Békesség…


A mai nap imádsága:

URam! Olyan sok a békétlenség ebben a világban… Háborús indulatokról, aljas indokkal elkövetett gonoszságokról tudósítanak minket nap mint nap. Istenem, add a Te békességedet, hogy lelkem egyensúlyban tudjon maradni, s Rád figyelhessek életem minden napján, s tetszésedre élhessek! Ámen
URam, te szerzel nekünk békességet.
Ézs 26,12a
Technológiai újítások korában élünk, melyek alapvetően meghatározzák életünket. Elég, ha csak az autóiparra, híradástechnikára gondolunk. Magunk sem gondoltuk 20-30 éve, hogy életünket ennyire meghatározzák majd a mobiltelefonok, a kompjúterek, az internet mindenhová beszüremkedő valósága. Bonyolult számunkra ez a mostani világ, politikát, gazdaságot is beleértve szinte átláthatatlan… Nem csoda, hogy az “okosok” is csak ötletelnek, s nem találják a megoldást.
Márpedig az idő telik, s nem élhetünk le úgy egy életet, hogy csak várunk és várunk, s majd csak előáll valaki egy univerzális megoldással, amitől az én életem is boldoggá válik. A boldogság titka, hogy az csak úgy tűnik, mintha a külső világban lenne, valójában a tartós boldogság az belülről fakad. A világ nem változik meg egyhamar, de én láthatom a világot másképpen, mert az én személyes boldogságom, kiegyensúlyozottságom, azaz békességem megváltoztatja az én micro-világomat, s ezen keresztül – ha nem is nagyon tudjuk elképzelni -, de még a világot is változtatjuk. Fontos megjegyezni: lelki életünk minősége persze nemcsak emeli, de lefelé is húzhatja a környeztünkben élőket…
Életünk kihívásai – munka, család – adnak épp elég feladatot a hétköznapok sodrásában, s mindenki szeretné ezeket úgy megoldani, hogy az számára sikert hozzon, gyümölcsöt teremjen. Míg a “világ embere” (ez az önző ember szinonimája!) nem törődik azzal, hogy a sikert etikus módszerekkel éri el vagy sem, a hívő ember nem csak hiszi az Istent, de tudja is, hogy az etikátlan eszközökkel elért sikeren soha nem lesz áldás, ezért a kitűzött célt csakis etikus eszközökkel akarja elérni. Érdekes módon, pont azok akik nem hiszik az Istent szokták mondogatni: “A cél szentesíti az eszközt!” Hát nem! Ha ördögi az eszköz, akkor ördögivé válik a kítűzött cél is…

Ami életünkben a legfontosabb – s ahogy öregszünk, egyre inkább belátjuk -, az a békesség. Békesség, hogy őszintén szerettem a nekem rendelt páromat, hogy igyekeztem a tőlem telhetően legjobban nevelni gyermekeinket, hogy szóltam, amikor védeni kellett az igazságot, s hallgattam, amikor kellett… A békesség nem alapérzés, hanem egy bonyolult életegyenlet jobb oldalán álló minősítés. Ezt ugyan mi naponta érezhetjük, de nem mi generáljuk, hanem a JóIsten adja mindazoknak, akik félik és szeretik Őt…

 

Gonosz indulat…
A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy Rád tudjak figyelni, s a Te szeretet-akaratodat teljesítsem! Ámen
Ne mondd: Megfizetek a rosszért!
Reménykedj az ÚRban, ő megsegít téged.
Péld 20,22
Mire felnőtté válunk, elég sok negatív érzést is átélünk… haragunk kiváltó okai mindeközben nem kisebbednek! Sőt, kiderül az is, hogy míg gyermekkorunkban beteljesületlen kisebb-nagyobb vágyaink váltották ki bennünk az ellenszenvet, felnőttkorban az igazságtalanság, a jogtalanul elszenvedett hátrány, s mindazon dolgok generálják bennünk az elégedetlenséget, melyet egy szóval így jellemezhetünk: hiány. A hiány az oka: irigységnek és rosszindulatnak, a bántó szavak kőlavináját is ez indítja el… Értjük mi Jézus URunk egész világot átölelő szeretetét, csak… hát… valahol a “szemet-szemért, fogat-fogért”-elvnek is szívesen kibontakozási teret biztosítanánk!
A Mester arra tanít: Ne ez legyen a ti utatok… Hiszen, aki szelet vet vihart arat, s aki kardot fog, az kard által vész el. S bár e kijelentések igazságtartalmát senki nem vonhatja kétségbe, az embervilágban mégis úgy van, hogy háború árán akarják megvenni a békét, s a minél erősebb fegyverben hiszik lelki nyugalmuk biztosítását. Pál apostol büszkén megvallja:”Zsidónak, zsidó, görögnek, görögnek vagyok” – vagyis a cél ‘szentesíti’ az eszközt -, de ebből nem következik az, hogy a krisztusi magatartás is ugyanez lenne! Istennél ugyanis nem az eredmény számít, hanem az, hogy etikusan (az Ő törvényei szerint) értünk-e a célba vagy sem…
Most éppen az atlétika doppingbotrányaitól hangos a média… A látszatfelháborodások felháborítják az embert, hiszen csak bolond hiszi el, hogy a “tour de france”-on egy vajaskenyérrel 20 perc alatt négy hegyet, emelkedőnek(!) is lehet teljesíteni!
Mindennek következménye van: “Aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók!” Vagyis a bogáncs, bogáncsot fog teremni, mert a jó fa nem terem rossz gyümölcsöt, s a jó fa sem terem rossz gyümölcsöt, hanem a jó fa jó gyümölcsöt, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem! Így tanít minket Jézus URunk… S, aki találkozik a Mennyei Atya szeretetével, s nem változik meg az élete, s nem igyekszik minden erejével jóvátenni azt, amit elrontott – az hamisan értelmezi a kegyelmet! Hiszen Zákeus is nemcsak azt adta vissza, amivel megkárosította az embereket, hanem annak a négyszeresét! (A zsidó törvény a kétszeres jóvátételt kívánja meg.) Sajnos azért káromolják a keresztényeket, mert 1) van, aki csak nevében az, de cselekedeteiben nem, s 2) sokan vannak, akik csak a saját üdvösségükkel, a próféciák várásával vannak elfoglalva, ahelyett, hogy felebarátjaiknak a samaritánusává válnának!
Aki “Istennél van”, az nem a saját igazában, hanem Istenben bízik. Őreá hagyja saját “igazának” elbírálását. Tudja, hogy Istennek gondja van az övéire, s azt is megtanulta, hogy semmi nincs ok nélkül… S bár tudja, hogy a rossz folyamatosan újratermeli/újrateremti önmagát, de abban is hisz, hogy a jónak a szolgálata, az “ÚRban való munkálkodás nem hiábavaló!”

 

 

 

Hiteles életért…


A mai nap imádsága:

Uram, Istenem! Adj számba hiteles szavakat, hogy Rólad szavak nélkül is bizonyságot tehessek! Ámen

“Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek: Ne esküdj hamisan… Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek: se az égre, mert azaz Isten királyi széke, se a földre, mert az lábainak zsámolya, se Jeruzsálemre, ert az a nagy Király városa; de ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajad szálát sem tudod fehérré vagy feketévé tenni. Ellenben a ti beszédetek legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van.”
Mt 5,33-37

Aki sűrűn, mindenre esküszik (azaz esküdözik) nem lehet hitelt érdemlő ember. Sokan támogatják meg kijelentésüket a Jóisten nevével, ezért egyesek azt vallják, hogy nem szabad esküdni semmire sem… Talán igazuk is lehetne, ha a marslakókról lenne szól, de a földön lakó embernek – hívő vagy sem – érdemes a világot a maga valóságában látnia, ismernie. Sajnos az embervilág nem olyan egyedekből áll, akikre az lenne a jellemző, hogy a kimondott igenük/nemük igen vagy nem lenne… A tapasztalat épp az ellenkezőjét mutatja, közéletben, magánéletben egyaránt.

Helytelen lenne a mi gyakorlatunk is, amikor esküt teszünk, s azt mondjuk “Isten engem úgy segéljen!”? Semmiesetre sem. Isten nevét “felhasználhatjuk”, sőt segítségül is kell hívnunk akkor, amikor erőnkön felüli feladatok előtt állunk… Gyülekezet vagy egyház vezetése (lásd az illusztrációt!), házasságkötés, az élet fontos állomásainál Istenre hagyatkozni, esküt tenni, azaz Istentől kapott lehetőségnek tekinteni az adott feladatot azt jelenti, beismerem, hogy Isten nélkül nem tudok megfelelni az elvárásoknak… Éppen az Isten segítségével kimondott igenem teszi lehetővé, hogy ember maradhassak, hogy helyén maradjon az eszem, s a szívem…

S mi az ami a gonosztól van? Az esküdözés. Amikor Isten nevével akarunk hitelt szerezni szavainknak. Szavaink hitelét azonban cselekedeteink adják, helyesen cselekedni pedig csak akkor tudunk, ha Istent féljük és szeretjük…

 
Jézus…


A mai nap imádsága:

Megváltó Krisztusom! Emberré lettél értünk, pedig Isten vagy. Mi pedig emberlétünkbe szorítva kísértetünk az ősrégi vággyal, s “olyanok akarunk lenni, mint Isten”. Add Uram, hogy alázattal felismerjük, hogy egyedül Te vagy az út, az igazság, s az élet! Ámen

Jézus mondja: Az Atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a Fiút, az nem tiszteli az Atyát sem, aki őt elküldte.
Jn 5,22-23

Első évszázadai a kereszténységnek – a túlélésért való küzdelem mellett – többek közt azzal is telt, hogy próbálták megfogalmazni: Kicsoda Jézus Krisztus? Nos, a kérdésre a válasz csak látszólag káté-egyszerűségű, hogy: “Isten Fia”… Istenfiúságának minőségét dogmákba szorítani még ma is merész vállalkozás, hiszen ami keveset megtudhatunk Őbelőle – hit által – az is csak titok.

Ha Isten Egy – márpedig ezt valljuk -, akkor hogyan testesülhet meg az Isten egyharmada Jézusban? Esetleg a megüresedés-elméletet (kenózis) vallóknak lenne igazuk, akik azt tartották, hogy csak a János keresztségétől szállt le Jézusra az isteni Lélek? S akkor félig Isten, félig ember volt? Évszázadokon át vitatkoztak ezen az óegyházi atyák, s vaskos könyvek teltek meg gondolataikkal, ma is komoly munkát adva a patrisztika tudományának… A végeredmény józanságra int: Jézus Krisztus valóságos Isten, s valóságos ember – azaz Ő megmarad az idők végezetéig titoknak, az Isten Titkának (mysterium Dei). Majd akkor és ott, úgy láthatjuk és ismerhetjük meg Őt, ahogyan Ő ismer most minket…

Számtalan antropomorf elképzelés született meg az elmúlt kétezer esztendőben Jézusról. Ezek egy része csak a szektás gondolkodás számára ‘érthető’, melyek mértéktelen túlzásokba esve hangsúlyozzák az ’emberit’. Ha Jézus Isten – márpedig ezt valljuk -, akkor Jézust belepréselni a ‘jóbarát’-i, a ‘haver’-i kategóriába enyhén szólva is ellentmondásos, de leginkább értelmezhetetlen.

Mivel az emberek nagy része az ismert kliséken – pl. “nem zörög a haraszt, ha a szél nem fúj” vagy “valaminek azért lennie kell” – túl nem sokat tud mit kezdeni az Isten-fogalommal, és szinte végképp nem tudja ‘értelmezni’ a Szentlelket sem, ezért minden erejével a Krisztusba kapaszkodik – ami nem baj, sőt létfontosságú(!) -, de eközben belesik az emberi gondolkodás vermébe, s olyan megmosolyogtató szó-szülemények kerekednek ki belőle, mint pl. a “Jézuska” vagy olyan vallási “szakzsargon” jön létre általa, melyet a hétköznapi ember nem, csak a ‘beavatottak” szűk köre ért. Ha azonban Jézus Krisztus a Megváltó, akkor Ő nem “Jézuska”, de nem is haver…

Mit jelent tehát a keresztény hétköznapok gyakorlatában tisztelni a Fiút? Elsősorban illik ismernünk a jézusi tanítást, s igyekeznünk kell aszerint is élni. Nem csak azért, mert cselekedeteink alapján ítéltetünk meg, hanem azért, mert a szeretet folyamatos gyakorlata nélkül nincs lehetőség az istenismeret gyarapodására…

 


Szerénység…


A mai nap imádsága:

Uram! Versengő világban élünk, s héha magam is be-beállok a versengők közé. Kérlek vedd ki életemből mindazt, ami hitvány, s plántáld belém mindazt, ami épít engem, s a Te országodat is! Ámen.

   
Ahol ugyanis irigység és versengés van, ott békétlenség uralkodik, meg minden más hitványság. Az a bölcsesség azonban, amely fölülről származik, először is ártatlan, aztán békeszerető, szerény, engedékeny, (jórahajló), irgalommal és jótékonysággal teljes, nem kérkedő és nem alakoskodó. Az igaz élet magját békében vetik el a békeszeretők.
Jakab 3,16-18

Belelapozva a históriás könyvekbe hamar megállapítható, hogy az emberiség történelmét a versengés és békétlenség fonja egybe… Az is gyorsan kiviláglik, az irigység egyidős az emberrel. Már Káin is irigykedett Ábelre, sőt irigysége olyannyira eluralkodott rajta, hogy józan ítélőképességét elveszítve meg is ölte öccsét. S ha jól belegondolunk ebbe a történetbe, akkor az első négy ember példa-történetében is meglátható, hogy a világ legalább egynegyede – akkor is meg ma is – irigykedik, s ha nem is gyilkos, de a másik egynegyed-világ életét megkeseríti, gonosz élősdiként kizsákmányolja. Nem csoda tehát, hogy nem honol béke a világban.

Ha az emberszívben irigység uralkodik, akkor nyilvánvaló, hogy az ember alkotta közösségben is a békétlenség lesz a mérvadó. Tény, hogy minden korszaknak megvannak a maga versengői, s békétlenkedői, de az is tény hogy mára a tisztességtelenség a gyors piaci siker hallgatólagos tartozékává vált, s a spekuláció, mások jóhiszeműségének gátlástalan kihasználása pedig a határozottság köntösébe bújtatott elfogadható célratörő magatartás. Csak amikor mindez globális mértékűvé duzzad, s már mindenki csal és megtéveszt – akkor válik igazán láthatóvá a “hatás”. Ugyanakkor azt is megtapasztaltuk a huszadik század végére, hogy mivé válik az ember, ha folyamatosan ilyen versenylázban ég – elég csak a pszichoszomatikus betegségek hatványozott emelkedésére gondolnunk, mely az utóbbi évtizedekben komoly fejtörést okoz az orvosoknak.

“Meg minden más hitványság”… Jakab nem is fecséreli a szót a felsorolásra! Ha csak arra gondolunk, hogy mennyi hitvány módon megszerkesztett/elkészített ún. tartós fogyasztási cikk keserítette meg életünket az utóbbi egynéhány évben, akkor nyugodtan elmondhatjuk: minden egyre csillogóbbá vált, de a reklámos ragyogás alatt hitványság lappang. Pedig mindezekért komoly pénzösszeget fizettünk ki(!), s akkor még nem is említettük azokat az emberi “hitványságokat”, melyeket nap mint nap kapcsolati rendszereinkben vagyunk kénytelenek megélni: csúsztatás, magyarázkodás, sőt rebbenéstelen szemmel össze-visszahazudozás.

Mindezekkel szemben áll az a bölcsesség, ami felülről származik: Ez szerény és jórahajló, mentes a szokásos “hétköznapi agressziótól”. Aki erre nyitogatja szívét és lelkét, az megtapasztal egy másfajta életminőséget. Ebben nemcsak a harmónia honol, de az élet magja is kikel belőle..

 


Üdvösség…


A mai nap imádsága:

Uram! Segíts úgy élnem napjaimat, hogy megfeleljek teremtői akaratodnak, s életem minden dolgával magam és mások lelki épülését szolgálhassam! Ámen

…félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek.
Fil 2,12a-16a

Ki az, aki legalább egyszer életében ne ámult volna el a nyári csillagos égbolt láttán? Tudós csillagászok tízezrei szentelték/szentelik egész életüket a firmamentum kémlelésére, hogy megértsék a csodát: hogyan, s miként szórta szét jókedvében a JóIsten számtalan milliárdnyi égi szentjánosbogarát, hogy aztán megintcsak jókedvében galaxisokba, metagalaxisokba rendezze…

S mi az ember, ha nem por? Bizony “porból vagyunk, s porrá leszünk”! Ugyanolyan porból vagyunk, mint a csillagok, ugyanolyan atomokból áll össze testünk, mint a világegyetem többi dolga, s lám mégis különbek vagyunk, mert lelket is lehelt belénk az ÚRIsten. Ez a lélek pedig kívánkozik a Teremtője után, bár sokszor ez nem tudatosul bennünk, csak azt vesszük észre a mindennapok zakatolásában, hogy valami igen-igen hiányzik… Ez nem más, mint az Istenbe-oltott élet, amely az üdvösséget munkálja.

Akárhogyan is élünk, csak idő kérdése, hogy ne vegyük észre, ki kell mennünk ebből a világból. Az Örökkévaló jól kigondolván egész életutunkat, nemcsak sok örömet, de bánatot és szenvedést is beleszőtt, hogy ha egyszer el kell hagynunk ezt a földi létet, akkor azért annyira ne fájjon, hogy mindent itt kell hagynunk…

Évekkel ezelőtt megismertem egy Tatáról elszármazott majd hazatelepült sváb házaspárt, ahol a férj gyógyíthatatlan betegséggel küszködött. Gyermekeik Németországban éltek, ott élték le életük túlnyomó részét, de valami mégis hazavonzotta őket, mert a szülőföld ereje ilyen órási: nem lehet ellenállni neki: Otthonunk lehet az a hely, ahol mi ismerjük a fákat, de a szülőföldünk csak az az egyetlen hely, ahol a fák is ismernek minket… A beteg férj fantasztikus kitartással egymaga felújított egy kis családi házat – mintaszerűen, mindennek helye volt/lett benne! S amikor minden készen volt – elhunyt… Felesége nemsokkal ezután visszaköltözött gyermekeihez.

Akkoriban nem igazán értettem, miért volt ez a óriási küzdelem a felújítással? Ma már tudom: G. bácsi úgy akarta itthagyni ezt a világot, hogy mindent elrendezett maga körül. Belesimulni a Teremtő Mennyei Világába ugyanis csak akkor tudunk, ha magunk is “rendben vagyunk”. Törvény, hogy rendetlenül nem juthatunk el Őhozzá, ezért kell, hogy Valaki “megigazítson” rendbeszedjen minket – ennek valósága az Evangélium Krisztusa…

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]