‘Napi’ kategória archívuma

Erőtlenség…

 

URam! Tégy bölccsé, hogy életemet Hozzád hajlítva, időben töltekezhessem szeretetedből! Ámen

Adj erőt szolgádnak!
Zsolt 86,16b

A természet örök rendje, hogy semmi nem állandó, minden változik… Mindennek rendelt ideje van, ezért van a dolgoknak eleje, közepe és vége, s ezért véges az erőnk is. Soha ennyiféle “energia-ital” nem volt a piacon, melyeknek segítségével felvehetjük a harcot a fáradtság ellen, kár hogy milliók nem látják, a megoldás soha nem a serkentő/ajzó szerekben van! Mivel az ember-csinálta “csodák” mindig valamilyen csaláson alapulnak, éppen ezért csak idő kérdése, mikor derül ki az igazság, s “nyújtja be a számlát” a nagybetűs ÉLET…

Törvényszerű, hogy egyszer mindenki elfárad. A kiválasztott kevesek elenyésző kisebbsége csak végén, a többség már közben is – s most ne a test biológiai felépítéséből adódó elerőtlenedésére gondoljunk! Átélni a gyengeségből fakadó lelassulást, nem éppen felemelő érzés, ilyenkor különösen is nehéz elviselni a motiválatlanságot… Nos, Isten ezért teremtette az embert közösségbe, hogy egymás terhét hordozzuk! Kicsi a valószínűsége, olykor mégis előfordul, hogy nem csak az egyik, de a másik is ugyanabban a szakaszban fárad el, s ilyenkor adódnak a komoly problémák, s sodródik a kapcsolat a krízis felé… A keresztények életében is vannak ilyen veszélyhelyzetek, de a JóIsten gondviselő kegyelme, hogy mindig akad legalább egy valaki, aki emlékezteti a többieket: a megoldás Istennél van, Aki nem hagy el.

Amikor lemerülünk, akkor nincs más lehetőség: hálózatra kell kapcsolódnunk. Hiába az okostelefon, ha üres az akkumulátora, semmit nem ér az “okossága”! S ahogyan figyelmeztető jelzéseket ad a telefon, ugyanúgy testünk is küldi a szignálokat: állj meg, ne szaladj, töltekezz! Aki “kapcsol”, az kapcsolódik, aki pedig elfelejti, hogy “ő is csak emberből van”, s megállás helyett inkább “rákapcsol” – annak törvényszerűen csúfos bukás lesz a vége. Az erő – az Élet már csak ilyen -, általában akkor fogy el, amikor leginkább szükség lenne rá…

A bölcsesség kezdete, az ÚRnak félelme, azaz: ha valaki Istenbe kapaszkodik, életének dolgait az Ő távlataiba illeszti bele, az nem csalódik. Aki azonban csak magában vagy emberekben reménykedik, az számos kijózanító pofont kap a Sorstól, mert hiába az emberi akarat, “ember tervez, Isten végez” – a jövőt előre pontosan senki nem látja, csak az Isten. A bölcs ember azért bölcs, mert nem veszíti el józanságát, s tudja, hogy nem csak időt kell hagyni mindenre, de az idő ura nem az ember, hanem a Teremtő Isten! Aki ezt nem akarja elfogadni, annak keserűen meg kell tapasztalnia, hogy az idő nagyon hamar átveszi az uralmat élete felett, s annál nincs rosszabb, ha valakinek az idő az istene, azaz életében mindent az idő irányít…

 

 

 

Keresztény élet…

 

A mai nap imádsága:
URam! Úgy szeretném, ha megváltozna ez a világ körülöttem, s közben elfelejtem azt, hogy magam is milyen nehezen változom… Istenem, add, hogy jobban értselek Téged, a világot és önmagamat, hogy valóban olyan tudjak lenni, s úgy tudjak élni, ahogyan magam is álmodom azt! Költözz hát a szívembe, s kezd el a csodát bennem, itt és most, még ma! ÁmenNem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és viszont nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem.
Lk 6,43

Die Katze lässt dass Mause nicht!/A macska nem “hagyja” az egeret… vagy ahogyan a magyar szólás mondja: “Kutyából nem lesz szalonna!”

Vannak dolgok e világban, amik soha nem változnak, mert ehhez lényegük megváltozásához lenne szükség. Ezekre mondjuk: evidens, vagyis magától értetődő, nyilvánvaló, vagyis magyarázatra nem szorul. A fehér fehér marad, s a fekete is megmarad feketéségében. Magyarul: ami rossz, az rossz marad örökké, csak a politikus (étrsd:ravasz) ember magyarázgatja, hogy a fekete nem is annyira fekete… A hiányt azonban soha nem lehet bőségként prezentálni, s amikor azzal vigasztaljuk magunkat – olykor másokat is -, hogy “minden rosszban van valami jó is” – akkor bizony nagyon emberi módon, anyagelvűen gondolkodunk.

Amikor Jézus URunk a “jó fa, rossz fa” képét használja, akkor arra akarja rávilágítani hallgatóit, hogy ahogyan a fát gyümölcseiről egyértelműen fel lehet ismerni, ugyancsak gyümölcsei alapján lehet értékelni az embert is. Minden a lélek mélyéről fakad, a keresztény ember magatartása is belső világából, azaz jó és rossz hajlamaiból táplálkozik. A beszéd csupán felszíni tény, jóllehet mások kommunikációjának helyes (meg)értése/dekódolása napvilágra hozza azt, ami az ember bensejében van. Ha valaki csak látszat-keresztény, s bár elég jól “eltudja adni magat” valódiként – mert hamisan tünteti fel a dolgokat, sőt időnként sikerül azt a benyomást is keltenie, hogy jó gyümölcsöket terem – a növény azonban soha nem tud rácáfolni önmagára, a tüskebokor soha nem tud jó/ehető gyümölcsöt (fügét) teremni, azaz: a növény természete és így az emberé sem változik meg váratlanul…

Mindazonáltal az ember nem növény; mindig valódi lehetősége van arra, hogy módosítsa hajlamait, vagy hogy gyökeresen irányt változtasson, de ez csak Istennel együtt lehetséges, hiszen, ami embernek lehetetlen, Istennek nem… Ez az megtérés evangéliuma.

 

 

Konfliktusaink…

 


A mai nap imádsága:
Istenem! Te látod, hogy nem szeretem a konfliktusokat, de néha mégis benne találom magamat… Úgy szeretnék győztesen levonulni az érdekütközések csatateréről, s néha mégis vesztesnek érzem magam. Uram, adj nekem bölcs és szerető szívet, hogy megértsem embertársaimat! Erősítsd lelkemet, hogy kitartóan hordozni tudjak imádságaimban másokat, azokat is, akik nem szeretnek engem, s kegyelmed által akaratod megvalósításának engedelmes eszköze lehessek ott, ahová állítottál! Ámen

“Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna! Keresztséggel kell azonban még megkereszteltetnem, és mennyire szorongok, míg ez végbe nem megy! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? Nem – mondom nektek -, hanem inkább meghasonlást. Mert mostantól fogva öten lesznek egy családban, akik meghasonlottak, három kettővel, és kettő hárommal. Meghasonlik az apa a fiával, és a fiú az apjával, az anya a leányával, és a leány az anyjával, az anyós a menyével, és a meny az anyósával.”
Lk 12,49-53

Gyakran idézett igék ezek – olyanok szájából, akik a saját igazukat keresik az Isten igazsága helyett… Nemcsak tinédzserek morrantják oda hormonos felindultságukban szüleiknek: “Ti ezt úgy sem értitek!” – az önérdekét nyersen érvényesíteni akaró ember gyakori sajátja az efféle “magabiztosság”. Tény, hogy generációk között olykor világok csattannak össze, mert akár egy generáció alatt is akkorát változhat a világ, hogy az emberlelkeket egymástól messze tovasodorja – bizony tény ez is: nem mindig a jó irányába.

A lelkiismeretet gyakran hasonlítják perzselő parázshoz, mely bármikor pusztító tűzzé változhat át. Jézus jelenléte is hasonlítható a tűzhöz, mely életeket perzselhet meg (kívülről), de életeket fordíthat meg, ha bent a szívben lángol. Krisztus követése nemcsak egész személyiségünket átformáló életreszóló vállalkozás, de egyben folyamatos ütközés is az önérdek-központú világgal. Az ütközés fájdalmait lehet méltósággal vagy többé-kevésbbé önsajnálattal is elhordozni – a választás mindig rajtunk áll! Valljuk be őszintén, olykor jólesik egy kis egészséges önsajnálat, de erre az érzésre keresztény életet alapozni nem lehet. A Krisztus-követés egészen másról szól!

Mindenekelőtt a békességről. A külsőről és belsőről egyaránt. Akinek nincs békessége, az idegesen kapkod össze-vissza, s az átlagosnál jóval többet, s jóval nagyobbakat hibázik – munkahelyen, családban, egész életvezetésében. Az ilyen emberek gyakran irigykedve nézik azokat, akiknek békességük van, s jellemüktől függően “be-beszólnak”, sőt, cinikus megjegyzéseket is tesznek Istenre, hitre – de ezeket a sokkal inkább érzelmi, mint értelmi megnyilvánulásokat a hit és a szeretet villámhárítójával érdemes leginkább “kivédeni”… Felvenni a kesztyűt egy-egy ilyen szópárbajra kihívó helyzetben nem érdemes, mert a hirtelen-érzelmekre józan ésszel hatni, nem mindig sikeres próbálkozás.

A nagyobb probléma mindig az, amikor a közvetlen környezetben, a családban alakulnak ki konfliktusok. Vannak helyzetek, amikor a konfrontációt egyszerűen nem lehet kikerülni, s fel kell vállalni azokat az értékeket, melyek krisztusazonosak. Így nem kérdés, ha erőszak dúl a családban, s a szeretet és megértés helyett az alkohol vagy egyéb más szenvedély uralkodik, akkor az “értékek nagy csillagháborúját” méltósággal meg kell vívni. Azaz: védeni kell a gyengét, az elesettet, s esélyt kell adni annak is akinek eszét a bűn megkötözte. Hogyan? Mindig a kegyelemből táplálkozó jézusi méltósággal, vagyis alázattal, az erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkével…

 

 

Következetesség…


A mai nap imádsága:
Uram! Add, hogy kövessem akaratodat, s tegyél engem engedelmes szolgáddá, hogy a szeretet következetességében megtaláljam a magam békéjét, s boldogságát is!
Ámen


Jézus mondja: “Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám, én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat.”
Jn 14,21

Sokan gondolják, hogy a törvényben nincs szeretet és hogy a szeretetben nincs törvény. Az igazság azonban az, hogy a törvény – az Isten törvényéről van szó! – az szeretetből fakad, s aki Istenhez hasonlóan, azaz önfeláldozóan akar szeretni, az a következetességet, a törvényt naponta gyakorolja.

A krisztuskövető élet nem azt jelenti, hogy amikor baj van, akkor Jézushoz menekülök… Sokan élnek így, afféle “langyos kereszténységben”. Amikor végérvényesen elakadnak életútjukon, akkor azonnal fölfelé menekülnek, de csak akkor… Előtte nem “kérik ki”, imádságban nem tusakodják meg, mi az Isten akarata, s amikor megtörténik a baj, akkor elhangzik a segélykérő fohász: “Istenem segíts meg! Gyorsan, most!”. S ha megtörténik a kegyelem, a körülmények szorításából megmenekülés boldogságos pillanata, még a hála szavai is elhangzanak, de változás nem történik az életükben.

Ha egy csecsemő megszületik, de nem fejlődik, akkor az a gyermek beteg. Ha valakit újjászül az Isten Szentlelke, de nem növekszik, nem gyarapodik, az az Isten országa számára fogyatékos… Nem arról van szó, hogy nem szereti őt az Isten, dehogynem! Éppen azért segíti meg, pedig – emberileg nézve – meg sem érdemelné! De Isten nem csak azt akarja, hogy újjászületett csecsemőként dícsérjük Őt, hanem felnövekedve, magunk is részt vállaljunk Isten országának építésében: elsősorban sok-sok imádsággal, s ki-ki kegyelmi ajándékának megfelelően a teherhordozásban is. Micsoda kiváltság, micsoda méltóság, hogy Isten kezei, lábai, fülei, s szemei lehetünk!

Ezt az istenes harmóniát: az Istenben, az Istenért, az Isten által élés naponkénti csodáját ajánlja Jézus mindazoknak, akik hisznek az AtyaIsten szeretetében. A hit nem varázsital, nem is “generálszósz”, amit megfelelően felhasználva megoldhatjuk ügyes-bajos, félresikeredett dolgainkat. A hit tudatállapot, a nem látható Isten létéről való meggyőződés, s remélése az Isten ígéreteinek folyamatos, személyes életünkben való beteljesüléséről.

 

Lelkünk szabadságáért.


A mai nap imádsága:
Uram, Istenem! Te látod egyedül, hogy mennyire vagyok foglya önzésemnek, hitetlenségemnek, szeretetlenségemnek… Fordítsd életemet Feléd, hogy kegyelmed napsugara megtisztítson, s Benned élhessek! Ámen


Ne maradjon lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test.
Legyen életkora százhúsz esztendő.
1 Móz 6,3

Amióta tudatára ébredtünk létünknek, azóta izgalomban tart minket: mi az bennünk, amit léleknek nevezünk? Test és lélek viszonyát minden korban átgondolja nemcsak filozófus, művész vagy pap, hanem mindenki, aki rácsodálkozik önmagára és a világra, és természetesen mindazok, akik a szerelem ősi titkának vonzásába kerülnek. Pál apostol a testet a Szentlélek templomaként említi. Sokatmondóan szép ez a hasonlat, hiszen testünk lehet katedrális vagy szerény házikó, de a lényeg ugyanaz: otthont kell adjon a lelkünknek.

A kérdést manapság így is lehetne megfogalmazni: miért nem érzem magam otthon magamban, miért nem érzem jól magamat magamban? Kilencvenes évekre világdivattá duzzadt testkultusz sem hozott megoldást. Hiába sikerült “kigyúrttá” tenni a testet, a lélek mégsem lett boldogabb, elégedettebb. Ép testben épp hogy élt a lélek… Az élet teljességéhez nem elégséges a a perfekt “imidzs”, az imázs csillogása akkor igazán elbűvölő, ha a felszín alatt tartalom is húzódik.

Ebben a mai világban két dolog “működik” perfekcióval: az egyik a bűn, a másik a média. Tulajdonképpen a két szót gyakran használhatjuk egymás szinonímájaként is… A bűnt ugyanis, ha megcselekedtük, akkor azt már nem lehet meg nem történtté tenni. Vétkeink, mulasztásaink következményeit teherként hordozzuk, még a bűnbocsánatból élés is csak lehetőséget ad a jóvátételre, de bizony vannak elrontott élethelyzetek, melyeket már sohasem tudunk jóvátenni, mert az idő kerekét nem áll módunkban visszaforgatni. A médiába vetett (tév)hit is sokak életét megrontja. Sajnos a harmadik évezred elejére a média túlnyomórészt istentelenné vált – szó szerint, s átvitt értelmben is – azaz nem az embert szolgálja. A tíz leprás történetében, amikor csak egy meggyógyult – ráadásul samáriai – ment vissza Jézushoz megköszönni “rehabilitációját”, ugyanúgy csak tíz százaléka a médiának sejti, hogy mi lenne a feladata… (Köz-szolgálat!)… A többi önmagában tündököl, tetszeleg, s hinti a valótlanság porát az emberek szemébe, hogy még tökéletesebb legyen az illúzió: Isten nincs, s az élet oly rövid…

Az ember élete tényleg nem hosszú, de számtalan keserűséget, nyomort lehet okozni 120 esztendő alatt. Gondoljunk csak vissza az elmúlt 120 év történelmére! Micsoda szenvedések, esztelen pusztulása több mint százmillió embernek… A fájdalmak évtizedek múlva is fájdalmak maradnak, nem számít, hogy az életünk végén járunk. Megsemmisítő táborok, gulágok és különféle rezsimek “ördögi” szervezetei darálták, s sajnos darálják ma is emberek millióit, testileg és lelkileg is… A szenvedés valóságából kiutat csak a Megváltás mutathat…

Halandóságunk ugyanakkor jel is lehet a lélek a halhatatlanságára. Mennyi jót, s felemelőt lehet tenni 60-80-100-120 év alatt… Talán egyszer rádöbben az ember, hogy egymás segítésére teremtettek, s nem egymás nyomorgatására, elpusztítására… Ha nem jutunk el erre a felismerésre, akkor nemcsak elpusztulunk, de magunkkal rántjuk az egész teremtettséget is…

 

Szavaink…


A mai nap imádsága:
Uram! Tégy lakatot a számra, amikor fölöslegesen beszélek, s adj bölcsességet és bátorságot, amikor szólnom kell. Add, hogy érezzelek szavaim mögött, s add, hogy megérezzenek Téged mások – szavaim által is! Ámen


Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiábavaló.
Jak 1,26

Ha valaki el tudná venni tőlünk a nyelv bűnét, a legnagyobb jót tenné az emberiséggel… Nemcsak politikusaink “nagy szavai” hazudnak, sokszor a hétköznapok kommunikációjában is felfedezzük a válótlant, a mellébeszélést, a bosszantó hazugságokat. A nyelv bűne talán a legnagyobb! Szólunk akkor, amikor hallgatni kellene, mert vannak helyzetek, mikor szavak nélkül is értjük egymást, s hallgatunk akkor, amikor nyilvánvalóan meg kellene szólalnunk, de nincs merszünk hozzá. Talán még megnyugtató magyarázatot is találunk/gyártunk ehhez: “mi közöm hozzá… nem az én dolgom… csak bajt hozok magamra… stb.)

Megfékezni szánkban ezt a ficánkoló kis húsdarabot – a legnagyobb “tudomány”. Aki képes megfékezni nyelvét, az egész életét is uralja. Jakab apostol nyilván azért szól a nyelv bűnéről – mert ez komoly probléma volt a korai keresztény egyházban is. Magyarázatokat mindenki “gyárt” – nagy emberek éppenúgy, mint a kisemberek… Olykor irgalomból elfogadjuk mások magyarázat – jóllehet tudjuk, hogy nem igaz -, no, de ki az, aki soha nem kezdet még így mondatot: “Tudod, az az igazság…” Nem az az igazán kínos, ha ez megtörtént, hanem az, ha másképpen soha nem tud megnyilvánulni. Ha valaki mindig csak védekezik, ha valakinek mindig igaza van, ha valaki képtelen meghallgatni a másikat, és egyoldalú, szünetnélküli, hangos(kodó) kommunikációjával folyamatosan kontroll alatt tartja beszélgetőpartnerét.

Szavaink, hanghordozásunk életünk “stílusát” is jelzik. Kapkodó-ideges, hangos-provokáló vagy nyugalmat, biztonságot sugárzó csöndes-meleg – nem mindegy, melyiket halljuk, amikor elindulunk reggel otthonról, s este hazatérünk! Hányszor veszekednek szülők – gyakran értelmetlen dolgokon – a gyerek előtt, s védelmet áhító emberpalánták nem tudnak mást tenni, csak befogják a fülüket… Védekező mechanizmus ez a szavak ártása ellen! A gyermek még tudja, amit a szülők már elfelejtettek, hogy az indulatos szó, a kiabálás nem megoldás… legfeljebb jelzése a kommunikációs tehetetlenségnek vagy a lélek fájdalmának.

Az “igazi” kegyesség nemcsak az tehát, amikor mi uraljuk a szót, hanem mindenekelőtt a szó ural minket, de nem az emberi, hanem az Isten Szava…

a

Hogyan tudunk győzedelmeskedni nehéz időkben?


„…Ne nyugtalankodjék a ti szívetek…” (János 14:27)

Jézus azt mondta: „…az én békességemet adom néktek… Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (János 14:27 Károli). Húzd alá ezt a szót: „Ne”! Nem tudod befolyásolni azt, ami körülötted zajlik, de Jézus azt mondja, hogy azt, ami benned történik, irányítani tudod. Hogyan? Úgy, hogy a következő két dolgot teszed:

1) Isten Igéjével töltöd meg a gondolataidat. Jézus azt mondta: „Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot” (János 16:33). Gondold át újra, hogy mi a fontos számodra, és szánj időt Isten Igéjének olvasására minden nap! Használd, alkalmazd minden körülményre, és támaszkodj rá a nehéz időkben. Csodálkozni fogsz az eredményen!

2) Imádkozol a helyzetért, aztán hagyod bizalommal Isten kezében. Íme egy imádság, ami segíthet: „Uram, úgy tűnik, minden kezd darabokra hullani körülöttem. Mindenki akar egy darabot belőlem. Messze túl sok a tennivaló, és sosincs elég időm, hogy megtegyem. A fejem tele van mindenféle szeméttel, és a szívem majd megszakad. Uram, hol vagy? Úgy érzem magam, mint a tanítványok a viharban, és a hullámok túl nagyok nekem. Kiáltásom ugyanaz, mint az övéké: »Valaki ébressze már fel Jézust – mindjárt megfulladok!« Békesség Fejedelme, szükségem van rád. Atyám, te, aki soha nem szunnyadsz, és nem alszol, vegyél gondjaidba! Hadd találjak benned nyugalmat, egy nyugodt helyet, ahol fejemet a mellkasodra hajthatom, hallhatom szerető szívdobbanásaidat, és biztonságban érezhetem magam, tudva, hogy a dolgokat javamra intézed. Így imádkozom hittel Jézus nevében. Ámen.”

 

Ml A VALÓDI MOTIVÁCIÓD?


„…mindentudó Isten az Úr, és a tetteket Ő méri le.” (1Sámuei 2:3)

A történet szerint egyszer egy idős hölgy ajtót nyitott a kopogtatásra, és az ajtóban egy szomorú arckifejezésű férfit talált. „Elnézését kérem a zavarásért” – mondta a férfi – „de egy közeiben lakó szerencsétlen sorsú családnak gyűjtök pénzt. A férfit elbocsá­tották az állásából, a gyerekek éhesek, hamarosan kikapcsolják náluk az áramot, elzár­ják a gázt és a vizet, és ami még rosszabb, ki fogják őket lakoltatni, ha ma délutánig nem fizetik ki a lakbért.” A^ hölgy valódi aggodalomról tanúskodva így szólt: „Szívesen segítek, de kicsoda ön?” „Én vagyok a háziúr” – válaszolta a férfi. Ennek az embernek nyilvánvalóan jobban számított a saját érdeke, mint bárki másé. Amit tett, nem volt törvényellenes, mégis rossz volt. Szolgálatot tettetve önérdeket szolgált. Ébresztő! Mi a te valódi motivációd?

A farizeusok imádkoztak, böjtöltek, adományokat adtak a szegényeknek, de mindezt csak azért tették, hogy jó benyomást tegyenek másokra. Ezért mondta Jézus a Hegyi Beszédben: „Vigyázzatok: a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól… Amikor imádkoz­tok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek…” (Máté 6:1-6). Jézus ezt is mondta: „úgy ragyogjanak jó cselekedeteitek, hogy mindenki lássa, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Máté 5:16 NLT). Nem neked kell jó színben feltűnnöd, hanem Istennek! Vizsgáld meg, mi motiválja a szívedet; lehet, hogy rossz indíttatásból teszel jó dolgot? „…mindentudó Isten az Úr, és a tetteket Ő méri le.”

 

SZÁMÍTS JÓ DOLGOKRA ISTENTŐL!


„Mindenki várakozva néz rád…” (Zsoltárok 145:15)
Amikor Isten bemutatkozott Ábrahának, ezt a nevet mondta: „El Shaddai”, ami azt jelenti „aki mindenről gondoskodik”. Ma neked mondja Isten: „Én vagyok minden, amire szükséged van!” Nos, azt tudod, hogy Isten képes mindenre, de lehet, hogy néha azon tűnődsz, vajon meg is akarja-e tenni? Nem elég csupán annyit tudni, hogy Isten képes rá; ahhoz, hogy hited biztos alapokon nyugodjon, hinned kell azt is, hogy meg is akarja tenni.
Egyszer egy leprás jött Jézushoz, és ezt mondta: „Ha akarod, meg tudsz tisztítani” (Márk 1:40). Jézus feltárta, mi van a szívében, és ezt mondta: „Akarom, tisztulj meg!” (Márk 1:41). Ne engedd, hogy a Sátán kétséget ültessen el benned arról, hogy Isten gondot fog viselni rólad vagy sem. A Biblia azt mondja: „Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket…” (Filippi 4:19). Figyeld meg, a Biblia nem azt mondja, hogy „Isten hatalom”, hanem azt, hogy „Isten szeretet”. Vagyis arra összpontosít, hogy akarja használni hatalmát, nem csupán arra, hogy van hatalma. Mivel Istennek szerető szíve van, használni fogja hatalmát szükségeid betöltésére.
Igazából Isten örömét leli abban, hogy betöltse szükségeinket. „Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Jó az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez… Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt. Kinyitod kezedet, és kieégítesz minden élőlényt kegyelmesen” (Zsoltárok 145:8-9, 15-16). Lehet, hogy Isten nem olyan módon válaszol imáidra, ahogyan elképzeled, vagy nem akkor, amikor szerinted kellene, de ha bízol benne, Ő válaszolni fog úgy, ahogyan a legjobb neked.

 

Válasz Michael kérdésére


„Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél.” (Filippi 1:23)

Azok a dolgok, amiket korábban soha nem éltünk át, megrémiszthetnek minket. Egy kisfiú egyszer levelet írt Istennek, a mennybe címezte, és postára adta. Az ilyen levelek általában a kézbesíthetetlen levelek irodájában végzik, de ezt valaki felbontotta. Így szólt: „Kedves Isten, milyen meghalni? Én ugyan nem akarok, csak tudni szeretném. Barátod: Michael.” Ez egy olyan kérdés, amin már mindannyian eltűnődtünk.

Harold Sala azt írja: „Ha a világnak egy olyan részére készülök utazni, ahol még soha nem jártam, akkor utánaolvasok és tanulmányozom, hogy megtudjam, milyen. Útikönyveket böngészek, felmegyek az internetre, beszélek valakivel, aki személyes tapasztalatból tudja elmondani, hogy milyen. Nincs a világon másik könyv, amely elmondhatná nekem, amit a Biblia mond a mennyről. Az egyetlen személy, aki volt ott, és elmondhatja nekem, hogy milyen, Jézus.” Tudva azt, hogy a hívők számára a halál csak átmenet Isten jelenlétébe, Pál ezt írja: „ha földi sátorunk [testünk] összeomlik, van Istentől készített hajlékunk… örökkévaló mennyei házunk” (2Korinthus 5:1).

C. S. Lewis A végső ütközet című könyvének végén, amikor a szereplők meghalnak egy vonatszerencsétlenségben, így fejezi be a történetét: „De mindaz, ami ezután következett, oly nagyszerű és gyönyörűséges volt, hogy nem is vagyok képes megírni. A mi számunkra ez a vége a történeteknek… De az ő számukra csupán kezdete az igazi történetnek.” A mennyről beszélve Pál ezt mondja: „Szorongat ez a kettő: vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél”. Ez az igazi válasz Michael kérdésére!

 

a

De, Uram,
hogyan is merhetnék én
Teveled követségben járni?
Hogyan is képzelhetném,
hogy hiteles lenne a hitvallás azon a szájon,
mely ezerszer tagadott meg Téged?
Ez vagyok én, Uram!
Íme én, az ember.
De Te más vagy!
Akinek kezében
nem emberi mértékű a mérce.
Aki megszólító, elhívó,
küldetést adó Úr vagy.
Értem, az emberért.
Hogy a napok és évek sora,
Veled, életté legyen.
Ámen!
/Hajdú Zoltán Levente/

Dicséret, dicsőség
A menny és föld Istenének,
Örökkön-örökké
Zengjen néki hálaének;
Ki egyedül Úr a világon.
Felül van minden változáson,
Fejünkre áldás tőle szálljon!

Dicséret és köszönet minden percben, Jézusnak a Legszentebb Oltáriszentségben!

Dicsérünk és magasztalunk Téged Istenünk azért, mert soha nem fáradsz bele a problémáinkba! Akármikor, akármilyen gondunkkal, keserűségünkkel felkereshetünk. Add, hogy ne legyünk restek megtenni egy lépést irányodba, hiszen Te egy hatalmasat léptél minden ember felé Fiad, Jézus Krisztus által. Hálásan köszönjük a Krisztusban beteljesedett ígéreteidet és az általa tett újabbakat is. Add, hogy ezekre építsük életünket! Ámen

Dicsőítelek és magasztallak győztes és diadalmas Urunk, aki élő és hatalmas Isten vagy, a világmindenség Ura, Úr vagy élet és halál fölött, mindent a kezedben tartasz és bölcsen igazgatsz mindeneket. Egyedül te vagy Szent, te vagy Igazság, nálad van az Életnek forrása. Csak arcra borulni tudunk előtted, amikor meglátjuk porszem voltunkat, bűneinket, gyöngeségeinket. Köszönjük, hogy megláthatjuk a Te nagy kegyelmedet és szeretetedet is. Olyan jó, Uram, hogy Te a teremtés és megváltás jogán magadénak mondasz bennünket! Ez ad nekünk reménységet, bizodalmat, biztonságot és örvendező életet, hogy a Győztes oldalán élhetünk napról-napra. Hálatelt szívvel indulunk naponként a szolgálatodba, bizonyságot tenni Rólad. Ámen

Dicsőítessék az Atya és a Fiú mindörökké. Ámen.

Dicsőítünk és magasztalunk Istenünk Fiadért, Jézusért, akinek értünk vállalt kereszthalála által életre gyógyítasz bennünket. Olyan jó olvasni igédben, hogy Te megsebzel, de meg is gyógyítasz, megversz, de be is kötözöl. Tőled jövő gyógyulásért könyörgünk nemzetünk számára is. Láttasd meg bűneinket, indíts alázatos bűnbánatra, hogy letehessük azokat és tudjunk Rád figyelni, a Te szavadra, hangodra, vezetésedre. Szólj hozzánk, Urunk! Ámen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, amint kezdetben, most és mindörökkön örökké.

a

TÜZES NYELVEK

  “És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok.” (ApCsel 2:3-4)

Ha alázatos és nyitott lélekkel kutatod a Szentírást, erőfeszítéseid bőségesen megtérülnek. “Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg.” (1Kor 2:14) A Bibliát ima kíséretében kell tanulmányozni. Dávidhoz hasonlóan kell imádkoznunk: “Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát.” (Zsolt 119:18) Egyetlen ember sem nyerhet betekintést Isten Szavába a Szentlélek megvilágosító tevékenysége nélkül. Ha azonban Isten előtt betöltjük helyünket, akkor fényének gazdag, tiszta sugarai ránk fognak áradni.
A korai tanítványok tapasztalata is ez volt. A Szentírás leírja, hogy “mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok.” (ApCsel 2:1-4) Isten kész ugyanezt az áldást ránk árasztani, ha komolyan kérjük.
Miután kitöltötte Lelkét a korai tanítványokra, az Úr nem zárta be a mennyei erőforrást. Mi is megkaphatjuk áldásainak teljességét. A menny telve van Isten kegyelmének kincseivel, és akik hittel jönnek Istenhez, igényelhetik mindazt, amit Ő megígért. Ha nem kaptuk meg ezt az erőt, az lelki levertségünk, közönyünk és tunyaságunk miatt van. Törjünk hát ki a külsőségekből, és támadjunk fel halott állapotunkból!
Nagy munkát kell napjainkban elvégeznünk, és mi még félig sem ismertük fel, hogy mit akar az Úr tenni népéért! Beszélünk az első angyal üzenetéről, a második angyal üzenetéről, és úgy gondoljuk, hogy valamennyire értjük a harmadik angyal üzenetét is. De nem szabad megelégednünk jelenlegi tudásunkkal! Kéréseink hittel és bűnbánattal szálljanak fel Isten elé azért, hogy megértsük a titkokat, melyeket Isten tudatni akar szentjeivel. (Review and Herald, 1889. június 4.)

Hogyan tudunk győzedelmeskedni nehéz időkben?

„…Ne nyugtalankodjék a ti szívetek…” (János 14:27)

Jézus azt mondta: „…az én békességemet adom néktek… Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (János 14:27 Károli). Húzd alá ezt a szót: „Ne”! Nem tudod befolyásolni azt, ami körülötted zajlik, de Jézus azt mondja, hogy azt, ami benned történik, irányítani tudod. Hogyan? Úgy, hogy a következő két dolgot teszed:

1) Isten Igéjével töltöd meg a gondolataidat. Jézus azt mondta: „Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot” (János 16:33). Gondold át újra, hogy mi a fontos számodra, és szánj időt Isten Igéjének olvasására minden nap! Használd, alkalmazd minden körülményre, és támaszkodj rá a nehéz időkben. Csodálkozni fogsz az eredményen!

2) Imádkozol a helyzetért, aztán hagyod bizalommal Isten kezében. Íme egy imádság, ami segíthet: „Uram, úgy tűnik, minden kezd darabokra hullani körülöttem. Mindenki akar egy darabot belőlem. Messze túl sok a tennivaló, és sosincs elég időm, hogy megtegyem. A fejem tele van mindenféle szeméttel, és a szívem majd megszakad. Uram, hol vagy? Úgy érzem magam, mint a tanítványok a viharban, és a hullámok túl nagyok nekem. Kiáltásom ugyanaz, mint az övéké: »Valaki ébressze már fel Jézust – mindjárt megfulladok!« Békesség Fejedelme, szükségem van rád. Atyám, te, aki soha nem szunnyadsz, és nem alszol, vegyél gondjaidba! Hadd találjak benned nyugalmat, egy nyugodt helyet, ahol fejemet a mellkasodra hajthatom, hallhatom szerető szívdobbanásaidat, és biztonságban érezhetem magam, tudva, hogy a dolgokat javamra intézed. Így imádkozom hittel Jézus nevében. Ámen.”

január 15.

Már tanítóknak kellene lennetek

“12Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre.” (Zsidók 5,12)
Életünkben viszonylag jól behatárolt időszakok követik egymást. A csecsemő, óvodás vagy kisiskolás korszakok nem tarthatnak akármeddig. Az ifjúkor után pedig óhatatlanul következik a felnőttkor, a teljes felelősségvállalásnak az időszaka. Egy felnőtt embertől a társadalom elvárja, hogy dolgozzon, terheket viseljen, sőt másokról is gondoskodjon. Természetesen a testi fejlődésünket követi az étkezésünk változása is. A felnőttek is isznak tejet, de mellette sok más táplálékra is szükségük van, hogy egészségesen éljenek.
Az ige szerint a lelki életben egy súlyos veszély, hogy megrekedünk a fejlődésben. Ahelyett, hogy érett, másokat tanító és másokról gondoskodó lelki felnőttekké válnánk, vágyunk vissza abba a korba, amikor rólunk gondoskodtak, és nekünk csak tanulnunk kellett. Azt várjuk, hogy a gyülekezet, a lelkipásztor, a vezetők minél jobban és igényesebben szolgáljanak ki bennünket. Legyen mindig könnyen emészthető, egyszerű lelki táplálék! Még jól is érezzük magunkat ebben a lelki kiskorúságban, mert felelősséget nem vállalunk, de mindenről megvan a véleményünk. Ez rendkívül kényelmes hozzáállás – de beteges!
Isten országában is elvárás, hogy növekedjünk lélekben! Ez pedig azt jelenti, hogy elkezdünk felnőtt módjára munkát és felelősséget vállalni, mindenki a képességei szerint. /PZs/
Paróczi Zsolt

Az igaz áldozat reménye

“1Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az ÚR, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már! – mondja a Seregek URa. 2De ki bírja majd ki eljövetele napját, és ki állhat meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja. 3Ahogyan leül az ötvös, és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az ÚR Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz áldozatokat visznek az ÚRnak. 4És olyan kedves lesz az ÚRnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint az ősrégi napokban, a hajdani években. 5Eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek. Hamarosan vádat emelek a varázslók ellen, a házasságtörők ellen és a hamisan esküvők ellen; azok ellen, akik kizsarolják a napszámost, az özvegyet és az árvát, akik elnyomják a jövevényt, mert nem félnek engem! – mondja a Seregek URa. 6Én, az ÚR, nem változtam meg, de ti is Jákób fiai maradtatok!” (Malakiás 3,1-6)
Az igaz áldozat legnagyobb akadálya a bűnös élet. Ezt figyelhettük meg Kain esetében is. Isten népének szintén meg kellett értenie, hogy az áldozatok mennyisége, a szertartások ünnepélyessége nem takarja el a hűtlenséget, hamisságot és elnyomást. Az Isten előtti kedves áldozat kulcsa a töredelmes, bűnbánó lélek (Zsolt 51,19). Ez is csak azért lehetséges, mert olyan Urunk van, aki nem kívánja a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen (Ez 18,23). Az igaz áldozat reménysége a mennyei Atya jóságán alapszik. Ő készítette elő korszakokon át a megváltás csodáját. Egyszülött Fia áldozata által tisztította meg népét, és benne kötött új szövetséget az emberekkel.
Az Úrnak nincs szüksége arra, hogy megváltozzon, mert ő tökéletesen szent. Nekünk viszont annál inkább (örök)létszükségletünk a megtérés, hogy ne csak Jézus Krisztus áldozata legyen igaz, hanem a miénk is kedves legyen Isten előtt. “Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!” (2Kor 6,2) Ha a Mindenható ennyi mindent megtett értünk, bűnösökért, mennyivel inkább tartozunk mi azzal, hogy megtisztulva odaszánjuk életünket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek (Róm 12,1). Áldott legyen a mi Urunk és Megváltónk! /PZs/
Paróczi Zsolt

Január 15.

Adj innom.
János 4,7

Uram! Fáradt vándorként, a déli forróságtól eltikkadva telepedtél le Jákób kútja mellé. Adott-e neked ez az asszony végül is innod, azt nem tudom. Mindenesetre vonakodott, ezt látom. De világosan áll előttem lelkigondozásod csodája. Keresve is nehezen lehetett volna alkalmatlanabbnak látszó embert találni evangéliumod elfogadására. Megváltó szereteted azonban itt is megtermette gyümölcsét. Ennek az asszonynak a lelkében “örök életre buzgó víznek kútfejét” nyitottad meg. Az ember fukarsága és a Te bőkezűséged között mindig is ez az arány. Az emberi szeretetlenséget mindig ilyen nemesen szégyeníti meg a Te szerelmed.

 

Uram! Hasonló lelkigondozásodat én már régidő óta tapasztalom. Ami lelki élet megmozdul bennem, azt neked köszönhetem. Ha most akaratod elbocsát erre az új napomra, taníts fölfigyelnem mai szavadra: “Adj innom”. Van egy igen komoly hangú példázatod (Máté 25,31-46), melyben megtanítasz arra, miképpen teljesíthetem ezt a nagy kívánságodat. Add: ne vonakodva tegyem. És segíts valóban megtennem.

2019. január 15. GYERMEKEIM ÉHESEK

1987. december 11.

Jézus?

Én vagyok.

Jézus, miért hisznek könnyebben a laikusok, minta papok és a teológusok? Emlékszel, amikor Te tetted fel nekem ezt a kérdést, Uram?

Emlékszem.

Miután elolvasták az elsõ könyvet, a többit is el akarták olvasni. Az elsõ könyv elolvasása után a legtöbben elkezdenek imádkozni. Néhányan azok közül is, akik életükben sohasem imádkoztak, ez csodálatos!

Vassula, gyermekeim éhesek. Amikor meglátják Kenyeremet, megragadják, hogy éhségüket csillapítsák vele. Ha többet akarnak, eljönnek Hozzám 1 , és mindenemet nekik adom.

De, Uram, elõfordult egyszer vagy kétszer, hogy azok, akik elolvasták, megtérésük után örömüket meg akarták osztani egy pappal, mert azt gondolták, hogy õ is örülni fog. De legnagyobb csalódásukra, a pap nem mutatott érdeklõdést, valójában elriasztotta õket.

Vassula, õk azok akik sebet ütnek rajtam és át- meg átszúrnak. Elviselhetetlenül szenvedek, mert látom, hogy enyéim utasítanak vissza engem. Nincs semmijük, amivel bárányaimat megkínálhatnák.

Azonban Uram, õk 2 mégsem riadnak vissza a papok negatív magatartása és hiányos lelkesedése ellenére sem, mivel békét lelnek abban, hogy Téged újra megtalálnak. De keserûséget éreznek, hogy ennek így kell lennie, különösen akkor, amikor rádöbbennek, hogy semmit sem tudnak a jelenésekrõl, csodálkoznak azon, hogy miért nem beszélt errõl többet az Egyház. Valaki a papok közül azt mondta, hogy ezeket az eseményeket elhallgatják és csak “saját” köreikben beszélnek róla.

Igen, Vassula, papjaim elnyomják mai mûveimet. Leányom, már megmondtam és újra mondom, hogy kezükben tartják a megismerés kulcsát, õk maguk azonban nem mennek be, és másokat sem engednek be, akik pedig be szeretnének menni! Hitetlenkedésükkel, kétségeikkel és képmutatásukkal torlaszolják el az utat: Elvesztettem õket, mint gyermekeimet, bölcsességük elvakította õket, eltévesztették a hozzám vezetõ utat. Kedves, áldozd fel mindazt, amid most van, imádkozz velem! 3

Igen, Jézus:

 

Atyám! Engedd, hogy a béke legyen . . megbeszélésük célja;
bocsásd meg kétszínûségüket!
Atyám,ne maradj távol, ha üldöznek! Légy mellettem!
Világosítsd meg és tanítsd õket,hogy meglássák tévedéseiket.
Igazságos vagy, ragyogj felettük,hogy Téged dicsérve mondják:

“Nagy a mi Istenünk, a Magasságbeli,
aki békében akarja látni gyermekeit,
dicsérjétek az Urat,
aki eljön, hogy egyesítsen minket,
dicsérjétek az Urat,
aki eljön, hogy mai mûveit hírül adja!
Amen.”

Jöjj, kedves, találkozzunk késõbb, ne feledd jelenlétemet; szeretlek leányom.

Nem feledkezem meg róla, Uram.


1 imádságban
2 akik megtértek
3 Áldozzam fel: hagyjam abba házimunkámat, amivel nagyon elmaradtam, fiam ebédjét, férjemet, aki beteg, lehet, hogy májgyulladása van. Éppen távozni készültem.

A jó Isten egyszerűnek
alkotta az eszemet.
Nincsen abban nagy modernség,
csak szelídség, szeretet.
Karinthy Frigyes

A szeretetnek a lelke nem abban áll, hogy elnézzük az ellenség hibáit, hanem abban, hogy szeretjük annak érdemeit.

A teremtésben, gondviselésben, megváltásban annyi a csoda, mint tengerben az élőlény. (Spurgeon)

Álmod úgy valósul meg, ha apránként építesz.
Ne tégy sokat, de azt jól, öröm lesz a bére.
Életed éld szabadon, szánj időt a szépre,
kőre követ nap mint nap, titkod lassan érik.
Így növekszel nap mint nap, míg felérsz az égig.

„Az angyal így szólt Józsefhez: „Mária fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.”” (Mt 1,21)
„Magasságos, / Te tudod: nehéz ez az apaság, / Amit az én szegény vállamra tettél. / Apja volnék – és mégsem az vagyok. / Ez a gyermek… ha szemébe tekintek, / Benne ragyognak nap, hold, csillagok. / Anyja szemei s a Te szemeid, / Istenem, a Te szemeid azok. (…) Oly ismerősek s oly idegenek…” Reményik Sándor megkapó szépséggel szólal meg József hangján. A fogantatás, a születés, József és Mária aggodalma, majd öröme, hálája – olyan emberi, olyan szép. Jézus így érkezett: egyszerűen, emberien, hiszen Isten Fiaként emberré lett. Isten hatalmas, üdvözítő tervének teljesedésekor gondja van az egyszerű, fiatal emberpárra, akiket angyali üzenettel erősít. Gondviselő szeretet… (Kőháti Dóra)

Az evangélium nem törvény, nem kötelességek tára, hanem felszabadító örömhír.

HÁLAADÁS

A szívemet öröm érte,
hálát adok neked érte!
Te küldöd a bánatot,
a vigaszt is Te adod.

Vigyen ez az öröm feléd,
boruljon le lelkem eléd
köszönetet mondani,
Téged, Uram, áldani.

Kezdjen ajkam víg éneket,
örök hálát mondjon neked,
zengje hegyen, völgyön át
jóságodnak himnuszát.
Bán Aladár

Hordozzuk a keresztet hősiesen és ne rakjuk át másra, inkább segítsünk nekik a sajátjuk hordozásában.

„Isten engem kivált a holtak hazájából, és magához fog venni.” (Zsolt 49,16)
Minden vasárnap elmondjuk az egész kereszténység hitvallását és benne a bizonyságtételt: „Hiszek a Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki … alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott halottaiból, felment a mennyekbe, ott ül Istennek, a mindenható Atyának jobbján, ahonnan eljön ítélni élőket és holtakat.” Krisztus második eljövetelének és az ítéletnek a gondolata önmagában ijesztő. De ugyanakkor örvendetes is: hiszen előttünk áll majd Krisztus, aki hitünk szerint halála által mindnyájunkat kiváltott a holtak hazájából. Éljünk úgy, hogy számunkra is igazzá váljék a mondat, amelyet a lator hallott, azaz egykor mi is vele, a mi Urunkkal lehessünk a paradicsomban. (Gazdag Zsuzsanna)
„Krisztus mondja: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.”” (Mk 16,15)
Ez az ige „véletlenül” mindig elém kerül, amikor ezt a rovatot írom… És máskor, máshol is… Akkor ráz fel, amikor éppen „lent” vagyok, vagy annyira lelkes, hogy szétforgácsolódik a figyelmem, és nem a lényegre nézek. Mindig jókor talál meg. Ha én nem keresem, ő talál rám. Nem először, sokadszor. A missziói parancs igéje végigkísér, mióta először léptem be a teológia, majd évek múltán az Evangélikus Missziói Központ kapuján. S azóta is… Istenre hagyatkozva ki-ki megtalálhatja az élete hivatását. Minden keresztény embernek szól ez a missziói parancs: hirdesd az evangéliumot! Légy bátor, kreatív, lelkes, és Isten megadja hozzá a társakat, az eszközöket, a feltételeket, hogy az örömhír hirdetése téged is boldoggá tegyen, és azokat is, akik közé küldve vagy. (Kőháti Dorottya)

Mert van valami a világban és a világ fölött, amit megváltoztatni úgysem lehet, sem tűzzel, sem vérrel, sem gyűlölettel. És ez az élet törvénye, aminek gyökere az igazságban van.
Wass Albert

Mikor szereted felebarátodat? Mikor azt megfedded, ha vétkezik, táplálod ha éhezik, tanítod, ha tudatlan.

Minden dolgot a megváltás fényében kell szemlélnünk, ez a helyes szemlélet. (Spurgeon)

Nagyobb boldogság adni, mint kapni. ApCsel 20:35
Adni és kapni – életünk része. Ilyenkor mindkettő örömmel tölt el. De van, aki nem tud adni azoknak sem, akiket nagyon szeret. Aki viszont tud, másoknak is örömöt szerezhet. Erről szól a következő történet:
Sok-sok esztendeje egyszer korgó gyomorral, üres zsebbel virradtunk karácsony napjára. Kopogtak. Kinyitottuk az ajtót és egy férfi lépett be óriási élelmiszeres csomaggal. Nem hittünk a szemünknek.
– Ki maga és honnan jött? – csodálkozott apám.
– Egy barátjuk küldött – válaszolta az idegen -, aki tudja, hogy nélkülöznek, de visszautasítanák a közvetlen segítséget, ezért küldött engem. Áldott ünnepeket!
– Nem, ezt nem fogadhatjuk el – szabódott apám.
– Pedig kénytelenek – felelte az ismeretlen férfi, sarkon fordult, és behúzta maga mögött az ajtót.
Ez az élmény maradandó hatást gyakorolt az életemre. Megfogadtam, hogy egyszer majd én is viszem annyira anyagilag, hogy másoknak ugyanígy segíthessek. Tizennyolc éves koromra kialakítottam a magam karácsonyi rituáléját. Mivel szeretem a kötetlen megoldásokat, azt találtam ki, hogy egyszerűen bevásárolok egy vagy két család számára elegendő élelmiszert, azután küldöncnek öltözve felkeresem a legszegényebb környéket és találomra becsöngetek valahova. Az ajándékba mindig elrejtettem egy levelet, amelyben leírtam gyerekkori élményemet.
Számomra ez az évente ismétlődő szertartás nagyobb gyarapodást jelent minden pénznél, amit valaha kerestem.
„Nem ember az Isten, hogy hazudnék.” (4Móz 23,19a)
Emberekben csalódhattunk már éppen eleget, de Urunkban sohasem. Az ő örökké tartó és mindig érvényes ígérete olyan biztos kapaszkodó az életben, amelyhez semmi sem fogható. Láthatatlan tenyerében tart bennünket, és vigyáz ránk – ígéretét megtartva. Légy csendben mindennap őelőtte, és figyelj szavára. Megéri! (Bogdányi Mária)

Ó, végtelen Szeretet, aki az Atyától és a Fiútól származol, add meg nekem az istengyermekség szellemét, taníts meg arra, hogyan kell mindig Isten gyermekéhez méltóan cselekednem! Maradj bennem! Add, hogy én is mindig benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te szeretsz engem! Nálad-nélkül semmi vagyok. Magamtól semmire sem megyek. De egyesíts önmagaddal, tölts el szereteteddel, hogy általad az Atyával és a Fiúval mindig egy lehessek! Ámen

Pénzhiányban szenvedni kellemetlen, betegségben sínylődni fájdalmas, barát nélkül lenni szomorú, rossz hírbe keveredni kétségbeejtő, de Krisztus nélkül lenni a legborzasztóbb hiány a földön.
Spurgeon

 

Valahol olvastam, hogy a mai Spanyolország területén található egy régi római vízvezeték. Valamikor a Krisztus utáni II. században építették, abban az időben, amikor a terület a Római Birodalomhoz tartozott. A kőből és téglából épült, több kilométer hosszú, boltíves építmény a hegyekből szállította a vizet a városba. A város lakóit sok évszázadon keresztül látta el friss vízzel. A XX. században a település vezetése felfedezte, hogy nekik milyen nagy kincsük van. Azt mondták: “Meg kell őriznünk ezt a régi vízvezetéket az utókornak! Nem szabad tovább használnunk, nehogy tönkremenjen.” Aztán elhatározták, hogy új, modern vízvezetéket építenek drága pénzen. Amikor az új csőhálózat elkészült, a régit kiiktatták a rendszerből. Néhány év múlva a régi vízvezeték teljesen kiszáradt. A nyári forróságban a kiszáradt habarcs kipotyogott a kövek és a tégla közül, s az építmény több helyen összeomlott. A víz 1800 éven keresztül életben tartotta a vezetéket, amikor viszont megszűnt, az építmény teljesen tönkrement.
Ehhez a vízhez hasonlít életükben a hála. A hála ott húzódik az Istennel és az emberekkel való kapcsolatunk mélyén. Sokszor nem is vesszük észre jótékony, éltető hatását, de ha hiányzik, menthetetlenül összeomlik kapcsolatunk Istennel és embertársainkkal. Az igazi hála ugyanis több mint udvariasságból mondott egyszerű köszönetnyilvánítás. És több mint egy jól nevelt ember köszönete. A hála az az alapvető emberi magatartásunk, amellyel az Istennek és az embereknek tartozunk mindazért a jóért, amit Tőle, illetve tőlük kapunk.
Emberként minden nap rácsodálkozhatunk azokra az ajándékokra, amelyeket kapunk, s amelyeket sok esetben nem is tudunk viszonozni. A legkevesebb tehát az, hogy legyünk hálásak mindenért! Mert a hálátlanság mély sebet üt és igen nagy fájdalmat okoz annak, aki a másikért valamilyen jót tesz.
De ne csak a kellemes meglepetéseket, hanem a keresztet se felejtsük el megköszönni, bízva Istenben, hogy szenvedéseink is javunkat szolgálják.

A bölcs ember előre tekint és terveket készít

 

„A bölcs ember előre tekint. A bolond pedig megpróbálja hitegetni magát és nem látja meg az igazságot.” (Péld, 14:8 TLB szó szerinti ford.)

Sokan az életben jól indulnak anyagilag, de az életük szegénységben végződik, mert nem terveztek a nehéz időszakokra. De a Biblia azt mondja, hogy a bölcs ember előre tekint.

Mi is sokszor nézünk szembe nehézségekkel, miközben a jövőnket tervezzük, ami lehet kulturális zavar, a kétség hangjai, kísértések és csüggesztő halogatások. Csak nézd meg Noét. Neki is voltak nehézségei, miután az Úr azt parancsolta neki, hogy építsen bárkát, de ő túljutott rajtuk – épp úgy, ahogy te is túl tudsz jutni ezeken.

Nos, ez nem azt jelenti, hogy az Úr ezek után azzal fog megbízni, hogy építs te is egy bárkát, de én azért imádkozom, hogy legalább ilyen nagy célt adjon neked az Úr az elkövetkezendő 10 évre.

A Biblia azt írja, hogy bölcsek vagyunk ahhoz, hogy előre nézzünk és előre tervezzünk. Ha így cselekszünk, nem csak arra leszünk felkészülve, hogy meglássuk a nehézségeket, amikor azok megjelennek az életünkben, hanem arra is fel leszünk készülve, hogy kivédjük őket. Ahogy a Biblia is mondja, csak a bolond nem tekint előre.

Kérd az Urat, hogy segítsen új terveket készíteni az életed elkövetkezendő évtizedére. Így meg fogod tudni tanulni, hogyan kezeld azokat a nehézségeket, amelyek visszatarthatnak téged attól, hogy oda menj, ahol az Úr akar látni téged.

Beszéljünk róla

* Hogyan tükrözik a terveid Isten nagyságát az életedben? Mersz nagyot álmodni, mert egy nagy Istent szolgálsz?

* Mik azok a hasznos dolgok, amiket az elmúlt tíz évben is alkalmaztál és az elkövetkezendő évtizedre is alkalmazni fogsz a tervezéssel kapcsolatban?

 

A megvallás gyógyító ereje


,,Ameddig eltitkoltam bűneimet, még csontjaim is kiszáradtak, naphosszat segítségért kiáltoztam.” (Zsolt 32,3)

Nem csak a sok étel nyelése fogja megrontani az egészséged ebben a 2014-es évben. Ha a bűneidet nyeled le az még nagyobb katasztrófát fog okozni.

Az egyik legegészségesebb döntés, amit megtehetsz 2014-ben az, hogy elfogadod Isten megbocsátását. Sokan úgy kezdik el az új évet hogy egy bűzös szemetes zsákot cipelnek. Ezeknek a zsákoknak a cipelése nem csak abban akadályoz, hogy Jézust szolgáld, hanem az egészségedet is tönkre teszik.

A Biblia ezt tanítja a Zsoltárok 32,3-5: ,,Ameddig eltitkoltam bűneimet, még csontjaim is kiszáradtak, naphosszat segítségért kiáltoztam. De bevallottam neked bűnömet, nem takargattam tovább vétkeimet. Azt mondtam: “Bevallom az Örökkévalónak vétkemet!” Te pedig megbocsátottál nekem, Örökkévaló.”

A Princeton és a Waterloo-i Egyetem tudósai 2013 októberi tanulmányában tudományosan igazolták azt, amit Dávid évszázadokkal ezelőtt mondott: a bűntudat valóságosan lehúz fizikailag is.

Isten adott nekünk egy üzembiztos módszert a megkönnyebbülésre ezekből a lelki és testromboló bűnösség érzéstől: a bűnbánat. Hogyan teheted ezt meg?

1. Csinálj egy erkölcsi leltárt. A Zsoltárok 138,23-24 azt mondja: “Vizsgálj meg engem, ó Istenem, ismerd meg a szívem és vizsgáld meg gondolataimat. Mutasd meg mi az ami bennem szomorúvá tesz Téged, és vezess engem az örökkévalóság ösvényén” (LB fordítás). Más szóval ragadj meg egy tollat és egy papírt és kérd meg Istent, hogy emlékeztessen a bűneidre. Nem kell elkapkodnod, ne siesd el, légy konkrét!
2. Fogadd el, hogy hibás vagy. A legnagyobb akadály a gyógyulásban te vagy. Ne próbáld ésszerűsíteni és ne kicsinyítsd le. Meglehet, hogy nem 100%-os hibás vagy, de fogadd el azt a 10% hibát, ami a te részed.
3. Kérd a megbocsátást. Hidd el, hogy Isten meg fog bocsátani neked. Kérd tőle, hogy bocsásson meg az ígérete alapján amit az 1János 1,9-ben mondott. Ne könyörögj, ne alkudozz, egyszerűen csak hidd el, hogy Isten képes, és hajlandó megbocsátani neked.

Ne tedd ki magad a szellemi szívbetegségek kockázatainak se. Isten használni akar téged 2014-ben is. Tisztulj meg a bűneidtől. Kezd újra.

Aztán lásd meg, hogy Isten mit tud cselekedni általad ebben az évben!

Beszéljünk róla:

* Készíts egy listát azokról a bűnökről, amiket sosem vallottál meg Istennek. Fogadd el a feddést, amiért elestél, és kérd az Úr bocsánatát minden egyes bűnödre a listádról!
* Mi tart vissza, hogy bevalld Istennek a bűneidet?
* Vannak olyan bűnök amelyeket nehezebben tudsz megvallani, mint a többit? Miért?

 

 

Az Isten szerint való célok az örökkévalóságot tartják szem előtt

 

“Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél,” 1 Kor. 9:26

 

“A céljaim segítenek megismerni Istent, növekedni Istenben, szolgálni Istent, szeretni Istent, beszélni másoknak Istenről?”

 

Isten céljai az életeddel nem csak a földi életedre szólnak; az örökkévalóságra szólnak. Ha azt hiszed, hogy az élet csak ennyi, akkor célokat is csak erre az időre fogsz állítani magadnak, míg a földön vagy.

Más részről, ha megérted, hogy egy nap Isten elé fogsz állni és Ő azt fogja mondani, “Mit tettél, amíg a földön voltál? Megtanultad azokat a dolgokat, amiért oda helyeztelek, hogy megtanuld? Bíztál a fiamban?”, akkor az formálni fogja a gondolataidat a céljaiddal kapcsolatban.

Segítenek a céljaim megismerni Istent, növekedni Istenben, szolgálni Istent, szeretni Istent, beszélni másoknak Istenről?

Azt kérdezem tőled például, hogy, hogyan imádkozol? Mikor imádkozol, úgy imádkozol, hogy arra kéred Istent, segítsen megvalósítani a saját céljaidat, vagy úgy, hogy felajánlod magad Isten céljaira? Ha azt mondod, “Istenem, csak azt szeretném tenni, amiért idehelyeztél a földre, hogy tegyem”, akkor garantálom, hogy Isten megáld mindent, amihez csak hozzáérsz, mert Isten keresi az olyan embereket, akiket tud használni, hogy beteljesítsék a céljait.

A Róma 6:13-ban olvassuk: “Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Hanem adjátok oda magatokat az Istennek…tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek.”

Az Isten szerint való célok, az örökkévalóságot tartják szem előtt. Pál egy példát ad erre, mikor azt mondja, “Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél”(1 Kor. 9:26) Pál egy céltudatos futó volt! Nem engedte, hogy eltérítsék.

A Biblia gyakran hasonlítja az életet egy versenyhez, szóval szeretném, ha ezen elgondolkoznál – egy versenyben nem neked kell kijelölnöd a célt. A célvonal már előre meg van határozva, és te mindig egy lépéssel kerülsz közelebb hozzá.

Ugyanez igaz a célokra. Egyszerre csak egy lépésen dolgozol, és céllal dolgozol minden egyes lépésen.

 

 

Tudja Isten, hogy min mész keresztül?

 

Mert ez a mi dicsekvésünk, amelyről lelkiismeretünk bizonyságot tesz, hogy az Isten szentségével és tisztaságával, nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével jártunk a világban, kiváltképpen pedig közöttetek. 2 Kor 1:12

Hogy átvészeld azt, amin jelenleg keresztül mész, fókuszálj arra, hogy ki Isten – az Ő nem változó természetére. Függetlenül attól, hogy éppen milyen körülmények vesznek körül, vagy épp hogy érzed magad, kapaszkodj Isten változatlan személyébe.

A te körülményeid nem tudják megváltoztatni Isten tulajdonságát. Isten kegyelme még mindig erejének teljében van; még mindig elérhető számodra, akkor is, ha nem úgy érzed.

Emlékeztesd magad arra, hogy mi az, ami örökké igaz Istennel kapcsolatban: Isten jó, szeret téged, veled van, tudja, hogy min mész keresztül, törődik veled, és jó terve van az életeddel.

Raymond Edman egyszer azt mondta:“Soha ne kérdőjelezd meg a sötétben azt, amit Isten a világosságban mondott neked.”

Beszéljünk róla!

* Mi az, amit Isten a világosságban mondott neked és most a sötétben kételkedsz felőle?
* Miért kételkedsz Istenben most?
* Beszélj erről az igazságról: A körülményeid nem tudják megváltoztatni Isten jellemét.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]