Gyermekeink…


A mai nap imádsága:

Uram! Légy áldott minden gyermekért, légy áldott az Életért. Add, hogy érvényesüljön teremtői akartod, s a Tőled kapott méltósággal tudjunk élni a világban, őrizve azt magunknak, s a jövő generációinak az idők végezetéig! Ámen

   

…és (Jézus) ezt mondta: “Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába…

Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik.
Mt 18,3-4 és 6. vers

“Wenn das Kind stirbt, stirbt auch die Zukunft!” – mondja egy német szólás, azaz: ha a gyermek meghal, meghal a jövő is… Alapvető ösztön az állatoknál, hogy kicsinyeiket életük árán is védelmezik. Nem is olyan rég kerti munka közben egy feketerigó mama rikácsolt egészen közel mellettem a kerítés tetején – csodálkoztam is, hogy miért nem repül el, mikor olyan közel vagyok hozzá, s csak néhány másodperc után értettem meg, mire is ez a nagy lárma? Ugyanis nem vettem észre, hogy a közeli sűrű bokorban fiókája rejtőzik…

Azok a gyermekek sérelmére elkövetett súlyos bűncselekmények, melyekről naponta tudomást szerzünk a média útján – ha akarjuk, ha nem -, joggal keserítik meg minden jóérzésű ember szívét. Hogyan lehet ilyen gonosz az ember? Azért az átkozott profitért ma is gyermekek millióit(!) dolgoztatják szerte a világon, ellopva tőlük életük legszebb részét, a gyermekkort, de meglopva felnőtt életüket is, hiszen hogyan lehetne valaki normális felnőtt, ha abnormális körülmények között vált azzá?

A gyermek nemcsak az álmok valóra váltója, hanem maga a valósággá vált álom… Negyvenes éveikben járó, többdiplomás, anyaságot karrierre váltott nők vallomásai/kétségbeesett kijelentései – igen sokszor pszichoszomatikus reakciói – mutatják leginkább, mennyire “eszeveszetten” fontos a gyermek. Talán azért is van mindez így, mert egyszer meg kell halnunk, s akkor könnyebb lélekkel megyünk ki ebből a világból, ha Isten kegyelméből betöltöttük a teremtettség ősi törvényét: “Szaporodjatok és sokasodjatok!”. Partnerévá válni az Istennek az élet legnagyobb csodájában – a legnagyobb kiváltság…

…hogy mégis sokan emberi méltóságot kizáró módon, az élet tiszteletének minimuma nélkül élik le életüket – ez a legnagyobb botránkoztatás a világban! Meg is van az eredménye: egy olyan Istentől elfordult önző világ, mint a mostani! Az Isten életvédő törvényeinek megvetése büntetést von maga után – nemcsak az embervilágban, de a természet világában is. A bűnök súlyos malomkőként húznak minket a mélybe, s ebből a helyzetből csak egyetlen kiút van: az Isten valóságos szeretete. Ezt tanítja a Mester példázatain keresztül, ezt példázza a gyermeki lét is, mely az Isten és az ember szeretetének találkozása, ha Istent féljük és szeretjük…

 


Helyes értékítéletért…
A mai nap imádsága:

Uram! Látod vergődését ennek a világnak… ahogyan a pénzből és hatalomból font hálójából sehogyan sem tud kiszabadulni. Szabadíts meg mindnyájunkat, hogy csak Téged féljünk és szeressünk! Ámen
   

“Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez rgaszkodik, és a másikat megveti: nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.
Mt 6,24

Világos szavak Jézustól – mint mindig. Csak a politikában hallunk ilyet, hogy “fő prioritások”. Prioritás (elsőbbség) mindig csak egy van. Luther Márton nagyon egyszerűen azt mondja: “Ami/aki a legfontosabb, az az Istened!” Ahogyan nem lehet osztozni férjen/feleségen, úgy Istenen sem. Teljes szívvel nem lehet szeretni az ÚRIstent, s mellette teljes szívvel még valamit. Fél szívvel lehet az egyiket, fél szívvel lehet a másikat, de a két fél nem tesz ki egy egészet…

Sokan mégis megpróbálják a lehetetlent. Próbálják összhangba hozni a pénz szerelmét és az Isten imádatát. Az eredmény hamar meglátható: Az Istent kedvelve a pénz veszi át az irányítás szerepét. A dillemma, az ide-oda nézegetés rengeteg erőt vesz el. Nincs olyan, hogy egyszer az egyik, másszor a másik a fontosabb. Csakis az Isten a legfontosabb! “Keressétek először az Isten országát, s a többi ráadásul megadatik nektek!” – mondja Jézus ugyanitt. Az Isten elsődlegessége meghatározza viszonyomat emberekkel és tárgyakkal, s megmutatja minden helyzetben, mi az érték, s mi nem, mi a múlandó, s mi nem, mi az amit megemészt a moly, s a rozsda, s mi az kincs, ami nemcsak itt e földi világban csillog…

 

Kötődés…

 

A mai nap imádsága:
URam! Te irányítsd életemet a jóra, s add, hogy amit elkezdtél bennem, az kegyelmed révén gyümölcstermően be is fejeződjék! Ámen
Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez?
…Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük,
2 Kor 6,14 és 17 a
Keresztény körökben gyakran idézett páli mondatok ezek, melyeket akkor idéznek az önjelölt bölcsek szívesen – csillogtatva a biblikus “műveltségüket” is-, ha a felek egy párkapcsolatban láthatóan nem illenek össze… Nos, bár fenti igék korlátozott mértékben érvényesek a párkapcsolatokra is, de összefüggésében megtekintve egyáltalán nem arról van szó, amire gondolnak! Jelesül: a hívő a hitetlennel ne legyen egy házasságban… mely Istentől rendelt kapcsolatot a köznyelvben sokszor igaként is emlegetnek.
Tény, hogy a hívő és hitetlen ember igényei egészen mások, s ez bizony konfliktusok kialakulását is segítheti, ugyanakkor tudnia kell(ene?) minden hívő félnek, amikor házasságra lép egy “hitetlennel”, hogy a hitetlen fél szabadsága, lehetőségei sokkal nagyobbak, tágasabbak, mint azé, aki magára vállalj a hit “gyönyörűséges igáját” – ahogyan Jézus URunk mondja! Fontos megjegyezni a vallásos igénnyel kapcsolatban, hogy nagyon sokszor az eltérő kegyességi gyakorlatok is diszharmóniát okoznak! Van, akinek elégséges időnként egy-egy mise esztétikai szépsége imádságos lelkületének megelégítésére, míg a másik félnek a napi közös egy-egy imaóra is kevés.
A felemás iga azt jelenti, hogy még szükség esetén se(!)fogjanak be ökröt és szamarat egy járomba, mert az nem lesz jó sem az ökörnek, sem pedig a szamárnak: az egyiket hátráltatja a másik lassú ritmusa, míg a másiknak túlságosan nagy az erősebb diktálta iram… A szekér rúdja végén lévő járomba – ha belehajtja fejét az igavonó állat, s elcsattan a járomszög, azaz a fejét kihúzni belőle már nem tudja -, onnantól kezdve se egyiknek, se másiknak nincs alternatívája: csakis egy irányba tudnak haladni. Ezért, ha “elcsattan a járomszög”, azaz két ember összekötötte az életét, akkor onnantól kezdve már csak egy irányba mehetnek -, ha tudnak, ha bírnak!
Pál itt mégsem a keresztény és hitetlen házassági kapcsolatáról, hanem a korinthusi gyülekezetről, s a benne munkálkodó bizonyságtevőkről beszél. Otthagyni egy gyülekezetet, mely mindig is a társadalmi kapcsolatok – nemkülönben a gazdasági kapcsolatok(!)- színteréül is szolgált, nem egyszerűen csak hitbeli kérdése volt a hívő embernek, de egyben anyagi-egzisztenciális kérdés is. Érdekes példa ennek az érzékeltetésére, hogy a babilóni fogságból hazatért mintegy száz zsidó család – akik a “kemény magot” jelentették, hiszen tevéiken, szamaraikon ott voltak azok a babilóni kultúra jegyeit hordozó iratttekercsek, melyek később alapját képezik az Ószövetségnek -, közül jónéhányan voltak, akik végül nem a Jáhve-kultuszt erősítették, hanem az idegenekkel való kapcsolatokat keresték – nyilvánvalóan “kereskedelmi” célzattal, hiszen Babilon, a népek nemezetek nagy találkozóhelye a korabeli “fogyasztói társadalmat” jelentette… annak számos előnyével – hátrányai mellett…
Isten útját választó embert azonban nem a személyes érdek, hanem a szolgáló szeretet határozza meg. Az ok igen egyszerű: az Istenben bízó ember jól tudja, hogy léte kiteljesedése nem vízszintes irányban, csakis vertikálisan, égbemutató irányban végtelen! Tudja, hogy a lélek soha nem elégszik meg csak a testi dolgokkal, a lélek mindent akar: Istent, örök életet, mindent, amit magába foglal az Isten szeretete…

 

 


Megértés…


A mai nap imádsága:

URam! Add, hogy nyitott, tiszta szívvel tudjam befogadni mindazt, amit tanítasz nekem egy életen át! Ámen
Jézus így szólt hozzájuk: “Nektek megadatott az Isten országának titka, de a kívülvalóknak minden példázatokban adatik; hogy akik néznek, nézzenek ugyan, de ne lássanak, és akik hallanak, halljanak ugyan, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsáttassanak.”
Mk 4,11-12
A világ, amiben élünk igen bonyolult és nehezen érthető… Az ember szeretné rendszerben látni, megérteni mindazt, ami körülötte történik, ezért minden embernek van valamilyen világnézete, s abban egy megfogható irányultsága, amely alapján értelmezi a valóságot. A világ megismerése egész életre szóló, óriási kihívás, aminek csak próbálunk megfelelni, de valójában soha nem tudunk teljességre jutni benne. S ha a látható anyag-világ megismerése ennyire reménytelen vállalkozás, akkor mit mondhatunk Isten láthatatlan világára, melyeket Jézus URunk ráadásul példázatokban tárja hallgatósága elé?
De mi is az “példázat”? A szó eredeti megfelelője a görög parabolé, ami olyan szemléltető történetet jelent, mely valamilyen igazságot tömör, képies formában érzékeltet. A “valódi” példázatok tehát rövid történetek, melyekben a szereplők, illetve a cselekmény megválasztása a kifejtendő lelki tanítást szemlélteti. Ami a példázat egyes részleteit illeti, ezek legtöbbjének szintén szerepe van a lelki tanulság kifejtésében, de szinte minden példázatban vannak olyan elemek, melyekre csak a történet kereksége vagy szemléletessége miatt van szükség, lelki mondanivalót nem hordoznak. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert ha minden részletre lelki mondanivalót erőltetünk, könnyen a lényeget figyelmen kívül hagyó, allegorizáló írásmagyarázat csapdájába eshetünk, ami eltorzítja a példázatok valódi mondanivalóját. A példázatok az evangéliumi etika és esztétika legnagyszerűbb kinyilatkoztatásai. A műfaj az Ószövetségben sem ismeretlen, de igazi méltóságra mégis az evangéliumokban emelkedett. Mintegy negyven, Jézus szájából elhangzott példázatot ismerünk. Isten országának azt a rendkívül magas rendű tanítását, amelynek befogadására nem voltak az emberek felkészülve, Jézus Krisztus ily módon igyekezett átadni.
A példázatok a mindennapi élet ismert történései mellett a természet, a mezőgazdasági élet törvényszerűségeiből merítették tárgyukat. Azért innen, mert a természet még mindig viszonylagos romlatlanságban őrzi a teremtés rendjét. Jézus Krisztustól megtanulhatjuk az egyszerű beszéd fenségét: “Két dolog egyesül a Szentírásban, amely máskülönben mindenhol máshol elválasztva él egymástól, az egyszerűség és a fenség.” – írja Balzac: A keresztény Szókratész, VII. beszéd. Egy bizonyos: az úgynevezett “teológusi” nyelv ismeretlen a Szentírásban. Szemben a dogmatikai csűrcsavarokkal, Jézus beszéde mindig életszerű, emberközeli és szívhez szóló és érthető volt.
A szépség felismerésére csak az képes, akinek erre készsége van. Akinek lelke durva, erőszakos, romboló érzelmekkel van tele, az nem érzékeli az élet finomságait. “A gonosz embereknek nincs daluk” – tartja egy német közmondás, s valóban az Isten országának “finomságait, szépségét” is azok tudják átélni, akiknek szívük tiszta – akik képesek megüresíteni azt. S mit jelent az, hogy “halljanak ugyan, de ne értsenek”? Például azt, hogy a Szőlőmunkások példázatában – bár nem egyenlő mértékben hordozták a nap terhét – az emberek nem a nagylelkű gazdára figyelnek, hanem a pénzre, s megállapítják: milyen igazságtalan ez a munkaadó… Jézus evangéliuma éppen ezért “nehéz dió” azoknak, akik a saját merev elképzeléseikkel akarják megérteni az Istent, mert a hit éppen arról szól, hogy a methódust (meta hodosz=hozzávezető út) nem az ember, hanem az Isten munkálja…

 
Mindenhatóság…


A mai nap imádsága:

Teremtő Uram, Istenem! Végtelenséged elszédít, teremtettséged csodái lenyűgöznek… Plántáld szívembe törvényeid ismertét, hogy azokat szemem előtt tartva, akaratod szerint futhassam meg nekem rendelt pályámat – itt a földön! Ámen

Amit csak akar az ÚR, megteszi az égen és a földön és a mélységes tengerekben.
Zsolt 135,6

Az összes isteni tulajdonságok – melyeket szavakkal leírva csak körbedadogni tudunk – közül egyedül csak Isten mindenhatósága szerepel a Hitvallásban, megvilágítva ezzel azt, hogy ennek igen nagy jelentősége van a mi életünk számára. Isten omnipotens, azaz mindenható, előtte semmi sem lehetetlen, hiszen minden, amit alkotott az Ő törvényeinek engedelmeskedik. Ez a mindenhatóság egyetemes, nemcsak a Földre, a Naprendszerre, hanem az egész univerzumra, ha úgy tetszik multiverzumra érvényes. Ebbe beletartozik minden legkisebb teremtett részecske, s legnagyobb kozmikus történés is – nincs kivétel… Beleszédül az emberi értelem, ha próbálja megérteni ezt a Felfoghatatlan nagy Erőt!

Augustinus – óegyházi atyánk – azt valotta, hogy a Teremtés Könyvét, de az egész Szentírást sem szabad szó szerint értelmezni mivel ez, Ágoston szerint, egyenlő lenne az istenkáromlással. Az egész Szentírás az ember gyöngeségeihez mérten, emberi nyelven beszél, ezért elbeszéléseit ennek a fényében kell értelmeznünk. Amit megérthetünk Isten mindenhatóságából, hogy az “szerető mindenhatóság”. Ezért nevezi az Írás Istent – többek között – Atyának. Manapság, amikor a férfiasság (és persze a nőiesség is) szinte csak a szexualitásra korlátozódik, nehezen érthető az “Atya” fogalma, mert az atyaságban/apaságban elsősorban nem a biztonságra asszociálunk, hanem ennek az ellenkezőjére. Lassan nagyítóval kell keresni az olyan férjeket, családapákat, akikről elismerően nyilatkoznak feleségeik vagy környezetük… S ha nem értjük, hogyan jutott férfi és nő kapcsolata, nemkülönben az erre épülő család ilyen káoszba a harmadik évezred elejére, akkor hogyan érthetnénk meg a mennyei Atyát?

Azt kell mondanunk, hogy az Atya “atyasága”, mindenhatósága mindenekelőtt misztérium jellegű, tehát egyedül a hit képes felfogni. Egyedül a hit tud valamit azzal kezdeni, hogy “Isten a világot a semmiből teremtette” – hiszen Istenen kívül nem létezett semmi más. De még magából sem teremthette, mert akkor egyenlő lenne vele. Ágoston-atyánk ezt nem magyarázza meg, szerinte ugyanis nyilvánvaló, hogy Isten az első létező, aki a semmiből teremtett mindent és egyedül csak Rá mondható, hogy örökléttel bír. S aki nem hisz Isten mindenható szeretetében, az hogyan hihetné, hogy az Atya meg tudott teremteni, a Fiú meg tudott váltani és a Szentlélek meg tud szentelni bennünket?

Küzdelmes létünk elvitathatatlan ténye, hogy a szenvedés, a nyomorúság, a rossz megtapasztalása könnyen próbára teheti a mindenható Atyába vetett hitünket. Megfogalmazódhat a kérdés: Ha Isten valóban mindenható, akkor miért nem képes távol tartani a rosszat és a szenvedést? Ha Isten mindenható, akkor jobbra nem tudta volna megteremteni az embert? Olyan nehéz lett volna számára kivenni az önzést, a bírvágyat, a gonoszságot a maga képmására és hasonlatosságára alkotott teremtményéből?

Az ember mégis azért tökéletes teremtmény – ahogyan az egész teremtett világmindenség is az -, mert benne van a jó is meg a rossz is, a fény és árnyék együtt adja a teljességet, ahogyan az élet értéke is a halállal válik nyilvánvalóvá… S amikor véges életünkben a Végtelen Istenről teszünk tanúságot – mert szeretünk -, akkor megcsillantunk valamit az Örökkévaló mindenhatóságából, mely mindent megtehet, égen és földön, a mélységes tengerekben, de még lelkünk elrejtett zugaiban is csodát művel, mert még a rosszat is javunkra fordítja!

 

 

Szerelem…


A mai nap imádsága:
URam! Szeress, hogy én is szerethessek! Ámen.

 

Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra! Bizony, erős a szeretet, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az ÚRnak lángja. Sok víz sem tudja eloltani a szeretetet, folyók sem tudják elsodorni. De ha valaki háza minden kincsét kínálná is a szeretetért, csak megvetnék érte.
Énekek Éneke 8,6-7

Mi a szenvedély? Tényleg csak bonyolult biokémiai folyamatok megmagyarázhatatlan konstellációja? Hormonszintek évmilliók óta kialakult különös harca egymással, mely az életet szolgálja?… Nem tudjuk. A filozófia az elmúlt háromezer évben próbálta megfogalmazni, micsoda is az ember valójában – eleddig sikertelenül. A szerelem definíciójával pedig méginkább “hadilábon” áll.

Mindettől függetlenül a szerelem életünk része. Elválaszthatatlan része, hiszen a szerelemnek köszönhetjük már létünket is. A szerelem és a szeretet egy Isten-alkotta érem két oldala, mely a házasság titkában van jelen. A harmadik, kettőt összetartó “elem/dimenzió” maga az Isten valósága. Enélkül nincs meg az a teljesség, amire minden ember vágyakozik.

Maga a szerelem – bármilyen nagy és izgalmas erő – önmagában még nem elégséges a boldogsághoz. A szerelem, amely csak magára gondol, önzésével nemcsak sok nyomorúságot, de tragédiákat is okoz ma is naponta szerte a világban. Aki éppen elszenvedi az efféle önzést, azt nem vigasztalja, hogy ez mindig is így volt, amióta világ a világ…

Manapság, aki “háza minden kincsét kínálja a szeretetért” azt nem megvetik, hanem “jó partinak” tartják. Társadalmat formáló, kikerülhetetlen erő a média folyamatos idól-kampánya, amely tovább koptatja két ember legalapvetőbb szükségletét szolgáló létformát: a házasságot. A magyar nyelv nagyon jól őrizte meg a házasság lényegét: Egy házban! Azaz egy fedél alatt, vagyis együtt. A házasságban mindenek előtt a közösségi gondolkodásnak kell érvenyesülnie: Nem a “te autód”, az “én házam”, hanem a “mi pénzünk”, a “mi életünk” együttességének illik érvenyesülnie.

A keresztény emberek életében sem tökéletes minden. Aki ezt hiszi, ezt mutatja magáról, az hazug, az csaló. Viszont a keresztény ember gyakorolja azt a csodát, amit az Istentől “tanult el” : a megbocsátást. Ez teszi, ha nem is teljessé, de olyan teljesség-közelivé a szerelmet, amilyennek az Isten is gondolja.

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]