Január 18.

Ugyanazokat szenvedtétek

“14Mert ti, testvéreim, hasonlóvá lettetek az Isten gyülekezeteihez, amelyek Júdeában vannak, és a Krisztus Jézusban hisznek, mivel ugyanazokat szenvedtétek el ti is a saját népetektől, mint ők a zsidóktól.” (1Thesszalonika 2,14)
Pál apostol a Krisztusban való hit bizonyítékának tartja azt, hogy a thesszalonikai hívőknek szenvedniük kellett hitükért a honfitársaiktól. Ezt először a Júdeában lévő – tehát az első – keresztyén gyülekezeteknek kellett megtapasztalniuk. Őket a zsidók, vagyis saját honfitársaik üldözték. A Thesszalonikában élő hívőknek is a saját honfitársaiktól kellett elszenvedniük hasonlókat. Így van ez ma is bármilyen etnikumhoz tartozók körében, ha az evangélium teret nyer, és hívővé lesznek emberek. Pál apostol missziós útjai alkalmával így “vigasztalta” az újonnan megalakult gyülekezetek tagjait: “maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába” (ApCsel 14,22). A hívőket ért bántalmazások oka az, hogy ők “idegen test” ebben a világban: “Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való” (Jn 17,16). A Krisztust követő hívő élettel együtt jár a szenvedés. Ez fokozottabban jelentkezik a küldetés útját járó tanítványok életében: “Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani” (Jn 15,20). Sőt Jézus boldognak mondja az őérette üldözéseket szenvedő tanítványait, és bőséges jutalmat ígér nekik (Mt 5,10-12)! Fegyverkezzünk fel tehát azzal a gondolattal, hogy “mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják” (2Tim 3,12)! /SzT/
Szlovák Tibor

A hozzánk közel levő Isten

“1Most pedig, Izráel, hallgass azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyekre tanítalak benneteket, és cselekedjetek azok szerint, hogy élhessetek, és hogy bemehessetek, és birtokba vehessétek azt a földet, amelyet atyáitok Istene, az ÚR ad nektek. 2Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez, amelyet én parancsolok nektek, se el ne vegyetek abból! Tartsátok meg Isteneteknek, az ÚRnak parancsolatait, amelyeket én parancsolok nektek. 3Saját szemetekkel láttátok, mit tett az ÚR Baal-Peór miatt, hogyan pusztította ki közületek Istenetek, az ÚR, mindazokat, akik Baal-Peórt követték. 4De ti, akik ragaszkodtatok Istenetekhez, az ÚRhoz, ma is mindnyájan éltek. 5Íme, én megtanítottalak benneteket azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyeket az én Istenem, az ÚR parancsolt meg nekem. Azok szerint cselekedjetek azon a földön, ahova bementek, hogy birtokoljátok azt. 6Tartsátok meg, és teljesítsétek azokat, mert az által lesztek bölcsek és értelmesek a népek szemében. Ha meghallják mindezeket a rendelkezéseket, ezt mondják majd: Bizony, bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet! 7Mert melyik nagy nemzethez vannak olyan közel az istenei, mint hozzánk a mi Istenünk, az ÚR, valahányszor kiáltunk hozzá?! 8És melyik nagy nemzetnek vannak olyan igazságos rendelkezései és döntései, mint amilyen az az egész törvény, amelyet én adok ma elétek?!” (5Mózes 4,1-8)
A törvény megismétlése könyvében Mózes azzal tanítja, figyelmezteti és bátorítja népét, hogy Isten nagyon közel van hozzájuk. Azt is kérdezi tőlük, hogy “Melyik nagy nemzethez vannak olyan közel az istenei, mint hozzánk a mi Istenünk, az Úr…?” (7. v.). Három dologgal bizonyítja Mózes ezt az állítását. Első: az Isten által adott törvények rendkívülisége (8. v.). Második: a Baál-Peórral történt affér (4Móz 25,1-9) után kik haltak meg és kik maradtak életben? “Akik ragaszkodtatok Istenetekhez, az Úrhoz, ma is mindnyájan éltek!” (4. v.) Harmadik: Isten mindig közel van hozzájuk, valahányszor kiáltanak hozzá. (7. v.). A 73. zsoltárban azt mondja Ászáf: “De nekem olyan jó Isten közelsége!” (Zsolt 73,28). Hiába volt a többi – Izrael körüli – nagy nemzetnek panteonja (bálvány isteneik szobraival teli templom), akkor sem tapasztalták meg azok közelségét, segítségét a mindennapi életükben. Izraelnek nem volt egyetlen istenszobra sem, de mégis beszélt hozzájuk Istenük, ők is kiálthattak hozzá bármilyen helyzetben, és ő meghallgatta őket. Hozzánk is ilyen közel van Isten, ha megmaradunk igéjében, és ha rendszeresen imádkozunk hozzá. De vajon tudod-e, hogy mit jelent egy ember számára Isten közelsége Jézusban?! /SzT/
Szlovák Tibor
Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.