Az irgalmasság- és szeretetláng üzenet egysége

Elhangzott a Szeretetláng átadáson 2015. február 2-án a váci Szent Anna piarista templomban.
A Szeretetláng átadásáról Erzsébet asszony naplójában a következőket
olvashatjuk. „Én jóságos, szerető Édesanyátok vagyok, és veletek
összefogva mentelek meg benneteket. Szent István király Nekem ajánlotta
országotokat, és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy Szívemen viselem az
ő, és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék a kezetekbe
adni. Nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel, mert Szívem
bánkódva néz országomra… Leányom, vedd a Lángot, melyet neked nyújtok
először. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg vele a tiédet, és add
tovább!…„E kegyelemmel teljes Lánggal, melyet Szívemből adtam néktek –
szívről szívre járva – gyújtsátok meg mindenkiét az egész országban!
… Ez az összetartó szeretet tüze, melyet Szent Fiam Sebeinek érdemei
által eszközöltem ki a Mennyei Atyától… Közben az Ő csodálatos
kegyelméből megértettem, hogy a szent Szűz akarata mennyire össze van
forrva Szent Fiáéval, az Örök Atyáéval, és a Szentlélekével. A Szent
Szűz megígérte, hogy Ő velünk lesz, hogy a kis Láng elterjedjen, mint a
futótűz. (1962. április 13 és 15.)
A szeretetláng üzenete és a
Fausztina nővérnek adott irgalmasság üzenet összeér, mindkettő ugyanazt
közvetíti. Antalóczi Lajos atya, az Isteni Irgalmasság és a Szeretetláng
nagy apostola ezt így fogalmazta. „Az irgalmasság, a szeretet
legmagasabb fokú megnyilvánulása! Ha az Isteni Irgalmasság kiárad a
világra, ez fogja megvalósítani az Istenanya azon vágyát, hogy minden
ember szívében fellángoljon az Isten- és emberszeretet tüze. Sőt!
Titokzatos módon egyike vagy másika teheti alkalmassá a bűntől fagyos
lelkeket, egyik, vagy másik kegyelem befogadására! A két üzenet tehát
annyiban különbözik, és annyiban egy, amennyiben a két Szentséges Szív
Egy!”
Ennek alapján készültünk az Isteni irgalmasság kilencedével most az elmúlt napokban erre a szeretetláng átadásra
A szeretetláng és az Isteni Irgalmasság üzenet kapcsolatáról, lényegét
tekintve egységéről újabb megerősítést kaptunk most az elmúlt napokban
egy lelkigyakorlaton. Ezt szeretném most a szeretetlánggal együtt átadni
nektek. Ez egyúttal meghívás a Szűzanyával és a menny összes
szentjeivel való együttimádkozásra, hogy engeszteljük Jézus és a Mennyei
Atya szívét, hogy velük együtt kegyelmeket érdemeljünk ki hazánk,
egyházunk és az egész emberiség számára.
Én személyesen
feladatként kaptam a Mennyei Atyától, hogy minden nap az irgalmasság
órájában öleljem át Magyarországot, és Jézus keresztjét, és más
segítőkkel együtt járjam körbe lélekben Mária Országát. Ez alatt a
Mennyei Atya Jézusnak a keresztről lehulló vérével meghinti
Magyarországot, és az Egyházat, amely titokzatos módon bele van rejtve
Magyarországba.
Azt is kaptuk ezen a lelkigyakorlaton, hogy az
irgalmasság órájában a Mennyei Atya egy lángot fog küldeni, amit átvéve
tőle el kell helyeznünk Magyarország közepén, a Szent Anna réten. Ez a
láng a Mennyei Atya irgalmasságának a lángja. Az engesztelőknek ezt a
lángot körbe kell állniuk és imádkozniuk kell fölötte. Ez a láng
pillanatnyilag gyengén pislákol, de imáink által egyre nagyobb lesz e
láng – olyan arányban, amilyen mértékben minél többen egyesülünk
körülötte és eggyé forrnak imáink. Ez a láng különösen segíteni fog
azokban a nehéz időkben, amelyek egyre közelednek.
A Szűzanya
velünk imádkozik és engesztel az Irgalmasság órájában véres könnyeit
ontva. A Szűzanya odalép ehhez a lánghoz, vesz belőle, és a szívébe
rejti. Odamegy minden imádkozóhoz és kezébe ad egy gyertyát, és
meggyújtja azzal az egyesített lánggal mely az Ő szívében égő
szeretetláng, a Mennyei Atya irgalmasságának a lángja.
Ez a
gyertya soha ki nem alszik, soha el nem fogy. A mi lelkünknek is ilyenné
kell válnia. E láng a Szentháromság és a Szűzanya szeretetlángja, amely
világít, vakít és éget. Világít a mai kor szellemi sötétjében,
megvakítja a sátánt, és kiégeti belőlünk mindazt, ami bennünk még nincs
Isten tetszésére. Az irgalmasság órájában mondott imáink felszállnak a
Mennyei Atyához, aki meghallgatja ezeket és kegyelemmé alakítva
visszaönti ránk: Magyarországra, az Egyházra és az egész emberiségre.
A legnagyobb kegyelmi kiáradás az irgalmasság órájában történik.
Ilyenkor megnyílik az Ég, és akit – Jézus szent sebeire és szent vérének
érdemeire hivatkozva – odaviszünk a szívünkben, arra kiárad a kegyelem.
Fontos, hogy az imáinkat a Szűzanya szeplőtelen szívével egyesítve, a
többi engesztelővel is egyesülve ajánljuk fel. Ezért ezt az órát
lehetőleg imában kell töltenünk. Ha módunkban áll, ne tegyünk más
programot erre az órára. Ha állapotbeli kötelességeink miatt dolgoznunk
kell, akkor kérjük meg angyalainkat, hogy ők imádkozzanak helyettünk.
Mi a fő tartalma az Irgalmasság órájának? A Szentháromság
szeretetlángjának az átvétele a Szűzanya kezéből. Vele való együtt
imádkozás, amely vigasztalja az értünk most is szenvedő Jézust és
engeszteli a Mennyei Atyát. Jézus és a Fájdalmas anya szenvedésével
egyesülve kegyelmeket esdünk ki Magyarország, az Egyház és az egész
emberiség számára.
Mit imádkozzunk? Az Irgalmasság Rózsafüzérét
és a Szeretetláng Rózsafüzért. Ha marad időnk, lehetőleg keresztutat,
vagy a keresztút rózsafüzért. A keresztút elimádkozásával naponta teljes
búcsút is nyerhetünk, ha rendszeresen szentgyónáshoz járulunk.

Ha ezt az engesztelést, imádkozást kitartóan végezzük minden nap az
irgalmasság órájában, a Mennyei Atya hatalmas kegyelmeket áraszt
nemzetünkre és az egyházra. Azt is kaptuk ezen a lelkigyakorlaton, hogy
az angyalok és a szentek imái is egyesülnek a mi imáinkkal. Az egész
Mennyország velünk engesztel ilyenkor, és könyörög az Atya irgalmáért.
Együtt, egy szívvel összeforrva, velük közösen engeszteljük az Atya
irgalmas szívét és Jézus megsebzett szívét. A Szűzanya ez alatt
körbejárva beborítja az országot és az egyházat a Szentháromság és az ő
szeplőtelen szívének egyesített lángjával. Majd az engesztelők kezében
lévő gyertyákat édesanyai szeretetével még nagyobb lángra lobbantja, és
megáldja szívünket az erősség és a kitartó ima lelkületével.

Kategória: Idézet, Szeretetláng | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.