Közösség…


A mai nap imádsága:

Uram! Nehéz feladatokat adtál mindannyiunknak… Kérünk, adj nekünk erőt és kitartást, hogy akaratod és tetszésed szerint bevégezhessük azokat! Ámen

   

Őrállóvá tettelek téged!… figyelmeztesd őket az én nevemben!
Ezékiel 3,17

Fellélegezhetünk… Ezékiel prófétát szólítja meg így az ÚR, nem pedig minket – gondolhatjuk. De mit jelent az “őrálló” szavunk? Elsősorban azt, hogy kiállunk valam(k)i mellett. Az értékek őrzése nem egyszerűen csak felvigyázás, több annál. Hiszen értékőrző igazán csak az tud lenni, aki maga is értéket teremt. Aki felismeri, hogy létének legnagyobb értéke az istenképűsége, az tud igazán kiállni a szép és jó, a nemes és lélekemelő mellett.

Manapság – a tolerancia bűvöletében – minden ellenségesnek tűnik, ami értéket akar őrizni. Radikálisnak bélyegzik meg azt, aki nemet mer mondani a bűnre, aki érvényt kíván szerezni az szónak, mely a rombolást fékezi. Manapság az a “jó ember”, aki mindent eltűr/tolerál, akinek minden mindegy. Az ilyen embertípus gondolkodik ugyan, de nem értelemmel, hanem érzelemmel. Tessék megnézni az ún. bulvársajtót! Ennek nagy átka a negatív-hírek vírusos terjesztésén túl az érzelmekkel való manipulálás… az újságírás azonban nem ezt jelenti! A szabad gondolatok “szentsége” akkor válik nyilvánvalóvá, ha az kiemel, ha az jobbít, az értékteremtésre ösztönöz.

A figyelmeztetés feledata minden korban hálátlan feladat. Micsoda dolog, hogy a szabad akaratú embert tiltó táblák korlátozzák? “Mély víz csak úszóknak!” “Stop!” “Vigyázz…” A tiltás nem csak korlátozás, hanem mindenekelőtt védelem. Védi az egyént, védi a másikat, s védi a közösséget is. Különös korban élünk, melynek rákfenéje, hogy az egymástól elszigetelődött emberek alig-alig képesek együttgondolkodni. Általában nem közösségi megoldásokat keresnek, hanem egyéni érdekektől motíváltakat. Az igazság azonban, hogy a közösség (jó)léte nélkül az egyén is elpusztul. Ha nincs jól működő család, akkor a gyermek lelke sínyli azt meg, sőt, ha nincs minimális gondoskodás – sajnos ez is előfordul -, akkor a hanyagságért a védtelen kiskorú olykor az életével fizet.

“Figyelmeztesd őket!” Ez nem azt jelenti, hogy parancsolgass nekik, hanem azt, hogy láttasd meg velük tetteik következményét – életük minden területén.

Látásért, hallásért, értésért.A mai nap imádsága:

Urunk! Vedd el szívünkből a félelmet, s ajándékozz meg minket erővel, szeretettel és józansággal! Ámen.

“Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé az élet világossága. ” Jn 8,12b

Isten nem haragszik. Ha haragudna, ember lenne, s nem Isten. Jól megteremtett világában (kozmosz=rendezett világ) törvények vannak, nemcsak a bolygók mozgásában, hanem az embervilágban is: a bűnt követi a büntetés. Ha nem így lenne, akkor szeretetet tudnának aratni ott, ahol gyűlöletet vetettek. Márpedig Jézus mondja: “Aki szelet vet, vihart arat.” Ézsaiás jól érzi: a bűntetés (azaz a következmények, vagyis az Isten “haragja”) kiváltó oka a bűn, az Istentől elfordulás. Nem Isten fordul el az embertől, hanem az ember az Istenétől.

Ézsaiás a megoldást keresi, ezért könyörög. Az elbukott embernek nincs más alternatívája, mint az imádság. Elégséges csak imádkozni? – kérdezik sokan cinikus mosollyal. Miért? Erkölcsi tartás nélkül létezhet etikus megoldás? Szavakban igen… lásd politika! A világ legkülönbözőbb országaiban csúfolják meg nem a demokráciát, hanem az ApCsel 17,26-28a-ban leírt lukácsi híradást: egy vérből. “Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén; meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem; mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.”

“Tekints ránk!” – kéri Ézsaiás. Isten pillantása az emberekre, nemzetekre mindig sorfordító hatással bír. (Káin és Ábel története: Káin áldozatára Isten nem tekintett le…) A “letekintés” ma is az áldást jelenti. Ez olyan jutalom, melyet csak Isten adhat, Aki a mindenség (univerzum) Ura.

 

 

Munka…


A mai nap imádsága:

Uram! Köszönöm a lehetőséget, hogy munkát adsz nekem, hogy gondoskodhatok magamról, s enyéimről, s nem kell rászorulnom másokra. Adj nekem érző szívet, hogy tudjak könyörülni másokon, s adj nekem értelmet, hogy a magam példáján keresztül is képes legyek megmutatni, hogy imádságra és munkára teremtettél mindannyiónkat, hogy mindkettő segítségével közelebb juthassunk Tehozzád! Ámen.

Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az ÚRnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény.
2 Móz 20,9-10

Munka… Sokan már e szó hallatára is összerezzennek, esetleg “kiveri” őket a verejték, hiszen a munka számukra egy újabb kudarcélmény kezdetetét jelenti. Mások akkor érzik “elemükben” magukat ha végre dolgozhatnak, sőt a nap huszonnégy órája is kevés nekik. A munka megítélése más és más… Függ ez kultúrától (vagy kultúrálatlanságtól) és természetesen a családi háttértől: Mit látott, mit hallott a munkával kapcsolatban, örömmel vagy keserűséggel indultak-e a szülők minden nap reggel…

A munka életünk egyik legfontosabb része. Első az Isten, második a társ (a család), s a harmadik helyen áll a munka. Amikor dolgozunk, akkor nem egyszerűen arról van szó, hogy szabadidőnk egy részéről lemondunk, hogy létfenntartásunkhoz, reprodukciónkhoz előteremtsük a szükséges javakat, nem is arról, hogy értelmesen töltsük el az időnket, hanem mindenek előtt arról, hogy belefeledkezve az alkotás örömébe, kérdéseket fogalmazzunk meg önmagunkról, a világról, s persze Istenről is. A munka – ha nem kényszerűségből végezzük azt -, akkor az önismeretnek, az önkifejezésnek a legfontosabb eszköze. Akinek az életében nincs ott az értékteremtő munka, vagy a spekulációt munkának tekinti, az az embervilág élősdije. Sok ilyen parazitája van világunknak, akik a közösség testében/testén elvonják a “tápanyagokat”, de cserébe semmit sem tesznek, csak piszkítanak…

A munka nem lehet a kizsákmányolás eszköze – szervezet világunkban mégis ezt jelenti. Pál apostoli intése szerint ugyan “méltó a munkás a maga bérére” – de a munkáltatók általában nem Pál leveleit olvassák, sőt(!) az etika sem közgazdasági kategória. Isten a munkát nem a függőség eszközévé rendelte, hanem a teremtői tulajdonság emberreszabott mértékének a megismerési lehetőségeként. “Ora et labora! Imádkozzál és dolgozzál, s közelebb kerülsz az Istenhez! Csak az egyik vagy csak a másik gyakorlása nem juttat el Őhozzá… Sőt, nem elégséges kicsit imádkozni és nagyon dolgozni, vagy fordítva, hanem meg kell találni a kettő dinamikus egységét, az istenes élet harmóniáját.

Olyan cél ez, ami egész életünkre kiterjedő feladatokat ró ránk, de emiatt nem kesergünk. Éppen ellenkezőleg! Keresztény derűvel fogadjuk az Isten kegyelmét, dolgozunk, s ha a pihenés, a megszentelődés ideje következik, akkor abban teljesedünk ki, hiszen tudjuk, hogy arra is ugyanúgy szükségünk van, mint minden másra, amivel körbevesz minket Gondviselő Istenünk.

 

Növekedés…


A mai nap imádsága:

Istenem! Adj erőt, kitartást és bölcsességet, hogy egymást tanítva magunk is tanulhassunk! Ámen

A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.
Kol 3,16

A Mester maga mondja: “Nem azok öröklik a mennyek országát, akik ezt mondogatják: ‘Uram, uram’ -, hanem akik cselekszik az én Mennyei Atyám akaratát.” Ez azt jelenti, hogy amit Jézus tanít az igen-igen fontos! Ez azt is jelenti, hogy Jézus nem a Benne való vakhitet/buzgóságot kéri számon rajtunk, hanem azt, hogy ki mit cselekedett e földi életben, s ki mit valósított meg mindabból, amit övéinek tanított… Nem elég tehát a kegyesség, a szép szavak, ezek önmagukban nem sokat érnek. Szükség van a tettekre, s bizony elengedhetetlen, hogy, aki Isten kegyelméből egy keveset is megismert az Ő országának titkaiból, az ne szolgáljon…

A szolgálat legelső lépcsőfoka a tanítás. Ne gondoljon senki vastag könyvekre, tudós magyarázatokra, a legegyszerűbb tanítás a példaadás. Amit a gyermek elé élnek szülei, az lesz számára az “etalon”, a mérvadó. Az elsődleges “követési minta”, a szociális kapcsolatok és az ezekből fakadó konfliktusok megoldásának “hogyanja” a családban körvonalzódik. Aki dolgos, becsületes családban nő fel, ahol nem hajszolják teljesítményt, de számonkérik és elismerik azt, ott nagy valószínűséggel nemes-lelkű emberek formálódnak. Amelyik családban pedig a mindenkori érdek a legnagyobb összetartó erő, s mindenki mindenkivel bizalmatlan, s folyamatosan becsapják egymást kis és nagy dolgokban egyaránt, ott az esetek nagy számában bizony asszociális emberlelkek formálódnak.

Minden tanításban nagyon fontos a fokozatosság! A JóIsten pedagógiájában lényeges tényező az idő – sajnos mi véges teremtmények gyakran türelmetlenek vagyunk. Rágni szeretnénk “kemény falatokat”, amikor még az “evangélium tejére” van szükségünk – ahogyan Saul-Pál fogalmazza. A “mindennek rendelt ideje van” ősi bölcsesség ma is érvényes. Nem lehet kijátszani Isten teremtettségbeli rendjét!

A tanítás felelőssége alól kibújni nem lehet, ha ezt elfelejti az egyik generáció, a rákövetkező súlyos árat fizet érte. Nem nevelték igazmondásra az embereket, s ahhoz hogy valaki részvéttel bírjon embertársa felé, hogy etikusan döntsön, ahhoz szükséges a számonkérő Istenben való személyes hit is. Ha ez nincs meg, akkor bekövetkezik a tragédia: a gagyi “értékké” válik…

 

Tiszta szív…


A mai nap imádsága:

URam! Költözz szívembe, hogy jól döntsek életem minden dolgában, s így békességben élhessek felebarátaim javára, a magam boldogulására és a Te dicsőségedre! Ámen
    
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem és az erős lelket újítsd meg bennem!
Zsolt 51,12
Olimpia van… A sportküzdelmek legnemesebbike. Sokan mégis nemtelen eszközökkel akarnak célt elérni, s teljesítményük fokozására nem megengedett eszközökhöz nyúlnak. A tisztaság tehát alapvető kérdés. De nem csak itt, az élet minden területén. Kapcsolataink – tárgyakhoz, emberekhez – tisztasága meghatározza életünk minőségét. Ha valaki kiállhatatlan, utálatos főnök – s ezért a munkahelyen mindenki joggal utálja – az ilyen emberről nehezen elképzelhető, hogy ezzel ellentétben otthon gyöngéd férj, s szerető családapa lenne. Akinek bírvággyal van tele a szíve, az bizony az élet minden területén, publikusban és intimben egyaránt önző. A “tiszta szív”-kérdés tehát nem soha be nem teljesülő romantikus gondolat, amely megszépíti ugyan az életet, jóllehet elérhetetlen, hanem alapfeltétel. Mindaddig ugyanis, amíg nem tisztul meg a szív, nem tud beleköltözni a Lélek.
Márpedig mi Lélekre-szorult lények vagyunk. Azaz keressük a belénkplántált isteni részt, egyik kultúrában így, másikban meg amúgy. A szélsőséges ember azt gondolja, hogy az Isten – Akit számtalan névvel illetünk, de hogy mi az igazi neve (ha van neve egyáltalán) a Teremtőnknek, a “Vagyok, Aki Vagyok”-nak, azt senki nem tudja -, az csak olyan lehet, amilyennek ő gondolja. Az ilyen csőlátású, rossz értelemben véve fundamentalista hajlandó a “szent cél” érdekében mindenki mást letörölni a Föld felszínéről – a saját, vélt “szent” igazsága alapján. Az ilyen embernek mit magyarázzunk az Élet szentségéről? S ha valaki azt gondolja, hogy mára csak gazdasági verseny/harc létezik, az nagyot téved. Kulturális harcok is folynak a világban mindenütt, s a legmocskosabb eszközöket is bevetnek az emberiség történelmének meghamisítására!!!
Az az ember, aki meg akarja tisztítani a szívét, az már tud valamit. Tudja, hogy az igazán nagy dolgok a szívben dőlnek el. Tudja, hogy nem mindig az ész adja meg a megfelelő választ, hiszen az észszerűség nagyon sokszor párosul szívtelenséggel. A tiszta szívre k ülönösen is szükségünk van ez az élet nagy kérdéseinél: ilyen a hivatás-, és párválasztás. Nem elégséges csak értelmesen dönteni, döntésemet szívvel kell meghozni! Ha nincs érzelmi kötődés (szenvedély), akkor igen nyomorúságos lépten-nyomon felvállalni az elkötelezettség következményeit!
A zsoltáros azt kéri, az erős szívet újítsa meg az Istene… Bizony, az erős szívűek is elgyengülnek olykor, s az élet attól annyira izgalmas és tekintélyt-követelő, mert olykor a legerősebb szív sem tudja elhordozni a terheket. Istennel együtt azonban a lehetetlen is valóra válik, hiszen amiről azt gondoljuk, hogy képtelenek vagyunk megtenni, Vele együtt elhordozzuk azt is…
a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”