Egészség…

A mai nap imádsága:

URam! Köszönöm, hogy egészséget adtál, s bocsásd meg, ha nem vigyáztam rá eléggé. Gyógyíts meg Igéddel és a Szentségekkel, hogy Benned és Általad élve teljes életem lehessen, s hálával szolgálhassalak Téged és felebarátaimat! Ámen

Jézus pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: “Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek.
Mt 20,26-28

Az egészség nagy kincs – kár, hogy ezt többnyire akkor vesszük csak észre, amikor már nincs. Ősi magyar nyelvünk szépen mondja: az van rendben, az egészséges, aki EGÉSZ. Fél egészség nem egészség, csak az egészséges, aki teljesen az. Az EGÉSZ-séghez azonban hozzátartozik az is, hogy lelkünk is rendben legyen, azaz ne nyugtalankodjunk, aggodalmaskodjunk, ne féljünk…

“Istenre-teremtett” lények vagyunk, azaz Isten nélkül sosem lehetünk EGÉSZ-ek, Nélküle mindvégig hiánytünetekkel küszködünk. Aki EGÉSZséges az, szívébe zárta Istenét, s derűvel éli az élet istenadta normalitását, aki viszont beteg, az abnormálisan vezeti életét. Az élet normalitása, hogy mindenkit szeressünk, hogy ne legyenek ellenségeink, hogy békében, hálaadással éljünk. Abnormális az, ha bántanak, ha támadnak, ha kihasználnak minket, s abnormális, ha egyik ember korlátozni akarja a másik szabadságát: háborúval, hazug ideológiával vagy éppen uzsora-hitelekkel…

Olyan korban élünk, amikor az emberiség túlnyomó része beteg. Beteg társadalom az, ahol a bőrszíne, a vallása, a világnézete, szociális helyzete miatt másod- vagy harmadrangú állampolgárrá degradálódhatnak az emberek; beteg az a társadalom, ahol teher az öreg, s nyűg a gyerek; s bizony nem egészséges az a társadalom, ahol az anyagiak imádata teljesen háttérbe szorítja a lelki értékeket. Márpedig ilyen ez a mostani világ, kár is lenne tagadni…

Ennek a mostani világnak annyi a betegsége, hogy már a tudósok se tudják orvosolni: növekvő energia-, ivóvíz-, és élelmiszerhiány, teljesítménykényszerbe belefásult, tanulni-, és dolgozni alig vagy egyáltalán nem akaró jóléti fiatal-generáció, mindez növekvő agresszivitással, elégedetlenséggel és zavargásokkal. Nyilvánvaló, hogy nem szórakozásból halnak meg az emberek az igazukért az utcán, hanem azért, mert tovább már nem tudják elhordozni szabadságuk korlátozását, emberi méltóságuk sárba tiprását…

Mi lehet(ne) a megoldás? Természtesen az Isten! …Akit azonban szívesen emlegetnek úgy, hogy Ő nem is létezik. Hiszen, ha Ő nincs, akkor nem is kell elszámolnia az embernek az istentelen/embertelen cselekedeteivel, s akkor következmények nélkül kizsákmányolhatja, s uralkodhat egyik ember a másikon, hiszen ez a “természetes”… A természet azonban nem csak úgy “van”, annak van egy URa is, s ezért Isten számonkér mindent, mindenkin! Az evangélium azonban az, hogy van Orvosunk, Akihez mehetünk! Orvoshoz menni azonban csak az megy, aki belátja, hogy beteg, s szüksége van segítségre. Isten segítsége nélkül ugyanis nincs gyógyulás…


Erőért a próbákban való megálláshoz.

A mai nap imádsága:
Uram, Istenem! Te látod mennyire szenvedek a magánytól, a szereteted hiányától. Áldd meg életemet, hogy áldás lehessek mások számára!

De meghagyok Izráelben hétezer embert: minden térdet,
amely nem hajolt meg a Baal előtt..
1 Kir 19,18

Egyedül maradtam! – hangzik sokszor a panasz. Valamikor sokan voltunk, mára csak én maradtam egyedül. Nemcsak azok sóhajtoznak így, akiknek szerettei, kortársai elköltöztek e küzdelmes földi létből, hanem azok is, akik szép és nagyszerű ügyek érdekében áldozták fel életüket. Évtizedeken keresztül szolgálták a nemes célt, s egyszer szomorúan meg kellett állapítaniuk: egyedül maradtam. Erre a “felismerésre” jutott Illés próféta is. Bújdosásában feltörnek benne a régi élmények, amikor még virágzott a Jahve-kultusz Izrael-szerte, így aztán különösen keserűréges számára fogadni a tényt: egyedül maradtam, Uram!

Bizonyára nem ismeretlen számunkra sem ez az érzés. Lelkesen elkezdtünk valamiért dolgozni, s azok, akik egykor igazi baj-társak voltak, szép lassan kikoptak mellőlünk. Szép elhatározásukat, ígértes lendületüket szép lassan megfojtották az élet tövisei. Elgörbültek, kikoptak, megszáradtak a harcostársak. Mi pedig úgy éreztük, teljesen egyedül maradtunk… Illés önsajnálkozását az ÚR szava töri meg: “7000 ember!” “Illés, hétezren vannak még, akik ugyanúgy mint te, nem hajtották meg térdüket a Baal előtt!” Nem sok a hétezer, de nem is kevés. Az Úrnak ennyi elég. S ami Neki elég, az nekünk túláradóan, kegyelemmel telve bőségesen sok. Emberileg nézve is ennyi egyenes tartású, lélekben nem megroggyant ember esélyt ad a megmaradásra, az újrakezdésre, a nemes célok szolgálatának betöltésére.

Isten páratlan evangéliuma, hogy soha nem vagyunk egyedül. Ha úgy is érezzük teljesen egyedül vándorlunk az élet sivatagában, Ő akkor is velünk van. Vissza-visszatekintve talán csak egy nyomot látunk az életünkben, de az soha nem mienk volt, hanem az Övé, mert elesettségünket megszánva kezébe vett, s hordozott minket.


Gondviselés…

A mai nap imádsága:
Uram! Számtalan bajtól óvtál meg eddig is, nemcsak engem, de szeretteimet is… Gondviselő jóságoddal takarj be minket ezután is, hogy közeledben erőt és gyógyulást találjunk, s Benned újjongó életünkkel Téged és embertársainkat szolgáljunk! Ámen.

Fekvőhelyemen is rád gondolok, minden őrváltáskor rólad elmélkedem. Mert te voltál a segítségem, szárnyad árnyékában ujjongok.
Zsolt 63,8

Miben más az Istenben bizakodó ember a többitől? Jól láthatóan semmiben, hiszen homlokára írva “Én hiszek Istenben!” senki sem rohangál az utcán. Mégis, ha istenes ember közelébe kerülünk, érezzük, hogy ő másként szól, másként néz – Jézus Urunk mondása szerint a szem a lélek tükre – másként nevet, másképpen mosolyog. Lelkéből derű és békesség árad, az ilyen ember közelében lenni, egyszerűen jó. Isten azt szeretné, ha mindannyian ilyen emberekké válnánk.

Válnánk, azaz formálódnánk. Mert zsidónak vagy muzulmánnak lehet születni, de kereszténnyé csak válni lehet… Az első keresztények 2-4, olykor hat évig is tanították egymást. De mit is jelent keresztényként élni? Elkezdeni a Nagy Eszmélődést, mely a tapasztalatok/információk gyűjtését, egybevetését jelenti. A tanulás, az átformálódás időszakát nem spórolhatja meg senki! Gyorsan lehet az Istenhez megtérni, de olyanná formálódni, amilyenné Ő is szeretne látni minket, hosszú időbe telik, olykor egy élet is kevés hozzá. Azt gyorsan elhatározhatjuk, hogy mától teniszezek, úszok vagy hegedülök, de az eredményekhez kemény, szorgalmas évek kellenek. S ha az érték előállásához idő szükségeltetik, akkor miért lepődnénk meg azon, hogy tanulnunk kell az Istent?

Sarokban állni nagyon kellemetlen dolog, nem emlékszem, hogy valaha is – gyermekként sarokba állítottak volna… Amikor azonban katona voltam, akkor néhányszor kénytelen voltam állni, ha nem is sarokban, de a Lenti-i laktanya lőszerraktárának sarkán igen. Huszonnégyórás őrséget adni (kettő-négyórás váltásban) igen megterhelő. Esőben, hidegben, télen vagy nyáron, éjszaka vagy nappal – volt részem mindegyikben… Az őrváltás “gyönyörűségénél” talán nincs is szebb, amikor a felvezetővel jönnek a bajtársak, hogy átvegyék az őrhelyet… Ilyenkor, a hosszú órák csendjében, bizony az ember – ha akarja, ha nem – elmélkedik, gondolkodik: Életről, halálról, s persze az Istenről is. Akinek kezében volt már betárazott géppisztoly, s oldalán több száz lőszer, az tudja igazán miről beszélek… Nem csoda, ha sokan elveszítik a fejüket, s visszaélnek a lőfergyverekkel: a hatalom ördögi varázslata ez…

Isten szárnya alatt állni, egészen mást jelent. A szárny, a korlátlan hatalom szimbóluma, amely alatt állva védelmet élvezhet mindenki, aki oda húzódik. Az Istenben bízakodó ember jól tudja, hogy életéből nem űzheti ki a nehézségeket, s azt is tudja, hogy a feladatokat nem azért kapja, hogy azokat ide-oda tologassa, hanem azért, hogy megoldja. Megoldási kísérlete az embernek számtalan akad, de megoldása mindig csak az Istennek van. Elmondhatjuk, hogy mindazok, akik közelebb húzódnak Teremtőjükhöz, egyre kevesebb kudarcot, sikertelenséget élnek át, mert Isten közelében “megvilágosodnak” a dolgok: kiderül, mi az ami fontos, s mi az, ami érték és mi az, ami nem. Mi az, amiért érdemes minden erőmet belevetve küzdenem, s mi az, amit el kell engednem…

Mert nemcsak az eredményes küzdést, de az elengedés művészetét is tanulni kell. Isten ugyanis azért Isten, mert mindenhatósága okán akkor is tud adni, amikor elvesz… Mínuszból pluszt, hiányból teljességet csak az Isten képes csinálni, s aki átéli ezt a kegyelmet, az ujjong Isten szárnyának árnyékában…

Ideálok…

A mai nap imádsága:
Istenem! Ne engedd, hogy elvakítson a világ csillogása, s ne engedd, hogy fülem érzéketlenné váljon igazságaid meghallására! Adj nekem bölcs szívet, hogy életemet Benned és Általad élve haszonnal forgassam Tőled kapott tálentumaimat! Ámen
Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott.

Ő azonban ezt mondta neki: Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.
Lk 15,13 és 31-32

A tékozló fiú történetében rólunk van szó – és mégsem teljesen… Azon senki sem csodálkozik, ha fiatal(ok) el akar(nak) menni otthonról. Minden egészséges fiatalban ott ég a vágy, hogy kipróbálja magát, hogy bizonyítson: “Látjátok, megállok a magam lábán is!”. (Más kérdés, hogy otthoni muníció/financiális erőtartalék híján nehéz elindulni az élet csatáiba, s a példázatbéli fiú és magától értődőnek tartotta, hogy megkapja azt, ami neki “jár”.) Tételezzük fel a jószándékot nála, hogy a magaválasztotta út elején azért voltak tisztességes gondolatai is. Aki azonban távol van az atyai háztól, abban nagy a kísértés, hogy kipróbálja szabadsághatárait is… A fiataloknak éppen az a hibájuk, ami olykor erényük is: tapasztalatok híján “csökkentett” veszélyérzettel vágnak bele elképzeléseik megvalósításába. A tékozló fiú nem tudta, hogy a kicsapongó élet gyorsabban viszi a pénzt, mint gondolná az ember. A hamis barátok, a rossz társaság torz tükörképet mutat: jónak állítja be azt, ami rossz… Modern korunk élvezeti társadalma is azt mutatja vissza, hogy a “legfőbb jó” az a minden történésben való részvétel, s a “csak nem lemaradni semmiről”-életprogram tartalmat ad. Valójában az anyagi jólét nem elégítheti meg a lelket, de a jólét teljes hiánya is békétlenséget teremt. Ezért fontos, hogy mindenki tisztában legyen azzal, milyen öröksége van.

Isten nem enged el senkit úgy, hogy ne adjon valamilyen tálentumot neki. Ha azt nézzük, hogy az ÚRIsten egészséget, munkára kész testet ad, milyen óriási dolog ez! Milyen nagy tálentum a gondolkodás készsége is! S lám mennyire nem forgatja az ember ezeket. Modern, nyugati világunk fiataljainak 14%-a harmincéves korukra halláskárosulttá válnak. Ki törődik a fülükkel, amiket arra kaptak, hogy odafigyeljenek a világ apró rezdülései is? Ki törődik a szemükkel, melyek elromlanak a televízió/computer eszelős non-stop nézésétől? Alig akad szülő, tanár, aki vállaja a konfrontációt a gyerekekkel, s elmagyarázza/tanítgatja, hogy a szemünket nemcsak arra kaptuk, hogy nézzünk vele, hanem hogy lássunk is, s hasonlóképpen a fülünk is nemcsak hallásra, de meghallásra is teremtetett…

A tékozló fiú “sikeresen” elverte az örökségét – s ez bosszantó dolog. Milyen sok jót tehetett volna, s nem tett! Széchényi mondta. “Egy kis pénz és nagy jószándék csuda dolgokat képes létrehozni!” Az otthon marad testvér pedig csak dolgozott, dolgozott… magának, elfelejtve, hogy minden, ami otthon van az az övé is. Forgathatta volna a közösség hasznára, ha nem lett volna ennyire magának való fajta… Ilyen magának való fajta modern korunk ember is. Amije van, azt megosztja/megosztaná a közösséggel, ha közös szórakozásról van szó, de áldozathozatalra már nem képes.

A tékozló fiú példázata igazából nem rólunk, tékozló fiairól és lányairól szól, hanem a Mennyei Atyáról, Aki elfogadásával rávilágít arra, hogy az élet legnagyobb értelme a közösség, s a legnagyobb értelmetlensége, ha valaki a közösség ellenében “dolgozik”. Tökéletes közösség persze nincs, ahogyan tökéletes ember sincs, de a tökéletességhez vezető úton járók közösségei már léteznek, s ez az evangélium jó híre…


Tévedéseink..

A mai nap imádsága:
Istenem!Segíts megállni kísérteseimben, hogy ne a valótlant tartsam valónak, hanem életemben a Te szereteted legyen irányító valóság! Ámen

Amikor pedig még nem ismertétek az Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek lényegüket tekintve nem azok. Most azonban, miután megismertétek Istent, vagy még inkább: Isten ismert meg titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erotlen és szegény elemekhez, és hogyan akartok újból szolgájukká lenni?
Gal 4,8-9

Bálvány-problematika nem újkeletű, mondhatni kísérőjelensége az Istenben (Aki az Örökkévaló) való hitnek, az érthetőség kedvéért nevezzük most “igaz hitnek”. Ahogyan a valódi istenhit értelmet ad az elmúló életben, sőt azon túlra is, ugyanúgy a bálvány-hit is tartalmat ad, de távlatai behatároltak, de éppen ezért jól megfoghatóak, érezhetőek, tapasztalhatóak. A megfogható, a megélhető, az “itt és most” birtokba vehető ereje óriási, balgaság lenne alábecsülni – egyszerűen azért, mert a lelkünk testben lakozik – s a test kívánságai pedig nem mindig harmónizálnak a lélek akaratával… Klasszikusan ezt a diszharmóniát nevezzük kísértésnek.

Nyilvánvaló, hogy Isten csak egy van, mindegy kinek nevezik: Örökkévalónak, Allahnak vagy egyszerűen csak Istennek… Aki bálványoz/istenít valamit, az tulajdonképpen élővé teszi az élettelent, s bizonyos szempontból ez sikerül is neki, mert életének irányítójává válik az, amit bálványoz. Lutherünk ezt így fogalmazza meg nagyon jól: “Kinek, mi a legfontosabb, az az istene”. Sokminden lehet így életirányító hatalom: ital, nő, pénz, hatalom… s természetesen a téves képzetek.

Sokan vannak manapság, akik álomvilágban élnek, s nem találják az utat a valósághoz. Sokféle formája van ennek: játékszenvedély, különféle függések, melynek egyik internetes naplókban is megjelenő (divatos?) formája a kapcsolat-függőség – amit újra és újra megénekelnek a slágerekben, s megénekeltek negyven évvel ezelőtt is: “Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek.” Ragaszkodás valakihez, aki már rég nem áll kapcsolatban a bálványozóval – rosszabb esetben soha(!) nem is állt – lásd aktuális idolok, ahogyan az utóbbi években klasszikus latinsággal nevezik őket: celebek, ami ugye híres embert jelent.

Föltehetjük a kérdést: Miért ragaszkodik az ember olyasmihez, ami nincs, miért személyesíti meg az élettelent – kétezer évvel ezelőtt ugyanúgy, mint mai modern világunkban -, azaz miért bálványoz? Gyaníthatóan azért, mert a bálványról alkotott elképzeléseket maga a bálványozó irányítja, ő szövi az éber-álmokat róla… az Isten ezzel ellentétben pedig nem irányítható – hiszen Ő Isten -, Akit csak elfogadni lehet vagy tagadni. A bálvány-álmok jól kiszámíthatóak, az Istenről alkotott gondolataink azonban nem, mert azok a végtelenbe húzzák elménket, s a véges a végtelennel nem sokat tud kezdeni, hamar elbizonytalanodik. A Krisztushit lényege éppen az, hogy a Végtelen Isten a szeretetben valóság, s ezért kiszámítható. A felismerés, hogy Isten így is számol velünk (partneréül hív meg minket Országának építésébe) kiszámíthatóvá teszi jövőnket, s egész életünket. Ez a “kiszámíthatóság” az Istenrehagyatkozás nyugalma, amit Gondviselésnek nevezünk, ami nem álom, hanem napi valóság…

 

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Ég sürgető kérése ima-vigília tartására (az Isteni Irgalmasság Máriáján keresztül)
   Ima-vigília kérés. Egy szenvedő lélek Jézus Szent nevére kéri, segítsünk megvédeni az Üdvösség Misszióját a Sátántól, hogy a lelkek megmeneküljenek a kárhozattól, hogy a Maradék Hadsereg egyesüljön, és Isten kegyelméből megerősödjön! 6 instrukciót küldött a szenvedő lélek Jézus Szent nevében: … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Ma egy Isten jelenlétét nagyon erősen éreztem, jobban mint szoktam. Isten hangját számtalanszor hallottam, de most a Szentlelket láttam galamb képében aki olyan magas volt,mint én. Mögöttem állt és szárnyait körém helyezte,mert hallottam a hangját,amely visszhangzott rajtam keresztül. Láttam előttem … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble fontos bejegyzése a testvéreknek
   2017 június17. Pebble:” A múlt éjjel volt egy álmom,amely olyan élénken él bennem, hogy felkeltem, mert az éjszakai álmom alatt sírtam és zokogtam. Az álmomban a Szűzanya is sírt! Az álom: Én egy nagy templomba léptem be. Amint mentem fel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble üzenete 2017. május 7. Jézus: “Ma azt kérem tőled hogy mondd el gyermekeimnek ami nagyon fontos, hogy minden otthonban helyezzék el az Élő lsten pecsétjét. Ez az a pecsét, amelyet leányomnak Maria Divine Mercynek nyilatkoztattam ki. Pebble: “Ma … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble a szentmise alatt látta Jézust, mint Irgalmas Krisztust megjelenni, Akinek első szavai így hangzottak: „Az Atya megbocsát nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”Majd a következőket mondta:„Béke veled, Fiam! Béke! Ne aggodalmaskodj, tudom, hogy a Sátán most megtámadott téged, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Isten kedvében járni 2018. 07. 01, Vasárnap Ma mélyen megérintett engem az Úr szeretete és mély együttérzése az emberek iránt, melyről az evangéliumban olvasni lehet. Jézus megjelent előttem és engedte, hogy lábai elé boruljak és bűnbánatot gyakoroljak. Sokszor azt érzem a szívemben, hogy nem érdemlem meg az Ő szeretetét, amely tökéletes. Ő erre azt felelte: […]