Egység…


A mai nap imádsága:
Uram! Szentlelked által tégy késszé a másokkal való építő együttműködésre, hogy életünkben nyilvánvalóvá váljon akaratod! Ámen

A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint,
Róm 15,5

Kölcsönös egyetértés… Minden szép és jó kialakulásának alapköve. Wolfgang Engler német szociológus mostanság megjelent “Lüge als Prinzip” (Hazugság, mint alapelv) c. könyve jól megfogalmazza korunk aktuális problémáját: Minden a hazugságra épül! Példamondatok sokaságával támasztja alá: “Az Ön pénze a mi bankunknál a legnagyobb biztonságban van!” “A mi autónk a legjobb a piacon!” “Ez a termék nem tartalmaz káros anyagokat!” … de hasonló hazugságok sokasága szövi át a mindennapi életünket is. Házastársak közötti kommunikációban: “Nem, tényleg nincs semmi bajom!”, barátnők egymás közt: “Persze van időm, csak mondjad!” vendégségben: “Igazán finom volt a vacsora!” stb…

 

Kölcsönös egyetértés a “Krisztus akarta szerint” alapvetően más kapcsolatrendszert jelent. Ebben az alapelv a szeretet, s nem a múlandó emberi kapja az elsődlegességet, hanem az “isteni”, amely áldozatrakész szeretet. A keresztény ember ezt a szeretetet igyekszik képviselni, próbál egyre jobban hasonlóvá válni, ahhoz a Krisztushoz, aki életének (m)értéke.

A krisztusi ember tudja, hogy élete véges, időbe és térbe bezárt, de azt is tudja, hogy lelke az örökkévalóságra teremtetett. Ezért nagylelkű az idővel kapcsolatban is! Vannak olyan keresztények, akik szívesen támogatnak közösségi “projekteket”, de ha sajátjukból, saját idejükből, saját financiális erejükből kell áldozatot hozni, akkor pillanatok alatt bezárulnak… Nyomorúság ez, hiszen nagyon kis dolgokkal, nagyon nagy örömet lehet szerezni! Egy látogatás, egy meghívás, a másik meghallgatására áldozott félórácska óriási erőket szabadíthat fel! Sok keresztény ember életét azért nem találják vonzónak, mert csak “maguknak élnek”, elzárkóznak a “bűnös világtól” – ahelyett hogy életük sóként feloldódva ízt adna környezetüknek. A Mester mondja: “Ti vagytok a föld sója!” -, ők ehelyett zárt közösségben koncentrálódva marják egymást – törvényeskedésben és képmutató ítélkezésben – a kegyesség látszatára kínosan ügyelve.

Az valódi kereszténység az igazságra alapul: “A világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését” – azaz, a világ vágyakozik a krisztusi emberek közelségére. Ha a keresztény ember nem vállalja fel hivatását, s nem oldódik fel, nem ad ízt a világnak, akkor mint “romlott sót” kidobják, s tudjuk, hogy ez a jézusi abszurd kijelentés mit takar…

 

Elhivatás…


A mai nap imádsága:

    Uram! Segíts növekedni szeretetben és alázatban, hogy közeledben tudjak élni! Ámen.

   
Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha.
2 Pt 1,10

A teljesítmény-növeléssel/elvárással járó stresszről egyre gyakrabban esik szó a médiában. MIndenki vallja: valamit tenni kellene… De mit? Csak Európában 40 millió túlságosan nagy stresszel járó munkahalyet tartanak számon! A munkahelyi izgalmak, a megélhetés gondjai pedig olyanok, mint a savas eső – idővel mindent tönkretesznek: megfakulnak az emberi kapcsolatok, ellaposodik az életkedv, sőt még beteggé is tehetik az embert. S most az igében is azt olvashatjuk: “Igyekezzetek!” Akkor a lélek világában is a teljesítmény számít?

Ha így gondolnánk, akkor félreértenénk az igét. Sajnos mindig akadnak olyanok, akik nem értik, hanem koncepciójukat “beleértik” az Isten igéjébe, s a “buzgóságukért” így nagy árat fizetnek nemcsak ők maguk, de környezetük is. Péter apostol azonban nem azt mondja, hogy “még többet”, hanem ezt: “még jobban” – s a két kifejezés alapjaiban mást jelöl. A mennyiség csak a materialista filozófiában csap át minőségbe, valójában bármilyen sok kavicsot gyűjtök egybe, abból még nem lesz virágzó rét, daloló madarakkal… “Kritikus tömeg” persze létezik, amikor minőségváltás következik be, mert már elegendően sokan vannak ahhoz, hogy kikényszerítsék a rosszat vagy megcselekedjék a jót.

Isten országának (ami bennünk és közöttünk van) törvényei egészen mások! Itt nem a mennyiség, a minőség számít, hiszen Jézus Urunk is így tanítja: “Egy kis kovász az egész tésztát megkeleszti”. Azaz: egy fecske nem csinál nyarat, de jelezheti, hogy közeledik a nyár… Ezért fontos a “minőségi” Krisztus-követés, példa-adása annak, hogy mire teremtette Isten az embert.

Aki ezt felvállalja, aki ezt az életformát gyakorolja “még jobban”, az “nem botlik meg soha”… Nem azért, mert annyira erős és ügyes, hanem azért, mert mindig biztos helyre lép, Megváltó Urának spirituális lábnyomába…

 

Elmúlás…


A mai nap imádsága:

Uram! Mutasd meg mindennap szereteted csodáit, hogy ne felejtsem el életem célját! Ámen

Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.
Zsid 13,14

Bolond ember az, aki hídra akar házat építeni – mégis sokan vannak, akik ezt teszik. Korunk egyik divatos szolgenje: “Nem a cél fontos, hanem az útonlevés maga”. Ez az állítás azt kívánja bizonyítani, hogy életünk történései, élményei a lényegesek, s nem az, hogy mivé válunk általuk. Pontosan ennek az ellenkezője a valóság! Hiába hajszolja valaki magát bele egy olyan életritmusba, mely egyre több és több eseményben való részvételt eredményez, boldogabb nem lesz tőle. Az élvezetek eszelős gyűjtögetése sem visz közelebb a teljességhez, a legális és illegális drogok ígérete is csak tovaillanó délibáb.

A cél nagyon fontos, hiszen a teremtettségnek, benne minden egyes létezőnek célja van. Születésünk, a halálunk kezdete, s halálunk egy másik létformába való beleszületés. A célt nem mi tűztük ki, Termetőnk kódolta testünkbe-lelkünkbe. Amit mi tehetünk, hogy belesimulunk akaratába – vagy éppen ellenkezünk. Sajnos nagyobb bennünk a készség az ellenkezésre, mint a kooperációra. Az eredendő bűn generálja bennünk a tévhitet, hogy igazán akkor tudunk boldogok lenni, ha nem kötöz minket semmi, s igazán nagyot, ami szétfeszít minden korlátot, csakis Isten nélkül álmodhatunk.

Ezzel szemben a tapasztalat azt mutatja, hogy az igazi nagy szellemi kaland a világ, önmagunk megismerése Istenen keresztül. Ahogyan többgyökerű a valóság úgy az Isten megismerésének dimenziói/világai is különbözőek. Másképp látjuk Őt gyermekként és gondtalanul, s megint másképpen felnőtten és felelősséggel és megint másképp öregen, terhekkel megrakottan. A hívő ember azért hívő, mert hiszi, hogy az élet csak egy híd, amin át kell haladni. Hiszi azt is, hogy nem a haladás sebessége a lényeg, hanem a hívó isteni szónak való engedelmesség…

 

Küldetés…


A mai nap imádsága:

URam! Add, hogy szavaim és cselekedeteim mindig tudjanak a Te szeretetedről hitelesen bizonyságot tenni! Ámen
Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset. Fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen, üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévelyedtek a hittől.
1 Tim 6,20-21
Pált – ha nem is valóságosan -, de megköveznék ma is… Modern, pluralista társadalomban eleve elzárkózni a párbeszédtől, a saját igazságban való megállásra buzdítani, egyet jelent a merevséggel. Ez pedig nem vállalható fel a véleményszabadság korában! Azt pedig, hogy mennyire nem lehet szabadon véleményt nyilvánítani, azt a médiában dolgozó bértollnokok nagyon is tudják…
Ha valakinek a fősodrástól eltérő véleménye van, azt hamar megbélyegzik. Politikailag inkorrekt, ha valaki elmarasztalóan szól deviáns csoportokról, jóllehet Mari nénje és Pista bátyja nem fasiszta, csak hát rendet szeretnének meg egy kis biztonságot… Az persze egy egész nemzet, de a világ politikai elitjének a szégyene is, hogy soha nem csillapodó profitéhségük miatt megengedik a munkanélküliséget! Dologtalan emberek százmilliói lézengenek a világban, jóllehet Isten minden egészséges embert alkotásra hívott el. Micsoda dolgog az, hogy tisztességesen dolgozó emberek nem tudnak tisztességgel megélni a bérükből, ugyanakkor a tisztességtelenek pedig kiröhögik azokat, akiknek a nyakán élnek!? Nos, új kenyér közeledő ünnepén el kellene gondolkodni azon, hová is vezetett az, hogy a mindennapi kenyér kérdése már nem istenkérdés…
Régi bölcsesség, hogy az Egyházat az engedelmesség tartja meg, de az engedetlenség viszi előbbre… Lutherünk is azt mondja. “Nem jó az, ha az ember a lelkiismerete ellen cselekszik” – lelkünk legmélyén ugyanis Istennel diskurálunk! Nagyon is jól tudjuk – a szívünkbe vésett törvények okán -, mi az, ami jó, s mi az ami nem tetszik az Istennek, s romboló az ember számára is. Pál rombolónak tartja a Jézus-szektát, ezért lábbal tiporja Krisztus egyházának első zsengéit. Üldözni valakit azért, mert másképpen gondolkodik ugyanarról? Nos, a világ Saul-Pál óta semmit nem változott! Az emberiség történelme szinte csak erről szól: a másképpen gondolkodókat megsemmisíteni!

Van azonban más útja is a meggyőzésnek! Ez a szeretet jézusi útja… Meg lehet mutatni, hogy van az erőszak alkalmazásán kívül más metódus is a cél elérésére! Az elzárkózás, a kirekesztő gondolkodás, a “csak nálam van az igazság” az agresszív destruktívak magatartásprofilja! Aki azonban Isten követségében jár, az hiteles szavaival, szeretetcentrikus életével megoldási mintát ad ott is, ahol a nem hívő embernek már nincs alternatívája. Ez pedig az a kincs, ami az Isten életformáló evangéliuma!

Vezetés…


A mai nap imádsága:

URam! Add, hogy Rád tudjak hagyatkozni életem minden dolgában, s ne a magam igazát, hanem mindenben a Te igazságodat keressem! Ámen

   

Jézus így imádkozott: Nem azt kérem, hogy vedd ki oket a világból, hanem hogy orizd meg oket a gonosztól.
Jn 17,15

“Na, ebből elég!” – sokan sóhajtoznak így, amikor a “körülmények szorítása” egyre elviselhetetlenebbé válik, mert: idegesítő a főnök, lusta a munkatárs, inkompetens az ügyintéző, mert romlik a gazdasági helyzet, mert hűtlenné vált a férj/feleség/partner az egykor szépnek álmodott párkapcsolatban, s mert már megint ‘beszólt’ a mindig mindent jobban tudó, még mindig irányítani akaró”lélek-mérgező” szülő, avagy az okoskodó anyós… Okot mindig látnak az emberek, hogy bizonyítva lássák sorsuk igazságtalanságát! Ilyenkor aztán egyedüli megoldásként kínálkozik: kilépni, elmenekülni…

A látszat azonban igencsak csal, mert idővel kiderül, az új munkahelyen is idegeskedik a főnök, hogy ott is vannak lusta munkatársak, hogy egy új párkapcsolat sem maga a mennyország. Azaz: a problémákat nem hátrahagyni kell, hanem megoldani! Sokan mégis a kényelmesebb megoldást választják, s szőnyeg alá söprik életvezetési gondjaikat, mígnem aztán egyszer – s ez bizony előre igen jól prognosztizálható – el nem buknak rajta. Kilépni tehát az életből, mint egy “rossz cipőből”, ahogyan a klasszikus pop-musicalban éneklik – nem lehet… A kísértés nagy, hogy megfutamodjunk – s talán ez az első reakció mindenkinél -, de a gondjaink árnyékként mindenhová követnek minket, ebben biztosak lehetünk.

Sokan mégis a menekülést választják, s elkülönülnek. Az egyik a kolostor négy falával veszi körül magát, a másik szenvedélyek el-elilló édeskés burkában látja védelmét, a harmadik pedig csúsztatások, féligazságok színes tégláiból felépített házába/kastélyába vonul vissza. Pedig függetleníteni magunkat a világtól soha nem tudjuk, hiszen mi magunk egy külön világ vagyunk! Jézus éppen ezért imádkozik így: “Őrizd meg őket a gonosztól!” Kivenni az embert saját maga világából ugyanis nem lehet! A diszharmóniát, a fájdalmat mindig az ártó gondolataink, a világ hamis ígértei, s a kapkodásunk következtében kialakult élet-káoszunk okozza…

Megoldást egyedül a megnyugvás adhat, amit az elfogadás munkál. Elfogadni azt, amiben éppen vagyunk nem mindig egyszerű, ha azonban Isten kezéből vesszük dolgainkat, akkor alapvetően másképp alakulnak körülményeink. Ha Isten tenyeréből fogadjuk sorsunkat, akkor nem az élet sikereinek hajszolásával telnek napjaink, hanem eredményesen emelődünk, hogy a megtapasztalt kegyelem révén emberebb emberek, azaz “istenképűbbek’ legyünk. A cél ugyanis nem az, hogy ‘túléljük’ az életet, hanem hogy megéljük benne: Isten szeretet, s minket is szeretetre rendelt…

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”