögnek! Aki lopott, ne lopjon többé, hanem dolgozzék, és keressen kenyeret keze munkájával, hogy legyen miből adnia a szűkölködőknek is. Semmiféle rossz szó ne hagyja el ajkatokat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre, hogy amiben kell, javára váljék hallgatóitoknak. Ne okozzatok szomorúságot Isten Szentlelkének, akivel meg vagytok jelölve a megváltás napjára. Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz! Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. (Ef4,25-32)

Öljétek meg tagjaitokban azt, ami földies: az erkölcstelenséget, a tisztátalanságot, az érzéki vágyakat, a bűnös kívánságokat és a kapzsiságot, ami nem más, mint bálványimádás. Ezek miatt sújtja Isten haragja a hitetlenség fiait. Valaha, amikor még köztük éltetek, ti is ezeket műveltétek. De most hagyjátok el ezeket: a haragot, a gyűlölködést, a rosszindulatot, az átkozódást és az ocsmány beszédet. Ne hazudjatok egymásnak! (Kol 3,5-9)

Mit jelent az új ember magunkra öltése?

 • Mint Istennek szent és kedves választottjai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. S Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva, egy testben. Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket! Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának! (Kol 3,12-17)

A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően. (Gal 5,22-25)

Ha pontosabban összevetjük a két felsorolásban azt, hogy mit kell levetkőznünk, és mit kell magunkra öltenünk, akkor látjuk, hogy minden bűnnek megvan a vele ellentétes erénye, jó tulajdonsága is. A rosszakat jóval, a bűnöket erényekkel kell helyettesítenünk, és ezekben megszilárdulnunk. A 7. pontban fogjuk látni az ellenemondást, elhatárolódást, a gonosz lelkek önmagunktól való elkergetését, lelkünkből való kiűzését. Fontos, hogy miután ezt elvégeztük, kérjük a Szentlelket és a szent angyalokat, hogy azokat a területeket, amiket eddig a gonosz lelkek tartottak uralmuk alatt bennünk, azokat ők töltsék be ezekkel az erényekkel, jó tulajdonságokkal.

Mind a régi ember levetkőzése, mind pedig az újnak a magunkra öltése egy hosszabb, az egész életen át tartó folyamat. Eredményessége, intenzitása az egyéni elszánástól, akarástól függ.

5. Az ördög tulajdonságainak, stratégiájának és taktikájának az ismerete, az ellene való harci készség állandó éberen tartása és gyakorlása.

 • Milyen az ördög?
  • A név, mind az embernél, mind az angyalnál (láttuk a gonosz lelkek is angyalok, csak bukott angyalok) ki szokta fejezni a lényeget, illetve megnevezi a tevékenységet, amit végez, amiért „felelős” a szóban forgó gonosz lélek. Az egyház ősi ördögűző szertartása a Szentírás nyomán a következő nevekkel illeti a gonosz lelkeket.
   • a hit, az emberi nem ellensége; az élet elrablója; gyilkos; az igazság eltorzítója; minden a rosszak a gyökere; a bűnök előidézője; az emberek tévútra vezetője; a nemzetek elárulója; az irigység felszítója; a kapzsiság forrása; a viszály oka; mindenféle csel előidézője; kísértő, félrevezető; minden csellel és megtévesztéssel teli; az erény ellensége; az ártatlanok üldözője; tisztátalan lélek; a leggonoszabb cselekedetek szerzője; az eretnekek doktora; minden obszcénitás feltalálója…

Mi az ördög stratégiája?

 • Az ördög stratégiája, végső célja az ember Istennel való szembefordítása, tőle való elszakítása, rabságban tartása, örök kárhozatra (pokolba) juttatása. Ez utóbbi – hogy az ember a mennyországba, vagy a pokolba kerül-e, – véglegesen az ember halálának a pillanatában dől el.

A pokol létező valóság, nemcsak szimbólum, vagy fenyegetés.

Milyen az ördög taktikája?

 • Minden eszközzel igyekszik az embert megtéveszteni.

Abban érdekelt, hogy minél kevesebb tudása legyen róla és Istenről, az igazságról az embernek. Igyekszik tudatlanságban tartani, és elhinti mindenütt a hamis tudás magvait.

Minden lehetséges eszközzel álcázza magát. Igyekszik elrejteni igazi mivoltát és céljait.

 • Legfőbb álcázása az, hogy elhiteti magáról, hogy nem létezik (legtöbb emberrel szemben már ezzel csatát nyer) vagy szerepe nem fontos, vagy éppen túlságosan is fontos.

Az erények jegyeit is magára veheti, földi emberek, szent emberek és angyalok képében is mutatkozhat, sőt Isten képét is magára öltheti.

Igyekszik mindenüvé beépülni, még Isten szolgái közé, sőt az ördögűzők közé is. Reverendát, papi öltözéket is magára ölthet (akármilyen színűt). Igyekszik az embert bűnre csábítani és ez által Istentől elszakítani. Igyekszik az embert rabságba dönteni, szabadságát korlátozni különféle, főleg pszichés, vagy annak tűnő betegségek,  függőségek kialakításával (ital, dohány, kábítószerek, személyektől, tárgyaktól való függőség, viselkedési függőségek, stb.), amelyek elmehetnek a megszállottságig is, amikor az ember már egyáltalán nem ura cselekedeteinek.

Az ördög igyekszik bennünk Isten képét eltorzítani, őt például egy zsarnoknak beállítani. A bennünk és másokban eltorzult istenképnek a  helyreállítása, és az ördögi hazugságoknak a leleplezése állandó feladat.

 • Mivel a hazugság atyja, egy csomó hazugságot ültetett el és igyekszik bennünk elültetni nemcsak Istenről, hanem saját magáról, embertársainkról, különösen Isten szolgáiról, a papokról és az Egyházról is.

Arra kell törekednünk, hogy Isten szemével tekintsünk mindenre, úgy lássuk Őt, az ördögöt és önmagunkat, az üdvösségünkre rendelt személyeket és közösségeket, ahogyan Ő látja.

 • Ezt csak a Szentírás állandó tanulmányozásával, az igazság állandó keresésével és érvényesítésével érhetjük el.

Fő jellemzőit, stratégiáját és taktikáját végig gondolva és ismerve, már nagyobb eséllyel védekezhetünk ellene.

 • Soha ne bízzuk el magunkat, legyünk éberek, mert ravasz és nálunk nagyobb tudású és hatalmú szellemi ellenféllel állunk szemben, amely ráadásul nem is csak egy személy, hanem sokan vannak, és együttes támadást is intézhetnek ellenünk, és az Egyház ellen is, hiszen legfőbb céljuk, hogy erőt vegyenek Isten Egyházán. A legmagasabb egyházi pozíciókba is igyekszenek odahelyezni az általuk vezérelt embereket. Próbálják az „egy, szent és katolikus anyaszentegyházat” belülről is bomlasztani és tönkre tenni, hiszen a beépülés, a belülről való rombolás és bomlasztás az emberi hadviselésben is egy fontos taktika. Legyünk tehát állandóan éberek! De egyházán a Szent Péternek adott ígéretben bízva a pokol kapui nem tudnak erőt venni, bármennyire is, bármivel is próbálkoznak.

Gyakoroljuk szüntelenül a szellemek megkülönböztetését, hogy kiszűrjük a gonosz lelkek megtévesztéseit, kivédhessük támadásaikat, amelyekkel az élet minden területén próbálkoznak!

Az ellenük való védekezés és harc egyéb fogásait a következő pontok tartalmazzák.

6. A bűnbánat állandó gyakorlása

 • Szent Ágoston szerint az ördög olyan, mint egy megkötözött kutya. Csak akkor árthat, ha hozzá közel megyünk, vagy ha önként, óvatlanul beengedjük az életünkbe.

Hol jöhet be az életünkbe?

 • Bűnök által, átkok által, okkult tevékenységekben való részvétel által (Mindezeket őseinktől örökölhetjük is).

Az ember, minden jószándéka, Isten melletti döntése mellett is gyarló, állandóan hibázik és vétkezik. Ezért állandóan bűnbánatra, megbocsátásra és bocsánatkérésre van szüksége. Ahogyan az ember nap közben gyakran kezet mos, és időnként fürödni, vagy zuhanyozni kénytelen, mert beszennyeződik, ugyanígy alapfunkciója kell, hogy legyen, hogy napjában többször is bűnbánatot gyakorol, időnként pedig bűneit mások előtt is megvallja, meggyónja.

 • Ehhez jó, ha az ember lelki tükröket is használ, mint például a Tízparancsolatot, illetve ennek különféle élethelyzetekre, életállapotokra való lebontásait.

Akinek lehetősége van gyónásra, az járuljon gyónáshoz lehetőleg havonta.

Isten irgalmas, ha az ember bűnbánatot tart és bocsánatot kér, és őszintén meg akarja változtatni az életét, Ő megbocsát és segít a jobbá válásban.

7. A gonosz lelkek kísértéseinek, cselekedeteinek, függőségekben tartó próbálkozásainak való ellene mondás, tőlük való elhatárolódás, és a hatalom átvétel életünk felett, és annak gyakorlása.

 • Ha az ember felfedezi életében az ördög cselekedeteit, vagyis kísértéseit, függőségbe hajtani akaró próbálkozásait, hazugságait, betegítéseit, helyezkedjen ezekkel szembe, mondjon ellent nekik, ahogyan ez a keresztségi ígéretben történik, de ne csak általánosságban, hanem konkrétan megnevezve ezeket.
  • Például: ellene mondok a hazugság lelkének, a falánkság lelkének, a paráznaság lelkének, a mások feletti ítélkezés lelkének, a féltékenység lelkének, a kényszerképzeteket sugalló, káromló szavakat elmémbe adó, irigységre ösztönző, stb. lelkeknek, a különféle okkult lelkeknek, a jóslás, a jövendőmondás, a spiritizmus, a boszorkányság, stb. lelkeinek.

Jézus nevében, szent vérének erejében megtöröm ezek hatalmát az életemben, és megkérem Szent Mihály arkangyalt, hogy kergesse el ezeket tőlem, és taszítsa őket a kárhozat helyére, hogy tovább ne kísértsenek, és ne tudjanak leigázni, uralmuk alá hajtani engem.

 • Miután ellene mondtunk, kikergettük ezeket a gonosz lelkeket az életünkből, kérnünk kell a Szentlelket és a Szent angyalokat, hogy ők töltsék be azokat a helyeket, területeket, amelyeket eddig ezek a gonosz lelkek bitoroltak. Át kell vennünk saját életünk irányítását!
 • A bűnbánatra, ellene mondásra, folyamatosan szükségünk van. A gonosz lelkek halálunk pillanatáig nem fognak elhagyni minket. Éppen ezért állandóan ébernek kell maradnunk, és harcolnunk kell ellenük. Fontos harci eszközeink az ima, a böjt, a szentségekhez való járulás és a szentelmények használata, a lelki fegyverek magunkra öltése.

8. Böjt és imádság

 • Mikor az apostolok próbáltak kiűzni egy gonosz lelket egy fiúból, nem sikerült nekik. Megkérdezték Jézustól, hogy miért. Ő azt válaszolta, hogy ez a fajta csak böjttel és imádsággal űzhető ki. Jézus válasza egy általános szabálynak is felfogható. A gonosz lelkek elleni küzdelmünkben fontos szerep jut a böjtnek és az imádságnak.

A böjt önmegtagadást jelent. Vagyis a régi ember megtagadását bennünk, amiről már volt szó. Minden önmegtagadás erősíti bennünk az önfegyelmet, az éberséget és a harci készséget.

Az ima által kapcsolatban vagyunk Istennel és azokkal, akik a gonosz elleni harcban szövetségeseink, az üdvözült lelkekkel, védőszentjeinkkel, és a szent angyalokkal. Igazán ők tudnak a gonosz lelkektől megszabadítani minket és ellátni az ellenük való harchoz szükséges irányítással, munícióval.

A helyes imádság megtanulása és begyakorlása külön feladat, amely nemcsak a gonosz elleni harc szempontjából fontos.

Az imák között fontos szerepe van a szabadító és oltalomkérő imáknak. Gyűjtsük, és használjuk az ilyen hatékonynak bizonyult imákat!

Különösen fontos szerepe van a Rózsafüzérnek és a Szűzanyához mondott imáknak, hiszen ő az az asszony, akinek már a Szentírás első lapjain megígértetett, hogy ő fogja széttaposni az ősi kígyó fejét.

9. Szentségekhez járulás, főleg Krisztus testével és vérével való gyakori táplálkozás.

 • Jézus az általa alapított szentségeken keresztül tud a legközvetlenebb módon táplálni, felerősíteni minket, hogy szüntelenül harcra kész állapotban legyünk: tudjunk dolgozni Őérette és az Ő országáért, és tudjuk visszaverni a gonosz lelkek támadásait is.

A keresztségről és annak állandó gyakorlásáról, a bűnbánatról és a bűnbocsánat szentségéről már volt szó. Ezek készítenek fel minket és hoznak alkalmas állapotba a többi szentség vételére is. Ezekhez katolikusok járulhatnak, az Eucharisztiához csak azok, akik voltak már elsőáldozók, vagyis a legszükségesebb ismereteknek a birtokában vannak.

Továbbá azok járulhatnak csak szentáldozáshoz, akik kegyelmi állapotban vannak, nemcsak úgy együtt élnek egymással, hanem ha házasság jellegű kapcsolatban élnek, akkor szentségi házasságban, vagyis az Isten és az Egyház által elismert kapcsolatban.

A bérmálás szentségét is, amelyet életében csak egyszer vehet fel az ember, az veszi  gyümölcsözően, aki előtte vagy utólag a bűnbánat szentsége által méltó állapotba hozta magát.

A szentségeket érvényesen és gyümölcsöző módon a római katolikus papok tudják kiszolgáltatni, akik az egyházi rend szentségében részesültek. Hogy ezt valóban így tehessék, sokat kell értük imádkozni és segíteni őket.

A legfontosabb táplálék, a mindennapi kenyér számunkra Jézus Teste és Vére, amelyet minél gyakrabban méltó módon kell magunkhoz vennünk, és Jézust az Oltáriszentségben is imádnunk kell, ha erőre akarunk szert tenni a gonosz lelkek elleni harcban, és Istennel és az Ő törvényeivel összhangban akarunk élni.

10. A szentelmények használata

 • A szentségekben Jézus közvetlenül működik, a szentelményekben egyháza útján. A szentségekben maga cselekszik személyesen, a szentelményekben az Egyház, a földi, a mennyei és a tisztítótűzben lévő egyháza révén.

A szentelmények a pap áldó imája nyomán fejtik ki hatásukat, amely ima az egész egyház imáját közvetíti. A pap által megáldott szentelt víz magunkra és környezetünkre hintése, a pap által megáldott, megszentelt tárgyak viselése, a gonosz lelkek tevékenységét is korlátozzák és visszaszorítják, oltalmat jelentenek velük szemben.

A szentelmények között szerepel az exorcizmus, az ördögűző imádság, amit súlyosabb esetekben lehet kérni. De a gonosz lelkek egyik támadása következtében sok pap sincs tisztában ezek fontosságával, és nem tudnak segíteni ezáltal a hozzájuk fordulókon.

A legfontosabb szentelmények a szentelt víz, a szentelt olaj, a szentelt só, a tömjén, és a különféle érmék, skapulárék, keresztek, szentképek, amelyeket a gonosz lelkekkel szembeni oltalomként magunknál hordhatunk, viselhetünk, megóvhatjuk segítségükkel lakásunkat és környezetünket.

Földi életünk egy állandó szellemi harc. Ahogy a fentiekből is látszik, ha Isten mellett döntöttünk, akkor a jó oldalon harcolunk, miénk a győzelem, hiszen a sátán nem egyenrangú Istennel, hanem Jézus által a kereszten már legyőzetett.

 • Isten minden szükséges fegyverrel ellátott minket ehhez a harchoz. Rajtunk múlik, hogy használjuk-e a fegyvereinket.

Pál apostol az Efezusiaknak írt levelét a szellemi fegyverekkel zárja. Ez jó összefoglalása lehet ennek az összeállításnak is.

 • Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy az ördög cselvetéseinek ellenállhassatok! Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói, és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat. Így készüljetek föl: csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a Lélek kardját, vagyis az Isten szavát. Minden alkalommal imádkozzatok a Lélekben könyörögve és imákat mondva. Legyetek éberek, és imádkozzatok kitartóan! (Ef 6,11-18)

Összeállította: Bocsa József Sch.P. atya

http://engesztelok.hu/a-tiz-legfontosabb/1124-a-10-legfontosabb-az-ordog-elleni-harcban

a

Bocsa József: A 10 legfontosabb az engesztelésben

1. Az engesztelés az evangélium központi üzenete, annak magvát alkotja. A Jézus által hozott megváltást jelenti és a keresztényeknek a megváltásban való közreműködését.

 • A bűn miatt megromlott Isten és az ember kapcsolata. Az ember próbálta kiengesztelni  Istent, helyreállítani vele a kapcsolatot különféle áldozatokkal, de ezek nem voltak kedvesek Isten előtt. Egyedül Jézus engesztelő áldozatában lelte tetszését. Ő az egyedüli közvetítő Isten és az ember között. http://engesztelok.hu/kult.pdf

 • Egy az Isten és egy a közvetítő Isten és ember között: az ember Jézus Krisztus, aki váltságul adta magát mindenkiért, és tanúságot tett a meghatározott időben. (1 Tim 25-26)

Őrá vonatkoznak a Zsidókhoz írt levél (10,5-6) illetve a Zsoltár következő szavai:

Áldozatot  és  felajánlást  nem  kívántál,  de  testet  alkottál  nekem. Nem  kedves  előtted   az engesztelő  és égő áldozat. Akkor így szóltam: “Íme jövök Istenem, hogy teljesítsem  akaratodat, amint a könyvtekercsben rólam írva van.” (Zsolt 40,7-8) Zsid

 • A legkedvesebb áldozat a mi részünkről is nem az, ha különféle magunk által kitalált vezekléseket ajánlunk fel Istennek, hanem az, ha az Ő akaratát teljesítjük. Elfogadjuk a nehézségeket, a kereszteket az életünkben.

Ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is. (1 Jn 2,2)

Jézus, mint az emberiség főpapja vitte végbe ezt a kiengesztelődést. Áldozatot mutat be a bűnökért, de csak az emberiség bűneiért, mert neki nem volt bűne.

 • Mert minden főpapot az emberek közül választanak, és arra rendelik, hogy az Isten tiszteletében képviselje az embereket, ajándékokat és áldozatot mutasson be a bűnökért, 2mint olyan valaki, aki megértő tud lenni a tudatlanok és a tévelygők iránt, hiszen őrá is gyöngeség nehezedik. 3Ezért a népért is, saját vétkeiért is áldozatot kell bemutatnia. 4A tisztséget magától senki sem vállalhatja, csak akit az Isten meghív, mint Áront. 5Így Krisztus sem önmagát emelte főpapi méltóságra, hanem az, aki így szólt hozzá: „A Fiam vagy, ma szültelek.” Másutt meg ezt mondja: „Pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint.” (Zsid 5,1-5)

2. Jézus engesztelő áldozata a bűnöktől, és annak következményeitől a lelki haláltól és az örök kárhozattól szabadít meg.

 • A bűn ellenségeskedés Istennel. Jézus ezt az Istennel való ellenségeskedést szüntette meg.
  • Mint békeszerző a két népet magában eggyé: új emberré teremtette, és a kereszt által mindkettőt egy testben engesztelte ki Istennel úgy, hogy saját személyében megdöntötte az ellenségeskedést. (Ef 2,16)

A bűn lelkileg halottá tesz. Jézus megváltása, bűnbocsánata, kiengesztelő műve lelkileg életre kelt.

 • Titeket tehát, akik bűneitek és testi körülmetéletlenségetek következtében halottak voltatok, vele együtt életre keltett. Megbocsátotta minden bűnünket. (Kol 2, 13)

Jézus a bűnöket bocsátja meg, ezzel végzi a kiengesztelést. De nem automatikusan bocsát meg mindenkinek, hanem csak annak, aki elismeri bűneit és bocsánatot kér.

 • Ha megvalljuk bűneinket, ő hűséges és igazságos: megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. (1Jn1,9)

Jézus a bűnbocsátó hatalmat rábízza apostolaira és azok utódaira, a püspökökre és az ő segítőikre, a papokra.

 • Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, akinek nem bocsátjátok meg, nem nyer bocsánatot. (Jn 20,23)

3. Mit eredményez a kiengesztelődés, a bűnbocsánat? Szentté, szeplőtelenné és feddhetetlenné, igazzá teszi a bűnöst Isten színe előtt. Újjá teremti őt.

 • Úgy tetszett (az Atyának), hogy benne lakjék az egész teljesség, 20 s hogy általa békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, minthogy Ő a kereszten vérével békességet szerzett. 21 Nektek is, akik azelőtt idegenek és ellenséges érzületűek voltatok gonosz tetteitek következtében, 22 most nektek is megszerezte a kiengesztelődést halandó testében a halál árán, hogy szentté, szeplőtlenné és feddhetetlenné tegyen benneteket színe előtt. (Kol 1,19)

Isten Jézusban engesztelődött ki, békült ki az emberiséggel. Jézus békítette össze egymással Istent és az emberiséget. Isten megbocsátja,  nem tartja számon azok vétkeit, akik bánják azokat és maguk is ki akarnak engesztelődni Istennel és embertársaikkal. A Jézus által hozott megváltás, kiengesztelés az ember újjáteremtése.

 • Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. 18 De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki minket a kiengesztelődés szolgálatával megbízott. 19 Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal, nem tartja számon vétkeinket, sőt ránk bízta a kiengesztelődés igéjét. 20 Tehát Krisztus követségében járunk, maga az Isten int benneteket általunk. Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel! 21 Ő azt, aki bűnt nem ismert, „bűnné” tette értünk, hogy benne „Isten igazságossága” legyünk. (2Kor 5,17-21)

4. Mit jelent a keresztények számára az engesztelő hivatás?

 • Isten megbízta az apostolokat és a keresztényeket a kiengesztelődés szolgálatával, ahogyan ezt az előző idézetben láttuk.
  • Mit jelent a kiengesztelődés szolgálata?
   • Segíthetjük őket jótanácsainkkal, felszólíthatjuk őket az Istennel és az egymással való kiengesztelődésre, kibékülésre, ahogyan Pál apostol teszi a korintusiakkal. Imádkozhatunk, áldozatokat hozhatunk értük.
    • „engesztelődjetek ki Istennel!” (2Kor 5,21)

A papok nemcsak kérni tudják őket, hanem tudják közvetíteni is a kiengesztelődést  szentségi hatalmuk révén.

 • Ahogyan Jézus engesztelő áldozat volt a mi bűneinkért, úgy Jézussal együtt a keresztényeknek is áldozattá lehetnek, ha erre érzik Istentől a hívást, elfogadják azt  és felajánlják Neki magukat.
  • Testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket: Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul! (Róm12,1)

Az isteni terv szerint a keresztények engesztelésével együtt válik teljessé Krisztus engesztelése. A megváltást, az Istennel és az egymással való kiengesztelést Isten úgy gondolta el, úgy viszi végbe, hogy a benne való részvételre meghívja azokat a keresztényeket is, akik készek erre. A Jézussal való együtt engesztelés azáltal lehetséges, hogy Krisztus misztikus testét alkotjuk. Pál apostol tanítása szerint Ő a fő, mi pedig az Ő tagjai vagyunk. Amit Ő tesz, annak a megtételére hívja misztikus testének a tagjait is. De senkire semmit nem erőltet rá. Hív és szabad választ vár tőlünk.

 • Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára. (Kol 1,24)

Az lehet csak jó engesztelő, aki kiengesztelődött és békében él Istennel, önmagával és embertársaival. Vagyis megbánta, és szüntelenül bánja bűneit. Elfogadja önmagát olyannak, amilyennek őt Isten teremtette: férfinak vagy nőnek, soványnak vagy kövérnek, szépnek vagy csúnyának, kevés vagy sok talentummal ellátottnak, stb. Ugyanígy elfogadja a többi embert is, és csak ennek az elfogadó szeretetnek a révén segíti őket, hogy változzanak, jobbá váljanak, kibontakoztassák magukban Isten rájuk vonatkozó elképzeléseit. Aki legyőzi haragját, sértődöttségeit, megbántottságait, megbocsát az ellene vétőknek, sőt ellenségeinek a javát is akarja, imádkozik az üdvösségükért. És aki kész azoktól bocsánatot kérni, akiket ő bántott akár akaratlanul is.

A keresztények, ha elfogadják ezt az engesztelésre való meghívást, Jézus királyi papságában is részesülhetnek.

 • Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára. (1Pét2, 9)
  • Ezt szépen kifejezi az itt található ének: http://engesztelok.hu/magyarorszag-engesztelo-hivatasa

Az engesztelő hivatást XI. Pius pápa engesztelésről szóló encilikája fejti ki részletesen. Ennek legfontosabb kijelentései a következők:

 • Az enciklika 1928. május 8-i keltezéssel jelent meg. Az enciklika címe magyarul: A legirgalmasabb Megváltó. Alcíme: Az Úr Jézus szentséges Szívét mindenki részéről megillető engesztelésről

Az engesztelés a bűnösök megtérítése, megtérésükön való munkálkodás elsősorban imádság és áldozatok által.

Az engesztelés a jókat még jobbá teszi, felszítja buzgóságukat.

Az engesztelés közbenjárás, hogy Isten irgalmazzon minél több embernek.

Az engesztelés által a bűnök teljesen eltöröltetnek.

Az engesztelés elégtételt nyújt az igazságosan megtorló Istennek bűneinkért, bántásainkért, hanyagságunkért.

Az engesztelésben megéljük a Krisztussal való egységünket. Vigasztaljuk Őt, mellette vagyunk haláltusájában a Gecemáni Kertben, keresztútján és a keresztje alatt. Erősítjük Őt, mint a gecemánikerti angyal. Az Ő testének tagjaiként velünk is az történik, ami Ővele. Mi is azt tesszük, amit Ő tett:  Imádkozunk, munkálkodunk, áldozatot hozunk, áldozattá válunk, szenvedünk az emberiség megváltásáért.

5. Isten sok keresztényt meghív az engesztelésre, de ezt a hivatást egyes embereknek, és nemzeteknek különleges módon is felkínálja. Ezt tette a magyarsággal is. A magyar nemzetnek az engesztelés a fő hivatása. http://engesztelok.hu/magyarorszag-engesztelo-hivatasa

 • Fontos ennek a felismerése, elfogadása és vállalása.

Csak az élhet engesztelő életet, aki Isten értékrendje, Isten parancsai szerint él.

Az engesztelés fontos megnyilatkozása a keresztény értékek védelme a külső és belső ellenséggel szemben. Az európai kereszténység életében külső ellenség voltak a tatárok, mongolok, törökök évszázadokon keresztül, és az istentelen kommunista uralom a 20. században. A belső ellenség az eretnekségek, amelyek sokféle formában jelentkeztek a kereszténység kétezer éves történetében, és a magyarság keresztény történetének több mint ezer évében.

A külső ellenségtől védték a kereszténységet a Jeruzsálem felszabadításáért küzdő keresztesek, a mórok ellen harcoló spanyolok, a török terjeszkedésnek útjába álló balkáni népek, albánok, szerbek, horvátok, és a törököket több évszázadra feltartóztató magyarok a lengyelekkel és a Habsburg kormányzás alatt élő népekkel karöltve.

Ezt teszik ma is azok az országok, amelyek éppen napjainkban szembeszegülnek az istentelen pénzoligarchiával, amely az Iszlámot eszközként használva, helyi háborúkat előidézve,  embereket a szülőföldjéről elűzve a kereszténység bölcsőjére, Európa országaira szabadítva annak tönkretételén munkálkodik.

6. Kik a magyar engesztelés nagy alakjai, fáklyavivői, akik elfogadták és élték ezt a hivatást?

 • Akiket az egyház már szentként tisztel, akiket nem kell különösebben bemutatni.
  • Boldog Gizella, Szent István király hitvese
  • Magyarországi Boldog Ilona
   • 1237. október 3-ról 4-re virradó éjszaka – Assisi Szent Ferenc halálának 11. évfordulóján – megkapta Jézus sebeit
  • Árpádházi Szent Margit
  • A Pálos Rend alapítója, Boldog Özséb
 • Akiknek elindult már a boldoggá avatása a 20. században
  • Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek
  • Galgóczi Erzsébet magyar stigmatizált
   • http://szeretetfoldje.hu/index.php/eheti/8422-ket-magyar-stigmatizalt-tanulsagos-tortenete
  • Kindelmann Károlyné, Erzsébet asszony, akin keresztül a Szeretetlángot kaptuk
 • Az engesztelésről szólt az életük
  • Mária Natália nővér
   • Mindszenty József bíboros megbízta őt egy engesztelő női rend megalapításával. Ez a rend létre is jött a székesfehérvári egyházmegyében 1947-ben.  A kommunista üldöztetés éveiben hányatott körülmények között próbáltak szerzetes életet élni. A mostani 2016-os évtől a veszprémi egyházmegyében kezdték el újra az engesztelő szerzetesi életet.
  • Máriás (Gologiról magyarosítva) Lajos atya (1908-1997)
   • Natália nővér lelki atyja volt egy ideig. A kommunista egyházüldözés éveiben, a bujdosások alatt alakult ki sajátos az Oltáriszentséghez kapcsolódó engesztelő hivatása. Az ő nyomán, lelkiségét alapul véve alakult meg 2016-ban a Váci egyházmegyében a férfi engesztelő rend:
    • http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/770-natalia-nover-lelkiatyja
  • Madarász Éva asszony és Csilik János atya
   • Nagy érdemük, hogy a szilágysági Nagyfaluban (Nusfalau) kialakítottak egy zarándokhelyet, amelynek legfőbb üzenete az engesztelés. Az engesztelő hivatást nemcsak hirdették, hanem meg is élték: mindketten önként vállalt, évekig tartó nagy szenvedésekkel teljesítették ki engesztelő hivatásukat.
  • Török Marcell atya (+2016)
   • Mindszenty bíboros közvetlenül halála előtt megbízta őt a saját maga által alapított engesztelő férfi rend vezetésével.

A legsúlyosabb engesztelés az volt a számára, hogy a kommunista uralom alatt lévő a magyar püspökök nem fogadták el ezt a rendet törvényesnek. Elismerés helyett sok üldözésben volt része.

Különböző külföldi egyházi hatóságoknál is próbálkozott a rend hivatalos jogi elismertetésével.

Az égiek azzal kárpótolták, hogy felépíthette saját birtokán a Szűzanya názáreti házának a mását, és az otthonában őrzött Oltáriszentség még halála után is vérzett, az egyik Szűzanya szobor pedig könnyezett, siratva fiát és azokat, akik nem Isten törvényei szerint élnek, és még ma is akadályozzák a magyar engesztelő hivatás kibontakozását.

7. Mik a fő jellegzetességei a magyarság engesztelő hivatásának?

 • Fegyverrel és imával, önmegtagadásokkal védte a nagy katasztrófák idején a nemzetet és Európa népeit.
  • A magyarok más nemzetekkel együtt hosszú évszázadokon keresztül a kereszténység védőbástyájának tekintették magukat. Így tekintettek rájuk a pápák is, és szívesen megerősítették a magyar uralkodókat ebben a szerepben, azaz elvárták tőlük a keresztény hit védelmét mind a pogányokkal, mind az eretnekekkel szemben.
   • IV. Bélát például  „fortis athleta Christi”-nek (Krisztus bátor katonájának) nevezte 1238-ban IX. Gergely pápa
   • Amikor I. Ulászló lengyel  királyt 1440-ben  magyar királlyá koronázták, kinyilvánította, hogy Lengyelországnak és Magyarországnak azonos a küldetése: mindkettő „a keresztények kőfala és pajzsa a barbárok ellen”.
   • A török ellen vezetett hadjáratának katonai és lelki vezetői Hunyadi János és Kapisztrán Szent János voltak.
   • A „kereszténység védőbástyája” szerepről sok konkrét adatot találunk a következő webhelyen: http://deba.unideb.hu/deba/emlekezethely/eh.php?id=3
 • Békét teremtett, kiegyezést keresett.
  • A fentebb említett engesztelő szentek nemcsak imádkoztak és vezekeltek, hanem igyekeztek békét is teremteni a harcok közepette, mint például Árpádházi Szent Margit, aki békített apja és bátyja között is, akik a harcokba belemelegedve egymás ellen is fegyvert fogtak.
  • Ez a béketeremtés, az emberek közötti, családon belüli, családok közötti, közösségeken belüli béketeremtés, a népek egymás melletti békés együttélésen való munkálkodás ma is fontos elemei az engesztelésnek.
 • Az engesztelés különösen akkor virágzott, amikor nagy veszedelmek fenyegették a magyarság és a kereszténység létét
  • Ilyen időszakok voltak a tatárdúlás, a török támadások, amelyek egész Európa meghódítását célozták, majd a XX. században a kommunista uralomnak való ellenszegülés. Napjainkban pedig a globalizáló törekvésekkel való szembeszállás, amely mohamedán vallású migránsokkal akarja elárasztani Európát, vallásilag és etnikailag is tönkretéve az európai népeket és a már amúgy is meglehetősen meggyengült európai kereszténységet.

Az engesztelők sokat imádkoztak és vezekeltek, önmegtagadásokat végeztek, és végeznek, hogy elháruljanak ezek a veszedelmek, amelyek nemcsak az emberek és a haza megsemmisülésével fenyegettek, hanem sokak elkárhozásával is.

8. Mi a szerepe a magyar engesztelésben Szent Anna réti kápolnának?

 • Az égiek több választottjukon keresztül is kérték, hogy épüljön fel ez a kápolna, mert innen nagyon sok kegyelmet akarnak árasztani. Azt is kérték, hogy legyen ez a kápolna a Jézus után Legfőbb Engesztelőnek, a Szűzanyának, mint a Világ Győzelmes királynőjének szentelve, hogy siettesse az ő Szeplőtelen Szívének a diadalát.

1939-ben a Szűzanya, – hogy meg tudja menteni Magyarországot, – azt kérte Natália nővértől, hogy: „Az Egyház készítsen nekem helyet, ahová kegyelmemmel leszállhatok, hogy onnét szólíthassam a bűnösöket megtérésre, s a bűnbánat útjára az egész emberiséget.

Mindszenty József bíboros a templom felépítésének szándékát,  PL 2930/1947. levéltári számú levelében írásban rögzítette:  „Főpásztori óhajom, hogy a magyar engesztelésnek szentély épüljön. A magyar püspöki kar 1946. dec. 26-i körlevele szellemében akarom az engesztelésnek ezt a szentélyét, mint az engesztelés évének maradandó emlékét…” Az engesztelő szentély alapkövét ő maga rakta le 1947 szeptember 25-én, Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepe után.

Az Égiek mai választottaikon keresztül is kifejezték óhajukat, hogy épüljön fel végre ez a kápolna.

 • Mária Magdolna nevű választottjának ezeket mondta Jézus: Erre a kápolnára nektek teremtményeinknek van a legnagyobb szükségetek. Azt szeretném, hogy minél több magyar engesztelő összegyűlne ezen a helyen és együtt engesztelnének a világ bűneinek megbocsátásáért… Szent tervemben áll, hogy ez a hely legyen Magyarország engesztelő központja. http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/102-engeszel-kapolna-a-normafanal

Pio atya mondta látomásban egy másik választottjának, Veronika Mártának a következőket: A mennyei Atya kijelölte a Szűzanya számára azt a kis rétet. Azon a helyen az engesztelő testvérek összefogásával és a Szeretetláng erejében kell felépülnie az engesztelő kápolnának. Onnan fog felrepülni az a kis fehér galamb, amiről szóltam nektek, amíg a Földön éltem. Erről a helyről terjed el szerte a földön az engesztelés. Tódulni fognak az emberek ide, sokan megtapasztalják az ég kegyelmeit. Sokan megtérnek és megújulnak. http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/346-pio-atya-es-az-egiek-az-engesztel-kapolnarol

Egy harmadik választott lélek, Anna Terézia pedig ezeket az üzeneteket kapta

 • Az Engesztelő Kápolna rendkívül fontos szerepet fog betölteni. Minden nemzet számára biztos oltalomhely lesz, ahonnan kiárad Isten nagy kegyelme.

http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/803-az-engesztelo-kapolna-rendkivul-fontos-szerepet-fog-betolteni

Azért szükséges az engesztelő kápolna megépítése, hogy rátaláljanak a népek és nemzetek a kegyelemnek arra a forrására, amely erről a helyről fog fakadni minden égtáj felé. http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/786-miert-szukseges-az-engesztelo-kapolna-felepitese

9. Az Egyházban elterjedt mely ájtatossági formákban hangsúlyos az engesztelés?

 • Szent Brigitta imái
 • Jézus Szent Szívének és Szűz Mária  Szeplőtelen Szívének a tisztelete
 • Az isteni irgalmasság tisztelete (Szent Fausztina Kowalska nővér)
 • A szent vér tisztelete
  • Az Égiek által ennek új formáját napjainkban a Nigériai Barnabáson keresztül kaptuk, amelyet a helyi püspök is elismert: http://engesztelok.hu/nigeriai-barnabas
 • A keresztút
 • Jézus Szent Sebeinek a tisztelete
 • Jézus Szent Arcának a tisztelete
 • A Szeretetláng (Kindelmann Károlyné Erzsébet asszony)
 • Mindezekről lásd részletesebben: http://engesztelok.hu/kult.pdf

10. Néhány gondolat ízelítőül az engesztelésről a Szeretetláng Naplóból.

 • A magyar engesztelés történetében fontos szerepe van Kindelmann Károlyné szül. Szántó Erzsébetnek, akit Erzsébet asszonyként ismernek a legtöbben, és az általa lejegyzett Szeretetláng naplónak. Sokan ettől a naplótól kaptak az engesztelésre új lendületet. A Szeretetláng üzenetek sok más országban is elterjedtek, megmutatva valamit abból a hivatásból, ami a magyarság fő hivatása.
 • Az engesztelés Jézussal való bensőséges bűnbánó kapcsolat: „Uram, most, hogy lesegítetted lelkem külső háncsát, érzem, hogy kegyelmed bősége áraszt el. Ó, Jézusom, mélységes alázattal könyörgöm Hozzád, faragd le lelkem durva vonásait, bárhogy is fájna az nekem, hogy ha majd meg kell jelennem Előtted halálom óráján, rám ismerj, bennem a Te szent kezed munkájára. Édes Jézusom, úgy szeretném megbánni bűneimet, ahogy még egyetlen megtérő bűnös sem bánta meg, és úgy akarlak szeretni, ahogyan még egyetlen megtérő bűnös sem szeretett. Édes Jézusom, mély alázattal könyörgöm Hozzád, ne múljék el egyetlen nap sem, hogy a bűnbánat könnyeit ki ne sajtolná szemeimből az Irántad érzett hála és szeretet.”
 • Az engesztelés Jézus megváltó munkájában való részvétel: „Leányom, mondj le önmagadról! Azért kérlek erre sokszor, mert megváltó munkámban csak úgy vehetsz részt, ha egészen és állandóan Velem egyesülve élsz minden pillanatban. Ezt ajánld fel Atyámnak minden időben szünet nélkül, azok helyett is, akik Nekem szentelték életüket, és mégis inkább a világnak élnek, mint az Én megváltó munkámnak. Nem gondolnak hivatásukra. Őértük vezekelj s a te bűneidért. Úgy szeretném lemosni bűneiteket, csak jöjjetek Hozzám! Leánykám, ne sajnálj te semmi fáradságot, határt ne ismerj! Megváltó munkámból soha ki ne kapcsolódj egy pillanatra sem! Mert ha ezt tennéd, úgy érezném, megfogyatkozott Irántam érzett szereteted. Pedig úgy vágyom szeretetedre! Bárcsak mindig Velem éreznél!”
 • Az Engesztelés a Szűzanyával és a Szentháromság személyeivel való bensőséges kapcsolat: Légy Hozzám teljes bizalommal, ez Szívem kulcsa. Hagyj fel kétkedéseiddel. A Szentlélek, kihez oly sokat könyörögsz, birtokába veszi lelkedet, a Szentlélek Mátkája, Édesanyánk által. Tudom, Velem szomjazol a lelkek után. Úgy örül Szívem, ha Hozzám küldöd fohászaidat, hogy soha nem szűnő szomjúsággal vágyódsz Utánam. Én is teutánad, és minden lélek után. Különösen a Nekem szentelt lelkek után, kiket elhalmoztam kegyelmeimmel. Ó, bárcsak éreznék lelkem gyötrő szomjúságát! Valósággal koldulok szeretetük után. Kérlek téged, leányom, legalább te ne hagyj el! Szíved minden dobbanásával bánd bűneidet, engesztelj és vigasztalj Engem. Ha a te szereteted megfogyatkozna, menj égi Anyánkhoz. Ő megtölti szívedet Irántam dús szeretettel. Ó, köszönöm, hogy szíved Velem érez, Bennem dobban. Ne légy soha fáradt Szent Sebeim szemlélésére, mely mindig nagy erőt ad. Ajánld fel magad az Örök Atyának, és a Szentháromsággal élj. A kísértésekben menekülj Édesanyánk palástja mögé, Ő megvéd a gonosztól, aki állandóan zaklatni fog téged. Én veled leszek, csak tarts ki Mellettem! Téged senki és semmi sem szakíthat el Tőlem.
 • Az engesztelés az alázatosság útján való járás a Szűzanyával együtt, a régi ember levetkőzése és az újnak a magunkra öltése. Csak kérd mindenkor Szűzanyánkat, tartson meg téged rejtett alázatosságban. Tanulj meg minden felebarátod nyelvén úgy szólni, hogy beszéded által Hozzám vezesd őket. Szeretetet Tőlem kérj, Belőlem meríts! Az áldozatokat szünet nélkül meg kell hoznod, mert ez lendítőkerék a cél elérésére. Az Örök Atya tudja, milyennek teremtett. Ismeri erőszakos, rossz természetedet. Ezt át kell alakítanunk. Az Én Szívem szerint erőszakot csak a rosszal szemben használhatsz ezentúl.

 

 

Összeállította: Bocsa József Sch.P. atya

http://engesztelok.hu/a-tiz-legfontosabb/1123-a-10-legfontosabb-az-engesztelesben

a

A Szent Vér tisztelet az Egyházban és Magyarországon

Elhangzott 9. Kiengesztelődési Találkozón Vácon, 2015. Október 24-én.

Jézus Szent Vérének a tisztelete olyan régi, mint az engesztelés. A Szűzanya volt az első engesztelő, aki egy volt Szent Fiával értünk való engesztelő szenvedésében és kereszthalálában. A Szűzanya ott volt a keresztúton és a kereszt alatt állva segítette, erősítette Szent Fiát, hogy el tudja viselni a rettenetes kínokat. A Szűzanya fogta fel, törölte fel Jézus kihulló vérét – az Emmerick Katalin látomásai alapján készült Passio c. film szerint már a megosrorozáskor is.

Egy ősi hagyomány szerint Arimateai József a Golgotán fölfogta az Utolsó vacsora drágakövekel díszített edényébe a Krisztus oldalából kifolyó vér egy részét. Ez volt a grál. Köréje szövődtek a középkori írásokban a Grál mondák.

Nagy Károly uralkodása idején az egyéb Krisztus-ereklyék mellett Jeruzsálemből ezt a kelyhet is Nyugatra hozták.

A 13 – 14. századi Európa népi vallásosságának egyik sajátos megnyilvánulása volt az Úr Jézus Szent Vérének mély tisztelete. E tisztelet gyökerei a keresztes hadjáratok idejére nyúlnak vissza, amikor számtalan Jézus személyéhez kapcsolódó ereklye került a Szentföldről Európába. A keresztes hadjáratok egyik nagy szorgalmazója Szent Bernát volt, aki prédikációiban gyakran hivatkozik Jézus értünk ontott szent vérére. Egy századdal később Sienai Szent Katalin is a Szent vér tiszteletének nagy terjesztője volt

A IV. Lateráni és a Konstanci zsinat is nagy mértékben előmozdította a Szent Vér tiszteletét. Ennek előzménye az volt, hogy a korszak eretnekségei – amelyek a reformáció előzményeinek is felfoghatók – támadták, vagy megkérdőjelezték Jézusnak az Eucharisztiában való jelenlétét. Nem véletlen tehát, hog y a IV. Lateráni és a Konstanzi zsinat is részletesen foglalkozott az átváltoztatás kérdésével, és kimondta, hogy Jézus Krisztus mind a két szín alatt valóságosan jelen van. Ekkor terjedt el az a szokás is, hogy a pap a misében az átváltoztatott ostyát és a kelyhet a magasba emeli, vagyis az Úrfelmutatás. A pápák búcsúkkal is ösztönözték a híveket, hogy kísérjék az Oltáriszentséget, például ha a pap azt a beteghez viszi.

A Szent vér tiszteletet elősegítették az eucharisztikus csodák is. Miért történtek ezek az eucharisztikus csodák? Mik a kiváltó okaik? Négy okot lehet felsorolni:

 • Jézusnak a szentostyában való valóságos jelenlétében való kételkedés.
 • A szentostya ellopása és mágikus célokra való használata.
 • A szentostyával való szándékos tiszteletlenség.
 • Hozzátehetjük ehhez napjainkban a szentostya szándékos meggyalázását sátánista összejöveteleken, ill. sátánisták által épített kultuszhelyeken.

Krisztus Szent teste és vére ünnepének, vagyia az Úrnapjának a bevezetését is egy ilyen eucharisztikus csoda előzte meg. Egy cseh pap kételkedett abban, hogy Jézus valóban megjelenik az Oltáriszentségben. Rómába zarándokolt, hogy ott kételyeitől megszabaduljon. Onnan visszafelé jövet Bolsenában mutatott be misét. Véletlenül fellökte a kelyhet, és korporálén nem bor nyomai voltak láthatók, hanem vérfoltok, amelyek a Vera icon, Krisztus arcának a vonásait vette fel. IV. Orbán pápa megvizsgáltatta az esetet. A korporálét és az ostyát az Orvietoi dómba vitette. Ennek és más eucharisztikus csodák, látomások hatására és Aquinoi Szent Tamás szorgalmazására vezette be az Egyházban az Úrnapja ünnepét. Aquinoi Szent Tamásra bízta eme ünnep liturgikus szövegeinek az összeállítását.

A 13. század folyamán keletkeztek a Szent Vér kegyhelyek Nyugat-Európában, amelyek virágkorukat a 14. században élték. Magyarországon pedig a 15. században.

Magyarországon tíz Szent Vér ereklyéről tudunk, ennyiről maradtak fenn történeti források. Tehát legalább 10 Szent Vér zarándokhely volt. Középkori búcsújáró helyeink között Szent Vér-ereklyével rendelkezett Pécs, Vasvár, Győr, Kassa, Szeged, Ludberg (Horváto.), Garamszentbenedek és Báta.

 

A bátai Szent Vér búcsújáró hely

 

Ezek közül leghíresebb és legjobban dokumentált szent vér zarándokhely Bátán található, amely Mohács közelében van. Ebben az évben, október 3-án rendeztek ott 600 éves ünnepségeket, ahol a szentmisét tizenegynéhány nemcsak magyarországi, hanem a szomszéd országokból (Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről) való püspök és vagy 30 pap koncelebrálta több busznyi és gyalogos zarándok részvételével. Eucharisztikus csoda történt itt valamikor a 14. század végén. 1415-ben már közismert volt, tehát jelenleg több mint 600 éves. Bencés apátságban őriztek itt egy szent vér ereklyét. 1434-ben, amikor Báta pápai búcsúkiváltságot kapott, azt a Rómában tartózkodó Zsigmond király kérte IV. Jenő pápától a Szent Vér kegyhelyet felkereső hívek számára. A pápai bullából megtudjuk, hogy Bátán „Krisztusnak az Oltáriszentségből kiömlő Vére és a szentek számtalan ereklyéje van, s Úrnapján a Szent Vért és az ereklyéket a népnek nyilvánosan felmutatják, melynek látására csodálatos népsokaság özönlik…” Egy mási történeti forrásból, Ransanus püspök leírásából még részletesebb információtink vannak az ereklyéről. Elmondja, hogy a bátai bencés monostor „nagy hírnévnek örvend a feltűnő csoda révén, mert a Szentostyában Krisztus Vére testének kis részecskéjével együtt látható, amint ezt igen sokan állítják, akik látták.” Kapisztrán Szent János szentéavatási anyagában pedig az olvashatjuk, hogy itt “Krisztus vérző testét mutatják a népnek”.

A Hunyadiak korában és a Mohácsi vész előtt élte a kegyhely a virágkorát. A kegyhelyre a történelmi Magyarország minden szegletéből érkeztek zarándokok az idők folyamán. Virágkorában, Nagy Lajostól II. Lajosig, majd minden magyar uralkodó megfordult itt. Mátyás király hatszor, Zsigmond nyolc alkalommal tette tiszteletét a Szent Vér előtt

1526-ban a mohácsi csata előtti napokban a püspöki kar nagy része Bátán volt. Onnan mentek a tragikus kimenetelő csatába, ahol kionván vérüket mind elestek. A mohácsi csatában elesett királyunk II. Lajos kétszer is itt várta be késlekedő seregét. Először 1521-ben, majd 1526-ban, amikor a mohácsi csata előtt több napot töltött Bátán. A csata előtt utolsó gyónását és szentáldozását is itt végezte.

A kegyhelyet 1539-ben a török hódítók elpusztították, de a város addigi jelentőségét jól példázza az alábbi, épp a török pusztítást leíró forrás: „A törökök prédára hányták egy Báta nevű város minden lakosát, körülbelül 10.000 embert. Ebben a városban nagy híre volt Krisztus csodás vérének” –jegyezte föl naplójába Aleander pápai nuncisus 1539. július 26-án, tehát az eseménnyel egy időben.

E tragikus esemény négyszázadik évfordulóján, 1939-ben erősítették meg újra a zarándokhelyet azzal, hogy új, neoromán stílusú kegytemplomot építettek itt, amely azóta is várja a zarándokokat. Ebben volt az október 3.-ai említett zarándoklat.

Miért engedte meg Isten, hogy elpusztuljon nemcsak Báta, hanem a többi magyarországi szent vér kegyhely? Ezt a kérdést gúnyos formában már abban a korban feltették a Magyarországon is éppen elterjedő reformáció képviselői. Erdélyben lutheranizmussal vádolták Scholtz György vajdahunyadi várnagyot, aki szidta a szenteket, s gyakran hallották tőle, hogy rablóknak nevezte őket. Egy tanúkihallgatási jegyzőkönyv szerint ezt nyilatkozta: „Hol vannak azok a rablók? Alaimzsnás Szent János, Kapisztrán Szent János és más magyarországi szentek? Ha szentek miért nem védelmezik meg Budát és Magyarországot a töröktől? És hol van az a bátai Szent Vér? Miért engedte meg az a bálvány, hogy felégessék és elpusztítsák helyét és Magyarországot, ha valóban szent?” Székhárosi Horvát András a hitújítás jeles költője pedig együtt említi Bátát a legjelentősebb európai és magyar kegyhelyekkel, természetesen gúnyolva a katolikus búcsújárás szokását.

A reformáció részben éppen a búcsúk, búcsújárás akkori szokásai ellen indult. Voltak, lehettek benne olyan elemek, amelyek túlzások voltak. De az alapgondolat, Jézus szent testének és vérének tisztele, imádása, annak áldozat jellege, az egyház szentségi jellege a katolikus hit legféltettebb belső titkait alkotják. A reformáció éppen ezeket támadta: Jézus Kristus valóságos jelenlétét az Oltáriszentségben és a többi szentségben.

E kérdés valóban feltehető, hogy miért engedte meg Isten, hogy a török elfoglalja Budát, Magyarországot, azokat a helyeket, ahol tisztelték Jézus szent vérét. Hasonló kérdés ehhez, hogy miért engedte meg Isten az Ószövetségben a Templom elfoglalását, a választott nép fogságba hurcolását? Miért engedte meg Jézus halálát, az Ő követőinek az üldözését, a vértanúk halálát? Miért engedte meg a reformációt? Miért engedi meg a rossz működését a világban? Ha hozzá tesszük ezeket a kérdéseket is, közelebb kerülhetünk a válaszhoz.

Senki sem bízhatja el magát, hogy Isten köteles lenne őt megvédeni. Ez a földi élet nem a legnagyobb érték. Isten Szent Fia szenvedésével, halálával váltotta meg az emberiséget. A világban minden szenvedésnek, akár a Megváltó előtt, akár utána, csak akkor nyer értelmet, ha az egyesítve van Krisztus szenvedésével. Ezáltal folytatja Isten a megváltás művét, újjáteremtő művét, mindeneket ujjáteremtő művét.

 

A reformáció hatása a Szent Vér tiszteletre

 

A középkor alapvetően vallásos volt, az újkorban túlzottan az értelmére támaszkodik az ember. Az újkori ember gy csomó mindent, ami addig természetes volt, elkezd megkérdőjelezni. Elpusztulnak, pusztulásnak indulnak olyan értékek, amiket a középkor természetesnek tartott, köztük van a szentek- és a szent vér tisztelete is. Az értelem helyett a szívével jobban megérzi az ember az igazi értékeket. A Jézus Szíve tisztelet, a Szent Vér tisztelet, a Szeretetláng, a Szentségimádás, az Oltáriszentség tisztelet ellentétesek a felvilágosult vallásossággal, amelynek egyik első megnyilvánulása volt a reformáció.

Keserves szenvedések útján fedezi fel újra az ember a számára létfontosságú értékeket. Erre számtalan példát lehet hozni a történelemből. A Jézus Drága véréről nevezett szerzetesrend, amelynek alapítója Buffalo Gáspár, akkor jött létre, amikor Napoleon meghódította a pápai államot is, és magát a pápát is fogságba hurcolta. Csak érdekességként jegyzem meg, hogy fogságából magyar huszárok szabadították ki.

Az engesztelés, bár a magyarság fő hivatása, igazán mégis a nehéz történelmi időkben kapott nagyobb lendületet. Így a tatárjárás idején, a mohamedán veszély közeledtével. Bátán ekkor élte a Szent vér kegyhely a virágkorát. Azután a mohamedán török uralom idején, majd a a II. világháborút megelőzően, alatt, és azt követően a kommunista uralom idején. És napjainkban az új világméretű mohamedán invázió idején, az Antikrisztus eljövetelének az árnyékában. Pontosan, mivel egy ilyen korban, mivel ebben a korban élünk, ezért van szükség az engesztelésre, Jézus Drága vérének a tiszteletére.

„Az engesztelés művénél nagyobbra nem tudlak meghívni titeket” – olvassuk a nigériai Barnabásnál. Ezért a mi személyes hivatásunk, küldetésünk és a magyar nemzet hivatása is az engesztelés. Akár a vérünk kiontásáig, akár az életünk árán is.

Bocsa József

a

Isten a rejtekben is csodásan működik!

Amit most leírok, valójában világgá szeretném kiabálni, hogy mindenki meghalja, mennyire szeret a jó Isten. Minden embert külön-külön, a tenyerén hordoz és irányítja az életünket, de annyira finoman, hogy nem avatkozik a szabad akaratunkba, azt mindenkinek önként szeretetből kell vissza adnia. Az igazán boldog ember akinek minél hamarabb sikerül találkozni ezzel az élő szeretettel a jóságos Istennel, és az Ő akaratával egyesülni, mert ez az igazi cél amiért teremtett. De valójában nem számít az életkor hanem a döntés és a kitartás a szüntelen odafordulás és a teljes önátadás. Akinek Isten kegyelméből sikerül megnyitni szívét lelkét és erős akarattal kitartani az elhatározás mellett az nagyon hamar megtapasztalja, hogy komoly harcról van szó. Egy új életről, ugyan azt kell tenni tovább is és ugyan ott ahol azelőtt, csak egészen másként, mindent Isten dicsőségére, a lelkek és saját lelkünk javára. Ez az új életforma küzdelem saját rosszra hajló természetünkkel, kísértéseinkkel amit testünk kívánságain és az ördög csábításai okoznak. Aki ezt Isten kegyelméből felismerte azon a sok útvesztőn keresztül amiben nap mint nap kerülünk, az mégis boldog, nagyon boldog lehet mert már látja a célt és ez a lényeg. Ezért érdemes élni mert aki így átment a halálból az életbe, örökké élni fog. Egy ilyen út nem könnyű mert hosszú vajúdás is lehet ha nincs vezető vagy esetleg makacsságunknál fogva nem tudunk bízni sem emberben sem Istenben. Így az én lelki utam is hosszú vajúdáson ment át, sok dolga volt a jó Istennek velem de most mégis nagyon hálás vagyok és ez a hála íratja velem ezeket a sorokat.

Először is hálás vagyok a jó Istennek, hogy adott szerető szülőket akik által a világba léphettem és akik mindent megtettek ami tőlük telt, és most is megteszik, hogy örömet szerezzenek, hogy boldogok legyünk, és hálás vagyok a testvéremért akivel lelkileg tudjuk erősíteni egymást és igazi szeretet köt össze minket. Úgy ahogy a fizikai testem világba lépett, vele együtt lelki életem is elindult, református környezetbe színtiszta református falúban születtem. Szüleim, nagyszüleim templomba járó emberek voltak, megkereszteltettek és vittek a templomba már kis koromtól minden vasárnap és ünnepnap. Tizenhárom éves koromban konfirmáltam, előtte egy évig felkészítőre jártam olyan kötelező módon, hogy megismerjük a református egyház tanítását, de minden nagyon zavaros volt számomra, a feltámadásról azt tartották a szüleink és még a tiszteletes úr is, hogy a gyermekeinkben támadunk fel. A Szűzanya tiszteletét bálványimádásnak és a katolikusokat bálvány imádóknak tartották és tartja sok tájékozatlan és rosszindulatú református ma is, ez nagyon nagy tévedés és fájdalmas valóság. Ebből a tévedésekkel teli környezetből hívott a jó Isten, ezért érzek sokszor nagy felelősséget, hogy mit tehetnék az imán kívül azért, hogy ebben a nagy tudatlanságban és tévhitben világosságot és igazságot lehessen vinni. Hála Istennek azért most vannak jó páran fiatalok, akik kiléptek leginkább a karizmatikus (élet a lélekben) közösség felé és velük már lehet beszélni az igazságról és a komolyabb lelki életről.

Az én életemet úgy is mondhatnám, hogy a mi életünket úgy alakította a jó Isten, (mert most már határozottan hiszem és vallom, hogy minden az Ő kezében van és Ő irányítja minden léptünket), a férjemen keresztül megmutatta hogy a katolikus vallás nem bálványimádás, hanem az egyetlen amely megőrizte az igazságot, amit Jézus tanított apostolainak, és ezt hitelesen a katolikus egyházban maradt meg évszázadokon keresztül. Már tizennégy évesen kaptam Szűzanyát és kis Jézust ábrázoló képet, és rövid imákat, amit akkor nem mertem elmondani mert benne volt a Szűzanya neve. Valójában ez volt első találkozásom a Szűzanyával, ezért tudom mindenkinek elmondani hogy nincs az-az állapot amelyből a jó Isten ne tudna felemelni és szép lassan meggyőzni, elvezetni a teljes igazságra, csak foglalkozni kell ezekkel a dolgokkal és egymással. Szükségünk van arra, hogy tanítsuk, segítsük azokat, akik nem rendelkeznek a teljes igazság ismeretével, vagy önhibájukon kívül, tévtanítások áldozatai. De mind ezek mellett én sem foglalkoztam a hittel, a vallással, fiatalon, tizennyolc-húsz évesen, az volt a fontos, hogy munkahelyem legyen, férjhez készültem, és még a református templomból is gyakran elmaradtam, és az életem így elég rossz irányt vett. Huszonegy évesen nem férjhez mentem, hanem a jegyességet felbontva egy másik kapcsolatba léptem. Most utólag azt is az Isteni Gondviselésnek tulajdonítom, mert az a házasság egész életemet más irányba fordította volna, a jó Isten így látta jobbnak, hogy megmentsen sok könnyelműségem és meggondolatlanságom ellenére. Mert bűneim súlyát jól éreztem és ami megvigasztalt, egy kedvenc református énekem volt amit sokszor énekeltem: „Itt van szívem, Neked adom Uram”, és hiszem, hogy a jó Isten ezt komolyan vette. Ez a második kapcsolat még szörnyűbben végződött, abból sem lett házasság, sőt gyilkosság, egy kis baba élete.

És akkor azt mondta a jó Isten „elég”, felnyitotta a szememet és megnyitotta a szívemet, rá tudtam nézni a keresztre és a Szűzanya képére, ami addig is az ágyam felett volt, az albérleti lakásban, de addig soha nem figyeltem rá. Akkor „megláttam” és letérdelve azt mondtam: „soha többet nem akarom ezt a bűnt elkövetni”, de nem tudtam, hogy mit kell tennem. Ez karácsony környékén, szilveszter előtt volt, ami még jobban fokozta a fájdalmamat, és az, hogy a húgom, aki öt évvel fiatalabb nálam, tizenkilenc évesen férjhez ment és kisbabát várt, én pedig nem mertem vállalni. Azt hiszem tudta a jó Isten, hogy kell valami nagyon nagy fájdalom, ami felébresszen a borzasztó közömbösségből és önpusztításból, amiben akkor éltem.

És akkor egy őrt rendelt mellém, a férjem személyében, aki ugyan az volt akitől tíz évvel azelőtt a Szűzanya képet és imákat kaptam. Időközben még sokszor találkoztunk, elbeszélgettünk, jól ismertük egymást, de ez a találkozás meghatározó volt, azonnal eldöntöttük, hogy össze házasodunk. Amit a férjem most is huszonkét év házasság és hét csodálatos már majdnem felnőtt gyermek élete láttán is tévedésnek és meggondolatlan döntésnek tart, mivel ő soha nem készült házasságra. Én most már teljesen biztos vagyok, hogy részünkről megfontolatlan lépés volt, de ha fontolgattuk volna, nem lett volna bátorságunk belevágni, de a jó Isten így mutatta meg az Ő nagyságát és dicsőségét, hogy megsegített minden nehézség ellenére együtt maradni és a számtalan újrakezdéshez erőt és kegyelmet adott a nagyon sok ismerős és jó barát imája és áldozata által amit hálás szívvel köszönök és kérem Isten áldását rájuk. Ilyen csodálatos Isten útja.

Azon a számunkra „pálfordulást” hozó téli szeles napon, 1993 január 3-án este, már együtt mentünk a szentmisére, és én attól kezdve csak szentmisékre jártam. Két év kellett amíg a teljes döntésem megszületett, 1995 április 23-án, Irgalmasság vasárnapján lettem elsőáldozó, vagyis konvertitaként visszatértem a katolikus egyházba. 2003 május 25-én bérmálkoztam, és közben született három lányunk és négy fiunk.

A lelki utunkat a jó Isten irányította a fizikai életünkkel együtt és csodálatosan gondoskodott az anyagi szükségleteinkről és a lelkiekről egyaránt. Több közösségben megfordultunk, de igazából mindenhol hiányzott valami. A Katekumenális út volt az első, már mindjárt a házasságunk kezdetén, mivel a férjem odajárt, mentem én is vele. Öt évig bejártunk faluról Sepsiszentgyörgyre, ami egyre nehezebbé vált, mivel a kicsikkel és az álatokkal sok gond volt, de igazából én csak mentem a férjemmel, de a lelkiség nem vonzott. Aztán megismertük az „Élet a lélekben” közösséget, szemináriumot is végeztem, kapcsolatot tartottunk egy ideig. Nekem tetszett volna a mozgalmas, énekes együttlét, de nem tudtam itt sem megtalálni a lényeget. Egy lelkiségi találkozó alkalmával találta meg a férjem a Kék könyvet, amely a Gobbi atya által kapott Szűzanya üzeneteit tartalmazza, és így kezdtük el a heti családi Cönákulumokat. De ez sem hozta el az én számomra a Jézussal való találkozás élményét, mert nem elég csak hetente egyszer kétszer egy órára találkozni a jó Istennel, a Szűzanyával, hanem most már tudom, hogy szüntelen vágy kell bennünk legyen a velük való kapcsolatra és Isten kell az első helyen legyen de valóban a legelső helyen az életünkbe.

Ezeken az utakon vezetve a jó Isten megérlelte szívemet erre a vágyra, két és fél évvel ezelőtt kezdődött a lelki életem harmadik szakasza, amikor akartam tenni valamit azért, hogy szorosabb kapcsolatba kerüljek a Szűzanyával, hogy Ő vezessen szent Fiához. Ilyen szándékkal végeztem el a Lourdesi kilencedet majd szent Mónika közbenjárását kértem gyermekeimért, és szent Rita segítségét, hogy jó feleség lehessek. Az ő életükön elmélkedve segített engem is a Szentlélek, és Ő adta a könyveket a kezembe, és nyitogatta a szívemet, mert persze azok a könyvek addig is a polcon voltak. Így olvastam Jézus benső életét (Baij Mária Cecillia – magán-kinyilatkoztatásait), ami nagyon megérintett, és a Szeretetláng lelki naplót, Erzsébet asszonytól, ami igazi kalauzom lett, mert egyre több nehézség és fájdalmas valóság tárult fel a mi életünkben, és éreztem, hogy nem elég a megszokott napi ima, vasárnapi templomba járás. Nincs igazi kapcsolatunk a jó Istennel, a Szűzanyával, az Úr Jézussal, a Szentlélekkel, és egymással sem vagyunk élő kapcsolatban. A legfájdalmasabb, hogy a leányunk minden úgymond vallásos nevelés, ismeret ellenére, elköltözött, úgy mint más, a mai divat szerint. Ez döbbentett rá a valóságra, hogy nem tudtuk átadni a hiteles keresztény életet neki, és ez egy fájdalmas tény.

Az Isten ismét a sajnálkozó természetemre alapozva érintette meg a szívemet, küldött valakit, aki úgy el tudta mondani a fájdalmát és az életének a titkait, hogy szinte elfelejtve a saját problémámat, hatalmas együttérzést indított el bennem, és mivel tudtam, hogy semmi mást nem tehetek érte, elkezdtem erősem imádkozni érte, úgy mint még soha. Imádkoztunk telefonon keresztül együtt és ez nagyon jó volt, mert ez az ima szeretetből fakadt és ez az igazi ima lényege, mert az igazi szeretettel, Istennel kötött össze. Amíg érte imádkoztam, én kaptam meg azt az ajándékot, hogy szívvel tudjak imádkozni, és megtaláltam az örömet és erőt az imában, a kapcsolatot a Szűzanyával és az Ő Szent Fiával. A fejlődésben nagyon sokat segítettek a Szőkefalvi üzenetek – amelyekkel addig nem foglalkoztam – miután jó sokszor elolvastam, csodálatos módon egyre jobban megtapasztaltam, hogy a Szűzanya milyen egyszerűen, érthetően elmondja, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy egységben legyünk Vele és szeretet közösségben az Ő Szent Fiával, mert Ő semmi mást nem akar, csak visszavezetni az Oltáriszentség tiszteletéhez, szeretetéhez, imádásához, és az egymás iránti szeretetünk gyakorlásához, mert e nélkül nincs hiteles keresztényélet, csak „folklór vallásosság” Barsi Balázs atyát idézve, és ez nem sokat ért az én, a mi életünkbe, sőt megtévesztő, megbotránkoztató a kívülállók számára.

Ezen felbuzdulásomban én csak egy pici elhatározást tettem, hogy a Szűzanya Szőkefalván adott üzeneteit szeretném megélni, mert számomra olyan világosak, egyszerűek és érthetőek voltak. A Szűzanya ugyanezeket kérte a Kék könyv üzeneteiben is, de ottan nem tudtam megragadni a lényeget, mindig úgy éreztem, az a papoknak szól, habár az összes jelenések üzeneteinek lényege: – a megtérés fontossága, a bűnbánat, rendszeres ima, különösen a rózsafüzér, böjt, a szentmisén való tudatos részvétel, a rendszeres gyónás, de mindehhez szükséges a nyitott szív és a semmit nem fontolgató feltétel nélküli bizalom és szeretett.

A jó Isten nem volt szűkmarkú és megajándékozott 20014 nyarán jó emberek önfeláldozó szeretete által – akikre ezúton is kérem Isten bőséges áldását – elvitt Medjugorjéba, férjemmel együtt, ott egy néger atyán keresztül csodálatos áldásában részesített, ami felejthetetlen az én számomra. Azóta is érzem ennek a zarándoklatnak megerősítő kegyelmeinek hatását. És még ez sem volt elég, 2014 szeptemberében ott lehettem Szőkefalván a Szűzanyának történő ünnepélyes felajánláson, Bocsa József atyával, ami meghatározó lett az én életemre, megkaptam azokat a kegyelmeket, amelyek megtartanak a nehéz és küzdelmes hétköznapokban, mert tudom, hogy bármi is következik, a Szűzanyához akarok tartozni, mint rabszolgája, a szó legnemesebb értelmében.

És most tiszta szívvel megköszönöm mindazoknak akik ezt a felajánlást lehetővé tették Isten fizesse meg fáradozásaikat és töltse el bőséges kegyelmeivel továbbra is, hogy még sok hasonlót tudjanak szervezni és a részvevők komoly szándékkal, elhatározással és felkészülten vegyenek részt, hogy befogadhassák a felajánlással járó bőséges kegyelmeket.

De le kell írjam szívem fájdalmát, amelyet most május 17-én tapasztaltam meg Szőkefalván, annyi mindenről beszélünk, de sajnos a lényeg a Szűzanya üzenetei, kérései, csak olyan mellékesen vannak érintve. Olyan jó lenne, hogy legalább azon az egy napon, ott a jelenési helyen, megkérdezni önmagunktól – akik oda elmegyünk és hisszük, hogy valóban a Szűzanya szólt Rózsika által -. hogy miért is jött a Szűzanya, azok az üzenetek nem idejét múltak, most kellene megélni és készülni az Úr Jézus dicsőséges visszatérésére, mert a vőlegény késik, még van időnk, de ha belefáradunk, olajunk elfogy, lámpásunk kialszik, szívünk kihűl. Ki ad majd olajat nekünk, amikor megérkezik a vőlegény?

Az én számomra a csend, a várakozás, a felkészülés ideje van, a bizalomban, az engedelmességben való megerősödés ideje, a megtisztulás, a bűnbánat, a vezeklés ideje, mert van amiért bűnbánatot tartanom. Kérem a jó Istent, az elbizakodottság és a gőg minden formájától mentsen meg, segítsen hogy minden cselekedetem, szavaim, gondolataim Őt tudják szolgálni, a Szűzanya vezetése alatt, ezért nagyon fontos a kitartó és rendszeres ima, amit a Szentcsalád is gyakorolt, (Jézus benső élete).

Hiszem, hogy mindenki élete egy kész csoda, van akinek azért, mert Isten megóvta tisztaságban, már az is kész csoda, hogy idejében felismerte Isten vele kapcsolatos tervét, és a tisztaság értékét, de ugyanolyan csoda az is aki hozzám hasonlóan megtérő bűnösként talál vissza az igazi szeretethez, az élő Istenhez. Ezért mindenkinek van amiért hálát adnia, csak meg kell állni, Isten csodáin elgondolkodni, amit az életünkben végbe vitt és élni a mának, mindig csak a mának, de szerényen, bizalommal, ahogyan a szentjeink tették.

Este lezárom a napot a Szűzanya által a Pió atyának diktált rövid kis imával: „Befejezem, Atyám! Befejezem mára, minden kegyelmedért legyen örök hála. Tisztelet, dicsőség, imádás, dicséret: Neked fölséges Atya, Fiú és Szentlélek! Áldalak Istenem, szentjeiddel áldlak, mert megadtad létét tegnapnak és mának. Add, hogy a holnapot Szent Neveddel kezdjem, Uram én Teremtőm, Megváltó Istenem! Befejezem, Atyám! Mára befejezem, örök jóságodért, örök hála legyen! Adjon hálát érte minden teremtményed, és bocsásd meg kérlek a mi vétkeinket, Atyám, erre kérlek! Ámen.”

Reggel szintén Pió atya imájával kezdem a napomat, a Szűzanyának szentelve magamat: „O, Mária, a megtestesült Igének szülője és a mi legédesebb anyánk, itt vagyunk lábaid előtt, mialatt felvirrad egy új nap, egy új nagy ajándéka Istennek. Kezeidbe és szívedbe helyezzük egész valónkat, bennünk minden a Tiéd legyen: értelmünk, akaratunk, testünk és lelkünk. Alakíts bennünk anyai szereteteddel egy új életet, a Te Jézusod életét. O, mennyek királynője legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd a Te anyai sugallataiddal, add, hogy a szent és szeplőtelen áldozatnál minden és mindegyik tiszta és Istennek tetsző legyen! O, jóságos anya tégy minket szentekké, amint ezt tőlünk Jézus elvárja és a Te szíved vágyakozva folytonosan kéri. Ámen.

Bízok a jó Istenben és az Ő Szent Fiában, a mi Urunk Jézus Krisztusban és a Vigasztaló Szentlélekben, hogy Ő mindent a javunkra fordít, ha mi a Szűzanya Szeplőtelen Szíve által kérjük és neki ajánljuk szabad akaratunkat. Ezt kérem mindenki számára, különösen lelki testvéreim, rokonaim, jó ismerőseim és minden keresőnek és kívánok olyan igazi tanúságtevő keresztény közösséget, ahol nem csak beszélnek a hitről, hűségről, igazságról, békéről, szeretetről, hanem szívvel, lélekkel élik amit hisznek, ilyen eszköz szeretnék lenni a Szűzanya kezében.

Ehhez kérem a Mennyei Atya áldását, mindenki számára, akik ezeket a sorokat olvassák, vagy hozzájárultak a megjelentetéshez, ezen szép kettős ünnepünk alkalmából: Úrnapja és az Üdvösség Anyja ünnepén! 2015. június 4.

Testvéri szeretettel Z. Etelka. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Az irgalmasság- és szeretetláng üzenet egysége

Elhangzott a Szeretetláng átadáson 2015. február 2-án a váci Szent Anna piarista templomban.
A Szeretetláng átadásáról Erzsébet asszony naplójában a következőket
olvashatjuk. „Én jóságos, szerető Édesanyátok vagyok, és veletek
összefogva mentelek meg benneteket. Szent István király Nekem ajánlotta
országotokat, és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy Szívemen viselem az
ő, és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék a kezetekbe
adni. Nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel, mert Szívem
bánkódva néz országomra… Leányom, vedd a Lángot, melyet neked nyújtok
először. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg vele a tiédet, és add
tovább!…„E kegyelemmel teljes Lánggal, melyet Szívemből adtam néktek –
szívről szívre járva – gyújtsátok meg mindenkiét az egész országban!
… Ez az összetartó szeretet tüze, melyet Szent Fiam Sebeinek érdemei
által eszközöltem ki a Mennyei Atyától… Közben az Ő csodálatos
kegyelméből megértettem, hogy a szent Szűz akarata mennyire össze van
forrva Szent Fiáéval, az Örök Atyáéval, és a Szentlélekével. A Szent
Szűz megígérte, hogy Ő velünk lesz, hogy a kis Láng elterjedjen, mint a
futótűz. (1962. április 13 és 15.)
A szeretetláng üzenete és a
Fausztina nővérnek adott irgalmasság üzenet összeér, mindkettő ugyanazt
közvetíti. Antalóczi Lajos atya, az Isteni Irgalmasság és a Szeretetláng
nagy apostola ezt így fogalmazta. „Az irgalmasság, a szeretet
legmagasabb fokú megnyilvánulása! Ha az Isteni Irgalmasság kiárad a
világra, ez fogja megvalósítani az Istenanya azon vágyát, hogy minden
ember szívében fellángoljon az Isten- és emberszeretet tüze. Sőt!
Titokzatos módon egyike vagy másika teheti alkalmassá a bűntől fagyos
lelkeket, egyik, vagy másik kegyelem befogadására! A két üzenet tehát
annyiban különbözik, és annyiban egy, amennyiben a két Szentséges Szív
Egy!”
Ennek alapján készültünk az Isteni irgalmasság kilencedével most az elmúlt napokban erre a szeretetláng átadásra
A szeretetláng és az Isteni Irgalmasság üzenet kapcsolatáról, lényegét
tekintve egységéről újabb megerősítést kaptunk most az elmúlt napokban
egy lelkigyakorlaton. Ezt szeretném most a szeretetlánggal együtt átadni
nektek. Ez egyúttal meghívás a Szűzanyával és a menny összes
szentjeivel való együttimádkozásra, hogy engeszteljük Jézus és a Mennyei
Atya szívét, hogy velük együtt kegyelmeket érdemeljünk ki hazánk,
egyházunk és az egész emberiség számára.
Én személyesen
feladatként kaptam a Mennyei Atyától, hogy minden nap az irgalmasság
órájában öleljem át Magyarországot, és Jézus keresztjét, és más
segítőkkel együtt járjam körbe lélekben Mária Országát. Ez alatt a
Mennyei Atya Jézusnak a keresztről lehulló vérével meghinti
Magyarországot, és az Egyházat, amely titokzatos módon bele van rejtve
Magyarországba.
Azt is kaptuk ezen a lelkigyakorlaton, hogy az
irgalmasság órájában a Mennyei Atya egy lángot fog küldeni, amit átvéve
tőle el kell helyeznünk Magyarország közepén, a Szent Anna réten. Ez a
láng a Mennyei Atya irgalmasságának a lángja. Az engesztelőknek ezt a
lángot körbe kell állniuk és imádkozniuk kell fölötte. Ez a láng
pillanatnyilag gyengén pislákol, de imáink által egyre nagyobb lesz e
láng – olyan arányban, amilyen mértékben minél többen egyesülünk
körülötte és eggyé forrnak imáink. Ez a láng különösen segíteni fog
azokban a nehéz időkben, amelyek egyre közelednek.
A Szűzanya
velünk imádkozik és engesztel az Irgalmasság órájában véres könnyeit
ontva. A Szűzanya odalép ehhez a lánghoz, vesz belőle, és a szívébe
rejti. Odamegy minden imádkozóhoz és kezébe ad egy gyertyát, és
meggyújtja azzal az egyesített lánggal mely az Ő szívében égő
szeretetláng, a Mennyei Atya irgalmasságának a lángja.
Ez a
gyertya soha ki nem alszik, soha el nem fogy. A mi lelkünknek is ilyenné
kell válnia. E láng a Szentháromság és a Szűzanya szeretetlángja, amely
világít, vakít és éget. Világít a mai kor szellemi sötétjében,
megvakítja a sátánt, és kiégeti belőlünk mindazt, ami bennünk még nincs
Isten tetszésére. Az irgalmasság órájában mondott imáink felszállnak a
Mennyei Atyához, aki meghallgatja ezeket és kegyelemmé alakítva
visszaönti ránk: Magyarországra, az Egyházra és az egész emberiségre.
A legnagyobb kegyelmi kiáradás az irgalmasság órájában történik.
Ilyenkor megnyílik az Ég, és akit – Jézus szent sebeire és szent vérének
érdemeire hivatkozva – odaviszünk a szívünkben, arra kiárad a kegyelem.
Fontos, hogy az imáinkat a Szűzanya szeplőtelen szívével egyesítve, a
többi engesztelővel is egyesülve ajánljuk fel. Ezért ezt az órát
lehetőleg imában kell töltenünk. Ha módunkban áll, ne tegyünk más
programot erre az órára. Ha állapotbeli kötelességeink miatt dolgoznunk
kell, akkor kérjük meg angyalainkat, hogy ők imádkozzanak helyettünk.
Mi a fő tartalma az Irgalmasság órájának? A Szentháromság
szeretetlángjának az átvétele a Szűzanya kezéből. Vele való együtt
imádkozás, amely vigasztalja az értünk most is szenvedő Jézust és
engeszteli a Mennyei Atyát. Jézus és a Fájdalmas anya szenvedésével
egyesülve kegyelmeket esdünk ki Magyarország, az Egyház és az egész
emberiség számára.
Mit imádkozzunk? Az Irgalmasság Rózsafüzérét
és a Szeretetláng Rózsafüzért. Ha marad időnk, lehetőleg keresztutat,
vagy a keresztút rózsafüzért. A keresztút elimádkozásával naponta teljes
búcsút is nyerhetünk, ha rendszeresen szentgyónáshoz járulunk.

Ha ezt az engesztelést, imádkozást kitartóan végezzük minden nap az
irgalmasság órájában, a Mennyei Atya hatalmas kegyelmeket áraszt
nemzetünkre és az egyházra. Azt is kaptuk ezen a lelkigyakorlaton, hogy
az angyalok és a szentek imái is egyesülnek a mi imáinkkal. Az egész
Mennyország velünk engesztel ilyenkor, és könyörög az Atya irgalmáért.
Együtt, egy szívvel összeforrva, velük közösen engeszteljük az Atya
irgalmas szívét és Jézus megsebzett szívét. A Szűzanya ez alatt
körbejárva beborítja az országot és az egyházat a Szentháromság és az ő
szeplőtelen szívének egyesített lángjával. Majd az engesztelők kezében
lévő gyertyákat édesanyai szeretetével még nagyobb lángra lobbantja, és
megáldja szívünket az erősség és a kitartó ima lelkületével.

A győztes Én leszek!

Kedves Testvéreim! Az öt első üzenetet teszem közé – saját személyes kiegészítéseimmel aktualizálva, zárójelben, dőltbetűkkel  – amelyeket a Kék könyv tartalmaz, vagyis Gobbi atya kapott a Szűzanyától éppen Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepein, időrendi sorrendben. Tehát szíves figyelmükbe ajánlom, megnyilatkozásaim, véleményem, nézőpontom, ahogyan előbbi írásomban (Hogyan tovább?) kifejtettem, esetenként nagyon eltér a Máriás Papi Mozgalom – Máriás Mozgalom „hivatalos” álláspontjától! Az Egyházunk és a Világ történelmi sorsfordulóhoz érkezett,  az események kibontakozása hangsúlyozottan igazolja,  vizsgáljatok meg mindent, jobban mint valaha, ha a végzetes tévedést el akarjuk kerülni, akkor nem valószínű, hogy a Mennyország, Új Paradicsom helyett a Pokolba kössünk ki. Nem eshetünk tévhitben, hogy az Úr Jézus ügyéért buzgólkodunk, és a valóságban a Sátán játékszerévé, eszközévé váltunk, ha: a gyümölcsök jók, épek, érettek, tiszták, kívül-belül!

1. A győztes Én leszek!

„Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás! Eljöttem az égből, fiaim, és Lourdes-ban (1858)  emlékeztettelek benneteket erre az igazságra, amelyről az Egyház nemrég hivatalosan nyilatkozott. (az Egyház kihirdette a dogmát 1854-ben – amelyet minden katolikusnak hinnie kellene – és az Isten igazolta négy évre rá, kiválasztott leánykája Bernadett által, és mintegy válaszul a nagy 1848-as – sátáni –  forradalmi eufóriára.)

Abban a kiváltságban van részem, hogy minden bűntől, még az eredeti bűntől is mentes vagyok, amelynek ti mindnyájan részesévé váltok fogantatástok pillanatában. Mentes vagyok a bűntől, mert a Szentháromság ebben az alázatos teremtményében akarta csorbítatlanul megvalósítani ragyogó tervét. Mentesen a bűntől, beteltem kegyelemmel, mert arra választattam, hogy az Ige Anyja legyek és arra rendeltettem, hogy nektek ajándékozzam Fiamat, Jézust. (és mivel Jézus a Második Isteni Személy, egylényegű az Atyával  – tehát Isten – így Mária Istenszülő, szintén Szűzanyánkkal kapcsolatos dogma!).

És Fiam, Jézus ajándékozott engem mindegyikőtöknek, mint igazi (égi) Anyátokat. Emiatt az én anyai feladatom veletek kapcsolatban, hogy saját szeplőtelenségembe öltöztesselek benneteket. Abból a bajból akarlak főleg kigyógyítani, amely igen elcsúfít benneteket, a bűnből.

Szeretett fiaim, Szeplőtelen Szívemnek szentelt papok: kezdettől fogva azt jövendölték rólam, hogy ellensége, ellenfele és legyőzője vagyok a Sátánnak, aki minden bűn atyja és első szerzője. Küldetésem az, hogy küzdjek a Sátánnal, és legyőzzem őt, hogy sarkammal széttiporjam fejét. Enyém volt a győzelem már kezdetben, amikor a Szentháromság engem, mint a biztos győzelem jelét mutatott be, abban a pillanatban, amelyben a bűn rabszolgaságába esett az egész emberiség. „Ellenkezést vetek közéd és az Asszony közé, a te ivadékod és az Ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, míg te sarka után leselkedsz”.

Enyém volt a győzelem, amikor „igenem” nyomán testé lett az Ige tiszta méhemben, és amikor Fiam, Jézus a Kálvárián feláldozta magát a kereszt oltárán. Teljes győzelmem valósult meg Őbenne, aki mindegyikőtöket megváltott. (de nem mindenki üdvözül, csak azok, akik teljesítik az Atya rájuk vonatkozó akaratát, közreműködnek kegyelmeivel, „sziklára építenek”. A Tízparancsolat életünk alaptörvénye, még a XXI század embere számára is, kivétel nélkül!).

Ezt a küzdelmemet  az Egyház földi vándorlásának hosszú évei alatt folytattam: legnagyobb győzelmeit különleges anyai segítségemnek köszönheti. (az 1989-es keleti kommunista tömb összeomlását is beleértve!).

De amikor az elmúlt században  Ellenfelem oda akarta vetni elém a kihívás kesztyűjét, és küzdelmet akart indítani ellenem, (a bemelegítés 1789-ben volt a Francia forradalommal, majd jött az edzés, 1848-ban) az ateizmus tévedésén keresztül, az egész emberiséget bűnre akarta csábítani és félrevezetni, eljöttem az égből és megjelentem a földön mint a Szeplőtelen, hogy megerősítselek benneteket, mivel elsősorban az a feladatom, hogy küzdjek a gonosz lélek ellen, és legyőzzem őt.

És ebben a században, amikor az ateizmus nagyhatalommá szerveződött az egész világ meghódítására és Egyházam teljes tönkretételére, (a meccs – 1917-ben –  a Nagy Októberi Szocialista Forradalom), ismét megjelentem az égből, hogy megmondjam, ne féljetek, mert ebben a rettentő küzdelemben a győztes Én leszek: „Végül Szeplőtelen Szívem fog diadalmaskodni!”

Szegény fiaim, titeket sújt leginkább az a küzdelem, amely főleg köztem, és Ellenfelem, az őskígyó, a Sátán között folyik, aki a csábító, és minden rossz szerzője. Emiatt hívtalak meg anyaként mielőtt a harcot meghirdetném, hogy biztos menedéket keressetek magatoknak. Meneküljetek Hozzám, bízzátok magatokat teljesen Szívemre! Értsétek meg fiaim, hogy miért az én Szeplőtelen Szívem a legnagyobb ajándék, amelyet a mennyei Atya felajánl.

Szeplőtelen Szívem a ti legbiztosabb menedéketek, és a megmenekülés eszköze, amelyet ebben az időben Isten az Egyház és az emberiség részére ad. Szívem rendkívüli beavatkozása ez a Mű, (a Máriás Papi Mozgalom és a Máriás Mozgalom), amelyet most hozok létre Egyházamban, hogy minden papot, minden szeretett fiamat meghívjam, meneküljön Hozzám!

Nem látjátok, mennyire behatolt már a Sátán az Egyház belsejébe? (a bárányhoz hasonló, szárazföldi kétszarvú vadállat az egyházi szabadkőművesek által, bíborosok, püspökök, papok, teológusok, stb., le egészen a hívekig,   akik  megalkudtak a világ szellemével, a jólét, kényelem  kereséssel  és szolgálatába álltak, élükön Bergoglioval.)  Mennyire megtéveszti, megrontja és magához ragadja sok szegény papfiamat? (és a rájuk bízott nyájnak sem kegyelmez!)

Ez tehát az az óra, amelyben Én is személyesen közbelépek! (Hogyan teszi ezt a Szűzanya? Választott eszközein, rajtunk keresztül, akik nyíltan kiállunk és vállaljuk a küzdelmet, a harcot, az Úr Jézus és a Szűzanya seregében!)

Felszólítalak titeket a bizalomra, a teljes Rámhagyatkozásra, és hogy mindnyájan ajánljátok fel magatokat Szeplőtelen Szívemnek. Felfedtem előttetek tervemet, elmondtam nektek, mely fegyvereket választottam erre a harcra! Most fiaim, megerősítem kijelentésemet, hogy egyedül Én leszek a győztes (…)!” (K k. 1975. 12. 8.).

2. Veletek van a Szeplőtelen!

Szeplőtelen Anyátok vagyok. Emeljétek tekinteteteket ma a világ minden tájáról Énrám, és szemléljetek abban a dicsőségben, ahová különleges kiváltság folytán helyezett a Szentháromság. Sohasem ismertem a bűnt! Fiam, Jézus így akarta bennem felragyogtatni megváltásának első és legszebb gyümölcsét! (ez hitigazság, és az is marad mindörökre, még akkor is ha sokaknak, beleértve a  protestánsokat is  botrány, mert nincs benne a Szentírásban.)

Ahogy az Ő vére lehetővé teszi számotokra, hogy a bűn minden szeplőjétől megtisztuljatok, úgy adta meg számomra a kiváltságot, hogy fogantatásom első pillanatától kezdve mentes maradtam a bűn érintésétől. „Egészen szépnek” akart engem, hogy méltó kaput találjon bennem és eljusson hozzátok. (tehát aki az Úr Jézushoz a legbiztosabb úton akar eljutni, az nem kerülheti ki az Ő édesanyját. Igaz, hogy a gonosz lélek minden szemetet, kacatot – érvet, okoskodást –  összehord erre az ösvényre, hogy eltorlaszolja, de aki átlépi személyes korlátit, előítéleteit,  a kegyelem segítségével,  az előbb- utóbb rájön, ha az Atya a Szent Szűzre merte bízni Szent Fiát, akkor „én” a kis senki, a nyomorult bűnös,   miért ne merjem magamat Rá bízni?)

Szeretett fiaim, (lányaim), engedjétek, hogy mindinkább égi Édesanyátok vezessen, hogyha segítségével meg akartok szabadulni a bűntől. Számotokra a bűn az az igazi rossz, amely tönkreteszi Fiam, Jézus képét, pedig ennek kell mindannyitokban visszatükröződnie. Ez az a nap, amikor hozzátok közeledem, és azt mondom nektek: „Ne féljetek, semmitől ne rettegjetek, mert mellettetek van Szeplőtelen Anyátok!” (még akkor sem lesz  miért rettegjünk, aggódjunk, amikor majd ránk szakad egyik percről a másikra a rettenetes véres üldözés, Fatimai titok – éppen azok kezétől, akik már „Mózes” vagyis a Vatikán és a politikai bársony székeikben ülnek. Ellenkezőleg, imádkozzunk értük, hogy ébredjenek fel idejében, hogy rossz oldalon küzdenek, legalább a Nagyfigyelmeztetéskor ne szalasszák el az esélyüket a megtérésre, hogy üdvözüljenek.)

Megmutattam nektek a célt, ahová vezetni kívánlak.  Kijelöltem számotokra az utat. A világ minden tájáról meghívtalak, és Szeplőtelen Szívembe zártalak benneteket. Azt is megjövendöltem nektek, aminek be kell következnie. (több alkalommal, La Salette, Fatima, Kék könyv, bekövetkezett: két „pápánk” van, a hitelest fondorlatosan eltávolították, két Egyház, Igaz lefejezve, Hamis megkoronázva, tehát elérkeztünk az utolsó szakaszhoz, fellépett a Hamis Próféta, következik az Antikrisztus felléptetése, valóságos Sátáni mestermű a Vatikáni puccs!) Most, ezen a napon felszólítalak benneteket, hogy teljesen bízzátok magatokat reám, félelem nélkül és aggodalom nélkül!

Hogyha megmondtam nektek, hogy Szeplőtelen Szívemből árad rátok a fény a legnagyobb sötétségben, ezzel tudtotokra akartam adni, hogy a döntő pillanatokban Én magam adok nektek tanácsot mindenben! (de vigyázat, ez nem azt jelenti, hogy mindannyiunknak Mária jelenésekben lesz részünk, sőt, nem is lesz szükség. Szűzanyánk is ismeri övéit, és hűséges gyermekei is felismerik Anyukájuk hangját!) Megmondom, kit kövessetek, hogy hűségesek maradjatok Fiam, Jézus helytartójához és Egyházamhoz. (a hiteles helytartó: XVI. Benedek emeritus pápa, haláláig, az Igaz Egyház az, amely megőrzi, megvédi és sértetlenül továbbítja a Krisztusi hitet, tanítást, különös hangsúllyal az Oltáriszentséget, szentségeket.)

Megerősítelek abban, amit hirdetnetek kell, hogy megmaradjatok az Igazságban! Megmutatom, kitől kell félnetek, és melyik úton járhattok, hogy elkerüljétek a veszélyt. (óvakodjatok a farizeusok kovászaitól, mondta a Mester tanítványainak akkor, máma a Szűzanya és a Jelenések könyve arra figyelmeztet, óvakodjunk a báránybőrbe bújt ragadozó farkasoktól, vagyis az egyházi szabadkőművesek tanításaitól, újításaiktól, reformjaiktól és Hamis Egyházuktól!)

Azok számára, akiket a Kálváriára vezetek, hogy ott feláldozásra kerüljenek, Én magam készítek elő mindent! (és ezt a szó teljes jelentésének értelmében kell venni,  ahogyan a Fatimai titokban le van írva, a Szentatya felér a Kálváriára és ottan, a kereszt tövében ölik meg, és püspököket, papokat és különféle rendű és rangú híveket, a Nagyfigyelmeztetés után, – „tükör előtt elvonulnak” – nem szimbolikusan. Sajnos még a magyar MPM hivatalos irányvonala is tévesen az utóbbi mellett tört lándzsát, lásd a Mária Kora cikkeit, hogy meddig, majd kiderül, annak ellenére, hogy Gobbi atya is hangsúlyozta, még hátra van a véres üldözés!)

Én vagyok a Szeplőtelen és veletek vagyok: tisztulásotok e pillanataiban rendkívüli módon fogom magamat megismertetni, mert nagy a harc, (a lelkekért, a Szűzanya segítségünkkel az Úr Jézus, a Mennyország, az Új Paradicsom  számára akar minél többet megmenteni, a Szentháromság dicsőségére.  A Sátán és csatlósai a Pokol számára akarnak minél többet magukkal vinni!) amelyet a Sátán ellen, a bűn ellen és a gonoszság egész nagy hadserege ellen kell megvívnunk (…).” (K. k. 1977. 12. 8.)

3. Az Egyház Anyja!

„Én vagyok a Szeplőtelen fogantatás. Egészen szép Anyátok vagyok, szeretett fiaim. Ezen a napon visszatükröződik bennem a Szentháromság tiszta fénye, hogy általam énekelhesse Isten legnagyobb dicséretét, az angyalok és a szentek kórusával együtt az egész mennyország. Az egész Egyház is végtelen reménységgel tekint Szeplőtelen Anyjára.

Az  Egyház Anyja vagyok!

(sajnos, ehhez az igazi, egész Egyházhoz nem tudnak tartozni, csatlakozni a protestáns felekezetek, mert Ők, máma, a „nagy reformátorok” tévedései miatt, amelyek alapjában véve burkolt lázadások voltak , önmagukat kizárták ebből a misztériumból, tehát a kegyelemtáruk amelyből töltekezhetnének nagyon beszűkült. Gyertyafénynél bukdácsolnak az „atomkorszak” kellős közepén.   Elfogadtak egy más – felhígított – hitet, tanítást, amely elutasította a Szűzanyát szerepével együtt, az Oltáriszentséget, a Szentgyónást, a pápaságot, a felszentelt papságot, a szentek és angyalok  szerepét stb. és emiatt elveszítették az igaz hitet, a helyes utat, ösvényt is, valójában már csak részigazságokat mondhatnak magukénak. Boldog az a felekezethez tartozó testvérünk, aki felismerte ezeket a tényeket, és törekszik megnyílni, a teljes Igazság felé, ők már az első fecskék, akik ráéreztek a lényegre, hogy hamarosan megérik az idő, hogy egy Akol legyen és egy Pásztor! De ehhez be kell ismerni a tévedést és kiigazítani ami téves! )

Szeplőtelen Szívemből ma a szeret és a kegyelem fénysugarai áradnak fiaimra: a pápára, a püspökökre, a papokra, a szerzetesekre, minden hívőre. Nagy bizalmatok legyen Szeplőtelen Anyátok különleges gondoskodása iránt. Olyan gyöngéden tekintek rátok ahogy az anya néz gyermekeire, akik betegségük miatt igen rászorulnak.

A bűn a ti igazi bajotok. Örök halálba (amely nem megsemmisülés) viszi minden nap sok szegény gyermekemet… (vagyis a Pokolba, örökre, ez olyan Igazság, amely sokakat letaglóz. Azzal, hogy máma sokan  tagadják, kezdve a Jehova Tanúival, egészen a lélekvándorlás tanainak hirdetőiig,  vagy elutasítják az ördög létével együtt, sajnos még katolikus papok, teológusok is, önmagukat csapják be, és a fizikai – testi – haláluk pillanatában szembesülnek a szörnyű tévedésükkel. Fájdalmas valóság, hogy máma az emberek nagy része lelkileg halott, de erről fogalmuk sincs, csak azt érzik, sejtik, hogy valami nincs rendben legbelül.)

A bűn az, ami szeretett leányom, az Egyház arcát elcsúfítja, (a mi aprónak vélt egyénenkénti személyes bűneink, langyosságunk, közömbösségünk miatt), akit tündöklőnek szeretnék látni, ránc nélkül és egészen szépnek, (mint  kezdetben volt), Anyja példájára. Ma úgy elterjedt a bűn, mint valamely súlyos vész és a ragály erejével sok szegény gyermekemet taszította a legmélyebb sötétségbe. A szenvedés ideje ez az Egyház számára, mert a hűtlenség elterjedt, és a világ szellemével való megalkuvás megtévesztett egyeseket azok közül, akinek nagy a felelősségük. (élükön egyes bíborosokkal, püspökökkel, papokkal, teológusokkal, akik az egyházi szabadkőművesség gerincét képezik).

Az Egyház Szeplőtelen Anyja vagyok!

Anyaként magam siettem (az Egyház) segítségére azok révén, aki válaszoltak sürgető felszólításomra, hogy küzdjenek a bűn ellen, (világosan, határozottan, bátran feltárva, egyértelműen nevén nevezve), imádkozzanak, szenvedjenek, szeressenek és engeszteljenek. (tehát nem kerülgető szavakkal, kétértelműen, részigazságokkal manipulálva!).

Általuk meg tudom gyógyítani sok beteg gyermekemet, és újból igazi szeretetre tudom indítani őket Jézus iránt, aki tőlem született minden ember üdvére. (Drága, nagyon szeretett beteg Testvéreim! Íme a hiteles diagnózis, és hiteles recept! Tőletek függ, hogy elfogadjátok, vagy nem, szembesülni kell a fájdalmas valósággal, ha meg akartok gyógyulni, ingyen, kegyelemből, az Úr Jézus végtelen áldozata érdemeiért. A kuruzslók, guruk, szellemidézők, rejtett energiák stb. mind megannyi démoni megkötözöttséghez vezet, amely sok esetben tragédiával végződik, végállomása a Pokol!) Sokan vannak mindennap, akik igennel válaszolnak, különösen szeretett papjaim közül!

Az Egyház győzelmes Anyja vagyok!

Papjaim serege által már megkezdtem győzelmes munkálkodásomat, ez ragyogtatja fel az egész világon Szeplőtelen Szívemet. Az irgalmasság és a megbocsátás diadala lesz ez. (nem a bosszúállásé, de ennek érdekében szükséges a nagyon mély és őszinte bűnbánat, beismerni a tévedést, szembesülés az Igazsággal és alázatos meghódolás, – „szükség néktek újonnan születnetek” elv szerint – minden gőgnek, kevélységnek, önteltségnek, hatalomvágynak, hírnévnek gyökerét kiirtva, kezdve rajtunk egészen politikusainkkal befejezve. Nem a ’89-es „köpönyegforgató” úgynevezett „Rendszerváltás” mintájára. Az akkor volt, de nem kérünk többé belőle. Átmenetnek, tanulságként megfelelt, de a 25 év, negyed század végéhez értünk. Boldog az, aki ezt megérti,  az ajándékba kapott időt jól használta, a hangsúlyt a lelkiekre tette,   és ezen az úton akar jövőt építeni, pontosabban felkészülni a Második, dicsőséges eljövetelre.)

Összegyűjtöm jó és engedelmes fiaimat, hogy velem együtt felépítsék azt, amit a gonosz lélek és követői leromboltak. ( elsősorban a lelkekben, az Egyházban és a világban, ahogyan Grignon Szt. Lajos a Tökéletes Mária tisztelet című könyvében leírta.) Így kezdődött meg már az Egyház és a világ megújulása. Mivel a lárma nem illik égi Édesanyátok cselekedeteihez, azért csendben történik, rejtekben és alázatban. De minden múló nappal világosabbá válik és teljesebbé. Minél több fiam (és leányom) válaszol Szeplőtelen Édesanyja szerető meghívására, annál inkább megrövidül a küzdelem ideje, és sietteti a nagy győzelem óráját! Ezért ma megáldok minden papot, aki a világ minden táján szétszóródva él, aki felelve meghívásomra szeretetem tervének részese lett!” (K. k. 1978. 12. 8.)

Már a Vatikánban levő hűséges bíborosok is kezdtek feleszmélni, Bergoglió eretnek megnyilatkozásai miatt, igaz, hogy „konzervatívoknak” bélyegzi őket a média, de ez nem változtat a lényegen. A végső Harc elkezdődött a két tábor között, és a színfalak mögül hamarosan belépik személyes mindennapi életünkbe is.

4. Mindenki Édesanyja!

„Ma ráterítem szeplőtelen palástomat az egész földre, és anyai gyengédséggel tekintek mindannyiótokra. Itt vagy ma egy igen nagy világrész kicsi népénél. (Douala – Kamerun). Mennyi szegénységgel, mennyi egyszerűséggel, mennyi jósággal találkoztál mindenütt! (ennek ellentéte a „fejlett” nyugati világ fényűzése, tobzódása, önzése, önimádata a tudomány, technika bűvkörében!)

Megszerettettem veled e testvéreidet Jézus Szívének és az én anyai Szívemnek dobbanásával. Találkoztál sok szeretett fiammal és leányommal, akik egész életüket áldozatok és lemondások között töltötték, hogy elhozzák erre a földre az Evangélium üzenetét. És segítségükkel hányan léptek be az Egyházba, hogy az egyetlen akolhoz tartozzanak és annak egyetlen Pásztorához!

(Világos, egyértelmű tiszta beszéd, határozott kijelentés a Szűzanya szájából. Ez a teljes Igazság, a kimagyarázkodás, a mellébeszélés önámítás, önigazolás, ez pedig zsákutcába vezet. A gubanc máma az, hogy ennek az Egyetlen Akolnak hiteles Pásztorát fondorlatos módon lemondásra kényszeríttették, és a hiteles, évezredes Tanítását szintén fondorlatos módon „logikusnak tűnő csillogó észérvekkel” megkérdőjelezték éppen „belülről” az egyházi szabadkőművesség, egyszóval a modernisták. Rájuk vonatkoztatva jegyzi meg az apostol, „közülünk kerültek ki”, – ők is az Atya gyermekei, teremtményei –  de nem hozzánk és az Úrhoz – tanításához ragaszkodtak  – tartoztak. Hogy miért? Mert valami mást vártak saját értelmi képességük, elképzelésük szerint, mint amit, és ahogyan az Úr – a Messiás – cselekedet,  ígért, adott, tanított! Más szóval, nem tudták bensőleg átélni, feldolgozni, megérteni, hogy a régi, ó embernek, meg kell halnia, sőt, hagyni kell meghalni – ez fájdalommal jár, vállalni kell és lehet az Úr Jézussal – ahhoz, hogy megszülethessen az új, lelki ember a Mennyország számára, Isten dicsőségére! Ez volt Nikodémus dilemmája is a Mester kijelentése miatt: „szükség néktek újonnan születnetek!” Hogyan? Máma, a XXI. Század katolikus keresztényei  számára is,  ez már sokak valóságos „gordiuszi csomó”-ja lett, – egy szokás, hagyomány, amelybe beleszületett – ezért torzult el az Egyház arca, a bűn miatt. Tulajdonképpen nagyon egyszerű a megoldás, a Jn 3, 1-21 verseiben a válasz, nemcsak Nikodémusnak, hanem minden kor kereső embere számára.  Aki be akar menni az Isten országába, el kell fogadnia – muszáj – feltétel, és kibújók nélkül – hittel – az Isten Fia által kinyilatkoztatott Tanítást, Igazságot, és a szerint kell éljen, tőle telhetően – ezt jelenti a víz, vagyis a keresztség. Az értelem, logikai okoskodás meg kell hódoljon a kinyilatkoztató Isten Fia tekintélye előtt, ez hitben történik, a többit elvégzi a Harmadik Isteni személy, a Szentlélek. Ez idősebb korban nehezebb, feladni egy kiforrott téves világnézetet, Nikodémusnak sem volt könnyű, de a tét nagy, Mennyország vagy Pokol – örökre!  Ne feledjük a lényeget:  a Gonosz mindig ugyanazzal a megtévesztő módszerekkel dolgozik az Igazság ellen, csak a megnevezése, a csomagolást igazítja a kor szokásai, igényei, elvárása szerint. Eszközeit – az adott kor emberei közül tudja csapdájába, becsalogatni – Júdás, Annás, Kaifás, a farizeusok, stb.  esetei nagyon jól igazolják, feltárják, mintegy iránytűként.  De minden kornak megvoltak, megvannak a hiteles Mózesei, prófétái, apostolai  is!).

Nézz körül, milyen nagyszerű tavasz készülődik! Közülük sokan vannak még a pogányság tévedésében, vagy más vallásokhoz tartoznak. Ezek nem azonosak az igaz vallással, amelyet Jézus, az Atya örök Igéje nyilatkoztatott ki nektek. Erre Szeretete Lelkében akar elvezetni benneteket. Ezek az emberek is rászorulnak, hogy az égi Édesanya Jézussal együtt elvezesse őket az igazság teljességére, mialatt én már ma Szeplőtelen Szívembe zárom mindannyiukat.

Mindenkinek Édesanyja vagyok!

Főleg azoké, akik a legtávolabb vannak és még sötétségben járnak. Anyja vagyok különösképpen a legszegényebbeknek, a legegyszerűbbeknek, a legelhagyatottabbaknak, a legvédtelenebbeknek. És ma, Szeplőtelen Fogantatásom ünnepén azt kívántam, hogy légy itt imádságban, összeszedettségben, szenvedésben és mindenütt tarts velem cenákulumokat, légy anyai szeretetem és rendkívüli vonzalmam kifejezője minden gyermekem iránt.

Így itt is elérkezik mindennap Szeplőtelen Szívem diadala, mialatt egyre inkább kiárad a szívekbe és a lelkekbe Jézus uralma, és Ő elviszi nekik a béke, a szeretet és az öröm jelét. Megáldalak ma a pápával, első szeretett fiammal együtt, és megáldom minden gyermekemet, akik e nagy afrikai kontinensen élnek”. (K. k. 1979. 12. 8.)

5. A  nagy irgalmasság!

Szeretett fiaim, ma mindannyitokat szeplőtelen palástom alá gyűjtelek. Ez a pajzs, amellyel betakarlak, hogy minden támadástól megvédjelek benneteket abban a nagy küzdelemben, amelyre összehívlak. Ezt az erős pajzsot kell magatokra öltenetek, melyet védelmetekre és megszentelésetekre ajándékozok nektek. Milyen sok kelepcét állít ma Ellenfelem, aki látszólag elérte általános támadása csúcspontját. Igyekszik minden módon és a legravaszabb eszközökkel elcsábítani benneteket, megtámadja lelketeket, megsebez a bűnnel és ily módon eltávolít Jézustól, aki egyedüli Üdvözítőtök.

Az egész emberiséget megfertőzte ez a láthatatlan méreg, és már igen rászorul, hogy Jézus irgalmas szeretete meggyógyítsa. Jézus rendkívüli módon fog előttetek megnyilvánulni, Szeplőtelen Édesanyátok beavatkozása által.

Az a fegyver, amelyet nektek a harcra adok, az a lánc, mely Szívemhez köt benneteket: a szent rózsafüzér. Szeretett fiaim, gyakran imádkozzátok, mert egyedül Szeplőtelen Szívembe gyűjtött papi imátok az, amivel a jelenlegi időkben megindíthatjuk, szinte megnyilvánulásra késztethetjük az Úr nagy irgalmasságát. (a szent rózsafüzér, a hagyományos, most már négy tizedes Szentolvasó, az Örvendetes, Világosság, Fájdalmas és Dicsőséges, vagyis a teljes rózsafüzér, megfelelő titkokkal, napi elimádkozása, nyugodtan, figyelmesen, áhítattal, összeszedetten, bizalommal, hűséggel, lehetőleg elmélkedve, elvégezendő a családban. Nélkülözhetetlen, mert különben nem lehet kivédeni azt a borzasztó támadást, kísértést, amelyet a gonosz zúdít ránk, akik csatlakoztunk tudatosan a Szűzanya seregéhez.)

Abban az órában, amikor látszólag minden elveszett, (-nek, legyőzöttnek, megsemmisültnek fog tűnni, mint az Úr Jézus a kereszten), mindent megment az Atya irgalmas szeretete, ami Jézus eucharisztikus Szívének legnagyobb megnyilatkozása által válik láthatóvá. (megtapasztalhatóvá, valószínű a Nagyfigyelmeztesés lesz)

A zászló, amely alatt összegyűjtelek, a megfeszített Jézus zászlaja, (vagyis a kereszt), ezt kell felmutatnotok, mivel a ti romlott nemzedéketek számára sincs másban üdvösség, csak Jézus keresztjében!

Egyik kezetekben a rózsafüzérrel, a másikban a Megfeszített zászlajával harcoltok ti már a csata végső szakaszában! (mert a teljes rózsafüzér nem más, mint a „hiteles” megélt Evangélium! Egy picit bővebben majd befejezésként kitérek rá.) Anyai beavatkozásomért első szeretett fiam,

(XVI. Benedek pápánk nagyon szorult helyzetében, biztosan megtette, várt, és csak utána hozta meg döntését, lemondását, persze, ismerve a teljes Fatimai titok tartalmát. Nem véletlen, hogy pápasága kezdetén már kérte, imádkozzunk érte, hogy küzdeni tudjon a „farkasokkal”, vagyis az egyházi szabadkőművesekkel, hogy ne váljék eszközeikké.),

a pápa is erősen esdekelt bizalomteljes imájában, és Isten irgalmáért könyörgött számotokra. (hogy meg ne botránkozzunk döntésén, legyünk megértők, amiért a teljes Igazságot nem tárhatja fel Ő szentsége sem, várjunk türelmesen amikor magukban az eseményekben feltárulnak teljes valóságukban a dolgok, mert majdnem „hihetetlen” ez a kőkemény valóság. Nem hagyta cserben az Egyház több oldalról  erősen meglékelt,  süllyedő hajóját, ellenkezőleg, hűséges kapitányaként felismerte:  hogy a saját és a hűségesei  erejét is messze meghaladó túlerővel, kegyetlen kalózok hordájának kell átengednie a kormányt, modern szóval, a legprofibb, legaljasabb „terroristák” elitjével szemben tehetetlen; hogy ez az összecsapás számára, számunkra, vereséggel végződött, mert megengedte az Isten, „hogy sokaknak kiderüljenek a tikos gondolatai”, Lk 2, 35b. Szándékai, cselekedetei, vagyis elérkeztünk a színvallás idejéhez. Szentatyánk magasra emelte a megfeszített Jézus zászlaját. Más szóval, Mestere példáját követve, engedte, hogy ellenségei felszegezzék a keresztre, de az Igazságot nem tagadta meg, nem vált Júdássá, azaz árulóvá! )

Hatalmas kiáltása (fájdalmas szenvedése, megaláztatása) felhatolt az égig, és megindította anyai Szívemet, hogy siettessem a győzelem idejét (…). Ezért ma seregembe gyűjtelek benneteket, és nektek ajándékozom a pajzsot, a fegyvert és a zászlót a küzdelemre. Mind megerősítelek és megáldalak titeket”. (K. k. 1980. 12. 8.)

Tehát a pajzsunk: Szűzanyánk Szeplőtelen Palástja! Fegyverünk az imádság: a teljes Szentolvasó! És a zászlónk: a kereszt!

Befejezésként idézek két könyvből:

SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL az ELŐSZÓT.

„Gyakran kérnek meg, hogy ajánljak olyan szabadító imákat ( a gonosz, ördögi befolyások, betegségek vagy szenvedések ellen), amelyek mindenki, papok és világiak számára elérhetők, illetve amelyekhez nincs szükség valamiféle jóváhagyásra.

Mindenekelőtt szeretném kijelenteni, természetesen, a szentségek és Isten Igéje bizonnyal hatásosabb a mi személyes imáinknál. Ezenkívül emlékezzünk rá, hogy amikor az Úrhoz fordulunk, a legfontosabb és az Evangélium által leginkább hangsúlyozott erény mindig a hit marad.

A gyakorlat kézzelfoghatóvá tette számomra, hogy az Úr szabadító jelenléte befogadásának fontossági és hatásbeli sorrendje a következő:

1. A SZENTGYÓNÁS. Ez a szentség, amely közvetlenül a lelkeknek a Sátán karjaiból való kiszabadítására irányul; magába foglalja a szívbéli megbocsátást: „Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is…”

2. A SZENTMISE.

3. A SZENTÁLDOZÁS

4. SZENTSÉGIMÁDÁS

5. A BIBLIAI ÉS LITURGIKUS IMÁDSÁGOK: a Szentírás zsoltárai és énekei, a Hitvallás, a Dicsőség, a Szent vagy …

6. A RÓZSAFÜZÉR és a közös hagyomány által leginkább javallott imádságok.

E könyvben javasolt imádságok hatékonysága csak ezen általános fogalmak fényében értékelhető helyesen és a maga helyén, ugyanis nem automatikus  vagy mágikus okokra vezethető vissza, hanem arra a hitre, amellyel alázattal fordulunk az Atyához, a Szent Szűzhöz, az angyalokhoz és a szentekhez. Don Gabriele Amorth

Tájékoztatásként: ez a könyvecske megjelent 2004 –ben, az IHTYS Kiadónál, Nagyváradon, az Imprimaturt az akkori püspök atya Joseph Tempfli adta meg. Teológiailag lektorálta P. Selymes József

Személyes tapasztalatomból: én is voltam célpontja rontásnak, már gyerekkoromban, nálunk úgy mondták, meg gurucsaltak. Egy szerencsétlen vénasszony a falunkból. Szentségimádás alatt a templomban is volt részem  incidensben, ismeretlen, valóságos személy támadt rám, hogy hagyjam abba, távozzak a szentségimádásról, ne gyötörjem őt. Meglepődtem, nem tudtam hová tegyem, a szentségimádásra az Úr Jézus hívott belső sugallat által, hogy ajánljam fel azokért a lelkekért, akiket a démonok próbálnak behálózni. Természetesen, figyelmen kívül hagytam, – bocsánat, biztosan összetévesztett valakivel, – és folytattam az Oltáriszentség imádást még buzgóbban, az Úrra bízva még azt a szerencsétlent is. Akik komolyabban érdekeltek, próbálják beszerezni a könyvecskét, készüljenek fel egy alapos, jó szentgyónásra,  és fel a fejjel, van szabadulás a bilincsekből, Jézus Krisztus hatalma előtt meghódolni kényszerül a Pokol minden fajzata, Luciferrel az élen.

A TÖKÉLETES MÁRIA-TISZTELET Momforti Szent Grignon Lajos, Pax Kiadó Esztergom

Csak rövid, tömör részleteket idézek a fönti üzenetek lényegének alátámasztása, megvilágítása céljából.

Maria Gratiarum Mediatrix

„Szűz Mária általános kegyelmi közvetítésének tana két igazságot foglal magába: 1. hogy Szűz Mária az összes kegyelmek megszerzésében közreműködött! 2.hogy a kegyelmek kiosztásában Isten minden kegyelmet Szűz Mária közbenjárására juttat az embereknek. Ez utóbbi egyértelmű azzal, hogy Isten Szűz Máriára bízta az összes kegyelmek kiosztását!

Ami Szűz Mária közbenjárását illeti, katolikus dogma, hogy a boldogságos Szűz értünk Istennél közbenjár, és ebben a minőségben mérhetetlenül felülmúlja az összes szenteket. (6. oldal)

Szűz Mária függésben Krisztustól és Istentől, Jézus Krisztus érdemére való tekintettel nyert különös kiváltság által a mi közvetítőnk és közbenjárónk szentséges Fiánál és Istennél. Ez a kiváltsága azonban Istenanyai hivatásában gyökerezik. (7. o.)

Amint Isten az egyéni üdvözülést is az ember szabad akaratának közreműködésétől teszi függővé, úgy az egész emberi nem megváltását sem akarta az ember szabad hozzájárulása nélkül eszközölni. Ebben a hozzájárulásban Szűz Mária helyettesítette és képviselte az egész emberi nemet. .. méltányos dolog, hogy Isten a Krisztus által szerzett kegyelmek kiosztását is Őrá bízza! (8. o.)

Szűz Mária még többet tett. Saját testéből és véréből szolgáltatta az áldozati bárányt a világ megváltására, Ő adta Krisztus emberi testét, … Ő ápolta, gondozta, táplálta, nevelte fel a bárányt, hogy képes legyen feláldozni magát az emberek üdvösségéért. És mindezt áldozati szellemben, Krisztus áldozatának előrelátásával és Vele való egyesülésben tette! (9. o.)

Krisztus Jog szerint a mi közbenjárónk az Atyánál és az összes kegyelmek jog szerinti kiosztója, Szűz Mária pedig Tőle való függésben és Neki való alárendeltségben méltányosság és kegyelmi kiváltság szerint. Krisztus szoros értelemben vett áldozattal váltotta meg a világot. Szűz Mária lelki áldozatával kísérte Krisztus áldozatát! (10. o.)

Szűz Mária ezt az Ő kegyelemközvetítői szerepét már itt a földön kezdte gyakorolni. Szent János megszentelése az anyaméhbe csak előjátéka annak a nagy és hatalmas közvetítői szerepnek, mely Neki a Szentlélek eljövetelével jutott. Halála és menybemenetele (vétele) után pedig ez a közvetítés az Atyánál és Fiúnál még sokkal tündöklőbb fényben ragyog. (11. o.)

Szűz Mária szerepe Jézus Krisztus első eljövetelében

Mivel Isten a Szent Szűz megteremtése óta legnagyobb műveit Ő általa akarta megkezdeni és befejezni, azért feltételezhető,  hogy cselekvésmódját az egész örökkévalóságon át sem fogja megváltoztatni, mert Ő Isten és nem változik sem szándékaiban, sem cselekedeteiben.

Mivel a világ  méltatlan volt rá, mondja Szent Ágoston, hogy az Isten Fiát közvetlenül az Atya kezéből fogadja, azért az Atya Szűz Máriának adta Őt, hogy Szűz Mária által fogadja Őt a világ! (19. o.)

Szűz Mária különösen az utolsó idők nagy szentjeit fogja kiképezni!

… a legnagyobb szentek, a kegyelemben és erényekben leggazdagabb lelkek törekszenek majd  leginkább arra, hogy a Boldogságos Szűzhöz imádkozzanak, jelenlétében járjanak, hogy Őt, mint legtökéletesebb példaképet kövessék és hathatós segítségében részesüljenek. .. ez a világ vége felé lesz! Ezek a nagy szentek annyira felülmúlják szentségben a többi szent túlnyomó részét, mint ahogy a Libanon cédrusai túlnövik az alacsony bokrot.

Ezek a nagy, kegyelemmel és buzgósággal teli lelkek arra lesznek hivatva, hogy szembe helyezkedjenek Isten ellenségeivel, kik nagy haraggal támadnak majd minden oldalról. Ezek a szentek különös ájtatossággal viseltetnek majd a Boldogságos Szűz iránt, ki világosságával megvilágosítja, tejével táplálja, szellemével vezeti, karjával támogatja, oltalmával körülveszi őket. Úgyhogy egyik kezükkel harcolnak, a másikkal építenek. Az egyik kezükkel legyőzik, letaszítják és szétzúzzák az eretnekeket eretnekségükkel, a szakadárokat hamis egyházaikkal, (protestáns barátaink, szembesülni az Igazsággal  fájdalmas, de elkerülhetetlen), a bálványimádókat, a bűnösöket istentelenségeikkel együtt; a másik kezükkel pedig felépítik Salamon igazi templomát, Isten titokzatos városát.

Szavukkal és példájukkal mindenkit rábírnak majd az igazi Mária-tiszteletre. Ez sok ellenséget szerez ugyan nekik, de egyszersmind sok győzelmet és dicsőséget is. (31. o.)

Miért kell Szűz Máriának Jézus Krisztus utolsó (Második) eljövetelében előtérbe lépnie

Isten ezekben az utolsó századokban ki akarja nyilatkoztatni kezének remekművét, Máriát. (1830-tól napjainkig, a magán kinyilatkoztatások által). (33. o.)

Mivel Szűz Mária az út, melyen Jézus Krisztus először jött el hozzánk, második eljövetelénél is annak kell lennie, jóllehet más módon. (vagyis jelenései által). (34. o.)

A végső nagy harc, mely a Boldogságos Szűz és a Sátán között folyik le.

Főként az ördögnek ezekre az utolsó és borzalmas üldözéseire, melyek az Antikrisztus eljöveteléig napról-napra növekednek, vonatkozik az a híres jövendölés és Isten átka, mely a Paradicsomban a kígyót érte. Isten csak egyszer létesített ellenségeskedést, de ez aztán kibékülhetetlen, és az idők végéig fog tartani, sőt fokozódni! (tehát nincs helye a párbeszédnek, egyezkedésnek, alkudozásnak, toleranciának! Nem lehet szolgálni két Úrnak!)

Ez az ellenségeskedés Isten méltó Anyja és a Sátán között áll fönn, a Boldogságos Szűz gyermekei és szolgái, és Lucifer gyermekei és csatlósai között! A Sátán, ez a büszke szellem, végtelenül többet szenved, ha Istennek egy kicsiny, alázatos szolgáló leánya győzi le és bünteti. (35. o.)

Béliál fiai, a Sátán rabszolgái, a világ barátai (ezek egy és ugyanaz) mindig üldözték a Boldogságos Szűz hozzátartozóit és a jövőben még jobban fogják üldözni mint valaha!

De Szűz Máriának a gonoszlélek fölötti hatalma különösen az utolsó időkben tűnik ki, amikor a Sátán sarkai után leselkedik, azaz alázatos gyermekei és rabszolgái után, kiket Szűz Mária a Sátán elleni harcra felhasznál. Ezek a világ szemében kicsinyek és szegények lesznek … eltaposottak és lenézettek. Ellenben gazdagok lesznek isteni kegyelemben, melyeket Szűz Mária bőségesen közöl velük!

Az utolsó idők apostolai

De kik lesznek Szűz Mária e szolgái, gyermekei és rabszolgái? Az Úr papjai lesznek, akik mint valami láng, mindenütt felgyújtják az isteni szeretet tüzét. Lévi gyermekei lesznek, kiket nagy szenvedések tüze megtisztított és Istennel bensőségesen egyesített, amiért szívükben hordják a szeretet aranyát, lelkükben az imádság tömjénjét, testükön az önmegtagadás mirháját.

A szegények és kicsinyek számára mindenütt Jézus Krisztus jó illata lesznek, a nagyoknak, gazdagoknak és büszkéknek ellenben a halál lehelete. Mennydörögnek a bűn  és a világ ellen, leverik a Sátánt és követőit, mindazokat pedig, akikhez a Magasságbeli küldötte, átszegezik Isten Igéjének kétélű fegyverével, életre vagy halálra.

Az utolsó időknek igazi apostolai lesznek, és a seregek Ura megadja nekik a szót, és az erőt, hogy csodákat művelhessenek és dicsőséges győzelmeket arassanak ellenségein. Arany és ezüst nélkül, (…) gond nélkül fognak élni a többi pap és egyházi személy között, és mégis megadatik nekik a galamb ezüstszárnya, hogy az Isten dicsősége és a lelkek üdve tiszta szándékával mindenhova eljussanak, ahova a Szentlélek szólítja őket. És ahol prédikálnak, ott nem hagynak majd vissza mást, mint a szeretet aranyát, mely a törvény (tízparancsolat) teljesítése!

Jézus Krisztusnak igazi tanítványai lesznek, mert a szegénység, alázatosság, világmegvetés és szeretet nyomdokain haladnak majd. Az Istenhez vezető keskeny utat, a tiszta igazság útját fogják tanítani, de az Evangélium és nem a világ elvei szerint, mégpedig kímélet nélkül, az emberekre való tekintet nélkül, (Bergoglió és elvbarátai, az egyházi szabadkőművesek,  messze állnak ettől) hogy valaki halandóra is hallgatnának, vagy valakitől is félnének, bármily hatalmas legyen is különben.

Szájukban lesz az Isten Igéjének kétélű fegyvere, vállukon a kereszt véres zászlaja, jobbjukban a feszület, balkezükben a rózsafüzér, szívükön Jézus és Mária neve, s egész valójukon Jézus Krisztus szerénységét és önmegtagadását viselik!

Ezek azok a nagy férfiak, kik eljövendők, de akiket Szűz Máriának a Magasságbelinek parancsára ki kell képeznie (üzenetei által – Kék könyv, Máriás Papi Mozgalom) és felfegyvereznie, hogy Isten országát terjeszthessék. Mikor és hogyan történik ez?”

Benne élünk, elkezdődött, már nem tudom tovább magamban elfojtani, tétlenül nézni, várni, hogy  papjaink felébredjenek „csipkerózsika” álmukból, és kilépjenek a rejtekből.

Égi Édesanyám, lábaid elé helyezem ezt a csokrot, Szeplőtelen Fogantatásod ünnepén, legkisebb gyermeked Imre. Áve Mária!

SOS! SZENT ANNA RÉTI KÁPOLNA November 2. a határidő!

Kedves Olvasó!

A XII. ker-i önkormányzat a Normafára tervezett fejlesztésekre megvalósíthatósági tanulmányt készíttet.
Az alábbi linken található rövid KÉRDŐÍV SORONKÍVÜLI KITÖLTÉSE SZÜKSÉGES!
Amennyiben egyet ért célunkkal, Ön is várja és híve a Jézus által ígért világbékének, abban az esetben kérjük a 16. pontba a lent olvasható szöveget SOS bemásolni és elküldeni szíveskedjen!

KÉRJÜK JELEN FELHÍVÁST ISMERŐSEINEK MOST TOVÁBBÍTANI és a LEHETSÉGES FÓRUMOKON MEGOSZTANI, MIVEL az INTERNETES LINK csak NOVEMBER 2-IG LESZ ELÉRHETŐ! LEHETŐSÉG SZERINT, TÖLTSÜK KI MINÉL TÖBBEN a KÉRDŐÍVET! (https://www.surveymonkey.com/s/Normafa)

BEMÁSOLANDÓ SZÖVEG a 16. PONTBA:

“VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJE ENGESZTELŐ KÁPOLNÁT SZERETNÉNK az EREDETI, NATÁLIA NŐVÉR HAGYATÉK IRATAI SZERINT OLYAN MÉRETBEN és MŰSZAKI PARAMÉTEREKKEL a LÁTOMÁSBAN PONTOSAN KIJELÖLT HELYSZÍNEN a SZENT ANNA RÉTEN BELÜL, AHOGY AZT JÉZUS NATÁLIA NŐVÉRNEK LEDIKTÁLTA. EREDETI KÖTETEK az EGYHÁZ BIRTOKÁBAN VANNAK a MEGVALÓSÍTANDÓ RÉSZLETES TERVEKKEL EGYÜTT. AKTÁK: 2930/1947, 3437/1948, 7435/1948. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÍRÁSBELI ENGEDÉLYÉT TARTALMAZZA: 1443/2013. (VII. 16.) Korm. Határozat”

Korábbi írásainkban tájékoztattuk Önöket arról, hogy:

JÉZUS ÍGÉRETE MAGYARORSZÁG és a VILÁG részére:

” Anyám, ezentúl a Te kezedbe helyezem Magyarországnak és a világnak eljövendő sorsát. Te leszel, mintegy a 2. megváltója a vérbe és bűnbe merült világnak. “

“Jézus kérte Natália nővért, hogy indítsanak engesztelő mozgalmat és építsenek kápolnát a Szent Anna réten. Ha ez bekövetkezik, akkor Natália nővér ígéretet kapott arra Jézustól, hogy Magyarország mentesül a II. vh. dúlásától és borzalmaitól, illetve az engesztelő mozgalom révén az egész világban béke fog következni.”

“Az egyház készítsen nekem helyet, ahova kegyelmeimmel leszállhassak, hogy a bűnösöket megtérítsem, a bűnbánat és az engesztelés útjára vezessem.”

” Az egyháznak szét kell osztania vagyonát a szegények között. Ha vagyonotokat szét nem osztjátok, az Istentelenek fogják elvenni Tőletek, Titeket pedig marha vagonokban visznek el.”
(http://www.egipatrona.hu/kapolna/)

A SZENT ANNA RÉTEN KIZÁRÓLAG az a KÁPOLNA ÉPÜLHET MEG, MELYET JÉZUS KÉRT NATÁLIA NŐVÉREN KERESZTÜL.

Sajnos kevés szó esik napjainkban arról, hogy a II. vh. előtt, a Natália nővérék által elkezdett kápolnaépítés nem az eredeti, Jézus által üzent adatok alapján indult el, hanem egy lekicsinyített, egyszerűsített változatban. Erre tesz utaló megjegyzést Balázs Attila történész az alábbi linken megnézhető kisfilmben (16, 40 perc).

A kápolna építése nem fejeződhetett be. Valójában nem azért, mert az orosz csapatok elérték Budapestet és a Normafát, hanem azért, mert nem Jézus pontos kérését szerették volna megvalósítani. A front közeledte miatt, módosítás történt a terveken. Ő ezért engedte az oroszokat a Normafáig, a Szent Anna rétig. Jézus nem adott áldást olyan kápolna építésére, mely már emberi terv “szüleménye” és nem az Ő akarata szerint épült volna meg. Ez a valós oka annak, hogy engedte az orosz csapatok bejövetelét.
Amennyiben hiszünk a látomások szerint abban, hogy az általa kért kápolna felépülésekor az egész orosz hadsereget megállította volna az országhatárokon kívül, akkor hinnünk kell abban is, hogy megállíthatta volna őket akár Vác, akár Bp. határában, akár máshol azért, hogy megépülhessen az általa kért és várt kápolna. Megtette (megtehette) volna, ha az Ő kérése szerinti tervek alapján kezdődött volna meg az építkezés. Az építőanyag és egy nagy összegű pénzadomány rendelkezésre állt, melyek a háború során mind odavesztek.

A kápolna építés ügyének, jelenlegi szakaszában:
Nyilvánosság elé kell tárni, hogy pontosan milyen tervet kapott és írt alá az épület műszaki adottságaira és helyére vonatkozóan Mindszenty bíboros 1947. 05.08-án. Az általa aláírt dokumentumon már változtatás történt a Natália nővérék által megkezdett építkezéshez képest. Ismerni kell továbbá azt, hogy ezen a terven, történt-e változtatás az eredeti látomáshoz képest akár a kápolna helyét, akár méretét illetően.
Ismeretlenek továbbá a Natália nővér halálát megelőzően készült, legújabb tervek is.

Összefoglalva az eddig elkészült, különböző építési terveket:
A II. világháborút megelőző első terv, mely az oroszok közeledte miatt módosításra, egyszerűsítésre került. Az utóbbi a második terv, mely alapján kezdődött meg és nem fejeződhetett be az oroszok bejövetele miatt az építkezés. Harmadik terv a Mindszenty bíboros által aláírt terv. A 4. terv Natália nővér halálát megelőző utolsó terv.
Fentiek közül egyik sem került publikálásra, mint ahogy az eredeti látomás szövege sem. Mindenképpen szükséges annak tisztázása, hogy az elkészült tervek bármelyike, megegyezik-e a Jézus által lediktált, eredeti kéréssel. Erre kizárólag az iratok összehasonlítását követően kerülhet sor. Létezett-e ezeken kívül további, nyilvánosságra nem hozott építési terv?

Az eredeti iratok, vagy azok másolatának egy részével többen is rendelkeznek a még ma is élő szemtanúk közül, de amint a hivatkozott film is tartalmazza, azokról nem szívesen, ill. egyáltalán nem beszélnek.
Az építkezésben, alapkőletételben, későbbi lelkiség- és az eredeti terveket megőrző, újraépítést szorgalmazó munkát végzők közül, illetve a hagyatékot kezelők közül még többen élnek a mai napig is. Családtagjaik, vagy a náluk megőrzött fényképek adhatnának segítséget az igazság feltárásában.

A film szerinti megfogalmazás szerint az alapkőletétel (ill. valószínűsíthető a megkezdett építkezés) a történész mögött látható keresztnél történt. Más megfogalmazások szerint a régi, lerombolt Szent Anna kápolnától 33 lépésre, mely a jelenlegi kápolna közvetlen környezetében található. Itt emléktábla került elhelyezésre, mely ma már nem található. Megint más leírás szerint, a jelenlegi kápolnától 60-70 m-re található facsoportnál kezdték a II. vh. előtt az építkezést.
Melyik állítás és melyik publikált irat tartalmazza az igazságot? Valójában hol van kijelölve a Jézus által kért kápolna helye és hol van a továbbiakban megépítendő bazilika és szerzetesrendi épületek számára kijelölt terület?

Tanulnunk kell a múlt okán. Újból nem követhetünk el olyan tévedést még a legnagyobb jó szándékkal és akarattal sem, hogy az építkezés sürgetése miatt, elsikkad a lényeg: Eredeti dokumentumok alapján, Jézus kérésének teljes és pontos ismerete. Ennek hiányában, nem kérhetjük az építkezés megkezdését. Az eredeti iratok nyilvánosságra hozatala szükséges, melyekből egyértelműen kiderül, hogy hol és milyen adottságokkal kéri Jézus a kápolna és a további épületek megépítését.
A teljes eredeti dokumentáció az egyház birtokában van a PL 2930/1947, 3437/1948, 7435/1948 számú aktákban. Ezek tartalmazzák Jézus üzenetét az ország és a világ eljövendő sorsára, ill. útmutatásokat a szükséges teendőkre, feladatainkra.

Fontos, hogy kizárólag a VILÁG KIRÁLYÁNAK AKARATA szerinti kápolna épüljön meg pontosan arra a helyre az eredeti iratok alapján (fenti kisfilm 10. perc), ahová azt Jézus kérte.
Mind a méret, a pontos hely és a kivitelezés részletei kizárólagosan az Ő akarata szerint jelölhetők ki, ill. valósíthatók meg. Nem lehet meghatározó semmilyen földi törvény, vagy határozat, rendelet, vagy az éppen hatalmon lévő kormány, önkormányzat, egyház döntése sem. Az Égi akaratot nem írja és nem is írhatja felül semmilyen, egy adott pillanatban érvényesülő földi hatalom.

Kizárólag az ÉGI kérés érvényesülhet!

A Szent Anna réti kápolna építése eltér az eddig megépített kápolnáktól. A korábbi építkezéseket emberi gondolat, ill. szándék szerint, földi tervezéssel valósították meg.
A Szűz Anyának épülő kápolnát nem földi halandó kérte és azt nem íróasztalnál tervezték meg. Ezt Jézus kérte, teljesen pontos és részletes, konkrét megfogalmazással, melyek nem módosíthatók!
Valamiféle műszaki leírás (mely a részleteket nem tartalmazza, így hiányos és megkérdőjelezhető) a Natália kötetben megtalálható, de ez sem bizonyíték és nem fogadható el hitelesnek mindaddig, míg az eredeti szöveggel nem került összevetésre.
Ennek a kápolnának a Világ Királyának terve szerint kell megépülnie. Tiszteletben kell tartanunk akaratát! Földi személy ezen nem változtathat, nem módosíthat.

Amennyiben Jézus eredeti kérése teljesül az engesztelő mozgalom létrehozásával együtt, abban az esetben ígérete szerint, a magyarságot és a világot megmenti a pusztulástól. A Normafa melletti Szent Anna rét lesz a világ legnagyobb zarándok helye. Csodálatos gyógyulások és csodák bekövetkezése várható Mindszenty bíboros romlatlan teste mellett, a magyar Szent Korona áldásával, mely Jézus lelkét hordozza. A hely kizárólag ebben az esetben fog megszentelődni és Égi áldást “kapni”.

Ellenkező esetben földi, azaz emberi elgondolás, kitalálás szerinti kivitelezéssel, esetleg a Szent Anna rét más helyén, más méretekkel megépülő kápolnán nem lesz égi áldás, nem lesz megszentelve, nem lesznek csodák és csodálatos gyógyulások és nem fog bekövetkezni a magyarság és a világ megmentése! Ebben az esetben egy kisebb zarándokhellyé alakulhat a hely, de nem kaphatja meg az Isteni áldást.
Nem elégedhetünk meg azzal a pillanatnyi örömmel, melyet a réten “valahol, valamekkora és valamilyen” megépült kápolna okozna. Nem pillanatnyi élvezetről van szó, hanem a világmindenség teljes jövőjét meghatározó, mindannyiunk és utódaink életét befolyásoló sorsdöntő kérdésről.

Hallgassunk és fogadjuk meg idős tanító mesterünk bölcs szavait!
Minden más földi döntésre, mondjunk nemet!
Molnár V. József:
“Csak azt a parancsot kell teljesíteni, ami fentről jön!”


Az Égi Patróna megemlékezése Natália nővér sírján 2014
Mindenszentek és Halottak napja alkalmából

Családok Rózsafüzére

Keresztre: Názáreti szent család, öleld át a világban élő családokat és áraszd el a te szereteteddel! Add meg a családoknak az egység és a türelem kegyelmét!
Nagy szemek: Názáreti szent család, költözz a családokba, és égesd a szívüket, a szeretetláng kegyelmeivel!
Három kis szem: Áraszd el a családokat az erős hit kegyelmével!
Áraszd el az örök élet reményével a megtört családokat!
Áraszd el a családokat a kölcsönös, tiszta szeretettel!
Kis szemekre:
Első tized: Názáreti szent család, égesd ki a családok szívéből a szeretetlenség magját! (10x)
Második tized: Názáreti szent család, űzd el a sötétséget és a sátáni cselvetéseket! (10x)
Harmadik tized: Názáreti szent család, add meg a családoknak az őszinte megbocsátás kegyelmét! (10x)
Negyedik tized: Názáreti szent család, add meg a családoknak a gyermeki lelkületet! (10x)
Ötödik tized: Názáreti szent család, áraszd el a családokat békességeddel és egyszerűségeddel! (10x)
Befejezésül: Názáreti szent család, költözz a családokba, hogy megszűnjön a hideg, a közömbös szeretetlenség! Add meg az őszinte, tiszta megbocsátás és megértés kegyelmét! Szereteted adjon erőt az újrakezdéshez! Názáreti szent család, legyen áldásod a családokon, hogy mindig békében és szeretetben éljenek, Ámen
Ígéretek:
Azokban a családokban, ahol ezt a rózsafűzért imádkozzák, ott a názáreti szent család, mint egy fény, betölti hajlékukat, szeretet és békesség lesz. Megszűntetem az erőszakot és a szeretetlenséget! Átölelem a családokat és megmutatom a szívükben a tiszta, egyszerű életet. Áldásom és végtelen irgalmam lesz ezekkel a családokkal. Megállítom a sátán cselvetéseit és ármánykodásait. Megadom a családokban az egység és a gyermeklelkület kegyelmét. Végül megígérem, hogy akik ezt a rózsafüzért együtt imádkozzák a családjukkal, azok az égben is együtt lesznek. Áldásom és oltalmam legyen a családokkal: a ti szerető, Mennyei Atyátok.
Veronika Márta

http://engesztelok.hu/rozsafuzer/csaladok-rozsafuezere

Gondolatok a szeretetről

Ha azt mondom: asztal, akkor mindenki számára egyértelmű, hogy ez a fogalom egy három vagy több ponton alátámasztott vízszintes felületet jelent, leggyakrabban 80 cm körüli magasságban. Mit takar ez a nyolc betűből álló szavunk: szeretet?

Amikor ezt a kérdést teszem fel hallgatóimnak, ismerőseimnek, barátaimnak, sokszor válaszolnak tanácstalanul: valami érzésféle, érzelem. A szeretet szó különböző ragozott alakban, szóösszetételben oly sokszor hangzik el beszélgetésekben, társkapcsolatokban, prédikációkban, felhívásokban, hogy úgy gondolom, hasznos, ha egy kicsit alaposabban szemügyre vesszük.
Sokan a szeretet lényegét abban látják, hogy szeretik őket, és nem abban, hogy ők szeretnek valakit, hogy képesek a szeretetre. Életük központi kérdése, hogy miként tehetik magukat szeretetre méltóvá. Céljukat különbözőképpen kívánják elérni: pénz és hatalom megszerzése útján, a test és az öltözködés latba vetésével, vagy úgy, hogy kellemes modort sajátítanak el, érdekesen társalognak, készségesnek, szerénynek, jóindulatúnak mutatkoznak.
A vágy, hogy mások (pl. valamelyik szülő) szeretetét elnyerjük, már gyermekkorban is meghatározó lehet. Ez a belső igény teheti érzelmileg zsarolhatóvá gyermekeinket, lehet forrása az oly sok leánygyermeknél kialakuló és néha egész életen át útitársnak szegődő „megfelelési kény­szernek”. Valójában mások felénk irá­nyuló szeretete a saját „fontosságunk” megélését, egyik alapvető emberi szükségletünk kielégítését jelenti.
Szaktekintélyek bevonásával néz­zünk a szeretet főnevünk mélyére.
A Czuczor-féle magyar nyelv értelmező szótára szerint a szeretet lelki vonzódás (benső vonzalom) valaki vagy valami iránt, illetve valami élvezetének vagy kedvtelésének a ténye.
Pál apostol szerint a szeretet emberi magatartás, amely a cselekedeteken keresztül nyilvánul meg. A szeretet dicséretében a következőket mondja: „A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.” (Károli-fordítás)
Erich Fromm, a szeretet világhírű pszichológusa szerint a szeretet emberi mivoltunk fenntartásának egyik alapfeltétele, egy művészi szint­re emelhető „mesterség”, amely­nek „fogásai” megtanulhatók. Pál apostollal összhangban ő is azt vallja, hogy a szeretet ismérve az az emberi magatartás, megnyilvánulás, amelyet másokkal szemben tanúsítunk.
Hogy a szeretet megtanulható, azt a magam példáján tudom bizonyítani. Életem ötödik évtizedében járva vált világossá számomra, hogy meg kell ismernem és meg kell tanulnom a szeretet fortélyait ahhoz, hogy egy kiegyensúlyozott, jól működő társkapcsolat résztvevője lehessek. Naponta élem át, hogy ez a stúdium élethosszig tarthat.
Nem ugyanaz valakit szeretni vagy valaki által szeretve lenni. Az én élet-olvasatomban a kiegyensúlyozott, szeretetteljes kapcsolat azt jelenti, hogy a szeretet mint benső vonzalom és mint „cselekedet, magatartás” egyaránt jelen van szereplőinek életvitelében. Akár társkapcsolatról, akár szülő-gyermek kapcsolatról, akár a Fennvalóval való elmélyült kapcsolatról legyen szó.
Ejtsünk még szót a Szeresd felebarátodat, mint önmagadat bibliai pa­rancsról. Óriási üzenete ennek: senkit sem tudunk jobban sze­retni, mint önmagunkat. Ön­magunk vagyunk szeretetképességünk korlátai.
Végül hallgassuk meg Kahlil Gibrant is a Prófétában: „A szeretet nem ad egyebet, mint önmagát, és nem vesz el semmit, csupán önmagából. A szeretet nem birtokol és nem birtokolható.”

Tisztelettel: Péter Gábor tanító

Magyarországról indult el?!

„(…) ítéletet hirdet a népeknek.

(Mt 12,18 és Iz 42,1b)”

„(…) olyan nép kapja meg, amely

megtermi gyümölcsét (Mt 21,43).”

Jézus tervei

1943-banNatália nővérnek [Kovacsics Mária Natália 1901-1992.] (Natália nővér iratainak kiadhatósága vizsgálat alatt [2012]. A magán-kinyilatkoztatás nem kötelező hittétel!) ezt mondta Jézus: „Anyám országát szeretném megkímélni, ha akad elegendő számú engesztelő lélek. Terveim vannak ezzel az országgal. Tartsatok bűnbánatot, engeszteljetek, nehogy eltörölni kényszerüljek ezt az országot. Meg akarok ugyanis könyörülni rajta. Azt akarom, hogy az engesztelés jó illata szálljon fel Szívemhez a magyar földről, és járja át az egész világot Anyám országát meg akarom tisztítani, áldani, és Szívemhez vonni. Ha a magyar nép megszűnik vétkezni, mindenekelőtt a tiszta erkölcs ellen, nem káromkodik, tisztelettel ejti ki Szeplőtelen Anyám nevét, bűnbánatot tart, és engesztel, eljövök, és kegyelemmel gazdagon felruházom őt. Amint a megváltás a betlehemi istállóból indult, úgy fog elindulni Magyarországról nagy művem: a bűnök eltörlése, a lelkek megszentelése, a Sátán letaszítása, az Én győzelmem. A magyar nép elnyeri tetszésemet, Édesanyám iránti tiszteletéért, és szeretetéért.” http://engesztelok.hu/profeciak-uezenetek/maria-nover-naploja/oldal-9

Mit kockáztatunk azzal, ha tévedtünk?

A teljes tévedés esete minden ügyben a legfontosabb kérdés! Tehát e feltételes nyomon haladva tegyük fel kérdéseinket: Milyen rossz ér minket majd akkor, ha elhittük Natália nővérnek e jelenését, annak felhívásai szerint cselekedtünk, és mégsem bizonyult igaznak, mert az a jelenés meg sem történt? Vagyis e lehető legrosszabb esetben mit is kockáztatunk? Tehát:

Bűnbánatot tartottunk és engeszteltünk és mégsem Magyarországról indult el Jézus győzelme!

A magyar nép megszűnt vétkezni, mindenekelőtt a tiszta erkölcs ellen, nem káromkodott, tisztelettel ejtette ki a Szeplőtelen Szűzanya nevét, bűnbánatot tartott, és engesztelt, és mégsem innen indult el a Sátán letaszítása. Gondoljunk csak bele: „potyára” törekedtünk a jóra, már talán mi lettünk a föld legerkölcsösebb népe, és még csak be sem következett az amit „állítólag” Jézus mondott? Hát nem „borzasztó”, ez idő alatt maradhattunk volna olyan erkölcstelenek amilyenek voltunk! Ez – bár tréfásan hangzik – érdemes alaposan elgondolkodnunk, mert ez a valódi kockázatunk! Vagyis feltételezésünk hibás, mert rossz nem következhet be. Most pedig tisztázzunk egyéb fontos kérdéseket:

A legfőbb eszköz az engesztelés, kiengesztelődés

A kiengesztelődés folyamata bennem: Isten végtelen irgalmassága miatt bocsánatot kérek Istentől, legyőzve magamban a Gonosz súgását: Ekkora bűnt már Isten sem bocsáthat meg! – Isten a legnagyobb bűnösnek, így nekem is megbocsát – így kibékültem Istennel. Már képes vagyok másnak is megbocsátani – megbocsátok másnak, aki engem megbántott, legyőzve magamban a Gonosz súgását: Ne bocsáss meg neki, mert neked van igazad! Már képes vagyok bocsánatot kérni mástól, akit én bántottam meg – bocsánatot kérek a másiktól. Ha ez a személy ugyanezt teszi velem, akkor mindketten kiengesztelődtünk Istennel és egymással is, és Isten kegyelméből béke lesz a szívünkben Isten és egymás iránt is, vagyis teljesen kibékültünk egymással. Ez a folyamat a népek közötti viszonyban is igaz és érvényes!      A népek közti kiengesztelődés a politikánkba most kezd csak beépülni (Ld. később). Itt a szerető ember, Isten munkatársa. Meg kell értenie, hogy a kiengeszteletlenséget a Gonosz hogyan ültette el a két nép közé? Rá kell jönnie arra ki volt az, aki először hitt a Gonosznak? A többi ember hogyan került bele? (Pld. Sztálin miatt az ukrán nép halálra éheztetése után keletkezett, mindkét népre kiterjedt egymás elleni gyűlölet.) De a Gonosz patája mindig akkor lóg ki, ha megkérdezem azt is: A másik nép kisgyerekeit is tudom szívből utálni? Ha azt válaszolom, hogy nem, akkor már a jó út kezdetén vagyok, és ki akarok engesztelődni a másik néppel!

Isten mindent a szerető emberrel közösen akar tenni! Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette, tehát képes az ember Vele együttműködni az Ő üdvözítő tervének végrehajtásában is. Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek késedelmeskedésnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy mindenki bűnbánatot tartson (2Pét 3,9).””Most vizsgáljuk ezt szélesebb összefüggésében, a feltett kérdések fontossági sorrendjében haladva:

Lehetséges bibliai utalások

Ha egy ilyen lényeges dologban valóban megnyilatkozott a teremtő Jézus Natália nővérnek, akkor a Szentlélektől sugallt Bibliában is olyan utalásokat kell találni, amelyek ablakot nyitnak erre, ahogy a feltámadt Jézus „Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagyarázta nekik, amit az Írásokban róla írtak (Lk 24,27).”

1. Előre tesszük a Natália nővérnek szóló részt, mely így hangzott: „(…) nehogy eltörölni kényszerüljek ezt az országot. Meg akarok ugyanis könyörülni rajta.”; „(…) úgy fog elindulni Magyarországról nagy művem: abűnök eltörlése, a lelkek megszentelése, a Sátán letaszítása, azÉn győzelmem. Az Új- és Ószövetségi rész pedig így szól:„Kiárasztom rá Lelkemet, és ítéletet hirdet a népeknek. (Mt 12,18 és Iz 42,1b)”„(…) szabadítsd ki a börtönbőla foglyokat és a tömlöcből azokat, akik a sötétségben ülnek.Én vagyok az Úr, ez a nevem! Dicsőségemet nem engedem át másnak, sem tiszteletemet a bálványoknak. (Iz 42, 7-8).” Ugyanis Jézus ítélkezik a népek felett (eltörli az országot, népet, vagy megkönyörül rajta), sötétségben a Gonosz által félrevezetettek ülnek, és az Övé a dicsőség, amely a győzelmét követi!

2. „Azután az Úr angyala az égből másodszor is szólt Ábrahámhoz, és mondta: „Magamra esküszöm – ez az Úr szava –, hogy mivel ezt tetted és egyetlen fiadat sem tagadtad meg tőlem, gazdagon megáldalak. Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait, és mint a tengerpart fövényét,utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját. Utódaid által nyer áldást a föld minden népe, mivel hallgattál a szavamra (Ter 22,15-18).” Mivel Izrael utolsónak tér meg, ezért ez a keresztényekre vonatkozik.

3. Egész Izrael utolsónak tér meg: „Nem szeretnélek benneteket tájékozatlanul hagyni, testvérek, e titok dolgában, nehogy egyéni véleményetekre hagyatkozzatok. A megátalkodottság csak részben érte Izraelt, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek, akkor majd egész Izrael elnyeri az üdvösséget az Írás szerint: Sionból jön a szabadító és eltörli Jákob gonoszságát (Vö. Iz 59,20). Ez lesz velük a szövetségem, amikor megbocsátom bűneiket” (Vö. Iz 59,20). (Róm 11,25-27).”

4. „Amikor majd megjön a szőlő ura, vajon mit tesz a szőlőművesekkel? A gonoszokat a gonoszok sorsára juttatja, szőlejét pedig más bérlőknek adja ki bérbe, akik idejében beszolgáltatják a termést (Mt 21,40-41).”

„Ezért mondom nektek, hogy elveszik tőletek az Isten országát, s olyan nép kapja meg, amely megtermi gyümölcsét (Mt 21,43).Nem hallgatott ugyanis a választott nép az Úr szavára, mely így szólt:

5. Ha tehát hallgattok szavamra és megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között különleges tulajdonommá teszlek benneteket, hiszen az egész föld az enyém (Kiv 19,5).” De mivel nem tartották meg ígéretüket ezért a Szűzanya és népe kapta meg (Ld. Mert 10. pontjának magyarázatát). Mi is a Szűzanya népe vagyunk.

6. A sárkány haragra lobbant az asszony ellen, és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait és kitart Jézus tanúsága mellett (Jel 12,17).”A választott nép Jézust nem ismerte el megváltónak, így ez az ablak is a keresztényekre nyílik.

7. A Jézus által kért engesztelés egyesíti a keresztényeket és a népeket: „(…) eggyé legyenek, és megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél (Jn 17,21-23). Ez győzi meg a világot arról, hogy Jézus Isten fia, és Ő mindenkit szeret. Így szorul ki a Gonosz a Világból.

8. Meg van írva a prófétáknál: ‘Mindnyájan Isten tanítványai lesznek’ {Iz 54,13}. Mindaz, aki az Atyát hallgatta és elfogadta tanítását, hozzám jön (Jn 6,45).” Ez is Jézus végleges győzelméről szól, csakúgy, mint az előző.

9. Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. (Mt 16,18)”Ezt a hatalmat a keresztények kapták Jézustól, ami kell a Sátán letaszításához is.

10. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot (Mt 9,13).”, vagyIrgalmasságot akarok, nem pedig áldozatot (Mt 12,7).”, vagy:„Mert nem az áldozat kell nekem, hanem a szeretet (Oz 6,6).” Irgalmasság vagy szeretet nélkül nincs sem megbocsátás, sem népek közti kiengesztelődés. Miatyánk megbocsátásról szóló része (Mt 6,12). A választott nép ui. nem engesztelődött ki egyetlen néppel sem, akivel korábban haragban volt.

11. Abűnök eltörlése, a lelkek megszentelésecsakis az el nem ismert Jézustól jöhet (Ld. Zsid 10, 1-18).Ugyanis Jézus Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket (Zsid 10,14).”Ez is ablak minden keresztényre.

Miért pont Magyarországról?

Ha végig olvassuk megint Jézus terveit, akkor az erkölcsi felemelkedés és az engesztelés, mint feltétel természetes kérés Jézustól. Na de miért pont Magyarországról indul el, amikor más népek is Mária-tisztelők, más népek is felajánlották országukat a Szűzanyának?

Mert:

1. Szent István királyunk korona-felajánlása óta Mária Országa: Regnum Marianum vagyunk (Vö. 4.-nális ugyanez) ugyanis, annak a Máriának, annak az asszonynak a népe vagyunk, aki el fogja tiporni a Sátán fejét (Ter 3.15). „Ebben a megvilágításban az „asszony” győzelmében meg lehetett látni Mária különleges kiváltságát, Máriának a bűntől való teljes mentességét is.” – írja erről a Szent István Társulati Biblia-kiadás magyarázata.

2. A sárkány haragra lobbant az asszony ellen, és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait és kitart Jézus tanúsága mellett (Jel 12,17).”Sátán jobban félMáriától, mint Istentől, mert sokkal jobban szenved attól, hogy nem maga Isten, hanem az Ő alázatos szolgálólánya győzi le (Montforti Grignon Szent Lajos ‘Arany könyve’). Egy embertől szenved vereséget, akinek szolgálatát Lucifer megtagadta, mert engedetlen volt Istennek.

3. Amagyar szentek tetteikkel, imáikkal tartották meg Isten parancsait és tartottak ki Jézus tanúsága mellett. Kiemelném Szent MargitMagyarországért engesztelő életét, a stigmatizált Galgóczy Erzsébet életáldozatát ugyanezért. Valamint számtalan más személy (pl. Máhr Veronika +2014), akiknek a felajánlását az Úr fogadta el.

4. „Szent István király nekem ajánlotta országotokat, és én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az ő és a magyar szentek kérését (Kindelmannné Szántó Erzsébetasszonyhoz).”

5. „Később azt is hozzáfűzte a Szűzanya, hogy hazánkból kiindulva akarja Szeplőtelen Szívének Szeretetlángját az egész világon elterjeszteni, minden népre és nemzetre kiárasztani.”(Ez is hazánkból indult el!)

6. „Szeretetlángom által, melyet most bocsátok a földre, a kegyelmi idők eddig még soha nem ismert korszaka kezdődik”(Szeretetláng. Lelki Napló, 1963. júl.).

7. Mindszenty József1946. január 25-én: «A Világ Királynője nagy engesztelő mozgalomra főpásztori áldásomat adom.» 1946. augusztus 26-án Székesfehérvárott a Szűzanyának, mint a Világ Királynőjének ajánlotta fel Magyarországot. Engesztelésül hirdette meg a Boldogasszony Évét, ünnepélyesen nyitotta meg Esztergomban, 1947. augusztus 15-én, és ott elhangzott beszédében megígérte:„Október 8-át, Magyarok Nagyasszonyának ünnepét majd nyilvános ünneppé tesszük.”http://www.szozat.org/archivum/szozat_2010_10.pdf

8. Ha lesz egymillió imádkozó magyar, nem félek a jövőtől” – mondta Mindszenty bíboros. 2006. augusztus 20-án Erdő Péter bíboros örömmel jelenthette be a Szent István bazilikában: megvan (ma 1,6 millió). Teljesítve van Jézus tervének egyik feltétele!

9. Mindszenty József 1956. november 3.-i rádióbeszédében ezt mondja: „(…) egy nemzet sincs, amely ezeréves történelme során nálunk többet szenvedett volna.”(Vö. a következő ponttal.) Ugyanis a Gonosz tud legyőzőjéről, és azért okoz annyi szenvedést a magyaroknak, hogy földi tevékenységének idejét meghosszabbíthassa!

10. ASzűzanya Don Gobbiatyának, a Máriás Papi Mozgalom olasz vezetőjének is Jézus terveihez hasonló gondolatokat mondott 1981. augusztus 16-án, Szent István napján:„Isten már azzal kitüntette ezt a népet, hogy különleges tulajdonomba adta (Vö. Kiv 19,5) az államalapításnál. E korban pedig Szeplőtelen Szívem világraszóló békediadala kiváltságos szereplője lesz. Ti vagytok e sokat szenvedett magyar földön a Szeplőtelen Szívemből áradó fénysugarak. Most még sűrű sötétség vesz körül benneteket, és nagy veszélyben vagytok. Tárjátok ki az emberek szívét, hogy befogadják ajándékomat. Én a Szeretet Királynője vagyok. Ha az általam mutatott úton haladtok, képessé váltok arra, hogy legyőzzetek minden akadályt, amit Ellenfelem ma még elétek állít. Készítsétek elő a béke új korszakát, segítsetek a sok eltévelyedett gyermeknek visszafordulni az Úrhoz, mert az Atya nagy szeretettel vár Bennetket.

http://kiralysag.network.hu/blog/kiralysag-hirei/az-arpad-haz-csak-ugy-ontotta-a-szenteket

11. Pio atyapróféciája: “Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!” A „sok szenvedés” utal arra, hogy a magyar vállalni fogja Jézus feltételét, amit a „terveiben” mondott.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Pietrelcinai_Szent_Pio

12. Dr. Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek 2009. április 5-én egyházi jóváhagyást adott a Szeretetláng Lelki Napló kiadásához, és egyházmegyéjében, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében megalapította a Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalmat.

http://www.szeretetlang.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=197&Itemid=74

13. Mindig Jézust követi és segíti alázatos szeplőtelen Édesanyja: 1943-ban szólt Jézus Natália nővérnek és csak ezt követően, 1963-ban szólt Szűzmária Kindelmanné Szántó Erzsébet asszonyhoz segítségéről, a Sátánt megvakító „Szeretetlángról”, Jézus győzelme ügyében. Így az időrend is igazolja mindkét jelenés valódiságát!

14. Miután mindkét jelenés ugyanarról szól, ezért a Szentlélektől sugallt Bibliában talált lehetséges utalások is mindkettőt igazolják!

Elkezdtük a harcot

Jézus tervének megvalósítása már elkezdődött, bár részünkről nem tudatos a harc:

1. 2000-ben II. János Pál közölte: „a bocsánatkéréssel az a cél, hogy a keresztények megtisztítsák az emlékezetet, s megtörténjék a kiengesztelődés a keresztények és az egyház, illetve az emberiség között.” E bocsánatkérés után az első nemzet vagyunk, akik a kiengesztelődés útjára léptünk:

2. 2006. március 20-án a magyarok és szlovákok tartanak engesztelő imatalálkozót a felvidéki Bodollón. Erdő Péter bíboros, prímás Alojz Tkac kassai érsekkel közösen mutat be szentmisét és Szent István-ereklyét ad át a makranci templomnak.

3. 2006. június 29-én,szentmise a szlovák-magyar kiengesztelődésértaz esztergomi bazilikában.

Hadüzenetünk:

4. Mi úgy véljük: a keresztény értékeken alapuló politika a történelem folyamán immár sokadszor fogja megújítani Európát” – szögezte le Orbán Viktor 2012-11-17-én Madridban. (Ezt2013. április 15-én Bilbaoban a „Keresztény válasz az Európa előtt álló kihívásokra” c. konferencián még meg is erősítette.)

5.Orbán Viktornakaz Amerikai Népszava válaszolt azonnali, terjedelmes,őrjöngő cikkben.Ebből idézünk: „A ’keresztény’ alatt katolikust kell érteni, mert  a katolicizmust egyes pontokon reformáló ún. protestáns egyházak ugyanabból a gyökérből nőttek ki, és az anyaegyházukkal lényegileg azonos társadalmi nézeteket vallanak. A katolikus értékeken alapuló Európa soha nem megújulást, hanem vért, elnyomást, terrort, cenzúrát, jobbágysorsot, rabszolgaságot, a világnézeti szabadság, a tudomány, a művészet, az oktatás szabadságának felszámolását, sötét középkort, máglyákat, gettókat és fasizmust hozott Európának. Ez az ideológia minden alkalommal bebizonyította, hogy a vége totális diktatúra. Báránybőrbe bújt farkasok, papi ruhába öltözött gyilkosok ideológiája, akik uralkodni akarnak az országokon, népeken és államokon, hogy a földi hatalmat és minél több pénzt megszerezzenek, az embereket pedig rabigába hajtsák. Mindez ellentétes a kereszténységgel, Jézus Krisztus tanításaival, csaláson alapul, illegitim és antikrisztusi.” http://nepszava.com/2012/11/magyarorszag/orbannal-tor-europa-ellen-a-vatikan.html/comment-page- Tehát a Gonosz, a protestáns egyházakat épp úgy ellenségeinek tekinti, mint a katolikust!

6. És élesedett ellenünk a harc a demagógia (pl. kettős mérce, ki mint él úgy ítél, összemosás stb.) minden eszközével: az Európai Parlament, az IMF, a liberális baloldal szüntelen támadásaival, a baloldali politikusaink magyarellenességével, a gyűlöletvezér: Ron Werber ismételt hadba állításával stb. egészen napjainkig.

7. Devajona támadásokat miért Európa nem-keresztény képviselőitől kaptuk? Mert ők nem vetik alá magukat Istennek (vö. Jak 4,7) így a Gonosz felhasználhatja őket saját céljaira.

8.2013-06-27 Csúrog szerb – magyar kölcsönös államfői kiengesztelődés a vérengzésekért egyházi gyászszertartással. Ez az első politikus által kezdeményezett kiengesztelődés!

Működés

Tudatosodjék legalább most (!), hogy mi ellenünk, magyarok ellen MÁR ezer éve harcol a Gonosz, hogy földi tartózkodását meghosszabbítsa, akinek ezért mi vagyunk a főellenségei! Eszméljünk hát és szálljunk szembe Vele! Vessétek alá magatokat az Istennek, szálljatok szembe a Sátánnal, és elfut előletek (Jak 4,7)”Bűnbánattal, engeszteléssel,ahogyan Jézus mondta Natália nővérnek!De a bűnbánathoz és az engeszteléshez is kegyelem kell, sőt legyen még elegendő számú lélek is! De hogyan lesz ahhoz elegendő, ami Jézus terveihez kell, mikor a Sátán kiemelten a magyar emberek jellemét és erkölcsét rombolta és rombolja ma is? Fő alapelve, hogy minden magyar legyen ugyanabban bűnös, ha csak különböző mértékben is, csak azért, hogy mindannyian bűnben maradjanak! Mégis nekünk kell kérni a kegyelmet, hiszen Jézus megígérte – ahogy idéztük: „kegyelemmel gazdagon felruházom őt”.

Öntudatra ébredt népünk erkölcsi felemelkedésének szükségességét felismerve, elszenvedett múltjának értékeiből táplálkozva, egyre nagyobb hittel és lelkesedésselveti bele magát a szeretettel folytatott, egyre több népet magával ragadó engesztelésbe. Ennek folyamán, a határainkon túli magyaroknak, a Szűzanya által kért: az emberek szívét szeretettel kitáró közbenjáró szerep jut arra, hogy a Szentlélek szeretetének vakító fényével (Szeretetláng) megvakítsa a Gonoszt, s leplezze le az általa keltett bűnöket. Így mutatva rá arra, hogy a Gonosznak bedőlt embernek – amilyenek addigra mi magyarok is jórészt csak voltunk – elegendő, ha bűnbánattal fordul a végtelenül irgalmas Jézushoz. Így szabadulhat meg tetteinek következményétől: a Pokoltól, és ismét tiszta lesz. Feleslegessé lesz tehát a népeknek elkövetett bűneik miatt vádolniuk egymást, mert akkorra már Istennel és egymással is folyamatosan kibékültek. Erre eleinte mi fogunk szeretettel rámutathatni más népeknél közbenjárva, mint az a nép, aki ezt már a saját bőrén „megbűnhődte”! Később e népek – gazdagodva saját tapasztalatukkal – folytatják az engesztelést. Végül pedig Jézus irgalmasságába (Faustyna nővér) vetett hit növekedése által más vallású népek is egymással kiengesztelődve csatlakoznak: „Az emberiség nem talál békét, míg irgalmam forrásához nem folyamodik” (Faustyna naplója 699).

Ahogy kiengesztelődött két ország, majd több, úgy az érdekeik szerinti: hatalmi, gazdasági, pénzügyi, stb. folyamataik is könnyen rendeződnek. Az egész Világra kiterjedve pedig a globális elnyomó hatalmak is felszámolódnak! Ahogy ugyanis egyre inkább kiszorul a Gonosz a lelkek befolyásolásából, úgy veszti el valódi hatalmát is a Világ felett. Ahhoz, hogy ez gyorsan megtörténjen, minden engesztelőnek a legtöbb imát és szenvedést az Egyház legfőbb ellenségeinek a megtéréséért, vagyis megmentéséért kell felajánlania!

Történelmünk minden sora eközben átértékelődik: többé nem sajnáltatjuk magunkat, hanem öntudatra ébredve szerető lelkesedéssel felajánljuk Jézusnak összes szenvedésünket, mint legnagyobb ékünket, iránta való viszont-szeretetből, megköszönve a nekünk adott megpróbáltatásait és kegyelmeit az együttmunkálkodásra! Sőt felajánlhatjuk a Mennyei Atyának Jézus szenvedéseivel együtt is a lelkek mentésére.

Az örömteli együttmunkálkodás Istennel újabb jó gondolatokat szül, amik egy szebb történelem lapjaira engednek betekintést, ahogy Natália Nővérnek engedte meg Jézus 1943-ban, a már idézett jelenés végén: Akkor bemutatta nekem Jézus Magyarország és az egész világ reményteljes jövőjét. „Magyarország engesztelésért kész vagyok az egész világon könyörülni!”Vagyis Jézus tervei számunkra megtisztelők, lelkesítők, mert teljesül Nemzetünk imája:

„Hozz reá vígesztendőt!”

És a Világ számára is azok!

HÁLA ÉS DICSŐSÉG ISTENNEK!

Hergár Győző

Budapest, 2014-07-19


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”