Igazság…


A mai nap imádsága:
Istenem! Engedd, hogy igazságodat megismerve békességed eszközeként szolgálhassak Neked! Ámen

Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.” Ők ezt kérdezték tőle: “Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek: hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek?” Jézus így válaszolt nekik: “Bizony, bizony, mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája.
Jn 8,31b-34

Más dolog az igazság tanítványának lenni, s megint más dolog tanítani az igazságot. A zsidó írástudók ugyanis meg voltak győződve arról, hogy az igazságot a tanítják – a Tóra, azaz a törvény alapján. Éppen ezért a Jézussal folytatott dialógusuk az egymás mellett elbeszélés klasszikus esetét valósítja meg: Jézus az isteni szabadságról szól, a farizeusok pedig automatikusan a politikai szabadságra gondolnak. Mire másra gondolhatnának, hiszen folyton a függetlenségükért harcoltak? A zsidó indentitástudatból – mely a Tórára alapoz – fakad, hogy Isten és ember között nincs, nem lehet még egy másik ember, se király, se közvetítő pap, senkisem – ugyanis Isten az embert szabadnak teremtette. Ez valóban nemes gondolat, mely azonban minden istenteremtette emberre kell hogy vonatkozzék, nemcsak Ábrahám utódaira. Márpedig a zsidó vallási szélsőségesek (farizeusok, szadduceusok) úgy gondolták akkortájt, hogy ez a fajta szabadság csak a törvény népének “jár”…

Jézus világosan elmondja: aki a bűnt cselekszi, az a bűn szolgája. Bűn pedig az, ha valaki nem ismeri el az Isten igazságát. Pilátus cinikus kérdése: “Mi az igazság?” – csak a zárt politikai rendszerekben bír érvénnyel, Isten igazsága AZ igazság azonban egyetemes! A szeretet isteni igazsága az egyetlen igazságosság a Földön, az összes többi részrehajló, s magában hordozza egy újabb igazságtalanság csíráját.

Jézus szabadságot ígér azoknak, akik megtartják igéit, azaz tanítását betartják. Jézus tanítása pedig nem más, mint a szeretetben való szolgálat, a békesség követeiként. Ezt a méltóságot nem írja felül semmiféle nemzetségtáblázat, se emberi törvényeskedő magyarázat. Jézus tanítása éppen ezért a zsidó szélsőségesek számára elfogadhatatlan volt. Ezért el is határozták, hogy végeznek Vele – ahogyan az Írás mondja: “A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan ölhetnék meg őt.” – Lk 22,2

 

Megtérés…


A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy a Téged követők élete valóban tükrözze mindeneket átfogó szeretetedet, s add, hogy békesség költözhessen mindannyiunk szívébe! ÁmenA tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg;
Mk 6,12

Jézuskorabeli, s mai tanítványok feladata egy és ugyanaz: téríteni! A “Térjetek meg, különben elkárhoztok!”-féle agresszív meggyőzésből azonban minden jóérzésű embernek elege van. Joggal. Az ugyanis nem lehet jézusi térítés, hogy: “Megtérsz vagy meghalsz!” csakis erődemonstráció. Ez azonban nem az Istené – Neki ugyanis nincs szüksége erre, hiszen a teremtettsége elég jól bemutatja az Ő nagyságát és hatalmát – hanem a hatalomtól megszédült emberé. S ez a “hatalmi” ember-típus a történelemben be is mutatta pusztító erejét: civilizációk kiirtásában, atombombák ledobásában – ma éppen Hirosima-emléknap van -, igazságtalan háborúkban vagy a másik totális ellehetetlenítését célzó gazdaságpolitikában.

Sokan gondolják úgy, hogy a vallás feladata a bűn elleni harc. A bűn gravitációja ellen lehet küzdeni, de nem sok értelme van. Nem lecsapolni kell a bűn “mocsarát”, hanem elkerülni! Nem ijesztgetni kell az embereket, s úgy nevelni őket, hogy állandó bűntudatban éljenek – nem is gondolnánk hány vallással megnyomorított ember él közöttünk(!) -, hanem fel kell bennünk ébreszteni, rá kell(ene) vezetni őket az istenteremtette élet szépségeire. Az élet ugyanis szép! Nagyon szép… úgy, ahogyan az Isten azt eltervezte, s megálmodta. Ha valaki tisztán él, akkor naponta felfedezheti az őt körülvevő Isten gondviselésének számos jelét, melyek mind a teljesség felé emelik. Isten szeretete nemcsak kiemel egy pillanatra, de folyamatosan nevel és növel is…

Akik a növekedés/gyarapodás csodájának részesei – őket nevezi Pál “Isten fiainak, akik megjelenését sóvárogva várja a világ” -, ők hirdetik valójában az Istenhez-fordulás jó hírét. Az Egyház üldözésének első évszázadaiban óegyházi atyák komolyan figyelmeztették a mártíromságra “túlságosan is kész” első krisztuskövetőket, hogy nem a mártírhalál (a mártír szó jelentése: vérrel pecsétel meg) a legkívánatosabb és leghatásosabb módja az evangélium továbbadására. Az ember ugyanis kész meghalni a nemes célkért, de az élet értelme nem a halál, hanem az Élet maga!

Az Istenhez vissza-, odafordulást Bibliánk megtérésnek nevezi. Ez egy meglehetősen komplex folyamat, melyben a legfontosabb tényező Isten vonzása. Aki megfordul, visszafordul Istentől távolodó életéből – akár csak egy pillanatra is – az észreveheti Isten szeretetének vonzását, s ez döntésre visz benne sok mindent… Ebben a szakrális pillanatban elhatározhatja, vajon akar-e még közelebb kerülni Teremtőjéhez, akarja-e megismerni önmagát az Élet isteni láncolatában, akarja-e életét Isten közelében élni vagy sem. A választ mindenki a szívébe zárja, s aztán bensőségesen, elkötelezettségben, s az Istentől jövő szenvedéllyel elkezdi keresztény vándorútját…

 

Szabadulás…


A mai nap imádsága:
Uram! Vedd el terheimet, légy erősségem minkor! Ámen.

Bizony, javamra vált a nagy keserűség. Hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet.
Ézs 38,17

Elvégzendő feladatok, szorongató határidők, hiányzó idő és energia… Ki ne ismerné ezt a helyzetet? Azt a nyomorúságos érzést, amikor ezt mondjuk: “Összecsaptak a hullámok a fejem fölött!” Gyorsuló konkuráló világunkban egyre többször nem is a külső körülmények (megélhetési nehézségek, munkanélküliség, romló szociális helyzet – persze azok is) hanem belső dolgaink általános rendezetlensége a kiváltó okai keserűségünknek. Először csak lélek tűr és kesereg, azután a test is “beáll a sorba és szenved”. Vannak, akik megértik sorsuk testbeszédét, a betegségek “üzenetét”, s megállnak, elgondolkodnak s elkezdenek Istenre figyelni, de sokan vannak olyanok is, akiknek a tragédia sem elégséges jel…

Aki meg(ki)menekült, az tudja igazán mit is jelent a szabadulás, s milyen édes a szababadság íze. Aki átélte az újrakezdés, s jóvátétel ritkán visszatérő lehetőségét, aki le tudta tenni nyomasztó terheit Isten elé, az érti igazán Ézsaiás mondatait: “megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet”. Az újrakezdés nem azt jelenti, hogy ott folytatom, ahol abbahagytam, csak közben tartok egy kis “bűnbánati szünetet”, hanem azt: újra kezdhetem… Azt gondoltam, hogy már nincs több lehetőségem, s kiderült hogy mégis! Az elveszettnek hitt mérkőzésemet mégis tovább folytathatom – ez az Isten kegyelme.

Sokan hisznek a felszínes szlogenekben, s magukénak vallják: a siker az ügyesség és rátermettség dolga… csak megfelelő időben kell a megfelelő helyen lenni -, s akár még én is lehetek az a megfelelő ember. A siker többnyire nem “kártyaállás” dolga, hanem többnyire lélekölő kompromisszum-kötések sorozata. A “valamit valamiért”-elv itt nagyon jól nyomon követhető! A siker azonban önmagában még nem gyógyír. Akkor igazi örömforrás, ha etikus módon értük el, s van kivel megosztani. Ha csak irigyei vannak a sikeres ember(ek)nek, vagy haszonleső örömködő haverok, akkor hiába a siker, boldogtalan marad a “csúcson” álló ember.

Az alázatosságot manapság gyakran keverik az alázkodással, amit a gyengeség jeleként értékelnek. A hívő ember nem alázatoskodó, éppen ellenkezőleg! Gerince mindig egyenes, mert soha nem emberekben reménykedik, hanem Istenben bízik.

 

Tekintetünk…


A mai nap imádsága:
Uram! Add nekem szereteted fényét, hogy világíthassak másoknak és magamnak is! Ámen

“Aki lámpást gyújt, nem teszi rejtett helyre, sem véka alá, hanem a lámpatartóra, hogy a belépők lássák a világosságot. A test lámpása a szem. Ha a szemed tiszta, az egész tested világos, de ha gonosz, a tested is sötét.
Lk 11,33-34

A színszimbolikában az arany, a piros, az ezüst, a fehér az ún. isten-szín. Ezért látjuk az ikonokon az Atyaisten palástját pirosnak, ezért látjuk a klasszikus Mária-ábrázolásoknál, hogy kék ruhája alatt ott a piros blúz, hiszen szíve alatt hordozta az “istenit”… A fenti színek erőteljesen megtalálhatók a tűz, a gyertya lángjában is, s természetesen a napban, mely utóbbi az egyik legfontosabb jelképe az Istennek – gondoljunk csak Jézus kijelentésére: “Én vagyok a világ világossága”. Szemünk pedig, mellyel az információk nyolcvan százalékát szerezzük az ÚRIsten által alkotott valóságos csoda, mellyel nemcsak a energiahullámok látható részét érzékeljük, de ugyanakkor tükröződik benne egész emberségünk. De nemcsak az, az embertelenség is sugározhat a szemből. Akinek pedig van szeme erre, az látja ezt is, azt is – ezért nagyon fontos, hogy “Láss, ne csak nézz!”… Nyilvánvaló az is, hogy a szem csak azt tükrözheti, ami a lélekben van. Ha lélek gonosz, önző, vagy éppen zavaros – a szem is ilyenné válik.

A lámpás világít, irányt mutat. A lámpás persze nem reflektor, s aki tartja/viszi az így nem rivaldafényben áll, hanem szolgálatot teljesít, kiváltképp azoknak, akik a sötétségben botorkálnak.

Ez a mostani elektromos-digitális világ tobzódik a fényben, megzavarva ezzel az élővilágot – éjszakai madarakat, rovarokat. Ami pedig az emberek szempontjából érdekes, hogy szinte nappali ragyogást kapott a gagyi, az értéktelen, ami rombolja az egyént, s a társadalmat. Alkohol-, dohány-reklámok világítanak bele nemcsak a szórakozónegyedek éjszakáiba, de a varázsdoboz apró lámpácskáinak varázslatos villogása (televízió!) is erősíti a lélek erózióját… Mára eljutottunk oda, hogy felszín, a látszat sokkal fontosabb, mint a tartalom, sőt a “forma”, a “stílus” vált a lényegivé…

Ha valaki mégis azt gondolná, hogy a lelket be lehet csapni, akkor nagyot téved! A lélek Isten által belénkplántált ősmozgásait nem lehet kijátszani. Lehet, hogy nem rögtön, de végül minden úgy történik, ahogyan a JóIsten azt az Ő tökéletes rendjében elképzelte: A jó is, meg a gonosz is elnyeri méltó jutalmát – ahogyan a Mester tanítja -, már itt a földi életben is.

Az Isten fénye, a szeretet lámpása mindig utat mutat. Nincs olyan helyzet, amiből ne lenne kiút. A “Nincs más alternatíva!” sarokbaszorítós érvelése azok igazsága, akiknek szemében “más tüzek égnek”… A keresztény embernek mindig van jobb megoldása, mert ez a jobb nem az övé, hanem fölülről jövő, s ezért fogadják el még azok is, akik nem törődnek a “fenti” dolgokkal…

 

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”