Igazság…

A mai nap imádsága:
Uram! Szépen hangzó vélt igazságok kápráztatnak el minket naponta. Oly nehéz így megtalálnunk lelkünk szorongattatásában Téged! Segíts megtalálnunk a harmóniát Tebenned, hogy életünk tartalmas és szép legyen, ahogyan azt Te elvárod tőlünk, s ahogyan azt mi magunk is kívánjuk! Ámen.

 

Becsaphatjátok-e Istent, ahogyan becsapjátok az embereket?
Jób 13,9b

Egyszerre két széken, két lovon ülni nem lehet… mégis sokan próbálkoznak vele. Igaznak is, meg hazugnak is lenni szintén képtelenség, de bőven akadnak olyanok, akik elhiszik, hogy attól még lehet valaki igaz, hogy egy kicsit hazudik néha-néha, s a hazugság csak akkor hazugság, ha kiderül. Sokan abban a (tév)hitben élnek, hogy a sokszor elmondott részigazság (mert a fennmaradó része hazugság) idővel igazsággá válik – márpedig ez nem igaz! Ha nem szerettem a férjem, a feleségem kezdetben, akkor húsz év múlva sem fogom szeretni. Megtanulhatok vele korrekt módon együttélni, de ha kezdetben nem szerettem őt bolondulásig, a korrektség száz év múlva sem fog átalakulni vad szerelemmé… Igen sok igaz módon viselkedő ember pedig azt gondolja, hogy a saját magával elhitetett vélt igazság nem hazugság, jóllehet hazugság ez is…

Sem magunkat, sem az Istent nem lehet becsapni. Az élet törvényszerűsége, hogy a hazugságot követi a büntetés. Általában nem rögtön, sokszor nem is láthatóan, de követi. Így válnak egykor prominens politikusok alkohilistává, egykor ünnepelt sztárok zokogó idegbeteggé… A lelkiismeretet ugyanis nem lehet elhallgattatni. Luther szerint hasonló az a pincébe zárt kutyához, melynek ugatása bizony fel-felhallatszik az emeletre. Évek, évtizedek múltán, amikor már elfogyott önzésünk ereje, s lekopott rólunk minden önigazoló hetykeség, akkor egyszercsak elemi erővel megmozdul a lélek, s nem ritka ilyenkor az egész személyiség tragédiába futó “földrengése” sem. Hihetetlen, de minden ott, úgy, s olyan erővel folytatódik, ahol, s ahogyan évtizedekkel azelőtt elfojtották a körülmények, az áligazságok és álérzések a lelket…

Jób szerint az ember nemcsak a másik embert, de magát is “készségesen” becsapja. Ezért hívja fel barátai figyelmét arra, hogy az Istennel való őszinte szembenézés nem kerülheti ki az igazságot. A törvény mindannyiunk szívében ott van, s ha hagyjuk érvényesülni, akkor békesség költözik lelkünkbe. Isten teremtett rendjének elfogadása, s kegyelme révén az abba való belesimulás az áldásos élet, maga a mindig is vágyott harmónia a világgal, Istennel, s nem utolsó sorban önmagunkkal…


Közösség…

A mai nap imádsága:
Uram! Adj nekem érző szívet, s látó szemet, hogy megláthassam a magam életében is, hol tudok a Te tetszésedre, s a magam lelki békességében élni! Ámen

“Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal; de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt..
Lk 16,19-23

Nem minden hajléktalan szentember, s nem minden gazdag pokolravaló bitang… Mégis előítéletekkel nézünk a gazdagra is, meg a szegényre is. Az előítéletek aztán magatartást formálnak, s megvalósul az össztársadalmi “kiszorítósdi”… Hol van a boldog békeidők “leben und leben lassen”-je? Aki gazdag, az még gazdagabb akar lenni, aki pedig a társadalom szélére csúszott, az még gyorsabban csúszik tovább!

Hova tovább? A kérdést G20-ak és tudóscsoportok egyidőben teszik fel, a választ eleddig nem találták meg. A kommunista világ csúfosan megbukott, de a liberál-kapitalista modern jóléti se hozta el a végső megoldást – most az is a padlóra került, s tényleg csak a pillanatokon múlt, hogy nem dobták be a törölközőt, s nem robbant ki világméretű szociális katasztrófa. Az egzisztenciális földrengés-veszély azonban még nem múlt el, bármikor belerendülhet a világ.

A közösségben lévők soha nem voltak egyformák. Mindenkinek más és más a státusza/hivatal, de a jól működő közösségben mindenkinek ugyanakkora a méltósága. A méltóság nem függ anyagi helyzettől, az mindig az emberségtől függ. Aki szabad akaratából megengedi azt, hogy életében tükröződjék a JóIsten szeretete, azt méltatja nemcsak az utókor, de a jelenkor is. Aki pedig méltatlanul éli életét, azt vagy elfelejti a történelem vagy örökre megveti az utókor.

A gazdag csakazért sem adott egyetlen morzsát sem asztaláról Lázárnak, mert gyaníthatóan idegesítette Lázár pimaszsága, aki ahelyett hogy félrevonult volna bajával, inkább ott csúfította váladékozó sebeivel a gazdag ember díszes bejáratát. Elég terhes lehetett ez a gazdag ember számára, ahogyan a jóléti társadalom számára is elég nagy teher, amikor kénytelen-kelletlen belebotlik a borgőzös-vizeletszagú hajléktalanjaiba a metróbejáratok környékén. Arról már ne is beszéljünk, hogy az iskolábajáró gyermekek számára milyen vizuális “élményt” ad mindez… A társadalom vezetői pedig ahelyett, hogy munkahelyteremtésen törnék a fejüket, s a társadalom szélére szorultaknak is foglalkozásterápiát ajánlana – ahogyan rége ezt tette az egyház is -, inkább nevelni próbálja jópolgárait a toleranciára…

Isten nem a tolerancia Istene. Aki nem igyekszik betartani a törvényt, az ne számítson semmi jóra… A bűnt ugyanis követi a büntetés. Aki ebben nem hisz, az legyen boldog a maga meggyőződésében, de gazdagnak és szegénynek – amíg genetikailag rokonságban állnak egymással, s ereikben piros vér folyik -, kötelessége a kooperáció. Amíg nincs készség a Lázárokban a rend elfogadására, s amíg a gazdag a(z erőszak)hatalom rendjében bizakodik, addig elszórtan valósul csak meg az Isten országa itt a földön és sok helyütt burjánzik tovább a pokol. Bárcsak eljutnának Lázárok és gazdagok a felismerésig, hogy mindnyájan Isten gyermekei!


Mindennapi kenyerünk…
A mai nap imádsága:
Áldd meg Istenünk! Ámen
Én vagyok az élet kenyere.
Jn 6,48
Amióta kenyér van az ember asztalán, azóta a mindennapi kenyér az élet szimbóluma… Melkisédek, Sálem (Jeru-Salem?) királya (a Felséges Isten papja!) kenyeret és bort vitt ki Ábrahám elé, s megáldotta őt… A kenyér a munkás hétköznapokban éltető, soha meg nem unható táplálék tehát elengedhetetlen kellék az áldás szakralitásában, s az ünnepet szimbolizáló borral együtt teszi valóságosan láthatóvá/megfoghatóvá/ízlelhetővé az Életet…
Ha nincs harmónia, ha nincs tartalom egy ember életében, akkor az az ember nem is él… Lehet, hogy az a neve, hogy “él”, mert mozog, eszik és iszik, de valójában halott… s bármilyen furcsa, de az “élő halottnál” nincs nyomorúságosabb állapot! Az élet ugyanis öröm, az élet alkotás, az élet részesedés és részesítés, s természetesen növekedés/gyarapodás.
A Mester azt mondja “Én vagyok az élet kenyere!” -, vagyis erről az alapvető táplálékról nem lehet lemondania senkinek. Jézus ugyanis megtestesíti mindazt, ami az egész létezésünknek értelmet ad: az önfeláldozásra kész szeretetet (agapé), a megbocsájtó szelídséget, s az Istenhez-(el)jutás lehetőségét.
Ahogyan a kenyér táplálja testünket, ugyanúgy a Krisztussal való lelki közösség pedig megelégíti lelkünk kínzó éhségét. A kenyér erőt ad testünknek, hogy bevégezzük feladatainkat, Krisztus követése pedig motivációt ad nap mint ahhoz, hogy Isten engedelmes és hasznos munkásai legyünk az Ő szőlőskertjének hűséges művelésében. Ez utóbbiban ugyanis meg-meglankad az Egyház népe, mert: …a “lélek ugyan kész, de a test erőtelen”!
A kenyér nem a “kenyér-fán” terem, hanem sok-sok ember közreműködésével kerülhet asztalunkra. Így a kenyér egyben az összefogás, a közösség/communio jele is egyben. Isten mindenkit közösségbe teremtett, s aki emberként, s nem magányos farkasként akarja leélni az életét, annak keresnie kell a közösségbe való beletagozódás lehetőségeit! Ez kezdődik a párkapcsolatban, folytatódik a családban, s kiteljesedik a tágabb közösségben. Más út nincs, de ha valaki mégis a “maga útját járja”, az nagy valószínűséggel nem jut el sehová… Az élet ugyanis nem versenypálya, ahol egymást le kell győznünk, hanem összefogás, hogy Istennel a szívünkben együtt szakíthassuk át a célszalagot…

Őszinte szavakért.

A mai nap imádsága:
Uram! Te látod hányszor tértem le utadról, tagadtam meg irányításodat. Kérlek vezess, hogy visszataláljak általad teremtettségbeli önmagamhoz! Ámen.

“Én azért születtem és azért jöttem a világba,
hogy bizonyságot tegyek az igazságról.”
Jn 18,37

Olyan kort élünk, amelyben mindent meg kell kérdőjelezni. A kenyértől a boron át az emberi kapcsolatokig mindent az igazság mérlegére kell tennünk, ha kerülni akarjuk a csalódást… így is ér minket elég. Meg kell tanulnunk a sorok között olvasni, s a körmondatos nyilatkozatokból kihámozni a tényleges üzenetet, és át kell tudnunk fordítani politikusaink szavait, sóhajaik-hallgatásuk ritmusából össze kell tudnunk állítani az igazság mozaikképét. Nem egyszerű feladat.

Ha csak a média távolodott volna el a valóságtól! A baj az, hogy az öntörvényűvé vált ember kerüli az igazságot. Hamisságok sortüzét kell kiállnia annak, aki kapcsolataiban az őszinteség útját járja. Férjek csalják rutinból feleségeiket, feleségek színlelik férjeiknek a mindennapos hazugságokba csomagolt szerelmet. A vezetők a fontosság látszatával takargatják a teljesítményük hiányát, megint mások reklámos ígéretekkel manipulálnak tömegeket. Csoda-e, ha a durvaság és a másikkal nemtörődömség családi-társadalmi bogáncsai között felnövő gyermekek lelkét az üresség, a céltalanság tövisei öldöklik?

Jézus szavai világosak, érthetőek, Tiszta hang, érthető beszéd egy zajos, érthetetlen világban. Ő azért jött, hogy élje, amit tanított. Ez a bizonyságtevés. Nem nagyívű tervek dícsérete be nem látható távlatokban, hanem az igazság egyszerű itt és most megélhető valósága. Úgyis mondhatnák: amikor a szavak fedik a tetteket, amikor az igen az igen, s a nem az nem. Emberléptékű kiszámíthatóság, a képletekbe soha be nem szorítható kockázatos világban. Amikor látjuk, hogy következő lépésünk a biztos talajon támaszkodik, s belátjuk azt is: a távoli célokat egyedül Isten segedelmével érhetjük el.

Az igazság az, hogy lázasan kutatjuk az igazságot, pedig az Isten egyetemes nagy Igazsága körbevesz, s vezet minket a teremtett világ szépségeiben, a történelemben s saját lelkiismeretünkben. Ha elfogadjuk az Ő irányítását, akkor célt nyer életünk, s a bennünk és általunk megcsillanó szeretet harmóniát teremt.


Szerelem…

A mai nap imádsága:
Istenem! Te adtad a szerelem csodáját az életünkbe. Kérünk Téged gyermekeinkért, a jövő generációjáért, ültesd szívükbe a tisztaság, a teljesség utáni vágyat. Add, hogy Benned megtalálják életük értelmét és célját, s emberlétük belesimulhasson teremtettséged generációkon átívelő szépségébe! Ámen

Kérve kérlek titeket, Jeruzsálem lányai, ne keltsétek, ne ébresszétek fel a szerelmet, amíg nem akarja!
Énekek Éneke 8,4

Ökológus szakemberek már régóta kongatják a harangjaikat – veszélyben vannak ivóvizeink. Figyelmeztetésükre alig figyelnek oda, ahogyan a templomok harangjai is hiába hivogatnak. Aki nem érti meg az üzenetet, az “csak” az életet magát nem érti… Sajnos nemcsak vizeink szennyezettek, de Isten életünk utáni legnagyobb ajándéka a szerelem is. Tiszta szerelem nélkül ugyanis nincs kiegyensúlyozottság, nincs teljesség.

Amennyire szükséges testünk életbentartásához az éltető víz, olyannyira szükségünk van a szerelemre is. Sok nyelvben nem is lehet megkülönböztetni a szeretetet a szerelemtől, hiszen azok egy tőről fakadnak. Az Ószövetségben például Isten ugyanolyan szeretettel/szerelemmel szereti az embert, mint a vizilovat (behémót). A szerelem sok ember számára egyenlő a szexualitással. Ez tévhit, ahogyan az is, hogy a szexualitás olyan nagy erő, ami ellen nem érdemes küzdeni, mert úgyis elbukunk. A szexus, az erotika, a kedvelés, a szeretet mind azért adatik, hogy ezek segítségével éljünk, s ne visszaéljünk. A bukás akkor előre programozott, ha ezek segítségével valami ellen, s nem valamiért küzdünk. Ha magány ellen harcolunk, akkor csak önmagunkért igyekszünk mindent megtenni, s így gyakran ahelyett hogy emelődnénk, beleesünk egy-egy lelki gödörbe. Ha nincs egész életünket átfogó cél, akkor bizony álmaink foglyaivá válunk, s míg az irrealitás időtlen, mi napról napra öregebbek leszünk. Így “futnak ki” medrükből azok, akik a Cél helyett önmagukat keresik sikerben, karrierben.

Minden gyermeknek joga van a gyermekéveihez, s minden fiatalnak a lehetőségre, hogy Emberré váljon. Sok “felnőtt” mégis meglopja a jövőt, s mint legdrágábbat, az időt tépi ki a gyermek kezéből, amikor nem hagyja gyermekként élni, amikor hagyja, hogy tizenévesen felelőtlenül, visszafordíthatatlanul, egyik napról a másikra gyenge felnőtté váljon! Felébreszteni a szerelmet csak akkor szabad, ha már tudjuk, nem én vagyok a fontos, hanem a másik. Az önfeladás ilyetén bukfence az élet csodája, hiszen a másikért való élés, a másik tisztelete hozza meg a kiteljesedést.

Világunkban nemcsak az ívóvíz, nemcsak a szerelem, de sajnos minden emberi kapcsolat szennyezett – az önzés sarának nyomait mindenütt láthatjuk. Ilyen helyzetben csakis a hiteles szó segíthet. Megtanítani ifjainkat és leányainkat arra, hogy választandó párjuk emberségét ne az ágyban, a szerelem rózsaszínű ködében teszteljék, sokak számára lehetetlen vállalkozásnak tűnik, pedig nem reménytelen. Ha Isten előtti felelősségre nevelünk, s ezt éljük gyermekeink elé is, akkor a szerelem mámora nem illan el pár hónap, pár év után, hanem évtizedekig megmarad. Nemde ezt kívánja mindenki?

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy tisztán és őszintén szeressék egymást az emberek, a Te bölcs rendelésed szerint, hogy megnyíljon lelkük Tereád! Ámen

Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra! Bizony, erős a szeretet, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az ÚRnak lángja.
Énekek 8,6

A szerelemről már sok bölcs gondolat fogant meg az elmúlt pár ezer évben – nem véletlenül. Ez az egyik legnagyobb titok (az élet után), s jellemformáló ereje mindenki számára a legnyilvánvalóbb – ahogyan a népi szólás is tartja: “Szerelmet, füstöt nem lehet eltitkolni.” A szexualitás, mint a párkapcsolat alapja – szexus nélkül ugyanis csak barátságról beszélhetünk -, isteni rendelésen alapuló biológiai program, aminek ideológiai-, vallási alapon ellenszegülni lehet ugyan, amit erőszakosan átformálni persze lehetséges, de súlyos árat kell fizetni érte. A természet ellenében megint csak ‘lehet’ élni – modern társadalom (s ennek következményei: pl. környezetszennyezés!) -, de Isten rendelése, s emberi alap-vágyakozásunk, hogy a természet rendjével harmóniában éljünk.

Érdekes megfigyelni azokat a teoretikusokat, akik szócsövei egy-egy irányzatnak, felfogásnak a férfi és nő kapcsolatát illetően. Van, aki szerint a függetlenség (értsd: csak magamért felelek) mindennél fontosabb, ezért a szingli létet választja. Van, aki szerint a nő pszichológiai alapprofilja a hűség, s a férfié meg a hűtlenség… Így az iszlámhitűek számára engedélyezett a többnejűség; amit ők sokkal tisztességesebbnek, s a nő számára is méltóságteljesebbnek tartanak, mint azt, amikor valaki csak szeretőt “tart”, de kötelezettséget a másikért nem akar vállalni; bár megjegyzik, hogy az iszlám többnejűség csak ugyanolyan mítosz csupán, mint a keresztényeknél a tényleges, valódi monogámia…

Az igazság az, hogy férfi is meg a nő is: ember, de egymás nélkül csak félemberek! Ha egy társadalom – legyen az nyugati vagy iszlám berendezkedésű -, de csak az élményekre/élvezetekre koncentrál, s a előjogokat, vagy másfajta jogokat ad férfinak és nőnek, akkor alapvető antropológiai-, pszichológiai-, ismerethiánnyal küszködik. Az ember, ha fél-emberként is él, az emberségét azonban teljességben éli meg, ezért az embereknek egyenlőek a jogaik és kötelezettségeik! Ezért férfi és nő konszenzusa csak akkor valósulhat meg, ha nem egymásnak alárendeltjei, hanem a teremtettség rendje szerint egymás mellé rendeltek.

Ennek a legszebb példája az igazi szerelem. Már ez is nyomorúság, hogy a szerelem elé oda kell tennünk az “igazi” jelzőt. Miért van nem-igazi szerelem is? Ha lenne, akkor az már nem lenne a valódi… tehát az már nem szerelem! A ‘valódi’ szerelem attól az, hogy benne az Isten kölcsönösségi (ajándékozás/elfogadás) akarata történik: ilyenkor egy a kettő, azaz párban vannak… Ennek az egységnek a tüze az EGY-ből táplálkozik, Aki az Élet adója. Ezért, aki Istent megnyilvánulásait (ezek mindig pozitívak, mert Isten élet-párti, ezért nevezzük Őt a “kegyelem Istenének”) keresi az mindenhol az életben, az tulajdonképpen azt teszi, ami a legizgalmasabb kaland az életben: önön, s a világ létének végső okára adott válaszokat megvizsgálni. Ennek felfedezésörömét megélni/átélni pedig csak közösségben lehet, s legmélyebben, legőszintébben csakis a párkapcsolatban… Hát ezért annyira csodálatos a szerelem, mert Isten “lényegisége” van belekódolva!

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Ég sürgető kérése ima-vigília tartására (az Isteni Irgalmasság Máriáján keresztül)
   Ima-vigília kérés. Egy szenvedő lélek Jézus Szent nevére kéri, segítsünk megvédeni az Üdvösség Misszióját a Sátántól, hogy a lelkek megmeneküljenek a kárhozattól, hogy a Maradék Hadsereg egyesüljön, és Isten kegyelméből megerősödjön! 6 instrukciót küldött a szenvedő lélek Jézus Szent nevében: … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Ma egy Isten jelenlétét nagyon erősen éreztem, jobban mint szoktam. Isten hangját számtalanszor hallottam, de most a Szentlelket láttam galamb képében aki olyan magas volt,mint én. Mögöttem állt és szárnyait körém helyezte,mert hallottam a hangját,amely visszhangzott rajtam keresztül. Láttam előttem … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble fontos bejegyzése a testvéreknek
   2017 június17. Pebble:” A múlt éjjel volt egy álmom,amely olyan élénken él bennem, hogy felkeltem, mert az éjszakai álmom alatt sírtam és zokogtam. Az álmomban a Szűzanya is sírt! Az álom: Én egy nagy templomba léptem be. Amint mentem fel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble üzenete 2017. május 7. Jézus: “Ma azt kérem tőled hogy mondd el gyermekeimnek ami nagyon fontos, hogy minden otthonban helyezzék el az Élő lsten pecsétjét. Ez az a pecsét, amelyet leányomnak Maria Divine Mercynek nyilatkoztattam ki. Pebble: “Ma … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble a szentmise alatt látta Jézust, mint Irgalmas Krisztust megjelenni, Akinek első szavai így hangzottak: „Az Atya megbocsát nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”Majd a következőket mondta:„Béke veled, Fiam! Béke! Ne aggodalmaskodj, tudom, hogy a Sátán most megtámadott téged, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]