2018. július archívum

Amikor nem kapsz választ

 

„Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg…” (Jakab 4:3)

Jerry Sittser lelkész írja: „Mi történne, ha Isten minden imánkat meghallgatná? Eszembe jutottak fiatal éveim, amikor kész voltam meghódítani az egész világot, Krisztussal vagy Krisztus nélkül. A csoport, melyet vezettem, növekedett, és én meglovagoltam a siker hullámait, amihez csak hozzáértem, arannyá változott. Végül a szolgálat alábbhagyott, és elvesztette lendületét. Hála Istennek, hogy így történt… elviselhetetlenül beképzeltté váltam, egy önjelölt szakértővé. Mi történt volna, ha imáim meghallgatásra találnak, ha a csoport tovább növekszik, és a programunk egyre több elismerést szerez?” Jakab azt mondja: „Kértek, de nem kapjátok meg, mert rossz a motivációtok”. Vannak bizonyos imádságok, amelyekre Isten a te érdekedben nem fog válaszolni. Sittser így folytatja: „Lehet, hogy jó ügyet szolgálsz, de te magad még mindig rossz vagy; beképzelten viselkedsz, kárörvendő vagy, túlzott szigorral bünteted a vétkeseket, és mentegeted a bűnöket. A keresztes hadjáratot folytatók számára a legnagyobb kockázat az… hogy vakká válnak saját hibáikra. Harcolnak a polgárjogokért, de a portásokat másodrendű állampolgárként kezelik. Védik a szexualitásra vonatkozó bibliai alapelveket, de kevés megbecsülést tanúsítanak házastársuk iránt. A megválaszolatlan imádságok Isten ajándékai… megvédenek minket önmagunktól. Ha minden imánk meghallgatásra találna, visszaélnénk a hatalommal… arra használnánk az imádságot, hogy a világot a saját tetszésünkre formáljuk, és az maga lenne a földi pokol. Mint az elkényeztetett gyerekek, akiknek túl sok játékuk és túl sok pénzük van, még többet markolnánk. Győzelemért imádkoznánk mások kárára… megrészegülnénk a hatalomtól… megbántanánk embereket és felmagasztalnánk önmagunkat. Ézsaiás azt mondta: »De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazhasson« (Ézsaiás 30:18). A megválaszolatlan imák védenek… megtörnek… elmélyítenek… és átformálnak. A múlt megválaszolatlan imái, melyek fájdalmat okoztak és kiábrándítottak, olyanok, mint a finomító kohók, felkészítenek minket a jövő válaszaira.”

 

 

HOGYAN KERÜLHETED EL A KIÉGÉST?

 

„…a bokor égett… de nem égett el.” (1Mózes 3:2 AMP)
Emlékszel az égő csipkebokor történetére? Égett, de nem égett el. Vannak emberek, akik valaha égtek az Úrért, de mostanra kiégtek. Évekig hűséges munkásai voltak a gyülekezetnek, majd hirtelen eltűntek. Herbert J. Freudenberger pszichológus úgy írja le a kiégést, mint „kimerültség, melyet az okozott, hogy valaki odaszánta magát egy ügyre, ami nem hozta meg az elvárt eredményt”. Nos, hogyan kerülheted el a kiégést? Először is: keresd, amit Isten kíván adni neked! „Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek…” (Jakab 1:5). Isten szakértő, hozzá kell fordulnod! Másodszor: ren­dezd át a fontossági sorrendet! Ha túl sok vasat tartasz a tűzben, egyikre sem tudsz elegendő figyelmet fordítani. Tanulj meg nemet mondani! Családod értékelni fogja, ha más emberek nem is. Harmadszor: gyakorold a hálaadás művészetét! Freudenberger mondja: „Tedd szokásoddá, hogy észreveszed – és táplálod – a nem látványos jókat, amik érnek!” A következő: tanuld meg a fizikai pihenés művészetét! Fordíts minden napod végén tíz-húsz percet arra, hogy elüldögélsz egy kényelmes karosszékben, és élvezel egy jóízű, nagy nyújtózkodást. Kedveskedj testednek és elmédnek pihenéssel! Képzeld el, hogy napozol a parton! És mit szólnál egy kis tornához? Ez az egyik legjobb „antibiotikum” a kiégés ellen. Válassz bármit, ami működik nálad, ne olyat, ami még feszültebbé tesz! Kifejlesztheted a saját kikapcsolódási formáidat; sétálj egy nagyot, olvass egy jó könyvet, próbálkozz valami kreatív tevékenységgel! Ahogy James Thurber találóan megjegyezte: „Jobb, ha séta közben eltévedsz, mint ha el sem indultál volna”. Végül: keress valakit, akivel együtt töltheted idődet! Ha elvágod magad az emberektől, az csak növeli a problémát, ahelyett, hogy megoldaná. Keress valakit, akiben megbízol, és akivel szívesen beszélgetsz!
a

A hit sosem kérdezi, merre vezetik, hanem szereti és ismeri azt, Aki vezeti. (Oswald Chambers)

A legnagyobb vereség a világon: megszokni a rosszat.

A nagy párbeszéd az életünkben: felismerni és elhinni, hogy a sok váratlan esemény nem csupán terveink zavaró félbeszakítása, hanem az a mód, ahogyan Isten formálja a szívünket és felkészít minket. (Henri Nouwen)

A teljes megszentelődés nem más, mint a Krisztus életének teljes uralomra jutása. (Stanley)

Bensőmben keresem az Istent, akit a külső világban mindenütt találok. (Kepler)

„Én vagyok az Alfa és az Ómega – így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.” (Jel 1,8)

Mi sokszor azt hisszük, minden rólunk szól, körülöttünk forog, velünk kezdődik és záródik, pedig ez nem így van. Istennél van a teljesség, neki köszönhető a kezdet, és ő hozza el a véget. Bátran rábízhatjuk magunkat a mindenható Istenre, aki Ura múltnak, jelennek és jövőnek, s akinek kezében jó helyen van sorsunk. (Hulej Enikő)

Ha a lélek önmagába mélyed, akkor meglátja Jézus Krisztusnak, dicső Megváltójának reá függesztett szelíd tekintetét, amellyel hívogatja és biztatja: hogy tekintsen reá ugyancsak szeretettel. (Tersteegen)

„Keresztelő János mondta: »Akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem mértékkel mérve adja a Lelket.«” (Jn 3,34)

Isten nem mér fukar kezekkel. Egyházunk múltja tanúbizonyság erre. A reformáció gyors terjedése például ennek a bőkezű ajándéknak volt a következménye. Az ébredés csodája is attól van, hogy Isten nem mértékkel mérve adta Lelkét, és akiket elért a német egyetemeken a Lélek áradása, azok mind úgy jöttek haza, hogy egy-egy vidék pásztorai, igehirdetői lettek. Mentek faluról falura, városról városra, hogy mindenhová eljusson a jó hír. Sokat kell imádkoznunk a Lélekért, hogy ez a lendület ki ne vesszen, hanem újra legyenek evangélizátorok, vigyék az örömhírt, hogy folyhasson a misszió „a föld végső határáig”. (Tóth-Szöllős Mihály)

Mennél bölcsebb és jobb az ember, annál több jót vesz észre az emberekben.

Pascal

Mert mi a kenyér? Krisztus teste. Mivé lesznek azok, akik magukhoz veszik? Krisztus testévé; de nem sok test lesz, hanem csak egy. Amint ugyanis a kenyér egy, bár sok búzaszemből lett, s e búzaszemek, bár nem látszanak, mégis benne vannak a kenyérben, úgyhogy különállásuk eltűnik tökéletes és kölcsönös egybeolvadásukban; ugyanígy mi is egyek vagyunk egymással és valamennyien egyek vagyunk Krisztussal.

Aranyszájú Szent János

Örökké, örökké,
Szívemben őrizlek én.
Örökké, örökké…

Vigyázz rám, vigyázok rád.
Lelkemben elrejtlek én.
Vigyázok rád, vigyázz rám…

Elhervad minden virág.
Elszárad minden levél.
Elmúlik minden tavasz.
Eltűnik minden mi szép.
De a szívemben élsz, örökké,
Mert a szeretet megmarad örökké…

Örökké, örökké,
Szívemben őrizlek én.
Örökké, örökké…

 

„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.” (Fil 4,6)

Milyen jó lenne semmiért sem aggódni! Meg lehet ezt valósítani? Ebben segít igénk második fele, amelyben Pál apostol arra biztat, hogy tárjuk fel bátran kéréseinket Isten előtt. Van-e őszinte szívfeltáró imádság az ajkunkon? Merjük-e kimondani, amit érzünk, gondolunk? Hiszen Isten úgyis látja, de várja az őszinte szót. Talán pontosan azt a mondatot, amelyet az epilepsziás fiú apja mondott Jézusnak: „Hiszek, segíts a hitetlenségemen!” (Mk 9,24) Mondjunk szüntelen ilyen őszinte kérő és hálaadó imát! (Tamásy Tamásné)

 

„Ti azt mondjátok: Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba. Inkább ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja és élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni.” (Jak 4,13.15)

Vizsgáld meg az elmúlt hetet, vajon bevontad-e Istent terveidbe, rábíztad-e a megvalósulást! Vizsgáld meg, hálás volt-e a szíved Isten iránt, ha valami jól működött, nem zúgolódtál-e, ha másképpen történtek a dolgok, mint eltervezted! Ne hagyd ki az Urat az életedből! • Uram, tele van tervekkel és ötletekkel a fejem. Gyakran kérem segítségedet, hogy elgondolásaim megvalósuljanak. Ha valami nem válik valóra, duzzogok, és vádollak is, hogy nem törődsz velem. Kérlek, bocsáss meg. Kérlek, segíts, hogy jobban figyeljek rád, segíts, hogy figyelembe vegyem mások érdekét. Segíts, hogy engedelmeskedni tudjak útmutatásodnak. Ámen. (Bozorády Zoltán)

a

A megtapasztalt hiányok ellenére is: a teljesség naponkénti vonzásáért.


A mai nap imádsága:

Urunk, Istenünk! Áldunk Téged jóságodért! Köszönjük, hogy naponként sok jót teszel velünk – kérésünk nélkül is. Oltalmazz minket ezután is! Ámen.

Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halódóban vannak…”. Jelenések 3,1b-2

Szépen mondja ősi magyar nyelvünk: ami lélektelen, az élettelen… Ez nemcsak tárgyakra vonatkozik, állati, sőt emberi életet is minősíthet. Vegatív lény – mondjuk néha. Eszik, iszik, nemzőképes utódokat hoz létre, de az élete: lélektelen. Jézus szavai “lélek és élet” egyet jelölnek: a szentséget. (Protestáns felfogás szerint: Szent az, ami Istené.) Ha egy élet Istené, akkor az szentséggel telített.

Ha megnézzük korunkat, s benne nemzetünk valóságát, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy egyre többen vannak azok, akiket nem elégítenek meg az élet rutin-dolgai, többre teljesebbre vágynak: az Életre. De mi is az élet? Egészség? Nemcsak az… Jólét, biztonság? Nemcsak az… Meglátni gyermekeinkben és unokáinkban az élet folytonosságát, a jövő reménységét? Az élet ennél sokkal több! Az élet:szentség! A Szentség vonzásába került emberek életük hiányosságát (szenvedésit) naponként elhordozva is tudják és érzik: életük teljes. Mert Isten “tenyerén” érzik magukat. Aki nem érezte meg még egyszer sem, mit jelent ez, az azt sem érti, amit Jób így mond: “Ha a jót elfogadtuk Istentől, akkor a rosszat is el kell fogadnunk”. Mert Isten világa ilyen “irracionális”, ami rossz, az is jó, mert Ő a rosszból is jót tud előhozni.

Amit Jézus mond: az a teljesség ígéretét adja. Nem csak földi jutalmat ígér – “Bizony mondom néktek, hogy gonoszok és jók már itt a földön megkapták jutalmukat” -, hanem az élet utáni lét istenes örömét is. Sokan vannak, akik eszelős igyekezettel próbálják életük rövidségét az élvezetek halmozásával meghosszabbítani. Hasztalan próbálkozás ez, hiszen az idő (is) Istené… ha akarja, megáll, ha akarja felgyorsul… ez nemcsak szubjektve igaz: lásd kvantumfizika, relativitás-elmélet! Ami azonban mindennél fontosabb: az élet dolgai a szeretet megélésében nyerik el súlyukat, jelentőségüket. Itt, ebben a dimenzióban (Isten világa) formálódik az, amiért megmaradt Egyház, s mindig születnek új bizonyságtevők, s ezt a csodálatos szót így formáljuk ajkunkon nemzedékről nemzedékre: áldás.

 


Aggódás…


A mai nap imádsága:

Uram! Vedd el a lelkemet terhelő gondolatokat, s engedd éreznem, hogy a tenyereden hordozol, s gondot viselsz rólam, s szeretteimről! Ámen

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt;
Fil 4,6

A hétköznapokban a szorongás nagyon gyakran valamilyen stresszállapot tüneteként jelenik meg. Szívdobogásunk erősödése, verítékezésünk, testünket átjáró hideg-meleg hullámok vagy valamilyen tartós izomfeszülésből adódó tüneteink (pl. tarkótáji fejfájás) mind-mind aláhúzza, hogy valami nincs rendjén körülöttünk… Aztán egyszer kontrasztosan megnyilvánul, hogy hol a baj: munkahelyen és/vagy családban, esetleg párkapcsolatban.

Korunk népbetegsége a szorongás, s a különböző, ezekhez tapadó, s innen kiinduló mindenféle fóbiák (félelmek), legújabban az ún. pánik-betegség. A WHO 1950 óta összesen 47 országban követett morbiditási adatai alapján (“Global Burden of Disease” vizsgálat) készített előrejelzése szerint a szorongás, a depresszió 2020-ra a második leggyakoribb (a szív-érrendszeri betegségek után, melyeknek egyik komoly oka szintén a “stresszes életmód”) munkaképesség-csökkenést okozó megbetegedés lesz.

Lám-lám, az évezredekkel korábban élő emberek is nagyon jól tudták, hogy a rendezetlen élet, a lelki kiegyensúlyozatlanság az testi tüneteket, sőt betegségeket is okoz. Modern orvostudományunk a lélekgyógyászat területén újabban bevezette a transzperszonális (tkp. személyek közöttit jelent) jelzőt; valójában ez a szó a spritualitást, mint betegségekkel összefüggő, azokat létrehozó és megszüntetni képes lelki okokat jelöli.

A hívő ember azt tudja – hiszen hitének evilági mozaikjait reménységes képpé illesztette össze, s ez tudásának alapja – , hogy életének megoldása Istene kezében van. Onnan akarja azt megkapni életének minden napján, ezért imádkozik, ezért küzd. Bízik Teremtője gondviselésében, és szabadításában, de ha nehézségek szorongatják, akkor sem tagadja meg Őt, hiszen számtalanszor megtapasztalta, hogy Isten végül mindent az ő javára fordít. Az Istenben hívő ember is ugyanígy felkiált, ha fájdalmat érez, ugyanúgy elesik, mint a többi esendő embertársa, mégis más mint a többi, mert mindeközben nem lefele, hanem fölfelé néz…

Persze a hívő ember is aggódik időnként – hiszen a hívő ember is ember -, de ezek az érzések nem vesznek lakozást szívében, mert azokat “kiimádkozza” onnan. S mivel szinte minden nap hozhat új aggodalomra okot adó új helyzeteket, ezért igyekszünk rendszeres imaéletét élni, hogy lelkünket átjárhassa a békességet adó Szabadító Lélek…

 


Aratás…


A mai nap imádsága:

URam! Küldj munkásokat, mert sok az elvégzendő feladat ebben a világban! Ámen
Így szólt hozzájuk: “Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.
Lk 10,2
Ha Jézus URunk most buzdítaná övéit, akkor nagy valószínűséggel azt mondaná: “Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásnőket az aratásába…” Tény, hogy a MEE lelkészi karának majd egyharmada nő, s az is hogy tőlünk nyugatabbra az arány még nagyobb. Rendjén is van ez, a férfi-dominancia nem sokkal vitte előbbre a világot… lásd politika!
Épp ideje lenne, hogy a nők vegyék át az uralmat ezen a Földön, hiszen a tudományos számítások – a projektben gyakorlatilag majd minden egyetem a világon benne volt – szerint, a földi élet irreális. Ez azt jelenti, hogy ha a környezetszennyezést, a Föld kizsákmányolását, a biodiverzitás beszűkülését nézzük, akkor az életnek már rég össze kellett volna omlania ezen a bolygón! Szóval: kész csoda, hogy még élünk… Persze mit várunk az olyan “kultúráktól”, ahol ártatlan civiliket mészárolnak le, ahol hazugságokkal nemezeteket háborúba kergetnek?! Csak Amerikában – a korlátlan lehetőségek országában(!) – mintegy 40 millió indiánt mészárolt le a fehér ember. (A kulturális veszteséget most ne is említsük!)
Az élet ugyanis nem arról szól, hogy el kell pusztítani a másikat, hanem arról, hogy együtt kell élni a másikkal. Ami az állat és növényvilágban a szimbiózis, az az embervilágban a kooperáció. Sajnos a kisközösségekben (párkapcsolat, család, gyülekezet) is nagyon sokszor sérülnek az együttműködés alapelvei. Így aztán nem csoda, hogy csak egyre szaporítjuk a szociális-, s egyéb problémáinkat!
Az aratnivaló sok – valóban. Soha ennyire nem kívántuk a lelki nyugalmat, mint ebben a mostani negatív információkkal felzaklatott világban… Hiába a hétköznapokat egyszerűsíteni kívánó egyre áttekinthetetlenebb csúcstechnológia, az emberek egyre inkább kiábrándulnak a modernitás-adta “áldásokból”, s szívesen élnének egy egyszerűbb, de egészségesebb, lelki békét jobban munkáló világot. Ebben a helyzetben különösen is szükség lenne arra, hogy hangozzék az evangélium, azaz az Isten jó rendjét közvetítő tanítás, mely nem az egyébként is érthetetlen kultuszt bonyolítja még jobban, hanem segíti az embereket abban, hogy istenesebben, kiteljesedve éljenek a világban…

 


Béke…


A mai nap imádsága:

Uram! Munkáld a békességet bennem, hogy magam is a békesség eszköze legyen. Ámen.

   

Az ÚR lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az ÚR ismeretének és félelmének lelke.
Ézs 11,2

Amióta az ember “civilizáltan” él, azóta háborúzik… A harmadik évezred elején is – huszadikszázadi borzalmak ide vagy oda – most ebben a pillanatban mintegy kétszáz fegyveres konfliktust, háborút jegyeznek! Így azt mondhatjuk, a világ létével egyidős a harc, a testvér-konfliktustól (Káin és Ábel) kezdődően egészen a népek és nemzetek és kultúrák között: lásd az egyik legnagyobbat: az iraki háborút. Mindeközben az ember természetes igénye – akármelyik oldalon is áll – a béke után, nem lankad. De van-e, lehet-e igazságos béke egy igazságtalan háború után?

Ézsaiás messiás-próféciái a békét hirdetik. Azt a békét, amire mindenki vágyik, ami mindennek az alapja, amiben nem vért verejtékezve, hanem felszabadultan alkotva lehet értéket teremteni. Nem politikai béke, nem gazdasági biztonság, de nem is izmusok hamis ígéretein alapuló “csakazértis-reménység”. Ez a béke nem részleges, nem csak a kiválasztottaknak szól, ez a béke egyetemes, mindent és mindenkit átfogó. Ez a béke nem is emberi, ez onnan felülröl száll alá, ez a béke Isten maga. Az evangélium nem más, mint annak az örömüzenete, hogy ez béke “megfogható”, tapasztalható valóság. Tulajdonképpen a krisztuskövető életforma adja azt a keretet, amiben mindez megnyilvánul és megvalósul.

Sokan vannak, akiknek sajátos elképzeléseik vannak az Istenről, s az Ő békéjéről. Az ilyen emberek számára magától értődő, hogy életük minden dolga így kézdődjék: Én és a… másik, én és… a Jóisten, az én dolgaim, az én igényeim először… s minden többi csak ezután jöhet. Hamis kiválasztottság-tudat ez, hiszen Isten számára mindenki egyformán fontos. Aki megértett már valami lényegest a JóIstenből, annak számára az “ego”, az én fontossága nem a kiváltságok keresésében, az önző célok megvalósításában domborodik ki, hanem a “szolgálatban”.

Krisztus, az ÚR szolgája nemcsak mindenben példakép a keresztény ember számára, de istenfiúságának titka a “garancia”, hogy megmaradjunk elhivatásunk kiváltságában.

 

Együttműködés…
A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy az emberek felfedezzék saját életükben a Neked-való szolgálat kiváltságos örömét! Ámen
Jézus így válaszolt: „Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket?” Majd így folytatta: „Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza.” Erre azt mondták neki: „Akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon válólevelet neki?” 8Jézus így válaszolt nekik: „Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét – a paráznaság esetét kivéve -, és mást vesz feleségül, az házasságtörő.” Erre így szóltak hozzá tanítványai: „Ha ilyen a férfi helyzete az asszonnyal, akkor nem jó megházasodni.”
Mt 19,4-10
Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza… Ezzel elméletben mindenki egyetért, amikor az oltárhoz vezetik, de ahogy a zsidó mondás tartja: “A házasságból már maga is ki tud menekülni.” Jóllehet e szólásnak van nem elhanyagolható szarkasztikus felhangja is, annak igazságát, azonban nem lehet elvitatni, hogy ha végképp nem megy, ha már “nem működik” a házasság, akkor az egyetlen emberi kiút mégiscsak a válás…
Van, aki erre a felismerésre csak évtizedek múlva döbben rá, van, aki viszonylag hamar, s okul belőle, de bőven akadnak olyanok is, akik a többedik próbálkozásra sem jönnek rá az elválasztó okokra, s az újabb párkapcsolatban is elkövetik a régi hibákat. Tény, hogy a válás fáj, s általában az egyik félnek azért mindig jobban fáj… Amíg hivatalosan is kimondják az elválasztó ítéletet, eladdig a felek – nemkülönben a gyermekek(!) – nemegyszer megjárják a poklot…, de ahogyan Churchill mondta a válásról: “Akinek pokolra kell mennie a válás miatt, az menjen tovább!”, mely bölcsesség jól mutatja, hogy mindig van tovább is, csak kilépni egy rossz kapcsolat “poklából” nagyon nehéz, egyedül, külső segítség nélkül talán nem is lehet…
A farizeusi bölcselkedés szülte végkövetkeztetést: „Ha ilyen a férfi helyzete az asszonnyal, akkor nem jó megházasodni!” – manapság sokan teszik meg életük vezérelvévé, s választják a “szingli”-létet. Jóllehet a szingli-lét közép-európai specifikus nyomorúsága egészen más szintű, mint a tőlünk nyugatabbra egyedül élőké, de ha mérlegeli egy fiatal a közös élet lehetőségeit, akkor hamar rájön, hogy a közös életben több az üröm, mint az öröm…
Miért van ez így? Nem pontos a mérlegük, kormos a szemüvegük, amin keresztül szemlélik ezt a világot? Vagy egyszerűen csak azt látják, hogy az előttük járó relatíve-jóléti generációk is a lehetőségeikkel inkább visszaéltek, mintsem hogy éltek volna velük! Ennek az lett eredménye, hogy leszámítva egy-két üdítő kivételt, a közösségi élet, az élet minden területén(!) – s ne áltassuk magunkat így van ez még az Egyházon belül is – válságba sodródott… Bizony a ‘fiatalok’ már nem akarják sem “megváltani” a világot, sem másoknak jobbítani – csak maguk módján élvezni… Az idióta öreg tábornokok pedig realitásérzéküket veszejtve még mindig háborúsdit játszanak! Ennek az egyik következménye, hogy 5-10 Eurókat igyekeznek méregdrága hirdetésekkel kicsalni a tévénézők zsebéből, hogy szegény afrikaiaknak végre legyen már egy 2-3 négyzetméteres műanyag hálójuk, amivel védhetik magukat a moszkítók ellen, de mindeközben ezermilliárdokat pocsékolnak el rakétákra, drónokra, s egy velejéig romlott rendszer fenntartására…
Ahogyan az élet megítéli két ember kapcsolatát, ugyanígy az élet megítéli a birodalmakét is… Semmi sem örökös, s ha valami minél inkább igazságtalan, annál rövidebb ideig tart! A kérdés megmarad azonban kérdésnek: válhat-e, váljon-e a keresztény (keresztény=krisztusi) ember vagy sem? Jézus URunk azt mondja “paráznaság esetét kivéve”, de azt tudjuk, hogy a paráznaság elsődleges jelentése: szövetség-törés… ez pedig újabb megválaszolandó kérdéseket vet fel: Kivel is kötöttem szövetséget? Kivel, mivel akarok (újra) szövetséget kötni?…

 

a

Használd ajándékaidat, hogy beteljesítsd rendeltetésed


“Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai” (1Pt 4,10)

Te tudod, hogy mit készített elő számodra Isten? Tudod, mi a rendeltetésed?

Az első dolog, amit tenned kell ahhoz, hogy megértsd sorsodat: felismerni azokat az ajándékokat, amiket Istentől kaptál. Ezek közé olyasmik tartoznak, amikre nem lehetsz hatással: a szüleid, a nemzetiséged, a faj, amihez tartozol, az anyanyelved. De ajándékaid közé tartoznak azok a dolgok is, amik a sajátos “formádat” alkotják: a lelki ajándékaid, a szíved, a képességeid, a személyiséged és élményeid. Ezek csakis kizárólag rád jellemzőek.

Azokért az ajándékokért nem tartozol elszámolással, amiket Isten nem adott neked. Azaz, ha nem vagy művészileg tehetséges, nem várja el tőled senki, hogy úgy fess, mint Rembrandt. De felelősséggel tartozol azokért az ajándékokért, amiket Isten neked adott.

A mennyben Isten nem valaki máshoz fog hasonlítani, hanem önmagaddal fog összevetni. Mihez kezdtél mindazzal, amit kaptál? Mit tehettél volna, ha kicsit jobban bíztál volna Istenben? Pál azt írja: “mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek” (Róm 14,12)

Isten egy cél érdekében látott el téged ajándékokkal és a te felelősséged, hogy jól sáfárkodj azokkal – nem önző célokra, hanem mások javára. Az ajándékaid nem a te hasznodra vannak. Isten azért adott neked ajándékokat, hogy azokat mások hasznára fordítsd. Tedd fel magadnak a kérdést: Milyen ajándékot kaptam Istentől, amit jóra használhatnék?

Beszéljetek róla

Ha eddig még nem tetted, szánj most időt saját “formád” tanulmányozására – a lelki ajándékaidra, szívedre, képességeidre, személyiségedre és élményeidre.

Milyen egyedi tehetséggel ajándékozott meg Isten?

Van olyan terület, amivel Isten nem ajándékozott meg, te mégis sok időt szántál a fejlesztésére?

 

Isten arra hív, hogy hagyjuk el a garázst


“Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Fil. 4:13)

Isten azért árasztja ki erejét életedre, hogy erőt adjon neked azokhoz a feladatokhoz, amire elhívást kaptál.

A hit azt jelenti, hogy azzal a meggyőződéssel tevékenykedsz, hogy Isten ereje működik az életedben és az életeden keresztül. A hit azt is jelenti, hogy bízol abban, hogy Isten ereje lesz a te erőd, hogy mindent az Ő segítségével fogsz elvégezni.

Ő nem kéri tőled azt, hogy saját erődből éld az életedet. Ez behatárolná azt amit tehetsz; Isten hatalma és ereje azonban határtalan.

Amikor azt mondod: “Van valami, amit tényleg szeretnék megtenni Istenért, de nem hiszem, hogy képes vagyok rá”, lehet, hogy Isten így válaszol: “Nagyszerű! Örülök, hogy észrevetted. Nem vagy rá képes magadtól, de ha az én erőm dolgozik benned, bármit meg tudsz tenni, amit kérek tőled.”

Ha maradsz a “Nem vagyok képes rá” helyzetben és sosem mozdulsz az “Isten képes rá” helyzetbe, akkor kevésbé valószínű, hogy valaha is megpróbálsz nagyszerű dolgokat tenni Istenért. Olyan, mintha lenne egy autód a létező legerősebb motorral, de azt mondanád: “Nem hiszem, hogy eljutok vele az első kereszteződésig.” Úgyhogy bent hagyod a garázsban, sosem mész ki vele az útra.

Isten arra hív téged, hogy menj ki a nyílt útra. Az Ő ereje rendelkezésedre áll: “Hiszen maga Isten az, aki bennetek munkálkodik. Segít benneteket, hogy akarjátok azt tenni, ami Istennek örömet okoz. Ő ad hozzá erőt is, hogy valóban meg is tudjátok tenni ezeket.” (Fil. 2:13, egyszerű fordítás)

 

Kimerülés és feltöltődés


„Ő pedig így szólt hozzájuk: “Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé.” Márk 6,31

Amikor az érzelmi tartalékaid kimerülnek, akkor már nem vagy képes rá, hogy önzetlenül szeress másokat. Inkább feladod. Talán úgy érzed, hogy nyomorult és alkalmatlan vagy bármit is tenni. Sőt pont azokra leszel dühös, akiket a legjobban szeretsz. Lehet, hogy próbálod elkerülni az embereket, inkább problémaként tekintesz rájuk. Nincs szándékodban szeretni, s arról álmodsz, hogy elmenekülj előlük.

Dávidnak is volt ilyen problémája. Azt mondta, „Miért is nincs szárnyam, mint a galambnak, hogy elrepülhetnék, és nyugton lehetnék?” (Zsolt 55,7)

Ahhoz, hogy szeretni tudj másokat, fel kell töltődnöd érzelmileg – ha kimerülsz érzelmileg, az hatással lesz a kapcsolataira.

A Biblia három dolgot javasol az érzelmi feltöltődésre:

Egyedüllét: Szükséged van egyedül töltött időre. A mai igevers azt tanítja, hogy Jézus gyakran visszavonult a tömegtől, hogy érzelmileg feltöltődjön. Olyan nagy volt a nyüzsgés körülötte, hogy azt mondta a tanítványainak: „Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre”. Vagy félrevonulsz néha a nyüzsgésből, vagy szétzilálódsz a nyüzsgéstől… szükséged van időnként magányra.

Az érzelmeid olyanok, mint egy akumulátor. Ha egy lámpát csatlakoztatsz az akumulátorhoz, akkor az sokáig fog világítani; de ha 100 izzót kötsz rá, akkor gyorsan lemerül. Ha pedig lemerült az akumulátorod, akkor nem tudsz több szeretetet adni.

Kikapcsolódás: Vannak bizonyos dolgok, amik energiát és örömet adnak az életedhez. Lehet ez a hobbid, valamilyen sport, kézművesség, vagy egy játék. Kísérletezz, és fedezd fel, hogy mi az, ami érzelmileg téged – aztán fordíts rá időt.

Az egyik kedvenc igeversem ez: „Jézus élvezte az életet” (Máté 11,19, alternatív fordítás). Ő volt a legintenzívebb, leginkább szolgálat-központú ember, aki valaha élt, ugyanakkor élvezte is az életet. Amikor magadból adsz másoknak, annak ára van, kimerítő. Szükséged van kikapcsolódásra.

Nevetés: „A vidám szív a legjobb orvosság” (Péld 17,22). Tanulmányok bebizonyították, hogy amikor nevetsz, akkor megnövekszik a T-sejtjeid száma – amitől megerősödik az immunrendszered. Endorfin termelődik tőle az agyadban. A humornak hasznos hatásai vannak.

Istentől kaptuk a nevetés ajándékát, és meg kell tanulnunk nevetni. Beszéltem olyan párokkal, akiknek komoly házassági problémáik voltak. Azt mondták: „Egyszer majd visszanézünk erre az időszakra, és csak nevetünk rajta.” Én azt kérdezem: „Mire vártok? Miért nem nevettek most rögtön?”

A nevetés könnyít a terheinken, feltölt minket érzelmileg, és újjáépíti bennünk a szeretetet.

2018. július 31. ÕRIZNI FOGLAK

ÕRIZNI FOGLAK

1996. december 29.

Uram?

ÉN VAGYOK. Elõtted állok. Ne félj, gyermekem! 1
Nem hallottad, hogy az Isten iránti engedelmesség elõbbre való, mint az emberek iránti? Mit tettél, gyermekem? 2

(Ennél az utolsó mondatnál éreztem Isten hangjában a szomorúságot, és meg is ijedtem. Szemrehányása úgy érintett, mint amikor az anya rajtakapja valami rossz cselekedeten gyermekét. Hangja egyáltalán nem volt kemény, de csalódás és szomorúság csendült ki belõle. Mialatt e néhány szó elhangzott, értésemre adta azt is, hogy ezt már korábban is mondta valakinek… És mielõtt befejezte volna a mondatot, világosságot gyújtott bennem, hogy hol és kinek adta e szavakat. Az üzenet leírása után elolvastam a Ter 4,10. versét és láttam, hogy szóról szóra ezt mondta Isten Káinnak bujdosása közben megszólítva õt, miután megölte testvérét, Ábelt. Ebbõl értettem meg, milyen súlyos volt a bûnöm…)

Te énhozzám tartozol, és bár semmi vagy, szeretetem mindig fenntart téged, és bár nyomorúságos vagy, irgalmam eljuttat örökségedbe. Igen, Szentséges Szívembe visz téged. Semmi értéked sincs dicsõségemmel szemben és szentjeim elõtt 2, mégis, amikor keblemben vagy, énbennem vagy elrejtve, bennem, aki megvédi a bûnösöket 3, mert a te lelked, kicsiny kis teremtmény, miattam lesz megmérve és megvédve.
Ez volt egyik bukásod, de bármily súlyos volt vétked 4, a kegyelem nagyobb lesz nála, mert megfontoltad 5, mit tettél, eljöttél hozzám, hogy bocsánatot kérj.
Most újból élsz, de nem saját erõdbõl, hanem az én hatalmam által.
Mindenkor jöjj hozzám, mielõtt bármely elhatározást tennél, és kérdezz meg engem! Mindig jó tanácsot fogok adni és mindig törõdni fogok veled, ha bajban vagy.
Tiszteld parancsomat, amelyet adtam neked, és ne szomoríts meg!
Emlékeztess minden embert arra, hogy mit ad Szentlelkem szépsége az emberiség számára. 6 békét, szeretetet, gyengédséget, kedvességet, türelmet, igazmondást, nagylelkûséget, önuralmat és irgalmasságot ad, ami az örök életre vezet. Soha ne fáradj el, gyermekem, abban, hogy nekem dolgozz, és bár sok a kereszted, ne panaszkodj!
Azért vagy te korszakotok leginkább meggyötört küldötte, mert tõlem jössz, és a Szó, amit adtam neked, az igaz. Szavam bebizonyítja, hogy e nemzedék útja gonosz és az alvilágba tart. Én mindig veled maradok, Szentlelkem lesz õrzõd és lámpásod, örömöd és erõd. Derûssé teszünk téged, mivel te mibennünk, a háromszorosan Szent Istenben vagy elrejtve. Teljes bizalommal jöjj hozzám és ne feledd, hogy a te megpróbáltatásaid az én dicsõségem… IC

 

“Az Úr irgalmas és könyörületes,
szelíd a haragban
és gazdag az irgalomban.
Nem perel untalan,
haragja nem tart örökké.
Nem bûneink szerint bánik velünk,
és nem vétkeink szerint fizet vissza.”
(Zsolt 103,8-10.)

1 Nemcsak dicsõséges és fenséges volt Jézus megjelenése, hanem istensége egész ragyogását is magán hordozta, ami mélyen megrendített.
2 örültem, hogy e szavakat hallhatom, amelyeket mindenki olvas, azok is, akik állandóan dicsérnek mondván: “Vassula, Vassula”, ahelyett, hogy azt mondanák: “Isten, Isten, dicsérjük Istent!”
3 megbocsát nekünk
4 az engedetlenség
5 amíg ezt leírtam, Jézus azt kérte, hogy tegyem hozzá: “nem saját erõdbõl, hanem az én kegyelmembõl…”
6 A Szentlélek szépsége

Csak gyakorold tovább!

 

„Légy szorgalmas ezekben a dolgokban, teljesen szánd oda magad ezekre!” (1Timóteus 4:15 NIV)

Saul királyt gonosz szellemek támadták meg, akik kínozták és megbénították őt. Ezért elküldött Dávidért, hogy jöjjön, és játsszon a hárfáján. Miközben Dávid játszott, Saul „megkönnyebbült, jobban lett, és a rossz szellem eltávozott tőle” (1Sámuel 16:23). Ez a történet két dolgot tanít nekünk: a dicsőítés erejét és a gyakorlás erejét. Dávid nem akkor fedezte fel hirtelen a tálentumát, amikor Saul palotájába ért. Nem, ő éveken át tartó gyakorlással fejlesztette ki azt a magányos hegyoldalakon, miközben apja juhait legeltette.

Amikor a gyakorlásról van szó, a két legkomolyabb kihívás, amivel szembe kell néznünk, az: a) hogy legyen bennünk vágy megtenni; és b) hogy legyen bennünk önfegyelem a kitartáshoz. Pál azt mondja Timóteusnak: „Légy szorgalmas ezekben a dolgokban, teljesen szánd oda magad ezekre, hogy mindenki láthassa előmeneteledet! Nagyon ügyelj az életedre! Tarts ki!” (1Timóteus 4:15-16 NIV). Nincs könnyű módszer arra, hogy fegyelmezett emberekké váljunk. Ennek semmi köze a tehetséghez vagy a képességhez. Ez nem feltételek, hanem döntés kérdése. De amint meghoztad a döntést, és a gyakorlás szokásoddá vált, két dolog nyilvánvalóvá lesz. Az első, a világosan látható különbség a gyakorló és a nem gyakorló ember között. A kerékpárversenyző Lance Armstrong mondta: „A siker kulcsa az, hogy keményebben edzel, és mélyebbre ásol, mint mások”. És ő már csak tudja: hét Tour de France versenyt megnyerve rekordot állított fel. A másik dolog, ami megmutatkozik, a győztes lelkület. Minél keményebben küzdesz, annál kevésbé fogod megadni magad a fáradtságnak, önelégültségnek, csüggedésnek, kritikának és az összes olyan dolognak, amely megpróbálja megtörni a lendületedet.

„Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek.” (1Korinthus 9:24)

Egy Peanuts képregényben Charlie Brown így siránkozik barátjának, Linusnak: „Az élet túl sok nekem. Amióta megszülettem, össze vagyok zavarodva. Azt hiszem, az a baj, hogy túl gyorsan bedobnak minket az élet sűrűjébe. Még nem vagyunk rá igazán felkészülve.” „És mit szeretnél?” – kérdezi Linus – „Lehetőséget, hogy előbb bemelegíts?” Lehet, hogy nem kapsz lehetőséget arra, hogy bemelegíts, mielőtt belépsz az életbe, de bemelegíthetsz azáltal, hogy gyakorlod azt, ami fontos számodra, ha már egyszer elkezdődött az élet. Ezek által a bemelegítések által növekszel. Ha elkötelezed magad a gyakorlásra, akkor a következőket fedezed fel:

1) A teljesítményed mindig fejleszthető. Harvey Mackay író azt mondja: „A jó vezető tisztában van azzal, hogy majdnem minden, amit egy bizonyos módon végeznek egy bizonyos ideje, jobban is végezhető. Minden egyes teljesítmény növelhető.”

2) Az élesítési folyamat könnyebb a megfelelő környezetben. A fejlődés mindig bizonyos fokú kockázattal és kudarccal jár. Tehát keress olyan helyet, ahol támogatják a kísérletezést és a növekedést! 3) Késznek kell lenned arra, hogy kis dolgokkal kezdj. Amikor elkezdesz gyakorolni, először csekély hasznod származik belőle. De növekedni fog! Az olimpiai játékokon az aranyérmes és a többi versenyző között gyakran csupán századmásodpercekben mérhető a különbség.

4) Meg kell fizetni annak az árát, hogy eljuss a következő szintre. Sidney Howard a következőt jegyezte meg: „Az, hogy tudod, mit akarsz, fele részben azt jelenti, hogy tudod, miről kell lemondanod ahhoz, hogy megszerezd.” A gyakorlást túl sokan tartjuk egy lényegében negatív élménynek, de nem kell, hogy az legyen, ha a felfedezés és a fejlődés nézőpontja felől közelítjük meg. Tehát gyakorolj tovább!

 


ÉLJ ÚGY, HOGY SEMMIT NE KELLJEN BÁNNOD!

 

„… hogy elvégezhessem futásomat örömmel…” (Apostolok cselekedetei 20:24 NKJV)
Képzeld el, hogy az életed véget ért, és te egy nagy DVD-lejátszó előtt állsz. Isten be­helyez egy lemezt, melyen a te neved van, és ez: „Ami lehetett volna”. Mindent felsorol, amit Isten szeretett volna általad elvégezni: hogyan akart megáldani anyagilag, de te túlságosan féltél attól, hogy vess az Ő országába, és nagylelkű légy másokkal; hogyan akarta használni ajándékaidat, de hiányzott belőled a fegyelem a fejlesztésükhöz és a bátorsága használatukhoz; hogyan akart nagyszerű kapcsolatokat adni neked, de nem voltál elég hűséges és szerető, hogy megtartsd őket; hogyan vágyott arra, hogy benned is kifejlessze Krisztus jellemét, de te nem voltál hajlandó elbánni a bűneiddel, nem akartál ellenállni a kísértésnek, és nem törekedtél a lelki növekedésre. Egy költő egy­szer így fogalmazott: „Sok szomorú szó van a nyelvben, de mind közül a legszomorúbbak ezek: »lehetett volna«”. De van jó hírem is. Amíg még lélegzel, megtudod szüntetni a szakadékot a között, aki vagy, és aki lehetnél. Tehát állj meg, és kérdezd meg magadtól: „Mi az, amit most megtehetek, hogy később ne kelljen sajnálkozva visszanéznem az életemre?” Megmondom, mit tehetsz: kezdd el megújítani elmédet minden nap Isten Igéjével, ahelyett, hogy szeméttel tömnéd. Használd ajándékaidat és anyagi javaidat Isten országának építésére, saját birodalmad építgetése helyett. Ha megteszed, rájössz majd, hogy Isten „magot ad a magvetőnek” (2Korinthus 9:10). Minél többet vetsz, annál több vetőmagot fog adni Isten neked. Megtehetnéd azt is, hogy időt fordítasz arra, hogy másokat tanítvánnyá tégy. így örökséged nagyobb lesz, mint az élettartamod. Nem késő azzá lenni, aki lehettél volna – ha hajlandó vagy még ma elkezdeni.

 


Vigyázz a szádra!

 

„…amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.” (Lukács 6:45)
„Ó ez csak pár jelentéktelen szó volt. Nem nagy ügy!” Tévedés! Szavaink igenis nagy dolgok, és sokat jelentenek! „A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj” (Lukács 6:45). Szavaidnak lehet jó vagy rossz hatása is.
1) Végy fontolóra néhány negatív hatást: A szavakkal lelkük mélyéig megsebezhetünk másokat. „Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tőrdöfés…” (Példabeszédek 12:18). Annyira letörhetsz velük valakit, hogy nem lesz bátorsága élni. „…a romlott [nyelv]… összetöri a lelket” (Példabeszédek 15:4). A meggondolatlanul kimondott szavak lerombolhatják a kapcsolatot két ember között. „Megrontja szájával embertársát az elvetemült…” (Példabeszédek 11:9). A szavak érzelmi, sőt akár fizikai halált is okozhatnak. „Élet és halál van a nyelv hatalmában…” (Példabeszédek 18:21).
2) Most figyelj meg néhány pozitív hatást: Szavaid életet lehelhetnek egy kapcsolatba. „A szelíd nyelv életnek a fája…” (Példabeszédek 15:4). A megfelelő szavak segíthetnek meggyógyítani egy sérült kapcsolatot. „…a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek” (Példabeszédek 16:24). A jól megválogatott szavak segíthetnek, hogy valóban megértsük egymást. „…a nyájas ajkak gyarapítják a tudást” (Példabeszédek 16:21). A megfelelő időben kimondott szavak közelebb vihetnek minket egymáshoz. „Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott szó” (Példabeszédek 25:11 NCV). Számít, hogy mit mondasz, tehát figyelj oda a szavaidra!

Válaszoljunk meg néhány kérdést a kommunikációval kapcsolatban: 1) Milyen a jó kommunikáció? Őszinte, olyan, amit pozitív szándék vezet, kétoldalú. Nem „rázúdítás”, nem ész-osztás! A beszéd első környezetvédelmi szabálya: a szemét nem bomlik le biológiai úton! A szavak visszatérnek, felgyülemlenek és elmérgesednek. „A rágalmazó szavai… behatolnak a test belsejébe” (Példabeszédek 18:8). Sok szó egészen a sírig elkíséri azt, aki hallotta. 2) Miről beszélgessünk? Az igazságról. „Utálja az Úr a hazug ajkat, de akik igazan élnek, azokat kedveli” (Példabeszédek 12:22). Az igazságot mondhatod úgy is, mintha az lesújtó nagykalapács lenne, de baráti jobbként is nyújthatod azt a másik felé. Csak akkor szabad kimondanod, ha előre megfontoltad, hogy milyen hatása lesz. „Az igaz megfontolja szívében, hogy mit mondjon, a bűnösök szájából pedig árad a rossz” (Példabeszédek 15:28). 3) Mennyit kell elmondanom? Amennyit Isten Igéje, a szeretet és a bölcsesség diktál. Gyermekeknek és szenvedő embereknek gyakran csak korlátozott mennyiségű információra van szükségük. „Minden gondolatát kibeszéli az ostoba, de a bölcs magában tartja” (Példabeszédek 29:11 KJV). 4) Hogyan mondjam el? A „hogyan” éppen olyan fontos lehet, mint a „mit”, ezért beszédedben mindig légy tekintettel a hallgató érzéseire. „A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt” (Példabeszédek 15:1). A hallgató válaszát az határozza meg, hogy te milyen szavakat használtál. 5) Figyelj oda az időzítésre, ez létfontosságú! „…milyen jó az idején mondott szó!” (Példabeszédek 15:23). Ha nem vagy biztos abban, hogy eljött a megfelelő idő, várj, és imádkozz bölcsességért!

A bűn nem egy pillanat rossz döntése, hanem a szív rosszindulatának folyamatos növekedése.

A jó jót, a gonosz gonoszságot szül, és ha jóságodat gonoszsággal viszonozzák is, nincs más választásod, mint hogy jót tegyél azokkal, akik rosszul bántak veled, ez a szeretet parancsa.

A megbánás bizonyítéka a másként viselkedés.

A megszentelődés a megváltás látható része. (Spurgeon)

Amikor az emberek gyűlölködnek, ne hallgasd végig gyűlölködésük okainak hülye felsorolását… Úgy építették gyűlöletüket, mint valami templomot, ugyanazokból a kövekből, amelyekből a szeretetet is felépíthették volna.

Antoine de Saint-Exupéry

Az a madár, mely két fán lakik, egyiken sem rak fészket. Az a lélek, amelyik a kegyelem és a cselekedet érdeme között ingadozik, nem talál soha nyugvópontot.

Spurgeon

Az igazi jóra kockázat nélkül vágyódhatsz. Mi az, kérded, vagy honnan ered? Megmondom: a jó lelkiismeretből, a becsületes szándékokból, a helyes cselekedetekből, a véletlen ajándékainak megvetéséből, a mindig egy úton járó élet békés, szakadatlan folyamatából. Mert azok, akik életcélról életcélra ugrálnak, vagy nem is ugrálnak, csak valami véletlen dobálja őket, hogyan tudnának valami biztosat és maradandót birtokolni – ingadozva és állhatatlanul? Kevesen szabják meg életüket és körülményeiket terv szerint, a többiek a folyó árjával úszó holmik módjára nem mennek, hanem sodortatnak. Az egyiket szelídebben tartja fenn a hullám s lágyabban utaztatja, a másikat hevesebben ragadja magával, a harmadikat, mikor sodrása lankad, kiteszi a partra, s a negyediket áradó lendülettel a tengerbe hányja. Ezért el kell döntenünk, mit akarunk, és ki kell mellette tartanunk.

Seneca

Az legyen a fontos, amit Isten tart rólunk, ne az, amit az emberek.

Don Bosco

Isten megérti, hogy szeretnéd siettetni a dolgokat, de Ő mindig a te érdekeidet szem előtt tartva dolgozik.

Isten népének természete megkívánja, hogy összetartson és testvéri közösséget ápoljon. A fenevad egymaga kóborol az erdőben, a juhok nyájba tömörülnek. (Spurgeon)

 

„Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent.” (Jel 15,4)

Aki megismeri a mindenható Istent, aki tudja, hogy ő mindenek bírája, aki Jézus Krisztus által szerető mennyei apját látja benne, az tudja magasztalni, dicsérni, dicsőíteni. (Bozorády Zoltán)

„Krisztus mondja: »Az én Atyám, aki nekem adta juhaimat, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből.«” (Jn 10,29)

Isten nagy és hatalmas. Jézusnak adott bennünket. Köszönjük meg ezt ma is. Jó tudni, hogy biztos kézben van az életünk. Nem árthat kísértés és bűn. Sem testi, sem szellemi erő meg nem ingathat, el nem téríthet. Ehhez tartsuk is magunkat. Atyánk mindennél erősebb, bízzunk benne! Erős pecsétként hangzik a mondat: „…senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből.” (Tóth-Szöllős Mihály)

„Krisztus mondja: »Példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek.«” (Jn 13,15)

Előttünk egy érthető, minden tekintetben világos példa: maga Jézus Krisztus. Senki nem mondhatja, hogy nem tudom, mit kell tennem mint Krisztust követő embernek! Ő mindent úgy cselekedett, hogy követhető legyen – persze nem önerőből. Ezt a gyümölcsöt csak az tudja megteremni, akinek Krisztussal mint szőlőtővel állandó kapcsolata van. Szeretni az ellenséget és érte imádkozni csak Krisztussal lehet. A hamis mammon fogságából szabadulni csak Krisztussal lehet. Vele valóban lehet „példásan” élni! (Tamásy Tamásné)

„Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod.” (Zsolt 139,5)

Istenem, köszönöm, hogy körülfogsz jelenléteddel, és biztonságban lehetek nálad. Köszönöm, hogy kezed áld, óv, simogat, dorgál, s hogy te pontosan tudod, mikor melyik mozdulatodra van szükségem. Kérlek, légy velem a mai napon is! (Hulej Enikő)

Nem hunyhatod be a szemed. Harcolj a világ bajai ellen, de ne az erkölcsi tanítás vagy a büntetés kábítószerével, hanem természetes eszközökkel – az elfogadással, kedvességgel, toleranciával. (Alexander Sutherland Neill)

Sakkjáték az életünk. Sakkot játszunk szüntelen. Mi és az Isten. Lépünk, azután csönd. Ő következik. Lép. Végre! Lépünk. Eltérít utunkról. Újra lépünk. Hallgat… Miért nem siet? (Mellette óra nem ketyeg.) Sakk! – mondja. Újra próbálkozunk. Nem adjuk föl. Már senki sincs körülöttünk. – Sakk! – hangzik hangtalan. – Nem! – csattan bensőnk. Futnánk, de nincs hová. A tábláról lelépni nem lehet. Nincs több lépés. Érezzük: matt. Ezt már nem mondja. Győzött. S ekkor felismerjük, hogy ő nem ellenség. Úgy győzött, hogy vesztesek ne legyünk. Társunk volt, míg “szemben” ült velünk. Ellenünk játszott értünk. Istennel sakkozom én is. Társnak tekint, szabadnak teremtett. Játszunk. Ő meg én. Figyelem… Szeme sem rebben, amikor feketére lépek. Bábuim közben egyre fogynak. Fogy az erőm, fogy az életem. Nem győzni akar. Szeretni! Játszom tovább. Míg ő az “ellenfelem”, csak győzhetek. Lépek. Lép… Sakkjáték az életünk. (Mácz István)

Tartsd a legnagyobb kitűntetésnek és dicsőségnek, ha a Krisztussal való egység miatt megvetnek és bolondnak tartanak. Mi bolondok vagyunk Krisztusért. (Tersteegen)

Bizalom…
A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy ne aggódjak azon, amit úgy sem tudok megváltoztatni, de tégy készségessé, hogy örömmel megváltoztassam, amit akaratod szerint meg tudok változtatni! Ámen
Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat,
amelynek nagy jutalma van.
Zsid 10,35
Bizalom… olyan valuta, ami értékesebb minden pénznél. Korunk rákfenéje, hogy a pénz hatalmát összekeverik a bizalom erejével, s így történik meg, hogy azokhoz, akik a leginkább “tőkeerősek” van a legkevesebb bizalmunk… Így ismétlődik a történelemben, hogy a spekuláció okozta banki válság, gazdasági válságot okoz, ami társadalmi válsághoz vezet. Amikor pedig válság, vagyis krízis szorításába kerülünk, akkor sokan a kiutat a kontrollban, a még nagyobb ellenőrzésben látják… pedig a krízisre mindig csak egy megoldás van: a bizalom!
Soha a történelemben ennyi azonosító módszer nem adatott a másik ember bizalmának elnyerésére, az emberek mégis “alapból” bizalmatlanok. A boltban tolvajnak, a repülőtéren terroristának, a bankban rablónak nézetnek minket, ha esetleg valamilyen pártszimpátiánk is van, akkor meg idegen érdekek kiszolgálóinak tekint minket – a másik oldalon álló tábor, mert hogy mindig van egy másik oldal is…
A bizalmatlanság mindig a nem-tudásból, a másik nem-ismeréséből fakad. Akit már ismerünk, ahhoz nagyobb a bizalmunk, s akinek valóban átlátható az élete, azt tartjuk hitelesnek, s szavazunk neki bizalmat. Sajnos az emberek nagyobb része a harmadik évezred elejére már városokban kényszerül élni, mely jobb esetben kisváros, rosszabb esetben azonban már az is átláthatatlan közösség… Egy család, nagycsalád, rokonság még mindig azért működik – ha nem is mindig példaértékűen, de azért működik -, mert átlátható. A nagyközösségi rendszerek is – értve ezalatt a társadalmi, politikai intézményeket – akkor működnek jól, ha átláthatóak…
Ha nem ismerjük a JóIstent – ha nem ismerjük fel Őt a világmindenség RENDjében-, akkor életünket nem az Őbelé vetett gondviseléshit, hanem a bizalmatlanság fogja irányítani. Ez újabb bizalmatlanságot szül, s ennek a vége a meghasonlás. Ilyen az, amikor a demokratikusan választott, demokráciáért harcoló politikusokat/vezető embereket harckocsik és rohamosztagok védik, amikor mesterlövészek figyelnek mindenkit, hogy adott jelre bárkit ártalmatlanná tegyenek…

A biztonságot egyedül Isten adja, no meg a jó lelkiismeret. Aki életével nem az isteni igazságosságosságot, hanem az emberi érdeket képviseli, az jobban teszi, ha magánhadsereggel, éjjel-nappal vigyázó testőrökkel veszi magát körül, de nyugodt álmot nem ez, hanem az ÚRIsten garantálja… s aki Őt szereti, azt Isten is viszontszereti, s álmában is ad neki eleget.

 

Élet…

A mai nap imádsága:
Uram! Hálát adok Neked, hogy élhetek. Milyen semmiség az én szavam ahhoz a felfoghatatlan csodához képest, hogy megengedted – létezhetek. Add, hogy ne legyek hálátlan itt és most, s egyszer folytatni tudjam hálaadásomat Tenálad! Ámen

 

Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod.
Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni.
Zsolt 139,5-6
Élni jó… Élni rettenetesen jó! Ennek ellenére a világon évente mintegy másfél millió ember vet véget az életének. Az ’80-as években ez a szám három millió volt… Sok oka lehet az önpusztításnak – magány, súlyos depresszió, tartozás, munkanélküliség, megalázottság vagy szégyenérzet, a családban elszenvedett fizikai vagy nemi erőszak -, de egyik ok sem igazolhatja az élet önkezű kioltását. Az életet ugyanis Isten adja, s Ő is veszi vissza, akkor, amikor Ő akarja, s úgy ahogyan Ő akarja…
Ezt persze sokan nem így gondolják. Annyi bizonyos, ha az Élet URát ‘kikapcsoljuk a folyamatból’, akkor megoldatlan etikai kérdések vetődnek fel. Ezért “fából vaskarika” az eutanázia gondolata, de az is, amikor a JóIsten már rég magához vette volna egy hosszú élet után megfáradt gyermekét, de kényszerűen életben tartják – mert az (orvos)tudomány ezt jelenleg lehetővé teszi. Úgy látszik, újra és újra tudatosítani kell, hogy az ember nem játszhat Istent… még egy kicsit se!
Élni jó… Élni nagyon jó! Csakis akkor, ha szerelemben fogantunk, s szabadságra születtünk és emberi méltóságunknak nem állja útját emberi akarat. Ha kegyes hozzánk a Teremtőnk, s éppen egy olyan korban létezhetünk, amikor nincs háború, járvány és éhínség – akkor különösen is boldogok lehetünk. Azaz csak lehetnénk, mert úgy néz ki, hogy minél nagyobb a jólét, annál nagyobb az aggodalom, hogy az ember elveszítheti azt.
A hívő ember pontosan tudja, hogy amije van, azt csak kapta. Onnan felülről, mennyei Atyájától – ingyen, s kölcsönbe; mert egyszer mindent vissza kell adni Neki. Mert: “Mezítelenül jöttünk ebbe a világba, s mezítelenül is megyünk ki belőle” – ahogyan az apostol tanítja nekünk. Mindez mégsem okoz szomorúságot a hívőknek, hiszen Isten törvénye az, hogy születünk, meg az is, hogy meghalunk.
Teremtőnk körbefog minket. Univerzumának minden látható és láthatatlan teremtményével, minden atomjával, elemi részecskéjével, rezgéseivel, MINDENNEL, de még azzal is, amiről azt sem tudjuk, hogy van, s létezik… Nemcsak körbefog, de ‘kezét’ rajtunk is tartja, azaz gondot visel rólunk. Gondviselésének arculcsapása – nemkülönben Ádámig és Éváig visszamenő őseink életért vívott küzdelmeinek semmibe vétele -, ha feladjuk! Az életet nem lehet “feladni”, mert az élet szentsége magában az életben nyilvánul meg! Élni KELL, mert az Isten így rendelte el… Az élet csoda, teljesen mindegy, hogy picinyke hangyáé, nagy elefánté vagy az emberé az. Isten mindenhol “otthagyta ujjlenyomatát”. Igen magas tudás ez, nem is lehet ezt felfogni. Hálát adni érte azonban lehet – mindenek előtt Istennek tetsző élettel…
Kiegyensúlyozottság…
A mai nap imádsága:
Uram! Adj nekem áldott pihenést, és lelkemet tisztogasd igéddel, hogy békességben élve önmagammal cselekedni tudjam akaratodat! Ámen.
Lefekszem, alszom és fölébredek, mert az ÚR támogat engem.
Zsolt 3,6
Viszonylag fiatal, de erőteljesen fejlődő új tudományág, az alvásmedicina szerint az alvászavarok a felnőtt lakosság egyharmadát(!) érintik. Magyar felmérési adatok szerint a lakosság mintegy húsz százaléka éli át rendeszeresen a kínzó tünetek valamelyikét. Ha átmenetileg is, de mindannyian átéltük már azt, hogy nem tudtunk elaludni. Nincs is talán ennél rosszabb, fáradtan forgolódni az ágyban, de a kívánt álom sehogyan sem akar ránk köszönni… Ennek oka a napközbeni stressz, a folyamatos elvárások, a megoldásra váró feladataink. Ilyenkor agyunk tovább “pörög” nem leli nyugalmát. Nem is gondolnánk, ebben az állapotban a magyarországi felnőtt lakosság egytizede szenved!
“Lefekszem, alszom és felébredek.” – Milyen egyszerű program, s már ennek a kivitelezése is milyen komoly akadályokba ütközik. Németországban a második világháború után tömegével nem tudtak aludni az emberek – nem csoda, az átélt lelki traumák óriásiak voltak -, s állami döntés alapján a gyógyszergyártóknak gyorsan elő kellett állítani egy hatásos, elalvást segítő szert, mert az emberek a munkahelyeken rendszeresen elaludtak, s olykor súlyos baleseteket is okoztak… Nem kell bizonygatni, hogy a legjobb elalvást segítő “tabletta” minden korban és időben a tiszta lelkiismeret. (Talán Jézus erre is gondolhatott, amikor azt mondta, hogy a jók is és a gonoszok is megkapják “jutalmukat” már itt a földön… Elég komoly büntetés, ha valaki életének egyharmadát alvással kapcsolatos küzdelemmel tölti!) Aki ugyanis rosszul alszik, annak a rákövetkező napja is eleve “mínusszal” indul: Ingerültebb, nem hallja meg sem a bátorító, sem a biztató szót, s kapcsolata az egész világgal eleve “terhelt”.
A föntiek után persze nem jelenthetjük ki egyértelműen, hogy mindenki, aki hisz, az jól alszik, s kiegyensúlyozott éjjele és nappala. Hit és hit között ugyanis óriási különbségek vannak! Tény, hogy a hit erőt ad, de nem mindegy, hogy miben illetve kiben hiszünk… Aki csak magában hisz, az hasonló ahhoz a hullámlovashoz, aki jól uralja szörfdeszkáját, de nem szabad elfelejteni, hogy a nagy hullámoknál is vannak még nagyobbak… Nem lehet/szabad alábecsülni az élet viharzó tengerét! A jó alvás biztosítéka tehát nem mi magunk vagyunk, hanem az ÚRIsten, aki támogat minket. Ha Vele élünk, az Ő akarata szerint szólunk és cselekszünk, akkor “álmunkban is kapunk eleget”. Akkor nincsenek frusztrációink és oldhatatlan lelki görcseink, akkor édes az álom, az új napra ébredés, s tartalmas lesz egész napunk…

Példamutatás…

A mai nap imádsága:
Uram! Add, hogy ne törjem a fejemet, ki legyen a példaképem, hanem adj erőt, hogy követhni tudjalak mindaddig, amíg csak dobog a szívem! Ámen
Krisztus mondja: “Példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek.”
Jn 13,15
Krisztus követése… Nem egyszeri feladat, nem is “életstílus” hanem élet-program. Sokan azért mondanak nemet Jézus tanítására, mert nem éreznek magukban kellő erőt, készséget az “elvárosok” következetes betöltésére. S valóban, hogyan is lehet valaki jó krisztuskövető, amikor nemcsak Júdás árulta el Mesterét, de a tanítványok is mind, kivétel nélkül elfordultak a nehézségek óráiban Attól, Akinek közelében csodák százait élték át – a hagyomány szerint három éven át. Péter, aki fogadkozott, hogy még a halálba is követné Mesterét, – pestiesen szólva tökéletesen “becsődölt” -, hiszen amikor szorul a számonkérés hurka körülötte, “reflexből” háromszor tagadja meg az Emberfiát. Nos, ha az apostoli nagyok mind szétfutottak, akkor mit teszünk mi, majd kétezer évvel későbbi krisztuskövetők?
Egy biztos: úgy nem tudunk bizonyságot tenni Isten országáról, mint a Mester, s bizony az apostolok kora is elmúlt. (Persze most is akadnak olyan önjelölt rajongók(?) – vagy csak beképzelt maguktól kipukkadó lufi-személyiségűek – régiesen szólva hólyagok -, akik előszeretettel “evangélistának” merészelik neveztetni magukat, de ez legyen az ő kulturális primitívségük, s saját lelkiismeretük dolga…) Jézus tehát példát adott, de ez számunkra legföljebb csak iránymutatás lehet, elérni a mennyei kívánalmat sosem tudjuk… s ha mégis krisztusinak gondolja a világ Jézus mai követőit, akkor ez amiatt van, hogy igen elaljasult/elromlott a világ, s aki itt és most az isteni normalitás – Szeresd felebarátodat, s az Istent! – szerint él, azt már szentnek tartják…
Úgy tenni, ahogyan Krisztus… De jó is lenne! Meggyógyítanánk a betegeket, sőt parancsolhatnánk az elmeknek, s akkor egy évben talán háromszor is lenne aratás. Az igazság az, hogy fantasztikus technológiákat adott az ember kezébe a JóIsten, s mire használta fel az ember az egyszerű botot, kardot, puskaport vagy atombombát? Háborúra, ölésre… A gyógyítás “iparága” manapság az egyik legjövedelmezőbb üzlet. Mások nyomorúságán meggazdagodni a legfőbb cél. Hiánybetegségek létrejöttéhez asszisztál a világ, nem csoda, hogy betegek vagyunk, s meddők. Tönkretesszük a természetet a rengeteg méreggel, s két és félszer drágábban állítjuk elő az élelmiszereket, mintha természetes módon termelnénk meg őket… Ide jutott az Isten-nélküli, önmagát istenítő ember! Totális katasztrófa-helyzet szélére sodródott a világ, s ha nagyon hamar nem váltja fel a jelen pénzrendszerből fakadó rövidlátó fiskális gondolkodást a nyersanyag-, s (munka)erő-bázisú globális gondolkodás, akkor fura dolgokat tapasztalhatunk meg nagyon hamar… De, ahogyan Jézus mondja: “Ez még nem a vég…”
Hogyan tegyük tehát a dolgunkat a világban, ha úgy nem tudjuk, ahogy a Mester tette? Elsősorban nem a sikerre, hanem az eredményességre, nem a mennyiségre, hanem a minőségre kell koncentrálnunk. Nem önmagunkra kell öszpontosítanunk, hanem Istenre… Vagyis azt kell(ene) tennünk másukkal, amit szeretnénk, hogy velünk tegyenek. Akkor még az sem okozna nagy gondot, ha nem tudunk “annyira” Jézusiak lenni, mint amennyire szeretnénk…
Üdvösség…
A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy teljességben élhessek Veled, itt ebben a világban, ott, ahová bölcs végzésed szerint rendeltél! Ámen
Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit?
Jak 2,14
Az egyik legizgalmasabb kifejezés a Bibliában az üdv, üdvösség szó (görögül szótéria, amely pontosan megfelel a héber jásá; jesua jelentésének): tartalmazza a bűnbocsánatot, megmenekülést (rossztól, veszélytől, ártalomtól, betegségtől, balesetből, bűnökből; mindenfajta problémából, bajból); megszabadítást (mindenfajta veszedelemből, gonosz szellemi lényektől /démonoktól/); oltalmazást; biztonságot; állandóságot; jólétet (bővölködés anyagi és szellemi javakban); , gyógyulást, jóllétet (egészség); boldogságot, megtartatást. Vagyis ebben az egyetlen, gazdag jelentésű szóban benne foglaltatik az egész evangélium, mindaz, amire csak szüksége van az embernek, itt a földön (vagyis nem majd a mennyben, hanem ITT és MOST). Ahol a Bibliában az üdvösség szó szerepel, ott rögtön mellé gondolhatjuk az összes többi jelentését, amit fentebb felsoroltunk. Az üdvösség (latinul: salus): tág értelemben az élet beteljesedésének állapota, melyre minden ember vágyik. Szoros értelemben a túlvilági boldogság, teológiailag a mennyországba jutottak állapota, az üdvözültek örök jutalma.
A középkorban viszonylag egyszerűen oldották meg az üdvösség-kérdést… Az uralkodó katolikus egyház deklarálta: “Extra ecclesiam catholicam nulla salus est.” – azaz, “a katolikus egyházon kívül nincs üdvösség”. Mivel Jézus Krisztus egyetlen hiteles egyházának tartja magát Róma, ezért minden hivatalos iratában a nagy kezdőbetűvel írt Egyház, a katolikus egyházat jelöli – a többi egyház mindig kisbetűvel van megjelölve. Indok: “az üdvösséghez szükséges kegyelmi eszköztár (értsd: szentségek) teljessége a katolikus egyházban van”. Aki tehát nem támogatta a katolicimust – az nem üdvözült. (Jobb esetben csak ez történt, rosszabb esetben a máglyán végezte…)
De tényleg, ki üdvözül? A kérdésre – bármennyire is fontosnak tűnik – a választ nem az ember, csakis egyedül az Isten ad(hat)ja meg. Az Ő dolga, hogy kit, s hogyan enged Magához! (Szép is lenne, ha a véges teremtmény kínálna fel megoldási utakat Végtelen Teremtőjének, hogyan vigye végbe üdvözítő tervét!) Elszomorító, amikor írásmagyarázó emberek a perfekciós biblikusságuk megkérdőjelezhetetlenségének tudatában az üdvösséggel kapcsolatban kinyilatkoztatnak: “ez márpedig így van, ez így működik”… Az igazság azonban az, hogy az üdvösség (Istennel való közösség) elnyerése/megkapása nem egy jól definiálható “hurrá(!)-bent-vagyok-állapot”, hanem folyamat, élethossziglan tartó formálódás, amit Isten visz bennünk végbe… S ez a kegyelem lényege! Megcselekszem a jót, de ez legfeljebb arra jó, hogy agyag-életemet puhítom, s így kevésbé fájdalmassá teszem mindennapjaimat, hogy azokban Isten végül is olyan cserépedénnyé formáljon, amilyennek Ő megálmodott, amikor még nem is voltam…

 

2018. július 30. GYÜMÖLCSÖT TERMETT

ISTENI MÛVEM GYÜMÖLCSÖT TERMETT

1998. április 19.

Uram?

ÉN VAGYOK. Béke legyen veled! Add az emberek tudtára, hogy amikor egyesek szája rágalmat szór rád, akkor az én adományaimat rágalmazzák, melyeket én adtam neked. Súlyosan rájuk fog nehezedni ez a bûn, amíg nem jönnek bûnbánatot tartani! Megismétlem, amit már elmondtam neked: Mindörökre a Szívemhez kötöttem szívedet, és ígéreteim szilárdak. Oly módon kötöttem az enyémhez a szívedet, hogy biztosítsam, ne lehessen többé kitépni onnan. Galambom, te jól meggyökereztél abban, ami életet és szabadságot ad. Drága gyermekem, csillapítsd le szívedet és ne szentelj figyelmet a rád szórt heves rágalmaknak! Nem tudják, hogy engem rágalmaznak, nem téged, és mély sebeket ejtenek Testemen. Akik tökéletlenségükben továbbra is kegyetlenül rágalmazzák mûvemet, végül megkapják részüket …
Végtelen szeretetemben növekedni fogok benned, és míg fejem a szíveden pihen, a füledbe súgom szeretetemet, a megmenekülés és a felszabadulás szavait. Tanítvány, ne feledd, hogy nem szabad elcsüggedned! Nézz körül! Isteni mûvem gyümölcsöt termett, ezért emeld arcodat hozzám és mosolyogj! Mosolyogj és tégy boldoggá engem!

(Szoros egységünkben megértettem, hogy jóságos Urunk mindent megérez. Ha mi boldogtalanok vagyunk, õ is boldogtalan lesz.)

Engedd meg, hogy megpihenjek mennyországomban 1 , míg Szavaimon gondolkozol!


1 az Úr úgy érti, hogy hadd pihenjen meg a szívemben

Hit által Istentől a legjobb dolgokra számíthatsz!


“Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” /Példabeszédek 3, 5-6/

Isten sosem ígérte nekünk, hogy az életünk tökéletes és problémamentes lesz. Ehelyett azt mondta, hogy azt az életet adja nekünk, amire mindig is szánt bennünket. Egyedül csak Isten képes erre!

Ezen a héten a hit témájával foglalkoztunk. Az Istenbe vetett hitünk fontos része, hogy Tőle várunk áldást az életünkre. Ő azt szeretné, hogy az életünk olyan legyen, amilyennek Ő eltervezte – nem amilyenné mi akarjuk tenni, hanem amilyenné Ő szeretné formálni. Ő mindig a legjobb érdekünket tartja szem előtt.

Amikor Isten megkér minket, hogy tegyünk valamit, a Sátán tipikusan arra próbál minket emlékeztetni, mi mindent kell feladnunk ahhoz, hogy engedelmeskedjünk. De ez csupán egy része a történetnek.

A 34. Zsoltárban ezt olvashatjuk: “Érezzétek, és lássátok, hogy jó az ÚR! Boldog az az ember, aki hozzá menekül.” /Zsolt 34, 9/
Ez aztán a jó hír! Tehát, ha Istenben bízom – vagy hozzá menekülök – Ő megörvendeztet. Ahelyett, hogy azon gondolkoznánk, hogy mi mindent kell feladnunk amikor Istenre bízzuk magunkat és engedelmeskedünk, az Úr azt szeretné, ha inkább az öröm jutna az eszünkbe ami az engedelmességből fakad!

A feleségemmel nemrégiben sikerült egy kis időt töltenünk Reese-vel a két éves unokánkkal. Ezt az igazságot az ő kis két éves életében is felfedezhettük. Egyik nap a baba-medencéjében pancsolt. Minden alkalommal amikor kikecmergett a medencéből dideregve, a nagymamája megszárítgatta őt egy törölközőbe burkolva. Aztán visszament a medencéhez, magára öntött egy marék vizet és újra ment a nagyihoz “száradni”. Milyen okos kislány! Pontosan tudta, hogy hová kell fordulnia ezért a kényeztetésért! Visszament a nagyihoz mivel tudta, hogy a nagyi megint meg fogja őt törölgetni! És a nagyi így is tett-minden alkalommal!

Ez a fajta kapcsolat, amit Isten szeretne velünk létrehozni. Ez tulajdonképp a hit lényege – Tudni és várni, hogy Isten a javunkra cselekszik!

Most talán ezt gondolod magadban: “De Isten nem mindig volt ott számomra mikor kellett volna. Nem mindig tette meg azokat, amiket Tőle vártam vagy kértem.” Hogy is tehetné? Isten sokkal sokkal nagyobb mint mi! Így rengeteg dolog van, amit egyszerűen képtelenek vagyunk felfogni vele kapcsolatban! De tudom, hogy abban az egyben bátran bízhatok, hogy bármi történjék is, Ő szeret! Isten mindig itt lesz nekem, mostantól egészen az örökkévalóságig! A hit azt jelenti, hogy azok között a nehézségek között is amikkel most nézek szembe, hiszem, hogy Isten továbbra is szeret és hűséges marad hozzám. Mert amit eltervezett azt mindenképp véghez viszi egészen az örökkévalóságig.

A 42. Zsoltáros ezt írja: “Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek!” /Zsolt 42, 12/ (Angolból fordítva: “Ó, én lelkem, ne bátortalanodj el. Ne légy feldúlt. Várd, hogy Isten cselekedjen!” TLB)
Nem kaptam meg mindig amit akartam, de kétség nélkül állíthatom, hogy Isten soha nem hagyott cserben. Soha nem szűnt meg munkálkodni az érdekemben amikor erre volt szükségem!

Várd, hogy Ő cselekedjen! Nem fog cserben hagyni!

 

Lásd úgy az embereket, ahogy Isten látja őket!


“Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Galata 6:2)

Isten azt mondja, hogy hívőkként kötelességünk megbecsülni egymást. Ha a körülötted élő emberekre nézel – és ebbe beletartoznak azok is, akik támadnak vagy megaláznak téged –, úgy kell látnod őket, ahogy Isten: olyan embereknek, akikért megéri meghalni. Isten elküldte a Fiát, hogy meghaljon értük, tehát számítanak.

Amikor megerősítesz valakit, azzal emeled az értékét. Amikor méltányolod az embereket, emeled az értéküket. De hogyan tudsz megerősíteni másokat?

1. Hallgasd meg őket! “Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Galata 6:2) Az egyik legnagyobb dolog, amivel meg tudod ajándékozni az embereket, egy nyitott fül. Ha belenézel valaki szemébe, és figyelmesen végighallgatod, azzal azt mondod neki: “Értékellek téged, és azt, amit mondani szeretnél.”

2. Használj pozitív kifejezéseket! A Biblia azt mondja erről: “Soha többé ne káromkodjatok, se ne használjatok csúnya szavakat. Csak olyat mondjatok, ami a javát szolgálja annak, aki hallja! Legyen a beszédetek kedves és építő!” (Efézus 4:29, egyszerű fordítás)

Isten azt akarja, hogy a hívők ne használjanak, hanem építsenek másokat. A világ tele van olyan emberekkel, akik kihasználják a társaikat. Isten azt mondja, hogy ha pozitív, bátorító módon szólsz másokhoz – Ügyes vagy! Jól csináltad! Tetszik, amit csináltál! –, azzal szolgálsz feléjük. Ha észreveszel valami jót az életükben, dicsérd meg, és azon a területen növekedni fognak.

3. Imádkozz értük! A 2 Korinthus 1:11-ben ezt olvashatjuk:”Mivel ti is segítségünkre vagytok az értünk mondott könyörgéssel…” Készíts egy imalistát azoknak az embereknek a nevével, akikkel együtt dolgozol, tedd a Bibliádba, imádkozz értük, és figyeld, mi történik a munkahelyeden. Nem tudsz úgy imádkozni emberekért, hogy ne kezdjenek el megváltozni. Sőt, arra biztatlak, mondd meg nekik, hogy imádkozol értük, és akár kérdezd is meg, miért imádkozhatsz velük kapcsolatban. Minden alkalommal, amikor ezt teszed, hidat építesz, amin keresztül szolgálni tudsz feléjük.

Beszéljünk róla!

Írd föl magadnak egy ismerősöd nevét, akit ezen a héten bátorítani fogsz. Erősítsd meg őt azzal, hogy pozitív szavakat használsz felé, meghallgatod, vagy imádkozol érte!


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”