‘Máriás Papi Mozgalom’ kategória archívuma

MÁRIÁS PAPI MOZGALOM – körlevél

MÁRIÁS PAPI MOZGALOM

Üdvözlégy Mária                                                      Genova, 2018. január  1.

                                                                                 Szűz Mária, Isten Anyja

 

Kedves fivéreim és nővéreim a Máriás Papi Mozgalomból.

 

         „Mitől féltek?” – kérdi tőlünk a Szűzanya az 1976. december 4-ei Üzenetében. A világot veszélyeztető helyzettől? Az Egyház aggasztó állapotától? Az Antikrisztustól? A szenvedéstől? A vértanúságtól? De Szűzanya ismételten mondja nekünk, hogy mindez Isten tervének a részét képezi, Mária Szeplőtelen Szívének meghirdetett diadaláért (van) úgy, mint a Kereszt a világ Üdvözítéséért.

         „Szeretett fiaim, legyetek készségesek és teljes bizalommal engedjétek, hogy vezesselek. Az Egyház megpróbáltatásainak ebben a sötét órájában arra hívlak benneteket, hogy fényben járjatok. A fény Szeplőtelen Szívemből fakad és felétek árad, hogy beburkoljon benneteket és megvilágítsa utatokat. Legyetek szilárdak, ne kételkedjetek többé! Utatok biztos, mert azt az égi Édesanyátok jelölte ki számotokra”.

         Az igazi Katolikus Hit útja a 7 Szentség és a 10 parancsolat szerinti (élet): (ez) nem egy speciális út, hanem (arról van szó), hogy azt speciális időkben kell megélnünk: „a megtisztulás és a nagy zűrzavar idejében”, az apokaliptikus nagy próbatételének az idejében (Jel 12-13). Csak azok, akik megszokták, hogy bizalmukat Máriába helyezik, sikerülhet nekik a Kegyelemben és a Hitben megmaradniuk.

 

Hírek

*Biztosítalak benneteket, (hisz) tanúja vagyok annak, hogy a Mozgalom egy nagy, erős és hűséges dolog. Ebben az évben 140 várost látogattam meg 17 országban, 45-ször utaztam repülővel, 162 cönákulumot tartottam, amelyeken 1 Bíboros, 38 Érsek vagy Püspök, 656 pap, jó néhány diakónus és 82.000 hívő vett részt. Ezen felül, hogy bemutassam a Mozgalmat, találkoztam 1 Bíborossal, 11 Érsekkel vagy Püspökkel és a papok, szeminaristák, szerzetesek és hívek több csoportjával.

*Ebben a 2017-es évben, amikor a Fatimai Szűzanya Jelenéseinek a száz éves évfordulója van, a mi nemzetközi Lelkigyakorlatainkat Fatimában tartottuk folytonos Cönákulum formájában. Részt vett 1 Bíboros, 10 Püspök, 200 pap és Mozgalmunk néhány területi felelős hívője. 34 nemzetet képviseltek: az Egyház katolikusságát (=egyetemességét)!

*Ezenfelül első alkalommal, a Fatimai száz éves évfordulójára ugyancsak ott tartottunk a Mozgalom laikus hívei számára nemzetközi találkozót, négynaposat, ahol egy püspök, 30 pap és 800 hívő vett részt. Több mint 20 nemzetből jöttek. Mindannyian nagyon elégedettek voltak ezzel a gyönyörű tapasztalattal, és ajánlották, hogy ismételjük meg a Mozgalom 50 éves évfordulóján, vagyis 2022-ben, ha (ez) Isten Akarata.

*Ezen felül Geremia Atya, az MPM Társ-Felelőse számos területi cönákulumot biztosított Olaszországban, Indiában és Óceániában (Ausztrália, Fuji, Tonga, Új-Zéland).

*Szűzanya nevében megköszönöm a számos felelősnek és a buzgó apostoloknak, amit (Mária) Mozgalmáért, terjesztéséért, a cönákulumokhoz való hűségükért (tettek) igen sok áldozat árán. Megemlítem, hogy ez a hűség magába foglalja azt, hogy nem veszünk be más Üzeneteket a Cönákulumba: van nekünk bőven belőle Mária terve szerint, vagyis hogy engedelmeskedjünk Neki az Ő Kék Könyve szerint.

*Hogy előmozdítsuk azt, hogy bekövetkezzen Stefano Gobbi atya boldoggá avatásának a folyamata, szükségünk van egy Posztulátorra: imádkozzunk minél többet erre a szándékra. Stefano atya élete a hűség, az egyszerűség, az alázatosság, az erőség, az életszentség mintája számunkra, akik ismertük őt, és ezt a kegyelemet fel kell ajánlani az egyetemes Egyháznak. Ti, akik találkoztatok Stefano atyával, még akkor is, ha csak egyszer az életben, kérlek benneteket, vegyétek komolyan a következő feladatot: írjátok meg a ti tapasztalatotokat Stefano atyáról, még ha csak egy paragrafust is, még ha csak egy oldalt is, és küldjétek el egy felelősnek, vagy direkt (erre a címre): Via Giovanni Bosco 3, 22100 Como-Lora, Itália. Kérlek benneteket! Ez nagyon fontos!

 

2018-as Lelkigyakorlatot

Lelkigyakorlatot tartunk, mint rendszeresen az M.P.M. Püspökei és Papja számára Collevalenzában vasárnaptól, június 24-étől szombatig, június 30-ig az Irgalmas Szeretet Kegyhelyénél. Kevés hívőnek megengedett a részvétel, és csak azoknak, akik az MPM-ben felelősök. Felszólítom a papokat, hogy hozzanak Mise-intenciókat, hogy segítsük azokat, akik anyagi nehézségekben találják magukat. Minden információért és minden bejelentkezésért forduljatok Florio Quercia SJ atyához – Via Karlo Marx 1 – Centro San Francesco de Geronimo – 74023 Grottaglie (TA). Fax (0039) 099 5635710. Telefonino (0039) 333 6322248. E-mail: querciaflorio@tiscali.it.

 

ELMÉLKEDÉS

Sátán kihívása

         „Most érkeztek a tisztulás legfájdalmasabb és legvéresebb szakaszához, ami ezekben az években fog végbemenni, még mielőtt Szeplőtelen Szívem diadala Jézus dicsőséges uralmának eljövetelében bekövetkezik. Olyan terv ez, amely felöleli ezt a századot. Mindegy profetikus üzenetként előrevetítettem 1917-ben Fatimában, amikor a „napba öltözött Asszony” és a „vörös Sárkány” közti küzdelem nyilvánvalóvá vált. Előrevetítettem azt, hogy az egész század folyamán fog tartani, mint Istennek szóló kevély kihívás Ellenfelem részéről. Ő biztosnak vélte, hogy lerombolja az Egyházat, és az egész emberiséget Isten egyetemes visszautasítására vezeti. Az Úr ezt az időszakot adta számára, de végül a „vörös Sárkány” kevélységét megtöri és legyőzi az alázat, a kicsinység és égi Édesanyátok, a „napba öltözött Asszony” ereje, aki most gyűjti össze kis gyermekeit harcra kész seregében” (1984. november.9).
Ezek a szavak különösen vonatkoznak XIII. Leo 1884. október 13-i látomására, melyre Stefano atya gyakran hivatkozott. Szűzanya elmondja, hogy Isten elfogadta a kihívást, mivel a Sátánt nem csak legyőzni kell, hanem megalázni is.

         Így kezdődik az 1987. október 13-ai üzenet, melynek címe „Az utolsó Fatimai jelenés 70. évfordulója. Véget vetek rabságotoknak”: „Hetven éve történt, hogy Ellenfelem, a Sátán feljött közétek a mélységből, hogy egész rettenetes hatalmával megnyilatkozzék, mint a vörös Sárkány”.

         Tehát 2017-ben voltaképpen (ezt) olvashattuk: „100 éve, hogy az én ellenfelem, a Sátán feljött közétek a mélységből…”: az nélkül, hogy aggódva számolnánk az időket, megtartva, hogy a Jel.12-13 legalapvetőbb kulcsa az időnk olvasásához. A Napba öltözött Asszony és a vörös Sárkány, (vagyis) „az egész föld Kísértője” közti küzdelem közepén vagyunk. Ezért Stefano atya nagy igyekezettel felolvastatta mindig ezt a részt a cönákulumok alatt.

         II. János Pál Pápa is ezt választotta 2000. május 13-án Fatimában Jácinta és Ferenc boldoggá avatására: „Isten terve szerint lejött a Mennyből (…) egy ’Napba öltözött Asszony’… A Fatimai üzenet felszólítás a megtérésre, (az Asszony) felhív, hogy az emberiség ne váljon a sárkány játékszerévé”….

         Vagyis Fatimában a Napba öltözött Asszony hívja az övéit, hogy ne legyenek a sárkány játékszerei az utolsó apokaliptikus küzdelemben. A Napba öltözött Asszony összegyűjti minden kis gyermekét, és ha kicsinyek, (akkor) a palástja menedékébe helyezi a Szeplőtelen Szívének tett Felajánlás által. Azonban ez a küzdelem nem a Sátán hatalma miatt van, hanem Isten által tett engedmény miatt, az Ő terve szerint, amelyre Mária rámondja a „harmadik igenjét” a Megtestesülési és a Megváltási (igenje) után.

         1975. október 18.: „Ideje, hogy tervem egy részét megkezdjem felfedni előttetek. Mindenekelőtt az a fontos, hogy az a benyomás érje Ellenfelemet, mintha mindent megnyert volna, hogy már minden az ő kezében van. Emiatt kap engedélyt arra, hogy behatoljon Egyházam belsejébe…”; „Ellenfelem egy napon úgy gondolja majd, hogy teljes győzelmet aratott a világon, az Egyházon és a lelkeken. Akkor lépek majd csak közbe – rettenetesen és győzelmesen – hogy annál nagyobb legyen veresége, minél biztosabb lesz abban, hogy mindörökre győzött”.

         Isten tervének részét képezi, hogy az Ellenséget egy kis teremtmény, az Úr alázatos Szolgálója, Mária győzze le. Neki szét kell tipornia az Őskígyó fejét az ő kis sarkával. Nos, ez a sarok mi vagyunk… „Legyetek kicsinyek végül azért, hogy ti képezzétek lábamnak azt az alázatos sarkát, amelyben a Sátán igyekszik beleharapni, de én ezzel tiprom szét fejét” (1976. szeptember 8.).

         Sátán elcsábította az egész emberiséget a kevélységgel. Ezért a Szűzanya összegyűjt egy kis hűséges maradékot, melyet egyedül a kicsinyekből, az alázatosakból, szegényekből, egyszerűekből állított össze. A kicsinyek ezt a seregét most már összegyűjtötte, mely „készen (áll) a csatára”. Csak ezekkel fogja Szeplőtelen Szívének a diadalát elnyerni.

 

Mária Szeplőtelen Szívének a diadala a mi Hitünkben

         A Hit már Mária Diadala, mivel: „A győzelem, amely diadalt arat a világon, a mi hitünk” (1Jn 5,4). „Erre a sárkány (teli nagy haraggal, tudva, hogy kevés ideje maradt), haragra lobbant az asszony ellen és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait és kitart Jézus (Krisztus) tanúsága mellett.” Jel.12,17 (és 12) íme: ezekben a végső időkben, ahol a Sátánnak sokkal kevesebb marad, mint bármikor, a megengedett időből. Egy kis maradék hűséges marad, akiket az alábbi idézett sorok jellemzik:

1. mint az „Asszony ivadékának a maradéka”: Mária fiainak a maradéka, vagyis Jézus után: aki Mária Fia, „Elsőszülött sok testvér között” Rom. 8,29),

2. mint (azok), „akik megtartják Isten parancsait” (Jel 12,17),

3. és akik „Jézus tanúságának a birtokában vannak”, ami a bennünk levő Szentlélek: igazolják, hogy Jézus az Úr (lásd 1Kor 12,3; Jn 15,26; 1Jn 5,6): vagyis megőrzik az igazi Hitet.

 

Megmaradni Isten kegyelmében

         Sátán azon iparkodik, hogy (az emberek) abbahagyják a 10 parancsolat gyakorlását: rávette az egész emberiséget, hogy az „ő játékát tegyék meg” a halál, az egoizmus és a tisztátalanság törvényeivel egyetemben, melyek teljesen ellentmondanak Isten szent Törvényének. És a (Sátán) győzelme maga az erkölcsi relativizmus (vagyis: „nincs nagy különbség a jó és a rossz között”), ami nagyon mélyen behatolt mindenki mentalitásába: a bűn érzésének és a bűnbánat szükségességének az általános elvesztésével és így a szentségi gyónáséval is. Oly sok a halott lélek, akik készülnek, hogy az örök Pokolba zuhanjanak…: „Maguk a Papok és a Szerzetesek is elveszítik a bűn iránti érzéküket” (1976. november 20.).

         Azonban „Mária fiaival”, akiket Mária gyűjtött össze ezekben az apokaliptikus időkben, (Sátánnak) sokkal több nehézsége van, mint a világ többi részével, melyet félrevezetett. Ők meg akarnak maradni a 10 parancsolat gyakorlásában, részesülni akarnak a 7 szentségben, meg akarnak maradni Isten kegyelmében. „Ebben az időben szükségesebb, mint valaha, hogy gyakran gyónjatok” (1983.december 8.).

 

Megmaradni az igaz Hitben

         Sátán mindenekelőtt azon van, hogy (az emberek) elveszítsék a Hitet, mert (a hit) az Élet (Jn 20,31). A Katolikus Hit „az egy, szent, katolikus, apostoli, a római pápához hűséges Egyházban” (áll fenn) (1987. május 17.).

         Emlékezzünk még egyszer VI. Pál próféciájára, mely a Könyvünk elején található: „egy nem katolikus lelkület” hatolt be az Egyházba egészen addig, hogy a legerősebbé vált. Emlékezzünk arra is, amit a későbbi XVI. Benedek Pápa mondott: „Építik a relativizmus diktatúráját” oly módon, hogy (ha valaki) „egy világos hitet birtokol az Egyház Credója szerint, gyakran rásütik a fundamentalizmus címkéjét (magán az Egyházon belül is)” (Omelia d’ingresso in Conclave, 2005. április 17.).

         Ez a diktatúra le akarja fokozni a katolikus Hitet úgy, mint egy véleményt a sok közül. Vagyis egy relatív dologra, ami többé nem abszolút: nem a Kinyilatkoztatás biztossága, amit Isten adott Önmagáról, amit mi a Szentlélekben elfogadunk. Beszélhetünk egy „rejtett főtanácsról” (sinedrio nascosto) (1981. április 17.), amely ezt a diktatúrát behelyezi az Egyházba.

         „Sokan kerülnek abba a veszélybe, hogy ennek az általános zűrzavarnak áldozatává válnak, és még Egyházamban is tért hódít egy hamis lelkület, amely nem Jézusé, az Isten Fiáé. Láthatatlan mérges felhőként terjed az a lelkület, amely összekeveri Isten dolgait a világi dolgokkal…” (1982. december 8.).

         Azonban „Mária fiaival” a Sátánnak sokkal több nehézsége akad, mint a világ többi részével, melyet az ateizmus, a gonoszság, a hittagadás, az Antikrisztus elcsábított. Ők meg akarnak maradni az igaz Hitben.

 

Új Üldöztetés

         „…Az Egyházat rövidesen egy újabb, eddig még nem ismert rettenetes üldözés fogja megrázni” (1988. november 12.). „Amikor bekövetkezik a rettenetes üldöztetések ideje a tévedést képviselő papokkal, akik szembeszállnak a pápával és az Egyházzal.” (1975. január 4.); „amikor Bíborosok Bíborosok ellen, Püspökök Püspökök ellen, Papok Papok ellen támadnak…”(1986. szeptember 6.). „Az az igyekezet, hogy minden vallást összevonjanak a vallási világegyház szándékával, az emberi értékek megóvására” (1986. október 27.). Az Antikrisztus „az emberek a problémáira nyilvánvaló megoldást kínál, de Jézus Igazságától való elpártolásuk árán” (Katolikus Egyház Katekizmusa, CCC 675).

         „Az Egyház szinte lemerül a tévedésekben, amelyeket elfogadnak és terjesztenek. Így éri el csúcspontját az istentagadás… Lesújtanak a Pásztorokra és a rájuk bízott nyájra. Az Úr megengedi, hogy egy pillanatig úgy látsszék, mintha elhagyta volna az Egyházat… A vértanúk ideje lesz, akik számosan ontják majd vérüket, és a megmaradottak ideje, akik irigyelni fogják azokat, akiket üldöznek s megölnek. Majd csak akkor fogják megérteni mindazt, amit értetek tettem” (1978. február 10.).

         Vagyis meg fogják érteni, hogy a Jel 12-13 valóban a kulcsa a mi időnk olvasására, és hogy szükséges felajánlani magunkat Máriának, hogy ne váljunk a Sátán számtalan áldozatainak a részévé.

         Ez az „új üldözés” az a „nem katolikus lelkületé” lesz a katolikus lelkület ellen; az a „relativizmus diktatúrájáé” lesz, melyet a „rejtett Főtanács” vezet, mely behatolt az Egyház belsejébe az igaz Hitben „maradottak” ellen. Itt van a tanúságtétel ideje, úgy, ahogy Szent Péternek a Főtanács előtt (ApCsel 5,29-32), egy új vértanúság magán az Egyházon belül, hogy megőrizzük Jézus igaz Lelkületét egy téves Egyház és egy téves Krisztus ellen. Ennek a hamiságnak a döntő kritériuma le van írva az 1992. december 31-ei üzenetben, (lásd) „4. jel”: Eucharisztikus Jézus, „a Hit misztériuma”.

 

Eucharisztikus Jézus, „a Hit misztériuma”

         A mi hitünk nem egy vélemény, mely ugyanannyit ér, mint bármelyik vélemény (mint ahogy ezt a relativizmus diktatúrája ránk kényszeríti), hanem maga az Isten Lelke által tanúsított Abszolút Igazság a mi szívünkben. Ezért nem lehet, hogy a mi szívünk alávesse magát a relativizmus diktatúrájának, hanem mindig igazolnia kell Jézus abszolút Igazságát, különösen imádva Jézus valóságos Jelenlétét az Eucharisztiában egészen a vértanúságig: „Arra vagytok hivatva, hogy mindinkább az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus apostolaivá és új vértanúivá váljatok” (1978. július 13.).

         Ma rosszul kezelik a nyelvet (“fundamentalista”, “maradi”, “zsinat előtti”, “merev” stb.) és lehet, hogy holnap kezet emelnek ránk. Vagyis a vértanúság (következik). (És kérjük a kegyelmet, hogy megértsük, mikor szükséges ellenállni, hogy megvédjük az igaz Hitet, és mikor van szó csak liturgikus érzékenységről).

         A Napba öltözött Asszonynak, (vagyis) Máriának a fiainál, akiket Ő gyűjtött össze ezekben az apokaliptikus időkben, az Ellenség sok nehézséget talál, annak ellenére, ha az egész világot félre is vezette, annak ellenére, hogy a hamis egyház megtámadta az igazit: Mária fiai fognak győzni. De nem emberi módon; hanem a keresztre feszített Jézus által: az igazságosság erejével, az Igazság erejével, Boldogságok erejével, az alázatosság erejével. A vértanúk győzelmével.

 

„Örvendjetek”

         Igen, a vértanúság kilátása ellenére „örvendjetek”. Ez a címe az 1975. október 18-ai üzenetnek, melyet Stefano atya fel akart olvasni és elmélkedést tartani utoljára az övéinek, mielőtt meghalt volna. Stefano atya akkor megmondta: „olvassátok jól át, mert itt minden benne van”. Számunkra ez olyan, mint egy végrendelet az ő lelki végrendeletében, amely (nem más, mint) az egész Kék Könyv.

         „Örvendjetek”, mert mindez beletartozik Isten győzedelmes tervébe. Ez Mária Szeplőtelen Szíve Diadalának terve, akkor is, ha egy kis időre még a Sátánnak megengedett időn belül vagyunk, aki hamarosan kinyilvánítja magát az Antikrisztus teljes erejével, aki „Isten fölé emelkedik” (1Tesz 2,4) egy Egyházon belül, mely hamis egyházzá vált.

         „Ne veszítsétek el a bátorságot” (1993. január 1.). A megtisztulás és a nagy megpróbáltatás idejének mindenféleképp meg kell előznie Mária Szeplőtelen Szívének a diadalát, mely Jézus Dicsősségben való visszatérésében valósul meg, megdicsőítve (Jézus) Valóságos Jelenlétét az Eucharisztiában, „mindent újra alkotva” (Jel 21,5).

         Rendíthetetlen örömben és reményben éljünk, mivel Mária Szeplőtelen Szíve diadalmaskodni fog. „Azt szeretném, hogy ma (Nagyszombaton) legyetek mind mellettem, fájdalmas Anyátok mellett, hogy megvigasztaljátok, és hogy megtanítsalak benneteket bizalommal imádkozni, engedelmesen szenvedni, a szív tisztaságával szeretni, rendíthetetlen bizonyossággal hinni, hősiesen szeretni a látszat ellenére is”. (1988. április 2.).

         És nem változtatunk semmit a mi Önfelajánlásunkból, mint ahogy közülünk egyesek megpróbálták a Pápát illetően. Az egyetlen személy, akinek a hatáskörébe tartozik, hogy megváltoztassa az Önfelajánlásunkat, maga Szűz Mária. Világos, hogy semmi sem változik meg.

         „Válaszoljatok erre a mindig és egyedül Belém vetett hősies bizalommal. Csak erre van szükségem tőletek, kis gyermekeim, ahhoz, hogy eltapossam Ellenfelem fejét, mialatt igyekszik sarkamba marni nektek kelepcét állítva, legkedvesebb fiaim” (1977. július 8.).

 

„Mitől féltek?”

         Szűzanya 1976. december 4-én mondta nekünk: „Egyházam, amelynek Anyja vagyok, újra végigéli Krisztus életét, és arra hivatott ma, hogy újra végigjárja az Ő útját” (lásd: CCC 677). Nos, mitől féltek? Egy világtól, mely gyűlölettel veti rátok magát? Vagy a Sátántól, akinek sikerült behatolnia az Egyház belsejébe, és onnan szedni az áldozatokat maguk a Pásztorok közül? (…) Ez, szeretett fiaim, az Egyházam számára a Sátán és a sötétség hatalmának az órája. Őt (Egyházat) is feláldozzák, mint Krisztust a Kereszten és hivatva lesz, hogy meghaljon a világ üdvösségéért és megújulásáért.

         Ezért ez számotokra a megtisztulás órája, és mindenekelőtt számotokra a szenvedés órája. Talán ettől féltek? De ha ezért az óráért hívott meg egyenként benneteket az Atya az örökkévalóságból? De ha Égi Édesanyátok pont ezért az óráért hívott meg és készített fel benneteket?”

         Ne féljünk a szenvedéstől, kedves fivéreim és nővéreim, mert minden Isten tervének részét képezi, Aki rábízta az Úr Alázatos Szolgájára a feladatot, hogy rajtunk keresztül, és csak akkor, ha kicsik vagyunk, végérvényesen legyőzze a Sátánt.

         „Éljetek tehát a ti lelkiségetek nyugodtságában és félelem nélkül az időtök aggodalmai és veszélyezettségei közepette is.”

         Számítok az imáitokra és biztosítalak benneteket az enyéimről.

                                               A ti kis testvéretek, Laurent Larroque atya

a

Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve

„A néped nem tért hozzám egész szívvel”

Ezeket a gondolatok egy atya küldte szerkesztőségünknek, aki azonban névtelenségben akar maradni, mert tudatában van annak, hogy ezek a gondolatok nem tőle származnak.

„Az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus csodálatos szép élménye volt Magyarországnak, és külföldi vendégeinknek is. A befejező szentséges körmenet végén a Legméltóságosabb Oltáriszentséget a városligeti Jáki Kápolnába vitték. Ott a diakónus visszahelyezte a szentségházba. Egy jámbor idősebb hölgy 1962-ben mesélte el nekem, aki ott térdelt akkor a kis padban. ’Hirtelen arra eszméltem – mondta, hogy Jézus ott áll előttem teljes életnagyságban. Nagyon szomorú volt. Csodálkozva kérdeztem: Uram, ilyen gyönyörű ünneplést nyújtottunk Neked, és Te nem örülsz neki?’

Az ünneplés nagyszerű volt – felelte Ő – de a néped nem tért Hozzám egész szívvel. Pedig, ha ezt megtette volna, megmentettem volna azoktól a szörnyű szenvedésektől, amelyek érni fogják.’ Ezzel a látomás eltűnt.” (Dr. Kovács L. P. Bánk OFM Magyarok Nagyasszonya Magyar Ferences Rendtartomány, 2000. 121, 122. old.)

Ugyancsak a megtérést kérte Szent István népétől a Szűzanya Gobbi atyának 1981 augusztus 16-án adott üzenetében. Ennek utolsó bekezdésében olvashatjuk: „Meg kell újulni, én népem a hitben, reményben, bűnbánatban és engesztelő szeretetben Isten iránt, szentségi Jézusom és Szeplőtelen Szívem tiszteletében, hogy a megújító Szentlélek alkalmas eszközeként betölthesd nagy szent boldogító hivatásodat a Teremtő Örök Atya dicsőségére a megváltás örök művének kiteljesedésére a szerencsétlen önmagát pusztító emberiség megmentésére és üdvözítésére.”

Az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszusnak csodálatosan szép mottója volt: Az Oltáriszentség a szeretet köteléke. Az emblémája szintén egyértelmű volt: a Lánchíd. Azt fejezte ki, hogy az Oltáriszentség áthidal minden szakadékot, amit az emberi szívek és népek között a bűn és a gonosz lélek okozott. Magyar népünk, sajnos, nem követte az utána következő drámai évtizedekben ezt a tanítást.

Karol Woytila főszereplője volt a lengyel és német püspöki kar közti kiegesztelődésnek. II. Szent János Pál pápa az ellene elkövetett merénylet után mondta: szívből megbocsátok annak a testvérnek, aki megsebesített.

Az Oltáriszentségben lévő Jézus, aki a Golgotán megbocsátott gyilkosainak és imádkozott értük, adott neki is erőt és akar adni mindannyiunknak, hogy kövessük őt. (Bizony oroszul sokan azért nem tanultunk meg, mert nem tudtunk felül emelkedni a sérelmeken.)

2003-ban, amikor Erdő Péter bíboros, miután egyházmegyéjét felajánlotta a Szűzanya Szeplőtelen, Szívének, meglátogatta a kíséretében lévő papokkal a Coimbrában való Lucia nővért. Amikor megkérdezték, mit üzen a papoknak, azt válaszolta, hogy legyenek szentek.

Az életszentségben döntő szerepe van a kiengesztelődés szentségének. Szent Pio atya ezzel kapcsolatban a következőket mondta. „Ha a gyóntató atyák úgy gyóntatnának, ahogyan kellene, akkor híveik is olyanok lennének, amilyennek a hívő embernek lennie kell.”

Egy alkalommal egy paptársa megkérdezte Pio atyát, hogy mi a teendő a visszaeső bűnösökkel. Ő azt válaszolta: „Te nem teheted meg azt, amit én. Ám a bűnösnek, aki egy szokásos többször előforduló bűnnel tér vissza gyóntatószékedbe, megadhatod a feloldozást először… megadhatod még a második alkalommal is… ám amikor harmadszor kér ugyanarra a bűnre feloldozást, ha megadod azt, azzal meggyalázod a szentséget, amiért a Krisztus a vérével fizetett, és elárulod testvéredet.”

Pio atya számára nem létezett a bűnnel szembeni megalkuvás lehetősége. Napjaink emberének erkölcsi életében mély seb tátong, és ez nem más, mint a bűnnel szembeni kompromisszumra való hajlam. A mai egyház az üres templomoktól való félelmében nem követeli meg híveitől Krisztus törvényeinek hagyományos szigorú betartását. Pio atya nem engedett meg semmiféle kompromisszumot a bűnnel, vagy a bűnhöz való ragszkodással, bűnös szokásokkal szemben.

Az atya hajthatatlan volt, gyóntatószékében nem volt helye a vitának. A bűnös viselkedésre, cselekedetre nem fogadott el semmiféle enyhítő körülményt: a hazugság, a neheztelés, a harag, a keresztény kötelességek elmulasztása olyan ellenfelet kapott Pio atyában, aki arra indította az emberi lelket, hogy szálljon magába, és javítsa ki hibáit.

Egy emigráns paptól hallottam a 80-as években Ausztriában, aki fiatal korába Pio atyánál akart gyónni, de nem kapott feloldozást. Az atya őszintén elmondta, hogy egy bűnét rendszeresen gyónta. „De, úgymond nem voltam rá felkészülve, hogy el is hagyjam.”

Egy alkalommal egy fiatalasszony rákérdezésemre elmondta, hogy fogamzásgátló tablettát használ. Boldog VI. Pál pápa a Humanum Vitae-ben leírt tanítását képviselve mondtam neki, hogy ezt ne tegye. A következő gyónásnál elmondta, hogy nem tudta abbahagyni a tabletta szedését. Ismét kértem, hogy hagyja abba. Meg is magyaráztam, hogy ez a Teremtő Isten nővel kapcsolatos tervével való szembenállás, ami árt a nő testének és lelkének is. Amikor harmadszor is kidrült, hogy nem hagyta abba, akkor azt mondtam, csak akkor adhatok feloldozást, ha elhatározza, hogy ezt abbahagyja. Ezután megszületett a harmadik gyermek a család és a rokonság nagy örömére.

„Pio atya soha nem elégedett meg azzal, hogy levagdossa egy viselkedés vadhajtásait. A bűn gyökeréhez, az emberi lélek mélyére akart eljutni, és valódi megtérést követelt. A bensőnkből fakadó rossz számára nem létezett hely a Pio atya lelkivezetése alatt álló emberek életében, ki kellett azt irtani mindenkinek minden élethelyzetben, életkorban, és minden körülmények között. Ha bűnös vitatkozni próbált, vagy válaszolni akart az atya dorgálására, gyakran hallhatta a felszólítást: ’vagy te mész el, vagy én!” (az idézetek a Pio atya világa c. könyvből valók. Etalon kiadó, 2011 173-175. old.)

Szent Pio atyának földi életében egymillió lelki gyermeke volt. Most a mennyországból korlátlanul tudja ezt a hivatását gyakorolni. Ami hatalmas kegyelem, és különösen papoknak ajánlatos élni ezzel a kegyelemmel. Megkérhetjük, ’Szent Pio atya, légy az én lelkiatyám, fogadj el lelki gyermekednek!’

Ausztriában Oberpullendorfban redemptorista lengyel atyáktól hallottam kb. tíz éve, hogy az osztrák papok kigúnyolják őket, hogy szembe szállnak azzal a szomorú gyakorlattal, hogy az emberek úgy áldoznak hogy nem gyónnak.

A Szűzanya Gobbi atya által adott üzeneteiben – amiket Ratzinger Bíboros, mint a Hittani Kongregáció prefektusa átvizsgált, és nem tiltakozott ellene – kitér erre a szomorú tényre is. A bűn annak az öröklött rendetlenségnek a következménye, amely sajnos megakadályozta, hogy ti is, úgy ahogy én, szeplőtelenül fogatassatok, és szülessetek. Mindnyájan ennek a nehéz és fájdalmas örökségnek a súlya alatt születtetek. A keresztelés pillanatában megszabadultatok tőle, de következményei megmaradtak. Oly törékennyé tesz benneteket, még könnyen elcsábít, és nem ritka, hogy a bűn áldozatául estek az életben. Az első tennivaló, a bűnt mint rosszat felismerni, és azonnal megbánni a szeretetnek tiszta és természetfeletti erejével. Sok gyermekem a bűnt, mint rosszat már nem ismeri fel, hanem gyakran úgy tekinti, mint valami jót, és hagyja, hogy átjárja szívét, lelkét és egész életét. Már nem képesek többé a bánatra, és megszokásból ennek a súlyos betegségnek a fertőzöttségében élnek.

Használjátok újra azt az orvosságot, amelyet Jézus irgalmassága készített számotokra: a kiengesztelődés szentségét! Ebben az időben szükségesebb, mint valaha, hogy gyakran gyónjatok. Ma a gyónás kezd eltűnni sok gyermekem életéből és szokásából. Ez annak a válságnak a jele, amelyet most az Egyház átél.

Általatok is szeretném visszaállítani, szeretteim, régi fényébe a kiengesztelődés szentségét az Egyházban. Azt kívánom, hogy minden gyermekem siessen a kegyelemnek és az isteni irgalomnak ehhez a forrásához. És titeket is felszólítalak, szeretteim, a gyakori gyónásra – lehetőleg minden héten. Kérlek, menjetek a gyóntatószékekbe és álljatok mindenkinek a rendelkezésére, akiknek, szükségük van erre a szentségre. Neveljetek minden hívőt ennek a szentségnek a fontosságára, mindenekelőtt abban az esetben, ha halálos bűn állapotában lennének.” (A nélkülözhetetlen gyógyszer, 1983. december 8.)

Bosco Szent János és Szent Pio atya is állította, hogy a nyolcadik napon a gyónás után már nem tudnak megmaradni a megszentelő kegyelem állapotában. A bocsánatos bűnöket is azért érdemes meggyónni, mert az esti lelkiismeretvizsgálatban való bűnbánat, és a szentmise eljén lévő közgyónás ezt a kegyelmet nem adja meg. Ezen az úton járt Szent II. János Pál pápa is, aki hetente gyónt nagy ünnepek előtt és azon túl is.

Egy alkalommal krakkói bíboros korában haragosan bánt egyik papjával. A pap távozása után leszólt a portára, hogy küldjék vissza az atyát, akinél szentgyónást végzett.

Szent II. János Pál pápának egyik csodálatos lelki hagyatéka a Világosság Rózsafüzér, amely Jézus Istenségét hangsúlyozza. Nem véletlenül panaszkodott XVI. Benedek pápa megválasztása után, hogy egy új arianizmussal állunk szemben, amely tagadja Jézus istenségét. És ez annál veszélyesebb, mert nem nyíltan hirdetik, hanem a gyakorlatban nem adják meg az Oltáriszentségben jelen lévő Jézusnak az imádás külső jelét.

A Világosság rózsafüzérének a harmadik titkát a szentatya a következőképpen határozta meg. Jézus meghirdeti az Isten országát és bűnbánatra szólít fel. Sajnos magyar nyelvterületen és másütt is elhagyták a megtérésre való felhívást, és ezáltal az evangéliumot hamisították meg. Jézus ugyanis azt mondta, hogy: Térjetek meg, mert elközelgett Isten országa. Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. (Mt 18,3)

A földi életünk egy állandó közeledést kell, hogy jelentsen a Jézushoz, a világ világosságához, aki szomjazza a viszont szeretetünket, és halálunkkor magához akar ölelni a mennyei dicsőségbe . Minél közelebb van valaki a fényhez, annál inkább látja a legkisebb hiányosságot is a ruháján vagy a testén. Halhatatlan lelkünkkel is hasonló a helyzet. Szent II. János Pál pápa egész élete a Szűzanya Szeplőtelen Szívében egy állandó közeledés volt Jézushoz.

Nagyon fontos, hogy a Szentlélek irányításával megtaláljuk a megfelelő szentírási mottót és emblémát amely kifejezi a magyar egyház és a világegyház szükségletetit és várakozását, de amit az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus is bizonyította, a jó mottó és embléma nem elég, mert Jézus Mária Országának az egész szívvel való megtérését várja.


http://engesztelok.hu/irasok-tanulmanyok/1144-az-eucharisztikus-kongresszusra-keszulve

a

A Szentkorona

Szent István királyunk nagy tisztelője volt a Boldogságos Szűznek. Az Ő főünnepén, Nagyboldogszony napján végezte az ország irányítása szempontjából egyik legfontosabb tevékenységét, a törvénykezést. A törvénylátó napok mindig Nagyboldogasszony napjához kapcsolódtak. Szent István halála napja is ez a nap volt. Nagyboldogasszony napján fejezte be földi életét. Halála előtt pedig – ez közismert – Máriának ajánlotta országát, és annak szimbólumát, a Szentkoronát.

Ezért, és más okokból is a magyar koronát szent ereklyeként tiszteli a magyarság. Szent, mert rajta szentek és angyalok ábrázolásai láthatók, és ezek között az ábrázolások között ott szerepelt a Boldogságos Szűz Mária képe is, amelyet minden bizonnyal a kalapos király uralkodása idején – nem kizárt, hogy egyenesen az ő parancsára – távolítottak el róla, akinek nem volt fontos sem Mária, sem pedig a Szent Korona.

A koronát a magyarság szent ereklyeként tiszteli, egyrészt az említett okok miatt, hogy szentek és angyalok képeivel van díszítve, másrészt, mivel több szent király is viselte, elsőként Szent István, majd Szent László, és akit utoljára koronáztak meg vele, IV. Károly, akit nemrég avattak boldoggá. És voltak még más szent életű uralkodóink is, pl. Salamon és Nagy Lajos.

A korona két részből áll, egy alsó és egy felső részből. Ez a két rész a földi országot, birodalmat a mennyei Jeruzsálemmel köti össze. És szent koronaként tiszteljük az ország első közjogi jelvényét főleg azért, mert honalapító Szent István királyunk Máriának ajánlotta. Mária a szentek között az első. És ami Máriáé, az Jézusé is, Istené is, mert Mária semmit sem tart meg magának, semmit sem birtokol partikulárisan, csak a sajátjaként. Ami az övé, az mind Istené is. A királyok önmagukat Isten képviselőinek tartották. A szentkoronával való megkoronázás egy szentelés volt, amellyel a megkoronázott király a püspökhöz hasonló jogokat kapott az egyházban. A magyar királyok a népet és a földet védelmezték a hatalmasok ellen, a szentkorona, amit viseltek így az igazságosság élő szimbólumává is vált. A Szentkorona Tan szerint az ország földje elidegeníthtetetlen, a Szentkorona tulajdonát képezi. Senki más tulajdonosa nem lehet, legfeljebb használója. És ennek különleges jelentősége van éppen a mai globalizációs világban, ahol csak adják veszik a földeket országhatároktól függetlenül.

Egyetlen más koronát sem tisztelnek annyira szent ereklyeként, mint éppen a magyart. Ennek okait már láttuk. Mivel Szent István Máriának ajánlotta, ezért a Szentkorona igen gazdag tartalmat hordoz. Mivel a Szentkorona Márián keresztül Krisztusé, ezért hasonló ahhoz a koronához, amit Krisztus őse, Dávid király viselt. Magában hordoz valamit a pápai korona jelentéséből is, hiszen az Krisztus utódainak a koronája, és a pápától kapta annak idején Szent István. Az újabb kutatások szerint csak visszakapta, mert eredetileg is a magyarság tulajdonában volt, akkor készült, amikor a magyarság a Fekete-tenger mellett tartózkodott. Nagy Károly hódításai során kerülhetett az ő birodalmába, és ezzel a koronával temették el. És miután sírját felbontották került elő ez a korona, és így nyújthatta be rá igényét mint jogos tulajdonára Szent István király.

Magában hordozza a magyar Szentkorona Jézus tövis koronáját. És azt is mondhatjuk, hogy Krisztus győzelmi koronája is a magyar Szentkorona, amellyel a világ királyaként uralkodik. Ott is látható rajta Krisztus Pantokratorként.

Több ábrázolás is van országszerte, amelyeken Mária a magyar Szentkoronával a fején látható. A kereszténység 2000 éves jubileumán a magyar koronázó templomban, a budavári Mátyás templomban Mária szobrát megkoronázták a Szentkorona hiteles másolatával, amelyet gyalogos zarándoklaton vittek el a pápának, hogy áldja meg.

A magyarság úgy tiszteli Máriát, mint királynőjét. Ő az az asszony, aki ott szerepel már a Szentírás első lapjain, és győztes asszonyként, ő az, aki széttiporja a sátán fejét. A magyarság harcias nép. Egész történelmén végighúzódnak a harcok. Mária képe évszázadokon át ott díszlett a harci lobogókon, Őt Hadak Asszonyának, Törökverő Máriának szólították, a magyar királynénak járó hódolattal hajoltak meg előtte. Ennek kifejezése a Magyarok Nagyasszony ünnep is.

De hogy Mária a magyar nép királynője, a magyarok Nagyasszonya, ez nemcsak régi tartalmat hordoz, hanem, a jelenben is, a jövő alakítása szempontjából is nagyon fontos. Éppen a Máriával, és ezáltal Krisztussal való kapcsolata miatt a magyarság egy sajátos történelmi hivatást kapott Istentől. A pápaság védelmezője, a kereszténység védőbástyája volt évszázadokon át. De az kell, hogy legyen ma is, hiszen a kereszténységet ma sokkal nagyobb veszedelem fenyegeti, mint amilyen volt annak idején a török. Az Isten-ellenes erők ma is a megsemmisítésére törnek, és a végső nagy harcra sorakoztak fel. És a technikai eszközök és a globalizáció által, erre ma sokkal nagyobb az esélyük, mint a korábbi századokban. Ennek a végső nagy harcnak, amely eldönti nemcsak a kereszténység, hanem az egész emberiség sorsát, a mi oldalunkon a vezetője az a sátántipró Asszony, aki egyúttal a magyarok Nagyasszonya. Az utóbbi másfél-két évszázad eseményei, Mária-jelenései ezt a szemeink előtt kibontakozó végső nagy küzdelmet mutatják. Ebből a szempontból igen fontos jelentése van annak, hogy II. János Pál pápa a 2000. jubileumi évben éppen a Magyarok Nagyasszonyának ünnepén ajánlotta, szentelte a világot Máriának. Magyarország a máriás közösségek prototípusa. Feladata, hogy engesztelve, szenvedve, imádkozva kiálljon a kereszténység, és a világ védelmében, hogy annak sorsa ne a pusztulás, hanem a megmenekülés, az Isten által elgondolt szebb jövő legyen.

Éppen napjainkban éppen a mi szemeink előtt ez a „kereszténység védőbástyája” gondolat új aktuális tartalmat nyer. Ismét az Iszlámmal szemben, ahogy 200 éven keresztül már a török által képviselt Iszlámmal szemben, védelmezi most is Magyarország Európában az élen a kereszténységet, a saját és minden nép etnikai és vallási önazonosságát.

Bocsa Józsf Sch.P atya

a

Bocsa József : A 10 legfontosabb az ördög elleni harcban

1. Legyen az embernek megfelelő világnézete, amelynek alapján helyesen látja, értékeli a világot és annak fő szereplőit: Istent, a szent angyalokat, az ördögöket (bukott angyalokat), önmagát, és a többi embert, és a teremtett világot.

 • Isten mindennek a teremtője. Ő a szeretet, a jóság, az igazság, a szépség maga.
  • Isten értelemmel és szabad akarattal rendelkező teremtményei az angyalok és az emberek.
  • Azért teremtette őket, hogy Vele és egymással szeretetközösségben éljenek, örökre boldogok legyenek.

Az angyalok egy része fellázadt Isten ellen, elutasította szeretetét és az általa teremtett rendet. Ezzel létrehozta a poklot, az Istennel való szembefordultság, az ő elutasításának az állapotát. Ők a bukott angyalok, vagy más néven ördögök, vagy démonok. Személyek, nem csupán erők vagy szimbólumok. Sokan vannak. Ha a közbeszédben egyes számban használjuk is (ördög, démon), akkor is sok értendő rajtuk. Egyeseket név szerint is ismerünk a Szentírásból. Például: Sátán, Belzebub, Lucifer. Tevékenységük alapján is meg lehet nevezni őket (Lásd 5.)

 • Mivel az angyalok tiszta szellemi lények, akiknek nincs testük és teljesen uraik saját döntéseiknek, ebbe az Istennel való szembefordultságba belemerevedtek, nem képesek már semmi jóra. Elvesztették az igazságot, a helyes látást, rúttá lettek, Isten ellen, az Ő teremtményei ellen, mindenek előtt az ember ellen harcolnak. Igyekeznek az embert is szembe fordítani Istennel, belevonni saját Isten elleni lázadásukba,  és az örök kárhozatba, a pokolba taszítani, ahol nincs szabadság és szeretet, hanem csak örök rabszolgaság és meg nem szűnő gyötrelmek vannak.

Azok az angyalok, akik hűségesek maradtak Istenhez, a szent angyalok. Ők is személyek. Egyeseknek a nevét is ismerjük a Szentírásból. Például Szent Mihály, Szent Gábriel és Szent Ráfáel. Őket is megnevezhetjük tevékenységük, Isten terveiben való funkciójuk alapján.

 • Ők harmóniában élnek Istennel. Istent, az Ő teremtett világát, Istennek a világgal és benne az emberrel való szeretettervét, üdvösségtervét szolgálják. Isten szolgálatában lévén Ők az ember legfőbb szellemi segítői, szövetségesei.

2. Hitre jutás, megtérés, döntés Isten mellett

 • Bár minden ember Isten teremtménye, mindenkit külön-külön szeretetből teremtett, mégis minden ember a földi életét a bukott angyalok uralma alatt kezdi, és egész életének, döntéseinek, küzdelmeinek a révén kerülhet Istennel és az Ő szeretetvilágával, jóságával, szépségével, igazságaival összhangba, juthat el a mennyországba, amely az örök, megzavarhatatlan boldogság állapota.
  • Hogyan tettek szert az ember feletti hatalomra?
   • A bukott angyalok az embert is belevonták az Isten elleni lázadásba, bűnbe vitték. Az ősszülők bűne, őseink bűnei és a saját bűneink miatt a bukott angyalok hatalma, befolyása alá kerültünk, az általuk létrehozott pokol, a kárhozat felé sodródunk.
  • Isten emberré lett irántunk való szeretetből, azért, hogy kiragadjon minket a bukott angyalok uralma alól, és megmutassa nekünk az Istenhez vezető utat.
  • Szabad döntésünkkel nekünk magunknak kell rálépnünk erre az útra és azt végig járnunk. Halálunk után kerülünk csak ki végleg a gonosz befolyása alól, ha üdvözültünk.
  • Ez az Isten melletti tudatos döntés a megtérés. Hogy ez mi-mindennel jár, a következő pontok fejtik ki részletesebben.
 • A megtérés, görög szóval metanoia a gondolkodás megváltoztatását és megváltoztatott cselekedeteket, viselkedésmódokat jelent. Vagyis, hogy az ember Isten értékrendjéhez igazítja gondolkodását és viselkedését.
 • A megtérés külső kifejezése a megkeresztelkedés, önmagunk Istennek való átadása, életünknek az Ő uralma alá helyezése. Illetve ha a keresztség már csecsemő- vagy kisgyermek korban megtörtént, a keresztségi ígéretek komolyan vételét jelenti.

3. A helyes értékrend

 • Aki hisz Istenben, az elfogadja az általa kialakított és elénk tárt értékrendet, a jót jónak, a rosszat rossznak ítéli, és eszerint alakítja életét.
  • Hogy mi a jó, és mi a rossz, azt Isten határozta meg.

Az ördög a hazugság atyja. Első hazugsága az volt az ember számára, hogy az embert akarta istennek hazudni, azt akarta elérni, hogy az ember határozza meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezt jelentette az a kísértése, hogy egyen a jó és a rossz tudásának a fájáról.

Mivel az ember engedett az ördög eme kísértésének, értelme elhomályosult, akarata rosszra hajlóvá lett. Vagyis nem látja már olyan tisztán, hogy mi a jó és mi a rossz, mi a kerülendő és mi a követendő, és hajlamosabb a rossznak a követésére, amelyet az ördög (azt jónak hazudva, a jót pedig rossznak hazudva) mindenféle álcázott formában eléje állít.

Az embernek a Szentírásból és a Katolikus Egyház tanításából kell elsajátítania a helyes értékrendet.

4. A régi ember levetkőzése és az újnak a magunkra öltése.

 • Ezek által csökkenthetjük a leghatékonyabban az ördög befolyását az életünkben, és tehetjük ki magunkat azoknak a hatásoknak, amelyek Istentől és az Ő szolgálatában élő földi emberektől, vagy a mennyországban lévő szent emberektől és angyaloktól érnek minket.

Pál apostol ezt a gondolatot az Efezusiakhoz és a Galatákhoz írt levelében így fogalmazza meg:

 • Korábbi életmódotokkal ellentétben vessétek le tehát a régi embert, akit a megtévesztő kívánság romlásba dönt. Újuljatok meg gondolkodástok szellemében, s öltsétek magatokra az új embert, aki az Isten szerint igazságosságban és az igazság szentségében alkotott teremtmény.  (Ef 4,22-24)

Kérlek tehát benneteket, hogy Lélek szerint éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a Lélek ellen tusakodik, a Lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek. Vezessen benneteket a Lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek. (Gal 5, 16-18)

Mit jelent a régi ember levetkőzése?

 • Pál apostol egészen konkrétan fogalmaz. Felsorolása nem kimerítő, inkább példáknak tekintsük. Folytassuk a gyűjtést a Szentírásból a magunk számára, hogy nekünk pontosan mit is jelent a régi ember levetkőzése!

Hagyjátok el tehát a hazudozást, beszéljen mindenki őszintén embertársával, hiszen tagjai vagyunk egymásnak. Ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött! Ne adjatok teret az ördögnek! Aki lopott, ne lopjon többé, hanem dolgozzék, és keressen kenyeret keze munkájával, hogy legyen miből adnia a szűkölködőknek is. Semmiféle rossz szó ne hagyja el ajkatokat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre, hogy amiben kell, javára váljék hallgatóitoknak. Ne okozzatok szomorúságot Isten Szentlelkének, akivel meg vagytok jelölve a megváltás napjára. Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz! Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. (Ef4,25-32)

Öljétek meg tagjaitokban azt, ami földies: az erkölcstelenséget, a tisztátalanságot, az érzéki vágyakat, a bűnös kívánságokat és a kapzsiságot, ami nem más, mint bálványimádás. Ezek miatt sújtja Isten haragja a hitetlenség fiait. Valaha, amikor még köztük éltetek, ti is ezeket műveltétek. De most hagyjátok el ezeket: a haragot, a gyűlölködést, a rosszindulatot, az átkozódást és az ocsmány beszédet. Ne hazudjatok egymásnak! (Kol 3,5-9)

Mit jelent az új ember magunkra öltése?

 • Mint Istennek szent és kedves választottjai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. S Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva, egy testben. Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket! Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának! (Kol 3,12-17)

A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően. (Gal 5,22-25)

Ha pontosabban összevetjük a két felsorolásban azt, hogy mit kell levetkőznünk, és mit kell magunkra öltenünk, akkor látjuk, hogy minden bűnnek megvan a vele ellentétes erénye, jó tulajdonsága is. A rosszakat jóval, a bűnöket erényekkel kell helyettesítenünk, és ezekben megszilárdulnunk. A 7. pontban fogjuk látni az ellenemondást, elhatárolódást, a gonosz lelkek önmagunktól való elkergetését, lelkünkből való kiűzését. Fontos, hogy miután ezt elvégeztük, kérjük a Szentlelket és a szent angyalokat, hogy azokat a területeket, amiket eddig a gonosz lelkek tartottak uralmuk alatt bennünk, azokat ők töltsék be ezekkel az erényekkel, jó tulajdonságokkal.

Mind a régi ember levetkőzése, mind pedig az újnak a magunkra öltése egy hosszabb, az egész életen át tartó folyamat. Eredményessége, intenzitása az egyéni elszánástól, akarástól függ.

5. Az ördög tulajdonságainak, stratégiájának és taktikájának az ismerete, az ellene való harci készség állandó éberen tartása és gyakorlása.

 • Milyen az ördög?
  • A név, mind az embernél, mind az angyalnál (láttuk a gonosz lelkek is angyalok, csak bukott angyalok) ki szokta fejezni a lényeget, illetve megnevezi a tevékenységet, amit végez, amiért „felelős” a szóban forgó gonosz lélek. Az egyház ősi ördögűző szertartása a Szentírás nyomán a következő nevekkel illeti a gonosz lelkeket.
   • a hit, az emberi nem ellensége; az élet elrablója; gyilkos; az igazság eltorzítója; minden a rosszak a gyökere; a bűnök előidézője; az emberek tévútra vezetője; a nemzetek elárulója; az irigység felszítója; a kapzsiság forrása; a viszály oka; mindenféle csel előidézője; kísértő, félrevezető; minden csellel és megtévesztéssel teli; az erény ellensége; az ártatlanok üldözője; tisztátalan lélek; a leggonoszabb cselekedetek szerzője; az eretnekek doktora; minden obszcénitás feltalálója…

Mi az ördög stratégiája?

 • Az ördög stratégiája, végső célja az ember Istennel való szembefordítása, tőle való elszakítása, rabságban tartása, örök kárhozatra (pokolba) juttatása. Ez utóbbi – hogy az ember a mennyországba, vagy a pokolba kerül-e, – véglegesen az ember halálának a pillanatában dől el.

A pokol létező valóság, nemcsak szimbólum, vagy fenyegetés.

Milyen az ördög taktikája?

 • Minden eszközzel igyekszik az embert megtéveszteni.

Abban érdekelt, hogy minél kevesebb tudása legyen róla és Istenről, az igazságról az embernek. Igyekszik tudatlanságban tartani, és elhinti mindenütt a hamis tudás magvait.

Minden lehetséges eszközzel álcázza magát. Igyekszik elrejteni igazi mivoltát és céljait.

 • Legfőbb álcázása az, hogy elhiteti magáról, hogy nem létezik (legtöbb emberrel szemben már ezzel csatát nyer) vagy szerepe nem fontos, vagy éppen túlságosan is fontos.

Az erények jegyeit is magára veheti, földi emberek, szent emberek és angyalok képében is mutatkozhat, sőt Isten képét is magára öltheti.

Igyekszik mindenüvé beépülni, még Isten szolgái közé, sőt az ördögűzők közé is. Reverendát, papi öltözéket is magára ölthet (akármilyen színűt). Igyekszik az embert bűnre csábítani és ez által Istentől elszakítani. Igyekszik az embert rabságba dönteni, szabadságát korlátozni különféle, főleg pszichés, vagy annak tűnő betegségek,  függőségek kialakításával (ital, dohány, kábítószerek, személyektől, tárgyaktól való függőség, viselkedési függőségek, stb.), amelyek elmehetnek a megszállottságig is, amikor az ember már egyáltalán nem ura cselekedeteinek.

Az ördög igyekszik bennünk Isten képét eltorzítani, őt például egy zsarnoknak beállítani. A bennünk és másokban eltorzult istenképnek a  helyreállítása, és az ördögi hazugságoknak a leleplezése állandó feladat.

 • Mivel a hazugság atyja, egy csomó hazugságot ültetett el és igyekszik bennünk elültetni nemcsak Istenről, hanem saját magáról, embertársainkról, különösen Isten szolgáiról, a papokról és az Egyházról is.

Arra kell törekednünk, hogy Isten szemével tekintsünk mindenre, úgy lássuk Őt, az ördögöt és önmagunkat, az üdvösségünkre rendelt személyeket és közösségeket, ahogyan Ő látja.

 • Ezt csak a Szentírás állandó tanulmányozásával, az igazság állandó keresésével és érvényesítésével érhetjük el.

Fő jellemzőit, stratégiáját és taktikáját végig gondolva és ismerve, már nagyobb eséllyel védekezhetünk ellene.

 • Soha ne bízzuk el magunkat, legyünk éberek, mert ravasz és nálunk nagyobb tudású és hatalmú szellemi ellenféllel állunk szemben, amely ráadásul nem is csak egy személy, hanem sokan vannak, és együttes támadást is intézhetnek ellenünk, és az Egyház ellen is, hiszen legfőbb céljuk, hogy erőt vegyenek Isten Egyházán. A legmagasabb egyházi pozíciókba is igyekszenek odahelyezni az általuk vezérelt embereket. Próbálják az „egy, szent és katolikus anyaszentegyházat” belülről is bomlasztani és tönkre tenni, hiszen a beépülés, a belülről való rombolás és bomlasztás az emberi hadviselésben is egy fontos taktika. Legyünk tehát állandóan éberek! De egyházán a Szent Péternek adott ígéretben bízva a pokol kapui nem tudnak erőt venni, bármennyire is, bármivel is próbálkoznak.

Gyakoroljuk szüntelenül a szellemek megkülönböztetését, hogy kiszűrjük a gonosz lelkek megtévesztéseit, kivédhessük támadásaikat, amelyekkel az élet minden területén próbálkoznak!

Az ellenük való védekezés és harc egyéb fogásait a következő pontok tartalmazzák.

6. A bűnbánat állandó gyakorlása

 • Szent Ágoston szerint az ördög olyan, mint egy megkötözött kutya. Csak akkor árthat, ha hozzá közel megyünk, vagy ha önként, óvatlanul beengedjük az életünkbe.

Hol jöhet be az életünkbe?

 • Bűnök által, átkok által, okkult tevékenységekben való részvétel által (Mindezeket őseinktől örökölhetjük is).

Az ember, minden jószándéka, Isten melletti döntése mellett is gyarló, állandóan hibázik és vétkezik. Ezért állandóan bűnbánatra, megbocsátásra és bocsánatkérésre van szüksége. Ahogyan az ember nap közben gyakran kezet mos, és időnként fürödni, vagy zuhanyozni kénytelen, mert beszennyeződik, ugyanígy alapfunkciója kell, hogy legyen, hogy napjában többször is bűnbánatot gyakorol, időnként pedig bűneit mások előtt is megvallja, meggyónja.

 • Ehhez jó, ha az ember lelki tükröket is használ, mint például a Tízparancsolatot, illetve ennek különféle élethelyzetekre, életállapotokra való lebontásait.

Akinek lehetősége van gyónásra, az járuljon gyónáshoz lehetőleg havonta.

Isten irgalmas, ha az ember bűnbánatot tart és bocsánatot kér, és őszintén meg akarja változtatni az életét, Ő megbocsát és segít a jobbá válásban.

7. A gonosz lelkek kísértéseinek, cselekedeteinek, függőségekben tartó próbálkozásainak való ellene mondás, tőlük való elhatárolódás, és a hatalom átvétel életünk felett, és annak gyakorlása.

 • Ha az ember felfedezi életében az ördög cselekedeteit, vagyis kísértéseit, függőségbe hajtani akaró próbálkozásait, hazugságait, betegítéseit, helyezkedjen ezekkel szembe, mondjon ellent nekik, ahogyan ez a keresztségi ígéretben történik, de ne csak általánosságban, hanem konkrétan megnevezve ezeket.
  • Például: ellene mondok a hazugság lelkének, a falánkság lelkének, a paráznaság lelkének, a mások feletti ítélkezés lelkének, a féltékenység lelkének, a kényszerképzeteket sugalló, káromló szavakat elmémbe adó, irigységre ösztönző, stb. lelkeknek, a különféle okkult lelkeknek, a jóslás, a jövendőmondás, a spiritizmus, a boszorkányság, stb. lelkeinek.

Jézus nevében, szent vérének erejében megtöröm ezek hatalmát az életemben, és megkérem Szent Mihály arkangyalt, hogy kergesse el ezeket tőlem, és taszítsa őket a kárhozat helyére, hogy tovább ne kísértsenek, és ne tudjanak leigázni, uralmuk alá hajtani engem.

 • Miután ellene mondtunk, kikergettük ezeket a gonosz lelkeket az életünkből, kérnünk kell a Szentlelket és a Szent angyalokat, hogy ők töltsék be azokat a helyeket, területeket, amelyeket eddig ezek a gonosz lelkek bitoroltak. Át kell vennünk saját életünk irányítását!
 • A bűnbánatra, ellene mondásra, folyamatosan szükségünk van. A gonosz lelkek halálunk pillanatáig nem fognak elhagyni minket. Éppen ezért állandóan ébernek kell maradnunk, és harcolnunk kell ellenük. Fontos harci eszközeink az ima, a böjt, a szentségekhez való járulás és a szentelmények használata, a lelki fegyverek magunkra öltése.

8. Böjt és imádság

 • Mikor az apostolok próbáltak kiűzni egy gonosz lelket egy fiúból, nem sikerült nekik. Megkérdezték Jézustól, hogy miért. Ő azt válaszolta, hogy ez a fajta csak böjttel és imádsággal űzhető ki. Jézus válasza egy általános szabálynak is felfogható. A gonosz lelkek elleni küzdelmünkben fontos szerep jut a böjtnek és az imádságnak.

A böjt önmegtagadást jelent. Vagyis a régi ember megtagadását bennünk, amiről már volt szó. Minden önmegtagadás erősíti bennünk az önfegyelmet, az éberséget és a harci készséget.

Az ima által kapcsolatban vagyunk Istennel és azokkal, akik a gonosz elleni harcban szövetségeseink, az üdvözült lelkekkel, védőszentjeinkkel, és a szent angyalokkal. Igazán ők tudnak a gonosz lelkektől megszabadítani minket és ellátni az ellenük való harchoz szükséges irányítással, munícióval.

A helyes imádság megtanulása és begyakorlása külön feladat, amely nemcsak a gonosz elleni harc szempontjából fontos.

Az imák között fontos szerepe van a szabadító és oltalomkérő imáknak. Gyűjtsük, és használjuk az ilyen hatékonynak bizonyult imákat!

Különösen fontos szerepe van a Rózsafüzérnek és a Szűzanyához mondott imáknak, hiszen ő az az asszony, akinek már a Szentírás első lapjain megígértetett, hogy ő fogja széttaposni az ősi kígyó fejét.

9. Szentségekhez járulás, főleg Krisztus testével és vérével való gyakori táplálkozás.

 • Jézus az általa alapított szentségeken keresztül tud a legközvetlenebb módon táplálni, felerősíteni minket, hogy szüntelenül harcra kész állapotban legyünk: tudjunk dolgozni Őérette és az Ő országáért, és tudjuk visszaverni a gonosz lelkek támadásait is.

A keresztségről és annak állandó gyakorlásáról, a bűnbánatról és a bűnbocsánat szentségéről már volt szó. Ezek készítenek fel minket és hoznak alkalmas állapotba a többi szentség vételére is. Ezekhez katolikusok járulhatnak, az Eucharisztiához csak azok, akik voltak már elsőáldozók, vagyis a legszükségesebb ismereteknek a birtokában vannak.

Továbbá azok járulhatnak csak szentáldozáshoz, akik kegyelmi állapotban vannak, nemcsak úgy együtt élnek egymással, hanem ha házasság jellegű kapcsolatban élnek, akkor szentségi házasságban, vagyis az Isten és az Egyház által elismert kapcsolatban.

A bérmálás szentségét is, amelyet életében csak egyszer vehet fel az ember, az veszi  gyümölcsözően, aki előtte vagy utólag a bűnbánat szentsége által méltó állapotba hozta magát.

A szentségeket érvényesen és gyümölcsöző módon a római katolikus papok tudják kiszolgáltatni, akik az egyházi rend szentségében részesültek. Hogy ezt valóban így tehessék, sokat kell értük imádkozni és segíteni őket.

A legfontosabb táplálék, a mindennapi kenyér számunkra Jézus Teste és Vére, amelyet minél gyakrabban méltó módon kell magunkhoz vennünk, és Jézust az Oltáriszentségben is imádnunk kell, ha erőre akarunk szert tenni a gonosz lelkek elleni harcban, és Istennel és az Ő törvényeivel összhangban akarunk élni.

10. A szentelmények használata

 • A szentségekben Jézus közvetlenül működik, a szentelményekben egyháza útján. A szentségekben maga cselekszik személyesen, a szentelményekben az Egyház, a földi, a mennyei és a tisztítótűzben lévő egyháza révén.

A szentelmények a pap áldó imája nyomán fejtik ki hatásukat, amely ima az egész egyház imáját közvetíti. A pap által megáldott szentelt víz magunkra és környezetünkre hintése, a pap által megáldott, megszentelt tárgyak viselése, a gonosz lelkek tevékenységét is korlátozzák és visszaszorítják, oltalmat jelentenek velük szemben.

A szentelmények között szerepel az exorcizmus, az ördögűző imádság, amit súlyosabb esetekben lehet kérni. De a gonosz lelkek egyik támadása következtében sok pap sincs tisztában ezek fontosságával, és nem tudnak segíteni ezáltal a hozzájuk fordulókon.

A legfontosabb szentelmények a szentelt víz, a szentelt olaj, a szentelt só, a tömjén, és a különféle érmék, skapulárék, keresztek, szentképek, amelyeket a gonosz lelkekkel szembeni oltalomként magunknál hordhatunk, viselhetünk, megóvhatjuk segítségükkel lakásunkat és környezetünket.

Földi életünk egy állandó szellemi harc. Ahogy a fentiekből is látszik, ha Isten mellett döntöttünk, akkor a jó oldalon harcolunk, miénk a győzelem, hiszen a sátán nem egyenrangú Istennel, hanem Jézus által a kereszten már legyőzetett.

 • Isten minden szükséges fegyverrel ellátott minket ehhez a harchoz. Rajtunk múlik, hogy használjuk-e a fegyvereinket.

Pál apostol az Efezusiaknak írt levelét a szellemi fegyverekkel zárja. Ez jó összefoglalása lehet ennek az összeállításnak is.

 • Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy az ördög cselvetéseinek ellenállhassatok! Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói, és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat. Így készüljetek föl: csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a Lélek kardját, vagyis az Isten szavát. Minden alkalommal imádkozzatok a Lélekben könyörögve és imákat mondva. Legyetek éberek, és imádkozzatok kitartóan! (Ef 6,11-18)

Összeállította: Bocsa József Sch.P. atya

http://engesztelok.hu/a-tiz-legfontosabb/1124-a-10-legfontosabb-az-ordog-elleni-harcban

Bocsa József: A 10 legfontosabb az engesztelésben

1. Az engesztelés az evangélium központi üzenete, annak magvát alkotja. A Jézus által hozott megváltást jelenti és a keresztényeknek a megváltásban való közreműködését.

 • A bűn miatt megromlott Isten és az ember kapcsolata. Az ember próbálta kiengesztelni  Istent, helyreállítani vele a kapcsolatot különféle áldozatokkal, de ezek nem voltak kedvesek Isten előtt. Egyedül Jézus engesztelő áldozatában lelte tetszését. Ő az egyedüli közvetítő Isten és az ember között. http://engesztelok.hu/kult.pdf

 • Egy az Isten és egy a közvetítő Isten és ember között: az ember Jézus Krisztus, aki váltságul adta magát mindenkiért, és tanúságot tett a meghatározott időben. (1 Tim 25-26)

Őrá vonatkoznak a Zsidókhoz írt levél (10,5-6) illetve a Zsoltár következő szavai:

Áldozatot  és  felajánlást  nem  kívántál,  de  testet  alkottál  nekem. Nem  kedves  előtted   az engesztelő  és égő áldozat. Akkor így szóltam: “Íme jövök Istenem, hogy teljesítsem  akaratodat, amint a könyvtekercsben rólam írva van.” (Zsolt 40,7-8) Zsid

 • A legkedvesebb áldozat a mi részünkről is nem az, ha különféle magunk által kitalált vezekléseket ajánlunk fel Istennek, hanem az, ha az Ő akaratát teljesítjük. Elfogadjuk a nehézségeket, a kereszteket az életünkben.

Ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is. (1 Jn 2,2)

Jézus, mint az emberiség főpapja vitte végbe ezt a kiengesztelődést. Áldozatot mutat be a bűnökért, de csak az emberiség bűneiért, mert neki nem volt bűne.

 • Mert minden főpapot az emberek közül választanak, és arra rendelik, hogy az Isten tiszteletében képviselje az embereket, ajándékokat és áldozatot mutasson be a bűnökért, 2mint olyan valaki, aki megértő tud lenni a tudatlanok és a tévelygők iránt, hiszen őrá is gyöngeség nehezedik. 3Ezért a népért is, saját vétkeiért is áldozatot kell bemutatnia. 4A tisztséget magától senki sem vállalhatja, csak akit az Isten meghív, mint Áront. 5Így Krisztus sem önmagát emelte főpapi méltóságra, hanem az, aki így szólt hozzá: „A Fiam vagy, ma szültelek.” Másutt meg ezt mondja: „Pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint.” (Zsid 5,1-5)

2. Jézus engesztelő áldozata a bűnöktől, és annak következményeitől a lelki haláltól és az örök kárhozattól szabadít meg.

 • A bűn ellenségeskedés Istennel. Jézus ezt az Istennel való ellenségeskedést szüntette meg.
  • Mint békeszerző a két népet magában eggyé: új emberré teremtette, és a kereszt által mindkettőt egy testben engesztelte ki Istennel úgy, hogy saját személyében megdöntötte az ellenségeskedést. (Ef 2,16)

A bűn lelkileg halottá tesz. Jézus megváltása, bűnbocsánata, kiengesztelő műve lelkileg életre kelt.

 • Titeket tehát, akik bűneitek és testi körülmetéletlenségetek következtében halottak voltatok, vele együtt életre keltett. Megbocsátotta minden bűnünket. (Kol 2, 13)

Jézus a bűnöket bocsátja meg, ezzel végzi a kiengesztelést. De nem automatikusan bocsát meg mindenkinek, hanem csak annak, aki elismeri bűneit és bocsánatot kér.

 • Ha megvalljuk bűneinket, ő hűséges és igazságos: megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. (1Jn1,9)

Jézus a bűnbocsátó hatalmat rábízza apostolaira és azok utódaira, a püspökökre és az ő segítőikre, a papokra.

 • Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, akinek nem bocsátjátok meg, nem nyer bocsánatot. (Jn 20,23)

3. Mit eredményez a kiengesztelődés, a bűnbocsánat? Szentté, szeplőtelenné és feddhetetlenné, igazzá teszi a bűnöst Isten színe előtt. Újjá teremti őt.

 • Úgy tetszett (az Atyának), hogy benne lakjék az egész teljesség, 20 s hogy általa békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, minthogy Ő a kereszten vérével békességet szerzett. 21 Nektek is, akik azelőtt idegenek és ellenséges érzületűek voltatok gonosz tetteitek következtében, 22 most nektek is megszerezte a kiengesztelődést halandó testében a halál árán, hogy szentté, szeplőtlenné és feddhetetlenné tegyen benneteket színe előtt. (Kol 1,19)

Isten Jézusban engesztelődött ki, békült ki az emberiséggel. Jézus békítette össze egymással Istent és az emberiséget. Isten megbocsátja,  nem tartja számon azok vétkeit, akik bánják azokat és maguk is ki akarnak engesztelődni Istennel és embertársaikkal. A Jézus által hozott megváltás, kiengesztelés az ember újjáteremtése.

 • Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. 18 De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki minket a kiengesztelődés szolgálatával megbízott. 19 Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal, nem tartja számon vétkeinket, sőt ránk bízta a kiengesztelődés igéjét. 20 Tehát Krisztus követségében járunk, maga az Isten int benneteket általunk. Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel! 21 Ő azt, aki bűnt nem ismert, „bűnné” tette értünk, hogy benne „Isten igazságossága” legyünk. (2Kor 5,17-21)

4. Mit jelent a keresztények számára az engesztelő hivatás?

 • Isten megbízta az apostolokat és a keresztényeket a kiengesztelődés szolgálatával, ahogyan ezt az előző idézetben láttuk.
  • Mit jelent a kiengesztelődés szolgálata?
   • Segíthetjük őket jótanácsainkkal, felszólíthatjuk őket az Istennel és az egymással való kiengesztelődésre, kibékülésre, ahogyan Pál apostol teszi a korintusiakkal. Imádkozhatunk, áldozatokat hozhatunk értük.
    • „engesztelődjetek ki Istennel!” (2Kor 5,21)

A papok nemcsak kérni tudják őket, hanem tudják közvetíteni is a kiengesztelődést  szentségi hatalmuk révén.

 • Ahogyan Jézus engesztelő áldozat volt a mi bűneinkért, úgy Jézussal együtt a keresztényeknek is áldozattá lehetnek, ha erre érzik Istentől a hívást, elfogadják azt  és felajánlják Neki magukat.
  • Testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket: Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul! (Róm12,1)

Az isteni terv szerint a keresztények engesztelésével együtt válik teljessé Krisztus engesztelése. A megváltást, az Istennel és az egymással való kiengesztelést Isten úgy gondolta el, úgy viszi végbe, hogy a benne való részvételre meghívja azokat a keresztényeket is, akik készek erre. A Jézussal való együtt engesztelés azáltal lehetséges, hogy Krisztus misztikus testét alkotjuk. Pál apostol tanítása szerint Ő a fő, mi pedig az Ő tagjai vagyunk. Amit Ő tesz, annak a megtételére hívja misztikus testének a tagjait is. De senkire semmit nem erőltet rá. Hív és szabad választ vár tőlünk.

 • Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára. (Kol 1,24)

Az lehet csak jó engesztelő, aki kiengesztelődött és békében él Istennel, önmagával és embertársaival. Vagyis megbánta, és szüntelenül bánja bűneit. Elfogadja önmagát olyannak, amilyennek őt Isten teremtette: férfinak vagy nőnek, soványnak vagy kövérnek, szépnek vagy csúnyának, kevés vagy sok talentummal ellátottnak, stb. Ugyanígy elfogadja a többi embert is, és csak ennek az elfogadó szeretetnek a révén segíti őket, hogy változzanak, jobbá váljanak, kibontakoztassák magukban Isten rájuk vonatkozó elképzeléseit. Aki legyőzi haragját, sértődöttségeit, megbántottságait, megbocsát az ellene vétőknek, sőt ellenségeinek a javát is akarja, imádkozik az üdvösségükért. És aki kész azoktól bocsánatot kérni, akiket ő bántott akár akaratlanul is.

A keresztények, ha elfogadják ezt az engesztelésre való meghívást, Jézus királyi papságában is részesülhetnek.

 • Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára. (1Pét2, 9)
  • Ezt szépen kifejezi az itt található ének: http://engesztelok.hu/magyarorszag-engesztelo-hivatasa

Az engesztelő hivatást XI. Pius pápa engesztelésről szóló encilikája fejti ki részletesen. Ennek legfontosabb kijelentései a következők:

 • Az enciklika 1928. május 8-i keltezéssel jelent meg. Az enciklika címe magyarul: A legirgalmasabb Megváltó. Alcíme: Az Úr Jézus szentséges Szívét mindenki részéről megillető engesztelésről

Az engesztelés a bűnösök megtérítése, megtérésükön való munkálkodás elsősorban imádság és áldozatok által.

Az engesztelés a jókat még jobbá teszi, felszítja buzgóságukat.

Az engesztelés közbenjárás, hogy Isten irgalmazzon minél több embernek.

Az engesztelés által a bűnök teljesen eltöröltetnek.

Az engesztelés elégtételt nyújt az igazságosan megtorló Istennek bűneinkért, bántásainkért, hanyagságunkért.

Az engesztelésben megéljük a Krisztussal való egységünket. Vigasztaljuk Őt, mellette vagyunk haláltusájában a Gecemáni Kertben, keresztútján és a keresztje alatt. Erősítjük Őt, mint a gecemánikerti angyal. Az Ő testének tagjaiként velünk is az történik, ami Ővele. Mi is azt tesszük, amit Ő tett:  Imádkozunk, munkálkodunk, áldozatot hozunk, áldozattá válunk, szenvedünk az emberiség megváltásáért.

5. Isten sok keresztényt meghív az engesztelésre, de ezt a hivatást egyes embereknek, és nemzeteknek különleges módon is felkínálja. Ezt tette a magyarsággal is. A magyar nemzetnek az engesztelés a fő hivatása. http://engesztelok.hu/magyarorszag-engesztelo-hivatasa

 • Fontos ennek a felismerése, elfogadása és vállalása.

Csak az élhet engesztelő életet, aki Isten értékrendje, Isten parancsai szerint él.

Az engesztelés fontos megnyilatkozása a keresztény értékek védelme a külső és belső ellenséggel szemben. Az európai kereszténység életében külső ellenség voltak a tatárok, mongolok, törökök évszázadokon keresztül, és az istentelen kommunista uralom a 20. században. A belső ellenség az eretnekségek, amelyek sokféle formában jelentkeztek a kereszténység kétezer éves történetében, és a magyarság keresztény történetének több mint ezer évében.

A külső ellenségtől védték a kereszténységet a Jeruzsálem felszabadításáért küzdő keresztesek, a mórok ellen harcoló spanyolok, a török terjeszkedésnek útjába álló balkáni népek, albánok, szerbek, horvátok, és a törököket több évszázadra feltartóztató magyarok a lengyelekkel és a Habsburg kormányzás alatt élő népekkel karöltve.

Ezt teszik ma is azok az országok, amelyek éppen napjainkban szembeszegülnek az istentelen pénzoligarchiával, amely az Iszlámot eszközként használva, helyi háborúkat előidézve,  embereket a szülőföldjéről elűzve a kereszténység bölcsőjére, Európa országaira szabadítva annak tönkretételén munkálkodik.

6. Kik a magyar engesztelés nagy alakjai, fáklyavivői, akik elfogadták és élték ezt a hivatást?

 • Akiket az egyház már szentként tisztel, akiket nem kell különösebben bemutatni.
  • Boldog Gizella, Szent István király hitvese
  • Magyarországi Boldog Ilona
   • 1237. október 3-ról 4-re virradó éjszaka – Assisi Szent Ferenc halálának 11. évfordulóján – megkapta Jézus sebeit
  • Árpádházi Szent Margit
  • A Pálos Rend alapítója, Boldog Özséb
 • Akiknek elindult már a boldoggá avatása a 20. században
  • Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek
  • Galgóczi Erzsébet magyar stigmatizált
   • http://szeretetfoldje.hu/index.php/eheti/8422-ket-magyar-stigmatizalt-tanulsagos-tortenete
  • Kindelmann Károlyné, Erzsébet asszony, akin keresztül a Szeretetlángot kaptuk
 • Az engesztelésről szólt az életük
  • Mária Natália nővér
   • Mindszenty József bíboros megbízta őt egy engesztelő női rend megalapításával. Ez a rend létre is jött a székesfehérvári egyházmegyében 1947-ben.  A kommunista üldöztetés éveiben hányatott körülmények között próbáltak szerzetes életet élni. A mostani 2016-os évtől a veszprémi egyházmegyében kezdték el újra az engesztelő szerzetesi életet.
  • Máriás (Gologiról magyarosítva) Lajos atya (1908-1997)
   • Natália nővér lelki atyja volt egy ideig. A kommunista egyházüldözés éveiben, a bujdosások alatt alakult ki sajátos az Oltáriszentséghez kapcsolódó engesztelő hivatása. Az ő nyomán, lelkiségét alapul véve alakult meg 2016-ban a Váci egyházmegyében a férfi engesztelő rend:
    • http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/770-natalia-nover-lelkiatyja
  • Madarász Éva asszony és Csilik János atya
   • Nagy érdemük, hogy a szilágysági Nagyfaluban (Nusfalau) kialakítottak egy zarándokhelyet, amelynek legfőbb üzenete az engesztelés. Az engesztelő hivatást nemcsak hirdették, hanem meg is élték: mindketten önként vállalt, évekig tartó nagy szenvedésekkel teljesítették ki engesztelő hivatásukat.
  • Török Marcell atya (+2016)
   • Mindszenty bíboros közvetlenül halála előtt megbízta őt a saját maga által alapított engesztelő férfi rend vezetésével.

A legsúlyosabb engesztelés az volt a számára, hogy a kommunista uralom alatt lévő a magyar püspökök nem fogadták el ezt a rendet törvényesnek. Elismerés helyett sok üldözésben volt része.

Különböző külföldi egyházi hatóságoknál is próbálkozott a rend hivatalos jogi elismertetésével.

Az égiek azzal kárpótolták, hogy felépíthette saját birtokán a Szűzanya názáreti házának a mását, és az otthonában őrzött Oltáriszentség még halála után is vérzett, az egyik Szűzanya szobor pedig könnyezett, siratva fiát és azokat, akik nem Isten törvényei szerint élnek, és még ma is akadályozzák a magyar engesztelő hivatás kibontakozását.

7. Mik a fő jellegzetességei a magyarság engesztelő hivatásának?

 • Fegyverrel és imával, önmegtagadásokkal védte a nagy katasztrófák idején a nemzetet és Európa népeit.
  • A magyarok más nemzetekkel együtt hosszú évszázadokon keresztül a kereszténység védőbástyájának tekintették magukat. Így tekintettek rájuk a pápák is, és szívesen megerősítették a magyar uralkodókat ebben a szerepben, azaz elvárták tőlük a keresztény hit védelmét mind a pogányokkal, mind az eretnekekkel szemben.
   • IV. Bélát például  „fortis athleta Christi”-nek (Krisztus bátor katonájának) nevezte 1238-ban IX. Gergely pápa
   • Amikor I. Ulászló lengyel  királyt 1440-ben  magyar királlyá koronázták, kinyilvánította, hogy Lengyelországnak és Magyarországnak azonos a küldetése: mindkettő „a keresztények kőfala és pajzsa a barbárok ellen”.
   • A török ellen vezetett hadjáratának katonai és lelki vezetői Hunyadi János és Kapisztrán Szent János voltak.
   • A „kereszténység védőbástyája” szerepről sok konkrét adatot találunk a következő webhelyen: http://deba.unideb.hu/deba/emlekezethely/eh.php?id=3
 • Békét teremtett, kiegyezést keresett.
  • A fentebb említett engesztelő szentek nemcsak imádkoztak és vezekeltek, hanem igyekeztek békét is teremteni a harcok közepette, mint például Árpádházi Szent Margit, aki békített apja és bátyja között is, akik a harcokba belemelegedve egymás ellen is fegyvert fogtak.
  • Ez a béketeremtés, az emberek közötti, családon belüli, családok közötti, közösségeken belüli béketeremtés, a népek egymás melletti békés együttélésen való munkálkodás ma is fontos elemei az engesztelésnek.
 • Az engesztelés különösen akkor virágzott, amikor nagy veszedelmek fenyegették a magyarság és a kereszténység létét
  • Ilyen időszakok voltak a tatárdúlás, a török támadások, amelyek egész Európa meghódítását célozták, majd a XX. században a kommunista uralomnak való ellenszegülés. Napjainkban pedig a globalizáló törekvésekkel való szembeszállás, amely mohamedán vallású migránsokkal akarja elárasztani Európát, vallásilag és etnikailag is tönkretéve az európai népeket és a már amúgy is meglehetősen meggyengült európai kereszténységet.

Az engesztelők sokat imádkoztak és vezekeltek, önmegtagadásokat végeztek, és végeznek, hogy elháruljanak ezek a veszedelmek, amelyek nemcsak az emberek és a haza megsemmisülésével fenyegettek, hanem sokak elkárhozásával is.

8. Mi a szerepe a magyar engesztelésben Szent Anna réti kápolnának?

 • Az égiek több választottjukon keresztül is kérték, hogy épüljön fel ez a kápolna, mert innen nagyon sok kegyelmet akarnak árasztani. Azt is kérték, hogy legyen ez a kápolna a Jézus után Legfőbb Engesztelőnek, a Szűzanyának, mint a Világ Győzelmes királynőjének szentelve, hogy siettesse az ő Szeplőtelen Szívének a diadalát.

1939-ben a Szűzanya, – hogy meg tudja menteni Magyarországot, – azt kérte Natália nővértől, hogy: „Az Egyház készítsen nekem helyet, ahová kegyelmemmel leszállhatok, hogy onnét szólíthassam a bűnösöket megtérésre, s a bűnbánat útjára az egész emberiséget.

Mindszenty József bíboros a templom felépítésének szándékát,  PL 2930/1947. levéltári számú levelében írásban rögzítette:  „Főpásztori óhajom, hogy a magyar engesztelésnek szentély épüljön. A magyar püspöki kar 1946. dec. 26-i körlevele szellemében akarom az engesztelésnek ezt a szentélyét, mint az engesztelés évének maradandó emlékét…” Az engesztelő szentély alapkövét ő maga rakta le 1947 szeptember 25-én, Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepe után.

Az Égiek mai választottaikon keresztül is kifejezték óhajukat, hogy épüljön fel végre ez a kápolna.

 • Mária Magdolna nevű választottjának ezeket mondta Jézus: Erre a kápolnára nektek teremtményeinknek van a legnagyobb szükségetek. Azt szeretném, hogy minél több magyar engesztelő összegyűlne ezen a helyen és együtt engesztelnének a világ bűneinek megbocsátásáért… Szent tervemben áll, hogy ez a hely legyen Magyarország engesztelő központja. http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/102-engeszel-kapolna-a-normafanal

Pio atya mondta látomásban egy másik választottjának, Veronika Mártának a következőket: A mennyei Atya kijelölte a Szűzanya számára azt a kis rétet. Azon a helyen az engesztelő testvérek összefogásával és a Szeretetláng erejében kell felépülnie az engesztelő kápolnának. Onnan fog felrepülni az a kis fehér galamb, amiről szóltam nektek, amíg a Földön éltem. Erről a helyről terjed el szerte a földön az engesztelés. Tódulni fognak az emberek ide, sokan megtapasztalják az ég kegyelmeit. Sokan megtérnek és megújulnak. http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/346-pio-atya-es-az-egiek-az-engesztel-kapolnarol

Egy harmadik választott lélek, Anna Terézia pedig ezeket az üzeneteket kapta

 • Az Engesztelő Kápolna rendkívül fontos szerepet fog betölteni. Minden nemzet számára biztos oltalomhely lesz, ahonnan kiárad Isten nagy kegyelme.

http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/803-az-engesztelo-kapolna-rendkivul-fontos-szerepet-fog-betolteni

Azért szükséges az engesztelő kápolna megépítése, hogy rátaláljanak a népek és nemzetek a kegyelemnek arra a forrására, amely erről a helyről fog fakadni minden égtáj felé. http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/786-miert-szukseges-az-engesztelo-kapolna-felepitese

9. Az Egyházban elterjedt mely ájtatossági formákban hangsúlyos az engesztelés?

 • Szent Brigitta imái
 • Jézus Szent Szívének és Szűz Mária  Szeplőtelen Szívének a tisztelete
 • Az isteni irgalmasság tisztelete (Szent Fausztina Kowalska nővér)
 • A szent vér tisztelete
  • Az Égiek által ennek új formáját napjainkban a Nigériai Barnabáson keresztül kaptuk, amelyet a helyi püspök is elismert: http://engesztelok.hu/nigeriai-barnabas
 • A keresztút
 • Jézus Szent Sebeinek a tisztelete
 • Jézus Szent Arcának a tisztelete
 • A Szeretetláng (Kindelmann Károlyné Erzsébet asszony)
 • Mindezekről lásd részletesebben: http://engesztelok.hu/kult.pdf

10. Néhány gondolat ízelítőül az engesztelésről a Szeretetláng Naplóból.

 • A magyar engesztelés történetében fontos szerepe van Kindelmann Károlyné szül. Szántó Erzsébetnek, akit Erzsébet asszonyként ismernek a legtöbben, és az általa lejegyzett Szeretetláng naplónak. Sokan ettől a naplótól kaptak az engesztelésre új lendületet. A Szeretetláng üzenetek sok más országban is elterjedtek, megmutatva valamit abból a hivatásból, ami a magyarság fő hivatása.
 • Az engesztelés Jézussal való bensőséges bűnbánó kapcsolat: „Uram, most, hogy lesegítetted lelkem külső háncsát, érzem, hogy kegyelmed bősége áraszt el. Ó, Jézusom, mélységes alázattal könyörgöm Hozzád, faragd le lelkem durva vonásait, bárhogy is fájna az nekem, hogy ha majd meg kell jelennem Előtted halálom óráján, rám ismerj, bennem a Te szent kezed munkájára. Édes Jézusom, úgy szeretném megbánni bűneimet, ahogy még egyetlen megtérő bűnös sem bánta meg, és úgy akarlak szeretni, ahogyan még egyetlen megtérő bűnös sem szeretett. Édes Jézusom, mély alázattal könyörgöm Hozzád, ne múljék el egyetlen nap sem, hogy a bűnbánat könnyeit ki ne sajtolná szemeimből az Irántad érzett hála és szeretet.”
 • Az engesztelés Jézus megváltó munkájában való részvétel: „Leányom, mondj le önmagadról! Azért kérlek erre sokszor, mert megváltó munkámban csak úgy vehetsz részt, ha egészen és állandóan Velem egyesülve élsz minden pillanatban. Ezt ajánld fel Atyámnak minden időben szünet nélkül, azok helyett is, akik Nekem szentelték életüket, és mégis inkább a világnak élnek, mint az Én megváltó munkámnak. Nem gondolnak hivatásukra. Őértük vezekelj s a te bűneidért. Úgy szeretném lemosni bűneiteket, csak jöjjetek Hozzám! Leánykám, ne sajnálj te semmi fáradságot, határt ne ismerj! Megváltó munkámból soha ki ne kapcsolódj egy pillanatra sem! Mert ha ezt tennéd, úgy érezném, megfogyatkozott Irántam érzett szereteted. Pedig úgy vágyom szeretetedre! Bárcsak mindig Velem éreznél!”
 • Az Engesztelés a Szűzanyával és a Szentháromság személyeivel való bensőséges kapcsolat: Légy Hozzám teljes bizalommal, ez Szívem kulcsa. Hagyj fel kétkedéseiddel. A Szentlélek, kihez oly sokat könyörögsz, birtokába veszi lelkedet, a Szentlélek Mátkája, Édesanyánk által. Tudom, Velem szomjazol a lelkek után. Úgy örül Szívem, ha Hozzám küldöd fohászaidat, hogy soha nem szűnő szomjúsággal vágyódsz Utánam. Én is teutánad, és minden lélek után. Különösen a Nekem szentelt lelkek után, kiket elhalmoztam kegyelmeimmel. Ó, bárcsak éreznék lelkem gyötrő szomjúságát! Valósággal koldulok szeretetük után. Kérlek téged, leányom, legalább te ne hagyj el! Szíved minden dobbanásával bánd bűneidet, engesztelj és vigasztalj Engem. Ha a te szereteted megfogyatkozna, menj égi Anyánkhoz. Ő megtölti szívedet Irántam dús szeretettel. Ó, köszönöm, hogy szíved Velem érez, Bennem dobban. Ne légy soha fáradt Szent Sebeim szemlélésére, mely mindig nagy erőt ad. Ajánld fel magad az Örök Atyának, és a Szentháromsággal élj. A kísértésekben menekülj Édesanyánk palástja mögé, Ő megvéd a gonosztól, aki állandóan zaklatni fog téged. Én veled leszek, csak tarts ki Mellettem! Téged senki és semmi sem szakíthat el Tőlem.
 • Az engesztelés az alázatosság útján való járás a Szűzanyával együtt, a régi ember levetkőzése és az újnak a magunkra öltése. Csak kérd mindenkor Szűzanyánkat, tartson meg téged rejtett alázatosságban. Tanulj meg minden felebarátod nyelvén úgy szólni, hogy beszéded által Hozzám vezesd őket. Szeretetet Tőlem kérj, Belőlem meríts! Az áldozatokat szünet nélkül meg kell hoznod, mert ez lendítőkerék a cél elérésére. Az Örök Atya tudja, milyennek teremtett. Ismeri erőszakos, rossz természetedet. Ezt át kell alakítanunk. Az Én Szívem szerint erőszakot csak a rosszal szemben használhatsz ezentúl.

 

 

Összeállította: Bocsa József Sch.P. atya

http://engesztelok.hu/a-tiz-legfontosabb/1123-a-10-legfontosabb-az-engesztelesben

Szembe az árral, az igazság, a hűség hullámain

Hogy „Amikor majd az Emberfia visszatér, talál-e hitet a Földön?” – TALÁLJON BENNÜNK!

Kedves Testvéreim! Az egyházi és polgári újév kezdetére általában megtartjuk az eltelt időszak mérlegét, és ennek egy nagyon lényeges eleme, a kiértékelés. Ez mindannyiunknak személyes ügye, sikerült-e a lényegesre összpontosítani, abban megmaradni, gyarapodni? Vagyis gazdagodtam-e, gyűjtöttem-e lelki- „mennyei kincseket” az anyagiak, földi múlandók mellett? Tény, hogy ez máma nagyon nehéz, mindkét értelemben és a jövőben még nehezebbé válik, mert a Sátán ügynökei által keltett, gerjesztett és tudatosan, alattomosan fenntartott zűrzavar még jobban elmélyül, minden téren, ők ezt nagyon szakszerűen „megtervezték”, nem bíztak semmit a véletlenre, a „bizonyítékok” megtalálhatók nyilvánosan is, „akinek van szeme, füle, lát és hall”. Egyre többen leszünk, akik a létminimum szintjén tudjuk napjainkat élni, és ez nem is „tragédia”, ellenkezőleg, „ajándék felülről”. Csak a „kezdete” egy picit „göröngyös”, amikor napokon, heteken keresztül a „pénztárcád” pehelysúly kategóriában soroltatik, még falun is „próbatétel” a javából. De most már pár éves tapasztalattal a hátunk mögött állítom, csak így lehet igazán valamit megsejteni arról a bizonyos „isteni Gondviselésről”, ráhagyatkozásról, mert ameddig az ember a saját bőrén nem tapasztalja, fecseg róla, de utána már a bizonytalan, ismeretlen vizek hullámain haladva is nyugodtan ül a csónakjában, mert bizonyossága van, ki az igazi Úr. Egyúttal felteszem a kérdést az „illetékeseknek” – kell-e adót fizetni a „Császárnak”, amikor csak a mindennapi kenyérre valót rendeli ki az Úr, általában az utolsó pillanatban? Mert az utóbbi években azzal is „adósak” maradtunk, persze ők rászámolták a „kamatot” is.

Hol van az a határ, amikor azt mondhatjuk, elég volt a zsarnokságból, korrupcióból, hazugságból eddig, amit állami szinten űztetek, gyakoroltatok – majdnem 70-hetven éve – és nem szolgálunk, tartunk fönt tovább egy „illegitim” istentelen, ateista társadalmi rendszert! Politikailag ez utópia, gyakorlatilag nagyon közel állunk az emberiség történelmének utolsó szakaszához, amely az Antikrisztus uralma, idejeként van megjövendölve a Szentírásban és kifejtve a magán-kinyilatkoztatásokban.

Nem téveszthetjük szemünk elől az Úr Jézus figyelmeztetését: „mit ér az ember, ha a világot megnyeri is, de lelkének kárát vallja?” Ezt világosabban, egyértelműen kifejtve: mit ér e világi pompa, hatalom, dicsőség, elismerés, modern tudomány és technikai szint, sőt nagy műveltség és végzettség stb. bárki számára, ha a fizikai testének halála után, halhatatlan lelke a Pokolba jut. Sajnos ezt máma nagyon sokan „mesének” gondolják. De mi, akik a hit kegyelmi ajándékát felismertük, megkaptuk, befogadtuk, és törekszünk életté, tetté váltani, szintén nagyon nehéz időszakhoz sodortattunk, jutottunk, már három éve, amiről gyakorlatilag előre tájékoztatva voltunk, elsősorban a Szentírás próféciáin keresztül, másodsorban a magán-kinyilatkoztatások által, nagyon pontosan, naprakészen, az Igazság könyve által.

Az új egyházi évvel elérkeztünk lelki életünknek egy nagyon fontos és döntő szakaszához, amikor vagy összeszedjük magunkat, hitünk és talentumaink fényében felvesszük a kihívás kesztyűjét, vagyis megpróbáljuk önállóan értelmezni jelen „korunk jeleit”, eseményeit, történéseit, és ennek megfelelően folytatjuk utunkat, vagy hagyjuk, hogy mások által és másként értelmezett útvonalra sodorjon minket is a „nagy áradat”. Ennek az áradatnak egyik áramlata, sodrása, lelki, vallási jellegű, Ferenc ellenpápa a kisebbik „Vezérkos”, pontosabban fogalmazva maga a Hamis Próféta, amint egyes magán-kinyilatkoztatásokban ezt tudomásunkra is hozta a mi Urunk Jézus Krisztus. A hogyan, miért, lehetetlen és hasonló érvek boncolgatására nem fecsérelek időt, ezt majd az események kibontakozása elvégzi, igazolja, hitelesíti vagy megcáfolja, csupán egyes tényeket, megnyilatkozásokat próbálok elemezni szerény képességeim szerint ezen Igék alapján:

az Isten világosság és nincs benne semmi sötétség!” (1 Jn 1.5b) „Abból tudjuk meg, hogy megismertük, (az Igaz Istent!), hogy megtartjuk parancsait! Aki azt mondja: „ismerem”, de a parancsait nem tartja meg, (hanem kiforgatja, részigazságokra cseréli, a modern kor elvárásaihoz igazítva), az hazudik, és nincs meg benne az igazság!” (1 Jn 2. 3-4.) „Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van! Ha valaki szereti a világot, nincs meg benne az Atya szeretete, mivel minden, ami a világban van: a test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kevélysége nem az Atyától van, hanem a világból!” 1 Jn 2. 15-16) Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől származnak-e, mert sok Hamis Próféta rontott a világra!” (1 Jn 4. 1) ŐK A VILÁGBÓL VALÓK, ezért a világról beszélnek, és a világ hallgat rájuk!” (1 Jn 4. 5) Mi az Istentől vagyunk! Aki ismeri Istent, hallgat ránk! Aki nem ismeri Istent, nem hallgat ránk! Így különböztetjük meg az Igazság lelkét és a Tévedés lelkét!” (1 Jn 4. 6)

Tehát kedves Testvéreim, ne csodálkozzunk azon, hogy nagyon kevesen vannak olyanok, akik legalább meghallgatnak amikor a mi Urunk második, azaz dicsőséges eljöveteléről, a végső időkről és a küszöbön álló, szemünk előtt, napjainkban kibontakozó eseményekről beszélünk. Sajnos nagyon sokan a magán-kinyilatkoztatások jelentőségét, prófétai szerepét semmibe veszik még a papjaink többsége is. Úgy tűnik a mai, modern „kereszténység” ugyanabban a Sátáni csapdába esett, mint a zsidók a „Messiás” eljövetelekor. Sőt, napjainkban a Katolikus Egyház „keblén” nevelkedett fel a Hamis Próféta a „felszabadítás teológiájának emlőjéből táplálkozva” és foglalta el „trónját”! Ámulattal csaphatjuk össze kezünket kérdezvén – hogyan lehetséges ez? Isten titka! Ő megengedte Szent Fiának keresztre feszítését, miért ne engedhetné meg Anya Szent Egyházunk eme megpróbáltatását az utolsó időkben? Ez a tény csak azok számára „gordiuszi csomó” akik a magán-kinyilatkoztatásokat és az idők jeleit mellőzik, félre értelmezik saját nézőpontjaiknak megfelelően. Ha papjaink többsége legalább a Kék könyv üzeneteit „egyetlen-egyszer” átelmélkedték volna csak kis számú híveikkel a Cönákulumban, valószínű, hogy az események más formában bontakoztak volna ki. Ne feledjük, a második világháborút el lehetett volna kerülni HA… idejében és hitelesen megtörténik Oroszország felajánlása, ahogyan a Szűzanya kérte Lucia nővér közvetítésével! Az, hogy Oroszország vagy Szovjet Unió, mint megnevezés, nem volt fontos, a lényeg a háttérben meghúzódó Gonosz erő kibontakozásának megtörésén állt akkor. Mára ez megváltozott, nemcsak névileg, Orosz Föderációra, hanem „beteljesült a prófécia”: „tévtanaival” megfertőzte az egész világot – majdnem 100 éve már – minket ebben az „ateista ideológiába” neveltek bele óvodás kortól, erőszakkal, a nyugatot pedig az anyagi jólét és kényelem hajszolása által vezette félre a Sátán.

És mit tett az Egyház, a Vatikán, a belsejében beszivárgó Sátán füstjével? Akik belélegezték, megfertőződtek és szolgálatába álltak. Akik felismerték, igyekeztek szellőztetni de egyúttal megbélyegzettekké váltak mint „maradiak”, és a hívek többsége „langyos” kereszténnyé, „folklór kereszténnyé” vált. Egyes „pásztorok” béresekké vedlettek, a „hivatás” jó szakmává silányult. De térjek át a saját házunk tájára. Van családunkban egyetértés, tisztelet, szeretet, helyes irányba haladás? Sajnos nincs! Pedig a Szűzanya megígérte, hogy a Szeplőtelen Szent Szívének felajánlott családokat mint saját tulajdonát megvédi HA? A felajánló imánkban foglaltakat törekszünk tetté, életté váltani. És ez nem könnyű egyikünknek sem, de gyerekeink számára sokkal nehezebb ellenállni a nettezésnek, filmeknek stb. És hogyan áll a Máriás Papi Mozgalmunk szénája? Egységben maradni a Szentatyával? Melyikkel? Azzal aki lemondott, vagy lemondatták? Vagy azzal akit a „Világ” felmagasztalt? Aki kezet csókolt a szabadkőműves „Nagymester” David Rockefellernek, Henry Kissinger és D. Rothschild jelenlétében?

Némi eligazításként hadd idézem a Kék könyvünk egyik üzenetét:

Amikor majd az EMBERFIA VISSZATÉR!

Azt olvassátok az Evangéliumban: Amikor majd az Emberfia visszatér, talál-e hitet a Földön? Ma szeretnélek meghívni benneteket, hogy Fiam, Jézus e szavain elmélkedjetek. Súlyos szavak ezek, gondolkodásra késztetnek és megértetik veletek az átélt időket. Mindenekelőtt azt kérdezhetitek, miért is mondta ezt Jézus? Hogy előkészítsen benneteket második eljövetelére, és hogy leírja azt az állapotot, amely dicsőséges visszatérésének közelségét jelenti. Ez az állapot a hit elvesztése!

A Szentírás egy másik részében is – a tesszaloniki híveknek írt levelében – világosan kijelenti Szent Pál, hogy Krisztus második, dicsőséges visszatérte előtt nagy hitehagyásnak kell megvalósulnia. A hit elvesztése valójában hitehagyás. A hitehagyás terjedése tehát az a jel, amely arra figyelmeztet, hogy immár közel van Krisztus második eljövetele. Fatimában megjövendöltem nektek, hogy eljön az az idő, amikor az emberek elvesztik hitüket! Ezek azok az idők! Napjaitokat azok a fájdalmas és jelentőségteljes események jelölik, amelyeket már a Szentírásban megjövendöltek: egyre több gyermekem kezdi elveszíteni az igaz hitet! A hit elvesztésének okai:

1.) Azoknak a tévedéseknek terjedése, amelyeket propagálnak, amelyeket gyakran teológiai tanárok tanítanak a szemináriumokban és a katolikus iskolákban, és így az igazság és a törvényesség bizonyos látszatát keltik.” (személyes tapasztalatom alapján, amelyet egy szűk óra leforgása alatt volt alkalmam szereznem, amikor Dr. Sávai János nyugalmazott, Szegeden volt professzor úrral „eszmecserét” váltottunk a „magánk-kinyilatkoztatások”, utolsó idők témakörben, Sepsiszentgyörgyön. Addig csak elméletben hallottam az „egyházi szabadkőműves” ízekről, kotyvalékokról. Akkor és ottan engem is megpróbált bedoppingolni, de a Szűzanyának köszönhetően kudarcot vallott. Ami a „katolikus iskolákat” illeti, sajnos igazi lényegi különbség nincs, azonos a tananyag, és a lelki un. „érettség” szint majd megmutatkozik a gyakorlatban, hamarosan, vagyis amikor elkezdődik az „igazi hithű keresztények üldözése”.)

2.) Az Egyház Tanítóhivatala elleni nyílt és nyilvános lázadás, különösképpen a Pápa ellen, akinek pedig Krisztustól kapott feladata, hogy az egész Egyházat megtartsa a katolikus hit igazságában!” (ezzel kapcsolatban elégséges összevetni „Ferenc ellenpápa” bő három évi megnyilatkozásait, tevékenységét azzal a szakszerű összeállítással, amelyet T. Imre atya megfogalmazott: Lemondott, vagy lemondatták XVI. Benedek pápát? Megtalálható a netten).

3.) Azoknak a pásztoroknak rossz példája, akik hagyták, hogy teljesen hatalmába kerítse őket a világ szelleme, és inkább lesznek politikai és szociális ideológiák propagálóivá, mint Krisztusnak és Evangéliumának hirdetőivé, elfeledvén így a Tőle kapott küldetést: Menjetek az egész világra, és hirdessétek az Evangéliumot minden teremtménynek!” (ennek legfőbb un. élharcosa éppen maga „Ferenc ellenpápa”, továbbá azok a papok akik más-más árnyalatokban, de ugyanezt az irányt követik. Pl. a néhai Botár Gábor udvarhelyi „modern, nagyon elismert és tisztelt katolikus pap”, akinek nőügyei miatt még családi botrány is kitört – válást idézett elő. Utolérte „végzete” – meghirdette az idei „nagyböjtöt” Hamvazószerdán, és elutazott Trierbe sízni és Nőzni? Utoljára! Mi volt a végzete? Figyelmen kívül hagyta a „napi IGÉKET” amelyeket szóval hirdetett, de tetteivel beszennyezett! Vesztére? Isten TITKA! De azon napok IGÉI nem voltak „kedvező széljárásúak” a kicsapongóak számára! Azzal, hogy „post morten” kitüntette a szabadkőművesek egyik „fiókszervezete” még jobban beigazolódott, hogy „szél fuvatlan nem indul” és még valami, nincs titok, ami ki ne derülne).

„Így terjed napjaitokban egyre jobban a hitehagyás sok szegény gyermekem körében. Amikor majd az Emberfia visszatér… Minél közelebbi az Ő visszatérte, annál aggódóbb és erőteljesebb lesz anyai gondoskodásom, hogy minden gyermekemnek segítsek megmaradni a hit igazságában. Íme, emiatt kérem, hogy ajánljátok fel magatokat Szeplőtelen Szívemnek. Íme, emiatt terjesztettem el mindenütt a ti időtökben Máriás Papi Mozgalmamat! Hogy a cenákulumok imájában egyesülve és a várakozásban virrasztva kialakítsam a kis nyájat! Azt a nyájat, amelyet Én egyesítek és alakítok, hogy mindenkor megőrizzék az igaz hitet.

Így, amikor majd az Emberfia visszatér, a Földön még mindazokban talál hitet, akik nekem felajánlották magukat, engedvén, hogy Szeplőtelen Szívem égi kertjében gyűjtsem őket”! (1990. 03. 13.)

Szűzanyánknak utolsó mondatából kiindulva nagyon lényeges megfontolni azt, hogy akkor valóban kiknek van legnagyobb esélyük mindvégig megmaradni az „igaz hitben”? Azoknak, akik a „Mária tiszteletnek” legmagasabb fokát gyakorolják, vagyis felajánlották magukat Neki, és aszerint is törekszenek élni, minden nap, és ismerik, tisztában vannak az évezredes katolikus tanítás lényegével, de az utóbbi évtizedek „felhígított” változatát is felismerik és elvetik.

Készüljünk fel a közeljövő eseményeire elsősorban lelkileg, kezdve a „migráns üggyel” és fogadjuk el a valóságot, bekövetkezett már egy jó ideje a „nagy hitehagyás”, csak nagyon kevesen érzékeljük azért mert fokozatosan történt a „leépülés” átnevelés, vagyis az igaz hit elvesztése, pontosabban fogalmazva „felvizezése”. Sőt még a hivatalos egyházi illetékesek is „elaludtak”, mert ha éberek lettek volna, a ’89-es eseményeket követően, azonnal nekiláttak volna a lényegnek, nem az egyházi vagyon visszaszerzésére, hanem a hitbeli alapok felülvizsgálatának szükségszerűségére, és a magán-kinyilatkoztatások segítségével a kommunista ideológiai agymosás mételyét, konkolyát kigyomlálni idejében, legalább azokban, akik erre fogékonyak voltunk és vagyunk.

A továbbiakban Selymes József atyának „Kitekintés a jelenések világára” című könyvének első feléből idézek tömör, sokat mondó részeket, amelyek rávilágítanak, miért lett az egyházi szabadkőművesség célpontjává műsora az Erdélyi Mária Rádióban, és személye egyaránt.

Isten szeretetét meg lehet tapasztalni a Szentírást olvasván. Ez mindenkinek fel van kínálva. Amikor valaki hittel és szeretettel olvassa, érzi, hogy a szíve átmelegszik! (3. oldal.) A mi világunk tele van jelekkel: Oltáriszentség-csodákkal, Mária jelenésekkel, látnokokkal. (4. o) Sokat hallgattam abban az időben a Szabad Európa Rádiót. Ahogy 1981-ben elkezdődtek a jelenések Medjugorjéban, ez a rádió műsorokat sugárzott a jelenésekről.. Én is nagy érdeklődéssel hallgattam. Az egyik adásba betelefonált egy férfi és a követezőket mondta: „..a mai modern világban, hogy lehet ilyen badarságokat beszélni, hogy Mária Megjelenik.” A műsorvezető hölgy nagyon kedvesen megkérdezte: „ – Uram, Ön hol él? „Itt Münchenben” – válaszolta a férfi. Erre a műsorvezető hozzáfűzte: „Tehát itt, a szabad világban él: akkor tudja meg, hogy ezeket a műsorokat a vasfüggönyön túlra sugározzuk, hogy az ottan élők is tudják, mi történik a nagyvilágban. Mivel Ön itt él, van lehetősége arra, hogy elmenjen a jelenések helyére: vegye tehát a fáradtságot, menjen el, nézzen körül és azután majd még beszélgetünk ezekről a dolgokról. Ott a helyszínen tisztábban lát az ember, és remélhetőleg választ kap arra is, hogy Önt miért zavarja ennyire ez a műsor”. A férfi elnémult, és csöndben letette a kagylót. Ez a könyv (és adás a rádióban) érthetőbbé tesz olyan kérdéseket, amelyek gyakran felmerülnek az emberekben a jelenések hírének kapcsán. E könyvet olvasván, elég csupán egy pici rést nyitnunk kételkedő szívünkön, és máris magával ragad bennünket a bizonyosság, hogy itt Isten szól hozzánk! (5. o)

Miért is ez a sok jelenés?

„Jó munkának idő kell, a rossznak pedig még több”! Egyáltalán nem nehéz kivizsgálni és felismerni, hogy egy jelenés vagy prófécia Istentől származik-e vagy a gonosztól, vagy pedig a szóban forgó látnok agyszüleménye. Tehát ismétlem, nem nehéz felismerni az Istentől jövő rendkívüli eseményeket és üzeneteket. Egyrészt azért nem, mert Isten úgy alakítja a jelenések forgatókönyvét, hogy az mindenki számára könnyen felismerhető legyen, még az egyházi vizsgálóbizottság számára is, másrészt pedig tudjuk nagyon jól, és tanítjuk is, hogy Krisztus az Ő Egyházát felruházta a szellemek megkülönböztetésének a karizmájával.

Ezzel kapcsolatosan csupán két példát szeretnék most említeni: a jól ismert Lourdes-i és Fatimai jelenéseket. Lourdban 1858. február 11-én jelenik meg első alkalommal a Szűzanya. Július 16-án Bernadett számára befejeződnek a jelenések. Rá 12 napra a püspök már fel is állít egy vizsgálóbizottságot. 1862. január 18-án Bertrand Severe Laurence, a tarbesi egyházmegye püspöke hivatalosan elismerte a jelenések valódiságát, és megadta az egyházi hozzájárulást a Lourdes-i Boldogasszony tiszteletére.

Ellenben a Fatimai jelenések egyházi jóváhagyása pontosan 1930. október 13-án született meg, tehát jó tizenhárom évvel később az utolsó jelenés után. Fatima esetében érthetetlen ez a késlekedés több szempontból is! (6. és 7. o)

Íme, az eredménye az egyháziak és a hívek mulasztásainak, mert az őszinteséget megvallva Egyházunk nem volt elég erős kovász ahhoz, hogy a világ egy nagy megtérésen menjen át és ennek következményeképpen elkerülje a Szűzanya által beígért II: világháborút. Ezt minden komoly teológus megerősíti, hogy ha akkor hallgatnak a Szűzanya szavára és egy emberként püspökök, papok, hívek teljesítik azt, amit a Szűzanya kér, akkor mind a kommunizmus elterjedését, mind pedig a II. Világháborút el tudtuk volna kerülni. Tehát egészen másképp alakult volna a történelmünk. Nem lehet könnyelműen venni ezeket az isteni beavatkozásokat!

Miért ez a sok jelenés? „Amikor elhatalmasodik a bűn, akkor túlárad a kegyelem.” Annak ellenére, hogy egyesek nem ezt tartják a megfelelő válasznak a kérdésre, a jelenések üzenetei mégis emellett tanúskodnak. (8. o) A helyzet az reális, nekem kell megváltoznom! Nekem kell Isten szemével néznem ezt a világot, nekem kell megtérnem, és akkor Istentől ajándékba kapok egy helyesebb látásmódot, egy reálisabb látásmódot. Nem szédítem magam mindenféle dajkamesékkel, hanem a kezembe veszem az életemet és változtatok Isten akarata szerint rajta, hogy a magam és mások üdvösségén is dolgozhassam.

A következő üzenetet, amelyet választottam, a Szűzanya 1991. január 25-én intézte a világhoz: ( Medjugorjéban) „Drága gyermekeim! Ma úgy hívlak benneteket imádkozni, ahogyan eddig még sohasem. Imádkozzatok a békéért! A sátán hatalmas és nem csak az emberi életet akarja romba dönteni, hanem a természetet és a bolygót is, ahol éltek. Ezért, drága gyermekeim, imádkozzatok, hogy az imádság által a béke isteni áldása megóvjon benneteket! Isten azért küldött hozzátok, hogy segítsek nektek! Ha akarjátok, ragadjátok meg a Rózsafüzért. Egy egyszerű Rózsafüzér csodákat tehet a világban és a ti életetekben!” Engem az utolsó mondat az, ami mindig megragad, és ami egyben lelkiismeret vizsgálatra is indít, amikor a Szűzanya megköszöni nekünk, hogy válaszoltunk az Ő hívására? (9. o).

„Térjetek meg, és higgyetek az Evangéliumban!” (Mk 1, 15.) Az Evangéliumban hinni nem jelent mást, mint azt, hogy életemet teljes mértékben az ott bennfoglalt krisztusi tanítás szerint alakítom! Egyértelmű tehát, hogy Istennek ezek a gyakori, rendkívüli beavatkozásai vészhelyzetről árulkodnak. Arról ugyanis, hogy az emberiség nagy része bűnben él, azaz a lelki halál útját választotta rendszeres életmódként, s ha ez az életstílus továbbra is így folytatódik, egyenes következménye a kárhozat lesz. Szent János szavaival élve: „a második halál”. Isten előzetesen mindig figyelmeztette az embert prófétái által, és kérte, hogy hagyja el a bűn útját, térjen vissza Hozzá, és kezdjen új életet. Például ott van Noé története. Vagy ott van Ninive esete – ez egy másik példa, és Istennek hála, pozitív példa – amikor Ninive egy emberként hallgat a prófétára és megmenekül. Milyen csodálatos!

Aztán a második világháborút is megjövendöli Fatima. Ismétlem: el lehetett volna kerülni ezt a szörnyű, emberpusztító háborút! A Fatimai próféciák még mindig fölöttünk lebegnek egy harmadik világháború képében, mely már egyes próféciák szerint elkerülhetetlen! És mindez miért? Ismétlem: azért, mert sem az Egyház, sem pedig a világ nem reagált hatékony módon az ég sorozatos felhívásaira az elmúlt évtizedek során, és sajnos még most sem teszi azt!

Mindent egybevéve nem tudom elfogadni azokat az olcsó szólamokat – bárki ajkáról hangozzék is el az – hogy nincs szükségünk jelenésekre és prófétákra! Az Úr Jézus már mindent a tudtunkra adott, ami az üdvösséghez szükséges, csakhogy éppen az a baj, hogy mi ezeket a tanításokat süket fülre vesszük és a mindennapjainkat nem Isten törvényei szerint éljük, hanem a saját szánk íze szerint, többnyire súlyos bűnökben. Egy másik közismert szólam a biztos lelki halál előhírnöke: „Ha ezeket a jelenéseket, legyenek azok bár az Egyház által elfogadott jelenések is, nem fogadjuk el, attól mi még üdvözülhetünk”!

Hát nem, kedves barátom, ez nem így igaz! Ez egy olcsó, önigazoló és semmit sem érő szólam, mely csupán egyetlen dologra jó, hogy még keményebb legyen a szíved, és még távolabb kerülj az Istentől a sok téves elméleted gubancában! Nem szabad elfelednünk, hogy a próféciák el nem fogadása mögött egy téves lelkület van, mely meghatározza a szóban forgó egyén cselekvését és gondolkodásmódját. A tévedések és féligazságok a Sátán jól álcázott kelepcéi, melyek mindig veszélyt rejtenek magukban! Az Úr Jézus ezzel kapcsolatosan a következőket mondja: „Elérkezik majd az idő, amikor mindazok, akik ellenem támadnak, felelősségre lesznek vonva, mivel ők minden esetben Isten üdvösségtervét gátolták! Maga a prófécia Krisztus Egyházának szerves része! Ez a szó, hogy „szerves”, azt jelenti, hogy szorosan hozzá tartozik, és nem lehet a nélkül.

Vasula kérdezi: „Uram, miért van az, hogy egyeseknek olyan nehéz elfogadniuk e korszak prófétáit és azokat a szavakat, amelyeket Te mondasz? Jézus így válaszol: „Bizony mondom nektek, hogy az Én juhaim felismerik hangomat!” Most egy zárójelet nyitok és bátran mondom, ha Te ezekben a próféciákban nem ismered fel Jézus hangját, akkor nem tartozol a juhai közé! Egyeseket apostollá, pappá, tanítóvá tettem, másokat meg a lázadás idejére tettem prófétává. Az Én prófétáimat mindig üldözni fogják, elítélik, megostorozzák, elnyomják, városról városra űzik őket, megvetéssel néznek rájuk, és megfeszítik őket! Így vonjátok magatokra minden szent ember vérét, amelyet a földre kiontottak. A Szentírás sohasem hazudik, Én vagyok az IGE!”

A próféciák egyöntetűen beszélnek büntetésekről is, melyeket Isten egyrészt az elkövetett bűnök büntetéseként szab ki az emberiségre, másrészt pedig ezek a büntetések eszközként is szolgálnak a világ jelenlegi társadalmi struktúrájának a megváltoztatására, annak érdekében, hogy az emberek a megváltozott életkörülmények hatására nyitottabbak legyenek az örök értékek elfogadására. A próféciák közzétételét sürgetőleg kérik az égiek, mert azt a legrövidebb időn belül – mondja az Úr Jézus és a Szűzanya is – mindenkinek ismernie kellene.

Miért ijesztgetitek az embereket ezekkel az üzenetekkel? – hangzik el még tanult emberek ajkáról is ez a hamis vád. A próféciák azért nem ijesztgetések, mert van reális alapjuk, még akkor is, ha a szóban forgó tragikus esemény részben vagy teljes egészében elhárítható a megtérések által. Miért kell ilyesmivel fenyegetni az embereket? – hangzik gyakran egyesek ajkáról. A próféciák egyetlen célja az, hogy Istenhez vezessenek bennünket!

„Ha kételkedtek látnokaimban, maradjatok csendben. Mutassatok türelmet, mutassatok szeretetet azok iránt, akik azt állítják, hogy az Én nevemben beszélnek. Ne ítéljetek meg soha másokat az Én nevemben, mert erre nincs felhatalmazásotok. Az Úr Jézus tanítását kell mindenben követnünk, a akkor elkerüljük a sátán csapdáját. A bűn által ugyanis Isten ellenségei leszünk, méltányos tehát, hogy Isten békességébe csak az Ő büntető csapásait elszenvedve jussunk vissza! Egyértelmű tehát, hogy azok félnek a próféciáktól, a látnokoktól, az üzenetek tartalmától, akik rendetlen módon ragaszkodnak ehhez a világhoz és nem sokat törődnek a lelki élettel.

Isten iránti szeretetünk sajátos tevékenysége a következőkben mutatkozik meg: engedelmeskedünk intéseinek, megtartjuk parancsait, és bízunk ígéreteiben”! A Szűzanya, az Úr Jézus és más szentek, amikor megjelennek, akkor azt kérik a látnokoktól, hogy azt mondják el, hirdessék, ismertessék meg az üzeneteket másokkal is, mert ezek az üzenetek mindenkinek szólnak. Isten soha, de soha felesleges dolgot nem szokott tenni. Mi emberek igen, de Isten nem. Tehát amikor Ő prófétákat küld, akkor azokra nagyon nagy szükségünk van. Az egy másik kérdés, hogy én még nem ismerem fel ennek fontosságát, s főleg azt, hogy nekem ezekre a prófétákra és üzenetekre szükségem van!

A tizenkilencedik oldalig ezeket a valóságos gyöngyszemeket igyekeztem csokorba szedni, a továbbiakat kinek-kinek saját „házi feladataként” ajánlom, lelki töltekezésként, annál is inkább, mivel már hova tovább a „hivatalos egyházi megnyilatkozások” a Hamis Egyház és a Hamis Próféta küldetését hivatottak szolgálni.

Testvéri szeretettel Imre. Áve Mária!

Nmt. és Ft. atyák!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Küldöm Önöknek a Máriás Papi Mozgalom 2016-os Újévi Körlevelét, amelyet megkaptam Sóti János SJ atya, a magyar nyelvterületi felelősünktől, aki a mi – területi, körzeti felelősök – tevékenységünk koordinátora. Birman J. Atya már előrehaladott kora és betegsége miatt „nyugállományba” vonult. Tehát nekünk Erdélyben egy ideje nincs „aktív” papunk, akinek szívügye lenne a Máriás Papi Mozgalom lelkiség, kénytelenek vagyunk tudomásul venni, „nincs emberünk”. Helyi, körzeti tevékenységünkről időnként tájékoztatjuk még Birmán atyát, de a legkonkrétabban az évenkénti lelkigyakorlatunk alkalmával, Sóti atya a támaszunk, bővebben Leányfalun a Szent Gellért lelkigyakorlatos házban szoktunk részletesebben egyeztetni, az utóbbi években júniusban. Idén június 6-9, hétfő du-tól csütörtökön a közös ebéddel ér véget majd a lelkigyakorlat.

A Körlevél tartalmát úgy vélem nem szükséges részleteznem, beleértve a MPM-MM karizmájával, küldetésével kapcsolatos Kék könyvünk A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz üzeneteinek tartalmát sem – mivel majdnem minden papnak megvan a könyvtárában – amelyre utalások vannak a Körlevélben, összevetve feltárul a Körlevél tartalmának, az idők jeleinek, eseményeinek lényege, nem kell, nincs mitől és miért megijedni, „minden fel lett fedve” – idejében, 1997. 12. 31.

Mint a Szűzanya meghívottjai, választottjai, csak eleget akarunk tenni – mint szerény, egyszerű eszközei – annak a Tervének, ti. Szeplőtelen Szent Szíve Diadalának érdekében, lélek-mentési tervében, hogy minél több gyermekéhez – akiket az a veszély fenyeget, hogy eltévesztik a célt, a Mennyországot mert lesodródnak a keskeny ösvényről a modern világ csábító hatására, zűrzavarában, amely az Úr Jézus második, dicsőséges eljövetelét előzi meg. Tehát eljutatjuk kérését, óhaját, felhívását, hogy minél többen ajánljuk fel önmagunkat Szeplőtelen Szent Szívének, fenntartások nélkül, teljesen bízzuk magunkat Őreá a végső időkben, ahogyan kérte a Fatimai látnok, Lúcia nővéren keresztül.

Több alkalommal kértem leányomat, Lúcia nővért, hogy teljesítse küldetését, amit rábíztam! Ezekben az években kitartóan kértem Papi Mozgalmamra bízott üzeneteimben. Ma újra kérek mindenkit a Szeplőtelen Szívemnek tett felajánlásra! Papjaim, égi Édesanyátok a Ti segítségetekkel akarja meggyógyítani Egyházát! Ezt hamarosan megteszem, ha engeditek, hogy általatok cselekedjem, ha engedelmesen és egyszerűen irgalmas anyai gondoskodásomra bízzátok magatokat. Ezért kérek ma is mindenkit bánatos esedezéssel, ajánljátok magatokat Szeplőtelen Szívemnek!” (1984. 03. 25.)

Vagyis szaporítsuk a Cönákulumokat a papok, hívek és a családok körében! Ennek részleteire, hogyan, miért és mikéntjeire az un. Cönákulumokban valamint a Kék könyv üzenetei tartalmának olvasása, átelmélkedése által válik fokozatosan valósággá, életté, azok számára akik ezt felismerik és elfogadják, szabadon, önként, sőt örömmel tesznek eleget égi Édesanyánk évtizedek óta elhangzott, számtalanszor megismételt óhajának.

A mi „házi feladatunk” amelyet Újévi Körlevelünk által kaptunk csupán az, hogy „bekopogjunk” elsősorban olyan plébániákra amelyek környékünkön találhatóak a modern távközlési eszközök, telefon, e-mail, esetleg levél által. Tájékoztatjuk Önöket, Gobbi atya halálával Mozgalmunk nem szűnt meg, sőt még ezután következik a nyilvános küldetésünk, tehát napjaink „végső idejében” órájában is még érvényben van a Meghívás, a bér ugyan annyi mint akik egész nap „munkálkodnak az Úr szőlőjében”. Már 42 éve, 1973 óta, igaz, egyre kevesebben vannak papok és hívek egyaránt, mi, akik utóbb, az évezred végén csatlakoztunk, átvettük a „stafétát”, de még van amely „gazdára” vár, lelkiségünk – házunk tájára is érvényes „az aratnivaló sok, de a munkás kevés”. Annál több a kontár haszonleső, törtető karrierista „béres” minden téren – sajnos.

Miért botránkoznak meg tehát, ha ma MÁRIA, AZ EGYHÁZ ANYJA, erőteljesen lép közbe, hogy kis nyáját kialakítsa, amely hű marad majd Krisztushoz és az Egyházhoz? Az én kívánságom az, hogy aki e könyvet kezébe veszi, kapjon segítséget, hogy e hűséges kis nyáj tagja lehessen, amelyet a Szűzanya Szeplőtelen Szíve biztos menedékében nevel és őriz mindennap”. (A huszonegyedik olasz kiadás jegyzetének magyar fordításának – 2. kiadás 1996, 11 old. – utolsó bekezdése – Don Gobbi lelkivezetőjének megfogalmazása ).

Ezzel összhangban utalok Gr. Szt. Lajos – A tökéletes Mária tisztelet – című könyvének az utolsó idők Apostolainak kiképzésével kapcsolatos részeinek máma beteljesülő tényeire. „Lévi fiai” ébredjenek, miért porosodik a Kék könyv az Önök polcain? Egy kevés idő, és riadót fújnak, kezdődik a döntő, utolsó ütközet a „Napban öltözött Asszony” és a „Kígyó” között. Ki az, aki az idők jeleit, tényeit, eseményei félremagyarázza? Aki a magán kinyilatkoztatásokat semmibe veszi, elutasítja, az a mindenkori prófétákat és a próféciákat is félreismeri, tehát tévesen értelmezi, könnyűszerrel semmibe veszi, a következménye „tragédia”, minden szinten. Az volt majdnem kétezer évvel ezelőtt a zsidók számára, nem ismerték fel a Messiásuk érkezésének idejét, emiatt a személyét is félreismerték, megfeszítették, és azóta is tévhitben éltek napjainkig. Vajon korunkban a „kereszténység” pontosabban fogalmazva a Katolikus Egyházunk mint az igaz hit letéteményese, őrizője felismeri „hivatalosan” a második dicsőséges eljövetel idejét, eseményeit, kulcsszereplőit: Vörös Sárkény, tengeri vadállat, szárazföldi vadállat, (Jel 12, 13 fejezetei) kulcsfiguráit a Hamis prófétát és az Antikrisztust? Csak a Szentírás alapján nem valószínű, szükséges a „próféták” működése, tevékenysége is, csak sajnos máma megalkotva a „magán kinyilatkoztatások” szlogenjét, éppen a lényeg ködösítésére, nagyon közel vagyunk egy olyan állapothoz, körülményekhez, hogy sokan a Hamis Prófétát élő szentként követhetik, és akkor az Antikrisztust majd fellépésekor összetévesztik az igazi Krisztussal. Ne feledjük, az ember-ember maradt. A mai nemzedéknek sincs mentsége! „Van Mózesünk és vannak prófétáink. Azokra hallgassunk!” vö. Lk 16. 29b. (Az csak hab a tortán, hogy vannak olyan katolikus teológusok, bíborosok, püspökök, papok, és akkor csoda-e, ha hívek is akik azt vallják, nincs pokol, Isten végtelenül irgalmas, és elfeledkeznek arról, hogy Igazságos is!)

Ami a „kényes kérdést, témát” illeti, akár elfogadjuk, akár hadakozunk ellene, a második, dicsőséges eljövetel nemzedéke vagyunk, az események a szemünk előtt teljesednek be, elkezdődtek. Mi, laikusok és egyes „papjaink” mindkét pápáért imádkozunk, a hivatalosan „aktív” Ferencért és a „nyugalmazott emeritus” XVI: Benedekért. A személyes, benső meggyőződés, bizonyosság – még egy kis ideig – mindenki „magánügye”. A Júdások (egyházi szabadkőművesek) szándéka, árulása előbb, utóbb nyilvánvalóvá válik az Egyházban. A Hamis próféta és az Antikrisztus személye is, de csak az igaz hívők számára, vagyis a kisded nyájnak van szeme, amely lát, és füle, amely hall, ezt ne feledjük. Mozgalmunk második kötelezettsége: egységben maradni a Szentatyával és a hozzá hűséges hierarhiával, vagyis a hiteles évezredes katolikus tanítással összhangban levőkkel kitűnik a Körlevél tartalmából. Mi tudunk az egyházi szabadkőművesek belső tevékenységéről, céljaikról elsősorban a Kék könyv üzeneteinek alapján, pontos évmegjelöléssel, 1998-tól beléptünk az Ők idejükben, céljuk Hamis Krisztus és Hamis ökumenikus Egyház létrehozása. A névleges papírforma, folklór kereszténység tömegei sajnos lelkileg nagyon betegek, csak nincsenek tudatában lelki állapotuk valóságának. Elsősorban erre utalt az Úr Jézus kérdésével: hogy „amikor az Emberfia visszatér talál-e hitet a Földön?

A Cönákulum tulajdonképpen egy imatalálkozó amely így történik:

Keresztvetés, utána a Szentlélek segítségül hívása 3x ismételve, majd elvégezünk egy rózsafüzér koszorút – Ö, F, V, D, tehát négy találkozó alatt a teljes Rf. Koszorút. Majd imádkozunk a Szt Atyákért, M, Ü, D-et, a Mozgalmunk vezetőiért, tagjaiért M, Ü, D-et szintén, utána felolvasunk egy üzenetet a Kék könyvből, röviden átelmélkedjük, megbeszéljük, befejezésként elvégezzük a Felajánló imánkat, papjaink az övékét, mi a miénket. Van egy rendkívüli, bensőséges ígéret-ajándékunk, a Szűzanya lelki jelenléte a Cönákulumon, amire emlékeztet minket egy „Fatimai kegyszobor” amelyet a körzeti, kerületi Felelős visz magával az imatalálkozóra. A mi kegyszobrunkat is a magyar nemzeti Felelősünk Sóti János SJ atya áldotta meg. Ahol már van ilyen kegyszobor, az annak előjele, hogy a Szűzanya már az ajtóban áll, felkínálja Szeplőtelen Szívének menedékét, csak a felismerésre, bebocsátásra és elfogadásra vár. Hozzánk – családomnak – meglepetésünkre Portugáliából érkezett egy ilyen kegyszobor válaszként az imára: „Szűz szülője Istennek engedd, hogy Tiéd legyek…” Ezt utóbb értettük meg, valamint azt is, hogy az csak a „kezdet volt”, a „felvételi sikerült”.

Mi a szombatjainkat bocsátottuk a Szűzanya rendelkezésére, a többi a szervezésen, összehangoláson és az Önök válaszától, valamint az érdeklődők „igényétől” függ. Égi Édesanyánk nem „pretenciós” a tömeges jelenlétre, megelégszik ha csak két-három személy válaszol meghívására, még ha csak kíváncsiságból jön valaki el a Cönákulumra, nem sértődik meg, sőt örül, hogy legalább egyszer ott volt az ima-találkozón. Tehát minket sem ér meglepetésként, ha csak kevesen lesznek a Cönákulumon.

Imatalálkozó Cönákulumban Szűzanyánkkal a Máriás Papi Mozgalom – Máriás Mozgalom lelkiség szervezésében, Szűzanyánk Szeplőtelen Szent Szíve Diadalának mielőbbi megvalósulásáért! Helyiség, ha lehetséges a templomban, hittan teremben, plébánián. Dátum és idő feltüntetve.

Kapcsolat e-mail címen: zakariasimre@yahoo.com, vezetékes tel: 0267 358 450, vagy mobilon: 0755 029753. Amennyiben a szöveges tájékoztatást kevésnek ítélik, tessék jelezni, mellékelhető a Kék könyv fedőlap aktualizált változata, Laurent Larroque SJ atya képe, ez megoldható.

Sajnos az utóbbi három év eseményei és egyes üzenetek utalásai, vélt vagy valós összefüggései miatt a magán kinyilatkoztatásokat, üzeneteket sokan félresöpörték, beleértve a Kék könyv üzeneteit is, mellőzik, személyes döntése kinek-kinek, de felelőssége is. Ez egy szélsőséges, tehát veszélyes álláspont, ennek bizonyos fokú korrigálására idézek a: JELENÉSEK, ÜZENETEK ÉS A JÖVŐ című könyvből:

1. AJÁNLÁS „Szívesen ajánlom a Paptestvéreknek és a Híveknek Antalóczi Lajos Jelenések, üzenetek és a jövő című könyvének újabb kiadását. Egyrészt azért, mert világossá és közérthetővé teszi, hogy miként kell vélekednie egy katolikus hívőnek az Egyház által elismert jelenésekről, és azokról, amelyeknek természetfeletti voltáról Egyházunk még nem nyilatkozott! De sokkal inkább ajánlom azért, mert az új évezred küszöbén nagyon fontos az Egyház életében a Mária-jelenések által küldött égi üzenet, amely teljesen megegyezik a Szentírás tanításával: „Térjetek meg és higgyetek az üdvösség jó hírében” (Mk 1,15). „Isten mint szerető Atya nem nézheti a bűn elhatalmasodását, az embernek vesztébe rohanását. Ezért küldi az utóbbi százhetven évben újra és újra Fiának Édesanyját, Máriát a világba, világossá téve, hogy „ha meg nem tértek, éppen úgy elvesztek mindnyájan” (Lk 13, 3). „Hát lehet egy édesanyára nem hallgatni, lehet egy édesanya intő szavát nem komolyan venni…? Tulajdonképpen minden Mária-jelenésnek ez a lényege, isteni üzenete: imádság, engesztelés, megtérés, visszatérés az „atyai házba”. Szatmárnémeti, 2000. február 28. +Reizer Pál megyéspüspök.

2. AJÁNLÁS„A magán-kinyilatkoztatások, az utóbbi csaknem kettőszáz évben egyre gyakrabban és egyre szélesebb körben gyakorolnak hatást a hívő emberekre és az evangelizációs munkára. Kétségtelen, hogy az Isten bármely korban megszólíthatja az embert. Az Egyház által elfogadott magán-kinyilatkoztatások is ezt tanúsítják. Ezen események üzenetei pedig igen komoly evangelizációs jelentőséggel rendelkeznek. Az Egyháznak nem szabad engedni, hogy az Isten szent dolgai, az Egyház által kivizsgált és pozitívan megítélt magán-kinyilatkoztatások üzenetei a hamis dolgokkal keveredjenek. Mindenképpen szükség van világos útmutatásra, tájékoztatásra. Nem engedhetjük, hogy a búza közé vetett konkoly elnyomja a nemes vetés hajtásait. Ezért ajánlom szívesen Antalóczi Lajos Jelenések, üzenetek és a jövő című kiadványát az Olvasók figyelmébe. A szerző arra vállalkozott, hogy eligazítást adjon azokról a magán kinyilatkoztatásokról, amelyek külföldön és Magyarországon is közismertté váltak. A szerző elővigyázatosan, de mégis merészen kezeli a témát. A kiadvány tárgyilagos összefoglalót, szintézist kíván adni az 1830. utáni jelentősebb magán kinyilatkoztatásokról. A szerző jól oldja meg ezt a feladatot, sőt azt is el kell mondani, hogy ez a vállalkozás új Magyarországon és figyelemre méltó a kezdeményezés. Szívesen ajánlom tanulmányozásra Paptestvéreknek és Híveknek azért is, mert építi a lelket, tájékoztat, és segít eloszlatni a kérdéssel kapcsolatban bármely elfogultságot.” Eger. 2000. március 15.én +dr. Katona István egri s. Püspök. (sajnos az Erdély-i Selymes atya hasonló próbálkozását – Kitekintés a jelenések világára – szaktekintélyét sikerült megkérdőjelezni, lesöpörni, egyelőre, „egyházi szabadkőműves manőverrel”, de az idő és tények majd kimondják a végső és helyes ítéletet, először, majd az Úr véglegesen, ez biztos. Személyes vélemény!)

ELŐSZÓ „…akinek Szűz Mária nem édesanyja, annak Isten nem is atyja!” (Grignion Szt. Lajos-Mária)

„A Jelenések, üzenetek és a jövő című kiadványunk hosszú utat járt be. Azokat a Mária-jelenéseket mutattuk be, amelyek az egész világot megszólítják, … s evangelizációs jelentőségük igen komoly. Szándékunkban volt lezárni a jelenések további tárgyalását. (..de..) Tekintettel a jelenések időszerűségére, az üzenetek iránti fogékonyságra, a vonatkozó irodalom gazdagodására, arra kényszerültünk, hogy kiadásonként bővítsük a könyv tartalmát, és így adjuk Olvasóink kezébe a Jelenéseket. Ez történt most is, a hetedik! Kiadás alkalmával, sőt kiadványunkat teljesen átszerkesztettük. A lényeges mondanivaló természetesen nem változott, de az újabb fejlemények közre adásával ez alkalommal is teljesebbé kívántuk tenni munkánkat. A visszajelzések és egyéb jelek arra utalnak, hogy a magán kinyilatkoztatások iránti érdeklődés valós jelenség a hívek körében. Ezzel számolni kell, s megfelelő választ, tájékoztatást kell adni. A dolgok agyonhallgatása, tiltása, lejáratása nem csupán Isten tervének megvalósulását akadályozza, de segíti ebben a kérdésben a hamis dolgok szabad elburjánzását, ez pedig szektásodási folyamatot indíthat el. Az új evangelizáció eredményessége nagyban függ az üzenetek megvalósulásától, de különösen az Isteni Irgalmasság elfogadásától.” (és ennek a pontos és egyértelmű megvilágításáért kifejtem, a Nagyfigyelmeztetés eseményéről van szó, ezért támad teljes gőzzel, gázzal az egyházi szabadkőművesség mindent, és mindenkit aki ezzel kapcsolatosan mer nyilatkozni, állást foglalni! Sz v. ).

Ma már bizonyosan állítható, hogy az üzenetek igen nagy evangelizációs lehetőséget adnak a kezünkbe, sőt időszerű lelkipásztori programot nyújtanak. Ennek alapján joggal állítható, hogy a magán kinyilatkoztatások megkerülése, (lejáratása!), a pasztorációs munka hátráltatását jelenti.

Szolgálja tehát ez a rövid írás továbbra is Isten dicsőségét, a lelkek örök boldogságát, szolgálja az evangelizáció művét! Ezért íródott, s ezért bocsátjuk ismét útjára.” Eger, 2000. március 25.én A Szerző!

BEVEZETÉS

„A magán kinyilatkoztatások fontos eseményei az üdvösség történetének és részei az evangelizációnak. Az egyes üzenetek súlyos tartalma, a történeti távlatban is megvalósuló jövendölések egyre világosabbá teszik: a magán kinyilatkoztatás Isten ajándéka, amely komoly lehetőség az Egyház evangelizációs munkájában. Évente több mint ötvenmillión zarándokolnak el a világ kegyhelyeire, ezért a „háztetőkről” kell hirdetni az üzeneteket, hogy a „Föld végső határáig” megismerjék az emberek! Úgy tűnik, újra és újra beszélni kell erről a témáról három megfontolásból is.

1.A magán kinyilatkoztatások üzenetei természetfeletti forrásból fakadó lelkipásztori programként értelmezhetők. A magán kinyilatkoztatás valamennyi epizódja ugyanis összefüggésbe hozható azzal a korral, amelyikbe lejátszódik, vagy amelyikre utal! Egy-egy eseményt, üzenetet az adott történelmi viszonyok segítenek teljesebben megérteni. Nemegyszer utólagosan látjuk be, hogy a magán kinyilatkoztatások történései nagyon is időszerűek, mert az adott kor aktuális problémáira, veszélyeire már előzetesen figyelmeztetnek, … kívánnak segítséget nyújtani!

2.A magán kinyilatkoztatások témában kevesen vállalják a kockázatot. A magán kinyilatkoztatás kérdése ugyanis tekintélyféltés vagy kellő ismeretek hiánya miatt sokak által még mindig lekicsinyelt, mellőzött téma, s aki mégis vállalkozik tárgyalására, biztosan nem számíthat egységes támogatásra,” (elfogadásra, ez „tuti”), „Ugyanakkor gyakran találkozhatunk tájékozatlanságból fakadó ellenszenvvel is. Istennek ezen megszólításait nem kicsinyelheti le, nem hagyhatja figyelmen kívül, nem kezelheti ellenszenvesen egyetlen jó szándékú ember sem.

3.A magán-kinyilatkoztatás kérdésében sok a dilettantizmus, a túlfűtött rajongás, s igen elburjánzott a hamis irodalom. Többen Jézus Anyjától féltik Jézus dicsőségét, s az Egyház Anyjától az Egyház jövőjét”. (nem vették és veszik észre az igazi és nagyon veszélyes belső ellenséget, a „Sátán füstjét”, az egyházi szabadkőművességet, de most már tetteik, megnyilatkozásaik által lelepleződnek, erre is világos utalás van a Kék könyvünkben kezdve az 5. üzenettel: „Ha itt az idő, a Mozgalom kilép rejtettségéből! Nyíltan szembeszáll az ördög seregével, amelyet örök Ellenfelem a PAPOKBÓL alakít!” 1973. 07. 16.)

„Kiadványunk arra vállalkozik, hogy nyitottan, tárgyilagosan próbálja elkülöníteni az igaz, a problémást és a hamis dolgokat a magán kinyilatkoztatás ügyében, s ezzel egyrészt informáljon, másrészt tájékozódni segítsen. A magán kinyilatkoztatások között a Mária-jelenések meghatározó szerepet játszanak.

A magán kinyilatkoztatások egyes eseményeit – bár mindegyik saját történettel rendelkezik, s ezek önálló vizsgálata és leírása feltétlenül kívánatos – egymással való összefüggésükben szabad értelmezni, mert kiegészítik, erősítik egymást, együtt képeznek teljes egészet, szintézist alkotnak. Éppen úgy, mint a Szentírás esetében!

Nem titkolt szándékunk: a kegyelem eszközei kívánunk lenni, amikor Olvasóinknak röviden bemutatjuk az egyes jelenések történetét, átadjuk az üzeneteket, s rámutatunk azok összefüggéseire és üdvtörténeti fontosságára. Vezérlő elvünk minden esetben az Egyház iránti engedelmesség, a teológiai tanításhoz való hűség és az objektív tájékoztatás”

MÁRIA PAPI MOZGALMA

„Megjegyzés: Don Gobbi Naplójának első magyar nyelvű kiadása Amerikában jelent meg! A nyolcadik olasz kiadást fordították magyarra! Magyarországon 1991-ben látott napvilágot, s a fordítás alapja a 16. olasz kiadás volt. CIME: SZŰZANYÁNK SZÓL SZERETETT PAPJAIHOZ! Terjedelme 758 oldal. Ez a kiadás tartalmazza a Szent Szűz által Don Gobbinak adott üzeneteket 1973. 07. 07-től1989. 12.31-ig. 1992-ben megjelent a folytatása, a759 oldaltól a 852. oldalig, az 1990. és az 1991. évi üzenetek. A második kiadásra 1996-ban került sor, a pótfüzetre pedig 1998-ban. Ez a kiadás már a huszonegyedik olasz kiadás fordítása, amely egyúttal lezárja a nyilvános üzenetek 25 éves sorozatát. A második kiadás ÚJ CIME: A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz!” (idézetek vége).

Személyes kiegészítésemmel folytatom. A harmadik magyarországi kiadás tehát a második kiadás hasonmása, azzal a különbséggel, hogy igyekeztek majdnem két egyforma kötetben megjelentetni, de az oldalszámozást megtartották, ami hatalmas munka eredménye árán sikerült. De történt egy hatalmas ördögi taktikai „húzás”, lényeg-ködösítés, magas szintű Vatikáni egyházi szabadkőműves beavatkozás eredményeként, ’92 és ’95 között, aminek folytán az „eredeti címet” két szó kicserélésével – aláhúztam – és a többi felcserélésével megváltoztatták, és ezzel az egész CIM jelentése elhalványodott, a második elvárásuk nem teljesült, azt akarták kikényszeríteni az engedelmesség nevében, hogy Gobbi atya ismerje el a Napló személyes ihlett gyümölcse, és ne használja a „belső szó” kifejezést. Ezt bővebben kifejtettem a MM fiókunkban, az eseménynek egy szem és fültanújának kifejtésére támaszkodva, valamint ugyanott található Gobbi atya 1996.06. 24-én elhangzott beszéde, melynek fő témája: Krisztus dicsőséges eljöveteléről szólt. Remélem egy laikustól ennyi elégséges érv annak alátámasztására hogy: Szűzanyánk szól szeretett papjaihoz még MA is! Mert a holnap egyre bizonytalanabb! Előbb-utóbb megtörténik a „magas szintű” színvallás és azt követik az üldözések. A Fatimai 3. titok beteljesedik pontról-pontra, Szentatyánkat megölik és a hűségesek közül is sokakat, ezzel családom tagjai is tisztában vannak. Marana Tha!

Ui. Úgy tűnik nagy a begubózás, az elhatárolódás még mindig, mert egyetlen visszajelzést sem kaptam. Ezért most már a honlap-fiókban teszem közzé a felhívást. Vajon valóban jól elő vagyunk készülve a második eljövetelt megelőző eseménysorozatra? Nem fog meglepni senkit az Antikrisztus fellépése? Fel vagyunk készülve a „tűzpróbára”, amelyen ennek a világnak át kell mennie, hamarosan? Ne feledjük, személyes a számadás, mert személyes a választás és a döntés felelőssége is. Kérve kérem a Katolikus Egyház „hivatalos illetékeseit”, tanuljanak a zsidó „hivatalos illetékesek” első eljövetelekor elkövetett „bakijából” és NE ISMÉTELJÉK MEG, annak modern XXI. századi változatát, mert nagy a tét!

Befejezésként az egyházi szabadkőművesek figyelmébe ajánlom a Lk 11, 52: „Jaj nektek, törvénytudók! Lefoglaltátok a tudás kulcsát, de magatok nem mentek be, akik meg bemennének, azokat akadályozzátok!”

Testvéreim figyelmébe ajánlom a Keresztes Imahadjárat következő imáit: 44 ima, Erőért hitem megvédésére a Hamis Prófétával szemben, 33 old, 140 ima Az Angyalok hierarchiájának védelméért, 37 old, 158 ima, Védj meg engem az egy-világvallástól, 40 old, 48 Ima Krisztus Második Eljövetele hirdetésének kegyelméért, 44 old. 90 ima: Hálaadás legdicsőségesebb Második Eljöveteledért, 55 old. 157 ima: A fogságban lévő lelkekért, 66 old. 6. Ima az Antikrisztus megállítására, 67 old. 23. Ima Benedek pápa biztonságáért, 78 old. 38. Ima Benedek pápáért és a szent papokért, 79 old. 53. Ima a Katolikus Egyházért, 79 old. 70. Ima a Klérusért, hogy állhatatosak és hűségesek maradjanak Isten Szent Szavához, 80 old. 82 ima: A Maradék Egyházam győzelméért, 81 old. Ima csak papoknak: 22, 40, 49, 56, 57, 66, 110, 114, 116, 121, 125, 135, 170.

Tisztelettel és szeretettel Zakariás Imre a Háromszék-i Máriás Mozgalom önkéntes felelőse. Áve Mária!

ELMÉLKEDÉS A 2016-os Újévi Körlevelünkből ezt értettem meg, személyes hitem, nézőpontom által

„Ez a 2016-os év az Irgalmasság éve: az emberiség annyira eltávolodott az Atyától, hogy csak egy nagy Irgalmasság tudja azt megmenteni. „csak egy közbelépés Fentről (…) adhat reményt egy kevésbé homályos jövőnek” (Szent II: János Pál: Rosarium Virginis Mariae, 40).

Nemzetközi Felelősünk elmélkedését nagyon lényeges összefüggés kapcsolattal indítja, Szent II. János Pál pápa megnyilatkozásának általam kiemelt tőmondatával utal a lényegre, amely a mai „jóakaratú embereknek” – Lk 2, 14b – ajándékként megadatik hamarosan Fentről, annak ellenére, hogy sokan kétségbe vonják és lehetetlennek gondolják. A többieknek nehezebb lesz befogadni ezen ajándékot makacsságuk, keményszívűségük, gőgjük – vagy mert nincs emberük „aki imádkozzon és áldozatot hozzon értük – okok miatt. A Nagyfigyelmeztetéskor szembesül az emberiség az Igazsággal, és erre a természetfeletti globális eseményre illik jól felkészülni elsősorban a katolikusoknak és a magukat „keresztényeknek” vallóknak, hogy példánkat látva a „más akolban” lévők számára „kovászokká” váljunk. De ahhoz, hogy valóban Irgalmasság évvé váljon az idei év és a majd bekövetkezendő, megjövendölt „esemény” számomra, számunkra bizonyos feltételeknek teljesülniük kell. Istennek hála még vannak jó papjaink akik a témát a teljes igazság és hiteles katolikus tanítás szerint tárják elénk, a többi rajtunk múlik. Hogy Ferenc (ellen)pápa milyen okból hirdette meg az Irgalmasság évét, lényegtelen. Tény, hogy nagyon felületesen és szokásához híven csak féligazságok kíséretében, hangoztatásával tette a „ kecskebak lógóról” nem is beszélve. Nagy ívben elkerülöm Csíksomlyón a Kegytemplom ajtajának azon bejáratát amely fölött „trónol” a lógó, sőt, még a falinaptárunkon azt a részt is leragasztottam ahova odabiggyesztették idézetével együtt. A falinaptárunk szerkesztőinek figyelmébe ajánlom a következőket: Szent Fausztina nővér az Isteni Irgalmasság hiteles „titkárnője” – mindörökre. „A karióti Júdás” – Mt 10, 4b – az Úr Jézus árulója – mindörökre. Ferenc (ellen)pápa, vagyis Bergoglio bíboros „Krisztus Misztikus Teste” vagyis az Egyház árulója, a „végső időkben”, a magán kinyilatkoztatások szerint – egyelőre – a beteljesülés után – mindörökre. A Hamis Próféta az Antikrisztus „titkára”, tehát a két titkár csak ennyire tartozik „egy lapra”. II. János Pál pápa ismerte a „titkokat”, a pápával kapcsolatosat és a „Nagyfigyelmeztetést” is. Megtörténhet ez évben? Ha az események annyira felpörögnek, hogy Szentatyánk XVI. Benedek el tud menekülni a Szent Márta házi őrizetéből, akkor lehetséges, sőt, előrehaladott kora miatt is ideje már, hogy megvalósuljon. Mellékesen jegyzem meg a CERN „tudósainak” sikerült megnyitniuk a „dimenziókaput” a Pokol felé, hírzárlatuk ellenére is kiszivárgott a Fény és Hang találkozás! Hogy a résztvevő kutatóknak azóta van-e nyugodt éjszakájuk? Ők keresték maguknak, megkapták. Fittyet hánytak az Isteni kinyilatkoztatásra, beleestek a Sátáni „intelligencia” csapdájába, vesztükre. Tény, hogy a Mennyország felé vezető „kapu” most már fokozatosan és „hivatalosan” elzáródik sokak elől!

EZ AZ AZ IDŐ!, amikor szeretném minden fiamra kiárasztani Szívem irgalmasságát, hogy megértő, segítő és megbocsátó anyai szeretetemmel megmentsem őket. Általatok szeretnék cselekedni, szeretett papjaim”. (1975. 11. 09.)

Ezt az üzenetet, melynek címe: Éljetek önfelajánlásotok szerint! Teljesen idézem tartalma miatt:

„(…) Én választottalak arra, hogy megismertesd mindenkivel – különösen paptestvéreiddel – szívem gazdagságát és csodáit”.

Szűzanyánknak ez a kijelentése érvényes elsősorban Gobbi atyára és utódjaira, továbbá a nemzeti felelősökre és közvetve ránk, területi önkéntes felelősökre is. Tehát nem azért lendültem bele a „tevékenységbe” mert „kedvem kerekedett”, hanem azért hogy minden nyomorúságom ellenére válaszolni próbálok Égi Édesanyám eme rendkívüli megbízatásnak, amelyre sajnálatos módon innen, Erdélyből nem sokan vállalkoztunk.

„Fatimában úgy mutattam meg Szeplőtelen Szívemet, mint amely az egész emberiség megmentésére szolgál. Az Istenhez visszavezető utat mutattam meg. Nem hallgattak Rám! Szeplőtelen Szívemet most, mint egyedüli menedékhelyet szeretném nektek ajánlani a reátok váró igen fájdalmas időkre. Szenvedésetek napról napra növekszik majd. Az Egyházban végbemenő válság egészen a nyílt lázadásig fog fokozódni, főleg sok fiam részéről, akik részesülnek Fiamnak, Jézusnak papságában. A sötétség, amely már sűrűsödik, mélységes éjszakává válik a világ felett.

A marxista ateizmus megfertőz mindent, mérgező felhőként hatol be mindenhova, és sok fiam hitének halálát okozza. Az Evangéliumban lévő igazságot a visszájára fordítja! Tagadni fogja Fiam isteni természetét és az Egyház isteni eredetét. Főleg hierarchikus felépítését fogja fenyegetni, és megkísérli ledönteni azt a SZIKLÁT (Pétert), amely az Egyház épületének alapja.”

Íme az egyházi illetékesek emberi okoskodásainak, mulasztásainak következménye: nem ajánlották fel Oroszországot, tévtanaival megfertőzte az egész világot, beleértve az Egyházat is, hisz „békepapok” kerültek minden kulcsfontosságú „püspöki és teológiai katedrai” székbe és készítették elő a „megfelelő talajt” az „egyházi szabadkőműves ideológia” számára. Tehát ne csodálkozunk, ha sikerült a Sziklát már három éve „elmozdítani” és csak nagyon kevesen vettük észre, hogy a Kék könyvünk mellett az Igazság könyve tulajdonképpen „tényfeltáró dokumentum” modern korunk számára! Ami a jó fél évszázados marxista ateista hivatalos állami oktatást, agymosást illeti, ki-ki nézzen önmagába, kezdve az „óvónőkön, tanítókon, tanárokon, professzorokon, és ne ámítsa önmagát senki, „hithűséggel”. Már harmincegy éve, 1985 január 6-tól elkezdtem a belső „nagytakarítást” és még nem tudtam befejezni.

Nemzetközi felelősünk milyen bölcsen választotta ki ebből az üzenetből Körlevelének azt a két jelentéktelennek tűnő „kulcs mondatát”, amely a fönti idézet után következik. Első kilenc betűjét, kódját kiemeltem, nagybetűvel, tehát nem idézem. De kérdezem: mitől, kitől akarja megmenteni papfiait Szűzanyánk? Attól a tévedéstől, hogy a „végső időkben” elárulják az Evangéliumot, Szent Fiát és az Egyházat! Meg akarja menteni a „Hamis Próféta” Hamis Egyházának sátáni csapdájától! De hogyan? A Körlevél üzenet idézetének második mondata megadja a választ. A MPM papjai „iránytűkként” kellene szolgáljanak elsősorban a paptestvéreik számára. Annak a papnak nehezebb, aki csak most kezd „ébredezni” de az üzenet folytatása feltárja az „ösvényt”.

„Hogy megtehessem, fel kell ajánlanotok nekem, hogy mindenben rendelkezésemre álltok! Annál jobban tudok hatni reátok, minél inkább átengeditek magatokat szelíd anyai gondoskodásomnak. Szeplőtelen Szívemnek tett felajánlásotok által tegyétek ezt: egyedül ez szükséges ahhoz, hogy Papi Mozgalmamhoz tartozzatok. Tegyétek meg fiaim, újítsátok meg gyakran és főleg éljetek felajánlásotok szerint. Mennyei vigasztalást nyújtotok Fájdalmas Szívemnek, amikor találkozásaitokon a szentmise közös bemutatásában egyesülve, együtt megújítjátok a Szívemnek tett felajánlást!

Hogyha felajánlásotok szerint éltek, valóban átalakul életetek: hozzászoktatlak benneteket ahhoz, hogy úgy lássatok, úgy érezzetek, imádkozzatok és szeressetek, mint én. Közlöm veletek lelkületemet, és egyre kisebbé, egyszerűbbé és alázatosabbá teszlek benneteket. Rávezetlek arra, hogy mindig bízzatok az Istenben, és egyedül az Istenben bízzatok. Minél inkább növekszik majd a kétkedés és a tagadás, ti annál inkább meg fogjátok Benne találni biztonságotokat, és erről tanúságot is tesztek.

Nagy szeretetre ébresztelek benneteket az Egyház iránt. Igen fájdalmas idejét éli ma az Egyház, mert fiai egyre kevésbé szeretik. Sokan csak bírálgatásával, intézményének heves támadásával akarják megújítani és megtisztítani. Semmi sem újul meg és semmi sem tisztul meg szeretet nélkül. A pápa iránti gyermeki és mély szeretetre ébresztelek benneteket. Az Édesanya megtanít arra, hogy a pápával együtt hordozzátok keresztjét és osszátok meg vele szenvedését. Hol vannak ma azok a papok, akik közel állnak ehhez az első paphoz, ehhez az első fiúhoz, akit az Édesanya különös gyengédséggel szeret? Legyetek ti a legközelebb a pápa szívéhez, Szeplőtelen Szívemnek szentelt papok! Imádkozzatok érte, szenvedjetek vele, legyetek mindig vele. Hallgassátok meg, valósítsátok meg, amit nektek ajánl, terjesszétek tanítását, amelyre nem hallgatnak.”

Ez az üzenet elhangzása idejében érvényes volt VI. Pál pápára, és utódjaira, XVI. Benedek emeritus pápánkig. De ezt máma Ferenc (ellen)pápára érteni, elfogadni, csak a naiv hiszékenyek és a katolikus hitüket felületesen ismerők képesek. Bergoglió hároméves „tevékenységét” mérlegelve felismerhetővé válik, hogy a „tegnapi kerékkötők” máma „nyeregbe kerültek”. Ki szenved ma jobban a két pápa közül? Kinek nehezebb a „keresztje”? Ki ismeri az Igazságot és „elnémítva” tanúságot tesz róla úgy, hogy „nyeregbe” engedte az „ellenzéket”, vagyis az egyházi szabadkőműveseket – hadd fejthessék ki nyíltan terveiket, szándékaikat. Kiről lehet megállapítani, elmondani, hogy a „Mester” nyomdokain jár és nem keresi a „világ elismerését”? Az Igazság hamarosan feltárul, az Antikrisztus megjelenésével.

„A legsötétebb éjszakában az lesz az egyedüli világító fény. Az a fény világít majd meg benneteket és azt terjesztitek majd vezetésemmel az egész sötétségbe merült világban. A ti hűségetek fegyverével fogom végigharcolni és megnyerni a csatát. Emiatt hívlak benneteket Fiaim, meneküljetek egészen Szeplőtelen Szívembe”. (1975. 11. 09.)Tehát a Körlevél első üzenetének teljes tartalma mély és átfogó, nagyon aktuális, átíveli küldetésünket Szűzanyánk „diadaláig”, mert csak akkor ér véget küldetésünk.

„Akkor a ti segítségetekkel megvalósulhat nagy szeretet tervem Szeplőtelen Szívem diadala által, ami Isten irgalmas szeretete a világ felett.” (1979. 07. 29.) Ezt az üzenetet is melynek címe Válaszotok, leközlöm teljesen.

„Szeretett fiaim, anyai szemmel tekintek reátok minden pillanatban, mert mindannyiótoktól egyre tökéletesebb választ várok kívánságaimra, melyet már sokféleképpen kifejeztem. Egyedül csak így használhatlak fel benneteket a már megkezdett küzdelemben. Egyedül csak így tartozhattok seregemhez, amelynek Királynője és Vezére vagyok! Miről is van szó, illik pontosabban meghatározni, annál is inkább, mivel sokan vallják és hiszik a Szűzanya tisztelő testvéreink is, hogy Szűz Mária, az Úr Jézus Édesanyja az Ő Királynőjük és Vezérük is, és ebben nem tévednek. De nekünk van egy sajátságos, egyedi megkülönböztető „jelünk”, és küldetésünk, a „végső idők apostolainak” ideje titkából fakadóan: azt a Sereget amelyhez mi tartozunk maga a NAPBA ÖLTÖZÖTT ASSZONY – Jel 12, 1. – képezte ki, a Kék könyv üzenetei által. Bárki ellenőrizheti, már háromszáz évvel ezelőtt A tökéletes Mária tiszteletben részletesen kifejtette M Szt G L. Tehát ebben a szellemben, lelkületben lehet és ajánlatos értelmezni az üzeneteket.

„Annak érdekében, hogy tervem megvalósuljon, számítanom kell mindegyikőtök válaszára. Válaszotok legyen nagylelkű, tartós és fenntartás nélküli! Válaszolnotok kell arra a nagy ajándékra, amelyet tőlem kaptatok, engedvén, hogy tápláljalak, neveljelek és szeretettel vezesselek benneteket. Válaszoljatok sürgető felszólításomra, legyetek az imádság papjai, minden igyekezetetek arra irányuljon, hogy megajándékozzátok a lelkeket az isteni élet fényével, amelynek ti vagytok szolgái és kiosztói. Velem együtt végezzétek mindennapi imátokat Szeplőtelen Szívem oltárán.

Válaszoljatok a szenvedésre hívó anyai felszólításomra. Így teszlek egyre hasonlóbbá keresztre feszített Fiamhoz, hogy személyesen vegyetek részt megváltói munkájában. A ti szenvedésetek az, szeretett fiaim, amelynek segítségével képes vagyok közbelépni annyi szegény eltévedt gyermekem érdekében, és megmenthetem őket sok szenvedéstől.” Hányan értik meg, fogadják el és élik meg ezt máma még a katolikus közül is? Az „önmagukat ünneplők és élvezők” – Szentatyánk XVI. Benedek frappáns megjegyzése az Egyházban nagyon aktívan jelen levő és tevékenykedő azon csoportokról, személyekről akik mindig „reflektor fényben” szeretnek pózolni – közül egy sem, csak az a sajnos, hogy Ők nagyon sokan vannak és fogalmuk sincs, hogy a Hamis Egyházhoz tartoznak és tév hitet és utat követnek.

„Válaszoljatok felszólításomra, haladjatok az életszentség felé. Szeretnélek mindannyiótokat rávezetni, (az életszentség ösvényére), mivel egyedül csak így lehettek Szeplőtelen Szívem apostolai. Arra vagytok hivatva, hogy Krisztus fényével világítsátok be a Földet! E fénynek kell tükröződnie személyetekben, életetekben és apostoli munkátokban! Így megújulhat az egész Egyház, szeretett fiaim. AKKOR A TI SEGITSÉGETEKKEL MEGVALÓSULHAT NAGY SZERETET-TERVEM SZEPLŐTELEN SZIVEM DIADALA ÁLTAL, ami Isten irgalmas szeretetének diadala a világ felett!

Ennek a nagybetűvel kiemelt mondatnak a pontosabb kifejtése végett idézek a San Marinóban 1996. 06. 24-én Gobbi atya előadásának fő témájából röviden, melynek címe: Krisztus dicsőséges eljövetele! „Kedves Testvéreim, mi Szűz Mária Szeplőtelen Szívének diadalára vagyunk kiválasztva! Ezért hívta életre a Szűzanya az Egyházban a Máriás Papi Mozgalmat, és minket, papokat hívott meg arra, hogy részt vegyünk ebben a Mozgalomban, hogy mi legyünk Szeplőtelen Szíve diadalának eszközei a világban! Miképpen lehetünk e diadal eszközei? Szűz Máriának a mi életünkben kell diadalt aratnia! A Szent Szűz a cönákulumot kéri tőlünk annak érdekében, hogy támogatni tudjon ezen az úton, a Szentlélek pedig átalakíthasson minket. Üzenetein keresztül alakít át minket. Ha már a mi életünkben diadalt aratott, akkor válhatunk majd mi is az Ő Szeplőtelen Szíve diadalának eszközeivé a világban! Hol arat diadalt Szűz Mária Szeplőtelen Szíve? Egyedül Krisztus dicsőséges diadalában! Új ez a téma, amit én magam is meglepetéssel fedeztem fel az üzenetekben, melyeket az Istenanya nekem KINYILATKOZTATOTT! Érthető, hogy nem voltam erre a szempontra felkészülve! Teológiai képzésem során nem ragyogott fel előttem ez a szempont, hogy Szűz Mária Szeplőtelen Szívének diadala Jézus dicsőséges eljövetele által valósul meg!”

Tehát már húsz éve „meghúzták a vészharangot” „érkezik a VŐLEGÉNY, KÉSZÜLJÜNK FOGADÁSÁRA!” Ne feledjük ez az ÖRÖMHIR a leghitelesebb egyházi forrásból származik – nem „kacsahír” – akkor még San Marinóban tartották a Máriás Papi Mozgalom évi Nemzetközi lelkigyakorlatát kb. 300 pap és 25 püspök vett részt, sőt a „MPM bíborosa, az ecuadori Echevveria bíboros is ott volt! Tisztelt papjaink, kedves Atyák! Ne botránkozzanak meg ha mi laikus hívek – a Máriás Mozgalom és a Jézus az Emberiséghez imacsoportok bátrabb tagjaiA HÁZTETŐKRŐL HIRDETJÜK „URUNK DICSŐSÉGES ELJÖVETELÉNEK NEMZEDÉKE VAGYUNK!” Beléptünk az eljövetelt megelőző nagy és rendkívüli események beteljesülésének idejében, tömören fogalmazva, a Misztikus Test, az Egyház kálváriájának, keresztre feszítésének, látszat- halálának idejében. De van egy nagyon lényeges különbség az akkori apostolok magatartása, hite, és a végső idők apostolainak magatartása és hite között. Akkor Péter így nyilatkozott társai nevében is: „Isten mentsen, Uram! Ilyesmi nem történhet Veled!” Mt 16, 22b. Mi már tudjuk, KEK 675-ből, a Jel. Könyvéből és a magán kinyilatkoztatásokból, értjük mert megkaptuk a Szentlélek ajándékát és hisszük a: KEK 677 pontjának tanítását. Sőt, nem véletlen, hogy az Igazság könyve első üzenetének első mondatát Szűzanyánk ezzel kezdi: „Gyermekem, ez a feladat, amit rád bíztam, nagy felelőséggel bír, nem hagyhatod, hogy bárki is megakadályozzon feladatod végrehajtásában! Hirdetni kell az IGAZSÁGOT! Kiválasztott vagy erre, hogy ezt tedd! Gyermekem, légy erős! Nézz fel az Istenre, és kérd, hogy vezessen, hogy elvégezd a feladatot amit rád bíztam! (2010. 11. 08.) Ebben a pár tömör mondatban „kulcsfontosságú” szavak vannak, „feladat, amit rád bíztam”, Krisztusban szerető Édesanyád, Mária, a Föld Királynője, aki a „Napba öltözött Asszony”, Ő a mi Vezérünk! A második üzenetben pedig Megváltónk, Jézus Krisztus kijelenti: „A második visszajövetelemről szóló Igazságot az egyszerű embereknek kell terjeszteniük. Az ateizmus és a sátáni kultuszok rohamos növekedése gyorsan terjedő szellemi sötétségbe vezetett ebben a szomorú és hálátlan mai világban”. Aminek sajnos áldozatul estek egyes papjaink is, mások elbizonytalanodtak, páran pedig valósággal átpártoltak az ellenséghez – egyházi szabadkőművesség tagjai, élükön Bergoglióval. „Ezért az egyszerű lelkeknek, az igazi hivőknek kell ezt a feladatot magukra vállalniuk!” (2010. 11. 09.) Papjaink – Erdélyben – vonakodtak, hogy nyíltan és hivatalosan felvállalják – a MPM – üzenetei általi felkérést, küldetést. Mi ismerjük fel a „végső idők jeleit” és mondjunk IGENT, szóban és tettben. Az Mindenható cselekvési módja is „ismétli önmagát”, az első eljövetelkor egyszerű emberek, halászok, voltak a kiválasztottak, apostolok. Most, a második, dicsőséges eljövetel, vagyis a „végső idők apostolainak feladatát” nekünk szánta az Úr, ne hozzon zavarba. Ha így akarja „megleckéztetni” az okosakat, tudósokat, képzetteket, a „hivatalos” bizonytalankodó illetékeseket, nem ránk tartozik. A gőgösöket, öntelteket, kevélyeket, egyházi szabadkőműveseket, egyszóval, ellenségeit megszégyeníteni a „kicsinyek” gyengesége, erőtlensége által, az Ő nagyobb dicsőségére, mi maradjunk mindvégig alázatosak, azok, akik valójában vagyunk, senkik és semmik, a legméltatlanabbak, a legalkalmatlanabbak de kegyelméből hűségesek, mindhalálig.

„A ti válaszotoktól függ, hogy számíthatok-e rátok a Sátán és hatalmas serege ellen megkezdett ütközetemben. Megmondtam nektek, hogy közületek egyenként mindenkinek megvan a maga helye, amelyet Én készítettem számára. Mindenkinek megvan a maga helye, más azt be nem töltheti!” (tehát nincs értelme egymásra irigykedni, ezt jól jegyezze meg mindenki közülünk!). „Ne kérdezzétek tőlem, melyik hely a tiétek, miként használlak fel benneteket, hová vezetlek, mert anyai szeretetem jelölte ki mindenki számára saját betöltendő helyét. Csendben és alázatban kell mindenkinek betöltenie ezt a helyet, a tökéletességig.

Ezért kell végtelen nagy bizalommal rámhagyatkoznotok, hinnetek kell bennem, engednetek kell készséggel és gyermeki odaadással, hogy vezesselek benneteket. Ne hagyjátok, hogy megállítson a benneteket körülvevő kétely és hitetlenség, vagy saját, olykor féktelen kívánságotok vagy kíváncsiságotok arra ösztönözve akaratotokat, hogy ismerjen meg mindent, amit ez idő szerint még nem kell ismernetek”. (de ne essünk ennek az ellenkező ténynek csapdájába se, hogy amit az idő és események feltárnak, szemet hunyjunk előtte. Konkrétan, hogy jelenleg ki a hiteles pápánk!).

„Királynőtök és égi Vezéretek vagyok és seregembe gyűjtelek benneteket, miközben saját győzhetetlen és rettenetes erőmmel ruházlak fel ellenségeimmel szemben. Most engedelmeskednetek kell rendelkezéseimnek. Néhányan mégis még határozatlanok és bizonytalanok, megállnak, hogy segítséget és bátorítást kérjenek: így az ő válaszuk még nem kész és nem teljes. Ez számotokra már a biztonság (és bizonyosság) órája, mert itt a harcba vonulás ideje! Közületek mindenki hamarosan megérti azt a nagy feladatot, ,melyet Szeplőtelen Szívem különös szeretete jelölt ki számára. Most mindannyiótoktól fenntartás nélküli választ kérek, szeretett fiaim, hogy megvalósulhasson szeretetem nagy terve, és a ti harcotok irányításom szerint alakulhasson.” (1979. 07. 29.)

Mit kell tennünk? Cönákulumokat és szentségimádásokat végezni! „Szaporítsátok mindenütt az ima-cönákulumokat, késztessétek arra Isten irgalmasságát, hogy harmatként leszálljon e világ végtelen pusztaságára. És készüljetek fel arra, hogy olyat láttok, amilyet emberi szem eddig még nem látott.” (1981. 01. 01.) Ennek az üzenetnek a címe: Az üdvösség egyetlen lehetősége.

„Kezdjétek ezt az új évet istenanyaságom fényében. Én vagyok az az út, amelyen a béke hozzátok érkezik. A mai ember képtelen a béke megteremtésére, és ez makacs istentagadásával függ össze. Addig nem lesz béke, amíg az emberiség továbbra is az Isten visszautasításának és a törvénye elleni lázadásnak útját járja. Hanem megnövekszik az önzés és az erőszakosság, egyre kegyetlenebb és véresebb háborúk törnek ki. Bekövetkezhet a harmadik világháború sokszor előrelátott lehetősége, mely rettenetes erejével képes az emberiség nagy részét elpusztítani, ha az emberek komolyan el nem határozzák, hogy visszatérnek Istenhez.

Az Úr kész a ti eltévedt és annyira fenyegetett nemzedéketekre is kiárasztani irgalmasságának áradatát, de csak azzal a feltétellel, hogyha e nemzedék bűnbánóan visszatér Mennyei Atyja karjába! Én magam magasztaltam az Ő irgalmasságát, amely kiterjed az emberek minden nemzedékére, akik félik az Urat. Számotokra a megmenekülés egyetlen lehetősége, hogyha visszatértek az Isten iránti szeretethez és az Ő félelméhez.

Az új év első napján, amikor istenanyaságom örvendetes titkát tisztelitek, felétek fordítom szegény gyermekeim, irgalmas tekintetemet. Bánatos lélekkel és aggódó hangon kérlek benneteket, térjetek vissza Istenhez, aki ugyanazzal a szeretettel vár, amellyel az apa várta mindennap tékozló fia visszatérését (…). Az engesztelő ima szeretetteljes keresztes hadjáratára és a bűnbánat cselekedeteire szólítalak fel benneteket. Velem együtt esdjétek ki Istentől sok távollévő gyermekem számára a visszatérés kegyelmét. ( következik a Körlevélbeli üzenet idézet, és a befejezés:) Én a béke útja vagyok! Általam kap az egész emberiség felhívást arra, hogy térjen vissza Istenhez, mert anyai Szívem csak az emberiség teljes visszatérésében képes diadalmaskodni (…)”. (1981. 01. 01.)

Kedves Testvéreim az Úrban, ki-ki végezze el a saját személyes ismeretei alapján elemzését e rövid üzenet tartalmának és a korunk eseményeinek összefüggéseit illetően, és vonja le a „tanulságot”, hogy a keskeny útra rátaláljon. Vajon ezen halad a Szent Márta házból irányított hivatalos(?) Egyház? Szerintem nem!

„Abban az órában, amikor látszólag minden elveszett, mindent megment az Atya irgalmas szeretete, ami Jézus eucharisztikus Szívének legnagyobb megnyilatkozása által válik láthatóvá.” (1980. 12. 12.) (ezen üzenet idézet dátuma tévesen van megjelölve, folytatom a soron következő bekezdéssel, és befejezem a két ima leközlésével).

„Ugyancsak 2016-ra esik a száz éves évfordulója Portugália Angyalának az eljövetele. Béke Angyala az, aki tanította a három Fatimai gyermeket az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus iránti jóvátevő imádás két imádságára. Ez „megtanított ima ezekre az időkre” (1986. 08. 08.), a hittagadás idejére, amikor az eucharisztikus hitet tagadják, amely oly sok elégtételt kér. Felhívom a MPM minden tagját, hogy tanulja meg ezt a két imát fejből, és hogy mondják el minden nap!”

a) Istenem, hiszek Tebenned és imádlak Téged, remélek Tebenned és szeretlek Téged! Bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek és nem imádnak, nem remélnek és nem szeretnek Téged!

b) Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek! Mélységes alázattal imádlak és felajánlom Neked a mi Urunk, Jézus Krisztus legdrágább Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, aki a Föld valamennyi tabernákulumában jelen van, engesztelésül a sértésekért, a szidalmakért, a szentségtörésekért és a közömbösségekért, amelyekkel megbántják. Jézus Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének érdemeiért könyörgünk a szegény bűnösök megtéréséért. Ámen!

Szeretettel Z Imre. Áve Mária!

Máriás Papi Mozgalom új évi körlevele

MÁRIÁS PAPI MOZGALOM

Üdvözlégy Mária Genova, 2016. január 01.

Mária Isten Anyja

Kedves Testvéreim a Máriás Papi Mozgalomból

Az Irgalmasság ezen évében a Szűzanya kijelöli számunkra a különleges missziót: Buzgólkodjatok, hogy az imacönákulumok megszaporodjanak, amit kértem tőletek: a papok, a hívek és a családok körében. Akkor mindennap közreműködtök az Én nagy üdvösség- és irgalmasságtervemnek a megvalósulásában” (1992. július 1.).

Buzgónak lenni a cönákulumok terjesztésében, azt akarja mondani, hogy többet tegyünk, jól végezzük azokat a MPM egyszerűségében, Mária iránti engedelmességben, kizárva „Mennyországból kapott” minden más üzenetet azért is, mivel ma majdnem 9 a 10-ből nem hiteles. De nem elég cönákulumokat tartani, hanem szükséges, hogy a Cönákulum alatt lépjünk be Mária Szeplőtelen Szívébe: „Lépjetek be mindannyian Szeplőtelen Szívem új és lelki cönákulumába, hogy egyesüljetek velem, égi Édesanyátokkal együtt mondott mélységes és szüntelen imában.” (1996. május 22.). Majd pedig „ne az eredményt figyeld. Mást cselekszem és másként értékelek, mint ti. Nem kell, hogy sokan legyetek, hanem hogy szentek legyetek. (1973. október 13.)

Hírek

Ebben a 2015-ös évben sokat utazhattam: Ecuador, Kolumbia, Venezuela, Brazília, Bolívia, Peru, San-Domingo, Haiti, Kuba, Honduras, San Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Mexikó, Olaszország, Franciaország, Magyarország, Szerbia, Szlovákia, Spanyolország, Fülöp Szigetek, Japán, Korea, Hong-Kong, Tajvan és az előtte lévő Államba. Meglátogattam 105 várost, 62-szer utaztam repülővel, 134 cönákulumot vezettem, melyeken 2 Bíboros vett részt, 1 apostoli Nuncius, 25 Érsek és Püspök, 840 pap és 90.000 hívő, akik közül 500 nagyszeminarista és 150 kisszeminarista. Ezen felül 2 Bíborossal, 19 Érsekkel és Püspökkel, papok, szeminaristák és szerzetesek csoportjával találkoztam, hogy bemutassam nekik a Mozgalmat.

Collevalenza-i lelkigyakorlaton, melyet állandócönákulum formájában tartottunk, 1 Bíboros, 6 Püspök, 250 pap és a Mozgalomból 50 hívő vett részt.

Megköszönöm Geremia atyának, a MPM Társ-felelősének, hogy látogatta Óceániát másfél hónapon keresztül (Ausztrália, Fidzsi Szigetek, Tonga, Salamon Szigetek, Új-Zéland), akit McIlraith atya, ennek a Kontinensnek a felelőse kísért. Együtt látogattak meg vagy 20 várost, vagy annyiszor utaztak repülővel, vezettek vagy 30 cönákulumot, ahol egy Bíboros, 2 Érsek és Püspök, 70 pap és több ezer hívő vett részt.Ezen felül Geremia atya számos területi cönákulumot rendezett Olaszországban és 2 lelkigyakorlatot Kanadában és az Egyesült Államokban.

Szűzanya nevében köszönetet mondok Mozgalma számos felelősének és buzgó apostolainak.

2016. június 29-én lesz az 5.évfordulója a mi kedves Stefano atyánknak, hogy az Égbe költözött. Ahogyan spontánul mondotta XVI. Benedek, amikor értesült haláláról: „egyenesen a Mennybe ment”.”Mi a szeretet szerint leszünk megítélve” és Stefano Gobbi atya szerető szívű volt. Stefanoatyának Szűzanya által képzett szíve volt, egy egyszerű szíve, egy szív, mely szeret.„ Felajánlásoddal együtt,mondja a Szűzanya (1973. október 20)… szerető és szenvedőképességed rendkívül megnövekszik, mivel ugyanúgy fogsz érezni fiam, ahogy Anyád Szíve érez.” „Egyedül csak szeretetből tegyél mindent” (1988. március 22.).

Stefano atya életrajzát kiadták olaszul 2015. májusában. Minden országnak (vagy nyelvi csoportnak) el kell készíteni a hatáskörükben a fordítást és kapcsolatba kell lépni a Paoline helyi kiadókkal,hogy kiadják a saját nyelvükön (az életrajzot).

2016-os lelkigyakorlatokat

Tartunk, mindmáskor is az MPM Püspökei és papjai számára Collevalenzaban június 26-tól,vasárnap estétől július 2-ig, szombat reggelig az Irgalmas Szeretet Szentélyében.Kevés hívőnek megengedetta (részvétel) és csak azoknak, akik felelősök a MPM-ban. Felszólítom a papokat, hogy hozzanak szabad Mise intenciókat,hogy segítséget nyújthassunk azoknak, akik anyagi nehézségben vannak.

Minden információért és bejelentkezésért forduljatok Florio Quercia SJ atyához – Via Carlo Marx 1 – Centro San Francesco de Geronimo – 74023 – Grottaglie (TA).- Fax (0039) 099 5635710. Telefonino (0039) 333 6322248. Email: querciaflorio@tiscali.it

Jegyezzétek meg jól, hogy,2017-ben a mi nemzetközi lelkigyakorlatunkat nem Collevalenza-ban tartjuk, hanem Fatimában július 2-8-ig. Iratkozzatok fel minél előbb Florio atyánál, mivel a rendelkezésünkre álló helyek száma korlátozott.

Ezen felül a Mozgalom tagjai, Püspökök, Papok és hívek, a világ minden részéből meg vannak hívva, hogy részt vegyenek egy világ-cönákulumon 2017. július 8-án Cova da Iriaban.

2016-os Cönákulumok Tervei

április 14: Collevalenza, Irgalmas Szeretet Szentélye, Umbria

április 15. Isola del Gran Sasso, Szent Gábor Templom, Abruzzo

április 25: Padova, Szent Szív templom, Veneto

május 13. Caravaggio, Santa Maria del Fonte Caravaggio, Lombardia

május 13: Lucera, Szent X Pius templom, Puglia

május 18: Bologna, Szent Szív templom, Emilia Romagna

május 24: La Spezia, Szent Mihály templom, Liguria

május 25: Firenze, Angyali Üdvözlet Bazilikája, Toscana

május 27: Róma, Szent Anasztázius Bazilikája, Lazio

május 28: Desenzano/Rivoltelle, San Biagio templom, Lombardia/Veneto

június 9: Loreto, Loretoi Szűzanya Szentélye, Marche

Elmélkedés

Ez a 2016-os év az Irgalmasság éve: az emberiség annyira eltávolodott az Atyától, hogy csak egy nagy Irgalmasság tudja azt megmenteni. „csak egy közbelépés Fentről (…) adhat reményt egy kevésbé homályos jövőnek” (Szent II.János Pál: Rosarium Virginis Mariae, 40).

„Ez az az idő, amikor szeretném minden fiamra kiárasztani Szívem irgalmasságát, hogy megértő, segítő és megbocsátó anyai szeretetemmel megmentsem őket. Általatok szeretnék cselekedni, szeretett papjaim.” (1975. november 9.)

„Akkor a ti segítségetekkel megvalósulhat nagy szeretet tervem Szeplőtelen Szívem diadala által, ami Isten irgalmas szeretete a világ felett.” (1979. július 29.) Mit kell tennünk? Cönákulumokat és szentségimádásokat (végezni). „Szaporítsátok mindenütt az ima-cönákulumokat, késztessétek arra Isten irgalmasságát, hogy harmatként leszálljon e világ végtelen pusztaságára.És készüljetek fel arra, hogy olyat láttok, amilyet emberi szem eddig még nem látott.” (1981. január 1.) „Abban az órában, amikor látszólag minden elveszett, mindent megment az Atya irgalmas szeretete, ami Jézus eucharisztikus Szívéneklegnagyobb megnyilatkozása által válik láthatóvá.” (1980. december 12.)

Ugyancsak 2016-ra esik a száz éves évfordulója Portugália Angyalának az eljövetele. Béke Angyala az, aki tanította a három Fatimai gyermeket az Oltáriszentségben jelen levő Jézus iránti jóvátevő imádás két imádságára. (Ez) „megtanított ima ezekre az időkre” (1986. augusztus 8.), a hittagadás idejére, amikor az eucharisztikus hitet (tagadják), amely oly sok elégtételt kér. Felhívom a MPM minden tagját, hogy tanulja meg ezt a két imát fejből, és hogy mondják el minden nap.

„Hosszabban időzzünk leborulva az Eucharisztiában jelenlevőJézus előtt, hitünkkel és szeretetünkkel jóvátéve a bántásokat, a mellőzéseket és a sérelmeket, melyeket Üdvözítőnknek oly sok helyen el kell viselnie” (Szent II. János Pál: Mane Nobiscum Domine, 18).

1992. december 31-ei szöveg 4. pontja tárgyalja az Eucharisztia Misztériumát az „utolsó idők” misztériumában. (Az üzenet) nekünk nyújtja Dn 9-nek az olvasását – amit maga Jézus ajánlj, hogy tegyük meg (Mt.24,15) -, 2Tessz 2-vel együtt, hogy megértsük azt, mit jelent ma a „gyalázatos pusztulás”, ugyancsak „szörnyű szentségtörésnek” is nevezve. Nem tudni, mikor jön el mindez. (Az üzenet) így írja: „Elfogadva a protestáns tanítást, azt mondják majd, hogy a szentmise nem áldozat, csupán a szent vacsora, vagyis annak az emléke, amit Jézus az utolsó vacsorán végbevitt. És így eltörlik majd a szentmise gyakorlatát. A szentmise mindennapos bemutatásának eltörlése jelenti a gyalázatos szentségtörést…” Ne képzeljük, hogy a Szentmisének e kicserélése nagyon nyilvánvaló: a Mise valóságos Jelenlétének és áldozati dimenziójának a tagadását kétértelműen teszik.

Az Ökumenizmus ebben az esetben nem lenne többé érték, hanem egy ürügy, hogy lerombolják a hitet – (tehát) egy téves ökumenizmus lenne (lásd: 1986.okt. 27.).

Szükséges, hogy ma nagyobb fényben helyezzük a szentmise értékét, mint Áldozatot(1984. július 5.), ellenben ne helyezzük nagyobb fényben a Szentmise értékét, mint vacsorát.

Hivatkozzunk még egyszer Szent II. János Pálra, Ecclesia de Eucharistia 10-re: „Olykor meglehetősen csonkán értelmezik az Eucharisztia misztériumát. Megfosztván áldozati jellegétől, úgy tekintik, mintha nem volna egyéb, mint egy testvéri összejövetel, étkezéssel”.

Ez a rövid mondat végre rendkívül fontos: bejelentheti az idők végén a „gyalázatos szentségtörést”, egy téves ökumenizmus manőverét, hogy egyesüljenek egy nagy testvéri együttlétben (nagyon ünnepelt a Hírközlő Eszközöktől), de az ára az Eucharisztiában jelenlevő Jézus Igazságának a hittagadása. Ebben az időben ha „valakinektiszta hite vanaz Egyház Credo-ja szerint az Eucharistikus Jézusban, lehetséges lenne, hogy a`fundamentalizmus címkéjével` lássák el” (lásd: Ratzinger, 2005. április 18.).

Biztos, hogy az Oltáriszentségben jelenlevő Jézus imádása virágzik szerte az Egyházban: ”míg oly sok templomot bezárnak, addig oly sok tabernákulumot kinyitnak” az imádók egy „ki maradéka” előtt, akik az igazi hitben kapaszkodnak.

„Mindenekelőtt titeket kérlek, szeretteim, hogy legyetek lelkesek papi szolgálatotokban, tartsatok ki az imádságban, forrón szeressétek Jézust az Oltáriszentségben, akinek apostolkodásotok központjává és életetek nagy szerelmévé kell válnia! Legyetek nyitottak a szegények, az alázatosak, a kicsinyek szükségei iránt, különösen a pogányság sötétségében élő fiaim iránt…” (1996. október 31.)

„Szegények mindig lesznek veletek, de én nem leszek mindig veletek.” (Mt.26,11)

Az igazi Szegény (maga) Jézus, akit az övéi elhagytak a kiürült templomokban, ahol Ő jelen van. „A Szeretetet nem szeretik… Jézus szeret titeket, Szíve szeretettől dobog értetek az Oltáriszentségben, és ti egyedül hagyjátok Őt, elhagyatva, nagy ürességtől és sok hitetlenségtől körülvéve. Soha annyira, mint e viharos időkben, a Szeretetet nem szeretik.” (1988. szept. 11.). Miért van az, hogy most gyakran a tabernákulum a templomon kívül található, és miért veszik körül mind kevés virággal, fénnyel, és mindazzal, amelyeknek szolgálniuk kellene, hogy kifejezzék a Hitet az Ő Valóságos Jelenlétében?

Lehetséges, hogy „aki engem elárul, közeledik”? (Mt.26,46). Ha ez igaz, akkor nem annak az ideje van, hogy kérdezzük: „ki az”, hanem, ahogy Jézusmondja pont ebben a pillanatban: „Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek” (Mt.26,41). „Virrasszatok és imádkozzatok” különösen az Eucharisztikus Jézus előtt.

Emlékezzünk don Bosco álmának a „három fényességére”: a Pápára(lásd: 1978. július 13.), Máriára, az Anyánkra, és az Eucharisztikus Jézusra. Szerencsénk és felelősségünk, hogy a MPM-ban vagyunk és hallgatjuk Mária hangját és követjük azt.

Emlékezzünk még a Kék Könyv három alapvető eucharisztikus üzenetére: 1986. augusztus 8, 1987.augusztus 21, 1988. március 31.

Nem kell iparkodnunk, hogy azonosítsuk a Jel 13,11-ben (említett) hamis prófétát. „Imádkozni, szenvedni, felajánlani és hallgatni…”, mint Jézus a kereszten (1978. március 24.), hallgatnielnyomva a blogok-tól, a szociális hálóktól és az e-mailek-től (lásd: 1979.március 25.). „Nem küldtem ezeket a prófétákat, mégis futnak. Nem is szóltam hozzájuk, mégis prófétálnak” (Jer 23,21), idézve Keresztes Szent Jánostól: Salita del Carmello, 3,31, 2-3. Maguk Szent Jakab és szent János lelkesedésüktől fűtve nem tartoztak Jézus Lelkületéhez (Lk 9,54-55).

Virrasszunk és imádkozzunk, a cönákulumokban Máriával egyesüljünk, kövessük Máriát, (de) ne járjunk Őelőtte. Sötét időket élünk. „Hogyha megmondtam nektek, hogy Szeplőtelen Szívemből árad rátok a fény a legnagyobb sötétségben, ezzel tudtotokra akartam adni, hogy a döntő pillanatokban én magam adok tanácsot mindenben. Megmondom, kit kövessetek, hogy hűségesek maradjatok Fiam, Jézus helytartójához és Egyházamhoz. Megerősítelek abban, amit hirdetnetek kell, hogy megmaradjatok az Igazságban. Megmutatom, kitől kell félnetek, és melyik úton járhattok, hogy elkerüljétek a veszélyt. Azok számára, akiket a Kálváriára vezetek, hogy ott feláldozásra kerüljenek, én magam készítek elő mindent.” (1977. dec. 8.). Hogyha most meg nem szokják, hogy egyedül engem keressenek, egyedül rám hallgassanak, egyedül bennem bízzanak, hogyan fognak rám találni a nagy vihar idején, amikor minden sötétbe borul? Szokjanak hozzá már most ahhoz, hogy bennem lássák a fényt, bármit is tesznek.1974. febr. 10.).

Legyünk konkrétak: vajon most valaki kérne-e minket a mi szolgálatunk alatt, hogy gyalázzuk megaz Eucharisztikus Jézust? Csak azon a napon, amikor agyalázat nyilvánvalóvá válik a tettekben, amiket kérnének tőlünk,hogy kövessük el, akkor igen, bátraknak kellene lennünk és beszélni kellene félelem nélkül egészen addig, hogy az „Eucharisztikus Jézus vértanúivá” nem válunk (1978. július 13.). De pillanatnyilag a hittagadás olyan, mint a lappangás. „Látszólag minden nyugodt marad…” (1986. szeptember 6.).

„Az én titkom az Egyházra vonatkozik. Az Egyházban tetőfokára lép a hittagadás, amely az egész világon el fog terjedni, a szakadás be fog teljesedni, az evangéliumtól és az igazi hittől való általános eltávolodás által.” (1995. március 11.) Valójában nekünk megvan a kegyelem, hogy megmaradjunk az igazi hitben, de sajnos, létezik egy hit, melynek meglehet a hit látszata, de ami egy téves hit lenne! (lásd: CCC 675-677).

„Üldözni fognak benneteket. Sőt azt fogják hinni mindazok, akik benneteket akadályoznak, megrágalmaznak, akik megvetnek, a peremre szorítanak és üldöznek, hogy ez tetszésére van a mennyei Atyának, sőt nekem, Szeplőtelen Édesanyátoknak is. Ez az átélt sötét idők részét képezi. Mert most már beléptetek a tisztulás legfájdalmasabb és legsötétebb szakaszába és az Egyházat rövidesen egy újabb, eddig még nem ismert rettenetes üldözés fogja megrázni.” (1988. nov. 12.).

(Ez) a sötétség hatalmának az órája(Lk 22,53. „Ez az az idő, amikor a Bárány hűséges követőit félreállítják, üldözik, bebörtönzik, megölik. Ez tehát a ti állhatatosságotok ideje. Itt kell megmutatkoznia a szentek állhatatosságának.”(1989. augusztus 15.).

„Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá.” (Jn 16,12). „Oly súlyos idők közelednek, hogy el sem tudjátok képzelni. Azért szeretnélek most felkészíteni benneteket, hogy a kellő időre mind készek legyetek.” (1974. május 20.). „Véssétek jól a szívetekbe, hogy nem kell előre készülnötök a védelmetekre: a ti tanúságtevőtök maga a Szentlélek lesz, aki bennetek megteszi ezt” (lásd: Lk 21,14, Mk 13,11).

Egy hallatlan szkizma…A testvér azt fogja hinni, hogy Istennek és magának a Szűzanyának tetszik, amikor üldözi a testvérét „fundamentalizmussal” vádolva azt. Ezzel kapcsolatban kérjük a Szentlelket, hogy segítsen, hogy különbséget tehessünk az közt, mi érinti a hitünk alapjait, és azt, hogy ami csak mellékes, ami megváltoztatható, hogy ne botránkozzunk meg a másodlagos dolgokon. „A relativizmus diktatúrájának” a „rejtett tanácsával” szemben (1981. április 17.), ami nem tűri el többé a hit biztonságát, kérjük a kegyelmet, hogy alkalmilag tanúságot tudjunk tenni vagy hallgatni: tanúságot tenni, hogy védjük azt, ami valóban alapvető, és hallgatni az ellenkező esetekben.

A hit biztonsága nem származik emberi véleményből, hanem a Szentlélektől. (Ez nem más, mint) „Krisztus tanúságát birtokolni” (ApCsel 12,17), vagyis Jézusban birtokolt hit belülről (származik) a Szentlélek tanúságtételével a mi szívünk előtt (Jn 14,17).

És Ő az, aki be fog vezetni bennünket lassan-lassan a „teljes Igazságba” (Jn 16,13), egy édes és rendkívüli fény által, mely Mária Szeplőtelen Szívéből indul ki, a mi kitartó imánk bensőségéből,amit most még nincs erőnk vinni. És akkor majd tanúságot fogunk tenni.

Dániel 9-ben szó van egy 3 és fél éves periódusról, és (úgy) tűnik, hogy most ezt az időtartamot betű szerint kellene értelmezni, mint az antikrisztus idejét. Biztos, hogy nem tudjuk, mikor kezdődik ez a 3 és fél éves periódus, de könnyedén lehet következtetni, hogy az (antikrisztus) tiszavirág diadalának az idejéről van szó, ami megelőzi az ő vereségét, mely Mária Szeplőtelen Szívének a Diadalával és Jézus Dicsősségben való eljövetelével érkezik el (lásd: ApCsel 19,11). Bízzunk, hogy az idők megrövidülnek, mint ahogy Jézus megígérte (Mt 24,22 és lásd az egész 1995. szeptember 29-ei üzenetet).

Ezért annak ellenére, hogy a gyalázatos szentségtörés ideje közeledik, szükséges kimondani is, hogy rövid ideig fog tartani, ennek következtében, minél fájdalmasabb és sötétebb idők jönnek, annál inkábbnem inog meg a reményünk, hanem megerősödik! Olvassuk el az 1979. március 9-ei gyönyörű üzenetet: „a szabadulástok közel van!” (=Lk 21,28).

A hit fényében tudjuk, hogy az elbátortalanodás a Gonosz egyik fegyvere, hogy megbénítson bennünket. „Ellenfelem bizalmatlanságot és csüggedést akar bennetek kelteni… hogy lelketeket megbénítsa…” (1977. július 8.).Soha se engedjünk a csüggedésnek az idők csapásai miatt. „Jajok”közepette a Jelenések Könyvének kifejezéseiben (Jel 8,13), a 11. fejezetnél a „két tanú” kiáll még a világ elé tanúskodni, annak ellenére, hogy egy általános ellenmondást találnak.Ez a „két tanú” az „utolsó idők apostolai”, egyesülnek a „cönákulumokban”, hogy a Szentlélektől eltelve, kilépjenek még és mindig (a világba), hogy hirdessék a pogányságba visszatért emberiségnek az „Evangélium örömét”.

Ezért is dühös az ördög(ApCsel 12,12), mert tőlünk is jobban tudja, hogy „kevés ideje maradt” és hogy „végül Mária Szeplőtelen Szíve fogdiadalmaskodni!” „Meghirdetett diadal”, mondta XVI. Benedek 2010. május 12-én Fatimában. Nekem (úgy) tetszik elképzelni, hogy ez a „vég” valóban a 3 és fél év vége lesz… De ez egy titok marad.

Mindenesetremár mostantól a „mi győzelmünk a mi hitünk” (1Jn 5,4). Őrizzük meg a hitet Jézusban és Isten törvényeit (úgy), mint a Napba öltözött Asszony ivadékai (ApCsel 12,17). Megőrizni a hitet és szokásokat. Semmi sem egyszerűbb… és semmi sem nehezebb a nagy apokaliptikus döntő csata ezen idején.

„Amikor az Emberfia visszatér, talál-e még hitet a földön?”

Igen, Jézus, válaszolja Mária, amikor visszatérsz, találsz még hitet a földön: „a cönákulumok imájában egyesülve és várakozásban virrasztva kialakítom a „kis nyájnál”. Annál a nyájnál, amelyet én alakítok, hogy mindenkor megőrizzék az igaz hitet(…) mindazokban talál hitet, akik nekem felajánlották magukat, engedvén, hogy Szeplőtelen Szívem égi kertjében gyűjtsem őket.” (1990. március 13.). (Ezek) a tökéleteseucharisztikai imádók, akiket maga a Szűzanya készített és őrzött meg a kicsinységben, a bizalomban és a kitartásban, hogy befogadják Jézust dicsőséges Visszatérésében, aki megdicsőíti az Ő valóságos Jelenlétét és mindent újjáalkot.

„Igen, hamarosan eljövök.” Úgy legyen. Jöjj el, Uram Jézus!” (Jel. 22,20).

Kívánom, hogy ezt a levelet jól elmélkedjétek át. Megköszönöm nektek az imáitokat, melyek segítenek engem és nekem szükségesek, és biztosítalak benneteket az én imáimról.

A ti kis testvéretek, Laurent Larroque atya

Máriás Papi Mozgalom Nemzetközi Felelőse

Személyes nyilatkozatom

Hitbeli meggyőződésemről amelyet nyilvánosságra hozok és vállalom a következményeit is, mert a kétszínűséget és megalkuvás álarcát tovább nem bírom viselni, benső, lelki életemet olyan fokú meghasonlásba sodorná, aminek tragikus, örökérvényű következményeit könnyű felismerni: Pokol.

A Hozsanna, teljes kottás népénekeskönyv 1989-es kiadásának 33 oldalán a lelki ismeretvizsgáláshoz először a hét főbűn van felsorolva: kevélység, fösvénység, bujaság, irigység, torkosság, harag és a jóra való restség, és utána a Szentlélek elleni bűnök, amelyek alapjában rendítik meg az istenes életet: aki vakmerően bizakodik Isten irgalmasságában, aki kétségbeesik Isten kegyelméről, a 3. pontja: aki a megismert igazság ellen tusakodik! (hosszabb ideig, Porul jár, előbb-utóbb! Még ha azt felsőbb elvárás, utasítás, netán parancs kényszere miatt teszi), aki irigyli mástól Isten kegyelmét, (óh, az a bizonyos „szent irigység” leple alatt, mennyit ártott a klérus tagjai közötti szeretetnek a Gonosz lélek), aki az üdvös figyelmeztetések ellenére a bűnökben megátalkodik, aki mindhalálig nem bánja meg bűneit (őszintén!).

Számomra az Egy, Szent, Katolikus Apostoli Anyaszentegyház hite IGAZ HIT, a Szentírás, azaz a teljes BIBLIA 72 könyve Isten kinyilatkoztatott, leirt szava, minden ember számára, a Szentháromság Igéje értünk emberré lett, megtestesült Jézus Krisztusban. Továbbá, hogy ez az Igaz Isten, az Ő végtelen bölcsességében és teremtményei iránti szeretetében gyermekeinek, nemzedékről-nemzedékre az emberi történelem folyamán választottai által eligazítást, tájékoztatást is nyújtott és nyújt napjainkig, igazolja az Ó és Új Szövetség számtalan példája, ide tartozik a magán-kinyilatkoztatások különböző formái is, a részletekre nem térek ki, ismerős mindenki számára, általános műveltségi, tudás szinten. (az igaz hit-szint, egy teljesen más kategória, nem mindenkié).

Ebből a hiteles forrásból táplálkozva, előbb beoltatva a szőlőtőbe – Katolikus Anyaszentegyház – Isten végtelen kegyelméből és irgalmából mint meghívott és a Szűzanya által nevelt legkisebb gyermeke, birtokában azon ajándékoknak, amelyeket kaptam, kijelentem:

Az Úr Jézus második, azaz dicsőséges eljövetelének, vagyis a végső idők nemzedéke vagyunk, a megjövendölt események már a megvalósulás fázisában vannak és ennek legkonkrétabb, kézzelfogható, látható, tapasztalható bizonyítéka, sarokköve, sorsfordítója Szentatyánk, XVI. Benedek pápánkkal kapcsolatos.

Anyaszentegyházunk külső és belső ellenségei lemondásra kényszeríthették és helyébe az ő bábujukat állították Bergoglio bíboros személyébe, mint Ferenc ellenpápa, vagyis a Jelenések könyve és a magán-kinyilatkoztatások szerint a Hamis Próféta a Hamis Egyház feje!

Idézek pár rövid részletet az ezzel kapcsolatos próféciákból:

Szent Nílus jövendölése: „A XX. Század közepe táján, amikor közeledik az Antikrisztus eljövetele a becstelenség és a törvénytelenség egyre erősebb lesz. A keresztény lelkipásztorok, püspökök és papok hiú emberek lesznek, teljesen elveszítve a jobb kéz és a bal kéz megkülönböztetését. (jó és rossz, bűn és erény, igazság és gazság). Abban az időben sokan elveszítik teljesen a (z igaz) hitüket! Az istentelenek tudása tele lesz hiúsággal és az embereket arra vezetik (tanítják már óvodás kortól kezdve, hivatalosan), hogy elveszítsék az Isten létében, vagyis a Szentháromságban való hitüket. Akkor a büntetés kardja hirtelen megjelenik és megöli a hitehagyottat és követőit”

Assisi Szent Ferenc jövendölése: „Valaki, akit azon szorongattatás csúcspontján nem az egyházjog szerint választanak pápának, azon fog igyekezni, hogy rafinált módon (eszességgel) sokakba a tévedés halálos mérgét (a lelki halált) csöpögtesse!” (megvalósult 2013. 03. 13-án!) A rendünk kettészakad”… (hűségesekre és megalkuvókra!)

La Salette: „Róma elveszíti hitét és az Antikrisztus székhelye lesz. A démonok az Antikrisztussal együtt nagy csodákat művelnek a Földön és a levegőben. Az ember egyre gonoszabbá válik”. (Róma a Vatikánt jelenti).

Pedro Regis: „Gyermekeim, sokan mennek közületek templomban, de nem tiszta szívvel és hit nélkül teszik! Sokan csak azért mennek, hogy mutassák, ők katolikusok. Ez nagy hiba! (1987. 10. 10.). Kedves gyermekeim! Azt kérem, ne éljetek bűnben! Az emberiség lelkileg vakká vált, és az Én gyermekeim úgy élnek, hogy vak vezet világtalant! (2013.04. 16.) Drága gyermekek! Ne álljatok karba tett kézzel! Most van alkalmatok, hogy megtérjetek! Térjetek meg gyorsan! (2013. 04. 08.) Nehéz napok jönnek Fiam Egyházára! Amikor minden elveszettnek látszik, akkor fog Isten győzelme hozzátok érkezni! (2013. 04. 02.). Én semmire sem akarlak kötelezni, de ez a megfelelő pillanat megtérésetekre. Egy háború fog bekövetkezni. A katonák reverendát fognak viselni! (2013. 03. 31.) Péter utódja most a saját keresztjét fogja megtapasztalni! Péter a Péter földjén van! (2013. 03. 16.) Szent Péter bárkája hánykolódni fog és nagy zűrzavar lesz! Péter, maga a titok, Ő a ti válaszotok! (2013. 03. 05.) Eljön majd a nap, amikor két Trón lesz, de csak az egyik lesz Péter igaz utódjáé! Tartsatok ki az Igazság mellett!!! (2008. 12. 23) Akinek Péternek kellene lennie, Júdássá válik! Ő megnyitja majd a kapukat az ellenség előtt és szenvedést hoz a hívő férfiakra és nőkre!” (2008. 08. 29.)

Szőkefalva, ötödik titka: „Eljön az idő, amikor az Egyház mérlegre kerül! Eljön az idő, amikor a papok tévelyegni fognak! Megölelik azt az utat, amelyik vesztükbe vezet. Amikor úgy látszik, hogy minden összeomlik, akkor fog győzni az Egyház…”

A továbbiakban szintén röviden, tömören, de a lényeget kiemelve a Kék könyvünkből, a Máriás Papi Mozgalom – Máriás Mozgalom üzeneteiből idézek – megadva az oldalszámot – bizonyítékként, hogy a még mindig bizonytalanság közt vergődő testvéreinknek segítséget nyújthasson a Szűzanya.

„A „napban öltözött Asszony” (Jel 12, 1.) seregével nyíltan küzd a „vörös Sárkány” (Jel 12, 3.) vezetése alatt álló sereggel, akinek a tengerből előjövő fekete vadállat (Jel 13, 1) is szolgálatába állt! A fekete Vadállat a szabadkőművesség, amely beszivárgott az Egyházba, megtámadja, megsebzi és megkísérli alattomos taktikával lerombolni azt!” (435 ó). „Mily nagy a szabadkőművesség és a kommunizmus munkája! Titokban igyekszik lerombolni Egyházamat, amely országaitokban mindig tündökölt és virágzott! Küzdjetek az imádsággal és a vezekléssel, legyen a rózsafüzér győzelmetek fegyvere!” (492 ó). „Ez a nagy harc ideje köztem és a vörös Sárkány, meg a fekete vadállat rendelkezésére álló hatalmas sereg között. A marxista ateizmus és a szabadkőművesség vezetik ezt az egyesült sereget, hogy az egész emberiséget istentagadásra és Isten elleni lázadásra vigyék!” (536 ó).

Úgy éltek, hogy nem veszitek tudomásul, milyen sors vár reátok! Napjaitokat felelőtlenül, közömbösségben, teljes hitetlenségben töltitek! Hogyan lehetséges ez, amikor Én oly sokféleképpen és rendkívüli jelekkel figyelmeztettelek a titeket fenyegető veszélyre, és megjövendöltem a most bekövetkezendő véres megpróbáltatást! Mivel az emberiség nem fogadta el ismételt felhívásomat a megtérésre, a bűnbánatra, az Istenhez való visszatérésre, a legnagyobb csapás készül rátörni, olyan, amelyet az emberiség történelme még nem ismer!!! Sokkal nagyobb büntetés lesz, mit a vízözön! Nem hisz már sok püspök, pap, szerzetes és hívő, elveszítették az igaz hitet Jézusban és Evangéliumában, emiatt kell üldözés és vér által megtisztulnia az Egyháznak!

Ezek azok az idők, amelyet megjövendöltem! Bíborosok-bíborosok ellen, püspökök-püspökök ellen, papok-papok ellen támadnak, és Krisztus nyáját ragadozó farkasok tépik szét, akik védtelen és szelíd báránynak öltözve lopakodtak be az Egyházba! Rajtuk keresztül sikerült a Sátánnak oda behatolnia, és az Egyház csúcsán működnie!” (vagyis a Vatikánban!). (573, 574 ó). Elérkezett a nagy hitehagyás ideje! Elérkezett az általános zűrzavar és a lelkek legnagyobb zavarodottságának ideje! A katolikus Egyházon belül is tévedéseket tanítanak és terjesztenek, míg nagy könnyedséggel tagadják meg a hit alapigazságait! A nagy hitehagyás áldozata lett sok Püspök, Pap, Szerzetes és hívő is! Ebben az időben a katolikus Egyházban kitart egy kis maradék, amely mindig hűséges marad Krisztushoz, az Evangéliumhoz és annak teljes igazságához!” (és az utolsó pápához, XVI. Benedekhez, Őszentsége a Fatimai titok pápája!) (680, 681. ó). A gonoszság sötét erői most már minden oldalról cselt vetnek (az Egyházunk) elébe, a szabadkőművesség sötét szálai – tagjaikon keresztül – elérték az Egyház legfelsőbb vezetését, sikerült megbénítaniuk cselekedeteit és kioltani apostoli buzgóságát. (sőt, végrehajtották a legprofibb államcsínyt a konklávéval szentesítve!). Higgyetek abban, amit nektek mondok és maradjatok békémben és fényemben!” (684, 685 ó).

„Készüljetek megtapasztalni azt a kimodhatatlan szenvedést, amikor a leghűségesebbek elhagynak benneteket, testvéreitek kinevetnek, feletteseitek a peremre szorítanak, barátaitok megtámadnak, mindazok üldöznek, akik megegyeztek a világgal és beléptek a szabadkőművesség titkos seregébe! Hangotoknak egyre erősebben kell hirdetnie az Evangélium szavát és a katolikus hit minden Igazságát! Ne engedjétek, hogy félelem vegyen rajtatok erőt! Most már elérkezett feláldoztatásotok ideje! Üldözni fognak benneteket! Az Egyházat rövidesen egy újabb, eddig még nem ismert rettenetes üldözés fogja megrázni! (698, 699 ó).

„Már megalakítottam seregemet azokkal a gyermekeimmel, akik elfogadták hívásomat és hallgattak szavamra! A szabadkőműves páholyok feladata az, hogy nagy csalárdsággal mindenhol rászedjék az embereket, vessék meg Isten szent törvényét, helyezkedjenek szembe a tízparancsolattal. A fekete vadállat, vagyis a szabadkőművesség félelmetes és álnok támadása ellen biztos menedéketek és Istenhez vezető utatok az Én Szeplőtelen Szívem!” (722, 726, 727 ó).

„Mint Édesanyátok, figyelmeztetni kívántalak benneteket arra a nagy veszélyre, amely ma az Egyházat a sok ördögi támadás részéről fenyegeti, és annak (t.i. az Egyháznak!) elpusztítására törekszik! Ennek végrehajtására emelkedik ki a szárazföldből egy vadállat, amely a bárányéhoz hasonló két szarvat visel és a tengerből jövő fekete vadállat segítségére siet! A párduchoz hasonló fekete vadállat a szabadkőművességet jelképezi, (Jel 13, 1.), a bárányhoz hasonló kétszarvú vadállat pedig az Egyház belsejébe beszivárgott szabadkőművességet jelzi, vagyis az egyházi szabadkőművességet, amely főként a FŐPAPSÁG TAGJAI KÖZÖTT TERJEDT EL!” (Jel 13, 11.) (728 ó). (végre fogadjuk el azt a valóságot, amely szemünk előtt bontakozott ki, igazolva a Szűzanya előbbi kijelentésének hitelességét, nem „kamu” az, hogy vannak egyházi szabadkőműves Bíborosok is, sőt 2013. 03. 13-án átvették a Vatikán irányítását, legfelsőbb szinten is. Akinek van szeme, lássa! Aki nem akar látni, mert szemet huny, vagy fél, személyes döntése, aki pedig vak, az nem tudja meglátni, de a tény, tény marad! Ferenc ellenpápa éppen azon a hangszeren játszik, és ugyanazt a nótát fújja mint a világ, beiktatásától kezdve, és a vele kapcsolatos további prófécia is be fog teljesülni szószerint, betűről-betűre !).

„Az egyházi szabadkőművesség célja Krisztusnak és Egyházának tönkretétele, új bálványt, vagyis Hamis Krisztust és Hamis Egyházat alkotva! Ezért törekszik az egyházi szabadkőművesség elhomályosítani (Jézus Krisztusnak, Szent Evangéliumának és az évezredes Egyházi Tanítóhivatalnak tanítását, Szent Hagyományát alattomosan megváltoztatni!), isteni szavát természetes és ésszel érthető magyarázatokkal, megkísérli, hogy érthetőbbé és elfogadhatóbbá tegye, megfosztva minden természetfeletti tartalmától! Így terjednek a tévedések a katolikus Egyház minden területén! (most már feltartóztathatatlan „szökőárként”, még a legkisebb sejtjében, a családban is!). (729 ó). Az egyházi szabadkőművesség célja igazolni a bűnt, hogy azt ne úgy mutassák be, mint valami rosszat, (amely mögött sugalmazó kísértőként az ördög lapul meg), hanem mint értéket és jót!” (Ferenc ellenpápa szerint a „melegek”, a házasságtörők, a mohamedánok, „mindenki” hitétől függetlenül értéket tudnak behozni az Egyházba, ha befogadják! Hadd lássuk, most szélesre tárja a Hamis Egyház kapuit, ajtaját, sőt ablakait is, mi lesz az eredménye? Előkészület, az Antikrisztus fogadására!).

„Az egyházi szabadkőművesség pártfogolja az olyan exegézist (bibliai szövegmagyarázatot), amely különböző irodalmi műfajok segítségével az Evangéliumot teljesen szétszabdalva, annak racionális (észerő) és természetes magyarázatát adja”. (ebbe a sátáni csapdába estek bele a „nagy reformátorok”, utóbb egyes katolikus papok, püspökök, híres teológusok, laikusok is).

„Miután a bárányhoz hasonló kétszarvú vadállat tönkretette a történelmi Krisztust, (elsősorban az emberek szívében, lelkében, beleértve sok un. gyakorló keresztényt is, és ennek következtében az Oltáriszentség iránti tisztelet, hódolat, imádat már nagyon silánnyá vált, vajon nem a II. Vatikáni Zsinat gyümölcseként?), arra törekszik, hogy a misztikus (titokzatos) Krisztust, az Egyházat is lerombolja! A Krisztus által alapított Egyház az egyedüli, amely Szent, Katolikus, Apostoli, Egy és Péterre épült!” (730 ó).

„Jézushoz hasonlóan az általa alapított Egyház is mint az Ő Titokzatos Teste, szintén Igazság, Élet és Út! Az Egyház Igazság, mert egyedül őreá bízta Jézus, hogy őrizze épségben az egész hitletéteményt. Az egyházi szabadkőművesség ezt a tényt a hamis egyházi egységgel akarja megrendíteni, amely valamennyi keresztény egyház elfogadásához vezet, azt állítva, hogy mindegyik birtokolja az Igazság egy részét. Ápolja egy általános keresztény egyház megalapításának tervét, ami valamennyi keresztény felekezet, köztük a katolikus Egyház egybeolvadásából alakulna. Az Egyház élet, mert kegyelmet ajándékoz. Csak nála vannak a kegyelem hathatós eszközei, a hét szentség!” (731 ó).

„Harcoljatok velem, kicsi fiaim, a Sárkány ellen, amely az egész emberiséget Isten ellen lázítja! Harcoljatok velem, kicsi fiaim, a fekete vadállat, a szabadkőművesség ellen, amely a lelkeket vesztükbe akarja vinni! Harcoljatok velem, kicsi fiaim, a bárányhoz hasonló vadállat, az egyházi élet belsejébe beszivárgott (egyháziakból álló) szabadkőművesség ellen, amely Krisztust és Egyházát akarja tönkretenni. Hogy ezt a célt elérje, új bálványt akar állítani, vagyis Hamis Krisztust és Hamis Egyházat!” (734 ó).

Pár évszámot leközlök – kiindulva a vadállat számából – amelyeket a Szűzanya feltárt, összefüggéseiben.

Kr. u. 666: „Ebben a történelmi időszakban az Antikrisztus az Iszlám jelenségén keresztül mutatkozik, amely egyenesen tagadja a Szentháromság titkát és Krisztus Urunk istenségét”.

Kr. u. 1332: „Ebben a történelmi időszakban az Antikrisztus gyökeres támadással jelentkezik az Isten Igéjébe vetett hit ellen. Filozófusok jelennek meg, akik a tudománynak kizárólagos értéket kezdenek tulajdonítani, és később az értelemnek is, ami lassanként odavezet, hogy az igazság egyetlen ismertetőjele csak az emberi értelem lesz. Megszületnek a nagy filozófiai tévedések, amelyek századokon át mind a mai napig fennállnak. A protestáns reformáció nem fogadja el a hagyományt az isteni kinyilatkoztatás forrásaként, csak a Szentírást ismeri el annak. De ezt is csak értelemmel magyarázza, és makacsul elveti a katolikus Egyház Tanítóhivatalának tanítását, bár Krisztus bízta arra a hitletétemény őrzését. A protestánsok szabadon olvassák és értelmezik a Szentírást saját, egyéni elgondolásuk szerint. Így teszik tönkre az Isten igéjébe vetett hitet.

Az Antikrisztus munkája ebben a történelmi korszakban az Egyház megosztása, számos új keresztény felekezet sorozatos alapítása volt, amelyeket fokozatosan az Isten igéjébe vetett igaz hit széleskörű elvetésére vezetett! (tehát a „nagy reformátorok” kinek a malmára hajtották a vizet? A mai „modernisták” nem tanultak elődeik tévedéseiből? A Nagyfigyelmeztetés rendkívüli kegyelmi ajándékával majd feltárja az abszolút Igazságot!).

Kr. u. 1998: Ebben a történelmi korszakban a szabadkőművesség az egyházi szabadkőművesség segítségével valóra akarja váltani feltett szándékát: bálványt akar alkotni és odaállítani Krisztus és az Egyház helyére! Hamis Krisztust és Hamis Egyházat! Így érkeztek el a megtisztulás, a nagy megpróbáltatás és a hitehagyás csúcsára. A hitehagyás akkor már általános lesz, mert majdnem mindenki követi a Hamis Krisztust és a Hamis Egyházat!”

Szűzanyánk az évszámmal kapcsolatosan nagyon komoly valóságot tár fel, nem véletlen, hogy a Kék könyvünk nyilvános, utolsó üzenete 1997. 12. 31-én befejeződött. Nagyon mélyen megrendítő valóságot tárt fel – ne feledjük, Ő odaátról nem azt a „felszínt” látja amit mi, látja a lényeget, vagyis az ember szívét, lelkének állapotát azt, hogy már 1998-ra bekövetkezik az általános „hitehagyás” és ennek úgymond „modern” megnyilvánulási formája: Hamis Krisztus és Hamis Egyház! De kérdezhetnénk, hol található és kik a tagjai? Köztünk élnek, minden „felekezetben”, beleértve a katolikus Egyháziakat is, mind egytől-egyig keresztényeknek vallják magukat, igényelik, hogy gyerekeik meg legyenek keresztelve, elsőáldozók, bérmálkozók legyenek, vallási szertartású esküvő, és persze a végső akkordot a temetést is „jogosan” elvárják, esetleg ünnepeken átlépik a templomuk küszöbét is. Nem az ilyen emberekből van a legtöbb, mindenütt? Tehát ne csodálkozunk, ha 15-tizen öt évre rá megérett az idő arra, hogy a Hamis Egyháznak a Feje a Hamis Próféta elfoglalja „székét” a Szent Márta házban, persze arra nincs „lelki ereje”, talán felülről nem is engedi az Úr Jézus, hogy Péter hiteles székét megbecstelenítse, azt majd megteszi cimborája, az Antikrisztus, hogy milyen formában, majd meglátjuk. Ezt még bővebben kifejtem következő írásaimban.

„Akkor tárul ki a kapu, hogy megjelenjék az ember, illetve maga az Antikrisztus! Kedves fiaim, ezért kívántam megvilágosítani a Jelenések könyvének azokat a lapjait, amelyek a ti időtökre vonatkoznak, hogy felkészüljetek velem a nagy harc legfájdalmasabb és legdöntőbb szakaszára, ami Égi Édesanyátok és a gonoszság felszabadult erői közt dúl. A ti dolgotok ezekben a nehéz esztendőkben az, hogy hűségesek maradjatok Krisztushoz és az Egyházhoz. (beleértve annak utolsó, hiteles vezetőjét, XVI. Benedek emeritusz pápánkat!) Viseljétek el az ellenségeskedést, a küzdelmet és az üldöztetést! Legyetek értékes tagjai a kisded nyájnak, amelynek feladata, hogy harcoljon és végül győzzön az Antikrisztus hatalmas ereje fölött!” (734-738).

„Ez az az idő, amikor olyan bálványt alkotnak, amely az igaz Isten és az igaz Egyház helyére tör. És ez a bálvány a Hamis Krisztus és a Hamis Egyház. Ez az az idő, amikor mindazokat, akik ezt a bálványt követik, megjelölik homlokukon és karjukon. Ez az az idő, amikor a Bárány hűséges követőit félreállítják, üldözik, bebörtönzik, megölik”! (erről szól a 3. Fatimai titok is, tehát amíg még nappal van munkálkodunk, mert nagyon közel az idő, amikor ez a lehetőség is elvétetik, hisz mindent tudnak ellenőrizni, kiszűrni). (741)

„Nagy a fájdalmam, pápámat látva, amint súlyos keresztje alatt összeroskad a püspökök, papok és hívek teljes közömbösségétől körülvéve. (pontosabban fogalmazva, vaksága miatt!). Ma is ugyanazt kérem tőletek, Szeplőtelen Szívemnek szentelt fiaimtól, amit ezen a helyen kértem a három kisgyerektől, Lúciától, Jácintától és Ferenctől, amikor előttük megjelentem. Akarjátok-e ti is magatokat áldozatként felajánlani az Úrnak Szeplőtelen Szívem oltárán minden szegény bűnös gyermekem megmentésére? Ha elfogadjátok felhívásomat, meg kell tennetek azt, amit most kérek!

Egyre többet imádkozzatok, főleg a rózsafüzért imádkozzátok! Tartsatok gyakran szentségimádási és engesztelő órát az Oltáriszentség előtt! (amíg még van rá lehetőség, mert jön az Antikrisztus és megszünteti a mindennapi áldozatot, hogy felállíthassa a „vészt hozó undokságát”). Fogadjatok el szeretettel minden szenvedést, amit az Úr küld! (ezen a téren sokan arra szorulnak, hogy megváltoztassák benső hozzáállásukat a szenvedéssel kapcsolatos téves nézeteikhez, éspedig, a szenvedés nem Isten büntetése, ellenkezőleg, kiváltság, részvétel Megváltónk számunkra felkínált megtiszteltetésében, lehetőség, hogy szenvedéseinket felajánlhassuk testvéreink lelki javára, megtérésük érdekében). Terjesszétek félelem nélkül az üzeneteket, amelyeket Én mint a végső idők égi Próféta Asszonya adok! (ezen a téren mi, a Máriás Papi Mozgalom és a Máriás Mozgalom tagjai, sajnos nagyon sokat mulasztottunk, és már nem sok időnk maradt a korrigálásra, nehezíti az a tény is, hogy emberileg összeegyeztethetetlennek tűnik elfogadni a „két párhuzamos Egyház” valóságát, habár egyre nyilvánvalóbban bontakozik ki szemünk előtt ennek a titoknak megvalósulása, beteljesedése.)

Ha tudnátok milyen büntetés érhet benneteket, hogyha továbbra is elzárjátok szívetek ajtaját égi Édesanyátok aggódó szava elől! Ezért bízta Fiam, Jézus isteni Szíve Szeplőtelen Szívemre az utolsó nagy kísérletet, hogy mindnyájatokat üdvösségre vezesselek.” (746) (az én, a te, a mi válaszunktól függ ennek az utolsó nagy kísérletnek a sikere vagy kudarca, a következményei, sok lélek üdvössége vagy kárhozata is rajtunk lesz számon kérve, halálunk pillanatában, vagy a Nagyfigyelmeztetéskor, amelyet én most egy éven belül várok, kiindulva az akkori „hivatalos„ főpap- Kajafás – megnyilatkozásából, és Ferenc ellenpápa „Irgalmasság” éve meghirdetésének összefüggését. Ne feledjük Szűzanyánk minket is bátorít arra, hogy segítségével próbáljuk értelmezni „az időnk jeleit”).

Mária nevében történik majd Művem befejezéseként a szabadkőművesség, valamennyi ördögi erő, a materializmus, a gyakorlati istentagadás veresége is, hogy az egész emberiség találkozhassék az Úrral, így megtisztuljon, és tökéletesen megújuljon Szeplőtelen Szívemnek a világban aratott diadala által! (839)

Emeljétek fel szemeteket, mert közel van szabadulástok. Az égből jön el számotokra a fény és a szentség új korszaka. Az égből jön a Sátánnak és az egész gonosz seregének végleges legyőzése. Az égből jön el hozzátok Krisztus dicsőségének fényes ragyogása, isteni hatalmának fehér lován lovagolva. Emeljétek tehát szemeteket az égre ti szeretett és nekem szentelt fiaim. Mert a fényes felhőkön jön el hozzátok az Én Fiam, Jézus Krisztus, dicsőségének fényében, hogy megalapítsa köztetek szeretetének birodalmát, a szentség, az igazságosság és a béke birodalmát!” (889)

Tehát nincs okunk, hogy aggodalmaskodjunk, annak ellenére, hogy az emberi történelem – beleértve az Egyházat is – egén szörnyű viharfelhők tornyosulnak. Minden amit megjövendöltek, beteljesedik, annak érdekében, hogy a „gonoszság misztériuma” is feltáruljon. Bővebben lehet tájékozódni ezzel kapcsolatosan az Igazság Könyvéből, szívből ajánlom, aki teheti szerezze be, amíg még van lehetőség a nyomtatására, terjesztésére, mert hamarosan lehetetlen lesz beszerezni. Bővebben a +36 1 599 9496 vagy e-mail: level@masodikeljovetel.hu. Sajnos, egy ideje már oda jutott az egyházi „hivatalos” megnyilatkozás, állásfoglalás, hogy az igazat, hamisnak, a hamisat igaznak tünteti fel, de ez szintén a végső idők egyik jele. Nem kell megijedni attól, hogy nagyon nehéz napok fognak következni, üldöztetés, börtön, kivégzés, hisz teherbíró képességünkön felüli kísértést nem enged meg az mi Urunk. Tekintsük nagy, rendkívüli kiváltságnak a tényt, hogy a második, azaz Urunk, Jézus Krisztus dicsőséges eljövetelének nemzedéke vagyunk, lehetünk, és ezt azzal tudjuk legjobban kifejezni, ha minden tőlünk telhetőt megteszünk, azért, hogy nagyon jól felkészüljünk az eseményekre elsősorban lelkileg és másokat is segítsünk akik elfogadják, akkor a jutalmunk bőséges lesz. Mert Urunk megérkezésekor is munkában talál. Ferenc ellenpápa majdnem hároméves tevékenysége azt igazolja, hogy Ő valóban nagyon jól, sőt kitűnően fel van készülve saját személyes küldetésének tökéletes teljesítésére, igaz, ebben nagy segítségére vannak szabadkőműves kebelbarátai, akik ellenőrzik a fősodrású médiát, valóságos profikként azt és úgy tálalják, ahogy éppen pillanatnyi érdekeiknek, céljaiknak leginkább megfelel. Beleértve a katolikus médiát is. Mi pedig mire is várunk? Feltehetjük Urunknak a kérdést: Meddig hagysz minket a bizonytalanságban? Megígérted, hogy Egyházadon a Pokol kapui nem vesznek erőt, de ugyanakkor azt is mondtad, amikor az emberfia visszajön, talál-e hitet a földön? Nagyon sok megválaszolatlan, kényes kérdéssel találkozhatunk, még egy ideig, de ha szőnyeg alá seperjük nem oldunk meg semmit. Ki-ki a saját belátása szerint azt az utat követi, amelyet jónak, helyesnek vél, a Nagyfigyelmeztetéskor megadatik a lehetőség, feltárul Istenünk Irgalmas szeretetének legnagyobb csodája. Lényeges, hogy ezt az Adventi időt most már a dicsőséges eljövetel várásában töltsük, annak tudatában, hogy még jó pár évbe telik, amíg beteljesedik! Marana Tha!

Legkisebb testvéretek Z Imre Áve Mária!


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”