Az Isten hívásának meghallásáért…

 


A mai nap imádsága:
Uram! Látod életemet, melynek mai napján is keresem a válaszokat, e heti feladataim özönében is kutatom a világot, s önmagamat. Add, hogy Téged keresselek, add hogy Rád találjak, add hogy Benned élhessek teljes életet, ígéreteid szerint! Ámen

“Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.” Ők pedig otthagyták hálóikat, és követték őt.
Mt 4,19-20

Elgondolkodtató a keresztény (krisztianoj=krisztuskövetők) egyház létrejötte. Semmi “professzinalizmus” nincs benne. Egyszerű halászemberek, akik sem iskolai, sem egyéb bölcseleti képzettséggel nem bírtak, követni kezdik Jézust… “Csak úgy”, első szóra, meg sem kérdézve ezt a galileai Jézust, pedig ez az átlag-ember első reakciója: “És nekem mi ebből a hasznom?” Tudjuk, hogy az emberek manipulálhatóak. A császárok pénzt szórtak a nép közé, Periklész választások előtt három nappal megnyittatta gyümölcsöskertjeit (tizenhatszor választották újra!), a politusok gátlástalanul ígérgettek, ígérnek és ígérni is fognak… s a nép, “az istenadta nép” választ, s voksol oda, ahová nem kellene… Jézusnak nem voltak kézzelfogható ígéretei (magasabb nyugdíj, nagyobb szociális biztonság), s ezek az egyszerű halászemberek mégis követik a Mestert… ez több mint elgondolkodtató.

Emberhalász. Miféle foglalkozás ez? Egy biztos, nem “karrierszakma”, kiszámítható állomásokkal, egyéni megelégedettséggel, társdalmi elismertséggel… Vagy ekkora vonzása lenne a mártíromságnak? Nem! Az ember alapjában véve nem egy “mártír-típus”, inkább az ellenkezőjéről van szó, nagyon is kerüli az áldozatot. Mindent otthagyni a semmiért? Unatkozó, munkára nem nevelt, a mindennapi élet küzdelmeitől mentes, elkényeztetett ifjúságot könnyen “beszippanthatja” egy-egy szekta vagy furcsa “szubkultúrát” hordozó közösség, de felnőtt, családos emberek csak nem hagyják ott egyik pillanatról a másikra hálóikat? A hálókat, melyek gyermekeik, feleségük, családjuk megélhetésének biztosítékai?

És mégis. Mert ennek a galileainak olyan a tekintete, aminek nem lehet ellenállni… Benne van a Mindenség Ígérete. Az, amiért lejöttünk ide a Földre, amiért megszülettünk, amit naponta keresünk, munkában és szerelemben, hitben és emberi kapcsolatokban, Az most itt van közöttünk, s hív: “Emberhalászokká teszlek titeket!” Olyan életpálya, ami nem csak a szociológiailag aktív életszakaszra koncentrál, hanem a születéstől az utolsó lehelletig… Aki egy pillanatra a teljességet ízleli meg az dönt, ahogyan egyetlen szerelmes pillantás is megváltoztathatja a másik ember életét. Követni a Mestert tehát nem rutin-munka, hanem a nemlátható világért felvállalt tudatos küzdelem, telve kiváltságokkal, melyek után minden emberlélek vágyakozik.

 

Életútjaink…

 


A mai nap imádsága:
Uram! Utaimon Te vezess, s segélj! Ámen.

Elvonult előtte az ÚR, és így mondta azt ki: Az ÚR, az ÚR irgalma nagy, megtartja szeretetét ezerízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket… Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy!
2 Móz 34,5 és 7

Az élet egyik nagy igazsága (vagy inkább igazságtalansága?) hogy a sorsát senki nem kerülheti el… Vannak miértek, melyekre ugyan találunk logikus magyarázatokat, de azok ismeretében sem tudjuk elfogadni azokat. Amikor a tragédia a legváratlanabb pillanatban ránkszakad, az nemcsak az életünket változtatja meg, hanem az egész emberi létről addig vallot felfogásunkat is. Érthetetlen dolgok sokasága vesz körbe minket, s azt gondoljuk, ha megértenénk a miérteket, akkor áthidalhatnánk azt a tátongó űrt, amit ezek az óriás kérdőjeleink feszítettek bele az életünkbe.

Az igazság az, hogy nem érthetünk meg semmit… Látjuk ugyan a generációkon átívelő fájdalmakat, törvényeket vélünk felismerni az ismétlődésekben, de amikor a saját életünkről van szó, akkor nemcsak elfogultak vagyunk, de arra is rájövünk, hogy egyedül nem kerülünk közelebb a válaszokhoz, közösségben kell azokat keresni.

Életünk tere, énünk megvalósulásának legfontosabb helye a közösség. Hiába minden tiltakozás: erre vagyunk teremtve. Az egyéni sorsok feszültsége is a közösségben oldódik, és az egyes tragédiák “értelmetlensége” olykor egy-két generációval később nyer értelmet. Ugyanakkor önmagában a magyarázat semmit nem ér…

Rettenetesen kíváncsiak vagyunk az élet különös dolgainak alakulására, a részletekben rejlő mikéntekre, de ha az egész világról szerzett ismeretünket nem a nagy Isteni Egészbe illesztjük, sosem jutunk békességre. Márpedig törékeny emberi életünk erre vágyik! Békességre, a lélek olyan nyugalmára, hogy ha nem is minden nap és minden percben, de elég gyakran elmondhassuk, sok-sok beteljesületlen kívánságocskánk ellenére is boldogok vagyunk…

 

 

Hivatásunk…


A mai nap imádsága:
Uram! Szólj nekem, naponta, hogy szólhassak szóval, cselekedettel vagy értő hallgatással! Ámen

Mert a pap ajkai őrzik az Isten ismeretét,
és tanítást várnak szájából,
hiszen az ÚR követe ő!
Mal 2,7

Azt, hogy lelkész-e a pap vagy csak teológus szakmunkás(?), Mari nénje és Pista bá’ minden akadémikus előképzettség nélkül, néhány prédikációból képes megállapítani. Merthogy: “Kinek mi a szívében, az a száján.” – állapították meg őseink. S milyen igazuk volt/van! “Füstöt, szerelmet hazudni nem lehet!” – ahogyan hitet sem. Az érzékeny kérdés azonban mindig ez: De milyen is az hit? Aki saját hitét/meggyőződését prédikálja, az lehet nagyhatású szónok, de nem Annak a követségében jár, Aki elküldte őt.

Aki valóban pap, a civilizácó hajnaláról induló, legősibb “Melkisédek rendje szerinti”, s nem csak ároni-pap, aki a másodlagos törvényt prédikálja – az elsődleges isteni szeretet helyett – az valóban azt a Valakit “Vagyok, Aki Vagyok”-ot képviseli, Akiről minden Istenről beszélő embernek közvetve vagy közvetlenül bizonyságot kell(ene) tennie. Fontos megjegyeznünk, hogy az istenes lelki ember ismeretet közöl. Nem propagandista, sem nem porszívó-, vagy mosószeres-ügynök, aki jól hangzó negyed-igazságokkal bizalmába igyekszik férkőzni a célszemélynek, hogy aztán értékesíthesse portékáját.

Az ismeret nem lehet elvont “kultúr-csomag” vájt-fülű esztétáknak szóló, de törekednie kell arra, hogy “elüssön” a hétköznapitól, a banális közhelyektől, a sablonoktól és igyekeznie kell a szó tudományával, az irodalom eszközeivel megértetni, hogy Akiről szól a prédikáció, Azt szavakba “befogni” sosem lehetséges … mindezt a jó lutheri munkahipotézis szerint: Theologia grammatica est, azaz a teológia nem mást, mint nyelvtan. Aki nem eszerint jár el, az hamar az önkinyilatkoztatás borzalmas bűnébe esik, s sajátját az ÚR szájába adva egy ezoterikus (a szó eredeti jelentése szerint: belső körre leszűkített, csak a beavatottak számára hozzáférheto) kisközösség prédikátorává válik.

A melkisédek-pap ajkai az Életről, s annak felelősségteljes szeretetéről beszél, hiszen Aki teremtette az Életet, azt szeretetből teremtette. Jól tudja, hogy az egyháztörténelem nem vele, s nem is az ő egyházával kezdődik, ezért kincsnek tart mindent, ami az Isten ismeretét közvetíti. Ezért óvja és védi az egyetemes kultúrát – mely mindig emel -, s küzd a romboló primitívség, a kultúrálatlanság, a rosszakarat, az agresszivitás és a közöny ellen.

A pap szájából elsősorban tanítást várnak, nem pedig a pokol tüzével való fenyegetőzést – ahogyan azt a középkorban tették – valljuk meg – meglehetősen jó, máig ható hatásfokkal. Isten ugyanis emelni akar minket a lélek világába, s nem alávetni az anyagvilágba. Jó pap az, aki tudja, hogy ő csak követ, de nem akárkinek a nevében. Ez az alázatos felismerés azonban olyan méltóságot kölcsönöz neki, mely tiszteletet vált ki az emberek részéről. Azt, hogy az Isten dicsőségének földrejutó néhány sugarából néhány nyaláb az evangélikus lelkészre is ráesik, nem lutheránus előjog, hanem az Isten kegyelme, mellyel csak az önző ember él vissza…

 
Isten…


A mai nap imádsága:

URam! Szereteteddel világolj életemben, hogy tükrözhesselek! Ámen
    
Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtek bajt, én, az ÚR, cselekszem mindezt.
Ézs 45,7
Nyár van, meleg van! Jól esik a hajnali friss levegőt ízlelgetni, mígnem a JóIsten Napocskája föl nem melegíti… Télen meg hideg van! Közben el sem gondolkodunk azon, valójában olyan, mint “hideg”, nem is létezik! Hiszen a hideg nem más, mint valamihez viszonyított “meleg-hiány”… A fényt tudjuk vizsgálni, de a sötétséget nem, mert a sötétség sem más, mint a fény hiánya! Nos, így van ez a rosszal is! A rossz is viszonylagos, mert a rossz, az mindig valamihez képest rossz. Ezért tartja a szólás: “Minden rosszban van valami jó is”. Ilyeténképpen a rossz, a bűn sem más, mint a jó hiánya, hiszen a bűn nemcsak a rossz megcselekvése, hanem a jó elmulasztása is.
Mit jelent mindez? Azt, hogy minden az Istentől van! A kellemetlenség, a baj, a tragédia azok nem mások, mint emberi kategóriák, valójában egy dologról beszélhetünk: a REND bizonyos hiányáról! Ugyanis, ha REND van, akkor harmónia van, ha rendetlenség “van” – azaz hiányzik az isteni REND -, akkor diszharmónia lép fel. A vallásos emberek sokszor gondolják azt, hogy a Valaki felelős a rendetlenségért a világban, s ez a Valaki a Sátán. Félreértések elkerülése végett: Éppen elégséges az egyetemes káoszhoz az Isten hiánya, nem szükséges még erre a Sátánnak “rásegítenie”! (Maga a “szatan”, mint ige, az Ószövetségben először Bálám történetében fordul elő, s ez a szó “útról le-, ill. eltérítőt jelent. Személynévként pedig legelőször az ókori bölcsességirodalom gyöngyszemének tartott Jób könyvében találkozhatunk, mely az ún. hokmá bölcsesség tarthatatlanságára szerkesztett vitairat.)
Isten rendje tartja egyben a Világmindenséget, Isten rendje megkérdőjelezhetetlenül(!) jó, azaz: Isten maga a Jó, a “JÓ-saság”. Aki eltér ettől a jóságtól, annak bizony hiányozni fog az Isten, s ez fájdalommal jár. Aki azonban “közelebb megy” az Istenhez, aki Isten jó rendjét megteszi élete vezérlőelvévé, az megelégedettséget, békességet talál az időszakos sötétség – Isten-hiány – ellenére is.

 


Isten igéje…


A mai nap imádsága:

Uram! Töltsd meg életemet igéd igazságával, hogy aszerint élhessek! Ámen

   

Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. “
Ézs 55,10-11

Isten szólt, s előállt a világ, létrejött a teremtettség – igen a semmiből! Ehhez pontosan akkora hit kell, mint ahhoz, hogy valaki elképzelje: anyag, s energia mindig is volt, s mindig is lesz… Isten – Akinek nevét az Ó-szövetség népe még ki sem merte mondani, s helyette azt mondták “ÚR” – jelenvalósága a világban meghalad minden képzelőerőt. A vödörbe önteni a tengert, s odébbvinni lehetetlenség, legfeljebb annak sós ízét vagyunk képesek érezni ajkunkon – azt is csak egy darabig -, ahogyan egy egész élet is kevés, hogy ezt a csodálatosnak teremtett világ “működését” megértsük. Álmélkodásunk, hálaadásunk lehet teljes, az ismeretünk soha, megváltoztathatatlan tény: végesek, azaz halandóak vagyunk.

De ahogyan az eső megöntözi a földeket, s a növények szinte szemlátomást szöknek az ég felé, ugyanúgy Isten igéje is megfelelő talajban kikel, s a hit “növénykéje” elindul a Fény felé, ahonnan a növekedéshez szükséges erőt kapja nap mint nap. Isten gondviselésének csodája, hogy mindig voltak vannak és lesznek emberek, akik meghallják az Ő üzenetét, s a környezetük számára érthetetlen módon elkezdenek evangéliumi életet élni.

Isten szava/igéje nemcsak (világ)teremtő hatalom, de a személyes életünkben is létrehoz olyan új világot, amit korábban nem ismertünk. Amikor Isten szól – s Ő képes szavak nélkül is beszélni, hiszen Ő Az Isten – akkor megfordulnak emberek, s személyes megtérésük különleges, megbizonyosító/megerősítő élményén keresztül sok ember sorsa is jóra fordul…

Isten célja az, hogy életünk gyümölcsöt teremjen. Továbbadjuk azokat az értékeket, amiket az evolúcióból nem, csak a teremtésből tudunk levezetni. Istennél ugyanis nem az erősebb győz, s nem hullajtja ki a férgesét, mondván, hogy ez nem oda való… Ő a megrepedt nádszálat sem töri ketté, s a füstölgő mécsest sem oltja ki, mert ő a Kegyelem Istene.

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. december 4. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Most azért szólok hozzátok, hogy figyelmeztesselek benneteket. Elhatározták veszteteket: hamarosan nagy üldözés tör ki az Egyházban. Minderre most van a legnagyobb szükség azért, mert meg kell tisztítanom Egyházamat. Ha ezt nem tenném, mindnyájan elvesznétek. Már rég fölcserélték az értékeket: a jóra azt mondják, hogy rossz; s a […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]