Cselekedeteink…


A mai nap imádsága:

Uram! Adj nekem türelmet és kitartást, hogy megcselekedhessem akaratodat, s életemben megvalósuljon kegyelmed által a te béességed! Ámen.

   
Mit használ, testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy van hite, cselekedetei azonban nincsenek? Vajon üdvözítheti őt a hit? Mondjuk, hogy egy testvérnek vagy nővérnek nincs ruhája, s a mindennapi élelemben szükséget szenved. Ha mármost egyiktek azt mondja: “Menjetek békével! Melegedjetek! Lakjatok jól!” – de nem adja meg nekik, amire életük fönntartására szükségük van, ugyan mit használ az nekik?
Jak 2,14

Mi kell a teljes élethez? Tulajdonképpen csak kettő: hit és szeretet. A hit a lélek békességét, a szeretet pedig a test nyugalmát biztosítja, de egyik sem képzelhető el a másik nélkül. Igazán az tud szeretni, aki hisz, s aki valóban hisz az nem tudja megtenni, hogy ne szeressen. Korunk embere gyakran és szívesen hangsúlyozza, hogy elért sikereinek hátterében elsősorban akarata, kitartása, önmagában való hite áll. Valóban elégséges az, ha csak magunkban hiszünk?

Bizonyos célok eléréséhez ez is elég. Azonban aki a végső kérdésekre keresi a választ, s nem elégszik meg a maga alkotta fogalmi készlet filozófikus zsonglőrködésével, az nem kerülheti meg az Istent-kérdést. Sokan elfelejtik, hogy Isten legnagyobb kijelentése a természetben van. Benne élünk a természetben – még ha nem is látjuk a fától az erdőt -, naponta találkozhatunk az élet csodáival, ennélfogva nincs mentségünk… (Az persze megint egy másik kérdés, hogy a modern ember mennyire távolodott el a naturától, amibe beleteremtetett.)

Aki az egyházon kívül él, az azt gondolja, hogy a templomos ember az egy olyan speciális emberfajta, akinek különleges gyönyörűséget okoz, ha lemondhat valamiről felebarátja számára. A valóság azonban másképpen fest: A lemondás, az áldozathozatal, a karitatív cselekedetek felvállalása ugyanúgy rengeteg energiáját emészti fel a hívő embernek is, mint a nem hívőnek. Az istenes ember nem azért törekszik a jócselekedetekre, mert retteg az Istentől vagy fél az eljövendő büntetéstől, hanem azért, mert meg van győződve arról, hogy a világ csak akkor javulhat, ha az emberek közelebb kerülnek az Istenhez… S hogyan érthetné meg az Istentől távol álló ember leghatásosabban az Isten lényegét, ha nem a szeretet megtapasztalása által? Ezért rendkívül fontosak a jócselekedetek.

Aki életszerűen, szeretetben gondolkodik, az az Istent szolgálja, aki pedig önmaga megvalósítását keresi az nagyon gyakran az életszerűtlenség zsákutcájában találhatja magát – barátok társak nélkül. Jakab apostol azért buzdít a jócselekedetekre, mert tudja, hogy azok a hittel együtt teszik teljessé az emberi létet, amire mindenki elhívatott…

 Csodák és jelek…


A mai nap imádsága:

Uram! Add, hogy jeleidet megértve csodálni tudjam az Életet, s benne Téged! Ámen

Jézus így szólt: “Vegyétek el a követ.” Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá: “Uram, már szaga van, hiszen negyednapos.” Jézus azonban ezt mondta neki: “Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét?”
Jn11,39-408

Lázár feltámasztás-története az újszövetség egyik legvitatottab, legtöbb kérdést felvető csoda-tudósítása. Jézus hatalmának ilyetén demonstrációja szétfeszíti a hétköznapi gondolkodás szokásos kereteit; finoman szólva is ‘nehezen érthető’ az átlagember számára. Míg életünk jobb napjaiban szívesen elbújunk a hétköznapiság, az “engem ez aztán a legkevésbé érdekel” álárca mögé – magyarul hárítunk -, amikor azonban a saját életünk végefelé érezni kezdjük az elmúlás ‘szagát’, egyszercsak más dimenziók kinyílásáról kezdünk ábrándozni, s ami eladdig lényegtelennek tűnt, hirtelen nagyon fontossá válik. Halálunk közeledte ugyanis az élet legnagyobb kérdés-triászát veti fel: Honnan jöttem? – Miért vagyok/voltam itt? – Hová tartok?

A halálesetek, melyek belesikoltanak életünkbe, s fájdalmat okoznak, a saját életünk végének valószerűtlenségét – hiszen olyan nehezen tudjuk elképzelni, hogy egyszercsak nincs tovább – teszik egyre valószerűbbé. Az elméleti kérdés egyre inkább gyakorlativá válik: “Meddig még, Uram?” Ez a folyamat bizony elég hatásosan formálja látásunkat… Azt pedig jól tudjuk, hogy látni nemcsak szemmel, de szívvel is tudunk, azt pedig nemegyszer megtapasztaltuk, hogy a nemlátható dolgok meglátására a JóIstentől egy különleges lehetőséget, a hitet kaptuk ajándékba.

A hit nem határt szab és korlátoz, hanem kitágítja az élet szentségéről alkotott elképzeléseinket. A hit nem ahhoz szükségeltetik, hogy elhiggyük a földi “hihetetlen dolgokat”, hanem ahhoz, hogy meglássuk általa a mennyi valóságot. Ha Isten csodák részesévé enged tenni minket, azok soha nem általános bizonyítékok, hanem jelek, melyek túlmutatnak önmagukon.

Létünk – mely a legnagyobb csoda(!) – megértéséhez szükséges az Isten jelenvalóságának/dicsőségének/nagyságának stb. átélése. Behatárolt, megismételhetetlen létünk csodáját Teremtőnk nélkül aligha tudjuk felfogni. (Isten nélkül ugyanis túl sok puzzle hiányzik a képből, hogy az számunkra értelmet nyerjen.) Az Örökkévaló “ÖregIsten/NagyIsten” azért enged(ett) meg olyan történéseket a világban, melyek földi szemmel nézve hihetetlenek, hogy egyre nyilvánvalóbbá tegye számunkra, az életünkben megnyilvánuló gondviselő szeretetének célja van: el akar juttatni mindannyiunkat Önmagához. Ehhez azonban a mi igenünkre is szüksége van, hiszen a hit – ahogyan a szeretet is – az önkéntességen, a szabadságon alapul.

 

 

Felelősségért – magunkért, s másokért.


A mai nap imádsága:

Uram! Adj nekünk látást, s Tőled való akaratot életünk istenes megéléséhez. Ámen
Víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában. Ézs 35,6b
Végidők… sokszor tapasztalta már az ember e szó borzalmát: apokaliptika. Amikor gonosz nyíltan a jóra tör. Koronás rabló hercegek, karszalogos diktátorok, nyakkendős gengszteerek, mind egyek: lelküket múlandó rongy életük védelmében odadobták az Ördögnek. Nincs ennél szebb, irodalmibb megfogalmazás: a Sátán foglyai ők. Lehetne magyarázni cselekedeteiket nehéz gyermekkorral, szociális nehézségekkel, egyesekben talán még a predesztináció éredekes gondolata is felvetődik… de hogyan teheti másképp valaki azt a gonoszságot mással – amit nem szeretné hogy vele magával tegyenek – hacsak nem elborult sötét lélekkel. Mert a világosság nem engedi a hazugságot, ami minden bűn szülőanyja… s mindenkiben ott van az “Isten mécsese” ami arra vár, hogy lángra gyúlhasson.
“Megfizetek mindenkinek cselekedetei szerint” – nincs vita. Van számonkérés, van ítélet, van kárhozat. Ha az anyagvilágban az okot követi az okozat, miért lenne ez másképpen a szellemvilágában. A bűnt követi a bűntetés. Igazság, ami alól nincs kibúvó. A középkor embere rettegett a reá váró kárhozattól, a ma embere nem féli sem az Istent sem az embert. Törvényen felülinek tudja magát. Pedig törvény csak egy van, az Élet törvénye, ahogyan Isten is csak egy van.
Az életnek értéke a végessége okán van, tartalmassága pedig az Isten teremtett csodáiban elrejtve létezik. Felfedezni Őt a mikrokozmoszban és makrokozmoszban: életünk legnagyobb kiváltsága. Mi a jutalma az istenes életnek? Az Isten maga, elrejtőzködve bennünk, s kinyilatkoztatva a világ csodás dolgaiban csillagokon innen, s túl.

 

 

Felfedezésekért…

 


A mai nap imádsága:

Uram, Istenem! Te látod, hogy Téged kereslek egész életemben. Igyekezetemet, gyenge akarásomat szánd meg, s áldásod csöppjeiből hullajts rám néhányat, hogy békességet nyerjen a lelkem! Ámen

   

“Isten nincsen messzire egyikünktől sem;”
ApCsel 17,27c

Pál apostolnak az Areopágoszon elmondott híres beszédéből van ez a harmadmondat, mely rövidsége ellenére nagy megállapítást közöl: Isten nincs messze. Tapasztalásunk mintha mégis mást sugallna: Isten nagyon messze van… olyan messzire, hogy halandó azt halandó fel sem foghatja. Talán valahol a világegyetem másik végén, egyedül várja Isten, hogy felhúzott órája (a teremtett világ) szép lassan leketyegje idejét… deista filozófikus felfogás, melyben Istennek csak annyi “mozgásteret” ad az ember, hogy Isten létezhet elsődleges okként, de további beleszólás nincs a világ menetébe…

Tényleg, hol van az Isten? Nem csak a bölcsességet keresők (filosz-szofosz) elvont kérdése ez, hanem mindannyiunké. Érdekes módon akkor tesszük fel ezt, amikor nem azt kapjuk az “élettől”, amit vártunk. Valóban: “Hol van az Isten a betegségben, a nyomorúságban, a háborúban?” Vagy talán a háború pusztító tobzódásában nemcsak a múzsák hallgatnak, de Isten is?

Pálnak könnyű dolga volt, végül is apostol – gondolhatnánk. Ami az átlag-embernek kérdés, az számára nem lehet probléma, hiszen a küldött (aposztello) csak tudja kinek a követségében jár… Pál Istenismerete nem a mandátumából fakad, hanem éppen fordítva: azért, mert megismerte az Istent, azért teljesíti a Krisztus parancsát. Annak ellenére, hogy “bűnösök között az első”-ként üldözte az Egyházat, Isten kegyelmet gyakorolt rajta, s megérintette mindent átfogó szeretetével – s ez megváltoztatta életét, átformálta viszonyát a világgal kapcsolatban. Eladdig Istenről szóló tanítások bölcsességének a vonzásában élt, a damaszkuszi út után a szeretet hatalma alá került.

Az idézet mondat folytatódik, ez teszi teljessé Pál aeropágoszi kijelentését: “mert Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.” Ennél szakszerűbb, szabatosabb, pontosabb teológiai definíciót már nem is mondhatna… Bizonyára van pontosabb “meghatározása” is az Istennek, de az már nem emberek, hanem angyalok nyelvén szól.

 Gazdagság…


A mai nap imádsága:

URam! Adj mindig annyit, hogy ínségemben ne perlekedjem Veled, s ne adj annyit, hogy szívem kevéllyé váljon, s megtagadjon Téged! Ámen
Tehát, ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt! Gazdagságotok megrothadt, ruháitokat megrágta a moly, aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz… Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. Dőzsöltetek a földön és tobzódtatok, hizlaltátok a szíveteket…
Jak 5,1-3; 5a;
Szegény gazdagok… Nem elég, hogy nyomasztja őket nagy gazdagságuk elvesztésének terhe – Luther szerint: Isten a nagy tolvajokat kicsikkel bünteti, azaz: nem aludhat nyugodtan a gazdag, mert éjjel kifoszthatják -, de mindezeken túl még az Isten országába is ők jutnak be a legnehezebben. Jakab apostol sem kíméletes hozzájuk, igencsak kemény prófétai hangon szólal meg! Azért nem árt leszögezni: a nincstelen szegényeknek sem könnyű az élete…
Minden ember gazdagnak születik erre a Földre, mert a legnagyobb kincset birtokolhatja: az életet. Az emberek többsége mégsem becsüli az istenadta életet, se másokét, s a saját se! Évente százezrével halnak meg az emberek különféle balesetekben, természeti katasztrófák következtében, de az embert mégsem hatják meg ezek az élet rendkívüli törékenységére figyelmeztető jelek. Milliószám halunk meg különféle betegségekben, de ezek sem állítanak meg minket öntörvényű gondolkodásunkban! Így lehet újabbnál újabb polgárháborúba csalogatni/kényszeríteni(?) afrikai törzseket, de a “fejlett nyugat” se önmegtartóztatóbb, szinte gondolkodás nélkül beveti csúcstechnológiás hadseregét, ha aranyat érő nyersanyagokról vagy stratégiai érdekeiről van szó. Az eredmény: ártatlan civilek esnek áldozatul az ilyen militarista igazságokért folytatott “küzdelemben” -, s bizony az erőszak erőszakot szül.
“Kinek hol a szíve, ott a kincse.” – mondja Jézus URunk. A gazdagság veszélye abban rejlik, hogy amit az Isten materilális eszközként rendelt a lélek gyarapítására, nem eszközként tekinti a gazdag, hanem célnak. De lehet-e cél a véges Földön az, hogy határtalanul törekedjünk a nagyobb haszonra, az extra-profitra, a mégtöbbre? Aligha, hiszen a soknál több: az elég. A gazdag nem elégszik meg a sokkal, még többet kíván nyugtalan lelke, a bölcs pedig a keveset is megelégedéssel birtokolja… A keresztény ember tudja, hogy egyedül nem tudja felvenni a küzdelmet az “anyaggal”, szüksége van a JóIsten segítségére. Ezért helyezi bizalommal életét Teremtője kezébe, hogy élete ne profitorientált, hanem kegyelmi legyen…

 


Nyugtalanság…


A mai nap imádsága:

Uram! Vedd el tőlem végességemtől való félelmeimet, s ajándékozz meg szolgáló lelkülettel, s erővel, hogy boldogan tudjam élni véges napjaimat! Ámen

Az asszonytól született ember rövid életű, tele nyugtalansággal. Kihajt, mint a virág, majd elfonnyad, árnyékként tűnik el, nem marad meg.
Jób 14,1-2

Nyugtalanok vagyunk, s ez végességünkből fakad… Aki egy kicsit is elgondolkodik az életen, legyen az egy virágé, állaté vagy emberé, az észreveszi a mindent átszövő nyugtalanság okát: az elmúlást, a halált. Amíg életünk bimbózik s virágba borul, “természetesnek” vesszük: aki megöregedett, annak meg is kell halnia. Ilyenkor sokkal fontosabbnak tartjuk álmainkat/lehetőségeinket, a célokat, amiket kitűztünk magunk elé. Nem is gondolunk ilyenkor arra, hogy egyszer eljön az idő, amikor már nem “élünk-halunk” azokért az álmokért, melyeket kergettünk, s talán éveket pazaroltunk rájuk, aztán mégsem lett eredménye, mert kiderült: van más, ami sokkal fonotsabb…

Jób szenvedései közepette nemcsak megérti, de a halál közelében meg is éli, hogy az ember élete rövid életű… Talán ma még rövidebbnek érezzük, azért is igyekszünk olyan intenzíven élni, hátha sikerül, ami a régieknek nem -, de végül csak a keserű igazság marad: ki sokat markol, keveset fog… Lám, a világ – s benne önmagunk, s Isten – megismerését nem lehet rohanásban megvalósítani; ahhoz hogy képesek legyünk felfedezni, a mindenség itt van karnyújtásnyi távolságon belül, ehhez bizony meg kell állni. S amikor elcsendesül bennünk a vágy az ide-oda-szaladgálásra, amikor képesek vagyunk első helyre tenni a Mindenség Urát, akkor szabadulunk fel igazán arra, hogy karjainkba zárjuk szeretteinket, s adjunk azoknak, akik karnyújtásnyi távolságra élnek tőlünk, s rászorulnak valamire. S mit kíván leginkább a másik ember? Ugyanazt, amit mi magunk! Megértést, egy hordozó közösséget, megbecsült helyet, ahol kibontakoztathatjuk képességeinket, s hasznosan tölthetjük el életünk rövidke idejét… S mi a hasznosság? Amikor valaki úgy szolgál véges idejéből, mintha örökké ideje lenne! Aki ilyen lelkülettel képes odafordulni embertársához, legyen az barátja, szomszédja, házastársa vagy gyermeke, akiknek éppen szükségünk van meghallgatásra, bizató szóra vagy gesztusértékű segítségre, az ilyen segítőkész ember olyan találkozásokat élhet meg, melyek “mélysége és magassága” szinte megállítja az időt…

Akarhatunk-e többet, mint megtanulni, hogy életünknek van tavasza, nyara, ősze és tele? Hogy Isten születés és halál ritmusai közé számos gyönyörű embersors-szimfóniát komponált? Hogy legkésőbb életünk végére megtanuljuk: életünk virágának nem pillanatnyi állapota adja értékét, hanem az méltóság, hogy Isten akaratából teremtett virágok vagyunk.

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. december 4. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Most azért szólok hozzátok, hogy figyelmeztesselek benneteket. Elhatározták veszteteket: hamarosan nagy üldözés tör ki az Egyházban. Minderre most van a legnagyobb szükség azért, mert meg kell tisztítanom Egyházamat. Ha ezt nem tenném, mindnyájan elvesznétek. Már rég fölcserélték az értékeket: a jóra azt mondják, hogy rossz; s a […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]