‘Máriás Papi Mozgalom’ kategória archívuma

Bocsa József: Az engesztelők és a migráns kérdés

A Szent Anna réten 2015. október elsőszombatján elhangzott homília

A most hallott szentírási olvasmányok néhány részletét szeretném kifejteni. Minden szentírási igének van egy szószerinti, van egy jelenbeli, egy mútbeli és egy jövőbeli jelentése. „Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Bizony mondom nektek, hogy sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok és nem láthatta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.” E szavaknak azok számára, akik ezeket akkor Jézus szájából hallották az volt a jelentése, hogy az a nemzedék, akik akkor hallották Jézust, azért boldog, mert megélhette a jelenben a Messiás eljövetelét, tanítását és megváltását. Láthatták és hallgathatták Őt. Ami a jövőre utal ezekben a szavakban, hogy lesz majd egy másik nemzedék is, amely részese lesz Jézus 2. eljövetelének. A jelenre utaló jelentés ezekben a szavakban az, hogy – miért ne lehetnénk mi ez a nemzedék. Bár a napot és az órát senki sem tudja, de az idők jelei, és sok prófécia arra utal, hogy bizony nagy valószínűség szerint mi vagyunk ez a nemzedék. Bizonyítani ezt nem akarom, akinek van szeme a látásra, és füle a hallásra, az hallja és látja.

De ha mi vagyunk ez a nemzedék, akkor ez azt is jelenti, hogy nekünk kell átélni nemcsak ennek az örömét, hanem a fájdalmait is. A Szentírás egyértelműen ír Jézus 2. felhőkön való eljövetelének a jeleiről a Máté evangélium 24. fejezetében. Néhány részlet ebből: „Háborúkról fogtok majd hallani, s háborús hírek fognak keringeni.” (6. vers) De hozzá teszi mindjárt Jézus a bátorítás szavait is: Vigyázzatok, ne kerítsen hatalmába benneteket a félelem, ezeknek be kell következniük, de ez még nem a vég.”

„Sokan eltántorodnak hitüktől, elárulják és gyűlölik majd egymást.”

„Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad.” (10. vers) A migráns válság kapcsán láthatjuk az egyes országok egymással való viszonyának a megromlását.

„Számos hamis próféta fellép, és sokakat tévedésbe ejtenek.” (1. vers)

„Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen ember sem. De a választottak kedvéért megrövidülnek azok a napok.” (22. vers)

Az ószövetségi olvasmányban Báruk próféta az ószövetségi nagy csapás, a fogságba hurcolás okairól beszél. „Teremtőtöket ingereltétek haragra: démonoknak áldoztatok, nem az Istennek… Elfeledkeztetek az örök Istenről, Gondviselőtökről, és megszomorítottátok dajkátokat, Jeruzsálemet. Látta, amint rátok szakadt az Isten haragja, azért így szólt… Isten nagy szomorúságot küldött rám, láttam fiaim és leányaim fogságát, amelyet az örökkévaló hozott rájuk. Örömmel neveltem őket, de sírva és szomorúan néztem, amint távoztak.”

Amit pillanatnyilag is már a bőrén érez egész Európa, az a migráns válság. Barsi Balázs atya a migránsok beözönlését a hittől való elpártolás következményeként mutatja be elmélkedésében. Az európai katolikus egyház is megrendült. Az európai parlamentek pedig a Tízparancsolatnak minden parancsát kiszavazták. Beszédje közben elénekli Jeremiás próféta siralmait Jeruzsálem felett – és mindezt a mai Európára vonatkoztatja, amely fogságba esik a saját földjén. Beszél az önvédelem jogosságáról és szükségességéről is, amely valójában nem önvédelem, hanem a család, a közösség, a nemzet védelme. És arról is, hogy nem kell mindenkit befogadnunk. Különbséget kell tenni bevándorló és bevándorló közt.

A mai napnak ezeket a prófétai szövegeit is ide vonatkoztathatjuk. De ezekből a Báruk szövegekből inkább a bátorítás hangjai csendülnek. „Eladtak benneteket a népeknek, (igen pénzről van itt szó elsősorban) de nem azért, hogy elvesszetek… Bízzatok gyermekeim, kiáltsatok Istenhez!… Aki megpróbáltatást hozott rátok, az újra megemlékezik rólatok… Ha elmétek távol járt Istentől, most térjetek meg, és keressétek tízszeres buzgalommal, mert aki rátok hozta a csapásokat, örök örömet szerez nektek a szabadulással.” Ezek, bár nem tagadják a népre váró veszedelmeket, de mégsem félelmet keltő, hanem biztató szavak.

Mai próféciák is szólnak ezekről a kérdésekről. Az Engesztelők Lapjára a múlt héten került fel ezzel kapcsolatos anyag. Mi szerepel ebben? E népáradat jövetele, Európába érkezésük a Bibliában megjövendölt eseményeknek a nyitánya, amely szembe fordítja egymással a nemzeteket. Nemzet nemzet ellen, ország ország ellen harcol, háborúk lesznek itt is, ott is. A háború pedig éhínséget, járványt hoz magával és nem kímél senkit, aki útjába kerül. Ott lesz a fájdalom és a szenvedés mindenütt. De aki mindvégig kitart, az üdvözül.

E szerencsétlenek manipulációk áldozatai. Egy jobb földi jövő eléjük állításával mozgatják őket. Ami rájuk vár, az nem a földi paradicsom, hanem a megpróbáltatás és a halál. – És ők ezt részben tudják is. Mert ezeknek a népeknek a harcmodorában ott van, hogy embereket használnak élő pajzsként. És akik vállalják ezt a szerepet, azok kellőképpen fanatizálva vannak.

Az európai keresztényekre most óriási felelősség hárul, hogy egységesen imádkozzanak a bevándorlók megtéréséért. Közelről látunk most olyan tömegeket, akikért eddig eszünkbe se jutott, hogy imádkozzunk, és engeszteljünk.

Nem humanitárius program által oldódnak meg problémáik, hanem csak azáltal, hogy megtérnek és Istenre bízzák életüket.

Senki nem gondolt bele, hogy mivel fog járni és milyen messzemenő következményei lesznek ennek a bevándorló népáradatnak. Ez a politikusok dolga lenne. De azok többsége hitetlen, épp ezért a gondolkodásuk is bénítva van. Csak napról napra hoznak döntéseket. Pedig léteznek háborús stratégiák is. Az engesztelőknek nem ezzel kell foglalkozni, hanem imádkozni kell a politikusokért, hogy ők találják meg a megfelelő megoldásokat. És imádkozni kell a migránsokért, hogy Isten irgalma áradjon ki rájuk, és megtérjenek.

Az Úr fel akarja rázni Európa államait. Csak az fog megmenekülni, aki kitart keresztényi küldetésében. „Mert bizony, nem hátrálhattok meg keresztény identitásotok megvallásában még akkor sem, ha ez életetekbe kerülne” – olvassuk az üzenetekben. És: „Imában erősödjetek és fogjatok össze.! Ne engedjetek a széthúzás erőinek, hanem tartsatok össze egységben és Krisztus szeretetében! Azért imádkozzatok, hogy Isten bocsássa meg bűneiteket (a ti bűneiteket és az ő bűneiket)! Térjetek meg mindnyájan! Ha így imádkoztok ellenségeitekért, akkor lelketeknek nem fog semmi sem ártani. Ha a félelem és a gyűlölet fog eluralkodni szívetekben, mert nem tudtok megbocsátani nekik, akkor ti sem fogtok bocsánatot nyerni, amikor Isten ítélőszéke előtt álltok. Nincs más út az üdvösségre, csak a teljes szívből való megbocsátás azoknak, akik ellenségeinkké válnak.”

A feladatunk tehát nekünk engesztelőknek: Saját személyes megtérés. Imádkozni ellenségeink megtéréséért. A migránsokért, és azokért, akik a nyakunkra küldik őket. És azokért, akik azon mesterkednek, hogy kirobbantsák a 3. világháborút. Mert látszanak ennek egyértelműen a jelei.

Kicsit önző módon azért is imádkozhatunk, hogy Magyarország lehetőleg maradjon ki ebből a háborúból, vagy hogy kevésbé súlyosan érintsen minket.

Ez az ima és engesztelés akkor igazán hatékony, ha minél többen egymással egységben végezzük. Már most is, amíg nem áll itt a kápolna. És ha Isten kegyelméből felépülhet – amire most úgy látszik van remény, ha ugyan nem lesz már megint késő, mint a 2. Világháború idején – ide képzelve magunkat a Szent Anna rétre. Kis imamécseseink lángjait egyesítve itt, ahogyan egyesültek Boldog Özséb idejében a Pilisben szerte szét imádkozók lángjai Özséb barlangja előtt.

Két reményt adó tény. Natália nővér egyik próféciájában az szerepel, hogy a kápolna akkor fog felépülni, miután megalakult az Engesztelő rend férfi ága. Nos, bejelenthetem, hogy néhány nappal ezelőtt, ez év szeptember 24-én a váci egyházmegyében megalakult a Krisztus Király Engesztelő Rend Férfi Ága. Natália nővér, ill. lelkiatyja, Máriás atya karizmájára épül. Máriás atya minden imáját lélekben az itt felépítendő kápolnába képzelve végezte. A frissen megalapult apostoli társaság konstitúciójában ez szerepel. A Közösség célja: Állandó szentségimádás Máriás atya eucharisztikus karizmájának a szellemében.

A másik reményt adó tény, hogy Natália nővér szerzetesrendjének még van két élő tagja, tehát nem kell újra alapítani a rendet. Egyikük itt is van közöttünk, és olyanokkal fog most az alkalom után beszélgetni, akikben megvan a hajlandóság, hogy belépjenek a rendbe, vállalják a szorosabb együtt élést.


http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/989-az-engesztelok-es-a-migrans-kerdes

a

Ki (és mi) bizonyul hiteles lelki vezetőnknek máma?

Kire hallgassunk, kit követhetünk, nyugodtan, bizalommal? Kiktől óvakodjunk, féljünk? Mit kerüljünk? Rá lehet találni a Mennyországba vezető keskeny ösvényre, amely elvezet a bejárati szűk kapuhoz, hogy küszöbét átlépve az örök életbe találjuk magunkat? Mert majd csak akkor tudjuk megkönnyebbülten kimondani, teljesen megsemmisülve teremtményi mivoltunk csekélyégének hatalmas súlya alatt, amikor a „porszem” először találkozik szemtől-szembe a TEREMTŐJÉVEL: „Óh, Istenem és mindenem, szerető Atyám, segítségeddel sikerült, Köszönöm! Köszönöm! … ÜDVÖZÜLTÜNK, HAZATALÁLTUNK! Igen, átváltunk többes számba, mert feltárul az Igazság, Testvéreinkkel akikkel együtt jártunk a keskeny ösvényen, érkezünk Haza, akikért önzetlenül imádkoztunk, segítettük, stb. Jaj annak, aki egyedül, önző módon lépik be, akar üdvözülni, mert elhangzik a számonkérés: Hol van a Testvéred, hát a Mennyegzős ruhád? Ismerjük Urunk idevonatkozó példabeszédét: „Dobjátok ki a külső sötétségre, ahol sírás és fogcsikorgatás az osztályrésze, örökre!” Más neve is van, amelyet sajnos az utóbbi évtizedekben katolikus papjaink közül csak nagyon kevesen emlegetnek, mondanak ki, kárhozat, és hogy az odavezető út nagyon széles és sokan járnak rajta, legtöbben felelőtlenül, könnyelműen, csak az út végén, a Pokol kapuja előtt döbbennek rá, borzasztóan, végzetesen tévedtek, rosszul döntöttek, választottak. Kegyetlen az Isten? NEM! Végtelenül IRGALMAS! De Igazságos is! Ki mit vet, (választ), azt aratja, (abban lesz része). Két Urat nem lehet szolgálni, választani kell, mégpedig gyorsan, vagy Jézus Krisztust, vagy az Antikrisztust, mert a megtérésre adatott idő végéhez közeledik, a visszaszámlálás az emberiség történelmi óráján elkezdődött!

A kérdésekre mindenki személyesen válaszoljon, mintegy önvizsgálatként. Az én személyes válaszaimat röviden, tömören igyekszem megfogalmazni. Isten kegyelméből még vannak jó, hűséges papjaink, püspökeink, bíborosaink, és emeritus, nyugalmazott pápánk, és persze hűséges laikus hívek, akiknek az igen – Igen, a nem – Nem! Szentírásunk, vagyis katolikus Bibliánk, (72 könyvet tartalmaz, a protestáns csak 66-ot), majdnem kétezer éves hiteles Apostoli- Katolikus-anya- Szent Egyházunk – amely igaz nagyon rászorul a belső-, mély-, alapos megtisztulásra, gondoskodik erről az Úr az események által – és kellékei, dogmák, szentjeink, stb. de legfőbbképpen van Vezérünk, KIRÁLYNŐNK! És Kék könyvünk, amelyben „minden fel lett fedve”. (csak mellékesen jegyzem meg, hogy az olyan megjegyzéseket, véleményeket, álláspontokat amelyek megkérdőjelezik a kinyilatkoztatott abszolút Igazságot, mint pl. Isten léte, az emberiség eredete, teremtményi volta, a Szentírásunk hitelessége, stb. egytől egyig mind az emberi önteltség és gőgjéből fakadó vadhajtások, téveszmék, tévhitek, agyszülemények, amelyeket az ősi csaló ültetett az általa megtévesztett bábjainak elméjébe, vesztükre. Legyünk éberek, ne dőljünk be nekik, még akkor sem ha nagy nemzetközi hírnévre tettek szert, mint a tolószékes asztrofizikus az angol Stephen Hawking, aki apokalipszissel riogat, emberi lángelme, de az igaz hitről, Istenről halvány gőze sincs, hogy mi fán terem, de más bolygót kell találniuk a túlélésre készülőknek, szerinte! Mennyire sajnálatra méltó megnyilatkozás és még mekkora összegeket képesek e kutatási célokra áldozni, feleslegesen).

Megerősítésként pár idézet a Bibliából: „Jussanak eszetekbe, amiket a szent próféták előre megmondtak, továbbá Urunk és Megváltónk parancsa, amelyet apostolaitok közöltek veletek. (sajnos mára egyes apostol-utódok is tévútra sodródtak, elveszítvén az igaz hitet, a Sátán hálójába kerültek, tábornokaiként). Először is értsétek meg, hogy az utolsó napokban csúfondáros gúnyolódók fognak fellépni, akik saját vágyaik szerint élnek, és azt mondják: No, hol van (Krisztus) megígért eljövetele? Amióta atyáink meghaltak, minden marad úgy, ahogy a teremtés kezdetén volt. A mostani eget és földet ez a szó megmentette, hogy az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára megmaradjon a tűznek. Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek késedelmeskedésnek tartják, hogy türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy mindenki bűnbánatot tartson. Mint a tolvaj, úgy jön el az Úr napja. Ezen a napon az egek nagy robajjal megszakadnak, az elemek a tűz hevétől felbomlanak, a föld és ami rajta van, elenyészik. Mivel így minden elpusztul, minden tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek, hiszen várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor is az egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak. Mi ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját. Szeretteim, mivel már eleve tudtok erről, vigyázzatok, nehogy a gonoszok tévedése elsodorjon és elveszítsétek biztonságotokat”. 2 Pt 3, 2-4. 7. 9-14. 17a.

Mi az Istentől vagyunk. Aki ismeri Istent, hallgat ránk. Aki nem ismeri Istent, nem hallgat ránk. Így különböztetjük meg az Igazság lelkét és a tévedés lelkét! Abban teljesedett ki bennünk a szeretet, hogy örömmel és bizalommal várjuk az ítélet napját, mert amilyen (nyugodt) Ő, olyanok vagyunk mi is ezen a világon. A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelem büntetés. Aki tehát fél, abban nem tökéletes szeretet. Azért szeretjük (az Istent), mert Ő előbb szeretett (minket). 1 Jn 4, 6. 17-19; „Mert az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek. Mert mindenki aki az Istentől való, legyőzi a világot.” 1 Jn 5, 3-4. „Mert sok csaló fellépett a világban, (a „felvilágosodástól” kezdve erőteljesen, még az Egyházban is – egyházi szabadkőművesség)… Vigyázzatok magatokra, nehogy elveszítsétek, amit már megszereztetek, hanem teljes bért kapjatok. Aki elfordul Krisztus tanításától és nem marad hozzá hű, nem mondhatja magáénak az Istent. De aki kitart a tanításban, az Atyát is, a Fiút is magáénak mondhatja. Ha valaki nem ezzel a tanítással megy hozzátok, még csak ne is köszönjetek neki. Mert aki köszön neki, részes gonosz tetteiben”! 2 Jn 7a-11;

Szeretteim, minden igyekezettel azon vagyok, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek. Szükségesnek véltem, hogy írásban kérjelek titeket, védjétek a hitet, amelyet egyszer s mindenkorra szóló öröksége a szenteknek. Mert bizonyos emberek befurakodtak közétek, akiknek ítéletük már rég megíratott; ezek az istentelenek Istenünk kegyelmét kicsapongásra fordították, az egyetlen Urat, Urunkat, Jézus Krisztust pedig megtagadták. Ezek szennyfoltok szeretetlakomáitokon, akik nem szégyellnek veletek enni, és csak hizlalják magukat. Ezek azok, akik szakadást okoznak, akik érzékiek, akikben nem él a Lélek Némelyeket utasítsatok rendre, mert még bukdácsolnak, másokat mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, a többieket pedig rettegve szánjátok, s még a testük megfertőzte ruhát is gyűlöljétek”. Júd 3-4. 12abc. 19. 22-23.

A báránybőrbe (értsd, reverendába) bújt ragadozó farkasoktól óvakodjunk: „Aki azt mondja: ismerem (szolgálom az Istent), de parancsait nem tartja meg, az hazudik, és nincs meg benne az igazság”. „Közülünk kerültek ki, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közénk tartoztak volna, velünk maradtak volna. Rajtuk kellett nyilvánvalóvá válnia annak, hogy nem mindenki tartozik közénk”. (egyházi szabadkőművesség). (1 Jn 2, 4. 19.) Óvakodjunk a „modernistáktól, az újítóktól” „ Amit kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha megmarad bennetek, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is megmaradtok a Fiúban és az Atyában. És ez az ígéret, amelyet Ő maga tett nekünk, az örök élet. Ezeket azok miatt írtam, akik félrevezetnek benneteket. A tőle kapott kenet maradjon meg bennetek, és akkor nincs szükségetek rá, hogy bárki is tanítson benneteket, hiszen kenete megtanít benneteket mindenre, s ez igaz, nem hazugság. Aszerint, ahogy tanított benneteket, maradjatok benne. Különösen most maradjatok benne, gyermekeim, hogy ha majd megjelenik, bizalommal lehessünk iránta, és eljövetelekor ne kelljen szégyent vallva távoznunk tőle. Ha tudjátok, hogy Ő igaz, azt is tudjátok, hogy mindenki aki az igazsághoz szabja tetteit, tőle való. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől származnak-e, mert sok hamis próféta rontott a világra”. (1 Jn 2, 24-29; 4, 1.) Ők a modern kori, mai „elit-béresek”, akik kiforgatják, kétértelműen magyarázzák a Szentírást, az Egyház tanítását, álszeretetről, toleranciáról, szegényekről, irgalmasságról, a békéről, stb. valóságos „litániákat” tartanak, tanításuk központjában az „ember áll”, rájuk utal a Jel 13, 11-12 versei, Szűzanyánk a Kék könyvben nevükön nevezi: egyházi szabadkőművesség, vezérük a Hamis Próféta, ördögi tákolmányuk a Hamis Egyház! Színrelépésük is igazolja, elérkezett a Gonoszság órájának kinyilvánulási ideje, vagyis Júdás „Amit tenni akarsz, tedd meg mielőbb!” Jn 13, 27c.

Nekünk, a Máriás Papi Mozgalom – Máriás Mozgalom lelkiség tagjai számára Szűzanyánk a Kék könyv 8. üzenetében – magán-kinyilatkoztatásában – idejében feltárta, már 1973. július 28-án! Idézem: „ Az én fiaim ezek a papok, (püspökök, bíborosok, teológus-professzorok), akik elárulták az Evangéliumot, hogy támogassák a marxizmus démoni nagy tévtanát… (a „tegnapi békepapok” a mai egyházi szabadkőművesek). A büntetés főleg őmiattuk következik be hamarosan a kommunizmus által, amely majd megfoszt mindenkit mindenétől, jön a nagy szorongattatás ideje. (ez a kijelentés vajon nem a 3. világháború győztesére is utal? Oroszország, Kína és szövetségeseiké lesz a győzelem, de csak rövid ideig fogják élvezni mámorát! Uralmuknak véget vet az Úr Jézus dicsőséges eljövetele!) Akkor majd ezek a szegény fiaim kezdik meg a nagy hitehagyást. Virrasszatok és imádkozzatok mindnyájan, hozzám hű papjaim!” (és híveim)

Egy előbbi, 5. a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén adott üzenet melynek címe: Én magam leszek Vezéretek, záró mondata bátorításként így hangzik: „Ha itt az idő, a (MPM – M) Mozgalom kilép rejtettségéből. Nyíltan szembeszáll az ördög seregével, amelyet örök Ellenfelem a papokból alakít.” (K. k. 1973. 07. 16.) A nemzetközi felelősünk újévi Körlevelének tartalma előjele annak, hogy legyünk készen, hamarosan riadót is fújnak, mert kezdődik a döntő ütközet a két tábor között. Minket a „szélhámos bohóc” álruhája nem téveszthet meg, „mellkeresztjével” , tetteivel, megnyilatkozásaival elárulja, igazolja kilétét, ő a Hamis Próféta, hús-vér alakban. Aki vak, bókoljon, szolgáljon neki, boruljon lábaihoz, kövesse, de ha idejében rá nem döbben lelki vakságára, porul jár, osztozik sorsában, amelyet előre megjövendölt számára a Jelenések könyvében Szent János apostol. Napjainkban pedig a Szőkefalvi ötödik titok tartalmát vegyük nagyon komolyan ha el akarjuk kerülni a csalódást, a csapdát.

Elhatalmasodott a bűn, de túláradt a kegyelem is! Az Egyházunk illetékesei néma kutyákká, megalkuvókká, megfélemlítettekké váltak? Egyesek igen, mások kezdenek ébredezni, és felkészülni a végső idők eseményeire, az utolsó egyházszakadásra, amint meg volt jövendölve. A Vatikánban az egyházi szabadkőművesség átvette az irányítást? Úgy tűnik, Igen, mert megengedte az Isten. Tehát az ez irányú próféciák beteljesülésének idejébe beléptünk De Isten támasztott „egy Mózest”, pontosabban fogalmazva a Szűzanya üzenetei által létrehozott, majd kiképezett egy lelkiségi Mozgalmat, akiket mint eszközeit felhasznál, lelkeket menteni, vezetni azon gyermekeit, akik elfogadják és engedik magukat megmenteni, Szeplőtelen Szent Szívének oltalmában biztosan célba érnek, az Új Paradicsomba. Megerősítésként: „E szavak szíven találták őket. Megkérdezték Pétert és a többi apostolt: Mit tegyünk hát, emberek, testvérek? Tartsatok bűnbánatot – felelte Péter – és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Így megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert az ígéret nektek és fiaitoknak szól, meg azoknak, akiket – bár távol vannak – meghívott a mi Urunk, Istenünk. Még más szavakkal is biztatta és buzdította őket: Engedjétek, hogy kimentsünk benneteket ebből a romlott nemzedékből”. Ap Csel 2, 37-40. De különösen kihangsúlyozom: „Engedjétek, hogy kimentsünk benneteket ebből a romlott nemzedékből.” Mert aki vissza, vagy meg nem tér az Istenhez minél hamarább, nem lesz jövője, azaz örök élete, az Új Ég és Új Föld otthonában. A magán-kinyilatkoztatások rendkívüli kegyelmi ajándékainak elfogadása nélkül a küszöbön álló események sokkhatása lavinaszerűen zúdul majd minden emberre, mint a vízözön Noé idejében.

Az un. „székelyföldi autonómia” amelyet a SzNT, mint mentőövet akar számunkra „kiharcolni” fából vaskarika, vakvágány, csak arra jó, hogy önigazolásként vezetőit székükben még ideig-órákig megtartsa, élükön Izsák Balázs urasággal, igaz kezdetben én is beálltam szekértolójaként, de azóta megbizonyosodtam, egy a fontos, „keressétek Isten országát és Igazságát” minden mást megkapunk mennyei Atyánktól ráadásul, ajándékként, „hamarosan” és nem „őrtűzek” gyújtogatásával, székely zászlók kitűzésével, nagy meneteléssel „Berecktől Kökösig”! Ugyanez érvényes az RMDSz-re, és minden politikai pártra is, „gyümölcseiről ismeritek meg”. Végre vegyük észre, kik uralkodnak rajtunk – minden téren – valóságos „piócák” maguknak rendkívüli előnyöket, ex-nyugdíjakat is beleértve képesek „törvény erőre” emelni, minket pedig mindenféle adókkal, biztosításokkal, megszorításokkal, törvényekkel valósággal földönfutókká akarnak tenni. Nagyon sürget az idő, kezdjünk komolyan foglalkozni a halhatatlan lelkünkkel és a lelkiekkel!

Mit kerüljünk? A lelki-tunyaságot, középszerséget, de legfőbb képen a bűnt, a hitetlenkedést, Tamáskodást. Ki-ki nagyon alaposan vizsgálja fölül világnézetét, lelki alapjait, mert a vihar, pontosabban fogalmazva a romboló „tornádó” jelei megjelentek az emberiség történelmének horizontján, sőt pár térségre már le is csaptak. Már csak idő kérdése, hogy világméretűvé váljék! A szemünk előtt kibontakozó „menekült áradat” csak bemelegítés a mérkőzés előtt. Tudjuk, hogyan kezdődött az első, majd a második világháború, ne legyünk naivak, részünk lesz a harmadikból, sőt még az Antikrisztus világ-uralmából is, valószínű 3,5 – 7 éves időszakkal kell számolnunk! „Ha majd háborúkról hallotok és háborús hírek terjednek, ne ijedjetek meg. Ezeknek be kell következniük, de még nem jelentik a véget. Nemzet-nemzet ellen, ország-ország ellen támad. Némely vidéken földrengés és éhínség támad. De ez még csak a kezdete lesz a gyötrelmeknek”. A Mk 13, 7-8.

Ne feledjük a hitigazságot: „az ember lelke halhatatlan” a fizikai életet, létet követi a következő természet feletti lét-szint, egyikének megtapasztalása, mennyország, melynek előszobája a tisztító tűz, vagy pokol. Lényeges, hogy a földi létből milyen lelki állapotban távozunk. Felkészülten, a megszentelő kegyelmi állapotunkat törekedjünk megtartani, mert jaj annak, akit halálos bűnben ér a halál. Jobb lett volna meg se születnie az ilyen embernek, de kárhozatának oka nem szülei, tanárai, lelkipásztora, stb. hanem saját helytelen döntéseinek, választásainak sorozata, egyszóval „világnézete” mert Isten mindenkinek megadja az üdvösségéhez szükséges és elegendő kegyelmet, esélyt, lehetőséget, a többi az illető személyen múlik, szabad akarati és értelmi esetleg érzelmi döntésünktől. Isten megkérdezésünk, közreműködésünk (de szüleink közreműködésével) halhatatlan létre, életre teremtett, amelynek első fázisa 9 hónapig édesanyánk méhe volt, mintegy „előszobánkul”, majd a fizikai testi-hús-vér és lelki- életünk, térben és időben az Világegyetem egyetlen erre alkalmas bolygólyán, a Földön! Hogy mit „hordanak” össze vissza hitetlen, arrogáns un. „tudósok” az ő dolguk. Aki eljutott az „igaz hitre” találkozott Megváltójával, Jézus Krisztussal és tanítását elfogadva követőjévé vált, ha botladozva, bukdácsolva is, az bizalommal vallja: „az ember a Teremtés koronája, Isten képmására van megalkotva”, és a többi majd odaát fog feltárulni mindannyiunk számára, egyeseknek vesztükre, másoknak nagy-nagy örömére, de vigyázzunk, mert közreműködésünk nélkül Isten nem üdvözít senkit!

Kik üdvözülnek?

Akik rátalálnak a sok keskeny ösvény egyikére, amelyik a legmegfelelőbb, testükre, lelkükre szabott Isteni tervként feltárul előttük, életük adott szakaszán, Isteni ajándékként, felismerik, és elfogadva elindulnak rajta, elsősorban saját keresztjeiket minden nap felvéve és hordozva egészen a Golgotára, Megváltónk nyomdokán haladva. A továbbiakban ezt a kérdést a Kék könyvünk üzeneteinek tükrében ajánlom figyelmükbe, amit az Igazság könyve még részletesebben, aktuálisabban is feltár naprakészen, csak keményebb „gyomrot” , emésztőszervet igényel.

A mentőhorgony

„Ma anyai hálámat szeretném kifejezni nektek, mert meghallgattátok felhívásomat, hogy ajánljátok fel magatokat Szeplőtelen Szívemnek. Sokan feleltetek a világ minden részéről. Feleljetek nekem továbbra is nagylelkűen, és engedjétek, hogy abba a biztos menedékbe vezesselek, amelyet anyai szeretetem készített számotokra.

Ezekben az időkben szükséges, hogy mindannyian menedékbe igyekezzetek, Szeplőtelen Szívem oltalmába, mert a gonoszság nagy csapdái várnak reátok! Ezek főleg szellemi jellegű bajok, amelyek ártanak lelketek természetfeletti életének. A bűn úgy terjed, mint a legrosszabb és a legveszedelmesebb járvány, mindenhol betegséget és halált visz a lelkeknek. Ha megszokásból éltek halálos bűnben, lelkileg halottak vagytok, és hogyha ebben az állapotban maradtok életetek végére, az örök halál vár rátok a Pokolba! (prédikálnak erről a papjaink? Nagyon ritkán, sőt maga „Ferenc pápa” is hogyan nyilatkozott róla? Mint a Hamis Egyház feje, küldetését igazolandóan!) A Pokol létezik, örök, és ma sokan kerülnek abban a veszélybe, hogy odajutnak, mert megfertőzte őket a pokol halálos betegsége.

Fizikai jellegű bajok is vannak, mint a betegség, a szerencsétlenség, a viszálykodás, a szárazság, a földrengés és a terjedő, gyógyíthatatlan megbetegedések. Lássatok abban is figyelmeztető jelet, ami veletek természetes síkon történik! Az isteni irgalmasság jelét lássátok benne, amely nem hagyhatja büntetlenül a naponta elkövetett számtalan vétket.

Szociális jellegű bajok is vannak, mint a megosztottság és a gyűlölet, az éhség és a szegénység, a kizsákmányolás és a rabszolgaság, az erőszak, a terrorizmus és a háború. Hogy e bajoktól megvédjelek benneteket, meghívlak helyezzétek magatokat oltalmam alá Szeplőtelen Szívem biztos menedékébe! De ezekben az időkben főleg arra van szükségetek, hogy védelmet találjatok Ellenfelem rettenetes cselvetései ellen, akinek sikerült megalapítania uralmát a Földön. (úgy keleten mint nyugaton, államformától függetlenül, a rafinált politikai játszmákat, kulissza-titkokat, döntéseket, Isten törvényeinek kijátszásával, sőt az ellenkezőjére cserélték az emberi jogokra hivatkozva, a politikusok kormányaikkal együtt a Sátán játékszerévé, eszközévé váltak. Ezt most már az Egyházra is kiterjesztették.)

Ez az uralom, amelyik szembehelyezkedik Krisztussal, az Antikrisztus uralma. Századotok utolsó szakaszába uralkodása eléri ereje, megrontó hatalma, tetőfokát. (már tizennégy évet az új évezredből is magunk mögött hagyva, nem csoda, ha itt vagyunk, fellépett a Hamis Próféta, hamarosan következik a nagy Főnök, az Antikrisztus színre lépése is, tehát…). Közeledik az óra, amelyben a gonosz ember, aki Isten helyébe akar kerülni, teljes erejében készül megnyilatkozni, hogy Istenként imádtassa magát. E rettenetes megpróbáltatás véres ostora alatt hogyan lesztek képesek elkerülni a pusztulást, a csüggedést, hogy lesztek képesek megmaradni erősnek a hitben, és csak Jézusban és Evangéliumában hinni?

Szeplőtelen Szívem válik legerősebb védelmezőtökké, védőpajzsotokká, amely megőriz Ellenfelem minden támadásától. De ma különösen szükségetek van arra, hogy megvigasztaljalak benneteket. (mert az igazság el van rejtve, az Egyházunkat „lefejezték” vérontás nélkül – egyelőre!). Kihez fordulhattok a rátok váró fájdalmas pillanatokban, amikor tetőfokára hág a nagy hitehagyás és az emberiség eljut az istentagadás és a lázadás, a gonoszság és a széthúzás, a gyűlölet és a rombolás, az elvetemültség és az istentelenség csúcspontjára? (milyen minősítést érdemelnek azon egyházi személyek, akik Szűzanyánk ezen figyelmeztetéseit, az idők jeleit semmibe véve, felelőtlenül nyilatkoznak, mintha minden rendben lenne?).

Szeplőtelen Szívemben vigasztalást nyertek! Ezért ma mindnyájatoknak megismétlem, amit Fatimában mondtam leányomnak, Lúcia nővérnek: – Szeplőtelen Szívem lesz a te menedéked és Istenhez vezető utad! E napon, amelyet az Egyház Szeplőtelen Szívem különös tiszteletére rendelt, azt kívánom, hogy legyen e Szív mindenki számára mentőhorgony!” (1986. június. 7.) (de csak azok számára tud azzá válni, akik elfogadják a felszólítást és megteszik a szükséges lépéseket. A Cönákulumaink – imatalálkozóink – ennek a keretét, gyakorlati megvalósítását hivatottak biztosítani, de más magán-kinyilatkoztatások esetében is érvényes, pl. A Szőkefalvi Fény királynője üzenetekkel kapcsolatosan is. Törekedni kell megélni az üzeneteket, amelyek lényegi tartalma, mondanivalója nem új Evangélium, csupán egy elkényelmesedett, elvilágiasodott modern emberiség számára bizonyul kemény diónak, gyerek-mesének).

Az öröm és a vigasztalás Lelke!

„Szeretett fiaim, nem szeretnélek elengedni benneteket erről a hegyről anélkül, hogy el ne mondanám nektek, mekkora örömet élt át e cenákulum napjaiban égi Édesanyátok oly nagyon megbántott Szeplőtelen Szíve. Egy teljes héten át maradtatok velem, kívánságom szerint, vezetésemmel, szüntelen imádságban és átélt testvériségben. A belőletek áradó szeretetetek édes balzsam volt minden sebemre. (pontosításkén, ez az üzenet San Marinóban hangzott el 1986 július 4-én, a MPM nemzetközi lelkigyakorlata alkalmából). Velem mondott imátok hatalmas erő volt. Nekem adtátok, hogy felajánljam az Atya igazságosságának, és rövidesen elnyerjem számotokra a Szentlélek tűz és kegyelemesőjét. Az majd átalakítja és megújítja az egész világot, így viszi végbe Fiam, Jézus irgalmas szeretetének legnagyobb csodáját. (ez a „Nagyfigyelmeztetés” másként körülírva, de vigyázat, csak azokra érvényes akik elfogadják és együttműködnek a kegyelmi kiáradással. Sajnos ez a „rövidesen” már majdnem harminc évet ölelt fel és még nem történt meg, de most már sokkal közelebb vagyunk a megvalósulás idejéhez.)

Nem szeretnélek elengedni erről a helyről benneteket amíg nem fejeztem ki anyai hálámat mindnyájatoknak együtt és külön-külön. E napokban betértetek Szeplőtelen Szívem égi kertjébe. Tekintsetek Szívemre, lépjetek be Szívembe, éljetek mindig Szívembe, és rátok száll az öröm és a vigasztalás Lelke! Oly sok gonddal jöttetek, sok szenvedés jelével, és oly emberi vigasztalanságba süllyedve. Felkapaszkodtatok ide, szívetekben kérdezvén, mi újat is mondhat ez évben nektek ági Édesanyátok. Szeretett fiaim, tekintsetek Szívemre, és leszáll rátok az öröm és a vigasztalás Lelke!

Én vagyok a ti Édesanyátok! Látom életetek nehézségeit, e napok súlyos fájdalmát, a jelenlegi tisztulásban rátok váró véres órákat. Látom, hogy olykor mennyi szomorúság kíséri életeteket. Látom azokat a pillanatokat is, amikor nyomaszt a vigasztalanság és az elbátortalanodás, mert Ellenfelem ma főleg kétellyel és bizalmatlansággal csal tőrbe benneteket. Tekintsetek Szeplőtelen Szívemre, és bensőtökben mint feltörő forrás fog szétáradni az öröm és a vigasztalás Lelke. Miért kételkedtek? Miért szomorkodtok? Mellettetek vagyok minden pillanatban, nem hagylak el soha benneteket. Édesanya vagyok, és hozzátok húz a ma átélt sok nehézség terhe.

Szívemből fénysugár fakad: Édesanyátok fénye az, a hűséges Szűzé, aki megvilágosítja értelmeteket és szeretetteljesen magához vonzza, hogy megértsétek Isten Igéjének misztériumát, hogy behatoljatok az Evangélium titkának mélyére! (e tömör kijelentés lényegét törekedjünk helyesen megérteni, felfogni. Szükséges az emberi törekvés, tanulás, ismeret felhalmozás normális utját járni, doktorátust is beleértve, habilitációval együtt, de ha csak erre a fajta bölcsességre építve nyilatkozik bárki is, az igazi titok számára elrejtve marad, beleértve a jelenlegi idők jeleit is. Ne feledjük, vannak titkok, amelyeket csak a „ kicsinyeknek” tár fel az Atya, és általuk akarja a többi gyereke számára tudomásunkra hozni, ez a lelki kis gyermekség, alázat igazi próbaköve, egyesek romlására, mások feltámadására, lelki ébredésére.)

A világra leszállt sötétség behatolt az Egyházba! Hány ember értelmét homályosította el a tévedés és tette közönyössé az egyre terjedő kétkedés, hány értelmet fertőzött meg, hogy sok ember rohanjon vesztébe és távolodjék el az igaz hit útjáról. Ezek azok az idők, amikor az Egyházban sokan elvesztik a hitet még szeretett fiaim közül is! Ha Szeplőtelen Szívemre tekintetek, engedve, hogy fénysugaram átjárjon titeket, értelmetek elnyeri az isteni bölcsesség ajándékát, és magához vonzza annak az igazságnak a szépsége, amelyet Jézus nyilatkoztatott ki nektek. Értelmetek mindennapi kenyere egyedül Isten szava lesz. Szeressétek, keressétek, őrizzétek, védjétek, éljétek! (egyszerűen, tömören ki van fejtve a lényeg. Aki megérti és éli, magáévá tette, azt nem tudják a modern elméletek, okoskodások, tudósok megingatni, mert felismeri, hogy mindezek mögött a hazugság Atyjának tevékenysége rejlik.)

Így, míg a nagy hitehagyás terjed, ti mindig annak örömében és vigasztalásában jártok, hogy megmaradtok az Evangélium igazságában! (igaz, ennek is megvan az „ára”, „maradiak”, „konzervatívok” „bigott katolikusok” vagyunk a világiak szemében, és ezt a címkézést, megbélyegzést alázatos egyszerűséggel kell fogadni és felajánlani Szűzanyánk Szeplőtelen Szívének).

Amikor ide feljöttetek, lelketekbe tekintettem, mennyei és anyai birtokom kertjébe. Láttam, hogy lelketeket még bűnök homályosítják el, amelyeket gyakran elkövettek emberi esendőségetek miatt. Nincs nagy bűn bennetek, már igyekeztek elkerülni azokat, de Szívemnek a kis bűnök sem tetszenek – azok, amelyeket ti bocsánatos bűnöknek neveztek. Ez lehet önzés, önmagatokhoz való kötődés, mindennapos kompromisszum a világgal, a teremtményekhez és gondolkodásmódotokhoz való ragaszkodás, az, hogy nem tudtok hinni és magatokat a gyermekek engedelmességével reám bízni. Kis árnyékok ezek, de elhomályosítják lelketek szépségét. Az elmúlt napokban anyai kezem letörölte ezeket az árnyékokat.

Járjatok örömben és vigasztalásban, érezzétek, hogy szeretlek és vezetlek benneteket azért, hogy tisztábbak, jobbak, szeretetreméltóbbak, szentebbek, szebbek legyetek! Erről a hegyről lelketeknek fénylőbben, Jézus kegyelmétől megújultan kell visszatérnie. Így előszeretettel hajol fölétek az Atya és isteni Jegyesem a Szentlélek, Fiam tökéletes követésére alakítja lelketeket. Feljöttetek ide, és egytől egyig láttam szíveteket: tikkadtak a nagy szárazságban, önmagukban zárkóztak és megkeményedtek az átélt megpróbáltatásban. Akkor anyaként közeledtem mindegyiktekhez, kezembe vettem szíveteket, anyai Szívem égő kemencéjébe tettem, és bevezettem Fiam, Jézus isteni Szíve mélyére.

Tekintsetek e Szívre: miattatok döfték keresztül! Térjetek be Jézus Szívének sebébe és engedjétek, hogy mindennap átalakítson isteni szeretetének lángoló tüze. E Szív a szeretet végtelen tengere, összegyűjt minden emberi gyöngeséget, föléget minden bűnt és egyre nagyobb szeretetre szólít, mivel szeretni kell a Szeretetet. Minden ajándék viszonzást kíván. Itt benn, mint olvasztókemencében, szíveteket állandóan alakítja az égő felebaráti szeretet lángja, és egyre engedelmesebbek, alázatosabbak, szelídebbek, irgalmasabbak, jobbak, kisebbek és tisztábbak lesztek.

Íme, az isteni szeretet végtelen tengerében átalakulva születik meg új szívetek és új lelketek, hogy a szeretetet tanúi lehessetek mindenhova szeretetet vigyetek és így magatok is az öröm és a vigasztalás lelkévé váljatok minden ember számára! Nem értitek még, hogy ezek a fájdalmas tisztulás évei, s ez a tisztulás most ér véres befejezéséhez! Miért tesztek még fel kérdéseket?

Ezek az Én éveim! Ez az oka annak, amiért azt kívántam, hogy itt legyetek, és amiért e Cenákulum formájában megtartott lelkigyakorlaton rendkívüli kegyelmeket adtam mindegyiktek számára. Most még nem értitek, hogy e kegyelmek olyanok, mint a lelketekbe helyezett mag, de később felismeritek. Akkor majd visszanéztek e hegyre és világossá válik, mit tettem értetek ezekben a napokban. Itt igazi cenákulum volt, olyan mint a jeruzsálemi! Itt találkoztatok velem az imádságban, ti az Én apostolaim, mert az új pünkösd már az ajtó előtt áll!

Itt vezetlek rá arra, hogy Szeplőtelen Szívem titkát megértsétek, hogy e hegyről lemenvén, ti magatok váljatok örömöm és vigasztalásom jelévé minden ember számára. Nem távozhattok egyedül, ahogy feljöttetek ide, csak velem együtt. Nézzetek e kiszáradt emberiségre! Hány gyermekem halt meg amiatt, mert megölte a bűn és a gyűlölet, az erőszak és a tisztátalanság, mert a vétek és a kábítószer áldozatává vált. Az Én gyermekeim ők: a kétségbeesettek, a szomorúak, a segítségre szorulók. A ti szeretetetek juttassa el hozzájuk anyai szavamat, és ti váljatok számukra örömöm és vigasztalásom jelévé! És aztán térjetek be Egyházam szívébe! Legyetek az öröm és vigasztalás jele a Pápa, (XVI. Benedek), első szeretett fiam számára, aki ma sokat szenved, akit elhagynak, bírálnak és támadnak! (vagyis egyszerűen félreállítottak, lemondásra kényszeríttettek az egyházi szabadkőművesek!) legyetek szerető támasza, amellyel szeretné őt anyai Szívem megajándékozni. Mert ma neki is szüksége van az öröm és a vigasztalás Lelkére, és ezt általatok szeretném neki ajándékozni, papjaim és szeretett fiaim!

Szeressétek a Pápát, kövessétek és védelmezzétek! Szemléljétek az Egyház szent titkát, mint Krisztus Titokzatos Testét. (akivel ellenségei kényük, kedvük szerint bánnak, mert „ez az ők – sötétség – órájuk”). Az Egyház ma megosztott és szétszaggatott, egységét nektek kell helyreállítanotok. (de nem kompromisszumot kötve az egyházi szabadkőművességgel, hanem az Igazság iránti hűséggel, a tévedések feltárásával, az árulók leleplezésével). Ezt a Testet az egyre terjedő bűnök megvetik és ismét megostorozzák.

Tegyetek jóvá minden bűnt! Segítsetek gyermekeimnek – a bűnbánat szentsége által – megszabadulni bűneiktől! E szentségnek a ti segítségetekkel kell újra felragyognia az egész Egyházban! (ezzel szemben milyen megoldást kínál „Ferenc pápa” és „munkatársai”? Vonja le a következtetését ki-ki magának). Hajoljatok le velem együtt, hogy megcsókoljuk e drága leányom, az Egyház sebeit. Ti is az Ő gyermekei vagytok, és egyedül a ti papi szeretetetek ereje újíthatja meg. Így váltok a kemény télben megkezdődött fájdalmas tisztulás jeleivé az új korszak számára.

Az Egyház most átélt haláltusájában ti vagytok a vigasztalás kelyhe. Égi édesanyátok Szeplőtelen Szíve általatok ad neki inni, hogy erőt merítsen és örömben járjon. Ti váltok számára az öröm és a vigasztalás jelévé. Ne csüggedjetek! Diadalom már megkezdődött! A ti szívetekben, nekem szentelt és általam feláldozott papi életetek csendjében már megkezdődött Szeplőtelen Szívem diadala!

Köszönöm, hogy megvigasztaltatok. Elfogadom hozzám intézett kéréseteket és kívánságotokat. Megáldom apostolságotokat, a rátok bízott lelkeket, nehéz szolgálatotokat. Megáldom életeteket: számomra mind értékes! Holnap lementek e hegyről, hogy hazatérjetek. Anyai áldásommal kísérlek. Ne féljetek soha többé: mindig veletek vagyok! Bennetek és általatok vagyok az új idők kezdete! A reménység és a vigasztalás Anyja vagyok, a Béke Királynője vagyok!

Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!” (K. k 1986. július 4.)

(Megerősítésként még két rövid üzenetet leközlök, bizonyságként, hogy a második eljövetel nemzedéke vagyunk, és ez események kibontakozása ne érjen meglepetésként senkit, aki valóban tájékozódni szeretne).

Az új szövetség bárkája!

„Fiam, Jézus tökéletes követésének útján vezetlek benneteket fiaim. Csak így válhattok minden ember számára az öröm és a vigasztalás jelévé. Ezek a tisztulás fájdalmas évei. Ezt már sokféleképpen és sok jellel megjövendöltem nektek! De ki hisz nekem? Ki hallgat Rám? Ki igyekszik életét valóban megváltoztatni? (erre mindenki személyesen adja meg a saját válaszát, őszintén, szívből! Erdélyi katolikus Szűzanyát tisztelő, szerető papjaink és kedves hívek, a Kék könyv üzenetei, valamint a Szőkefalvi üzenetek még mindig emészthetetlen eledelnek számítanak az önök számára? Nem hiányzik a Mária Rádió műsoraiból Selymes József atya magán-kinyilatkoztatásokkal foglalkozó, szakszerűen összeállított témái, melyek nagy segítséget nyújtottak mindannyiunk számára? Vagy azt gondolják, amit egyesek – az egyházi szabadkőművességgel az élen – sugallni szeretnének, hogy hatalmasat tévedett a MDM üzenetekkel kapcsolatosan? Azok vannak tévedésben akik bedőltek a hazugságnak, vagyis a felülről jövő tudatos félrevezetésnek és csalónak gondolják az írországi látnoknőt és az Igazság könyvét haszonszerző csalásnak.)

Két kard fenyeget azzal, hogy átjárja anyai Szívemet: egyfelől látom a benneteket fenyegető nagy veszedelmet, (a Hamis Egyház, Hamis Próféta és az Antikrisztus részéről fog érni bennünket), az immár ajtótok előtt álló büntetést, másfelől látom, hogy képtelenek vagytok elhinni és elfogadni megtérésre szólító felhívásaimat, amelyeket pedig azért ajándékozok nektek, hogy a büntetést elkerüljétek!

Most ismét hozzátok fordulok szeretett, nekem szentelt fiaim, (és híveim) és hívlak benneteket, emelkedjetek ki a világból: mindennapi gondjaitokból, a teremtményekhez és önmagatokhoz való rendetlen kötődésből, a középszerűségből és a langyosságból, az egyre nagyobb szárazságból. Térjetek be a menedékre, amelyet égi Édesanyátok készített nektek, hogy megmentsen benneteket, hogy Szeplőtelen Szíve biztonságába tölthessétek az immár elérkezett nagy vihar rettenetes napjait. (vagyis a minden idők legborzasztóbb egyházüldözését, amelyet a Hamis Próféta az Antikrisztussal karöltve fog véghezvinni).

Itt az idő, hogy mindnyájan hozzám meneküljetek, mert Én vagyok az új szövetség bárkája! Noé idejében, közvetlenül a vízözön előtt, mindaz betért a bárkába, akit az Úr arra rendelt, hogy rettenetes büntetését túlélje! A ti időtökben minden gyermekemet hívom, lépjen be az új szövetség bárkájába. Ezt Szeplőtelen Szívembe építettem, hogy segítsek az Úr érkezését megelőző nagy megpróbáltatás véres terhének hordozásában.” Ne másra figyeljetek! Úgy történik ma is, mint a vízözön idején, és mégse gondol senki sem, (arra) ami rátok vár. (a tűzözön). Mindenki nagyon elfoglalt, csak magára gondol, saját földi érdekeire, az élvezetekre, arra, hogy minden módon kielégítse rendetlen szenvedélyeit.

Még az Egyházban is milyen kevesen vannak azok, akik törődnek oly bánatos anyai felszólításaimmal! (sőt elhallgattatták, száműzték idegen földre azt, aki felvállalta felelősségtudattal, szakértelemmel, másokat rafinált módon lelki-karizmájukkal ellentétes helyre kényszeríttettek, a jó hitszónokot, lelkivezetőt, könyvtárosnak, a szemlélődésre vágyót, forgalmas plébániára, ilyenek és hasonlóak a Sátán trükkjei, amelyeket csatlósai, bábjai segédletével nagyszerűen alkalmazott amikor csak tudott, minden időben). Szeretteim, legalább nektek meg kell hallgatnotok és követnetek kell engem! Akkor általatok mindenkit felszólíthatok, hogy a lehető leggyorsabban térjetek be az új szövetség és a megmenekülés bárkájába, amelyet Szeplőtelen Szívembe készítettem nektek a büntetés idejére! Itt békében lesztek! Itt válhattok békém és anyai vigaszom jelévé minden szegény gyermekem számára”. (K. k 1986. július 30.)

(Kérdem az illetékes, hivatalos egyházi vezetőinket, katolikus papjainkat, meggondolták azt, hogy mekkora felelősség terheli vállukat? Nem olyan nehéz felismerni és megkülönböztetni az igazságot a gazságtól, a hiteles prófétát a hamis prófétától! Még mindig az a véleményük, hogy a mai idők jelei nem a végső idők jelei? A következő rövidke üzenetben a Szűzanya személyes válasza benne van, szívleljék meg! Bátorság! Ne féljenek felvállalni az Igazságot! Mi pedig imáinkkal, hűségünkkel támogassuk pásztorainkat.)

Jöjjetek fel a hegyre!

„Jöjjetek fel ma velem békém hegyére, szeretett fiaim. Jöjjetek a megmenekülés és az imádság, a tisztaság és a szentség, az engedelmesség és a szelídség, az alázat, a kicsinység és a ti egyre tökéletesedő felebaráti szeretetetek hegyére. Jöjjetek személyes átváltozásotok szent hegyére, mindinkább hasonulva Fiam, Jézus isteni emberségéhez, gyermekien ráhagyatkozva a mennyei Atya szeretetére, mindennap engedelmeskedve a Szentlélek megtisztító erejének. Így a teljes átalakulás ajándékának örvendhettek Krisztus dicsőséges fényében. Ő bennetek és általatok akar ma egyre erősebben megnyilvánulni, hogy az egész világot megújítsa irgalmas szeretete erejével. (ne feledjük, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké „ugyanaz” nem változik, sem Ő, sem tanítása! Hiteles utódai sem, tehát nem nehéz megkülönböztetni, felismerni, a konkolyt a búzától, a bérest a pásztortól. Nem véletlen, hogy a Hamis Prófétának nem volt bátorsága beülni a Vatikánba, csak a Szent Márta házban érzi biztonságban magát. „Róma elveszítette hitét” jöhet a következő lépés, mert az egyházi szabadkőműves színjáték eddig nagyszerűen sikerült, a terveiknek megfelelően. Óvakodjunk a mai „farizeusok kovászától”! Minket Szűzanyánk figyelmeztetett idejében: „szükséges, hogy a Sátán azt higgye, hogy győzött az Egyház és a világ ura lett, megnyerte a csatát”. Ne csüggedjünk, mert a végén csattan az ostor, a bilincs, vagyis a lánc rákerül a „lázadóra” és követőire és a tűzess tóba lesznek vetve, ezer évre!).

Ezen a szent hegyen megérzitek égi Édesanyátok rendkívüli jelenlétét és különleges segítségét, aki benneteket mindennap át akar alakítani Jézus képmására, hogy az Ő irántatok való szeretetének bátor tanúságtevőivé válhassatok. Itt szeretettel készítelek fel benneteket a kereszt és a vértanúság fájdalmas pillanataira. (amelyre utal a Fatimai 3. titok, élünkön a Szentatya, XVI. Benedek emeritus pápánk halad, őt megölik majd fönt a kereszt tövében, bővebben lásd a titok tartalmát, még részletesebben az Igazság Könyvében ki van „nyilatkoztatva”!). Most már számotokra is elérkezett az elhagyatottság, a haláltusa és a feláldoztatás napjai!

BEKÖVETKEZTEK AZOK AZ ESEMÉNYEK, AMELYEKET EZEKBEN AZ ÉVEKBEN NEKTEK MEGJÖVENDÖLTEM! Hamarosan mindannyian hivatva lesztek a legfájdalmasabb tanúságtételre! Akkor ti mindnyájan a Szeplőtelen Szívemből kiáradó sugarakká válhattok, hogy eljussatok a világ minden részébe és megvilágosítsátok a most átélt sötét pillanatokat! Így segítitek anyai tervemet és így mozdítjátok elő, hogy Jézus irgalmas szeretetének legnagyobb csodája bekövetkezzék. Ő már készül a tűz és a kegyelem folyamait kiárasztani a világra!” (K. k 1986. augusztus 6.)

Legyünk tudatában annak, hogy a hátralévő napok, hónapok, évek? a „Nagyfigyelmeztetésig” nagyon nehezek lesznek, egyrészt a kibontakozó események, körülmények miatt, mert bekövetkezik a „részleges” Egyházszakadás, a háborúk még jobban kiterjednek, de van egy támpontunk – a Garabandal-i üzenetek alapján – miután Szentatyánk el fog tudni menekülni a Szt. Márta ház „börtönéből” akkor már a Nagyfigyelmeztetés hamarosan bekövetkezik. Nagyon lényeges, hogy a lehető legjobban használjuk ki a még hátralévő kegyelmi időt a felkészülésre! Ne várjunk „hivatalos” riadót, mert aki arra vár fájdalmasan csalódni fog, beleértem a katolikus médiát, sajtót, rádiót egyaránt. Azt már megfújták és fújják, fújjuk, azok akik megkapták a megbízatást erre a feladatra. Elsősorban a látnokok, mi a magán-kinyilatkoztatások elfogadása, követése révén. Nekünk, a Máriás Papi Mozgalom, Máriás Mozgalom lelkiség tagjai számára már 42, vagyis jó negyven két éves múlttal, tapasztalattal a hátunk mögött a Kék könyv üzeneteinek tükrében sem könnyű megbirkózni a kihívásokkal. Hála az isteni Gondviselésnek, van „Jozsuénk”, aki Mózes utódaként (értsd Gobbi atya) bevezeti a népet az ígéret – Új Ég és Új Föld – birodalmába, mert csak akkor ér véget Mozgalmunk küldetése, Szűzanyánk Szeplőtelen Szent Szívének Diadalával. Ezért ismételten felhívom az érdeklődők figyelmét a nemzetközi felelősünk, Laurent Larroque atya szeptemberi Magyarországi, valamint Vajdasági látogatására. Számunkra, Erdélyieknek is lényeges, hogy legalább páran menjünk el az általa vezetett Cönákulumra, találkozásra, ezért egyeztessünk amennyire lehetséges idejében. Elérhetőségem mobilon: 0755029753. A fix számunk egyelőre meghibásodott.

Befejezésül megismétlem, lényeges, hogy tudatosítsuk, a második eljövetel nemzedéke vagyunk, amely már a küszöbön van, az események elkezdődtek, már az utolsó felvonás következik! Az Igazság könyvéből idézek a föntebbi kiemeléssel kapcsolatosan: „A próféciák, melyeket a Jelenések könyve tartalmaz, a szemetek előtt teljesülnek be!” (2012. 08. 15.) „Ha nem hisztek az Igazság Könyvében, akkor nem hisztek a Jelenések könyvében sem! Az Igazság Könyve egyszerűen azokból a részletekből és titkokból áll, melyeket a Jelenések könyve tartalmaz. A FÖLD, AHOGYAN AZT MOST ISMERITEK, NEM LESZ TÖBBÉ!!! Ehelyett egy megújult Föld fog megjelenni – sokkal nagyobb és nagyszerűbb, mint azelőtt, ahol tizenkét nemzet fog lakni egymás mellett szeretetteljes harmóniában!” (2013. 08. 15.)

Az utolsó mondatok, kijelentések lényegére röviden kitérek. Az emberi történelemnek, civilizációnak vége a második eljövetellel, ez legyen világos elsősorban minden magát kereszténynek valló számára, ezt jelenti az utolsó idők, végső idők kijelentés! Feltárul a természetfeletti igazi világ, elragadtatás, átváltozás a halhatatlan létrendbe! Gyerekeinkkel is ezt átbeszéltük, megértették, és ezért nem is tanultak tovább, megelégedtek a községünkben működő 8 osztályos iskola elvégzésével. Az itteni, evilági „modern-ateista” tudáshalmazból nagyon kevés használható mentődik át az Új Földre. Ami a tizenkét nemzetet illeti, ne feledjük, a bábeli nyelvzavar előtti világról kevés embernek van némi elképzelése. Mindenki törekedjék a lényeget megragadni, ne bonyolódjék bele a részletekbe. Egy a fontos, megtérni a Szentháromságos Egy Istenhez, elfogadni a megváltást – térjetek meg, tartsatok bűnbánatot és higgyetek az Evangéliumba – amíg az ajtó be nem zárul, mert a megtérésre adatott időnk utolsó perceiben vagyunk. Megjegyzésem, Kék könyvünk üzeneteiben Szűzanyánk csak „vázlatosan” érintette, érinthette a lényeg – titkok – föltárását a lepecsételt könyvnek, mert tartalmának feltárására csak a „Bárány” méltó. Ő elkezdte a feltárást Az Igazság Könyve által, így már valóban „minden föl lesz fedve”!

Testvéri szeretettel Imre. Áve Mária!

a

Hiteles-e máma a „hivatalos katolikus média”?

Vagy másképpen fogalmazva, csak mi, akik foglalkozunk az idők jeleivel, eseményeivel, lehetséges következményeivel, beleértve a minket megteremtő, létben-tartó Mindenható Isten különböző formában irányunkban megnyilvánuló figyelmeztetéseit, tanításait, törvényeit a „kezdetektől” : Ádám és Éva, Ábrahám, Izsák, Jákob, Mózes, próféták – erről szól az Ó-szövetség minden sora – amely a megígért Messiás eljövetelében, megtestesülésében elérte csúcspontját, függetlenül attól, hogy kik ismerték- és fogadták el „akkor”. Két erőteljes, ellentétes irányzat, megnyilatkozás, állásfoglalás jellemezte és jellemzi az emberi történelem állapotát, két Úrnak szolgálni nem lehet! Egyfelől az Isten terveinek, gondolatainak megvalósulásai, beteljesülésének folyamata csak emberi ésszel, okoskodással fölfoghatatlan – ezen a téren a „zsenik, lángelmék” is „balgáknak bizonyulnak”. Heródes, Kajafás, Poncius Pilátus, farizeusok, szaduceusok, mind elbuktak az események beteljesülésének idejében, és sajnos magukkal rántottak sok jóhiszemű tájékozatlan embert, és ez érvényes máma is!

Mi le tudjuk vonni a tanulságot, az ő tévedésükből? Ha igen, akkor már nem tartozunk azon vakok közé, akiket vakok vezetnek – szemük van de nem látnak – süketek közé, akik nem képesek felismerni Mesterük, Pásztoruk égi hívását a magán-kinyilatkoztatásokkal. Valóban lelepleződött a MDM üzenetek – Az Igazság könyve – „szerzője” – Mary Carberi egy szélhámos, csaló, vagy csak „eszköz”? Az Úr Jézus, a Mennyei Atya és a Szűzanya „megbízásából tette” – mint a végső idők Isteni Tervének megígért részeként – és ez esetben Ők az üzenetek igazi és hiteles szerzői? (mellékesen, Medjugorje a Sátán eszköze? a Ruini bizottság megállapítása alapján úgy tűnik.) A Keresztény Élet szerint igen, hivatkoznak Ménesi Krisztina írására. Sőt, ha vissza térünk a témában korábban megjelent állásfoglalások, megnyilatkozások szerzőire egy lényeges dolgot ne feledjünk el: előítéletekkel terhelt személyek megnyilatkozásait komoly fenntartásokkal illik kezelni, függetlenül attól, hogy kik és milyen magas képzettséggel, méltósággal rendelkeznek.

Olyan papok, püspökök, bíborosok, teológusok magán-kinyilatkoztatásokkal kapcsolatos véleményét, megnyilatkozását, álláspontját nem szabad „hivatalos egyházi álláspontként” elfogadni akik a Kék könyv üzeneteit semmibe vették! Nem olvasták, kezükbe sem vették, vagy ha igen, akkor ellene fordultak, mert felületesen olvasták, kezelték, anélkül, hogy e benne foglaltakat megpróbálták volna életté, tetté váltani.

Nem vagyunk tévedésben, tévúton, ezt jól meg kell jegyezni, sem eretnekek azért mert alapvető évezredes katolikus igazságokat, hitet támadó megnyilatkozásokat nem vagyunk hajlandóak befogadni. Mintegy megerősítésként ajánlom az alábbi linken található nagyon jól kielemzett témának átolvasását, megemésztését a szó legnemesebb lelki értelmében, annál is inkább mivel szerzője, hozzám hasonlóan vállalja kilétét is: www.jozan-katolikus.hu/?p=1459 , címe: Bergoglio versus Katolikus Egyház.

Visszatérve a címben foglalt kérdésre, én már egy ideje nem rendelek sem a mi Erdélyi Vasárnapunkból, a Keresztény Szóból se a Keresztény Életből, mert a cenzúrájuk, szűrőjük nem engedi át a másfajta megnyilatkozást, amely a kemény valóságra hivatott volna felkészíteni a mai kornak elsősorban katolikus emberét, hogy kovász szerepét be tudja tölteni a mai elvilágiasodott emberiség megmentése érdekében. Konkrétan, felkészülni az Úr Jézus második, vagyis dicsőséges eljövetelére, (az azt megelőző eseményekre, megpróbáltatásokra), amelytől már csak jó pár év választ el! Szerintem a legnívósabb katolikus folyóiratunk a Krisztus Világossága volt, az utódjaként új köntösben megjelenő Krisztus Világa más ízű.

A föntebb ajánlott írás átelmélkedése után ki-ki döntse el, melyik úton halad tovább, de vegye figyelembe a szőkefalvi ötödik titok lényegi mondanivalóját is, függetlenül attól, hogy elhangzása óta egyetlen egyházi személy – pap – szájából sem hangzott el még csak említése sem, nemhogy kifejtése. Saját kiegészítésemmel leközlöm:

„Eljön az idő, amikor az Egyház mérlegre kerül! (vagyis a Hamis Próféta és az Antikrisztus föllépésének idejében) Eljön az idő, amikor a papok tévelyegni fognak! Megölelik azt az utat, amelyik vesztükbe vezet! (magukévá teszik a szabadkőműves eszméket, és így válnak egyházi szabadkőművesekké, modernkori Júdásokká!) Amikor úgy látszik, hogy minden összeomlik, akkor fog győzni az Egyház, mert jönni fog egy Péter nevű pápa, aki a győzelem útjára vezeti az Egyházat”!

(Forrás: Szőkefalvi engesztelő imádságok, Kiadó: Stella Maris Alapítvány, 2011. november. Lektorálta: György István, plébános. Vagyis maga a jelenési hely hivatalos egyházi elöljárója! Tehát „kamu” kizárva.)

Testvéri szeretettel Zakariás Imre. Áve Mária!

a

Isten a rejtekben is csodásan működik!

Amit most leírok, valójában világgá szeretném kiabálni, hogy mindenki meghalja, mennyire szeret a jó Isten. Minden embert külön-külön, a tenyerén hordoz és irányítja az életünket, de annyira finoman, hogy nem avatkozik a szabad akaratunkba, azt mindenkinek önként szeretetből kell vissza adnia. Az igazán boldog ember akinek minél hamarabb sikerül találkozni ezzel az élő szeretettel a jóságos Istennel, és az Ő akaratával egyesülni, mert ez az igazi cél amiért teremtett. De valójában nem számít az életkor hanem a döntés és a kitartás a szüntelen odafordulás és a teljes önátadás. Akinek Isten kegyelméből sikerül megnyitni szívét lelkét és erős akarattal kitartani az elhatározás mellett az nagyon hamar megtapasztalja, hogy komoly harcról van szó. Egy új életről, ugyan azt kell tenni tovább is és ugyan ott ahol azelőtt, csak egészen másként, mindent Isten dicsőségére, a lelkek és saját lelkünk javára. Ez az új életforma küzdelem saját rosszra hajló természetünkkel, kísértéseinkkel amit testünk kívánságain és az ördög csábításai okoznak. Aki ezt Isten kegyelméből felismerte azon a sok útvesztőn keresztül amiben nap mint nap kerülünk, az mégis boldog, nagyon boldog lehet mert már látja a célt és ez a lényeg. Ezért érdemes élni mert aki így átment a halálból az életbe, örökké élni fog. Egy ilyen út nem könnyű mert hosszú vajúdás is lehet ha nincs vezető vagy esetleg makacsságunknál fogva nem tudunk bízni sem emberben sem Istenben. Így az én lelki utam is hosszú vajúdáson ment át, sok dolga volt a jó Istennek velem de most mégis nagyon hálás vagyok és ez a hála íratja velem ezeket a sorokat.

Először is hálás vagyok a jó Istennek, hogy adott szerető szülőket akik által a világba léphettem és akik mindent megtettek ami tőlük telt, és most is megteszik, hogy örömet szerezzenek, hogy boldogok legyünk, és hálás vagyok a testvéremért akivel lelkileg tudjuk erősíteni egymást és igazi szeretet köt össze minket. Úgy ahogy a fizikai testem világba lépett, vele együtt lelki életem is elindult, református környezetbe színtiszta református falúban születtem. Szüleim, nagyszüleim templomba járó emberek voltak, megkereszteltettek és vittek a templomba már kis koromtól minden vasárnap és ünnepnap. Tizenhárom éves koromban konfirmáltam, előtte egy évig felkészítőre jártam olyan kötelező módon, hogy megismerjük a református egyház tanítását, de minden nagyon zavaros volt számomra, a feltámadásról azt tartották a szüleink és még a tiszteletes úr is, hogy a gyermekeinkben támadunk fel. A Szűzanya tiszteletét bálványimádásnak és a katolikusokat bálvány imádóknak tartották és tartja sok tájékozatlan és rosszindulatú református ma is, ez nagyon nagy tévedés és fájdalmas valóság. Ebből a tévedésekkel teli környezetből hívott a jó Isten, ezért érzek sokszor nagy felelősséget, hogy mit tehetnék az imán kívül azért, hogy ebben a nagy tudatlanságban és tévhitben világosságot és igazságot lehessen vinni. Hála Istennek azért most vannak jó páran fiatalok, akik kiléptek leginkább a karizmatikus (élet a lélekben) közösség felé és velük már lehet beszélni az igazságról és a komolyabb lelki életről.

Az én életemet úgy is mondhatnám, hogy a mi életünket úgy alakította a jó Isten, (mert most már határozottan hiszem és vallom, hogy minden az Ő kezében van és Ő irányítja minden léptünket), a férjemen keresztül megmutatta hogy a katolikus vallás nem bálványimádás, hanem az egyetlen amely megőrizte az igazságot, amit Jézus tanított apostolainak, és ezt hitelesen a katolikus egyházban maradt meg évszázadokon keresztül. Már tizennégy évesen kaptam Szűzanyát és kis Jézust ábrázoló képet, és rövid imákat, amit akkor nem mertem elmondani mert benne volt a Szűzanya neve. Valójában ez volt első találkozásom a Szűzanyával, ezért tudom mindenkinek elmondani hogy nincs az-az állapot amelyből a jó Isten ne tudna felemelni és szép lassan meggyőzni, elvezetni a teljes igazságra, csak foglalkozni kell ezekkel a dolgokkal és egymással. Szükségünk van arra, hogy tanítsuk, segítsük azokat, akik nem rendelkeznek a teljes igazság ismeretével, vagy önhibájukon kívül, tévtanítások áldozatai. De mind ezek mellett én sem foglalkoztam a hittel, a vallással, fiatalon, tizennyolc-húsz évesen, az volt a fontos, hogy munkahelyem legyen, férjhez készültem, és még a református templomból is gyakran elmaradtam, és az életem így elég rossz irányt vett. Huszonegy évesen nem férjhez mentem, hanem a jegyességet felbontva egy másik kapcsolatba léptem. Most utólag azt is az Isteni Gondviselésnek tulajdonítom, mert az a házasság egész életemet más irányba fordította volna, a jó Isten így látta jobbnak, hogy megmentsen sok könnyelműségem és meggondolatlanságom ellenére. Mert bűneim súlyát jól éreztem és ami megvigasztalt, egy kedvenc református énekem volt amit sokszor énekeltem: „Itt van szívem, Neked adom Uram”, és hiszem, hogy a jó Isten ezt komolyan vette. Ez a második kapcsolat még szörnyűbben végződött, abból sem lett házasság, sőt gyilkosság, egy kis baba élete.

És akkor azt mondta a jó Isten „elég”, felnyitotta a szememet és megnyitotta a szívemet, rá tudtam nézni a keresztre és a Szűzanya képére, ami addig is az ágyam felett volt, az albérleti lakásban, de addig soha nem figyeltem rá. Akkor „megláttam” és letérdelve azt mondtam: „soha többet nem akarom ezt a bűnt elkövetni”, de nem tudtam, hogy mit kell tennem. Ez karácsony környékén, szilveszter előtt volt, ami még jobban fokozta a fájdalmamat, és az, hogy a húgom, aki öt évvel fiatalabb nálam, tizenkilenc évesen férjhez ment és kisbabát várt, én pedig nem mertem vállalni. Azt hiszem tudta a jó Isten, hogy kell valami nagyon nagy fájdalom, ami felébresszen a borzasztó közömbösségből és önpusztításból, amiben akkor éltem.

És akkor egy őrt rendelt mellém, a férjem személyében, aki ugyan az volt akitől tíz évvel azelőtt a Szűzanya képet és imákat kaptam. Időközben még sokszor találkoztunk, elbeszélgettünk, jól ismertük egymást, de ez a találkozás meghatározó volt, azonnal eldöntöttük, hogy össze házasodunk. Amit a férjem most is huszonkét év házasság és hét csodálatos már majdnem felnőtt gyermek élete láttán is tévedésnek és meggondolatlan döntésnek tart, mivel ő soha nem készült házasságra. Én most már teljesen biztos vagyok, hogy részünkről megfontolatlan lépés volt, de ha fontolgattuk volna, nem lett volna bátorságunk belevágni, de a jó Isten így mutatta meg az Ő nagyságát és dicsőségét, hogy megsegített minden nehézség ellenére együtt maradni és a számtalan újrakezdéshez erőt és kegyelmet adott a nagyon sok ismerős és jó barát imája és áldozata által amit hálás szívvel köszönök és kérem Isten áldását rájuk. Ilyen csodálatos Isten útja.

Azon a számunkra „pálfordulást” hozó téli szeles napon, 1993 január 3-án este, már együtt mentünk a szentmisére, és én attól kezdve csak szentmisékre jártam. Két év kellett amíg a teljes döntésem megszületett, 1995 április 23-án, Irgalmasság vasárnapján lettem elsőáldozó, vagyis konvertitaként visszatértem a katolikus egyházba. 2003 május 25-én bérmálkoztam, és közben született három lányunk és négy fiunk.

A lelki utunkat a jó Isten irányította a fizikai életünkkel együtt és csodálatosan gondoskodott az anyagi szükségleteinkről és a lelkiekről egyaránt. Több közösségben megfordultunk, de igazából mindenhol hiányzott valami. A Katekumenális út volt az első, már mindjárt a házasságunk kezdetén, mivel a férjem odajárt, mentem én is vele. Öt évig bejártunk faluról Sepsiszentgyörgyre, ami egyre nehezebbé vált, mivel a kicsikkel és az álatokkal sok gond volt, de igazából én csak mentem a férjemmel, de a lelkiség nem vonzott. Aztán megismertük az „Élet a lélekben” közösséget, szemináriumot is végeztem, kapcsolatot tartottunk egy ideig. Nekem tetszett volna a mozgalmas, énekes együttlét, de nem tudtam itt sem megtalálni a lényeget. Egy lelkiségi találkozó alkalmával találta meg a férjem a Kék könyvet, amely a Gobbi atya által kapott Szűzanya üzeneteit tartalmazza, és így kezdtük el a heti családi Cönákulumokat. De ez sem hozta el az én számomra a Jézussal való találkozás élményét, mert nem elég csak hetente egyszer kétszer egy órára találkozni a jó Istennel, a Szűzanyával, hanem most már tudom, hogy szüntelen vágy kell bennünk legyen a velük való kapcsolatra és Isten kell az első helyen legyen de valóban a legelső helyen az életünkbe.

Ezeken az utakon vezetve a jó Isten megérlelte szívemet erre a vágyra, két és fél évvel ezelőtt kezdődött a lelki életem harmadik szakasza, amikor akartam tenni valamit azért, hogy szorosabb kapcsolatba kerüljek a Szűzanyával, hogy Ő vezessen szent Fiához. Ilyen szándékkal végeztem el a Lourdesi kilencedet majd szent Mónika közbenjárását kértem gyermekeimért, és szent Rita segítségét, hogy jó feleség lehessek. Az ő életükön elmélkedve segített engem is a Szentlélek, és Ő adta a könyveket a kezembe, és nyitogatta a szívemet, mert persze azok a könyvek addig is a polcon voltak. Így olvastam Jézus benső életét (Baij Mária Cecillia – magán-kinyilatkoztatásait), ami nagyon megérintett, és a Szeretetláng lelki naplót, Erzsébet asszonytól, ami igazi kalauzom lett, mert egyre több nehézség és fájdalmas valóság tárult fel a mi életünkben, és éreztem, hogy nem elég a megszokott napi ima, vasárnapi templomba járás. Nincs igazi kapcsolatunk a jó Istennel, a Szűzanyával, az Úr Jézussal, a Szentlélekkel, és egymással sem vagyunk élő kapcsolatban. A legfájdalmasabb, hogy a leányunk minden úgymond vallásos nevelés, ismeret ellenére, elköltözött, úgy mint más, a mai divat szerint. Ez döbbentett rá a valóságra, hogy nem tudtuk átadni a hiteles keresztény életet neki, és ez egy fájdalmas tény.

Az Isten ismét a sajnálkozó természetemre alapozva érintette meg a szívemet, küldött valakit, aki úgy el tudta mondani a fájdalmát és az életének a titkait, hogy szinte elfelejtve a saját problémámat, hatalmas együttérzést indított el bennem, és mivel tudtam, hogy semmi mást nem tehetek érte, elkezdtem erősem imádkozni érte, úgy mint még soha. Imádkoztunk telefonon keresztül együtt és ez nagyon jó volt, mert ez az ima szeretetből fakadt és ez az igazi ima lényege, mert az igazi szeretettel, Istennel kötött össze. Amíg érte imádkoztam, én kaptam meg azt az ajándékot, hogy szívvel tudjak imádkozni, és megtaláltam az örömet és erőt az imában, a kapcsolatot a Szűzanyával és az Ő Szent Fiával. A fejlődésben nagyon sokat segítettek a Szőkefalvi üzenetek – amelyekkel addig nem foglalkoztam – miután jó sokszor elolvastam, csodálatos módon egyre jobban megtapasztaltam, hogy a Szűzanya milyen egyszerűen, érthetően elmondja, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy egységben legyünk Vele és szeretet közösségben az Ő Szent Fiával, mert Ő semmi mást nem akar, csak visszavezetni az Oltáriszentség tiszteletéhez, szeretetéhez, imádásához, és az egymás iránti szeretetünk gyakorlásához, mert e nélkül nincs hiteles keresztényélet, csak „folklór vallásosság” Barsi Balázs atyát idézve, és ez nem sokat ért az én, a mi életünkbe, sőt megtévesztő, megbotránkoztató a kívülállók számára.

Ezen felbuzdulásomban én csak egy pici elhatározást tettem, hogy a Szűzanya Szőkefalván adott üzeneteit szeretném megélni, mert számomra olyan világosak, egyszerűek és érthetőek voltak. A Szűzanya ugyanezeket kérte a Kék könyv üzeneteiben is, de ottan nem tudtam megragadni a lényeget, mindig úgy éreztem, az a papoknak szól, habár az összes jelenések üzeneteinek lényege: – a megtérés fontossága, a bűnbánat, rendszeres ima, különösen a rózsafüzér, böjt, a szentmisén való tudatos részvétel, a rendszeres gyónás, de mindehhez szükséges a nyitott szív és a semmit nem fontolgató feltétel nélküli bizalom és szeretett.

A jó Isten nem volt szűkmarkú és megajándékozott 20014 nyarán jó emberek önfeláldozó szeretete által – akikre ezúton is kérem Isten bőséges áldását – elvitt Medjugorjéba, férjemmel együtt, ott egy néger atyán keresztül csodálatos áldásában részesített, ami felejthetetlen az én számomra. Azóta is érzem ennek a zarándoklatnak megerősítő kegyelmeinek hatását. És még ez sem volt elég, 2014 szeptemberében ott lehettem Szőkefalván a Szűzanyának történő ünnepélyes felajánláson, Bocsa József atyával, ami meghatározó lett az én életemre, megkaptam azokat a kegyelmeket, amelyek megtartanak a nehéz és küzdelmes hétköznapokban, mert tudom, hogy bármi is következik, a Szűzanyához akarok tartozni, mint rabszolgája, a szó legnemesebb értelmében.

És most tiszta szívvel megköszönöm mindazoknak akik ezt a felajánlást lehetővé tették Isten fizesse meg fáradozásaikat és töltse el bőséges kegyelmeivel továbbra is, hogy még sok hasonlót tudjanak szervezni és a részvevők komoly szándékkal, elhatározással és felkészülten vegyenek részt, hogy befogadhassák a felajánlással járó bőséges kegyelmeket.

De le kell írjam szívem fájdalmát, amelyet most május 17-én tapasztaltam meg Szőkefalván, annyi mindenről beszélünk, de sajnos a lényeg a Szűzanya üzenetei, kérései, csak olyan mellékesen vannak érintve. Olyan jó lenne, hogy legalább azon az egy napon, ott a jelenési helyen, megkérdezni önmagunktól – akik oda elmegyünk és hisszük, hogy valóban a Szűzanya szólt Rózsika által -. hogy miért is jött a Szűzanya, azok az üzenetek nem idejét múltak, most kellene megélni és készülni az Úr Jézus dicsőséges visszatérésére, mert a vőlegény késik, még van időnk, de ha belefáradunk, olajunk elfogy, lámpásunk kialszik, szívünk kihűl. Ki ad majd olajat nekünk, amikor megérkezik a vőlegény?

Az én számomra a csend, a várakozás, a felkészülés ideje van, a bizalomban, az engedelmességben való megerősödés ideje, a megtisztulás, a bűnbánat, a vezeklés ideje, mert van amiért bűnbánatot tartanom. Kérem a jó Istent, az elbizakodottság és a gőg minden formájától mentsen meg, segítsen hogy minden cselekedetem, szavaim, gondolataim Őt tudják szolgálni, a Szűzanya vezetése alatt, ezért nagyon fontos a kitartó és rendszeres ima, amit a Szentcsalád is gyakorolt, (Jézus benső élete).

Hiszem, hogy mindenki élete egy kész csoda, van akinek azért, mert Isten megóvta tisztaságban, már az is kész csoda, hogy idejében felismerte Isten vele kapcsolatos tervét, és a tisztaság értékét, de ugyanolyan csoda az is aki hozzám hasonlóan megtérő bűnösként talál vissza az igazi szeretethez, az élő Istenhez. Ezért mindenkinek van amiért hálát adnia, csak meg kell állni, Isten csodáin elgondolkodni, amit az életünkben végbe vitt és élni a mának, mindig csak a mának, de szerényen, bizalommal, ahogyan a szentjeink tették.

Este lezárom a napot a Szűzanya által a Pió atyának diktált rövid kis imával: „Befejezem, Atyám! Befejezem mára, minden kegyelmedért legyen örök hála. Tisztelet, dicsőség, imádás, dicséret: Neked fölséges Atya, Fiú és Szentlélek! Áldalak Istenem, szentjeiddel áldlak, mert megadtad létét tegnapnak és mának. Add, hogy a holnapot Szent Neveddel kezdjem, Uram én Teremtőm, Megváltó Istenem! Befejezem, Atyám! Mára befejezem, örök jóságodért, örök hála legyen! Adjon hálát érte minden teremtményed, és bocsásd meg kérlek a mi vétkeinket, Atyám, erre kérlek! Ámen.”

Reggel szintén Pió atya imájával kezdem a napomat, a Szűzanyának szentelve magamat: „O, Mária, a megtestesült Igének szülője és a mi legédesebb anyánk, itt vagyunk lábaid előtt, mialatt felvirrad egy új nap, egy új nagy ajándéka Istennek. Kezeidbe és szívedbe helyezzük egész valónkat, bennünk minden a Tiéd legyen: értelmünk, akaratunk, testünk és lelkünk. Alakíts bennünk anyai szereteteddel egy új életet, a Te Jézusod életét. O, mennyek királynője legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd a Te anyai sugallataiddal, add, hogy a szent és szeplőtelen áldozatnál minden és mindegyik tiszta és Istennek tetsző legyen! O, jóságos anya tégy minket szentekké, amint ezt tőlünk Jézus elvárja és a Te szíved vágyakozva folytonosan kéri. Ámen.

Bízok a jó Istenben és az Ő Szent Fiában, a mi Urunk Jézus Krisztusban és a Vigasztaló Szentlélekben, hogy Ő mindent a javunkra fordít, ha mi a Szűzanya Szeplőtelen Szíve által kérjük és neki ajánljuk szabad akaratunkat. Ezt kérem mindenki számára, különösen lelki testvéreim, rokonaim, jó ismerőseim és minden keresőnek és kívánok olyan igazi tanúságtevő keresztény közösséget, ahol nem csak beszélnek a hitről, hűségről, igazságról, békéről, szeretetről, hanem szívvel, lélekkel élik amit hisznek, ilyen eszköz szeretnék lenni a Szűzanya kezében.

Ehhez kérem a Mennyei Atya áldását, mindenki számára, akik ezeket a sorokat olvassák, vagy hozzájárultak a megjelentetéshez, ezen szép kettős ünnepünk alkalmából: Úrnapja és az Üdvösség Anyja ünnepén! 2015. június 4.

Testvéri szeretettel Z. Etelka. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

LEGFRISSEBB HÍREINK!

A beérkezés valamint böngészésem sorrendjében közlöm őket:
„Kedves Mindannyian. Gobbi atya utódja írta, hogy szeretne eljönni Magyarországra. Szerintem ez Szűzanya ajándéka, hogy megerősítsen bennünket! De ezt közösen szükséges megszervezni, természetesen Szűzanya vezetésével. Itt küldöm a mellékletet. Sóti János SJ”
Az e-mailhez csatolva ezt találtam:
Gobbi atya utódja Magyarországra jön! Gobbi
atya utódja, Laurent Larroque atya a Máriás Papi Mozgalom nemzetközi
felelőse a következőket írta e-mailben: Kedves János atya. Igen, jövök
Szlovákiába szeptember utolsó hétvégéjén. Nagyon elégedett leszek, ha
előtte levő hétvégén elmehetek Magyarországra. Vagyis szeptember
18-21-ig, péntektől hétfőig, vagy még továbbra is. Mond, mit tegyünk? Mária Szeplőtelen Szívében egyesülve ezen a Jó Pásztor vasárnapján. Laurent Larroque atya”.
Ezek
szerint Gobbi atya utódja, L. Larroque atya szívesen jön
Magyarországra szeptember 18-21-ig, sőt talán még hosszabb időre is.
Azt kérdezi: „Mond, mit tegyünk?” vagyis ez azt
jelenti, hogy igenis kész eljönni Magyarországra, de a programot (mikor
és hol tartson Cönákulumokat) azt nekünk szükséges kidolgozni és vele
egyeztetni. Tehát arról van szó, hogy Gobbi atya utódja valóban el akar
jönni Magyarországra Cönákulumokat tartani. Szűzanya okos gyermekeket
akar. Tehát Szűzanya segítségével át kell gondolnunk és megszerveznünk,
Mozgalmunk lelkülete szerint, hogy hol és mikor tartson L. Larroque
atya Cönákulumokat 2015 szeptember 18-21-ig. Ennél fogva két feladatra
hívnám fel a figyelmet:
1. Imádkozzunk mindannyian erre a szándékra!
2. Kérek tanácsot (főleg a helybéli – területi – felelősöktől),
hogy lehetőleg (természetesen a Szűzanya vezetésével) minél jobb
megoldást találjunk ahhoz, hogy hova, melyik városokba hívjuk meg
Larroque atyát. Soti János SJ, országos felelős”.
A
személyes megjegyzésem, hogy miként Gobbi atya utolsó látogatása
alkalmával a Vajdaság és Erdély – vagyis számunkra –  legkézenfekvőbb
városok, Szeged és Budapest voltak, valószínű, hogy esetleg még
Kecskemét is beszámítható lesz, mert Budapest, azaz a Szent Család
plébánia, a néhai Gyulai Oszkár atya – mint volt Országos felelős –
székhelyén legutóbbi információim szerint a Cömákulumok megszüntek!
Miért? Szerintem két ok lehetséges: – a plébániához, pontosabban
fogalmazva a MPM-hoz tartozó testvéreink nem eléggé váltak öntudatos,
felkészült tagokká, eszközökké, hogy amikor atyjuk – Oszkár atya
földi küldetése, ideje véget ér, képesek legyenek a stafétát tovább
vinni, ha a helyzet úgy kívánja, pap nélkül is!
És ebből
következtetve, amennyiben az új plébánost nem érdekelte a MPM, lassan
szétesett a közösség, különösen akkor, ha azt a papi magatartást,
irányvonalat követi, hogy nincs szükség a magán-kinyilatkoztatásokra, beleértve a Kék könyvet, Gobbi atyával együtt!
(erre jó példa a nyugalmazott Szegedi teológia-professzor, Dr. Sávai
János úr, a habilitációja csak hab a tortán, és lehet a sort folytatni,
más híres teológiai professzor urakkal. Sajnos az, hogy a hivatalos
katolikus újságokban, folyóiratokban nyilatkoztak, vagyis személyes
hitvallásukat, meggyőződésüket kifejtették, azt az irányvonalat követik,
az személyes választásuk, döntésük, és ez önmagában nem bűn, nem baj,
amennyiben tiszteletben tartják a mások, vagyis a mi választásunkat,
döntésünket, hogy a média nem karolja fel, az lényegtelen, csak sajnos
az ő megnyilatkozásuk nagyon egyházi szabadkőműves ízűnek  de majd a
közeljövő eseményei beigazolják, ki az aki bort iszik és vizet
prédikál!  Talán Budapesten időközben más plébánián jobban felkarolták a
Mozgalmat testvéreink? Meglátjuk szeptemberben! Nemzetközi felelősünk
látogatása egyfajta kiértékelést is fog jelenteni, mindkét irányba,
számunkra és számára is, mivel már az évi nemzetközi lelkigyakorlatot is
júniusban megtartják, tehát a Mozgalom követendő irányvonalát még
jobban, pontosabban felismerik, meghatározzák a nagy ütközet, szakadás
előestéjén. Számunkra létfontosságú kérdés a Mozgalom második
kötelezettségének mielőbbi tisztázása, a Kék könyv üzeneteinek alapján,
annál is inkább mivel az Új évi körlevélben egy szó sem hangzott el
Ferenc pápa mellett, sőt, a közülünk kikerülő áruló Júdás misztériumát
is csak burkoltan érintette.
Hírek – Újdonságok a www.mpm-hu.org honlapról.

Leányfalusi lelkigyakorlat – Országos találkozó

Szeretettel
meghívom Önöket a Máriás Papi Mozgalom évi lelkigyakorlatára, amelyet
Leányfalun, a Szent Gellért lelkigyakorlatos házban tartunk 2015 június 8-11-ig,
hétfőtőn délután 4 órától csütörtökön 12,30-ig. Ez a lelkigyakorlat
egyúttal Magyarországon a nagytalálkozónk is ahol megbeszéljük
Mozgalmunk ügyeit!
Jelentkezni lehet:
1.
Direkt a lelkigyakorlatos háznál: Szent Gellért lelkigyakorlatos Ház,
2016, Leányfalu, Móricz Zs. u. 141, telefon: 26-383- 212, e-mail:
szentgellerthaz@katolikus.hu Web:szentgellerthaz.katolikus.hu.
2. A helyi felelősödön keresztül (de a helyi felelős jelentse a lelkigyakorlatos háznak vagy nekem.
3.
Nálam: Sóti János SJ, ul. Kralja Petra 1. Karadjordjevica 7, 23 330
Novi Knezevac (Törökkanizsa), Szerbia (Srbija), telefon:
00381-230-81-016, e-mail:
sotij@tippnet.rs.
Árak: két ágyas szoba három napra, 17 700 Ft. Egy ágyas szoba három napra. 20 700 Ft. (étkezéssel együtt).
Sóti János SJ. Országos felelős”.
Ezzel
kapcsolatosan fel szeretném hívni azon személyek figyelmét –
elsősorban innen Erdélyből-   akik még tartanak Cönákulumot, vagy be
szeretnének lépni a Mozgalomba, hogy közülük egy valaki vállalja fel a
Szűzanyáért a Mozgalom ügyét, a Cönákulumok által, és vegye fel a
kapcsolatot Sóti János atyával, vagy akár velem, én is így kezdtem el.
Birmán J. Atya már a Mozgalommal kapcsolatos feladatának nagy részét
elvégezte, a Szűzanya dolga, hogy utódjáról gondoskodjék, mi a tőlünk
telhetőt törekedjünk megtenni, ha nincs ló – vagyis papunk, jó a szamár
is  – vagyis laikus, világi hivő alapon. Ne feledjük, nekünk,
Erdélyieknek hosszú időn keresztül nem engedték meg protestáns testvéreink,
hogy katolikus püspökünk legyen, sőt még papjainkat is üldözték,  és
őseink mégis megmaradtak hűségben a Romai Katolikus Hitben, Egyházban,
beleértve a Szentatyát, a romai pápát is, (még máma is pápistáknak
vagyunk bélyegezve, a Heidelbergi Káté pl. 80. Kérdése alapján)  és 
Csíksomlyón a  Szűzanya tiszteletben, innen ered a Pünkösdi búcsúnk,
csak sajnos mára már  a lényeg  – az igazi katolikus  hit melletti
tanúságtétel, elkötelezettség  – felhígult, nemzeti és vallási –
beleértve az úgynevezett „ősi sámánizmus” gyakorlatát is –
nagytalálkozóvá, nemzeti folklórral kiszínezve irányba tolódott el. 
Szerintem a modern szekuláris világ humanizmusának ideális
megtestesítője pálmát kiérdemeli hamarosan. Igazolásul, saját
plébániánkról a búcsújárók oda-vissza, közösen az autóbuszon már nem
imádkoznak,  sajnos a rózsafőzért sem, ottan pedig valóságos
„zsibvásáron” kell keresztül haladni, külső csillogás, belső üresség, de
még vannak csodák, és lesznek is az utolsó napig.

Számomra kicsi a  valószínűsége, hogy el tudjak menni a
lelkigyakorlatra, több nehézség miatt,  éppen ezért nagyon jó volna, ha
valamelyik más esperesi kerületből, ahol még tartanak Cönákulumot
valaki részt venne a lelkigyakorlaton, Erdélyt képviselve. Sőt,
csütörtökön éjszaka a Szt. István bazilika Szt. Jobb kápolnájában részt
lehet venni az éjszakai virrasztáson, ami a lelkigyakorlat után
feltehetné az I-re a pontot, haza lehet jönni a pénteki járattal.  Nem
nehéz odajutni, a Népligetből, ahová az autóbuszaink befutnak a
metróval az Újpest-városkapú megállóig kell menni, és onnan távolsági
autóbuszok indulnak Leányfalut érintve, az automata jegyvásárlásba
lehet találni segítőkész embereket, a Móricz Zs. úti megállóig kell
venni a jegyet, a Lelkigyakorlatos ház hatalmas táblája jól látszik a
bal oldalon, jó pár méterrel a megálló előtt.
„Mária Kora” folyóiratot Magyarországon adják ki!
„Mária Kora” folyóiratunkat ezentúl Magyarországon adjuk ki. Ez a Máriás Papi Mozgalom magyar nyelvű folyóirata. Eddig
Pozsonyba jelent meg. Az eddigi szerkesztője Erzsébet asszony korára
való tekintettel kérte, hogy vegyük át. Nagyon szépen köszönjük neki a
fáradtságos komoly munkát, amit eddig végzett. Kecskeméten tartottunk is
egy találkozót a további teendőkkel kapcsolatosan. Megkaptuk az
engedélyt a folyóirat kiadásához. Bábel Balázs Érsek atya engedélyezte
és az állami hatóság felé is kértük a nyomtatáshoz az engedélyt. Ettől
kezdve Magyarországon jelenik meg. Az idei első szám ki is jött.
Szétosztásra került. Ebben a számban jóval több magyar jellegű cikk
látott napvilágot. Az új főszerkesztő: Halmágyi Zoltán atya. Sok sikert a
további munkájához. Kérjük a Szűzanyát, óvja és vezesse ennek a lapnak
a szerkesztését, hogy mindig a MPM lelkületét kövesse és hogy minél
több lelket érintsen meg.
Ezzel kapcsolatosan, összefüggésben csupán pontosítani szeretnék, a jobb tájékoztatás érdekében, a Tengernek Csillaga Mária kicsinyei rovat
továbbra is közöl cikkeket, írásokat, tanúságtételeket, elsősorban
laikus szerkesztésben, szabadabb megfogalmazásban, de nem
ellenpólusként, csak mérsékelt egészséges cenzúrával, előítéletek
nélkül, tárgyilagosan, és nem szolgalelkűen, mert tudniillik az világos
sokunk előtt, hogy egyelőre papjaink még egyházi szabadkőműves ellenőrzés alatt  tevékenykednek, de már nem sokáig.
Befejezésül
pár témát érintek, a saját nézőpontom, látásmódom szerint, ami a
visszajelzésekből következik, sokakat foglalkoztat: először is jól meg
kell jegyezni, több magán-kinyilatkoztatási üzenet összevetéséből
következik, hogy a Nagyfigyelmeztetés akkor történik
meg, amikor a helyzet nagyon kusza, összezavarodott, kilátástalan lesz,
világszinten, valószínű pénzügyi, gazdasági összeomlás után.
Másodsorban, arra már megtörténik az Egyházszakadás, vagyis már nem csak
jómagam és még páran vállaljuk fel nyíltan az igazságot Krisztus és
Egyháza érdekében, hanem papok, püspökök és egyes bíborosok is, és ez
nem lesz olyan látványos, mert a hivatalos médiát, még az egyházit is,  a
szabadkőművesség ellenőrzi, irányítja, és a céljuk az, hogy ezt minél
jobban eltusolják. Jó példa erre Ferenc ellenpápa mellkeresztje, egy
emberi alak mellén keresztbe tett kezekkel, feje körül „báránykákkal”,
felül egy „megtévesztő Szentlélek galamb” ami  az egész, valójában mást
jelent, ez a Hamis Próféta jelvénye.
Harmadszor,
arra Izraelt legyőzik ellenségei és egy számára megalázó békekötésre
kényszerítik, az Antikrisztus színrelépésének első felvonásaként, és a
felpörgő események hatására Olaszországban zendülés fog kitörni. És
végül egy nagyon lényeges mozzanat, Szent Atyánk, XVI. Benedek pápánk
arra már el fog tudni menekülni a Vatikánból, megszabadul az katolikus
egyházi szabadkőművesség fogságából, bujdosnia kell „barátai elől” de
egyúttal elkezdődik a mi nyilvános, véres üldözésünk is
, éppen
úgy, ahogyan a 3. Fatimai titokban le van írva, valamint a Garabandáli
üzenet, hogy bárhol lesz, látni fogja a Nagyfigyelmeztetést!
Tehát
mindezeket megértve, megfontolva egyetlen helyes magatartási formánk,
kihasználni minél jobban a még megadatott időt a felkészülésre, imával,
böjttel, önmegtagadással, és egymást erősítve, támogatva csendben,
derűsen, nyugodtan várjuk az események kibontakozását, mert nincs más
út, amely elvezetne az Új Ég és Új Föld, vagyis második Paradicsom
örökké tartó otthonába, a Fiú ezeréves királyságába.
Testvéri szeretettel Z. I. Áve Mária!

Olvass tovább: http://www.uzenetek.eu/news/legfrissebb-hireink/

UTOLSÓ HARC a fény és sötétség között

Okok, hátterek és következmények. (A könyvből, pontosabban fogalmazva csak az első ötven oldalról, csupán a legjelentősebb részeket ragadom ki ,mintegy ízelítőül, hogy az utolsó idők kapujához érkezett az emberiség, akár tetszik, akár nem, és ezt abból a megfontolásból teszem, hogy már nagyon belesodródtunk az eseményekbe, és azok akik még bizonytalanok, hogy valóban mi vagyunk a „második eljövetel” nemzedéke, megerősödjenek, ne várjanak újabb és újabb jelekre).

Bevezetés

„Napjainkban nem arról van szó, hogy a kereszténységet külső ellenség győzi le. Ma már Krisztus misztikus testébe hatolt be az ellenség, egészen a közepéig! Olyan üldözés következik, amilyen még soha nem volt! Olyan lesz, mint az ősegyházban. Titkos helyeken – pincékben és magánlakásokban – kell a szentmiseáldozatot bemutatni, és csak kevesen vesznek részt rajta.” „Oly módon történik az egyházüldözés, amilyen még soha nem volt: kívülről nézve alig lehet észrevenni… A rombolás inkább belülről kifelé történik, ez a titokzatos és új benne. A Sátán észrevette, hogy az Egyház a kívülről jött üldöztetés után mindig szilárdabb és erősebb lett; tehát megpróbálja a fordítottját!”

Előszó

Az emberiség eddigi történelmének legnagyobb, és legdöntőbb harca előtt áll. Ebben a döntő harcban a bolygó minden embere részt vesz, tudatosan vagy anélkül. „A római-katolikus Egyház sorsa a világ és az emberiség sorsa.” Ez a könyv elsősorban római katolikus híveknek íródott, hogy felnyissa a szemüket a hihetetlenül rafinált esetekre, amelyekbe becsalják őket az ökumenikus haladás ígéreteivel, a reformokkal és a keresztény közösségek rég óhajtott egységével. Ma egy szellemi (és lelki) világháború végső, döntő harcában élünk… halálos hatása lesz, különösen az örök életre.

Ezt a harcot rafináltan, álnokul és szinte észrevétlenül folytatják a római katolikus keresztényekkel szemben. A cél az, hogy szakadjanak el Rómától, a pápától és a Tanítóhivataltól, és csatlakozzanak egy új ökumenikus egyházhoz, amely minden keresztény felekezet szövetsége lesz! (vö Jel 13. 7, 15.) (ez volt a „Terv” A. típusú változata, de összejött a B. „Terv”, és ez sokkal előnyösebb, hatékonyabb, remekmű a javából, hatalomátvétel ellenállás nélkül, észrevétlenül, már csak a szükséges „sepregetést” kell elvégezni, és tiszta lesz az út!). Ennek a „vadállatnak” az eljövendő világuralma útjában egy nagy akadály áll, amit először el kell hárítani, hogy a bolygót és az emberiséget ellenőrizni tudja. Ez a nagy akadály a római katolikus Világegyház erkölcsi és etikai ereje és befolyása a hívők milliárdjaira.

A látható Egyházzal szemben, akinek élén a pápa áll, van egy másik, láthatatlan, titkos (szabadkőműves) hatalom, amely jól álcázva, titokban, ravaszul, mégis a teljes nyilvánosság előtt szervezkedik ellene. Minden reklám- és propagandaeszköz a rendelkezésére áll, sőt a média, melynek legfontosabb szerveit kontrolálja, és amelyek véleményformálóak. A római katolikus Egyházzal szemben áll egy Anti-egyház, (Szűzanya a Kék könyvben Hamis Egyháznak nevezi), amely a legtöbb ember számára ismeretlen, hiszen tudomásuk sincs róla, hogy létezik. Ez a legnagyobb fegyverük és ebben van veszélyességük, s hálójukba sok embertársunk beleakad, anélkül, hogy észrevenné!

Az Egyház szaktekintélyei erről a problémáról tudnak ugyan, de a nyilvánosság előtt nem beszélnek, (még a mieink – MPM – tagjai sem, a Körlevél is csak utal rájuk). Mennyire közel vannak már az Egyház szívéhez! Karol Wojtyla kardinális szavai igazolják ezt: „A legnagyobb csata előtt állunk, amelyet az emberiség valaha látott. Nem gondolom, hogy a keresztények közössége ezt teljesen felismerte. Ma az Egyház és az Antikrisztus, az Evangélium és az Anti-evangélium közti végső harc előtt állunk!” Ennek a könyvnek az a célja, hogy felébressze az emberiséget, hogy ismerjük föl az idők komolyságát… és hogy a „vadállatnak, aki egy báránybőrbe bújtatott farkas”, gonosz ténykedéséről lerántsa a leplet, és valódi szándékát bemutassa. A Föld minden emberének a 666-os számmal történő megjelölése nemcsak a totális rabszolgaságot jelenti, hanem az örök halálba vezető utat is.

Út az Antikrisztus (666) rabszolgaságába

A világpolitika kulisszái mögött egy titkos hatalom rejtőzik, amely minden szálat a kezében tart. Befolyása van a politikára, ellenőrzi a világ pénzügyeit, az energiát, a médiát, és egy ideje már egy „Új Világrendet”, az ún. Novus Ordo Seclorum-ot készíti elő, mégpedig saját elképzelése szerint. (Jel 13. 1-18.) Végül minden fölött álló világkormányuk lesz, amely mindent kézbe tart. Ez lesz a legnagyobb, világraszóló, irgalmatlan diktatúra, amit az emberiség valaha átélt! Nagyon közel jutottunk ehhez az állapothoz, szinte már benne vagyunk. „akkora lesz a gyötrelem, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mindmáig” (Mt 24, 21.) Egy computer online vizsgálata nemcsak mélyreható ellenőrzést jelent, hanem felfedi a felhasználó agyát és gondolatait. „A világot olyan személyiségek irányítják, akik egészen mások, mint amilyennek gondolnánk”(Benjamin Disrraeli). Ki tudta volna Jánosnak 2000 évvel ezelőtt megmondani, hogy egy szoborba életet lehet lehelni, hogy beszélni tudjon? Ma már tudjuk, mit értett ezen a bibliai látnok. Ez a televízió, de még inkább a számítógép!

Internet – WWW

World – Wide – Web, a nemzetközi hálót hívják internetnek. Ez a világméretű computer háló a feltétele annak, hogy a Föld lakói személyi megjelöléssel rendelkezzenek. A W betű a héberben 6-nak felel meg. Így tehát a www = 666, az Antikrisztus száma!

Az Antikrisztus (666) totális felügyelete!

A computer-technika és az elektromos adatfeldolgozás bevezetésével lehetőség nyílt minden téren az emberek adás-vételének teljes felmérésére és ellenőrzésére. Napi szükségleteink sok árujának csomagolásán ma már vonalkód található. Ez azt jelenti, hogy a computer felismeri, és azonosítja, mint 666. A „vadállat” 666 számát ártalmatlan „választóvonalnak” sikerült álcázni minden árucikken. Az elkövetkezendő világ-kormány az embereket is ugyanígy be akarja számozni.

A központi computer neve: „La bete” – a „vadállat”

Ez a központi computer a „vadállat” agya, és mindenkinek kiagyalt egy sok részből álló személyi számot, melyben rejtve benne van a 666.

A „Vadállat” és a számozott ember totális ellenőrzése

Az emberi szabadság legnagyobb korlátozása a készpénz megszüntetése! Az eljövendő „világkormány” a bolygó minden emberét megjelöli. Azok, akik nem akarják elfogadni a jelet, nincs túlélési esélyük. (emberileg, de Istennel minden lehetséges, de ehhez természetesen el kell jutni, pontosabban fogalmazva, el kell fogadni az IGAZ, teljes és tiszta HITET, amely még megtalálható a Katolikus Egyházban). Ehhez az előzményhez tartozik a készpénz használatának megszüntetése! (erre idejében figyelmeztetett minket az Úr Jézus az Igazság Könyve, vagyis MDM üzenetekben). Ezért vezették be a „kártyát”, amit ma már mindenki ismer, EC-kártya, VISA-CARD, telefonkártya és Cash-card. Mindez rafinált hazugság azért, hogy az embereket lassan előkészítsék a készpénz nélküli fizetési forgalomra! Ezért ha a kezdeti szakaszt már lezárták, törekedni fognak az emberek megszámozására. A tudomány mai állása szerint ez lehet egy mikro-chip, amit az ember homlokába vagy a kezébe lehet beültetni. „A teljes ellenőrzés ma már technológiailag lehetséges”

Egy mérnök figyelmeztetése

Dr. Carl Andersen… feladatom a készülék kifejlesztése és elkészítése volt, nem a szervezetre gyakorolt hatása. Ezzel más emberek (kutatók) foglakoznak. Dollármilliókat költöttek arra, hogy megtalálják a megfelelő helyet az emberi testben a mikro-chip számára, amely 250 000 alkatrészből áll! A probléma a lapocskák utántöltése volt. Két helyet találtak: a homlokot és az ember jobb kezét! (véletlen egybeesés a Szentírás Jel 13, 16. próféciával?). A munka során egyre világosabb lett a cél: Minden embert jellel akarnak ellátni! Elmondhatom önöknek, hogy Floridában már vannak óvodás gyerekek, akiknek a bőre alá már beültették a csipet! Az USA alelnöki kabinetjében Al Gore szenátor azt mondta: „A Föld minden emberét be kell kapcsolni ebbe a redszerbe!”

A mikrochip a viselője legfontosabb adatait tartalmazza, címet, foglakozást, számlaszámot, adószámot, egészségügyi kártyát, személyes adatokat, vallási hovatartozást, érdeklődési kört, szellemi irányultságot, stb. Az ellenállást per nélküli kivégzéssel meg lehet torolni,.. (vagy) kényszer sem kell: rövid átállási idő után a boltokban sem pénzt, sem kártyát nem fogadnak elfogadni! (erre is kaptunk eligazítást a MDM üzenetekben, Istennek legyen hála!). Igen, az előkészületek már a csúcson futnak!!! A félelemmel sok embert lehet befolyásolni. Először kiváltják a félelmet az iszlám szélsőségesek egyre gyakoribb terrortámadásaival, melyek aztán vég nélkül szaporodnak. Minden iszlám terrortámadás kitervelt!!!

Ahogy látni fogjuk, három világháborút terveztek, hogy megszerezzék a világuralmat. (Elhitetik az emberiséggel, hogy) az önálló vallások a világ békétlenségének és a háborúnak a fészkei. Ez szükségessé tesz egy közös világetikát, világ-etoszt, vagy egy világvallást, amelyik békepárti, és amelyet mindegyik vallás elfogad. De ez csak egy taktikai fogás a gyanútlan emberiség irányítására, hogy a Föld kultúráját (és az emberek hitéletét) uralják! (és ennek a Hamis Egyháznak feje a Hamis Próféta, Ferenc pápa(?) eddigi „humanista” megnyilatkozásai, tevékenységei egyre inkább azt igazolják, hogy a magán kinyilatkoztatások alapján nagy valószínűséggel róla van szó, igaz nehéz bebizonyítani, hogy egyházi szabadkőműves, és ez esetben eretnek, tehát pápasága érvénytelen, de van hiteles mérce: „gyümölcseiről ismeritek meg a fát”, ez előbb-utóbb beérik!) Ez a titkos szervezet a szövetségeseivel együtt már nagyon régen működik.

Világkormány lesz, akarja, vagy nem akarja, leigázással vagy megegyezéssel”. (James Wartburg CFR-tag, 1950) Henry Kissinger meggyőződése, hogy az embereket élelmiszereiknek ellenőrzésével, az energia, különösen az olaj ellenőrzésével, népeket és pénzügyeiket is ellenőrizni lehet. (Ő), az USA egykori külügyminisztere, a CFR (Council on Foreing Relations), és a Rockefeller-klán tagja, nyíltan kimondja, mi vár az emberiségre! (röviden idéztem a Székely Hírmondóból, a Végső idők jeleinek ismertetése írásomban, feltéve: 2013. 08. 27-én).

Vajon elmondhatjuk, hogy mi Európában, a berlini fal lebontása és a keleti blokk felszabadulása után végre elértük, hogy használjuk az eszünket, felnőtten, és magunk alakítjuk az életünket? (Sajnos, az eltelt huszonöt év bebizonyította, valakik az orrunknál fogva szándékosan megvezettek, elsősorban politikusaink által, másodsorban az egyházi illetékesek ebben asszisztáltak, mert nem voltak eléggé éberek. Amikor vak vezeti a vakot, katasztrófa fenyeget, ha pedig tudatos együttműködés történt, akkor az „árulás” a javából, Júdási tett! Egyetlen esélyünk maradt: riadót kell fújni, ébresztő Testvéreink, farkasok garázdálkodnak a juhok és bárányok aklába, egyes pásztorok, sajnos elaludtak, mások betakarták fejüket, bedugták fülüket, hogy ne halljanak, ne lássanak – a magán-kinyilatkoztatások üzeneteiről, az idők jeleiről – egyes béresek elfutottak, „szoknya után”, mások együtt lakmároznak Krisztus nyájából a farkasokkal – egyházi szabadkőművesek!). Bámulatos és meghökkentő, hogy a Biblia állításai és próféciái mennyire egyeznek mai történelmünk tényeivel!

Ős-felvilágosodás Az emberiség bűnbeesése

Ádám és Éva elcsábult. A kígyó csábítása sikeres volt, büszkeségükre, becsvágyukra, önteltségükre és gőgjükre épített, maguk dönthetik el, mi a jó és mi a rossz anélkül, hogy figyelembe vennék Isten parancsát. De ma minden történelmi tény arra utal, hogy ez az „ókori keleti történet” megismétlődik. (a lényegen nem változtat az, hogy nagyon sokan „dajkamesének” hiszik máma, a következményei forró lávaként fog a nyakunkba zúdulni, hamarosan!).

A 18. Századi felvilágosodás szelleme

Felvilágosodás alatt Európa történetének olyan szellemi mozgalmát értjük, amely a Bibliával igazolt és az Egyház hitigazságaiban továbbadott, természetfölötti isteni kinyilatkoztatások elvetésére irányul. „Tapossátok el a gyalázatost!” Ez volt a francia felvilágosult filozófus, Voltaire jelszava. (a katolikus Egyházra értette). A felvilágosodás eszköze az ész (ratio) volt. Ezzel a ratio-val kritizálni kezdték az Egyház tanítását, és minden természetfölöttit elvetettek. (ez a magatartás napjainkba már általános társadalmi jelenségé vált, és a hívek közül csak kevesen ismerik föl az összefüggéseket, okokat, hogy tudniillik az igaz hit nem mindenkié, nélküle pedig az ember ki van szolgáltatva a sötétség gonosz erőinek, és erről fogalma sincs. Pl. Nemzeti ünnepünk, 1848 március 15 a köztudatban jól bele van sulykolva, de ha egy kissé komolyabban utána nézünk, a forrást és az eredményt megvizsgáljuk, hamar rájövünk, szabadkőműves talajból, tudatos terv alapján indították el az un. Forradalmat, pontos célkitűzésekkel, amelyek nagy része sajnos megvalósult, nekünk meg évtizedek óta egy meghamisított történelemmel tömték a fejünket, az IGAZSÁGOT máma kevesen képesek felismerni és elfogadni, kézenfekvőbb összeesküvés elméletekként kezelni).

Többé már nem az Evangélium és a Tízparancsolat voltak az ember számára iránymutatók. Jézus dicséri a Mennyei Atyát, hogy az okosak és bölcsek elől elrejtette ezt. Mit rejtett el előlük? A felismerést és a tudást, (a hitben és hit által!)

A felvilágosodástól a 666 rabszolgaságába

„Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, ivadékod és az Ő ivadéka közé: Ő széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod” (Ter 3, 14-15) (ebben a kijelentésben benne van a lényeg, a két tábor közt soha nem lehet szó békéről, mindaz aki lázad a Teremtője ellen Lucifert követi. Két Úrnak szolgálni nem lehet, választani kell, a felvilágosodás filozófusai és mai követőik is választottak. Mi is igen, valóban „ez a harc lesz a végső!”) Az asszony a Szent Szűz Mária, vagy ahogy az Egyház nevezi, az új Éva. Ki ne ismerné a kígyó fejét széttaposó Mária képeket?

A felvilágosodással és filozófusaival az emberiségnek az a drámája ismétlődik, ami Ádámmal és Évával történt? Eltávolítják az emberiséget Istentől, és a Bibliában ábrázolt utolsó idők gonosz hatalmaihoz vezetik? Remélem (lehet, hogy naiv vagyok), hogy ez a könyv hozzájárul ahhoz, amit tiszta szívemből szeretnék, hogy kortársaimnak felnyissa a szemét, megerősítse tudatukat, és óvja őket azoktól az iszonyatos dolgoktól, amelyek meg fogják határozni életüket. Mindezt egy titkos szervezet szuper gazdag és hataloméhes elitje erőlteti ránk, akiket bár mindenki ismer, de legtitkosabb céljaikról még tagjai nagy többségének sincs tudomása! (Szűzanyánk a Kék könyvben kifejti, a Jel 12 és 13 fejezetekben található próféciákat, a Vörös Sárkány, a tengerből feljövő vadállat és a szárazföldi vadállat, valamint az Antikrisztus és a „bűvös” 666-tal kapcsolatos tudnivalókat, Hamis Egyház és Hamis Krisztus, csak sajnos még a gyakorló katolikus hívők többségének is nagyon nehéz falat, a langyosoknak, hitetleneknek pedig egyszerűen képtelenség felismerni, elfogadni. Tehát marad az egyetlen lehetőség – minden erőfeszítés ellenére, amelyet a Szűzanya, az Úr Jézus és a Mennyei Atya tesz, a magán-kinyilatkoztatások által – a megvalósuláskor szembesülni a tényekkel, történésekkel, eseményekkel és következményeivel!)

Milyen (felelőtlen) felnőttek vagyunk, amikor a politikusok – különösen választások előtt – magukat függetlennek mondva, a felvilágosodás filozófiáját oltják belénk, … mindent megígérnek, és a választások után az ellenkezőjét teszik? (És nyugodtan hozzátehetjük, hogy sajnos ma már az Egyházban is „ez az irányzat lett szentesítve” felülről lefelé, mert a „hal a fejétől büdösödik”, és ezt már nagyon sokan észre sem veszik, ellenkezőleg, minket bélyegeznek meg „konzervativizmussal”!).

Az egyetlen, ami helyzetünkbe fényt hozhat, a Földön a legtöbb nyelvre lefordított és elterjedt könyv, a BIBLIA! Megdöbbentő, hogy a bibliai szövegeket és próféciákat a Teremtés könyvétől kezdve, az Újszövetség utolsó részéig, az Apokalipszisig, a világtörténelem történései igazolták, és jelenünkben is körvonalazódnak igazságai (végső stádiumában). Világos és bizonyítható, hogy a Biblia a mi igazi történelemkönyvünk, a múltunké, jelenünké és jövőnké. Vajon megismétlődik-e Ádám és Éva drámája a mai emberiséggel? (Vagyis Lucifer kevély magatartása, kijelentése: „non serviam” azaz nem szolgállak, Isten, megismétlődni látszik a modern emberiség magatartásában, törvényeinek elutasításában, és kész tény, a XXI. század eleji általános globális szintű hitehagyás – a templomok kiürültek, a hit, a vallás „magánügy” lett – amit a mindennapi életstílus igazol világszerte. A statisztikai adatok, kimutatásokpapírformákönbecsapás, mégpedig ördögi szinten, az ő doktorátusi vizsgájuk, jelesre. Vö. Jak 2, 26.Júd).

Immanuel Kanttól az Antikrisztusig

A felvilágosodás első terméke a francia forradalom volt, melynek következménye Franciaországban az Egyház véres üldözése lett. Templomokat romboltak le és zártak be. Üldözték a püspököket, papokat, szerzeteseket, és sok közülük a francia királlyal együtt guillotine által halt meg. Az Isten és az Egyház parancsai helyett a forradalom szabadkőműves jelszavát használta: „szabadság, egyenlőség, testvériség.”

Szabadságon az Istennel, az Ő törvényeivel, és a királlyal szembeni politikai szabadságot értették, ami később a „demokráciába” ment át, amelyet aztán világszerte különböző csoportosulások a céljaiknak megfelelően sokkal jobban tudtak manipulálni.

Az egyenlőség az elfordulást jelenti a kereszténység és az Egyház követelményétől. Dicsőítették a relativizmust, azaz viszonylagossá tették a keresztény hit és az Egyház igazságát. Elvetették a hitigazságokat, minden igazság relatív!

A testvériségen a szabadkőműves „humanizmus” filozófiája és vallása értendő, amely letaszítja Istent a trónról, és helyébe az embert ülteti! (Jel 14, 9-12). Csak azok menekülnek meg, akik állhatatosan megtartják Isten (és Egyháza) parancsait és hűek maradnak Jézushoz. Azok, akik a „vadállat” képét imádják Isten helyett, és felveszik nevét a 666 számmal, örökre elvesznek. (vagyis elkárhoznak!).

„Semmiképpen el ne ámítsanak titeket, hiszen előbb be kell következnie az elpártolásnak (meg kell jelenjen a Hamis Egyház, élén az ellenpápával, aki tulajdonképpen a Hamis Próféta, és az új tan), és nyilvánvalóvá kell lennie a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki Isten fölé emelkedik és mind a fölé, ami szent. Sőt Isten templomában foglal helyet, s azt állítja magáról, hogy Isten.” (2 Tessz 2, 3-4) (az Antikrisztus). Bármilyen borzalmasak voltak (a diktatúrák és) a diktátorok, az utolsó nagy diktátor, aki a világot (rövid ideig) uralni fogja az új eljövendő világrendben, még rettenetesebb lesz, és túlszárnyalja a világ eddigi diktátorát.

A legtöbb mai kortársunk egyáltalán nem tudja elképzelni a Pál által leírt szituációt. (Pedig jelenleg) Ezen a bolygón szellemi világháború folyik, ami a legtöbb ember számára észrevétlen. Ez a Föld nem szórakoztató bolygó, ahogy a béke és a jólét utolsó évtizedeiben megszokták és hitték legalábbis a földbolygó nyugati felén és a fejlett országokban. Ez a világ bizonyítási hely Isten mellett vagy Isten ellen! Isten és parancsai vagy az Antikrisztus (parancsai), aki Sátán földi képviselője, aki minden jel szerint meg fogja mutatni magát a Földön. Földi követői már évek óta itt vannak, hogy előkészítsék jövetelét! Természetes, hogy a modern, felvilágosult emberek nehezen hiszik el ezeket a szavakat. (mert hitetlenek, vagyis nem jutottak el a hitre, kész csoda, hogy az évtizedes ateista nevelés, agymosás ellenére még máma vannak emberek, akikben van igaz hit és szerinte élnek, mások, még fiatalok is eljutnak az igaz hit kapujához, befogadják és belépnek az Isten Földi országába, vagyis az Egyházba).

Szent Nílus jövedölése

Meglepő, milyen pontosan és találóan tudtak az Istentől kiválasztott emberek a jövőbe látni. Szent Nilus próféciái mutatják, hogy ő már 1600 évvel ezelőtt előre megjósolta mai társadalmunkat. Mint egykori konstantinápolyi prefektus, 390 körül élt Sinában:

„A 20. század közepén, amikor közeledik az Antikrisztus ideje, elsötétedik az emberek esze a testi szemléletmód miatt. Az a kor jellemzője, hogy elfordulnak Isten parancsaitól, és leértékelődik az emberi méltóság. A férfiakat és a nőket alig lehet megkülönböztetni egymástól, gyalázatos, illetlen ruházatuk és hajdivatjuk miatt. Már nem tisztelik a szülőket és az idősebb embereket. Eltűnik a szeretet. A keresztény pásztorok, püspökök és papok elsekélyesednek. Képtelenek megállapítani, melyik a helyes és melyik a rossz út! A szokásjogok és az egyházi tradíciók megváltoznak.

Jaj a keresztényeknek, akik elveszítik a hitüket, mert már senki nincs, aki mutassa nekik az igazság fényét. Az a kevés, aki hű maradt, visszavonul a világtól, és szent menedékhelyeken jönnek össze. Mindenütt akadályokba ütköznek. (Ez már karnyújtásnyira van, mert mi, akik felismertük az idők jeleit, eseményeit, kevesen vagyunk, a „hivatalosan” megnyilatkozók előtt kegyvesztettek, eretnekek, üldözöttek lettünk, jól lehet egyetlen bűnünk, hogy határozottan ragaszkodunk a hiteles egyházi tanításokhoz, és a modernkedőkkel nem akarunk egy tálból cseresznyézni. Így titokban, vagyis zárt, megbízható körben találkozgatunk időnként, hogy kölcsönösen megerősíthessük egymást és felkészüljünk a „nehéz idők eseményeire” idejében, és egyúttal mintegy előőrsöt képezzünk a hűséges papjain számára, amikor majd a közeljövőben bekövetkezik az általános „hitehagyás” vagyis az Egyházszakadás, amint meg volt jövendölve).

Abban a korban az emberek a Föld egyik végéből a másikba tudnak beszélni egymással. Mint a madarak, repülnek a levegőben, és mint a halak, lemerülnek az óceánba. Amikor idáig jutottak ezek a szegények, az életüket kényelemben élik, de azt nem tudják, hogy ez a Sátán álnoksága…

Ki vagy mi az Antikrisztus?

Ma, az ún. Felvilágosult korban, az alakja éppúgy, mint a Sátán megléte, a maradiak egyfajta rémmeséje, és a mesevilág alakjai közé sorolják. Az Antikrisztus fogalmával kapcsolatosan három megkülönböztetést kell tenni: „antikrisztusi gondolkodás”, „antikrisztusi működés” és végül, „az Antikrisztus hús és vér valódi személye”.

Az antikrisztusi gondolkodás és cselekvés szellemileg mindig létezett. (pontosabban fogalmazva, Lucifer lázadásától kezdve). Pál, akit megvilágosított a Szentlélek, előre látja az évszázadokat. Tudja, ki tartóztatja fel a Sátán fiát. A PÁPA, a szikla, akit a végső időkben félre állítanak, és ekkor lesz látható az emberek számára az Antikrisztus. (Szentatyánk, XVI. Benedek „lemondása” ennek világos jele, esete, bizonyítéka, még csak kis idő, és az értő szívűek meggyőződhetnek róla, a többség sajnos felületes hite és ismeretei miatt vak marad még egy ideig – ez annak a következménye, hogy a magán kinyilatkoztatásoknak nem szenteltek kellő időt, feleslegesnek vélték).

Az Antikrisztusnak ez a titokzatos lénye meghatározó alak, aki a Szentírás szerint az idők végén lép színre, és a világot rövid ideig hatalmába fogja tartani. A Sátánnak ez a szellemi fia valószínűleg ma már él, s arra vár, hogy elérkezzen az ideje. (Az Igazság Könyve már pontosabban fogalmaz, ügynökei már csak az utolsó simításaikat kell elvégezzék, beleértve a Hamis Próféta tevékenységét is, és szabaddá válik az útja a „bemutatkozására”). Sok híres szentnek már évszázadokkal ezelőtt voltak víziói, kinyilatkoztatásai és látomásai az Antikrisztus személyéről, és be is számoltak ezekről.

Origenész (254)

Ha az idők vége közeledik, Isten egy nagy prófétát küld (Illés), hogy az emberek visszaszerezzék az istenhitet. Csodái és hatalma által sokakat vissza fog vezetni Istenhez. (Ellenben az Antikrisztus) Istennek fogja nevezni magát, és el is várja az emberektől, hogy annak tartsák. Olyan szenvedés és szorongattatás fog uralkodni, amilyet a világ kezdete óta még nem láttak!

Damaszkuszi Szent János (754)

Az, aki a világ végén tűnik fel, Antikrisztusként válik ismertté. Anyja azt állítja, hogy szűzen hozta világra. Az egyik tengertől a másikig terjed uralma. Házasságon kívül született gyermek lesz, aki teljesen a Sátán uralma alatt áll. Isten, aki tud erről a hihetetlen, jövendő perverzióról, megengedi az ördögnek, hogy ez a bűnös fogantatásból született, a teljes uralmat megszerezze.

Bingeni Szent Hildegard (1179)

A romlás fia a világ végén jelenik meg, és rövid ideig uralkodik. A végső időkben fog érkezni. Nem maga a Sátán lesz, hanem egy ember! Anyja egy romlott nő, akit az ördög hatalmába kerített, és prostituáltként élt a sivatagban… azt állítják, hogy Istentől természetfeletti módon szülte fiát, úgy, ahogy a legszentebb Szűznél volt. Különböző titkos helyeken nevelkedik, és rejtekhelyén marad, amíg fel nem nő. Azt hirdeti magáról, hogy ő a világ megváltója. Különösen a zsidókat akarja meggyőzni arról, hogy ő az Isten küldte Messiás.

Svéd Szent Brigitta (1373)

„Az Antikrisztus, mint Krisztus, a nőiesség legmagasabb fokából (szűz) jön világra, de a legalantasabb erkölcsből. Már a születésekor csodagyerek. Anyja egy átkozott asszony lesz, aki azt állítja, hogy érti a szellemi dolgokat, és az apja egy átkozott férfi lesz, akiknek egyesüléséből, Isten beleegyezésével, az ördög fogja létrehozni. 1980-ban a gonoszok már átveszik az uralmat!” (ez a határozott és pontos idő ne tévesszen meg senkit, mi nem látunk a színfalak mögé, de az eseményekből következtethetünk. A háttér hatalom létében, tevékenységében még máma is nagyon kevesen hiszünk, fogadjuk el tényként. A Jelenések könyvének 12. és 13. fejezeteit a Kék könyvben eléggé konkrétan és világosan felvázolta a Szűzanya. A Napban Öltözött Asszony jelének 70 000 – hetven ezer ember volt a „szemtanúja” 1917. 10. 13-án. A Vörös Sárkány színre lépett a „Nagy Októberi Szocialista Forradalom” győzelmével, majd átadja hatalmát, erejét a tengerből feljövő „fenevadnak” – szabadkőművesség – amelyet támogat a „szárazföldi vadállat” – egyházi szabadkőművesség – tevékenységüknek hatékonyságát tapasztaltuk (-juk) a saját bőrünkön, előbbiekét az EU – Brüsszel közvetítésével, utóbbiakét Ferenc (ellen)pápa? tevékenységei, megnyilatkozásai által.).

Johanna Royer, Nativitas nővér néven is ismert (1798):

„Az igazi szörnyűség és nyomor az Antikrisztus uralmának idején következik be, mely kb. Három és fél évig tart. Az Antikrisztus érkezése idején megjelenik egy hamis vallás (egy Hamis Egyházban), amely tagadja az Egyház Istentől való eredetét. Ez fogja előidézni a legnagyobb egyházszakadást, amely valaha ismert volt. (Ez a szemünk előtt bontakozik ki, sajnos az egyházi szabadkőműves „forgatókönyvre” csak kevesen figyelünk fel, ezért Ferenc pápa? nyugodtan megismételheti Nagycsütörtöki bravúrját, egy másik börtönben mos lábat „BŰNÖZŐKNEK”! Egyeseknek – a Hamis Egyháznak – olyan pápájuk van, aki nem tud különbséget tenni a „bűnözők” és a hűséges „tanítványok” között? – székhelye a „Szent Márta ház”! Tehát követőitől sincs mit elvárjunk! Mi, a kettősök, tudjuk amit az apostolok, eljött a „gonoszság órája”, Júdás elárulta Mesterét, elfogták. Szentatyánk, XVI. Benedek emeritus pápánk a „Vatikán fogja”, majd az események további alakulása feltárja a „titokzatos fátylat”, nincs okunk az aggodalomra, minden Isten tervei és akarata szerint történik, a mi dolgunk, hűségesnek maradni mindhalálig!)

A PRÓFÉTÁK

Aki a múlt, a jelen és a jövő világtörténelmét meg akarja érteni, annak a bibliai történeteket, közléseit és a próféciákat összefüggésében kell ismerni! Aki mindezt intellektuális, racionális módon akarja megtenni, annak keserűen csalódnia kell, mert az igazi megértés csak a Szentlélek állandó segítségével lehetséges! (Azzal, hogy a média ontja magából a „racionális lángelmék”, „katedrák”, „guruk”, „beavatottak” termékeit, beleértve az egész skálát, amelyet a Sátán saját szolgálatába állított, nem változtat a lényegen, egyetlen Igazság és Isten létezik, Aki Szentháromság!) Ha Isten népe történetében, akár az Ó-, akár az Újszövetség Izraelében, a kereszténységben, fontos eseményeket akarna és akar véghezvinni, mindig kiválaszt eszközöket, embereket, hogy ezeket előzőleg bejelentsék. Számtalan példa van erre Páltól kezdve… (napjainkig, beleértve a magán kinyilatkoztatásokat is, ha már megszoktuk és használjuk ezt a „mű szót”, amelyet az egyházi szabadkőművesség „kreált”, hogy tudatosan tompítsa az Isteni beavatkozás tényét, hatását! )

„Valóban az Isten nem tesz semmit anélkül, hogy szándékát el ne árulná szolgáinak, a prófétáknak. Ki ne félne, ha ordít az oroszlán? Ki ne jövendölne, ha szól az Úr, az Isten? (Ámosz 3,7). Pál azt mondja, hogy az Egyház az apostolokra és a prófétákra épül, de ezen nemcsak az Ószövetség prófétáit értette, hanem az Újszövetség és a kereszténység prófétáit is. XVI. Benedek pápa annak idején a Hittani Kongregáció kardinálisaként egy interjúban azt mondta, hogy sokáig valóban azt hitték, hogy csak az Ószövetség prófétáira gondolt Pál, de ma már világos, hogy korunk, a kereszténység prófétái is ide tartoznak.

Mindegyik (próféta) elég bátor volt ahhoz, hogy az igazságot kifejezésre juttassa. Ez az az erény, amit az Ég a ma apostolaitól is elvár. Az igazságot pironkodás és félelem nélkül kifejezésre juttatni, és vállalni a próféta-hivatást! Az erőt és a bátorságot Isten megadja hozzá! (Ne feledjük). A világ fölötti uralom, illetve az egész emberiség fölötti uralom elérése már ősrégi kísérlet. Az egykori és a mai kortársaknak alig van sejtésük arról, hogy magas rangú politikusok és egyházi személyek ezen dolgoznak, és a kísérlet végeredményétől talán fogalmuk sincs, pedig ősrégi törekvés és ravaszul kitervelték. (Sátáni sugallat, kapcsolat, vagyis vezetés által, eszközei a szabadkőművesség, beleértve az egyházit is!)

Befejezésül idézem a „Zsolozsmáskönyv hívek számára”, OMC Könyvkiadó, Bécs 1986 – nem hivatalos fordítás – Olvasmányát: „Megbízhatók a prófétai (és a hiteles magán kinyilatkoztatások) jövendölések, amelyeknek birtokában vagyunk: (Szentírás, Kék könyv és az Igazság Könyve) jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító mécsesre, amíg föl nem virrad a nappal és a hajnalcsillag (Szűz Mária) föl nem kél szívetekben!” 2Pt 1, 19.

Testvéri szeretettel Z. I. Áve Mária!

Az Én KÖNYVEM!

„Elfogadom hódolatotokat, feljöttetek ide szentélyembe, hogy égi Édesanyátoknak köszönetet mondjatok könyvéért. (a Kék könyvről van szó, amelynek címe: A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz. Ezen a néven vált ismerté és terjedt el az egész világon, mert az egyházi szabadkőművesség az első kiadások után, hamar felismerte, gyorsan cselekedniük kell, hogy a papok figyelmét hatékonyan el lehessen terelni a könyvről, nehogy sokan csatlakozzanak a Máriás Papi Mozgalomhoz. Az eredeti címe pár évig ez volt: „Szűzanyánk szól az Ő szeretett papjaihoz!” Felszólították Gobbi atyát – (a Hittani Kongregációban beépített ügynökeik által) – változtassa meg a címét, az engedelmesség nevében. És Ő megtette. Ebben talán tévedett, Ő vagy lelkivezetője? Pilátus feleletét kellett volna idézni: „Amit írtam, azt megírtam!” Jn 19, 19-22; A szavak felcserélésével, egy összetett szó kihagyásával – szól az Ő – másik beiktatásával – fiaihoz – a lényeget el lehet tusolni. Itt tetten érhető az ördögi gonoszság „intelligenciája!” Azt akarták elérni az akkori „illetékesek”, a mai utódaik már sokkal sikeresebben lavíroznak a zavarosban, a „paradigma” módszert tökéletesnek vélik! Bővebben lásd e fiók korábbi 2013. 12. 09. feltett megnyilatkozást: „James Fannan atya hozzászólása a (Hittani) Kongregáció nyilatkozataihoz…”. Mi máma legalább vonjuk le a tanulságot, legyünk éberek, tegyük górcső alá a „felülről jövő” „modern utasításokat” .)

Mily sok nehézséggel találkozott „könyvem”, de mily sok jót is tett már a világ minden táján. Most már sok nyelvre lefordították! Ez volt annak eszköze, hogy égi Édesanyátok hangját, anyai szabadító tervem megnyilatkozását és a felhívást, hogy jöjjetek mindnyájan és gyűljetek Szeplőtelen Szívem menedékébe, sok szeretett fiam szívébe, lelkébe eljuttassa.

Hogyan olvassátok ezt a könyvet?

A gyermek egyszerűségével, aki anyjára hallgat! Nem kérdezi, miért beszél, hogyan beszél, vagy hová vezetnek szavai. Szereti anyját és meghallgatja: megteszi, amit mond. Boldog a gyermek, mert érzi anyja vezetését és felvilágosítását, az Ő vezetésével és szavai nyomán fejlődik napról napra! Nálatok is így legyen, Olvassátok egyszerűségben, anélkül, hogy sok problémát keresnétek benne: hogyan beszélek, miért beszélek, hol beszélek.

Engem csak az érdekel, hogy éljétek, amit nektek mondtam. Akkor átmelegszik szívetek a szeretettől és lelketeket bevilágítja fényem. Bensőleg alakítalak át titeket, naponta rávezetve arra, ami kedves Jézus Szívének! Ha Nekem ajánljátok magatokat, elfogadlak úgy, amilyenek vagytok, korlátozottságotokkal, hibáitokkal és bűneitekkel, törékenységetekkel. De azután naponta alakítalak, míg rá nem vezetlek arra, hogy megfeleljetek terveimnek, amelyet Isten bízott Szeplőtelen Szívemre!

Mit mondok könyvemben?

Egyszerű, szép, de nehéz (ó, mily nehéz) utat mutatok, amelyen haladnotok kell, ha a felajánlást élni akarjátok. Megtanítalak, hogyan kell élni, rávezetlek ténylegesen arra, hogy Velem éljetek! Oly dolgokat mondok nektek, amelyeket leginkább szívemen viselek, mert az megegyezik azzal, amit Jézus mondott nektek az Evangéliumban. Ezt ma a kicsinyek egyszerűségével, a vértanúk tüzével és a bátor hitvallók hűségével szószerint kell élni!

Így felszólítalak az imára, a bűnbánatra, az önmegtagadásra, az erények gyakorlására, a bizalomra, a reménységre és az egyre tökéletesebb szeretet gyakorlására! Ez az, amit nektek mondani akartam. Ne torpanjatok meg a jövendöléseknél, amelyeket nektek ajándékozok, igyekezvén megértetni veletek az átélt időket. Mint Édesanyátok, jelezem a veszélyt, amelynek ki vagytok téve. És csak azért jelzem a bekövetkező fenyegetéseket és mindazt a bajt, ami megtörténhet veletek, mert így még elkerülhetitek. Isten igazságosságának tervét mindig megváltoztathatja irgalmas szeretetének ereje. Még ha előre jelzem is a büntetéseket, jegyezzétek meg, hogy mindezt minden pillanatban megváltoztathatja imátok és engesztelő vezeklésetek ereje!

Ne mondjátok ezért: „Nem következett be, amit megjövendöltél”, hanem Velem együtt köszönjétek meg a mennyei Atyának, mert feleletül az imára és a felajánlásra, a ti szenvedésetek és sok gyermekem roppant szenvedése még elhalasztotta igazságosságának idejét, hogy felvirágozhassék nagy irgalmassága (…)” (K. k. 1984. 01. 21.)

Tehát a lényeg ugyanaz, tetté, életté váltani az Evangéliumot, függetlenül a jelenési helytől, legyen az Szőkefalva, Medjugorje vagy éppenséggel a Kék könyv üzenetei, de vigyázzunk, mert az Igazság Könyve tartalmazza a záró akkordot!

Jeleim!

„Szeretett fiaim, elfogadom azt a rózsafüzért, amelyet oly sok szeretettel és annyi buzgósággal imádkoztok együtt. Mint Édesanyátok, meg akarom mondani nektek, hogy együtt vagyok itt veletek és az a szobor, amely itt van, engem képvisel. (általában a Cönákulumainkon mindig jelen van a Szűzanya „Fatima” kegyszobra, a Kék könyvünk külső borítóján is látható, Gobbi atya jobbján.) Minden szobrom jelenlétemnek jele és égi Édesanyátokra emlékeztet. Ezért tiszteljétek és oda helyezzétek, ahol nagyobb tiszteletre nyílik lehetőség.

Ahogy egy kedves ember fényképét nézegetitek, mert emlékét és alakját fölidézi, ugyanúgy szemléljétek szeretett égi Édesanyátok minden képét, mert mindig emlékeztet köztetek való különleges jelenlétére. (a mi kis házi oltárunkat is igyekszünk amikor csak lehet friss virágokkal díszíteni).

Mily nagyon fájdalmas nekem az a tény, hogy oly gyakran eltávolítanak a templomokból; olykor egy folyosóra viszek ki, mint valami játékszert, máskor egész hátul állítanak fel a templomban, úgy, hogy senki nem tisztelhet gyermekeim közül. Az is jele annak, hogy mennyire szeretem a képmásaimnak nyújtott helyes tiszteletet, amit ezen a kis szobron keresztül teszek. Hármas jelet adok nektek! Szemem jelét, amely hirtelen megelevenedik, arcom színét, amely elváltozik, és szívemét, amely illatot áraszt, hol gyengén, hol erősebben.

A jellel, amelyet szememmel ajándékozok nektek, szeretném kifejezni, hogy égi Édesanyátok soha nem tekintett rátok még ilyen irgalmas szemmel, mint ezekben az időkben. Nincs messze tőletek: ismeri minden jelenlegi nehézségeteket, az átélt nehéz pillanatokat, a reátok váró szenvedéseket, s a nagy keresztet, amelyet viselnetek kell. És ezzel a szemmel mindenkit látok: a távollévőket, az istenteleneket, a kábítószer rabjait, szegény bűnös gyermekeimet. Olyanoknak ismerem őket, amilyenek, segítek rajtuk, jó útra vezetem őket: vissza Istenhez, a megtérésre, a böjtre, a vezeklésre!

Kiváltságos módon tekintek reátok szeretteim, akik anyai tetszésemre vagytok. Mindenekelőtt reátok tekintek Papi Mozgalmam szerettei, akik örömet okoztok nekem. Reátok tekintek és megvilágítalak szépségemmel. Bennetek hagyom tükröződni égi tisztaságomat. Legyetek tisztaságtok által liliomok, illatotokkal rózsák, és kicsinységetekkel ciklámenek, fonjátok ebből a szeretet koszorúját, amely fájdalmam töviskoszorúját fogja kivirágoztatni.

Arcom színének változásával jelzem, hogy mindenki számára Édesanya vagyok, hogy minden szükségetekben részt veszek, örömetekkel örülök, de számos szenvedéseteket is elszenvedem. Ha megelégedett az anya, és örvendezik, látjátok mint pirul ki arca. Ha a gyermek sorsa miatt aggódik, látjátok, hogy arca egészen elsápad. Ha ez vonatkozik egy földi anyára, akkor velem is ez történik meg. Emberi és anyai jeleimmel elmondom nektek, hogy valóban részt veszek életetek minden pillanatában. Ha szenvedtek, szenvedek, ha örültök, örülök, ha jók vagytok, örömtől repesek; ha szerettek Engem, örömömben kipirulok.

A jellel, amit a gyengébben vagy erősebben árasztott illattal adok, megmutatom, hogy mindig közöttetek vagyok, de leginkább akkor, amikor legjobban rászorultok. Ha nem érzitek az illatot, vagy csak egészen enyhén érzitek, az nem azért van, mert nem szeretlek, vagy mert rosszak vagytok. Az Édesanya irgalmas szeretete azok felé fordul, akik leginkább rászorulnak. Értsétek meg most, miért fordul anyai együttérzésem a bűnösök felé: mindenki felé, – de kiváltképpen a távollévők felé, akik leginkább rászorulnak az isteni irgalmasságra.

Amikor Fatimában megjelentem, arra tanítottalak, hogy így kérjétek Jézust: „Vígy minden lelket a mennybe, de különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.” Mindegyiket szeretem bűnös gyermekeim közül, főleg a legtávolabbiakat, akiknek biztos anyai menedéke Én vagyok. Nézzetek irgalmas szememre, a fájdalom és az együttérzés könnyeit hullatja. Oly sok helyen adom ezt a jelet; bőségesen ontom könnyeimet, sőt olykor még véres könnyeket is!

Hogy éreztessem jelenlétemet és életeteknek biztos támaszt nyújtsak, hogy ebben a szorongattatásban, amelyben éltek, örömre és bizalomra indítsalak, továbbra is adom a világ sok részén anyai üzeneteimet. Ez annak biztonságérzetét adja, hogy követlek és veletek vagyok, hogy veletek élek, nektek minden dolgot előkészítek és a tisztulási idő nehéz útján kézen fogva vezetlek. Anyai jelenlétemre figyelmeztet az a sok jelenés, amely még a világ sok táján történik. Igen, ebben az időben megjelenek Európában, Ázsiában, Afrikában, Amerikában és a távoli Óceániában. Az egész világot köpenyem alá rejtem.

Rendkívüli jelenlétem a végső ütközetben, mely köztem és Ellenfelem között folyik, azt adja tudtul nektek, hogy győzelmem már megkezdődött. Szeretett fiaim, nagyon szeretlek benneteket! Kérem tőletek, kiknek oly sokat adtam, hogy még jobban szeressetek! (…)” (K. k. 1984. 01. 24.)

Nektek szóló ajándékom!

„(…) Az élet minden részletét számotokra az isteni Gondviselés és mennyei Édesanyátok határozza meg: a szenvedés pillanatait, a lelki megpróbáltatásokat és a belső nehézségeket, az öröm, a vigasztalás, a rendkívüli buzgóság pillanatait és a Velem töltött pillanatokat. Minden Isten ajándéka számotokra, amelyet Jézus égi Édesanyátok Szeplőtelen Szívén keresztül ad. Ezért ez az Én ajándékom is!

Amikor Szívem megnyílik, mely tele van kegyelemmel és szeretettel, kiárasztja bátorító és vigasztaló anyai szeretetemet. Mi más lenne anyai gyengédségem megnyilatkozása, szeplőtelen szeretetem áradata, mint ajándék, amit nektek adok? Az Édesanya feladata, hogy ezt az ajándékot gyermekeinek mindennap előkészítse. Mindenki számára. A legtávolabbiaknak ez az irgalom és megbocsátás ajándéka; a bűnösöknek fájdalmas ajándék, mely visszahívja őket a jó útra; oly sok szenvedő számára az együttérzés és a vigasztalás ajándéka; az összes halálrakészülőnek a támasz ajándéka, hogy jól fejezzék be életüket itt a Földön és megnyissák a reátok váró élet aranykapuját.

Nektek szóló ajándékom, szeretteim, kiváltságos szeretetemből fakad. Ez abban fejeződik ki, hogy minden ügyeteket elrendezem és napotok folyamán minden helyzetet előkészítek, mint gyönyörű kézimunkát, amit égi Édesanyátok keze szőtt. Az, hogy együtt lehettek, hogy elmélyedtek az imában, hogy sokszor mondjátok imámat, a szent rózsafüzért, és egymást kölcsönösen szeretitek – gyengeségeitekkel és emberi nyomorúságotokkal együtt – , ez mind Szeplőtelen Szívem ajándéka.

Haladjatok mindig együtt, fogjátok kézen egymást testvérként, akik együtt imádkoznak, együtt szeretnek, együtt örülnek és együtt szenvednek. Most elárultam tervemet, amelynek tökéletes egységben kell testet öltenie. Szeplőtelen Szívem egyik ajándéka – igen, egyik rendkívüli ajándéka . a könyv is, amely üzeneteimet tartalmazza!

Könyvemben már mindent elmondtam, amit tudnotok kell. Ha értetek olvasásához, megtalálhatjátok itt egész tervem előkészítését, fájdalmas megvalósítását és fényes győzelmes beteljesedését. Olvassátok, szeretett fiaim, elmélkedjetek rajtam éljétek! Ne kételkedjetek! Én szólok hozzátok! E szavakon keresztül Én vagyok jelen és Én nyilatkozom meg !!! Csak később fogjátok anyai üzenetem értékét felismerni. Szeplőtelen Szívem ajándéka az előttetek felfedett terv.

Ha hozzátok szólok, a ti emberi szavaitokat használom, de amíg ti a földi életetekből fakadó tapasztalataitok alapján beszéltek, Én a Mennyország fényén keresztül szólok hozzátok. Fiam, Jézus Szívében és a Szentháromság mélységes titkában egyetlen létező valóságként tevődik össze minden.

Ez a létező valóság, igazi életközösségben köti össze a jelent, a múltat és a jövendőt; az égben örvendező és diadalmaskodó Egyházat, a tisztítóhelyen szenvedő és tisztuló Egyházat és azt, amelyik még a ti szegény földötökön mint zarándok küzd! Ennek a bennünket most egyesítő isteni közösségnek látomásában mindig az örökkévalóság fényében szólok hozzátok, úgy, hogy számomra nincs különbség a mennyországban élő, a tisztítótűzben lévő, vagy még a Földön vándorló gyermekeim között!

Ezért mellettetek látom Mozgalmam sok kiváló tagját – a ti testvéreiteket, akik az Én szeretteim, és már megérkeztek ide, szép harmóniát alkotva. Érezzétek magatok mellett a már ideérkezett paptestvéreteket, hisz ők mindenkor Mozgalmamhoz tartoznak. Tekintsétek őket Mozgalmam élő, cselekvő, veletek küzdő tagjainak, akik irányításommal harcolnak. Szeplőtelen Szívem ajándéka az Egyház számára e (Máriás Papi) Mozgalom! EZ EGYEDÜL CSAK AZ ÉN MŰVEM! (Gobbi atya, és mi mindannyian, csak a „legalkalmatlanabb eszközök” vagyunk Szűzanyánk kezében!).

Tizenegy éve (most már negyven kettedik éve!) terjesztem a világ minden táján: fiakat hívok, és Ők válaszolnak! (a mieink, Erdélyből „vastagnyakú székelyeknek” bizonyultak – mostanáig süketek és vakok voltak, beleértve a későbbi Szőkefalvi valamint az utolsó „próféta” – MDM üzenetekkel kapcsolatos „hivatalos” magatartásukat is! Vajon azok is maradnak, elszalasztják az utolsó órában történő meghívást is? és akkor beteljesedik rajtunk a 81 (80) Zsoltár 12vs: „De népem nem hallgatott szavamra, Izrael nem igazodott akaratomhoz”. 13vs: „Ezért rá hagytam őket kemény szívükre, hadd menjenek csak saját fejük után”, és akkor viseljük a következményeit, mindannyian, a korábbi mulasztások példájára? Tény, hogy már nincs sok idejük az ébredésre! A „magyar küldetésből” csak közreműködésünk által lehet valami, sült galambok várásával éhen fogunk halni, délibábokat kergetve!)

Tizenegy éve valósítom meg a szeretet és az irgalmasság mesterművét Szeplőtelen Szívem diadalára! Minden, amit nektek mondtam, szó szerint meg fog valósulni: az Egyház egyre inkább meg fogja érteni, hogy Szeplőtelen Szívemnek mily nagy ajándéka a Máriás Papi Mozgalom, mert ezzel is állandó jelenlétem bizonyosságát és édesanyai oltalmamat akarom nyújtani.

Az új pünkösd lesz Szeplőtelen Szívem legnagyobb ajándéka! (de ne feledjük, előtte át kell menni a „keresztúton, fel a Golgotára, keresztre feszítés, halál, sírba tétel, feltámadás, és majd utána…). Ahogy az apostolok – együttes imában Velem – a jeruzsálemi Cenákulumban előkészítették az első pünkösd idejét, úgy nyerhetitek el ti is, végső idők apostolai, Szeplőtelen Szívem Cenákulumában (és így azokban a Cenákulumokban, ahol imádkozva összejöttök) égi Édesanyátokkal együtt a Szentlélek új kiáradását.

A Szeretet Lelke lesz, aki hatalmas, tüzes kegyelmi erejével megújítja alapjaiban az egész világot! Ő lesz az, a Szeretet Lelke, aki nagy szentségének és világosságának erejével Egyházamat új fénybe öltözteti úgy, hogy alázatossá és szegénnyé, az Evangéliumhoz hűségessé és tisztává, irgalmassá és szentté teszi.

A Szeretet Lelke lesz, aki számtalan szenvedés tüzében megújítja az egész teremtést, hogy ismét ez legyen Isten kertje, az új Paradicsom a Földön, ahol Jézus mindig veletek lesz – mint fénylő Nap, amely mindent beragyog sugaraival!” (K. k. 1984. 01. 28.)

Vigyázat, Új Ég és Új Föld, valamint ragyogó, tündöklő Eucharisztikus jelenlétről van szó, és ennek beteljesedésében a „Nagyfigyelmeztetésnek” felbecsülhetetlen szerepe van, tehát ki-ki saját lehetőségei szerint a legjobban törekedjék felkészülni, mert a végén „elragadtatunk”, pontosabban fogalmazva „átváltozunk” , ez a világ a „felismerhetetlenségig meg fog változni”, a szétválasztás most már elkezdődött, a Hamis Próféta színrelépésével, trónfoglalásával a Hamis Egyház már valóság, Ők elpártoltak az Igazságtól, számunkra egy lehetőség maradt: „fussatok ki belőle Én népem!” Minden fel lett tárva, a részleteket a MDM üzenetek megvilágítják, a többi kinek-kinek személyes döntésén, hozzáállásán múlik.

Jönnek a „nehéz idők”, nagyon megrázó eseménysorozatok, az Antikrisztus fellépésével, a globális összeomlással, a harmadik világháborúval, van prófécia, amely megnevezi a belekeveredő országokat, köztük Romániát is. Csupán az a kérdés, a Román (vagy a Magyar) hadseregben a szabadkőműves politikai és vallási elit – ők az igazi háttér hatalom (Jel 13, 1-18.) – NATO érdekeiért magyar vért is kell ontani, pontosabban fogalmazva muszáj gyermekeink, testvéreink fel és oda áldozása a globalista célkitűzésekért a Hamis Próféta és az Antikrisztus oltárán? Szerintem NEM! Máma időszerűbb mint valaha a: „NE ÖLJ!” , parancsot betartani, egyetlen kivétel létezik, az önvédelem, amit a saját személyes javaink, szeretteink érdekében, védelmében tehetünk. Mert aki öl, halálos bűnt követ el, és ha ebben az állapotában éri a halál elkárhozik, az, hogy „felsőbb” parancsra teszi, nem mentség. A másik lényeges szempont az, hogy nehéz lesz hiteles katolikus papot találni, mert sajnos azok akik könnyen kéznél lesznek, a „sereg rendelkezésére” azok kivétel nélkül mind eretnekek, vagyis olyanok lesznek, akik elveszítették az igaz hitet, vagy nem is rendelkeztek vele, röviden – eretnekek – nincs lelki hatalmuk. Éppen ezért figyelmeztet az Úr Jézus üzeneteiben arra, hogy „éljünk halálra készen” , vagyis nagyon fontos, hogy vigyázzunk, maradjunk mindig a „megszentelő kegyelem” állapotában, mert akkor ha fölöttünk atombomba robban is, testünk pillanatok alatt hamuvá válik, a lelkünkre nincs hatással, azt csak a bűn, a halálos bűn tudja tönkre tenni, pontosabban jutatja a pokolba. Nincs politikai alakulat, szövetség amelyik ezt hivatalosan felvállalja, – ha alakulna is, hamar felszámolnák – hogy képviselje azokat, akik lelkiismereti okokból nem vonulnak be katonának, nem fognak fegyvert. Látjuk az Ukrajnai példából. A Jehova Tanúi ezt régóta képviselik, vállalják a következményeit!

A Katolikus Egyházunktól nem várhatjuk el, mert még az „abortusz törvény ellen” sem olvastam egyetlen hivatalos petícióról, még kevésbé, hogy békés tüntetésre, nyílt állásfoglalásra bátorítottak volna valakit. Legalább az RMDSZ Kereszténydemokrata Platform kezdeményezésére, még akkor sem, amikor az elnöke katolikus volt, a vezető testületben pedig „atya” is volt, diszletnek! A jelenlegi helyzetet nem ismerem és nem is érdekelnek – befejeztem a politizálással – szememben megalkuvó haszonleső nemzetárulók! A „cégér” csak a keresztény voksok begyűjtésére szolgált! Majd az Igazságos Bíró előtt számot adnak tetteikről, hamarabb mint gondolnák! Akkor mi a megoldás? Szervezkedjünk függetlenekként, politikától, Egyháztól, hithű keresztényekként? IGEN! Mégpedig idejében! Erre buzdítnak az Igazság könyve üzenetei is. Sőt maga a Szentírás is. Aki „sziklára” épít, háza kiállja az idők viharát! A „szikla” a mi Urunk, Jézus Krisztus és Tanítása! Aki ezt lelkiismerete szerint tetté váltja, a saját választása szerint, követi saját döntésének útját, vállalja következményét, abban a tudatban, bizonyosságban, hogy nincs egyedül, sem lelkileg – vele van Emánuel, sem fizikailag – mert vannak testvérei, sorstársai, akik hasonlóan döntenek, és vagyunk mi édesapák, édesanyák, testvérek, nagyszülők, akik szolidaritást vállalunk ügyükért, sőt imáinkkal ostromoljuk az egek Urát, a Mindenható Istent, a Teljes Szentháromságot, hogy minél hamarabb vessen véget a Gonoszság uralmának a Földön, és jöjjön el az Új Ég és Új Föld, vagyis az Új Paradicsom.

Konkrétan mit tehetnek azok, akik késznek vélik magukat az ellenállásra? Először is ki-ki saját lelki képességét, szintjét mérje fel, és ezt szedje rendbe, pótolja hiányos vallási ismereteit, saját hitfelekezete szerint elsősorban. Felszínes hittel és vallási ismeretekkel belevágni kész tragédia! A katolikusok készüljenek imával, elsősorban a rózsafüzér elmélkedő végzését sajátítsák el, majd a heti böjtöt kenyéren vízen, legalább péntekenként, továbbá, legalább egy órai éjszakai virrasztást – hetente – lehetőleg 00 – 03 között, ebből ajánlatos választani. Senki ne számítson arra, hogy ez irányba talál lelki vezetőt, szerintem ez kizárt, már most is kevesen vannak azok akik a teljes és hiteles katolikus tanítást hirdetik nyíltan. Tulajdonképpen csak két lehetőség közül lehet választani: vagy nyíltan megtagadni a bevonulást és vállalni a börtönt, esetleg a kivégzést, vagy előkészíteni a terepet idejében és bujkálni, nagyon megbízható személyek segítségével. Lebukás esetén számolni a következményekre. A lényeg az üdvösség, „ne féljetek attól, aki csak a testet tudja megölni, megkínozni”, ezeket a Fiaimmal is több alkalommal átbeszélgettük. A döntés az övék lesz, ha majd eljön az idő, egyelőre még fiatalok. Az, hogy bevonulj és alkalomadtán kinyírj pár tisztet, úgy áldozd fel magadat, szintén gyilkosság. Tulajdonképpen mind a két fél: az USA és NATO csatlósaival – Oroszország Kínával és csatlósaival a Sátán öldöklésre előkészített eszközei. Nekünk nincs mit keressünk egyik táborában sem! Számunkra csak egy út járható, követni Urunkat fel a Golgotára, ottan meghalni az Igazság diadaláért és üdvözülni. Ennek a világnak napjai meg vannak számlálva. „Aki meg akarja menteni életét elveszíti azt”. Vagyis, ha megalkuvókká válunk, elkárhozunk, más szóval, ha szégyelljük megvallani Urunkat, e bűnös, hitetlen, pogánnyá vált nemzedék előtt, Ő is megtagad Mennyei Atyánk előtt, és ez méltányos is. Az Egyházszakadásig elsősorban a lelki felkészülésre ajánlatos összpontosítani, személyesen, a családban, és a szűkebb testvéri közösségben!

Befejezésül idézek Selymes atya Kitekintés a jelenések világára című könyvéből pár mondatot: „Miért is ez a sok jelenés?” A válasz tömör, Szentírás: „Amikor elhatalmasodik a bűn, akkor túlárad a kegyelem!” Rom 5, 20. „Egyáltalán nem nehéz kivizsgálni és felismerni, hogy egy jelenés vagy prófécia Istentől származik-e vagy a Gonosztól! Tudjuk nagyon jól, és tanítjuk is, hogy Krisztus az Ő Egyházát felruházta a szellemek megkülönböztetésének a karizmájával! Ennek birtokában az illetékesek nagyon könnyen, és ha kell, rövid időn belül képesek felismerni, hogy egy rendkívüli esemény, prófécia, Istentől van-e, vagy pedig nem!” Ennek ékes bizonyítéka: „Lourdes, ahol 1858. február 11-én jelenik meg első alkalommal a Szűzanya. Még abban az évben, július 16-án, Bernadett számára befejeződnek a jelenések. Rá 12 napra a püspök már fel is állít egy vizsgálóbizottságot! Nem egészen három és félévi munka után, pontosan 1862. január 18-án Bertrand Severe Laurence (1790-1870) , a tarbesi egyházmegye püspöke hivatalosan elismerte a jelenések valódiságát és megadta az egyházi hozzájárulást a lourdesi Boldogasszony tiszteletére”!!! A püspök Úr jelesre vizsgázott, ez vitathatatlan!

Mi hogy is állunk a Szőkefalvi „állítólagos” jelenésekkel? A gyakorlatból tudjuk, ismerjük, „bort iszunk, vizet prédikálunk”, különböző előadásokból, beszámolókból – jeles! – de az üzenetek témáját, tartalmát, lényegét kerülik mint a macska a forró kását, a kevés kivétel pedig „vérszegény”.

„Ellenben a Fatimai jelenések egyházi jóváhagyása pontosan 1930. október 13-án született meg, tehát jó tizenhárom évvel később, az utolsó jelenés után. A leiriai püspök, csak 1922. május 3-án adta ki a rendeletet a kánoni per elindításáról a Fatimai jelenésekkel kapcsolatban, tehát öt évvel később a jelenések befejeződése után. Fatima esetében érthetetlen ez a késlekedés több szempontból is! Többek között a II. Világháborút is megjövendölte a Szűzanya, ha a világ nem tér meg. Íme az eredménye az egyháziak és a hívek mulasztásainak, mert az őszinteséget megvallva Egyházunk nem volt elég erős kovász ahhoz, hogy a világ egy nagy megtérésen menjen át és ennek következményeképpen elkerülje a II. Világháborút! Ezt minden komoly teológus megerősíti, hogy ha akkor hallgatnak a Szűzanya szavára és egy emberként püspökök, papok, hívek teljesítik azt, amit a Szűzanya kér, akkor mind a kommunizmus elterjedését, mind pedig a II. Világháborút el tudtuk volna kerülni! Tehát egészen másképp alakult volna a történelmünk. Nem lehet könnyelműen venni ezeket az Isteni beavatkozásokat! Isten nem szórakozni jött velünk!”

Az utolsó idők témái, eseményei iránt érdeklődők figyelmébe ajánlom Paul Josef Jakobius könyvét: Utolsó harc a fény és a sötétség között. Okok, hátterek és következmények. Megjelent 2012-bem a Marana Tha kiadónál.

Tisztelettel Z. Imre Áve Mária!

MÁRIÁS PAPI MOZGALOM

A Nemzetközi Felelősünk – Gobbi atya utódja – Laurent Larroque atya Újévi Körlevelét átolvasva, fellélegeztem: végre megtört a jég! Alleluja! Köszönjük Szűzanyánk! Áve Mária! Be lehet látni a színfalak mögé másoknak is, akik látni, hallani, érteni akarnak, mert a függönyt FÖLEBBENTETTÉK most már ILLETÉKES KEZEK! Már az elején utalok a Körlevél fajsúlyára, hogy tudniillik, ez nem csip-csup megnyilatkozás, Nemzetközi Felelősünk a MPM nevében szól HIVATALOSAN! A zavarosban halászás, mellébeszélés, mint az eddigi „hivatalosan”? nyilatkozók ideje lejárt. Nagyon fontosnak tartom ismételten a figyelmükbe ajánlani a következőket: először is, a Körlevél „Belső használatra” íródott, vagyis olyanok részére akik már rendelkezünk olyan alapokkal, ismeretekkel amelyek nélkül nagyon nehéz a tartalmát és a lényegét helyesen megérteni. Szükséges a Kék könyv üzeneteinek alapos ismerete, sőt át kellett elmélkedni az idők folyamán és életté, tetté kellett váltani, a mindennapi életben, saját életterünkben, pap nélkül vesződséggel, botladozva de gyakorlat teszi a tanítványt mesterré! Az egész 25- huszonöt év üzeneteit, 1973-1997. 12. 31-ig a teljes összefüggéseiben kell és lehet helyesen megérteni, valamint összevetve a Szentírásban foglaltakkal, beleértve a „próféciákat” különös hangsúllyal a Jelenések könyvében foglaltakkal, továbbá a Katolikus Egyház Katekizmusával – KEK – valamint az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásával, hogy csak a leglényegesebbekre térjek ki és persze az aktuális, „jelen idők jeleivel”! Ennek keretét biztosították az u.n. Cönákulumaink, vagyis rendszeres, általában heti „imatalálkozóink”, a Szűzanya által kívánt módon és jelenlétében. Tehát gyakorlatilag ez volt a Szűzanya Szeplőtelen Szent Szívének Iskolája, ahol a végső idők APOSTOLAIT képezte ki, éppen úgy, ahogyan G. Szt. Lajos A Tökéletes Mária Tiszteletben profetikus módon már 300-háromszáz évvel ezelőtt leírta. Ennek hitelességét az életünk hivatott igazolni, köztünk is vannak gyengébb tanulók, jó tanulók és „jeles” vagy „kitűnő” tanulóink, vagyis apostolaink, ki-ki a kapott talentumai szerint. Köztünk megvan az, ami máshelyen ritka, mint a fehér holló, nem vagyunk irigyek, féltékenyek egymásra, mert mi együtt, egymás kezét szorosan tartva, fogva tudjuk a ránk bízott feladatot elvégezni. Igaz, nagyon kevesen vagyunk, maradtunk, de ez nem lényeges. Csupán arra kell vigyázunk, hogy külső túlbuzgó jó szándékú szimpatizánsaink ne vegyék ki a gyeplőt kezünkből, pontosabban fogalmazva a Szűzanya kezében maradjon. Ezt az ajándékot égi Édesanyánk nekünk megadta, mi Testvérek vagyunk, az Ő kicsinyei, pólyás babái, és ez nekünk elég! Mi tisztába vagyunk a leglényegesebb tulajdonságunkkal: emberileg a legalkalmatlanabbak vagyunk, de akik az Igazságra szomjaznak, felismernek, elfogadnak azoknak akik vagyunk. Ellenségeink is felismernek, minden valótlanságot rágalmat ránk mondanak, mint elődeik, nincs új a Nap alatt.

Másodsorban, éppen ezért ahol „dűlt betűkkel” belépek az elmélkedés anyagába, azért teszem, hogy minél jobban érthetőbbé váljon a mondat lényege, tartalma, esetenként zárójelek közt, magát a mondatot is kibővítem, kiemelem, úgy ahogyan átrágtam magamat rajta. A Szentírás idézetet leközlöm, ahol szükségesnek vélem, a föntebbi kifejtésem miatt, saját – BIBLIA – Ószövetségi és Új Szövetségi Szentírás, Szt. István Társulat, Az Apostoli Szent Szék Könyvkiadója Bp. 1987 -. alapján, mellékesen megjegyzem, van egy családi nagyszüleimtől kapott Szent BIBLIA is, Károli Gáspár Bp. 1899.-es kiadású, a nyelvezete nehézkesebb, ebből olvasgattam már ifjú korom óta.

Harmadsorban, az Országos és azon belüli Területi Felelősöknek nem jelentenek nehézséget a Körlevélben foglaltak, viszont nem jelenti azt, hogy minden egyes lelkiségünkhöz tartozó testvérünk kis újában van már a Kék könyv és a tartalma. Az sem mérvadó, hogy valaki hozzájutott a Kék könyvhöz, most kezdi átolvasni és jól, helyesen el tud igazodni benne, anélkül, hogy Cönákulumot tartanának. A Szűzanya Szeplőtelen Szívének Iskolájában nincs „távoktatás”, magánórák, egyedieskedések stb. Megvan a keret és a szabály, kivétel nincs! Aki igazán szereti és tiszteli az égi Mamát, örül ha kedvébe járhat, nem különcködik!

És végül most én is pontosítok: előbbi írásaimban utaltam arra, hogy nem mindenben tudok azonosulni a MPM, és általában a „hivatalos” magyar nyelvterületi állásponttal – egyelőre le van maradva az „Igazság őre, jó Pásztor, Márton Áron püspök tanítása és példája” keskeny ösvényéről – ezt a Körlevél egyértelművé teszi remélem, végre! Tehát azok akik felvállalják a Kék könyv üzeneteinek teljes tartalmát lényegi mondanivalóját, és abból fakadóan küldetésünket, azokkal lelkileg egyesülve voltam, vagyok és maradok! Isten kegyelméből és Szűzanyánk vezetésével. Végül magától érthető, hogy itten a dátumos zárójelek a Kék könyv idézeteire utalnak! Ez a honlap MPM-MM fiók továbbra is nyitott marad az érdeklődni, tájékozódni akarók előtt, lelkiségtől függetlenül, tehát a „belső szabályunk”, hogy más magán-kinyilatkoztatásokat figyelmen kívül hagyjak, csak a Cönákulumokra korlátozódik, valamint akkor és ottan, amikor meghívnak hivatalosan a MPM-MM-at képviseljem. Pl.Cönákulumok elindítására plébánián, vagy családoknál, ahol a plébános közömbös vagy elutasítja a MPM-at. Senkinek nincs joga megtiltani a Családi Cönákulumot, magánházaknál.

ELMÉLKEDÉS

Vesszük Szent II. János Pál 2000 május 13-án Fatimában tartott szentbeszédét, Jácinta és Ferenc boldoggá avatása alkalmából: „Mennyi áldozat volt a második évezred elmúlt utolsó századában (…) A Fatimai Üzenet felhívás a megtérésre, az emberiségnek tett felhívás, hogy ne váljék a SÁTÁN JÁTÉKSZERÉVÉ! Mint ahogy az egész XX. Században megtörtént. (Jel 12, 3.) („Most egy másik jel tűnt fel az égen: egy nagy VÖRÖS SÁRKÁNY, hét feje volt és tíz szarva, s mindegyik fején korona!”). De Fatimánál, mondja a Szentatya, van egy másik, „nagy apokaliptikus jel” : „Az isteni Terv szerint, lejött az Égből erre a Földre az Atya kiváltságos kicsinyeinek a megkeresésére EGY NAPBA ÖLTÖZÖTT ASSZONY” (Jel. 12, 1.) („Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a Nap ,lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona!”). Ő beszél nekik az Anya hangjával és szívével”.

Így is az „Én könyvem … volt annak az eszköze, hogy égi Édesanyátok hangját, anyai szabadító tervem megnyilatkoztatását és a felhívást., … sok szeretett gyermekem szívébe lelkébe eljutassa!” (1984. 10. 21.) ebből a szentbeszédből következik, hogy beszélhetünk ezekről az időkről mint apokaliptikus időkről. (Jel 12. ) ez nem az utolsó illuminátusnak – felvilágosult szektásnak – a fantáziája, hanem megvan hozzá II. János Pál Pápa tekintélye!

A MPM úgy mutatkozik, mint a Fatimai Üzenet folytatása, úgy is mint apokaliptikus üzenet: „Az utolsó Fatimai jelenésem alkalmával bekövetkezett Napcsoda csak prófétai jel volt, figyelmeztetve benneteket, hogy „tekintsetek mindnyájan a még lepecsételt könyvre!” (1987. 10.13.) (a lepecsételt könyv, itt a Jelenések könyvére utal és a benne foglaltakra, vagyis arra, hogy elérkezett az emberiség a megjövendölt események beteljesülésének idejéhez, az események feltárják „misztériumát”).

Ez a nyitja annak, amit hivatva vagyunk megérteni: „a Napba öltözött Asszonnyal” szemben álló első „apokaliptikus vadállat” – ami nem más mint –A nagy Vörös Sárkány, és a mi időnk számára a marxista ateizmus! (1989. 05. 14.) (ez a Pünkösdi üzenet – a többi hozzákapcsolódóval – elégé részletesen kifejti a témát, egyébként a múlt évi lelkigyakorlatunk – Leányfalun – egyik elmélkedési pontja is volt, csak sajnos nagyon „hímes tojásként” kezelve, – hogy senkit meg ne bántson, különösen a volt, vagy még élő „békepapokat” és tanítványaikat! – a többi témával együtt! Vajon miért? A „titkos szekta”, értsd magyar egyházi szabadkőművesség tiltása – ellenőrzése – miatt! Én nevükön nevezem Őket, mint a Szűzanya a Kék könyvben, ha pedig a helyzet megkívánja, és szembesülök, személyesen is!). A KEK „téves messianizmusnak nevezi” (676), vagyis „téves – hamis – Krisztusnak” (Mt 24.). Agresszív formát öltött a világ meghódítására, pontosan négy napon belül a Napcsoda után: Oroszországban 1917. 10. 17-én elkezdődött a bolsevista forradalom.

Hetven éve történt, hogy Ellenfelem a Sátán feljött közétek a mélységből, hogy egész rettenetes hatalmával megnyilatkozzék, mint a Vörös Sárkány”. (1987. 10. 13.) Követve a jelenések aktualizáló olvasását, felfedezhetjük a párduchoz hasonló „vadállatban” a gyakorlati ateizmust”, mely újra akarja ismételni minden nemzet szintjén „együtt össze esküdve” az eredeti lázadás bűnét „Isten ellen és az Ő Krisztusa ellen!” Ez a lázadás egy humanizmus messianista formája alatt mutatkozik, mely önmagát üdvözíti. (KEK 675).

„Krisztus eljövetele előtt az Egyháznak át kell mennie egy utolsó próbatételen, mely sokak hitét meg fogja ingatni! Az üldözés, mely kíséri az Egyház földi zarándokútját, fölfedi a „gonoszság misztériumát” egy vallási megtévesztés formájában, mely az embereknek problémáik látszólagos megoldását kínálja föl cserébe azért, hogy elpártoljanak az Igazságtól. A legnagyobb vallási megtévesztés az Antikrisztusé, azaz egy ál-messianizmusé, amelyben az ember önmagát dicsőíti Isten és az Ő testben eljött Messiása helyett!” (KEK 675.) (a vallási megtévesztés előfutárai, a terep előkészítői az egyházi szabadkőművesek, élükön a Hamis Prófétával!). Szeplőtelen Szívem különleges ajándéka erre az időre a Katolikus Egyház Katekizmusa – KEK – amit Pápám úgy akart közzé tenni mint végső és fénylő tanúságtételét. (1993. 01. 01.) (sajnos ebben a szándékában a Szentatyát II. János Pál pápát, az egyházi szabadkőművesség alattomosan, nagyon gáncsolta, minden eszközzel és módon).

Ennek a téves humanizmusnak, ennek a téves univerzális messianizmusnak a célja nemcsak az, hogy tagadja az Istent, hanem, hogy káromolja Őt! A Kék könyv egyes részei így világosan megnevezik ezt a „vadállatot”, melynek a nevét fölöslegessé válik kimondani, (én leírom: szabadkőművesség, Jel 13, 1-10.), ugyan úgy hiábavaló, sőt veszélyes egy mérges kígyó testére taposni, ha az illető nincs abban az állapotában, hogy széttiporja a fejét.(megjegyzem, majdnem minden „humanitárius” segélyszervezet, „szeretet szolgálat”, klub, lovagrend, vitézrend stb. ebben a sodrásban van, még olyanok is, amelyekről nem is gondolja a gyanútlan ember, csak a „csúcson” levők vannak „beavatva”, jó, sikeres karriert befutva, elfoglalva az első helyeket – a mai kor valódi farizeusai – ezt kihangsúlyozta a Szűzanya üzeneteiben. Ezért nem kérünk, sőt elutasítjuk felkínált jutatásaikat, szolgálataikat, ottan ahol felismerjük).

Azonban hagyjuk bizalommal, hogy a Szűzanya tegye meg mert ez az amit Ő tenni fog, „a VÉGÉN”, amint Írva van a Biblia elsőtől (Ter 3, 15.) („Ellenkezést vetek közéd és az Asszony közé, a Te ivadékod és az Ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, Te meg a sarkát veszed célba!”), az utolsó lapjáig. (Jel 20, 1-3.) („Aztán láttam, hogy egy angyal szállt alá a mennyből, a mélység kulcsa volt nála, és nagy láncot tartott a kezében. Megragadta a Sárkányt, az ős kígyót, vagyis az ördögöt, a Sátánt és ezer évre láncra verte. Letaszította a mélységbe, bezárta, és lepecsételte, hogy ne vezesse félre többé a népeket, míg le nem jár az ezer esztendő. Akkor rövid időre szabadon engedik”). „Végül az Én Szeplőtelen Szívem fog diadalmaskodni!”

Folytatva még a Jel 13, 11-ben olvasunk a „bárányhoz hasonló vadállatról”: (egyházi szabadkőművesség, – 1989. 06. 13.), a Hamis Próféta és az Antikrisztus személyben jön el (in persona). (két külön személyről van szó, a Hamis Próféta), aki sajnos „a mieink közül származik” (1 Jn 2, 19.) ami hasonló Júdás misztériumához. (így ír Szent János apostol az egyházi szabadkőművesekről: „Közülünk kerültek ki, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közénk tartoztak volna, velünk maradtak volna. Rajtuk kellett nyilvánvalónak válnia annak, hogy nem mindenki tartozik közénk!”). (A Hamis Próféta) Átadja majd az Egyházat az ellenségnek egy csókkal, a szeretet egyik jelével az Egyház felé, hogy jobban elárulhassa Azt.

„Hányan hagyják el e szegény fiaim közül ma is az Egyházat, bírálják és támadják, vagy egyenesen el is árulják, és kiszolgáltatják Ellenfelemnek! Júdás, csókkal árulod el az Emberfiát?” (még idézek pár mondatot, ebből a Virágvasárnapi üzenetből: „Készültök belépni abban az időbe, amelyet az Atya határozott meg terve megvalósítására. (… ) Ez a Sátán órája, az Ő nagy hatalmának órája!!! A sötétség órája ez! A sötétség elterjedt a világ minden részén. Az emberek avval áltatják magukat, hogy elérték a fejlődés tetőfokát, pedig a legmélyebb sötétségben járnak. Most mindent elsötétített a halál árnyéka, amely megöl, a bűn árnyéka, amely foglyul ejt, a gyűlölet árnyéka, amely tönkre tesz titeket. Sötétség borult az Egyházra is! (…) Igen, csókkal áruljátok el, Ti magatok, szegény fiaim” – (elsősorban a papok, amikor már „csak” féligazságokat hirdetnek, az „irgalmasságot, szeretetet”, elhallgatván a bűn, a halálos bűn, az Isten és törvényei elleni lázadás következményét, a Pokol tényét, és azt, hogy Isten „igazságos” is, bűn büntetés nélkül nem marad – ez egyik része az elhallgatott hitigazságoknak, „ki mit vet learatja”, saját kiegészítésem) – „még ma is az Egyházat és kiszolgáltatjátok ellenségeinek! Nemsokára az elé vonszoljátok Őt is, aki mindent elkövet megsemmisítésére”. – vagyis az Antikrisztus elé sk. – „Újból elítélik és üldözik. Ismét vérét kell ontania”. – 3. Fatimai titok! sk. – Szeplőtelen Szívemnek szentelt papok, szeretett fiaim! Ez a Ti órátok is, Fényetek órája, amelynek egyre jobban kell világítania !!!” (1978. 03. 19.).

Nem kell kísérteni az Istent, kérdezvén: „Uram ki az?” (Jn 13, 25.) Jézus sohasem pontosította az apostolai előtt, ki lenne az áruló. A pontosítás, jelentheti egy személynek az elítélését. (csak mellékesen jegyzem meg: – a MDM üzeneteiben sincs felfedve a személy „neve”, csupán a próféciákban, pl. Jel 19, 20. szereplő módon, Hamis Próféta, csaló, stb. De ez nem jelenti azt, hogy ne tudjuk beazonosítani, az időt és az eseményeket, sőt magát az embert, pl: a Jel 10, 7. „Azon a napon, amikor a hetedik angyal megfújja a harsonát, beteljesedik az Isten titka, amint ezt tudtul adta szolgáinak, a prófétáknak.” Tudjuk, hogy az „angyal” hírvivőt is jelent, a „harsona” erősítő valami, hogy jobban, hatékonyabban és messzebbre lehessen hallhatóvá, érthetőbbé tenni az adott üzenetet. Ma már sok templom rendelkezik ki hangosítással. A MDM üzenetekben éppen ezzel kapcsolatosan hangzik el pontosítás az Úr Jézus által – szerintem. Ma, amikor a „fenevad” titkos ügynökei minden média csatornán és lehetséges módon keresztül terjesztik tanaikat, ki botránkozik meg azon, hogy „a hetedik angyal harsonája” az internet által is közvetíti üzenetét? A Kék könyvben több helyen kijelenti a Szűzanya: sok pásztor „béressé”, „néma kutyává” vált, nem védik a nyájat a ragadozó farkasoktól! A templomok kiürültek, még nálunk is, akik járnak, nagyrészük langyos keresztény, majd hamarosan megmutatja az üldözés, kik is az igazi „Krisztus-hívők”, „csak a kisded nyáj marad hűséges”! Örvendjünk annak, hogy még szól a harsona – szívleljük meg és cselekedjünk – mert amikor elhallgat, akkor „beteljesedett!”, ütött az óra! És még egy „apróság” ne kerülje el figyelmünket, az idő viszonyítás, megfeleltetés. Az Úr Jézus elfogatása, keresztre feszítése, halála, mai ismereteink szerint kb. három napot ölelt fel, a Dán. Próféciáiban a mindennapi áldozat – a szentmise – eltörlése 1290 napig tart, ami kb. Három és fél évnek felel meg, és erre maga a Szűzanya utalt a Kék könyv üzeneteiben, tehát még a java ezután következik.).

Engedelmeskedjünk bizalommal Égi Édesanyánknak. „Nyelvetek oldódjék a jóság, a szeretet, az igazság szavaira, és ennek érdekében mindig a legnagyobb csend vegye körül minden szó keletkezését. Értelmetek csak a béke és az irgalmasság, a megértés és a mentés gondolataira nyíljék meg, és soha ne ragadja el az ítélkezés és a bírálat, még kevésbé a gonoszság és a kárhoztatás”. (1981. 03. 04.) „Szeplőtelen Szívemben alapozom meg belső kiegyensúlyozottságotokat, szeretett fiaim, mert ma szükség van arra, hogy egyre körültekintőbbek és erősebbek legyetek”. (tovább folytatva az idézetet: „ Ez a kiegyensúlyozottság jelzi mindenkinek, hogy égi Édesanyátok gondoskodik rólatok, és biztosítja az Egyházat arról, hogy bennetek hűséges és bölcs gyermekekre talál”! Ez utóbbi nekem is könnyebb lenne – a kiegyensúlyozottság – ha volna komoly lelkivezetőm, így gyötrelmesebb, de felajánlom az Úrnőnek!). (1979. 03. 25.).

Ezért Gobbi atya nem akarta, hogy a Cönákulumokon osztogassanak vagy vitassanak más írásokat vagy üzeneteket a Kék könyvön és az elmélkedéseken kívül. Ez egy feltétel, hogy Cönákulumokat tartsanak, tehát ezektől tartózkodni kell. Jézus csak a szeretett tanítványnak aki a vállára borult, közölte, hogy kicsoda az áruló, az utolsó pillanatban. Ez egy szörnyű titok… (szintén mellékesen jegyzem meg: vajon az, hogy egyesek – a Jánosok – már tudjuk „ki az”, nem elégé világos utalás arra, hogy az Egyház „az utolsó óráit, éli?). Szűzanya nem mondja, hogy ki lesz nyilatkoztatva, ki tudja melyik misztikustól, és még kevésbé, hogy az internetten, de mond valamit, ami felelőssé tesz minket.

(VAGYIS A MÁRIÁS PAPI MOZGALMAT, én az idézetet ellőbbről veszem, a Körlevélben szereplőt nagybetűvel közlöm. „Amint Noé az Úr nevében behívta a bárkába mindazokat, akiknek meg kellett menekülniük a vízözöntől, ugyanúgy most neked, legkisebb gyermekem, a mennyei Édesanyád nevében hívnod kell az embereket, hogy lépjenek be a Szeplőtelen Szívem menedékébe azok, akiket oltalmazni, védeni és megmenteni kell a nagy megpróbáltatás alatt, amely már elérkezett az Egyház és az egész emberiség számára. (…) Mindenkivel közölnöd kell, hogy már beléptetek azokba az eseményekbe, amelyeket Én előre megmondtam, és amelyeket a titok harmadik része tartalmaz, amit még nektek nem fedtek fel!) „MAGUKBÓL AZ EGYHÁZBAN ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNŐ ESEMÉNYEKBŐL VÁLIK NYILVÁNVALÓVÁ!” (Az Egyházamat az elpártolás és a hitetlenség heves szélvihara söpri végig, mialatt az, aki Krisztussal szembeszáll” – az Antikrisztus aki hamarosan föl fog lépni sk. – „behatol az Egyház belsejébe, így teljesítve be a pusztítás gyalázatát, amelyet az isteni Szentírás előre megmondott. Az emberiség megismeri a büntetés véres óráját, járványok, éhínség és tűz fogják sújtani, sok vér ömlik ki az utatokon, a háború mindenfelé terjed, óriási pusztítást okozva a világon. Ezért megújítom az aggódó felhívásomat, hogy meneküljetek Hozzám a Szeplőtelen Szívemnek tett felajánlással, és szaporítsátok mindenütt az imacenákulumokat. Ne féljetek! Én mindig veletek vagyok!”).

Tehát azt az eseményekből kell felismerjük, a szemeinken keresztül, melyek látnak, a fülünkön keresztül, melyek hallanak, intelligenciánkon keresztül, mely megérti. Így kell megfontolni „Krisztus tetteit”. (Mt 11, 2-4; 13-15.) Így kell megfontolni az Antikrisztus (és a Hamis Próféta) tetteit. (2 Tessz 2, 9-12.). (idézek az utóbbiból: 3b, „hiszen előbb be kell következnie az elpártolásnak” ezt kell helyesen felismerni, elkezdődött, a verebek lassan kiűzik a fecskéket a fészkükből! 3,6: „Urunk, Jézus Krisztus nevében meghagyjuk nektek, Testvérek, kerüljetek minden olyan testvért, aki kifogásolható módon él, és nem ragaszkodik a tőlünk kapott hagyományokhoz”. Az Evangéliumhoz, az évezredes hiteles Tanításhoz, a Dogmákhoz, egyszóval az Isten Törvényéhez, különös hangsúllyal a Tízparancsolathoz! Akik ezt kiforgatják, és úgy hirdetik, kétértelműen: Hamis Egyház, még akkor is ha székhelyük a VATIKÁN! Ne jöjjünk zavarba, megengedte ezt az Isten, egy időre. Számunkra ez hűségünk próbatétele a megismert és elfogadott, megélt Igazság mellett, és nem a Vatikán iránt. Elkezdődött a konkoly és a búza szétválasztása, ez is egy folyamat, az egyik jele a „végső időknek”).

A Szűzanya kér még egy „tudatos” megfontolt és kiegyensúlyozott engedelmességet, a nélkül, hogy valamit is elvennénk az Igazságból, ( 1977. 07. 25.) (a Körlevél utal a teljes üzenetre, nem tartalmaz részletet, én pár mondatot idézek: „Anyai feladatom az, hogy sajátos és személyes módon alakítsalak. Különbözőek az utak is, amelyen vezetlek, de ugyanahhoz a célhoz viszek, amelyet Fiam, Jézus állított mindegyiktek elé. Ne figyeljétek, hogyan alakítalak, ne kérdezzétek, hova vezetlek, ne igyekezzetek jó előre megismerni azt az utat, amelyet számotokra kijelöltem. A ti feladatotok … a belső készség indítson arra, hogy mindig igent mondjatok Nekem, hogy munkátokban egyedül az Én akaratom megvalósítását keressétek! Azt kívánom, hogy bízzatok, hogy Rám hagyatkozzatok, emberi aggodalom nélkül! Azt kívánom, hogy tagadjátok meg érzékeiteket, tartsatok ki az imába, gyűljetek az Oltáriszentségben rejtőző Jézus köré, mint a szeretet élő lámpásai! Legyetek engedelmesek Édesanyátok iránt, aki szól hozzátok és a pápa és a hozzá hű Egyház iránti engedelmességre vezet!!!”), különben Jézus szemrehányást tehet: „Képmutatók! A Föld meg az ég jeleiből tudtok következtetni. Hát ezt az időt mért nem tudjátok felismerni? Miért nem ítélitek meg magatok, hogy mi az Igazság?” (Lk 12, 56-57.).

Olvassuk az 1978. 02. 10-ei üzenetben: „A sötétség leereszkedik majd az Egyházra, és még sűrűbb lesz, azt követően, hogy égi Édesanyád magához veszi első kedves fia, VI. Pál pápa lelkét, aki most végső áldozatát készül bemutatni a kereszten!” De volt nekünk II. János Pál pápánk, lásd 1979.01. 01. üzenetben: „Éppen akkor, amikor a Sátán azt képzelte, hogy győzött, miután Isten elfogadta VI. Pál pápa és I. János Pál pápa áldozatát, elnyertem Istentől az Egyház számára azt a pápát, akit Én készítettem fel, és Én neveltem!” Majd egy másik üzenetben: „Amikor ez a pápa (II. János Pál) beteljesíti Jézustól rábízott feladatár, és Én leszállok az égből, hogy elfogadjam áldozatát, akkor benneteket az akkorra általánossá váló hitehagyás sűrű sötétsége vesz majd körül. Csak az a kis maradék tart ki hűségben, amely ezekben az években anyai meghívásomat elfogadva engedte, hogy Szeplőtelen Szívem biztonságos menedékébe zárjam!” (és én leközlöm az üzenet záró mondatát is: „És ez a kicsiny, hűséges maradék – amelyet Én készítettem fel, és Én neveltem – kapja azt a feladatot, hogy fogadja a hozzátok dicsőségben visszatérő JÉZUST, aki így nyitja meg a rátok váró új korszakot!!!”).

Gobbi atya írta a 2008-as Körlevelében: „Az Egyház ekkora drámai helyzete előtt találjuk magunkat, hogy XVI. Benedek Pápa így írja le”: „Uram, minket az Egyház ennyire piszkos öltözete és tekintete megrémít! De mi magunk vagyunk, aki bepiszkítsák. Mi magunk vagyunk, akik minduntalan elárulják, a mi minden nagy szavaink és nagy gesztusaink után. Légy irgalmas az Egyházad iránt: a belseje iránt is. Ádám minduntalan elesik. Az elesésekkel lerántunk Téged a Földre, és a Sátán kinevet, mivel reménykedik, hogy többé nem bírsz felkelni ebből az elesésből. Reménykedik, hogy Te, mivel le lettél rántva a Földre az Egyház elesése által, legyőzötten maradsz a Földön!” (Ratzinger Bíboros, most már XVI. Benedek emeritus pápa, Keresztút, 9. állomása 2005. 03. 25.).

„Van egy másik rejtett tanács is, amely mindennap bíráskodik és ítélkezik felette, – gyakran azok alkotják, akiket saját népéből ruházott fel hatalommal” (1981. 04. 17.). Ez a rejtett „tekintély tanács” a diktátoros. (Ap Csel 5, 28.) (előbb idézem: „A főpap kérdőre vonta őket: „Szigorúan megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsatok abban a névben, és lám, egész Jeruzsálem tele van tanításotokkal. Ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét.” Ordító a párhuzam. A mai rejtett tanácsnak van egy más neve is, a Kék könyvben jó párszor szerepel, – egyházi szabadkőművesség -, Ők támadják a magán kinyilatkoztatásokat, alapos okuk van rá, mint Kajafáséknak!).

Az utolsó idők apostolai látják, hogy „alattomosan de határozottan” meg van tiltva, hogy beszéljenek a HIT egyes igazságairól, mivel ezek az Igazságok nem alkalmasak a mai idők mentalitásához! „A relativizmus diktatúráját építik” mondotta a későbbi XVI: Benedek a Konklávé megkezdésének a szentbeszédében 2005. 04. 18-án. Ma azt, aki az Egyház „credó”-ja szerinti tiszta hittel rendelkezik, – és nyíltan megvallja – akkor az illetőt gyakran a „fundamentalizmus” címkéjével látják el. Míg a „relativizmust”, ami nem más, mint engedni magunkat, hogy egy tanítás (vagy divatos áramlat) bármilyen szele, ide oda dobáljon. Az Ef 4, 14 úgy jelenik meg, mint egyetlen helyes magatartás a mai idők magaslatán. „Akkor majd nem leszünk éretlenek, akiket a megtévesztő emberi tanítás és a tévedésbe ejtő álnokság minden szele magával sodor.”

Boldog VI. Pál pápa prófétailag előre látta ezt az időt: „A katolicizmuson belül úgy tűnik, hogy uralkodik egy nem katolikus gondolkodás és megtörténhet, hogy ez a nem katolikus gondolkozás a katolicizmus belsejében a legerősebbé válik. De nem fogja soha az Egyház gondolkodását (és hitét) képviselni. Szükséges, hogy megmaradjon egy kis nyáj, bármilyen kicsi is legyen”. Jean Guitton „A titkos VI. Pál” című könyv, 152. és 153. oldal. (1986).

„Gyakran imádkozzátok a hitvallást, amelyet első kedves fiam, a már ide fölérkezett VI. Pál pápa állított össze, tekintettel e nehéz időkre.” (ha valaki pontosan ismeri, a magyar fordítást, legyen szíves jutassa el a honlapunkhoz, hogy tudjuk leközölni. Még pár mondatot idézek ebből az üzenetből, kiegészítésként: „Ma anyai szavammal szeretnék szólni hozzátok, hogy megvigasztaljalak szenvedésetekben, és bizalmat öntsek lelketekbe sok nehézségetekben, amelyekkel találkoztok. Legyetek az Én legkisebb gyermekeim, legyetek az Én bátor apostolaim! A hitehagyás… sebe miatt vérzik anyai Szívem! Szeretett fiaim, e betegség ellen legyetek ti az Én orvosságom, azáltal, hogy mindinkább Jézus Igazságát tanítjátok, amelyet a pápa és a hűséges püspökök mindenkor érthetően és bátran ajánlanak mindenkinek.” Ennek az ellenkezőjét teszi a „mai Roma püspöke”! „Forduljatok szembe azzal, aki más tanokat hirdet. Mindenekelőtt mondjátok meg nyíltan minden hívőnek, hogy súlyos veszélyben forognak, mert eltávolodhatnak a Jézus és Evangéliumába vetett igaz hittől.” Ha a Hamis Próféta tanítását követik, a Hamis Egyházban kötnek ki! „Sok Püspök, Pap, Szerzetes és hívő már nem hűséges a Pápához, sőt nyíltan szembeszállnak vele, akit Jézus tett meg Egyháza alapkövévé. Ez a megoszlás mindennap kiterjedtebb és mélyebb lesz, és nemsokára nyíltan kihirdetik. (…) A hűtlenség, beférkőzve az Egyház sok gyermekének életébe, akik emiatt nem követik többé Isten parancsolatait és Jézusnak Evangéliumában adott tanítását. Gyakran helyesnek tartják a legsúlyosabb bűnöket, a természet ellen elkövetett bűnöket is: mint a magzatelhajtást és a homoszexualitást. Tanítsátok mindenkinek újra az igazi katolikus erkölcsöt!” (1986. 12. 03.).

Az Antikrisztusnak az igazi Krisztust kell felváltania az Egyházban. Hol van „maga Krisztus, a mi Húsvétunk” (KEK 1324), az Egyházban? Az OLTÁRISZENTSÉGBEN! Tehát a küzdelem most az Oltáriszentség misztériumára összpontosul. A 2 Tessz 2, 3-4-ben olvassuk, hogy a „bűn embere” „a kárhozat fia” az Antikrisztus, „aki mindennek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek neveznek”, vagyis az Oltáriszentség fölé. Soha nem teszi ezt világosan, hanem mindig alattomos kétértelműséggel annyira, hogy sikerül az Antikrisztusnak eltörölnie az áldozatot. „Attól az időtől kezdve, amint megszűnik a mindennapi áldozat, és felállítják a vészt hozó undokságot, ezerkétszázkilencven nap lesz” (Dán 12, 11.) (az 1290 nap megfelel 3 év, 6 hónap és 14, 15 napnak, a szökőév függvényében, de amennyiben a Hamis Prófétának, és az Ő titkos saját ügynökeinek- szabadkőművesek – sikerül a terepet jól előkészítenie a fellépéséig, utána hamar elérheti célját. Majd meglátjuk az események alakulásából).

Elfogadva a protestáns tanítást, azt mondják majd, hogy a szentmise nem áldozat, csupán a szent vacsora, vagyis annak (CSAK) emléke, amit Jézus az Utolsó Vacsorán végbevitt. És így eltörlik majd a szentmise gyakorlatát!” (1992. 12. 31.) (ennek az üzenetnek a címe: Az idők végeEz lesz a „nagy ökumenikus” összeborulás beérett gyümölcse, amit sajnos már egy jó ideje olyan mesterien tálalnak fel, azt nézzük, ami összeköt, közös, ne azt ami elválaszt, sokan későre veszik észre, a „főszakács” majdnem két éves ténykedése tálalása, ékes bizonyíték, megérett erre az idő! Egyébként ebben az üzenetben nagyon komoly események vannak feltárva: „első jel a tévedések terjedése”, „második jel a testvérgyilkos harcok és háborúk kirobbanása”, „harmadik jel a véres üldözés, amit azok szenvednek el, akik hűségesek maradnak Jézushoz és Evangéliumához, és erősek maradnak a hitben”, „negyedik jel a gyalázatos szentségtörés”, „ötödik jelet a rendkívüli tünemények alkotják”, „Akkor majd feltűnik az Emberfiának jele az égen, és jajgatásban tör ki a Föld minden népe” – Mt 24, 30. – ez a fénylő kereszt megjelenése, a Nagyfigyelmeztetés előtt! Amit majd később, egy idő után követ a Dicsőséges eljövetel. „az Evangélium eljutott immár minden néphez, rendkívüli jelek észlelhetők az égben, és egyre közeledik az Antikrisztus fellépésének ideje.” Ez az üzenet a Mt 24, 32-33.idézetével zárta a Szűzanya!). Ezt a „történelem Jézusát” lefokozzák a múltra, akit ez a rejtett tanács a „Hit Krisztusának” nevez, de ez egy Hamis Krisztus egy Hamis Egyházban! (legyünk éberek mert „e rejtett tanács” tagjai köztünk járnak, hivatalosan, felülről küldik, nagyon aktívak, egyeseket személyesen is ismerünk, most utóbb éppen tudatmódosítót próbáltak beadagolni a papi rekolekciós napok alkalmával azon „maradi papoknak” akik még nem elégé fertőzöttek az élvonalbeliek példájától).

Szent II. János Pál „Ecchlesia de Eucharistia” 10. pontjában írja: „Olykor meglehetősen csonkán értelmezik az Eucharisztia misztériumát. Megfosztván áldozati jellegétől, úgy tekintik, mintha nem volna egyéb, mint egy testvéri összejövetel étkezéssel. … Az Eucharisztia túlságosan nagy ajándék ahhoz, hogy megengedhetne leszűkített és kétértelmű értelmezéseket.”.

Itt van minden apokaliptikus támadásnak a gyújtópontja Isten ellen, Krisztusa ellen, az Ő Egyháza ellen. Nem is beszélve még arról amit, „az egyre jobban terjedő fekete misék alatt, az ördögi és szentségtörő kultuszban kell elszenvednie. Ennek tetőfokán leírhatatlan és trágár cselekedetek történnek a legszentebb Oltáriszentség ellen!” (1988. 03. 31.) (folytatva: „Emiatt merült a világ a legmélyebb éjszakába (…). De most elérkezett az Igazság és az isteni Irgalmasság órája. Rátok hárul most szeretett papjaim az a feladat, hogy a világot bevilágítsátok a sűrű sötétség e napjaiban, Ti arra vagytok hivatva, hogy a világ fénye legyetek!).

„Arra vagytok hivatva, hogy mindinkább az Oltáriszentségben jelenlevő Jézus apostolaivá és új vértanúivá váljatok!” (1978. 07. 13.). (folytatva: „Olyan terv végrehajtására választottalak ki benneteket, amelyet Ti csak később fogtok teljesen megérteni. Ahogy a Cenákulum az apostolok életében is megelőzte küldetésük beteljesedését egészen a vértanúságig, úgy lesz veletek is!) Nyilvános küldetésetek ideje elérkezett! Menjetek most égi Édesanyátok Szeplőtelen Szívében a világ minden tájára, és töltsétek be a küldetést, amelyet Fiam, Jézus bízott mindegyikőtökre!”

Az Egyházat rövidesen egy újabb, eddig még nem ismert rettenetes üldözés fogja megrázni!” (ezen üzenet címe: „Üldözni fognak benneteket!” elhangzott Szent Jozafát vértanú ünnepén! Még pár idézet belőle: „Jézus hív benneteket, hogy kövessétek Őt a Kálvária útján.” Szentatyánk már majdnem két éve megkezdte, előttünk haladva … „Ne engedjétek, hogy vigasztalanság vegyen rajtatok erőt!” „Készüljetek megtapasztalni azt a kimondhatatlan szenvedést, amikor a leghűségesebbek elhagynak benneteket, testvéreitek kinevetnek, feletteseitek a peremre szorítanak, barátaitok megtámadnak, mindazok üldöznek, akik megegyeztek a világgal és beléptek a szabadkőművesség titkos seregébe!” „ne engedjétek, hogy félelem vegyen rajtatok erőt!” „Hangotoknak egyre erősebben kell hirdetnie az EVANGÉLIUM szavát és a KATOLIKUS HIT MINDEN IGAZSÁGÁT !!!”)

A Sátán egyre nyíltabban készíti cselszövéseit Egyházamban” (1975. 12. 31.) (ezt az üzenetet a szilveszteri írásomban teljes egészében leközöltem).

„Látszólag minden nyugodt, és úgy tűnik, hogy minden jól megy. A valóságban (…)” (leközlöm, szóról, szóra: „azonban az Egyházban elterjedt elpártolás a hit mélységes hiányát okozza. Nem hisz már többé sok püspök, pap, szerzetes és hívő, elveszítették az igaz hitet Jézusban és Evangéliumában! Emiatt kell üldözés és vér által megtisztulnia az Egyháznak! Az Egyházba behatolt a viszály, a megoszlás, a harc és az ellenszegülés is. Az ateista és a szabadkőműves erők beszivárogtak belsejébe sikerült megtörniük belső egységét, és elhomályosítaniuk szentségének fényét.” Ezt tartalmazza a pontos zárójel. Feltevődik a kérdés, miért és hogyan történhetett meg? A válasz egyszerű: ezek a szerencsétlenek összetévesztették a szakmát a hivatással, jó értelmi képességekkel rendelkeztek, és az Egyházban érvényesítették, na meg rendelkeznek egy kis színészi képességgel, egymást támogatva, másokat „marva.” „Madarat tolláról, embert barátjáról.” Még van esélyük, tartsanak bűnbánatot és térjenek meg, Pál apostol jó példa rá. Így már érthetőbbé válik a Körlevél folytatása.).

„Ezek azok az idők, amelyeket megjövendöltem! Bíborosok bíborosok ellen, püspökök püspökök ellen, papok papok ellen támadnak, és Krisztus nyáját ragadozó farkasok tépik szét, akik védtelen és szelíd báránynak öltözve lopakodtak be az Egyházba! Közülük néhány még felelősségteljes helyet is betölt. Rajtuk keresztül sikerült a Sátánnak oda behatolnia, és az Egyház csúcsán működnie!” (1986. 09. 06.) (de még folytatom jó pár idézettel: „Úgy éltek, hogy nem veszitek tudomásul, milyen sors vár reátok. Napjaitokat felelőtlenül, közömbösségben, teljes hitetlenségben töltitek. Hogyan lehetséges ez, amikor Én oly sokféleképpen és rendkívüli jelekkel figyelmeztettelek a titeket fenyegető veszélyekre, és megjövendöltem a most bekövetkezett véres megpróbáltatást. Mivel az emberiség nem fogadta el ismételt felhívásomat a megtérésre, a bűnbánatra, az Istenhez való visszatérésre, a legnagyobb csapás készül rátörni, olyan AMELYET AZ EMBERISÉG TÖRTÉNELME MÉG NEM ISMER! Sokkal nagyobb büntetés lesz, mint a vízözön. Tűz esik majd az égből, és az emberiség nagy részét elpusztítja!”

„Isten szent Egyházának püspökei és papjai, milyen nagy a TI FELELŐSÉGETEK ma! Az Úr készül számon kérni Tőletek, hogyan gondoztátok szőlőjét! Tartsatok bűnbánatot, kérjetek bocsánatot, engeszteljetek és főleg váljatok a rátok bízott feladathoz ismét hűségesek!”

Ez a KÖRLEVÉL szolgáljon mintegy MYILT LEVÉLKÉNT, FELHIVÁSUL, elsősorban az illetékesek felé, Főegyházmegyénkben, Erdélyben és a Kárpát medencében, annál is inkább, mivel Szőkefalván mi is részesültünk bőséges kegyelmi ajándékokban, üzenetekben. Az ötödik titok beteljesülésének előestéjén, az már többé nem mentség, hogy nincsenek „illetékes” MPM-as papjaink, van magán kinyilatkoztatásokban nagyon jártas Erdély-i szakemberünk „száműzve”! Ez a hiteles próféták sorsa! Várjuk a választ: az Érsek Úrtól, a Püspök Úrtól, folytatva István atyával, aki a Jelenési Hely és a Fény Királynője üzenetek igazi apostola kellett volna hogy legyen, le egészen papjaink és a hívekig. Hamarosan meglátjuk, Márton Áron Püspök Úr örökségéből mi maradt meg „sziklaként”, ellenállva a Hamis Próféta és az Antikrisztus hullámai dühödt támadásainak!).

„Ez a megoszlás hamarosan nyílt, erős és kiterjedt lesz, és akkor nektek kell az egyesítő köteléknek lennetek, hogy összefogjátok azokat, akik a hit egységében akarnak megmaradni” (1985. 07. 05.) (még pár mondat folytatás az üzenetből: „Amit Fatimában leányomnak, Lucia nővérnek jövendöltem, ma valósággá válik!” Ez a „két pápa” sátáni „csapdája.” „Ez évben mélyrehatóan megtisztítottam Mozgalmamat … előkészítésül arra, ami reátok vár, … hogy megtisztuljon e Művem és mindinkább meg tudjon felelni tervemnek. Ne csüggedjetek. Erősen bízzatok Bennem. Valami nagy és új készül Művem számára, mivel beléptek teljes megvalósulásának szakaszába!”. Küldetésünk segíteni „Azokat, aki az egyházi szervezet iránti hűségben, és számtalan megpróbáltatáson át akarják előkészíteni a reátok váró időket!” Ugyanerre szólított fel az Úr a MDM üzenetein keresztül is. Gondoskodjunk idejében hűséges ima-csoportokról, rejtekhelyekről, ahol a hűséges papok el tudjanak rejtőzni, és tudjanak szentmisét bemutatni!).

Immár elérkezett azaz idő, amelyet Zakariás próféta megjövendölt”. (1992. 11. 22.) (13, 7-9.) (idézem Zak: „Kelj fel, kard, pásztorom és társam ellen – mondja a Seregek Ura. Lesújtok a pásztorra, és szétszélednek a juhok: kezem a gyöngék ellen fordul. Ezen az egész Földön – mondja az Úr – két rész elpusztul (és elvész), a harmadik rész megmarad. Ezt a harmadik részt tűzbe vetem, és kiégetem, amint az ezüstöt is kiégetik; megtisztítom őket, amint az aranyat is megtisztítják. S majd segítségül hívja nevemet, Én pedig meghallgatom, és azt mondom: „Ez az Én népem!” ő meg azt mondja: „az Úr az én Istenem!” E rövid próféciát idéző mondat kiegészítéseként, még idézek két bekezdést a fönti, Krisztus Király ünnepén kapott üzenetből, melynek címe: „Az Úr közlése” „Király Jézus Krisztus, mert az Ő isteni küldetéséhez tartozik, hogy a teremtett világmindenséget visszavezesse az Atya tökéletes dicsőítésére, megtisztítva azt a Szentlélek égető tűzével oly módon, hogy teljesen megszabaduljon minden gonosz Szellemtől, a bűn minden árnyékától, hogy így megnyílhasson az új földi Paradicsom gyönyörűsége előtt!” Ahhoz, „hogy elérkezzék ez az Új Ég és Új Föld kora, át kell menni a fájdalmas és véres megtisztuláson, a nagy sanyargattatáson és a büntetésen!”

A Szűzanya a föntebbi Zak. Próféciára visszatér, 1995. 03. 11-én, éppen Fatimában, a MPM portugál papjaival és híveivel tartott Cönákulumon. Az üzenet címe: Az Én titkom! Részletek belőle:Én itt mint a Napba öltözött Asszony jelentem meg.” „Én itt indítottam útjára a Máriás Papi Mozgalmamat, ezen kis fiam által, és megalapítottam most már a harcra s az Én legnagyobb győzelmemre kész seregemet.” „most már az általam előre megjövendölt események egészen beteljesülnek.” „Ezért ma ugyanazon a helyen, ahol megjelentem, ki akarom nyilvánítani az Én titkomat!”

„Az Én titkom az Egyházra vonatkozik! Az Egyházban tetőfokára lép a hittagadás, amely az egész világon el fog terjedni, a szakadás be fog teljesedni, az Evangéliumtól és az Igaz Hittól való általános eltávolodás által!!! Az Egyházba be fogja fészkelni magát a gonosz ember, aki szembeszáll Krisztussal, és aki beviszi az Egyházba a pusztítás gyalázatát, megadva így a szörnyű szentségtörés beteljesedését, amiről Dániel próféta beszélt.” (Mt. 24, 15. „Amikor majd látjátok a szent helyen az iszonyatos pusztulást, amelyet Dániel próféta megjövendölt – aki olvassa, értse meg!”)

Az Én titkom az emberiségre vonatkozik. Az emberiség a korrupció és a gonoszság, a szeretet törvénye elleni nyílt ellenszegülés, és az Isten elleni lázadás tetőfokára ér. Megismeri a legnagyobb büntetés óráját, amit már Zakariás próféta előre megmondott.” (Zak. 13, 7-9.)

„Az Egyház (…) készül a Golgota csúcsára, hogy ott keresztre feszítsék és megvívja haláltusáját (…) Egyházunk feltámadásának bizonyosságában várakozunk.” (Nagypéntek, 1982. 04. 09.) Ezt a KEK – 677 is meghirdette: „Az Egyház az Ország dicsőségébe csak ezen utolsó Húsvéton át léphet be, melyben követi Urát halálába és föltámadásában.”

E rettenetes megpróbáltatás véres ostora alatt hogyan lesztek képesek elkerülni a pusztulást, a csüggedést, hogy lesztek képesek megmaradni erősnek a hitben, és csak Jézusban és Evangéliumában hinni? Szeplőtelen Szívem válik legerősebb védelmezőtökké.” (1986. 06. 07.)

Az első dolog, amit tenni kell tehát a bizalom, erre csak egyféleképpen válaszolhatunk: ajánljuk fel fájdalmainkat amelyeket elviselünk a Szűzanyának és legyünk bizalommal, bizalommal, bizalommal égi Édesanyánk iránt! „Emiatt mindenkit felszólítok, tekintsen bizalommal és nagy reménységgel Reám!” („Azért küldtek, hogy előkészítsem Jézus dicsőséges eljövetelének útját!”) (1988. 02. 11.)

„Mindenkor ez a bizalom szolgált a Mindenhatónak arra, hogy minden korban megvalósítsa tervét” (1976. 07. 26.) „Egyedül csak Szeplőtelen Szívemre figyeljetek. Ide meneküljetek, itt melegedjetek fel, és itt erősödjetek meg. Érezzétek itt magatokat biztonságban. Bízzátok magatokat teljesen erre a Szívre fenntartás nélkül: csak akkor feleltek meg az üdvösség nagy tervének.” ( 1976. 03. ??).

A második dolog, amit tenni kell, hogy többet imádkozzatok. „Oly nehéz és veszélyes pillanatok közelednek, hogy csak azok menekülhetnek meg, akik elfogadják hívásomat, hogy mindig Velem imádkozzanak.” (1991. 11. 21.) „A Rózsafüzér alázatos és törékeny lánca alkotja azt az erős láncot, amellyel mozgásképtelenné teszem a világ sötét uralkodóját, Isten és az Ő szolgáinak ellenségét.” (…) Lehetőséget adtok égi Édesanyátoknak, hogy megkötözze a Sátánt, hogy így eleget tehessen küldetésének és széttiporja a fejét, vagyis örökre legyőzze és bezárja őt a tűzzel és kénkővel égő mélységbe.”(1992. 10. 07.)

A Cönákulumok, főleg a családi Cönákulumok, „olyanok legyenek ezek, mint éjben kigyúlt fáklyák, mint az engesztelés megbízható pontjai, mint az oly nagyon áhított és nélkülözhetetlen menedék” (…) „hogy biztos lakhelyet nyújtsanak számotokra az immár reátok váró nagy megpróbáltatásban.” 1990. 01. 01.)

A harmadik dolog, amit tenni kell, amint az elején mondtam, elfogadni türelemmel és bizalommal a szenvedéseket, melyeket a Mennyei Atya küld, (megenged), hogy megfelelhessünk a Szeretet Isteni Tervének! A mi reménységünk természetfeletti, a kereszt alatt álló Mária: „Azt szeretném, hogy legyetek mind fájdalmas Anyátok mellett, (…) hogy megtanítsalak benneteket (bizalommal imádkozni, engedelmesen szenvedni, a szív tisztaságával szeretni, rendíthetetlen bizonyossággal hinni), hősiesen szeretni a látszat ellenére is.”

(még pár sort ezen üzenetből idézek: „Eljöttem az égből, hogy megkérjelek benneteket, ajánljátok fel Nekem az öt első szombatot! Leányomtól, Lúcia nővértől kértem ezt 1925. december 10-én, amikor a pontevedrai kolostorban tartózkodott. Azt kértem, hogy töltsék ezt a napot az engesztelés szellemében azokért a megbántásokért, amelyekkel égi Édesanyátokat illetik. A ma terjedő tévedések között égi Édesanyátok személyét és tiszteletét érintő tévedések is vannak: egyesek szeplőtelen fogantatásomat és kegyelemmel teljes voltomat tagadják! Mások nem hisznek többé örök szüzességem nagy kiváltságában, isteni és egyetemes anyaságomban!”

Eltávolítják tőlem azokat a fiaimat, akiknek különös szükségük van Rám: a gyermekeket, a kicsinyeket, a szegényeket, az egyszerűeket, a bűnösöket! Ezenfelül az istentisztelet helyéről gyakran eltávolítják képeimet is! Azt kérem, terjesszétek el ma ismét az öt első szombat ájtatosságát e megbántások kiengesztelésére, amelyekkel égi Édesanyátok Szeplőtelen Szívét illetik!!!”) (1988. 04. 02. Nagyszombati üzenet)

„Egyházam számára ez nem a vég, teljes és csodálatos megújulása készül” („Fiam helytartójának – XVI. Benedek emeritus pápánknak – sikerült ezt már belátnia ajándékom hatására!”). (1975. 10. 18.) „Szeplőtelen Szívem diadalának új tavasza készül kibontakozni az Egyházban!” (1979. 03. 09.) (folytatásként: „Szeretett fiaim, figyeljétek Velem együtt annak az időnek jeleit, amelyben éltek! Az Egyház elérkezett legfájdalmasabb tetőpontjára. Úgy tűnik, Jézusom Jegyesét megsebezte és sötétségbe borította Ellenfele, aki mintha teljes győzelmét ünnepelné. Biztosra veszi, hogy legyőzte az Egyházat a zűrzavar által, amely sok igazságát elferdítette, a fegyelmezetlenség által, amely megtámadta belső egységét, az alattomossá és titkossá vált üldözés által, amely ismét keresztre feszítette! De íme, legkeményebb telén már egy megújult élet rügyei fakadnak!” – akik a fertőzést felismerték, kerülik, és nagy része a magán kinyilatkoztatások vérkeringésére csatlakozva bontogatják „rügyeiket” – „Azt mondják nektek, hogy közel van szabadulástok órája! A fény új Egyháza lesz! és már most látszik, hogy ágain sok új rügy fakad: mindazok, akik rábízták magukat égi Édesanyjukra. Ti is azok vagytok, Szeplőtelen Szívem apostolai!”) Ezt a Kék könyv befejező, (utolsó üzenetében ismét megerősítette a Szűzanya 1997. 12. 31. címe: Minden fel lett fedve előttetek!).

A kereszt látszólagos veresége az Atya szeretettervének a részét képezi. „ellenfelem egy napon úgy gondolja, hogy teljes győzelmet aratott a világon, az Egyházon és a lelkeken. Akkor lépek majd csak közbe – rettenetesen és győzelmesen – hogy annál nagyobb legyen veresége, minél biztosabb lesz abban, hogy mindörökre győzött!” (1975. 10. 18.)

„Ebben az időben a Katolikus Egyházban kitart egy kis maradék, amely mindig hűséges marad Krisztushoz, az Evangéliumhoz és annak teljes Igazságához! A kis maradék kicsi nyájat képez, amelyet Szeplőtelen Szívem mélyén mindentől megőrzök!” (1988. 06. 11.).

Tetszik az Istennek, hogy így valósítsa meg az Ő üdvözítő szeretet tervét Márián keresztül, Szeplőtelen Szívének szentelt kicsinyeinek gyengesége által. Vele fogjuk énekelni örökre a Magnificat-ot az egyedüli Isten dicsőítésére.

Biztosítalak benneteket az imáimról és a testvéri áldásomról + és sok imát és bizonyos Híreket is várok részetekről, a ti kis testvéretek don Laurent Larroque atya..

A végkövetkeztetését mindenki vonja le saját magának, a második kötelezettsége Mozgalmunknak: egységben maradni a pápával és a Vele egyesült Egyházzal! Ki a hiteles Pápa? A Körlevél engem személyesen megerősített felismerésemben, meggyőződésemben, állásfoglalásomban: XVI. Benedek! Már nem csak én vagyok az első „fecske”, megérkezett a „derékhad” is!

Ferenc – Roma püspöke – sajnos egyre inkább igazolja összevissza beszédei, megnyilatkozásai, tettei, legutóbb éppen „kézjele” által, amely körbejárta már a világot, hogy a magán-kinyilatkoztatások által megnevezett csaló, Hamis Próféta, vagyis egyike az egyházi szabadkőműves bíborosoknak, aki az Egyházat el fogja árulni. Reméljük mihelyt beigazolódik a prófécia, nevét hamarosan kiiktatják az szentmise könyörgéseiből, azok akik illetékesek és látnak, hallanak, distingválnak, döntenek, és már illene bevenni XVI. Benedek nevét is, tulajdonképpen két pápánk van! Amúgy is önellentmondásban vagyunk azok, akik naponta végezzük az I. Litániát, Védelem a Hamis Próféta ellen!

Most már végre vegyük a lehető legkomolyabban fontolóra, a visszaszámlálás elkezdődött és készüljünk a „nehéz időkre”, az „üldöztetésekre”, annak megtapasztalására, hogy „mi maradt az őseink hiteles örökségéből!” Ennek ékes bizonyítéka Csíkszeredában az új plébános felszámolta a levitézlett rendszerben elkezdődött éjszakai engeszteléseket a Taploca-i templomban, amelyet minden hónap 12-én tartottak. Jó párszor én is leraktam terheimet ottan és töltekeztem friss erővel, hogy tudjam folytatni a mindennapos küzdelmeimet. Ezt a fényforrást sikerült kiiktatniuk a mi szabadkőműveseinknek, eszközeik bevetésével, – ők az igazi terroristák – B. Károly atya megalázása majd nyugdíjaztatása által ! Ne feledje senki, nincs titok, ami ki ne tudódna! De Istenné a bosszúállás!

A Háromszék-i Máriás Mozgalom laikus Területi Felelőse, a Szűzanya Szeplőtelen Szent Szívének legkisebb gyermeke, társatok a küzdelemben, sokszor bukdácsolva, nehézkesen vonszolva a saját és mások, különösen a mulasztásaink nehéz keresztjét Zakariás Imre Áve Mária!

NYILVÁNOS KÜLDETÉSETEK!

Folytatásként szintén a Kék könyv január 1-én, Szűz Mária istenanyaságának ünnepén található üzeneteket teszek közé, az 1979-es után a hozzátartozókat is, a téma mélyebb kibontása, megértése végett.

1. Fényemben járjatok!

„Kezdjétek velem ezt az új évet, szeretett fiaim. Ezen a napon felszólít benneteket az Egyház, hogy szemléljétek istenanyaságomat! Ahogy Fiam, Jézus teljesen rám bízta magát, hogy Anyjánál védelmet és oltalmat találjon, úgy hagyjátok ti is, hogy égi Édesanyátok biztosan vezessen.

Milyen lesz ez az év? Vajon milyen események várnak rátok? Szeretett fiaim, nem kell, hogy megzavarjon benneteket az, ami reátok vár, hogyha megszokjátok, hogy minden pillanatban anyai Szívemben éljetek. Az emberiség napról napra jobban eltávolodik Istentől, és az emberek mind nagyobb számban hagynak fel törvényének követésével. Emiatt az új évben sűrűbb lesz a sötétség, és nagyobbak lesznek a rátok váró bajok és a szenvedések.

Egyházamban is nagyobb lesz a válság, mivel egyre kevésbé hallgatnak utolsó felhívásomra, hogy imádkozzanak, térjenek meg és tartsanak bűnbánatot! Sajnos sok pap is lesz azok között, akik nem hallgatnak rám. Ezek a pásztorok így kevesebb fényt kapnak, és a nyáj szétszóródik a bizonytalanság és a megosztottság, a tévedés és a hittagadás útján. (ehelyett inkább a „szegényeket, jótékonykodókat” állítják a figyelem középpontjába a Vatikán „illetékesei” példáját követve, ami nem más, mint az Igazság elferdítése!).

Térjetek vissza, ti, az Egyház pásztorai, hogy olyanná váljatok, amilyennek Fiam, Jézus akar benneteket! Térjetek vissza, legyetek ismét buzgók, éljetek egyedül a lelkek üdvösségéért, legyetek ismét az Evangélium igazságának szigorú őrei! (és ne elárulói!!). Térjetek vissza, kövessétek Jézust a Kálváriára, és ne engedjétek, hogy elcsábítson és elvonjon titeket a világ, amelyhez gyakran igazodtok. (a nyáj rossz úton halad – figyelmeztette őket Szőkefalván a Fény királynője – ha a „pásztor” eltéveszti a helyes irányt, enged a kényelem, a világ kísértésének és idejében észre nem veszi. Úgy tűnik, a mi pásztoraink sem ismerték fel azt a lehetőséget, amit a –89-es fordulat lehetővé tett, sajnos még a Szőkefalvi üzenetek tükrében sem az idők jeleit! Eltelt a 25-év, a negyedszázad, békésen, csendben, most leszüretelhetjük azt, amit elvetettünk, legalább emésszük majd meg zúgolódás nélkül!).

Szeretett fiaim, minél nagyobb sötétség borul a világra és az Egyházra, annál fényesebb lesz az a fény, amely Szeplőtelen Szívemből árad, hogy utat mutasson nektek. (szerintem ez a Kék könyv üzeneteinek fényét jelenti, ellenőrizzék azok a papok, akiknek megvan, de mostanáig porosodni hagyták polcaikon, talán még nem késő – lovat hegy alatt abrakolni!). Járjatok ebben a fényben! Akkor mindig világosság lesz körülöttetek.

Szeplőtelen Szívem diadala már megkezdődött bennetek, akik engem követtek! Az Édesanya Szívének diadala hűséges fiainak lelkében és életében megy végbe! Bennük van az a jó, amely diadalt arat ugyanakkor, amikor a rossz mindenhova beférkőzik. Mialatt a bűn mindent igyekszik elárasztani, bennük Isten kegyelme és szeretete diadalmaskodik! (de ne feledjük, a Hamis Próféta és az Antikrisztus diadala is megkezdődött azok szívében, életében, akik szolgálatukba álltak, beleértve az egyházi szabadkőművességet is!).

Amikor a tévedésnek mindinkább sikerül félrevezetnie az emberi értelmet, ők az Igazságról tesznek tanúságot. Hogyha megoszlás szakítja szét az Egyházat, ők szeretik, és egységéért élnek. Ahogy Fiam helytartója mindinkább magára marad és mindinkább elhagyják őt, ők még nagyobb szeretettel gyűlnek köréje, hogy megvigasztalják és megvédjék. (vajon jelenleg a „két pápa” közül, kire illik jobban a fönti állítás? Ferencre biztos nem, Ő az elmúlt év embere, „szupersztár”, sajnos XVI. Benedek körül nem lehet megtapasztalni, hogy olyan sokan vagyunk mellette, imáinkkal, szeretet koszorúnkkal).

Igen, amikor Ellenfelem ma mindenütt diadalt arat, ugyanakkor Szeplőtelen Szívem diadala is végbemegy szeretett fiaim életében. (bárcsak érvényes lenne ez máma is, de ahhoz nagyon komolyan rendszeresen imádkozzunk papjainkért, legalább egy koszorú rózsafüzért, böjtöljünk hétfőn kenyéren és vízen havonta legalább egyszer, ez a mi feladatunk, kötelességünk, ha 4- négy ember felvállalja, le lesz födve a hónap, plébánia szinten!). Ne féljetek tehát, hogyha olyan évet kezdtek meg amely nehezebb és fájdalmasabb: minél inkább látjátok, hogy mindent beborít a sötétség, annál élénkebb lesz köztetek jelenlétem fénye. Ezért hívlak, kezdjétek velem az új évet bizalommal és félelem nélkül! Fiam, Jézus mindig veletek lesz Édesanyátokkal együtt, aki a ti Édesanyátok is”. (K. k. 1977. 01. 01.)

2. Az Egyházzal fog megkezdődni!

„Ma az egész Egyház nagy reménységgel tekint égi Édesanyjára. Gyermeki gyengédséggel és határtalan bizalommal kér engem Jézus helytartója (VI. Pál, akkor, máma a hiteles XVI. Benedek!) pápa, ez az áldozat, aki mindinkább feláldozza magát a kereszten a világ megmentéséért. Ő ma az egész emberiség békéjéért könyörög hozzám. Szüntelen imában hozzám fordulva, a békét főleg az Egyház számára kéri, mivel Ő maga ünnepélyesen az Egyház Anyjának nevezett engem.

Ma hozzám könyörög a világ minden táján szétszóródott összes gyermekem: az ártatlan gyermekek, a fiatalok, akik úgy szenvednek, mint még soha a bizonytalanság és a sötétség miatt, a szegények, a bűnösök, a betegek, az idősek, a száműzöttek, az eltévedtek. Különös megindultsággal könyörögtök hozzám ti, szeretett fiaim, Szeplőtelen Szívemnek szentelt papjaim. Ma azt szeretném nektek elmondani, hogy elfogadom imádságotokat és Isten igazságosságának oltárára helyezem. Ebben az új esztendőben még erősebbé válik anyai közbenjárásom hatása Fiamnál, Jézusnál értetek. (…)”. (K. k. 1978. 01. 01.)

(ismételten arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy általában az üzenetek címe utal az adott üzenet mondatának lényegére, amely ez esetben nem került nyilvánosságra. A pontos zárójel erre utal, valóban az Egyházzal kezdődött el, vagyis a Hamis Próféta színrelépésével, „székfoglalásával”).

3. Az irgalmas szeretet terve!

„Szeretett fiaim, mellettetek vagyok ez új esztendő kezdetén. Bízzatok Szeplőtelen Szívemben! Fiam, Jézus irgalmas szeretetének terve az Én Szívembe van zárva !!! Ő az Atyához akarja visszavezetni a világot Isten tökéletes megdicsőítésére. Nincs elveszve a világ, még akkor sem, ha most a romlás és saját maga elpusztításának útját járja is. Ahogy már többször megjövendöltem nektek, végül egy megpróbáltatás által megmenekül a világ, amely Jézus irgalmas szeretetének cselekedete lesz. Ő bízott benneteket égi Édesanyátok gondjaira.

(ez utóbbi kijelentések nagy horderejűek, de egyúttal igazolhatja, hogy mi – magyarok – az eddig felkínált lehetőségeket sorozatosan elszalasztottuk, ismerjük de nem valósítottuk meg, és én ide sorolom a „Kápolna” felépítésének elmulasztását, a Szeretetlángot, a Gobbi atya által közvetített – nemzetünkkel kapcsolatos, függelékként szereplő magyar vonatkozású üzenet, 1981. 08. 16. Tartalma nem lett széles körben terjesztve, ismertetve, népszerűsítve, elsősorban általunk, MPM-MM, hogy teljesüljenek a feltételek – „az Én népemnek lelkileg át kell alakulnia, hogy küldetését betölthesse... egy szívvel, lélekkel állhatatosan imádkozzanak, hogy mihamarabb megvalósuljon országomban Jézusom végakarata, hogy a Krisztus-hívők mindnyájan egyek legyenek a hitben, … egyetlen, szent egyetemes apostoli Egyházának közösségében! Meg kell újulni Én népem a hitben, reményben, bűnbánatban és engesztelő SZERETETBEN Isten iránt, Szentségi Jézusom – OLTÁRISZENTSÉG – és Szeplőtelen Szívem tiszteletében”. Tudjuk, ismerjük, a Szőkefalvi Fény Királynője üzenetek gyakorlati megvalósítása, kifejtése „pólyás baba” maradt, „mi nem vagyunk illetékesek a kifejtésükre”! Még akkor sem ha elkezdtük tetté, életté váltani? Egyelőre ezek délibábnak tűnnek. Vajon azok is maradnak? Ha tovább szunyókálunk, megtörténhet, hogy nagy árat fogunk fizetni sorozatos mulasztásainkért, Mohács eltörpül mellette! De mit tehetnénk? Pár mondatot idézek a Medjugorjéban elhangzott üzenetekből: „Drága gyermekeim! Felszólítalak benneteket, hogy mindegyikőtök tudatosan döntsön Isten mellett és a Sátán ellen!” 1987. 03. 20. „Drága gyermekeim! Kezdjetek dolgozni szíveteken, ahogy szántóföldjeiteken dolgoztok. Munkáljátok és formáljátok át szíveteket, hogy az Istentől való új lélek költözzék belé!” 1984. 04. 25. „Drága gyermekek! Azt kívánom, hogy ti, tehetetlenek, kezdjetek bizalommal segíteni és akkor az Úr is bizalommal ad nektek”! 1985. 07. 04.

Kinek kell bizalommal segítsünk mi, a „tehetetlenek”, az „egyszerű” szürke, hétköznapi emberkék? A Szűzanyának, KIRÁLYNŐNKNEK!!!, hogy végre – kicsinyei imái, áldozatai, szenvedései által – megfékezze a Sátán seregének további előre törését a Kárpát medencében – a Regnum Marianumban!. Kieszközölhesse, hogy végre Urunk Jézus Szíve szerinti igazi vezetőink legyenek, úgy Egyházi mint Politikai téren. Azon vezetőinket, akik nem felelnek meg ezen követelményeknek, távolítsa el végleg, hogy ki-ki a saját feladatát a „saját helyén” jól végezze el, Isten dicsőségére, mindannyiunk lelki javára elsősorban. Ennek elősegítése érdekében legyünk „kovászok”, „só” „égő gyertyák a gyertyatartón” mindenki a saját környezetében! Ha ezt tudatosan hittel, élettel felvállaljuk, hűségesen kitartunk, akkor valóban elérkezett nyilvános küldetésünk ideje! És így a sátáni sodrás időszak határa, uralma is hamarosan véget érhet! Rajtunk múlik!)

Most még bűn borítja a földet, gyűlölet és erőszak robban ki mindenütt, a legnagyobb bűnök kiáltanak bosszúért mindennap Istenhez. Megkezdtek egy évet, amikor majd különösen felfigyel mindenki Isten hatalmas kezére. Ő a világ fölé hajol, hogy irgalmas szeretetének ellenállhatatlan erejével segítségére siessen. Ezáltal olyan események várnak rátok fiaim, amilyeneket el sem tudtok képzelni. De a jók imája, az ártatlanok szenvedése, sok ember rejtett fájdalma, a világ minden táján szétszóródott, áldozatot vállaló ember könnye és könyörgése segít nektek. Miattuk előbbre hoztam rendkívüli közbelépésem idejét.

Szeretett leányom, az Egyház most jutott túl egyik nagy megpróbáltatásán, mivel köztem és Ellenfelem között is tetőfokára hágott a küzdelem. A Sátán igyekezett eljutni odáig, hogy megfenyegesse azt a sziklát, amelyre az Egyházat alapították, de Én feltartóztattam! Éppen akkor, amikor a Sátán azt képzelte, hogy győzött, miután Isten elfogadta VI. Pál pápa és I. János Pál pápa áldozatát, elnyertem Istentől az Egyház számára azt a pápát, akit Én készítettem fel, és Én nevelte! Ő felajánlotta magát Szeplőtelen Szívemnek és ünnepélyesen rámbízta az Egyházat, amelynek Anyja és Királynője vagyok! A Szentatyában, II. János Pál személyében és munkásságában Én tükrözöm vissza nagy fényemet. Ez a fény annál erősebbé válik, minél jobban elborít mindent a sötétség. (milyen hatalmas tévedést terjeszt a katolikus-honlap szerkesztő nője, amikor teljesen elmarasztalja a hiteles pápákat, beleértve az utolsót, XVI. Benedeket is. Vakbuzgóságában átesett a ló túlsó oldalára! Imádkozzunk értük is, hogy mindannyian „egyek lehessünk”).

Szeplőtelen Szívemnek szentelt papok és hívők, gyermekeim, akiket a világ minden tájáról gyűjtöttem össze seregembe a rátok váró nagy küzdelemre: Gyűljetek a pápa köré! (jól kell „distingválni”, XVI. Benedek a hiteles pápa!) és Én majd saját erőmmel és csodálatos fényemmel ruházlak fel benneteket! Szeressétek őt, imádkozzatok érte, hallgassatok rá! Mindenben engedelmeskedjetek neki, a papi öltözet viselésében is! Szívem kívánsága és az ő akarata szerint, amit már nektek kinyilvánított. Ajánljátok nekem minden elszenvedett fájdalmatokat, ha emiatt saját testvéreitek nevetnek is ki benneteket! Szeretetem terve szerint a tisztulás ideje megrövidül az Egyház, s annak biztos vezetője, a pápa számára is!

(ez az üzenet most érte el igazi és teljes jelentését, XVI. Benedek emeritus pápánk idejében. Az Ő némasága hatalmas kiáltásként immár majdnem két éve körbeöleli a Földet, csak a süketek és a vakok nem veszik észre. Ferenc ellenpápa „kabaréja” humanista rabszíjra fűzte őket, semmiképpen nem talál Bergogliora a föntebbi leírás, – nem véletlenül húzódozott a tisztséggel járó öltözék és kellékek viselésétől – sőt, teljesen az ellentétje, az eretnekség megtestesítője vagyis a Hamis Próféta, ahogyan az Igazság könyvében le van írva! Csak a naivak és tájékozatlanok, akik még mindig képtelenek elfogadni a valóságot az egyházi szabadkőművesekkel kapcsolatosan dugják homokba fejüket. Nagyon megviseli majd, amíg sikerül kiprüszköljék a felszívott homokot! De mi lesz addig a rájuk bízott nyájjal? Üdvösségüket kényelemből, tudatlanságból, tájékozatlanságból kockáztatják? Aki teheti, imádkozza a Keresztes Imahadjárat Imáit rendszeresen!).

Ezért tehát ez a ti órátok, Szeplőtelen Szívem apostolainak órája! Terjesszétek bátran Jézus Evangéliumát, védjétek meg az Igazságot, szeressétek az Egyházat, segítsetek mindenkinek a bűnből menekülni és Isten kegyelmébe és szeretetében élni. Imádkozzatok, szenvedjetek, engeszteljetek(…)” (K. k. 1979. 01. 01.)

4. A tisztulás első jele a zűrzavar!

„Szeretett fiaim, meneküljetek Szeplőtelen Szívembe. Krisztus dicsőséges uralmát nagy szenvedés előzi meg, amely az Egyházat és a világot hivatott megtisztítani, és teljes megújulásra vezetni! Jézus már megkezdte irgalmas művét, jegyese, az Egyház megújítására! Különböző jelekből láthatjátok, hogy az Egyház számára elérkezett a tisztulás ideje: ezek közül az első a zűrzavar, amely benne uralkodik. Ez valóban a legnagyobb zűrzavar ideje.

A zűrzavar behatolt az Egyház belsejébe, ahol mindent felforgatnak a dogmatika, a liturgia és a fegyelem területén. (elkezdődött, II. Vatikáni Zsinat irányelveinek kétértelmű irányzata, értelmezése gerjesztette és gerjeszti azóta is az ellentéteket, csak sajnos kevesen tudnak eligazodni a valódi okokat illetően. Kevés hozzá az emberi bölcsesség, intelligencia, beleértve a teológiai képzettséget is! Ha XXIII. János pápa előbb kihirdette volna a Fatimai titkot és utána következett volna a II. Vatikáni Zsinat, egészen biztos sokkminden másként alakult volna. Akkor a „Szenté” avatása valóban illő lett volna. Őt is megtévesztette emberi „okoskodása”- a tévedhetetlenség csak hit és erkölcsi téren érvényes – és sajnos pár főpap „okoskodása” is hatalmas kegyelmi veszteséggel járt, aminek a hívek fizették és fizessük meg a mai napig az árát. Az egyházi szabadkőművesség meg lett volna zabolázva, leleplezésük egy ideig megbénította volna őket, Ő-szentségének még meg volt a lehetősége, lett volna „embere”, csak akarnia kellett volna! Aminek akkor és azóta sikerült szabadkőműves alapot lerakni, arra most Bergoglio könnyűszerrel építeni tudja Hamis Egyházát! A következmény pár ezer jóhiszemű naiv lélek elkárhozása lesz, akárcsak a Kajafásék vastagnyakúsága miatt elkárhozott zsidó nemzedékek esetében. MDM 2014. 12. XY. ).

Fiam igazságokat nyilatkoztatott ki számotokra, melyeket az Egyház mindörökre kifejtett és meghatározott isteni és tévedhetetlen tekintélyével. Ezek az igazságok megváltoztathatatlanok, mikként megváltoztathatatlan magának Istennek az Igazsága! Közülük sok képezi valóságos és sajátságos hittitkok részét, ezért az emberi értelem soha meg nem érti és meg nem értheti azokat Az embernek alázattal kell ezeket elfogadnia a tiszta hit felindításával és Istenbe vetett erős bizalommal, mivel Ő nyilatkoztatta ki és Ő tárja minden idők embere elé az Egyház Tanítóhivatala által! (ezt kikezdte a Sátán a reformáció tévtanával már majdnem 500- ötszáz éve, napjainkban beérik és leszüretelik a démonok!).

De ma elterjedt az az igen veszélyes irányzat, hogy be akarnak hatolni mindenbe és meg akarnak érteni mindent – még a misztériumot is. (Isten elrejtet titka). Így jutnak el odáig, hogy az igazságnak csak azt a részét fogadják el, amelyik emberi értelemmel felfogható. Magának Istennek a misztériumát akarják felderíteni. (ez lehetetlen) Visszautasítják azokat az igazságokat, amelyek értelemmel fel nem foghatók. Az egész kinyilatkoztatott igazságot igyekeznek ésszerűen újra kifejteni, abban a reményben, hogy mindenki számára elfogadhatóvá teszik. Így tévedéssel rontják meg az igazságot! A tévedést a legveszélyesebb formába terjesztik, úgy, mint az igazság új és időszerű értelmezését. Azzal végzik, hogy még azokat az igazságokat is elferdítik, amelyek a katolikus hit alapját képezik.

Nem tagadják nyilvánosan az igazságot, hanem kétértelműen fejtik ki azokat. (a nagy és híres „teológusok”!). A hit tanításában megalkusznak az igazság és a tévedés legsúlyosabb összeegyeztetésével, miként az még soha nem fordult elő! (emlékezzünk vissza, ezt fejtette ki Marosvásárhelyen az Igazság Könyve Szeminárium alkalmával J. G. úr az ezzel kapcsolatos pontjában, időnként frissítsük fel az ott elhangzottakat, mert hamarosan szükségünk lesz rá. Azokért a tévedést képviselő papokért, akik nyilvánosan a szószékekről hőbörögtek ellenünk, – ismerjük őket személyesen is – hogy kiközösítést érdemlünk, ha részt veszünk a Szemináriumon, imádkozzunk és engeszteljünk, hogy megszabaduljanak az egyházi szabadkőműves hálóból, amíg még lehetséges). Ennek befejeztével még beszélnek és vitatkoznak ugyan, de már többé nem hisznek, és így terjed a tévedés sötétsége! Az Egyház belsejében uralkodó és igazságait elferdítő zűrzavar az első jel, amely biztonsággal mutatja, hogy tisztulásának ideje elérkezett!

Az Egyház valóban Krisztus, aki titokzatos módon él köztetek! Krisztus az Igazság! Az Egyháznak mindenkor Krisztus fényét kell tükröznie, ami az Igazság! (és nem változik). De ellenfelének most sikerült ravasz és megtévesztő munkájával nagy sötétséget terjesztenie belsejében. És ma az Egyházat sötétségbe borítja a Sátán Füstje! (amely nem más mint az egyházi szabadkőművesség titkos szektája! Hamarosan lelepleződnek mint az áruló Júdás!) A Sátán főleg sok gyermekem értelmét és gondolatait homályosította el, elcsábítva őket a gőggel és a kevélyéggel, és általuk borította sötétségbe az Egyházat.

Titeket, az égi Édesanya szeretett fiait, titeket, Szeplőtelen Szívem apostolait, ma arra hívlak meg: harcoljatok szóval és példátokkal, hogy mindinkább elfogadja mindenki az Igazságot! Így a fény által győztök a zűrzavar sötétségén! Emiatt kell Fiam, Jézus Evangéliumát szó szerint megélnetek! Váljatok élő Evangéliummá! Aztán hirdetnetek kell mindenkinek erővel és bátran a megélt Evangéliumot! Szavatokban a Szentlélek ereje lesz, aki betölt titeket és a bölcsesség fénye, melyet égi Édesanyátok ad nektek(…)” ( K. k. 1979. 01. 28.)

5. A tisztulás második jele: a fegyelmezetlenség!

„Szemléljétek égi Édesanyátokat, miközben a templomba megy, hogy kis Gyermekét felajánlja. Az Atya Igéje Ő, aki emberré lett: az ISTEN FIA Ő! Érte történt a világ teremtése: a várva várt Messiás Ő, akihez a jövendölések és a törvény igazodtak. És Ő mégis mindenben engedelmeskedik az Atya akaratának, fogantatása pillanatától kezdve: „Íme Istenem, jövök, hogy teljesítsem akaratodat!” És születésétől kezdve aláveti magát a törvény minden előírásának: nyolc nap múlva körülmetélik és ma, negyven nap után bemutatom a templomban.

Mint minden más elsőszülött, az enyém is az Istenné, és Én kiváltom Őt az előírt áldozattal. A paptól visszatér karomba, hogy újból felajánlhassam Őt Szeplőtelen Szívem sebe által, mert már átjárta a tőr, és így együtt mondhatjuk igenünket az Atya akaratára. Szeretett fiaim, amikor felszólítalak, legyetek karomban a legkisebbek, ez azért történik, hogy hasonlóvá tegyelek benneteket a gyermek Jézushoz a készséges és teljes engedelmességben Isten akarata iránt.

Ma ismét megsebzi Szívemet a látvány, hogy hányan vannak szeretett fiaim között, akik nem engedelmeskednek Isten akaratának, nem veszik figyelembe, sőt olykor nyíltan megvetik a papi rend sajátos törvényeit. Így terjed az Egyházban a fegyelmezetlenség, és saját pásztorai között is learatja áldozatait. Ez a második jel, ami megmutatja, hogy az Egyház számára elérkezett a tisztulás végső ideje: a fegyelmezetlenség terjed minden szinten, különösen a papság között!

A fegyelmezetlenség a belső készség hiánya Isten akarata iránt, amely állapototok sajátos kötelezettségeinek áthágásában mutatkozik meg: az ima kötelezettségeinek, a jó példaadás kötelezettségének, a szent és apostoli élet kötelezettségének áthágásában! (ez nagyvonalakban érvényes ránk, laikus hívekre is, ezért ritka a hiteles tanúságtevő hiteles keresztény!). Hányan vannak papok között, akik engedik, hogy rendezetlen tennivalók kössék le őket, és többé nem imádkoznak! Szokásszerűen hanyagolják el a PAPI ZSOLOZSMÁT, az ELMÉLKEDÉST, a SZENT RÓZSAFÜZÉRT! (ezek nélkül a lelkiéletet csak homokra épül!). Az imát a szentmise sietős bemutatásának idejére korlátozzák.

Így ezek a szegény fiaim belsőleg kiürülnek, és nem marad fényük és erejük arra, hogy ellenálljanak környezetük kísértéseinek! Emiatt fertőzi meg őket a világ szelleme és elfogadják életmódját, igazodnak értékeihez, részt vesznek világias megnyilvánulásaiban, engedik, hogy a propaganda eszközei befolyásolják őket, és végül átveszik annak gondolkodásmódját! Azzal végzik, hogy a világ szolgáiként élnek, a világ szelleme szerint, amelyet helyeselnek és terjesztenek botrányt keltve oly sok hívő között!!! (túlzás nélkül állíthatjuk, Bergoglio bíboros ennek mintapéldánya, prototípusa, miként az egész egyházi szabadkőművesség, le egészen az egyszerű lelkészekig, fr.-ig, mert már a szerzetesközösségek sem kivételek.). Innen ered a papok életét szabályozó kánoni normák elleni széleskörű lázadás, és az ismételt tiltakozás a szent cölibátus ellen. (ennél világosabban nem lehet feltárni a valódi okokat, összefüggéseket, a következményeit viseljük, benne vagyunk nyakig. Tehát merre tart ma a „hivatalos” Egyház? A „reformok” utján az „Egy-világvallás” idillikus képét előrevetítve, majd sugározva, Hamis Egyház!).

Ezeket a normákat Jézus kívánja Egyházától, és a pápa is határozottan megerősítette ezekben a napokban. (II. János Pál pápáról van szó, a jelenlegi el van hallgatatva). Ma mindenki igyekszik magát saját ízlése és elgondolása szerint rendszabályozni. Mily botrányos könnyedséggel sértik meg azokat az egyházi szabályokat, melyeket a Szentatya ismételten megerősített, mint a papi öltözet viselésének kötelezettségét. (az utcán reverendát? Habitust? A XXI. Században vagyunk! Már a „papi civil” viselése is idejétmúlt, nemde? Milyen remek „inkognitóban” elvegyülni a „tömegben”, különösen akkor, ha „kedveséhez, ágyasához, gyerekéhez” megy a katolikus pap! Szívtelen vagyok? Van megoldás? Igen! Aki nem képes szakítani, belebetegedik, tegye le a „reverendát” végleg, ha játszott a tűzzel és megégette magát, viselje következményét. Az a „lány vagy nő” aki arra vetemedett, hogy papot csábított – de a „pap” végül is PAP akar maradni, éljen tovább paphoz méltóan – a nő pedig gyerekével éljen „özvegyasszonyként” a szó legigazibb értelmében, jobb ezen a Földön így vezekelni, mint a Pokolba vezető úton járni. Eljött az ideje a „botrányos esetek felszámolásának!” Nekünk igazi papokra van szükségünk, nem színészekre, bohócokra! Az ortodoxok nem szégyellik, viselik a reverendát!).

Sajnos olykor maguk a papok azok, akik elsősorban nem engedelmeskednek az előírásoknak és rossz példájuk nyomán terjed a fegyelmezetlenség az Egyház minden rétegében. Ez az Egyházban terjedő rendetlenség világosan megmutatja nektek, hogy számára elérkezett a megtisztulás döntő pillanata!

Mit kell tennetek nektek, akik az égi Édesanya szeretett fiai, Szeplőtelen Szívem fényének apostolai vagytok? Engedjétek, hogy karomba hordozzalak, mint legkisebb gyermekeimet, és teljesen engedelmessé tegyelek az Atya akarata iránt! (nem a kényelmes életet, jólétet, kedvtelést, hanem „aki Énutánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye fel keresztjét mindennap és úgy kövessen Engem!” Ez a Mester felszólítása!) Így majd mindenkinek jó példát adtok az Egyház törvénye iránti teljes engedelmességre. Így az égi Édesanya igénybe veheti szolgálatotokat arra, hogy rendet teremtsen Házában, és hogy a szenvedés után felragyogjon az Egyházban Szeplőtelen Szívem diadala!” (K. k. 1979. 02. 02.) (Tehát így válik érthetővé az Igaz Egyház és a Hamis Egyház napjainkban kibontakozó kettős léte, valósága!)

6. A tisztulás harmadik jele: a megosztottság!

„Szeplőtelen Anyátok vagyok! Megjelentem a Földön, Missabielle szegény barlangjában, hogy megmutassam nektek az utat, ahol e nehéz pillanatokban járnotok kell. Ez az Én utam: a tisztaságé, a kegyelemé, az imádságé, a bűnbánaté! (minden más út, tévút, ezt jól meg kell jegyezni, függetlenül, hogy kik hirdetik!) Ez az út, amelyet Fiam, Jézus már megmutatott nektek, hogy elvezessen mindnyájatokat az Atyához az Ő Szeretetének Lelke által. Saját Lelke van bennetek, aki titeket arra indít, hogy Istent, mint Atyát szólítsátok meg, mivel Ő részesített benneteket isteni természetében. (kik és hogyan kapjuk meg az isteni természetet? Csak azok aki eljutnak az igaz hitre, Krisztus-hivőkké, követőkké válnak és újjá születtek „vízből és Lélek által”. Ne feledjük, a HIT nem mindenkié, sajnos vannak papok is aki el se jutottak a Hitre, mások elveszítették a világ kísértéseinek hatására. „Akarod-e tudni, balga ember, hogy a hit tettek nélkül mennyire meddő? – Jak 2, 20. Más szóval, tetteink, életünk, megnyilatkozásaink nagyon világosan tükrözik hitünket. Ebből ismerjük fel egymást, testvéreinket, de a képmutatókat, a hazugság fiait is. Éppen ezért a világ tele van a hőbörgők okoskodásaival, lármájával, ontja magából a média, az iskolák minden szinten de még közvetlen környezetünk is, lelki téren nagy sivatagban élünk, legyünk éberek, vigyázzunk oázisainkra.)

Járjatok a szeretet útján. Készítsetek helyet magatokban a Szeretet Lelkének, Ő késztet benneteket az életben arra, hogy mindinkább egyek legyetek. Kölcsönösen szeressétek egymást, ahogyan Jézus is szeretett benneteket. És valóban egyek lesztek. Az egység a szeretet tökéletessége. Azért akarta Jézus, hogy Egyháza egységes legyen, hogy benne Isten szeretetének a szentsége nyilvánuljon meg az emberek számára. Ma remeg és aggódik Szeplőtelen Szívem, látva, hogy az Egyház belsőleg megoszlott. Ez az Egyház belsejéig hatoló megoszlás a harmadik jel, mely biztosan mutatja, hogy számára elérkezett fájdalmas tisztulásának pillanata!

Ámbár a századok folyamán többször szétszaggatta az Egyházat a megoszlás, és sok fiamat késztette arra, hogy elhagyja, Én mégis elnyertem Jézustól belső egységének rendkívüli kiváltságát. De ezekben az időkben Ellenfelemnek sikerült füstjével elhomályosítani az Egyház isteni kiváltságának fényét. (az egyházi szabadkőművesség tevékenysége, működése jelenti a Sátán füstjét, amely már két éve a Vatikán csúcsán működik, ezt illik tudatosítani, hogy a csapdát el tudjuk kerülni). A belső megoszlás megnyilvánul abban, hogy gyakran saját hívei szállnak szembe egymással azzal a szándékkal, hogy jobban megvédjék és jobban hirdessék az igazságot. Így ők maguk árulják el az igazságot, mivel Fiam Evangéliumát nem lehet megosztani. (Ennek van immár ötszáz éves múltja, a nagy „reformátorok” nyomdokain haladók között. Köztünk most már Ferenc ellenpápa miatt vannak véleménykülönbségek, sajnos sokan a nyilatkozók közül nincsenek tisztába a jelenlegi idők kihívásaival, aki figyelmen kívül hagyja a magán kinyilatkoztatásokat, majd szembesül a durva valósággal, meg fog rendüli az Istenbe és az Egyházba vetett hite és bizalma.)

Ez a belső megoszlás olykor papokat állít szembe papokkal, püspököket püspökökkel, bíborosokat bíborosokkal, mert a Sátánnak még sohasem sikerült ennyire behatolnia közéjük, széttépve kölcsönös szeretetük értékes kötelékét, mint ma. (ez már csak idő kérdése, és megtörténik az Egyházszakadás, a ketté válás). A belső megoszlás megnyilvánul abban az igyekezetben is, hogy egyedül hagyják, szinte magára hagyják Jézus helytartóját, a pápát is, aki az Én különösen szeretett és megvilágosított fiam. Anyai Szívemet megsebzi, amikor látom, milyen gyakran veszi körül a Szentatya szavát és tetteit fiaim hallgatása és távolléte, míg ellenfelei mindinkább sújtják és gátolják Őt!

E belső megoszlás az oka, hogy a pápa szolgálatát nem támogatják kielégítően, és nem hirdeti az egész Egyház, pedig Jézus azt akarta, hogy egység vegye körül Péter utódját. Anyai Szívem fáj, mert látom, hogy ma van olyan pásztor, aki visszautasítja megvilágosító és biztos szavainak vezetését. A pápától való elszakadás egyik módja a nyílt lázadás. De van egy másik, ennél alattomosabb és veszélyesebb módja is ennek: az, hogy a nyilvánosság előtt kijelentik, hogy egyetértenek vele, de belsőleg mégis eltávolodnak tőle. Tanítását nem veszik figyelembe és a gyakorlatban annak ellenkezőjét teszik, mint amit Ő kíván! Ó Egyház, Jézusom Titokzatos Teste, a Kálváriára vezető fájdalmas utadon elérkeztél a XI- tizenegyedik állomáshoz, széthasadva és meggyötörve látod magadat ismét megfeszített tagjaidban! (a föntiek tükrében most már világos miért kényszerült lemondásra Szentatyánk, és kik a hóhérai – az egyházi szabadkőművesség!)

Mit kell nektek tennetek fiaim, Szeplőtelen és Fájdalmas Szívem apostolai? Rejtett búzaszemmé kell válnotok, készen a halálra is, az Egyház belső egységéért! Ezért vezetlek benneteket mindennap a pápa (XVI. Benedek!) és a vele egységben élő Egyház iránti igen nagy szeretetre és hűségre. Ezért részesítelek ma anyai Szívem aggodalmaiban, ezért nevellek benneteket a szentség hősiességére, és viszlek magammal a Kálváriára! Így segíthetem ki az Egyházat rajtatok keresztül a fájdalmas tisztulásából, hogy megnyilvánulhasson benne a világ előtt megújult egységének egész fényessége!!!” (K. k. 1979. 02. 11.) (itten van a világos és tiszta kifejtése annak, ami még ránk vár, a meccs és az eredmény megmutatja, hogyan készültünk fel az „edzések” alkalmával).

7. A tisztulás negyedik jele: az ÜLDÖZTETÉS!

„Maradjatok mindnyájan Szeplőtelen Szívemben és megtaláljátok a békét és a belső derűt! Szeretett fiaim, most már elszabadult az a vihar az Egyház és a világ megtisztítására, amit FATIMÁBAN előre megjövendöltem nektek!!! Ez az Atya irgalmasságának órája, amely a Fiú isteni Szívének szeretete által abban a pillanatban nyilvánul meg, amikor mindenki számára nagyobb szenvedés következik. A negyedik jel, amelyik megmutatja, hogy az Egyház elérkezett fájdalmas megtisztulásának tetőfokára, az üldöztetés! Az Egyházat valóban sokféleképpen üldözik.

Üldözi a világ, ahol él, és amelyben előttünk halad, megmutatva mindenkinek az üdvösség útját. (sajnos sokaknak nincs szüksége az üdvösség örömhírére, az Igazságra, helyette behódoltak Lucifernek és divatos eszméinek, minket is rá akarnak kényszeríteni a szolgálatára, de bele fog törni a „bicskájuk”). Azok az Isten igazi ellenségei, akik tudatosan szembehelyezkednek Istennel, hogy rávegyék az egész emberiséget arra, hogy nélküle éljen, és azok, akik egyre inkább üldözik az Egyházat. Néha nyílt és erőszakos módon üldözik az Egyházat, megfosztják mindenétől és megakadályozzák, hogy Jézus Evangéliumát hirdesse! (ilyen volt a levitézlett kommunista rendszer a sok talpnyalójával, ivadékaik vannak máma is a porondon, még rafináltabb módszerekkel, de már nem sokáig).

De ezekben az időkben az Egyházat gyakran nagyobb megpróbáltatásnak teszik ki. Alattomos és alig észrevehető módon üldözik, lassanként megvonják tőle az élethez nélkülözhetetlen oxigént. MEGKISÉRLIK, HOGY A VILÁG SZELLEMÉVEL VALÓ MEGALKUVÁSRA BÍRJÁK !!! Ez bejutva belsejébe, befolyásával megbénítja életerejét. Az együttműködés gyakran az üldözés legalattomosabb formájává változik, a képmutató tiszteletnyilvánítás iránta a legbiztosabb módszer ahhoz, hogy kárt tegyenek benne. SIKERÜLT OLYAN ÚJ MÓDSZERT FELFEDEZNI, HOGY ZAJ ÉS VÉRONTÁS NÉLKÜL ÖLJÉK MEG! (Politikusaink hogyan feszítenek ünnepnapok alkalmával, az első székeken, a köpönyegforgatást a „multik kiszolgálását” összetévesztik a Pál fordulással. Mérlegre kerülünk mi is, de Önök is – Urak! De ezt a „mérleget” nem lehet megbuherálni, nincs parlamenti mentelmi jog!)

Az Egyházat belsőleg is üldözik, különösen azok a gyermekei, akik megalkudtak Ellenfelével, akinek sikerült még néhány pásztort is félrevezetnie. Közöttük is van olyan, aki tudatosan együttműködik Egyházam belső és titkos üldözésének tervével. (ők az egyházi szabadkőművesek) Szeretett fiaimat próbára teszik. Megtapasztalják, hogy saját testvéreik gördítenek elébük olykor akadályt, félretolják és üldözik őket, míg azokat, akik hűtlenek hozzá, széles és tág működési terük van. (megtapasztaltuk, jött a „veterán”, Dr. Sávai beavatkozott, Selymes atyát elüldözték, a tények, események önmagukat igazolják). A szenvedés ugyanazon óráit készítik elő számotokra is szeretett fiaim, mint amilyeneket Fiam, Jézus átélt: a Getszemáné óráit, amikor azt érezte benső haláltusájában, hogy elhagyták, elárulták és megtagadták övéi…

Hogyha ez az az út, amelyet a Mesternek be kellett járnia, akkor az Ő hűséges tanítványainak, nektek is ezt kell most végigjárnotok, mialatt sokkal fájdalmasabbá válik a tisztulás az egész Egyház számára. Bízzatok szeretett fiaim, Szeplőtelen Szívem apostolai! Semmilyen megpróbáltatás sem szolgálja inkább az Egyház teljes megújulását, mint belső üldöztetése. Ebből a szenvedésből tisztábban, alázatosabban, megvilágosultabban, erősebben kerül ki! (ennek most már meg kell történnie, hogy a konkoly a búzából kerüljön eltávolításra, minél hamarabb, annál jobb). Annál inkább készen kell állnotok a szenvedésre, minél inkább közeledik a tisztulás döntő pillanata. Ehhez kívántam számotokra biztos menedékhelyet készíteni!

Szeplőtelen Szívemben vigasztalást nyertek, és az erősség erényére tanítalak, miközben égi Édesanyátok jelenlétét egyre közelebb érzitek magatokhoz. Minden fájdalmatokat magáévá teszi, ahogy Jézus fájdalmát is magáévá tette a kereszt alatt, mert most is be kell töltenie az Egyházban TÁRSMEGVÁLTÓI ANYAI SZEREPÉT, és minden eltévedt gyermeket vissza kell vezetnie az Atyához!” (K. k. 1979. 03. 03.) (a tisztulással kapcsolatos üzeneteket a téma jobb megértése, áttekintése végett közöltem le, a párhuzam az Igazság könyvével és más próféciákkal tagadhatatlan, belőlük összeáll a hiteles képünk a jelenről és közeljövőnkről, a többi kinek-kinek személyes döntésén, álláspontján múlik).

8. Győzelmes Anyátok!

„Ti papok, akiket a világ minden tájáról hívok, hogy térjetek be szeplőtelen Szívem menedékébe, fiaim, akiket annyira szeretek és akiket annyi veszedelem fenyeget, kezdjétek ez új évet égi Édesanyátokba vetett nagy bizalommal. Ma arra szólít fel benneteket az Egyház, hogy tekintsetek reám és tiszteljetek anyaként. Én vagyok Jézus igazi Anyja és a Ti igazi Anyátok. Édesanya vagyok, mert nektek ajándékoztam Fiamat, Jézust. Így válik a karácsony valóban egész életetek ünnepévé. Mivel Jézus Édesanyja vagyok, azért válhattam a Ti Édesanyátokká is. És ahogy isteni Fiammal, Jézussal szemben jól teljesítettem anyai feladatomat, ugyanúgy kell most veletek szemben is jól teljesítenem anyai feladatomat, fiaim!

Ez új esztendő kezdetén anyaságom örvendetes titkában kell megtalálnotok bizalmatok és reménységetek forrását. Arra vagytok hivatva, hogy belépjetek abba az időbe, amelyben nagy szenvedések várnak rátok! Főleg Egyházamnak kell majd szenvednie, arra hivatott, hogy erősebb és fájdalmasabb tisztulás érje. Minden pillanatban az Egyház közelében vagyok, hogy segítsem és megvigasztaljam. Minél magasabbra kell mennie a Kálvárián, annál inkább fogja érezni segítségemet és rendkívüli jelenlétemet. Saját szép újjászületése érdekében most már be kell lépnie megváltó szenvedésének értékes pillanatába. E pillanatra biztos segítséget készítettem számotokra Szeplőtelen Szívembe: Jézus helytartóját, a PÁPÁT, akit nektek ajándékoztam, hogy szeressétek, hallgassatok rá és kövessétek!

Most már az Ő számára is közeledik a getszemáni éj és a Kálvária órája, és nektek kell lennetek szeretett fiaim, az Ő vigasztalóinak és védelmezőinek! A világ is megkezdi legdrámaibb és legfájdalmasabb óráit. Ez új esztendőben sok minden beteljesül abból, amit Fatimában megjövendöltem nektek! Ne féljetek: bízzatok! A vihar legfélelmetesebb órájában meglátjátok nagy fényemet, amint megerősödik és kinyilvánítja a napba öltözött Asszonyt, a holddal lábai alatt és feje körül tizenkét csillagból koszorúval! Ez az Én diadalom jele, és a tiétek is. Győzelmes Anyátok az, aki ma a PÁPÁVAL, első szeretett fiával együtt mindannyitokat Szeplőtelen Szívébe zár, és megáld”. (K. k. 1980. 01. 01.)

9. Az üdvösség egyetlen lehetősége!

„Kezdjétek ezt az új évet istenanyaságom fényében. Én vagyok az az út, amelyen a béke hozzátok érkezik! A mai ember képtelen a béke megteremtésére, és ez makacs istentagadásával függ össze. Addig nem lesz béke, amíg az emberiség továbbra is az Isten visszautasításának és a törvénye elleni lázadásnak útját járja. Hanem megnövekszik az önzés és az erőszakosság, egyre kegyetlenebb és véresebb háborúk törnek ki. Bekövetkezhet a harmadik világháború sokszor előrelátott lehetősége, mely rettenetes erejével képes az emberiség nagy részét elpusztítani, ha az emberek komolyan el nem határozzák, hogy visszatérnek Istenhez! (világosan fel van tárva, pardon nélkül, ideje, hogy komolyan megfontoljuk és döntsünk még ma, nehogy holnap már késő legyen).

Az Úr kész a Ti eltévedt és annyira fenyegetett nemzedéketekre is kiárasztani irgalmasságának áradatát, de csak azzal a feltétellel, hogyha e nemzedék bűnbánóan visszatér Mennyei Atyja karjába! Én magam magasztaltam az Ő irgalmasságát, amely kiterjed az emberek minden nemzedékére, akik félik az Urat. Számotokra a megmenekülés egyetlen lehetősége, hogyha visszatértek az Isten iránti szeretethez és az Ő félelméhez. Az új év első napján, amikor istenanyaságom örvendetes titkát tisztelitek, felétek fordítom szegény gyermekeim, irgalmas tekintetem. Bánatos lélekkel és aggódó hangon KÉRLEK BENNETEKET, térjetek vissza Istenhez, aki ugyanazzal a szeretettel vár, amellyel az apa várta mindennap tékozló fia visszatérését(…).

Az engesztelő ima szeretetteljes keresztes hadjáratára és a bűnbánat cselekedeteire szólítalak fel benneteket! Velem együtt esdjétek ki Istentől sok távollévő gyermekem számára a visszatérés kegyelmét! Szaporítsátok mindenütt az ima-cenákulumokat, késztessétek arra Isten irgalmasságát, hogy harmatként leszálljon e világ végtelen pusztaságára. És készüljetek fel arra, hogy olyat láttok, amilyet emberi szem eddig még nem látott. Én a béke útja vagyok. Általam kap az egész emberiség felhívást arra, hogy térjen vissza Istenhez, mert anyai Szívem csak az emberiség teljes visszatérésében képes diadalmaskodni (…)”. (k. k. 1981. 01. 01.).

Tehát e kilenc üzenet lényegi mondanivalóját megfontolva, olyan lesz ez új évünk, ahogyan döntünk és készülünk. Magatartásunk nagyban képes irányt szabni az eseményeknek, megyünk a sodrással, vagy szembe a bűn, a gonoszság áradatával. Hagyjuk az elkoptatott újévi kívánságokat, idézeteket, versikéket, idejük lejárt. Végre kezdjünk felébredni és másokat is ébresztgetni, fogjuk meg egymás kezét, hogy mire elszabadul a vihar ne érjen meglepetésként, felkészületlenül.

Testvéri szeretettel Imre. Áve Mária!

A Máriás Papi Mozgalom vezetője a mai időkről

MÁRIÁS PAPI MOZGALOM

Genova, 2015. január 01.

Üdvözlégy Mária

Mária Isten Anyja

Máriás Papi Mozgalom Országos és Területi Felelőseinek

Szeretteim,

az újév kezdetén maradjunk lelkileg egyesülve az imában, különösen a Cönákulumokéban, melyek segítenek minket, hogy hűségesek maradjunk a Kék Könyvhöz, amely soha nem volt annyira csodálatos módon időszerű, mint mostanában (lásd Lk 18,31): „Azok számára, akik hallani és érteni akarnak, most már minden nyilvánvalóvá lett”(1984. 12. 24.). „Minden ember szenvedéseinek növekednie kell. Fogadjátok el a szenvedéseiteket, ahogy Édesanyátok is elfogadta…: megéreztem, hogy ezt a sok szenvedést az Atya kéri tőlem… Most tőletek is imát és szenvedést kérek, szeretett fiaim, mint személyes közreműködéseteket, hogy méltó hajlékot készítsetek Jézusnak, aki hamarosan visszatér dicsőségben… Szenvedjetek türelemmel és bizalommal. Mindaz a szenvedés, amelyet tőletek az Úr rajtam keresztül kér, hozzátartozik szeretetteljes tervéhez” (1984. 12. 24.).

A megszentelt élet ezen évében kérjük a Szűzanyától, hogy „Vele és Általa jól éljük meg minden kötelezettségünket, melyet keresztségünk és pappá szentelésünk révén magunkra vállaltunk”.

Elmélkedés

Vesszük Szent II. János Pál 2000. május 13-án Fatimában tartott szentbeszédét, Jácinta és Ferenc boldoggá avatása alkalmából: „Mennyi áldozat (volt) a második évezred elmúlt utolsó századában!… A Fatimai Üzenet felhívás a megtérésre, az emberiségnek tett felhívás, hogy ne váljék a Sárkány játékszerévé” (lásd Jel 12,3), mint ahogy az egész XX. században (megtörtént). De Fatimánál, mondja a Szentatya, van egy másik „nagy apokaliptikus Jel”: „Az isteni terv szerint, az Égből lejött erre a földre az Atya kiváltságos kicsinyeinek a megkeresésére „egy napba öltözött Asszony” (Jel 12,1). Ő beszél nekik az anya hangjával és szívével.” (Így is az „én könyvem volt annak az eszköze, hogy égi Édesanyátok hangját, anyai szabadító tervem megnyilatkoztatását és a felhívást sok szeretett gyermekem szívébe, lelkébe eljuttassa.” 1984. jan. 21.).

Ettől a szentbeszédtől következik, hogy beszélhetünk ezekről az időkről, mint apokaliptikus időkről (Jel 12). (Ez) nem az utolsó illuminátusnak (felvilágosult szektásnak) a fantáziája, hanem megvan (hozzá) II. János Pál Pápa tekintélye.

A M.P.M. úgy mutatkozik, mint a Fatimai Üzenet folytatása, úgy is, mint apokaliptikus üzenet: „Az utolsó Fatimai jelenésem alkalmával bekövetkezett napcsoda csak prófétai jel volt, figyelmeztetve benneteket, hogy tekintsetek mindnyájan a még lepecsételt könyvre” /Jelenések könyvére/, (1987. okt. 13.).

Ez a nyitja annak, amit hivatva vagyunk megérteni „a Napba öltözött Asszonnyal” szembenálló első „apokaliptikus vadállatot” (ami nem más, mint) a vörös sárkány; és a mi időnk számára a marxista ateizmus (1989. május 14.). A Katolikus Egyház Katekizmusa „téves messianizmusnak” nevezi (CCC 676), vagyis „téves Krisztusnak” (lásd Mt 24,4). Agresszív formát öltött a világ meghódítására pontosan négy napon belül a napcsoda után: Oroszországban 1917. október 17-én elkezdődött a bolsevista forradalom. „Hetven éve történt, hogy Ellenfelem, a Sátán feljött közétek a mélységből, hogy egész rettenetes hatalmával megnyilatkozzék, mint a vörös Sárkány” (1987. október 13.).

Követve a Jelenések aktualizáló olvasását, felfedezhetjük a párduchoz hasonló „vadállatban” a gyakorlati ateizmust, mely újra akarja ismételni minden nemzet szintjén „együtt összeesküdve”, az eredeti lázadás bűnét „Isten ellen és az ő Krisztusa ellen”. Ez a lázadás egy humanizmus messianista formája alatt mutatkozik, mely önmagát üdvözíti. CCC 675: „Az üldöztetések… feltárják a „gonoszság misztériumát”, amely a vallási félrevezetés alakjában húzódik meg, az emberek problémáira nyilvánvaló megoldást kínál az igazságtól való elpártolásuk által. A vallási félrevezetés csúcsán az Antikrisztus tevékenysége áll, vagyis az álmessiásé, amelyben az ember önmagát dicsőíti, Isten helyére állva, és a Messiás helyébe, aki testben jött el”. („Szeplőtelen Szívem különleges ajándéka erre az időre a Katolikus Egyház Katekizmusa, amit a Pápám úgy akart közzé tenni, mint végső és fénylő tanúságtételét” (1993. január 1.).

Ennek a téves humanizmusnak, ennek a téves univerzális messianizmusnak a célja nem csak az, hogy tagadja az Istent, hanem hogy káromolja is Őt. A Kék Könyv egyes részei így világosan megnevezik ezt a „vadállatot”, melynek a nevét fölöslegessé válik kimondani, ugyanúgy hiábavaló, sőt veszélyes egy mérges kígyó testére taposni, ha (az illető) nincs abban az állapotban, hogy széttiporja a fejét. Azonban hagyjuk bizalommal, hogy a Szűzanya tegye meg, mert ez (az), amit Ő tenni fog „a végén”, amint írva van a Biblia elsőtől (Ter 3,15) az utolsó (Jel 20,1-3) lapjáig. „Végül az én Szeplőtelen Szívem fog diadalmaskodni”.

Folytatva még, a Jel 13,11-ben olvasunk a bárányhoz hasonló vadállatról: a „hamis próféta”, vagyis az antikrisztus személyében jön („in persona”), aki sajnos „a mieink közül származik” (1Jn 2,19), ami hasonló Júdás misztériumához. Átadja majd az Egyházat az ellenségeinek egy csókkal, a szeretet egyik jelével az (Egyház felé), hogy jobban elárulhassa Azt. „Tehát hányan hagyják el e szegény fiaim közül ma is az Egyházat, vagy bírálják és támadják, vagy egyenesen el is árulják, és kiszolgáltatják Ellenfelemnek! ’Júdás, csókkal árulod el az emberfiát?’ ” (1978. március 19.).

Nem kell kísérteni az Istent, kérdezve: „Uram, ki az?” (Jn 13,25). Jézus soha sem pontosította az apostolai előtt, ki lenne az áruló. (Pontosítás) jelenti egy személynek az elítélését. Engedelmeskedjünk bizalommal Égi Édesanyánknak. „A nyelvetek oldódjon meg a jóság, a szeretet, az igazság szavaira… Értelmetek csak a béke és az irgalmasság, a megértés és a mentés gondolataira nyíljék meg, és soha ne ragadja el az ítélkezés és a bírálat, még kevésbé a gonoszság és a kárhoztatás” (1981. március 4.). „Szeplőtelen Szívemben alapozom meg belső kiegyensúlyozottságotokat, szeretett fiaim, mert ma szükség van arra, hogy egyre körültekintőbbek és kiegyensúlyozottabbak legyetek” (1979. március 25.).

Ezért Stefano (Gobbi) atya nem akarta, hogy a Cönákulumokon osztogassanak vagy vitassanak más írásokat, vagy üzeneteket a Kék Könyvön és az elmélkedésein kívül. Ez egy feltétele, hogy Cönákulumokat tartsanak, (tehát) ezektől tartózkodni kell.

Jézus csak a szeretett tanítványnak, aki a vállára borult, közölte, hogy kicsoda az áruló. az utolsó pillanatban. Ez egy szörnyű titok… A Szűzanya nem mondja, hogy ki lesz nyilatkoztatva, ki tudja, melyik misztikustól, és még kevésbé, hogy az interneten, de mond valamit, ami felelőssé tesz mindenkit: „… magukból az Egyházban és a világban történő eseményekből válik nyilvánvalóvá”. (1993. március 15.). Tehát azt az eseményekből kell felismernünk, a szemeinken keresztül, melyek látnak, a füleken keresztül, melyek hallanak, intelligenciánkon keresztül, mely megérti (azt). Így kellett megfontolni „Krisztus tetteit” (lásd Mt 11.2-4 és 13,15); így kell megfontolni az antikrisztus tetteit (2Tessz 2,9-12). A Szűzanya kér még egy „tudatos” (1977. július 25.): „megfontolt és kiegyensúlyozott” engedelmességet, a nélkül, hogy valamit is elvennénk az igazságból, különben Jézus szemrehányást tehet: „Képmutatók! A föld és az ég jeleiből tudtok következtetni, miért nem ismeritek föl a mostani időt? Miért nem ítélitek meg magatok, mi a valóság?” (Lk 12,56-57).

Olvassuk 1978. február 10-ei (üzenetet): „A sötétség leereszkedik majd az Egyházra, és még sűrűbb lesz, azt követően, hogy égi Édesanyátok magához veszi első kedves fia, VI. Pál lelkét, aki most végső áldozatát készül bemutatni a kereszten.” De volt nekünk II. János Pál Pápánk, lásd 1979. jan. 1: „Éppen most, amikor a Sátán azt képzelte, hogy győzött, miután Isten elfogadta VI. Pál Pápa és I. János Pál Pápa áldozatát, elnyertem Istentől az Egyház számára azt a Pápát, akit én készítettem fel, én neveltem.” Majd: „Amikor ez a Pápa beteljesíti Jézustól rábízott feladatát, és Én leszállok az Égből, hogy elfogadjam áldozatát, akkor benneteket az akkorra általánossá váló hitehagyás sűrű sötétsége vesz körül. Csak az a kis maradék tart ki hűségben, amely ezekben az években anyai meghívásomat elfogadva engedi, hogy Szeplőtelen Szívem biztos menedékébe zárjam.” (1991. május 13.).

Gobbi atya mondta a 2008-as körlevelében: „Az Egyház ekkora drámai helyzete előtt találjuk magunkat, hogy XVI. Benedek Pápa így írja le: ’Uram, minket az Egyház ennyire piszkos öltözete és tekintete megrémít. De mi magunk vagyunk, akik bepiszkítjuk. Mi magunk vagyunk, akik minduntalan elárulják, minden nagy szavaink és nagy gesztusaink után. Légy irgalmas az Egyházad iránt: a belseje iránt is, Ádám minduntalan elesik. Az eleséseinkkel lerántunk téged a földre, és a Sátán kinevet, mivel reménykedik, hogy többé nem bírsz felkelni ebből az elesésből, reménykedik, hogy Te, mivel le lettél rántva a földre az Egyház elesése által, legyőzötten maradsz a földön.” (Ratzinger Bíboros, most már XVI. Benedek Pápa, Keresztút 9. állomása, 2005. március 25.).”

„Van egy másik rejtett tanács is, amely mindennap bíráskodik és ítélkezik felette, gyakran azok alkotják, akiket saját népéből ruházott fel hatalommal.” (1981. április 17.). Ez a rejtett tekintély tanácsa diktátoros (lásd ApCsel 5,28). Az utolsó idők apostolai látják, hogy „alattomosan de határozottan” meg van tiltva, hogy beszéljenek a Hit egyes igazságairól, mivel (ezek az igazságok) nem alkalmasak a mai idők mentalitásához. „A relativizmus diktatúráját építik” mondta a későbbi XVI. Benedek a Konklávé megkezdésének a szentbeszédében 2005. április 18-án: ”(Ha valaki) az Egyház credo-ja szerinti tiszta hittel rendelkezik, (akkor azt az illetőt) gyakran a fundamentalizmus címkéjével látják el. Míg a relativizmus, (ami nem más, mint) engedni magunkat, hogy egy tanítás bármilyen szele ide-oda dobáljon (Ef 4,14) (úgy) jelenik meg, mint egyetlen magatartás a mai idők magaslatán”.

Boldog VI. Pál prófétailag előrelátta ezt az időt: „A katolicizmuson belül (úgy) tűnik, hogy uralkodik egy nem katolikus típusú gondolkodás, és megtörténhet, hogy ez a nem katolikus gondolkodás a katolicizmus belsejében a legerősebbé válik. De nem fogja soha az Egyház gondolkodását képviselni. Szükséges, hogy megmaradjon egy kis nyáj, bármilyen kicsi is legyen.” („Gyakran imádkozzátok a hitvallást (1968. június 29.), amelyet első kedves fiam, a már ide fölvett VI. Pál Pápa állított össze, tekintetre e nehéz időkre.” 1986. dec. 3.). (Magyar fordítása az Éneklő Egyház imakönyvben és a katolikus honlapon található: Isten népének a hitvallása)

Az antikrisztusnak az igaz Krisztust kell felváltania az Egyházban. Hol van „maga Krisztus, a mi Húsvétunk” (CCC 1324), az Egyházban? Az Oltáriszentségben. Tehát a küzdelem most az Oltáriszentség misztériumára összpontosul. 2Tessz 2,3-4-ben olvasni, hogy „az antikrisztus mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek nevezünk”, vagyis az Oltáriszentség fölé. Soha nem teszi ezt világosan, hanem mindig alattomos kétértelműséggel, annyira hogy sikerül az antikrisztusnak „eltörölnie az áldozatot” (Dán 12,11). „Elfogadva a protestáns tanítást, azt mondják majd, hogy a szentmise nem áldozat, csupán a szent vacsora, vagyis annak emléke, amit Jézus az utolsó vacsorán végbevitt.” (1992. dec. 31.). (Ezt) a „történelem Jézusát” lefokozzák a múltra, akit ez a rejtett tanács a „Hit Krisztusának” nevez, de (ez) egy hamis Krisztus egy hamis Egyházban.

Szent II. János Pál Ecclesia de Eucharistia” 10. pontjában írja: „Olykor meglehetősen csonkán értelmezik az Eucharisztia misztériumát. Megfosztván áldozati jellegétől, úgy tekintik, mintha nem volna egyéb, mint egy testvéri összejövetel étkezéssel… Az Eucharisztia túlságosan nagy ajándék ahhoz, hogy megengedhetne leszűkített és kétértelmű értelmezéseket.

Itt van minden apokaliptikus támadásnak a gyújtópontja Isten ellen, Krisztusa ellen, az Ő Egyháza ellen. Nem beszélve még (arról amit) „az egyre jobban terjedő fekete misék alatt, az ördögi és szentségtörő kultuszban kell elszenvednie. Ennek tetőfokán leírhatatlan és trágár cselekedetek történnek a legszentebb Oltáriszentség ellen.” (1988. március 31.).

„Arra vagytok hivatva, hogy mindinkább az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus apostolaivá és új vértanúivá váljatok.” (1978. július 13.). Az Egyházat rövidesen egy újabb, eddig még nem ismert rettenetes üldözés fogja megrázni”. (1988. november 12.). „A Sátán egyre nyíltabban készíti cselszövéseit Egyházamban.” (1975. december 31.). „Látszólag minden nyugodt, és úgy tűnik, hogy minden jól megy. Valóságban… ezek azok az idők, amelyeket megjövendöltem. Bíborosok bíborosok ellen, püspökök püspökök ellen, papok papok ellen támadnak, és Krisztus nyáját ragadozó farkasok tépik szét, akik védtelen és szelíd bárányként lopakodnak be az Egyházba. Közülük néhány még felelősségteljes helyet is betölt. Rajtuk keresztül sikerült a Sátánnak oda behatolnia, és az Egyház csúcsán működnie.” (1986. szeptember 6.). „Ez a megoszlás hamarosan nyílt, erős és kiterjedt lesz, és akkor nektek kell az egyesítő köteléknek lennetek, hogy összefogjátok azokat, akik a hit egységében akarnak maradni.” (1985. július 5.). „Immár elérkezett az az idő, amelyet Zakariás próféta megjövendölt.” (13,7-9) 1992. november 22. lásd 1995. március 11.).

„Az Egyház… készül a Golgota csúcsára, hogy ott keresztre feszítsék és megvívja haláltusáját… Egyházunk feltámadásának bizonyosságában várakozunk.” (Nagypéntek, 1982. április 9.). Ezt a CCC (Katolikus Egyház Katekizmusa) 677 is meghirdette: „Az Egyház Isten országának dicsőségébe nem léphet be másképpen, mint az utolsó húsvétján keresztül, amellyel követi Urát a halálban és a feltámadásban.”

„E rettenetes megpróbáltatás véres ostora alatt hogyan lesztek képesek elkerülni a pusztulást, a csüggedést, hogy lesztek képesek megmaradni erősnek a hitben, és csak Jézusban és Evangéliumában hinni? Szeplőtelen Szívem válik legerősebb védelmezőtökké…” (1986. június 7.).

Az első dolog, amit tenni kell tehát a bizalom: „Erre csak egyféleképpen válaszoljatok: ajánljátok fel nekem a fájdalmat, amelyet elviseltek, és legyetek bizalommal, bizalommal, bizalommal égi Édesanyátok iránt.” (1978. február 11.). „Mindenkor ez a bizalom szolgált a Mindenhatónak arra, hogy minden korban megvalósítsa tervét”. (1976. július 26.). Egyedül csak Szeplőtelen Szívemre figyeljetek. Ide meneküljetek, itt melegedjetek fel, és itt erősödjetek meg. Érezzétek itt magatokat biztonságban. Bízzátok magatokat teljesen erre a Szívre fenntartás nélkül: csak akkor feleltek meg az üdvösség nagy tervének.” (1976. március 15.).

A második (dolog, amit tenni kell), hogy többet imádkozzatok: „Oly nehéz és veszélyes pillanatok közelednek, hogy csak azok menekülhetnek meg, akik elfogadják hívásomat, hogy mindig Velem imádkozzanak.” (1991. november 21.). „A rózsafüzér alázatos és törékeny lánca alkotja azt az erős láncot, amellyel mozgásképtelenné teszem a világ uralkodóját, Isten és az Ő szolgáinak ellenségét… Lehetőséget adtok égi Édesanyátoknak, hogy megkötözze a Sátánt, hogy így eleget tehessen küldetésének és széttiporja a fejét, vagyis örökre legyőzze és bezárja őt a tűzzel és kénkővel égő mélységbe.” (1992. okt. 7.). A Cönákulumok, főleg a családi Cönákulumok (olyanok), mint „az éjben kigyúlt fáklyák, mint az engesztelés megbízható pontjai, mint az olyan nagyon áhított és nélkülözhetetlen menedék… hogy biztos lakhelyet nyújtsanak számotokra az immár a reátok váró nagy megpróbáltatásban.” (1990. január 1.).

A harmadik (dolog, amit tenni kell), amint az elején mondottam, elfogadni türelemmel és bizalommal a szenvedéseket, melyeket a Mennyei Atya küld, hogy megfelelhessünk a Szeretet Isteni Tervének.

A mi reményünk természetfeletti. a kereszt alatt álló Máriáé: „Azt szeretném, hogy… legyetek mind mellettem, fájdalmas Édesanyátok mellett… hogy megtanítsalak benneteket… hősiesen remélni, a látszat ellenére is.” (1988. ápr.2.). „Egyházam számára ez nem a vég, teljes és csodálatos megújulása készül.” (1975. okt. 18.). „Szeplőtelen Szívem diadalának az új tavasza készül kibontakozni az Egyházban” (1979. márc. 9.). (Ez) a Könyv befejezése (1997. dec. 31.).

A Kereszt látszólagos veresége az „Atya szeretettervének” a részét képezi: „Ellenfelem egy napon úgy gondolja, hogy teljes győzelmet aratott a világon, az Egyházon és a lelkeken. Akkor lépek majd csak közbe – rettenetesen és győzelmesen – hogy annál nagyobb legyen veresége, minél biztosabb lesz abban, hogy mindörökre győzött.” (1975. okt. 18.).

„Ebben az időben a katolikus Egyházban megmarad egy kis maradék, amely mindig hűséges lesz Krisztushoz, az Evangéliumhoz és annak teljes igazságához. A kis maradék kicsi nyájat (Lk 12,33) képez, amelyet Szeplőtelen Szívem mélyén mindentől megőrzök.” (1988. jún. 11.).

Tetszik az Istennek, hogy így valósítsa meg az Ő üdvözítő szeretet-tervét, Márián keresztül, (Mária) Szeplőtelen Szívének szentelt kicsinyek gyengesége által.

Vele fogjuk énekelni örökre a Magnificatot az egyedüli Isten dicsőítésére.

Biztosítalak benneteket az imáimról és a testvéri áldásomról és sok imát és bizonyos híreket is várok részetekről.

a ti kis testvéretek don Laurent Larroque atya


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”