Alkalmatlannak érzed magad?
„…a mi alkalmasságunk az Istentől van.” (2Korinthus 3:5)
Isten soha nem fog rád bízni olyan feladatot, amelyet az Ő közreműködése nélkül is el tudsz végezni. Ő „…nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk…” (2Timóteus 1:9) hív el minket. Amikor Isten rád bíz egy munkát, akkor kegyelmét is adja, hogy el tudd azt végezni. De ne várd, hogy könnyű lesz! Isten arra hívta el Mózest, hogy utasítsa a fáraót, hogy engedje el az összes rabszolgáját, hogy elmehessenek egy olyan Istent imádni, akiben a fáraó nem is hitt. Jónásnak azt mondta, hogy menjen Ninivébe, a világ legromlottabb városába, és mondja nekik: „Térjetek meg, vagy meghaltok!”. Amikor Isten elhívta Jeremiást, hogy az Ő üzenetét átadja egy kemény, makacs, én-központú népnek, akik nem voltak hajlandók rá hallgatni, Jeremiás annyira sírt, hogy „a zokogó próféta” néven vált ismertté. Ha tehát most alkalmatlannak érzed magad, Isten nélkül – az is vagy! A Biblia hősei nem pattantak csak úgy fel a helyükről és nem mondták, hogy: „Semmi gond, én elintézem!”. De íme, a jó hír: Isten nem arra hív, hogy Neki dolgozzunk, hanem, hogy Vele – ez pedig garantálja a sikert. Azt mondod: „De én nem vagyok rá képes”. Semmi probléma: „Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk erejéből volnánk alkalmasak… a mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket” (2Korinthus 3:5-6). Azt mondod: „De nincsenek meg hozzá a szükséges anyagi forrásaim”. Nem gond: „Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre” (2Korinthus 9:8). Azt mondod: „De nincs hozzá erőm”. Semmi baj: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem” (Filippi 4:13).

 

Állj egyenesen!


„…ő nyomban felegyenesedett…” (Lukács 13:13)

Annak, hogy képes vagy-e egyenesen és felemelt fejjel állni, kevés köze van a bőröd színéhez, de sokkal több ahhoz, hogy mi van a szívedben. „Az én őseim a Mayfloweren jöttek Amerikába” – mondod. Ez jól hangzik, de „Krisztusban nincs szolga, sem szabad”. Isten országában a társadalmi rang nem számít. A nemed sem számít: „nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban” (Galata 3:28). Az sem érdekes, hogy milyen az erkölcsi háttered. Ráháb prostituált volt, mielőtt hinni kezdett Isten beszédének. De miután bízott Isten szavában, többé soha nem tért vissza régi foglalkozásához. Sőt, a Szentírás Sárával, Ábrahám feleségével együtt említi őt, mert hitt Istennek és áldást nyert (Zsidók 11:31). A Krisztusban való hit igazi egyenlőséget teremt, ha ezt elnyered, akkor felemelt fővel járhatsz a múltad ellenére is. Nem számít, hogy mit mondanak az emberek. Amit Isten mond rólad – és amit így elhiszel magadról – egyedül az számít. Lukács feljegyzi: „Egyszer valamelyik zsinagógában tanított szombaton. Íme, volt ott egy asszony, akiben betegség lelke lakott tizennyolc éve, és annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta őt, előszólította, és ezt mondta neki: »Asszony, megszabadultál betegségedből«. És rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent” (Lukács 13:10-13). Ha elkötelezed magad Krisztusnak, Ő megváltoztat téged. Ő majd elbánik mindazzal, ami megnyomorított téged lelkileg, értelmileg és érzelmileg, és elvégzi, hogy egyenesen állj.

 


HA VALAKI MEGBOTLIK, SEGÍTSD FEL!


„… ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben…” (Galata 6:1)

Pál azt írja: „Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagy­tok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel.” Figyeld meg ezt a kifejezést: „tetten érnek”. Legtöb­ben, akik megbotlunk, valamikor azt hittük: „ez sohasem fog megtörténni velem”. Mégis meg­történt. Egy gyenge pillanatban engedtünk az ördögnek. Amikor ez megtörténik valakivel, Isten családjának tagjaiként kötelességünk, hogy segítsünk neki helyreállni, bármilyen bűnt követett is el. Ebben a szentírási részletben a „helyreigazítani” szónak orvosi színezete van. Azt az orvost festi le, aki a helyére igazít egy eltört végtagot. Ahhoz, hogy valakit lelkileg helyreigazítsunk, sokféle módon kell neki segítenünk. Először segítenünk kell abban, hogy elismerje bukását. A Betsabéval való házasságtörő viszonya után Dávid így imádkozott: vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz…” (Zsoltárok 51:6). Másodszor segítenünk kell, hogy elfogadják, ők a felelősök bűnükért. Még akkor is, ha talán valaki más is hozzájárult a dologhoz, Isten előtt nekünk magunknak kell számot adnunk. Harmadszor segítenünk kell nekik, hogy eljussanak a megbánáshoz és a megtéréshez. A megbánás mély bűnbánatot jelent, és a bűntől való elfordulást, új irányba indulást. Ezután segí­tenünk kell nekik a jóvátételben; ha valaki valami rosszat tett, tegye jóvá, amint lehet. Segíthetünk nekik abban, hogy ez által is erősödjenek. A bukások által Isten olyan leckéket tanít nekünk, ame­lyek megvédenek attól, hogy a jövőben hasonló utakra tévedjük. Segíthetünk abban is, hogyan reagáljanak Isten fenyítésére hálával. Az biztos, hogy ez nem könnyű, de ha mérlegeljük, hogy Isten­nek a célja ezzel a fegyelmezéssel az, hogy így „szentségében részesüljünk” (Zsidók 12:10) – akkor elkezdünk hálát adni mennyei Atyánknak szeretetteljes fegyelmezéséért. Ez az, ami igazán megvéd attól, hogy a keserűség gyökeret verjen bennünk, és felnövekedve bűnt teremjen.

„… igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel…” (Galata 6:1)
Milyen lélek kell a helyreigazításhoz? Szelíd lélek, „…ha valakit tetten is érnek valami­lyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel.” Nagyon valószínű, hogy az illető már amúgy is szenved, sebezhető és törékeny, mint az üveg; a kárhoztatás csak rosszabbá tenné kínos helyzetét. Megértésre és elfogadásra – nem egyetértésre! – van szüksége. Alázatos lélekre is szükség van. „De azért vi­gyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél!” (Galata 6:1). Minket is ugyanolyan anyagból szabtak, mi is ugyanúgy el tudunk bukni. Emlékezz, Péter azt mondta Krisztusnak: Uram, lehet, hogy mások megtagadnak, de én nem! (Id. Máté 26:33) Komolyan is gon­dolta, nem hitte volna, hogy vele is megtörténhet! Nagyon óvatosnak kell lennünk a saját életünkkel, meg kell vizsgálnunk magunkat, tudnunk kell, hogy mi is sebezhetőek vagyunk mindenfajta kísértés és bűn tekintetében. Végül szükség van a szeretet és együttérzés lelkére. Pál azt írja: „Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét” (Galata 6:2). Ebben az igében a „teher” szó az jelenti: „nehéz súly”. Azt jelenti ez, hogy együtt kell mennünk velük, együtt kell sírnunk velük, együtt kell dolgoznunk velük, amíg helyre nem állnak. Ha a sérült ember nem talál kegyelmet, sze­retetet és gyógyulást Isten családjában, akkor ugyan hol talál? Dr. Charles Stanley írja: „Az írásokból világosan kiderül, hogy kötelességünk helyreállítani elbukott testvérünket. Az is világos, hogy ezt az érzékeny és kényes témát nagy gonddal, nagy körültekintéssel kell kezelnünk, különben sérül bizonyságtételünk a hitetlen világ felé.”

Miért nélkülözhetetlen a helyreigazítás? Hogy megvédjük életüket, „…aki megtérített egy bűnöst a tévelygés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól…” (Jakab 5:20). Ha valaki, akit szeretsz, bűnt követ el, szó szerint megöli önmagát. Ha igazán törődsz azzal az emberrel, nem teheted meg, hogy csak állsz és nézed. A helyreigazítás a gyülekezet életének megőrzése miatt is szükséges. Pál azt írja: „…intsétek a rendetleneket…” (IThesszalonika 5:14 Károli). Amikor a bűnt tolerálják, és racionális magyaráza­tot kerítenek köré, a tagok megharagszanak, és elmennek, mások pedig sérülnek. A gyülekezet hírneve és légköre sérül, ha valaki bűnt követ el és nem hozza azt helyre. Isten jó hírének megőrzése létfontosságú. Amikor Nátán próféta Dáviddal beszélt
Betsabéval elkövetett vétkéről, ezt mondta: okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra…” (2Sámuel 12:14). Ha elítélünk valamit a világban, de ugyanazt elnézzük magunk között, üzenetünk süket fülekre fog találni. Ezért írja Pál: „…ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel”. Megfelelő módon kell hozzájuk közelítenünk! Nem szabad szembesítenünk valakit a bűnével, ha nekünk magunknak is ugyanaz a problémánk. A helyreigazítás céljával és elvárásával kell megközelítenünk. Ez nem boszorkányüldözés, hanem az elveszett bárány keresése. Ennek a lényege, hogy visszahozzuk őket a közösségbe, és ehhez meg kell szabadulnunk a „szentebb vagyok, mint te” hozzáállástól. Légy őszinte, egyedül Isten kegyelme, hogy téged nem kaptak rajta ugyanazon a vétken, nem igaz? Mondd meg annak, akivel foglalkozol, hogy ezt elismered. Biztosítsd arról, hogy bármilyen bűne legyen is, az nem megbocsáthatatlan. Mindig van visszaút a lelki egészséghez.

 

Uralkodj magadon!


„Minden szabad nekem – de…” (1Korinthus 6:12)

Add tudtára a testednek, hogy ki diktál! Minden nap találj módot arra, hogy nemet mondj önmagadnak. Ha így teszel, akkor képes leszel megtenni akkor is, amikor valóban számít. Most nemcsak főbenjáró bűnökről beszélünk, hanem arról, hogy oda kell koncentrálnunk életünk fegyelmezetlen területeire, amelyeket kimagyarázunk és racionalizálunk, ahelyett hogy végre törődnénk velük. Pál azt írja:

„Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává.” Pál ezen a mércén méri le cselekedeteit: „Javamra válik? Vagy fennáll a veszélye annak, hogy uralma alá kerítsen?”

Meddig fogod még azt mondogatni magadnak: „Tudom, hogy meg kell változnom, és meg is fogok: holnap”? Jogod van hozzá, hogy csokoládétortát és fagylaltot fogyassz minden este lefekvéskor. Ezt „szabad”, de nem „használ”, főleg, ha egészséges artériákat, cukor-mentes vért, csinos derekat akarsz, és azt, hogy képes legyél lefutni a maratont, vagy talán csak annyit, hogy lépést tudj tartani az unokáiddal. Jogod van ahhoz, hogy úgy töltsd az idődet, és úgy költsd a pénzedet, ahogy neked tetszik, de nincs jogod panaszkodni, ha a csökkenő hozadék elve bejön, és a szegényházban végzed. Jogod van bármilyen szeméttel megtölteni az elmédet, amivel csak akarod. De értsd meg: ha folyamatosan kiteszed magad a helytelen dolgok hatásának, az gyengíteni fogja a jellemedet, megfoszt az önbecsülésedtől, és végül rabszolgájává tesz.

Ha arról van szó, hogy a rossz szokásokat jóra cseréld, azt csak egyetlen egy ember tudja elérni: te. A jellemed a mindennapos döntéseid összessége. Amit gondolsz, amit választasz, és amit teszel nap mint nap, azzá válsz.


VÁLASZ AZ AGGODALMAIDRA


„Élet és halál van a nyelv hatalmában…” (Példabeszédek 18:21)

Szavaid vagy érted vagy ellened dolgoznak. A Biblia azt mondja: „Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi” (Példabeszédek 18:21). A „szavaid gyümölcsét eszed” régi mondás nem csupán semmitmondó közhely, hanem nagy igazság! Jeremiás próféta ezt írta: „Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem [faltam szavait], igéd vidámságot szerzett nekem és szívbéli örömöt…” (Jeremiás 15:16 NKJV). A zsoltárosnál ezt olvassuk: „… az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult  helyzetükből [aggodalmaikból]. Elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéről kimentette őket.” (Zsoltárok 107:19-20 NKJV). Isten Igéje az orvosság, ami az aggodalmat gyógyítja. Tehát neked is azt kell mondanod a helyzetről, amit Isten mond róla, különben ellentmondasz neki, és elválasztod magad, akik hasonlóképpen gondolkoznak, és Isten Igéjét és szólják az életedre. Akiket pedig nem érdekel Isten Igéje, azokkal töltött idődet korlátozd le! Ha jó gyümölcsöket akarsz teremni, ahhoz megfelelő éghajlat kell. A szavak, amiket kimondasz (és amikre hallgatsz) meghatározzák életed klímáját, irányultságát és eredményeit. A siker titka nem titok. A Biblia azt mondja, hogy aki „az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.” (Zsoltárok 1:2-3).

Az aggodalmaidra a válasz Isten Igéjében van!

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]