2018. április archívum

2018. február 29. SOK EMBERT AKAROK VISSZAVEZETNI MAGAMHOZ

SOK EMBERT AKAROK VISSZAVEZETNI MAGAMHOZ

1987. szeptember 21.

Istenem, mennyire kívánom, hogy minden ember szeressen Téged, Hozzád forduljon és ismerjen fel Téged!

Ó leányom, mennyire kívánom én is ezt!

Úgy tûnt, hogy Isten vágyakozik azután, hogy ez megvalósuljon.

Mennyire kívánom, hogy a világ megtudja, hogy Te mindig ennyire jelen vagy közöttünk. Hogy ennyire szeretsz bennünket! Mennyire kívánom, hogy ráébredjenek arra, hogy csupán átmenetileg vagyunk a Földön, és hogy Te vársz ránk. Mennyire kívánom, hogy szeressék egymást, hogy véget vessenek gyûlöletüknek és önzésüknek, hogy egymásért éljenek, hogy törõdjenek egymással, hogy imádjanak Téged, Atyánkat, hogy egyesüljenek. Mennyire kívánom, hogy higgyenek jeleidben, és ne rejtsék el azokat, azt gondolva, hogy ezzel kedvedben járnak. Mennyire kívánom, hogy belássák tévedésüket, és észrevegyék gazdagságodat!

Vassula, vágyaidat én adtam neked, beléd oltottam õket. Örökre megõrzöm benned, oltárom, lobogó lángomat. Terjeszd szavaimat! “Én, az Úr, megáldom garabandali gyermekeimet!”

Uram, terjesztem, amennyire tudom. Csatornákra van szükségem, hogy messzebbre is eljuttassam üzeneteidet.

Vassula, szemtanúkat adtam neked.

Barátaimra gondolsz, és Dávidra?

Másokra is.

Az egyházi tanúkra gondolsz, a papokra?

Igen Vassula, õk a te tanúid.

Igen, Uram.

Engedd, hogy szavaimat beléd véssem!

Jézus, eszembe jutott az az ember, aki egyáltalán nem hiszi, hogy Tõled való ez a lelki vezetés.

Tudom.

De miért?

Abból az egyszerû okból, hogy tudós.

Ó Uram, oly sok kívánságom van!

Nyugodtan kérj!

Nyugodtan kérjek?

Igen, kedvesem, kérj.

Bármit?

Bármit.

Azt kívánom Uram, hogy minden jóra forduljon. Azt kívánom, hogy az emberek szíve szeretettõl lángoljon irántad, és milliók imádjanak téged térdreborulva. Azt kívánom, hogy azt érezzék, amit én érzek, hogy mennyire szeretsz bennünket, milyen közel vagy hozzánk és mi milyen meghitten lehetünk Veled, aki Atyánk, Barátunk, Istenünk, mindenünk vagy egyben. Nem vetnéd rájuk fényedet, hogy felébreszd õket, ahogy velem tetted? Szeretném velük megosztani azt a boldogságot és meghittséget, amit Veled élek át. Kérlek Atyám, õk is gyermekeid.

Vassula, mindez megtörténik. Sok embert akarok visszavezetni magamhoz. Gonoszságuk ellenére segítek rajtuk. Ne fáradj bele Isteneddel együtt küzdeni! “Mi ketten?”

Igen Uram.

a

Isten ki fogja hozni belőle!


„…Isten terve jóra fordította azt…” (1Mózes 50:20)

A második világháború előtt Josefina Guerrero Manila híres szépsége volt, fiatal, életvidám és egy gazdag orvostanhallgató felesége. Aztán 1941-ben kiderült, hogy leprás. Azonnal elkezdték a kezelését, de amikor Japán megszállta a Fülöp-szigeteket, minden leprakórházat kiürítettek. Betegsége ellenére Joey csatlakozott a földalatti mozgalomhoz, élelmiszert, ruhákat, gyógyszert csempészett és üzeneteket közvetített a hadifoglyoknak. Feltérképezte a vízparti erődítményeket és a légelhárító ütegek helyzetét. Amikor a gerillák felfedeztek egy újonnan telepített aknamezőt éppen ott, ahol a 37. hadosztály partraszállása volt tervezve, megkérték őt, hogy juttasson át egy üzenetet. A saját életével alig gondolva vánszorgott végig sokmérföldnyi ellenséges területen a hátára rögzített térképpel, míg biztonságban kézbesítette azt. Bátorsága miatt sok veszélyes akciót sikerült véghezvinni és az Egyesült Államok Hadügyminisztériuma kitüntette őt a Szabadság Érdemrend ezüstpálmájával számtalan amerikai élet megmentéséért. Csodálatos módon Joey-t soha nem kapták el. Valójában a japán katonák rettegtek a Manila utcáin botorkáló rongyos kicsi asszonytól. És még amikor megállították is, akkor sem tartóztatták fel sokáig, mikor felismerték, hogy a pólyák és kötések előrehaladott leprát jelző sebeket takarnak. Müller György mondta: „Ezer megpróbáltatás közül nem csupán ötszáz szolgál javunkra, hanem kilencszázkilencvenkilenc plusz egy!” Amikor a Biblia azt mondja: „Isten úgy tervezte, hogy jó jöjjön ki belőle” (1Mózes 50:20 NKJV), ez azt jelenti, hogy semmilyen katasztrófa, betegség vagy késedelem nem tartja Őt vissza attól, hogy mindezt valami értékessé változtassa. Ha megérted, hogy Isten megbocsátja a múltadat, tudod, ismeri a jelened, és terve van a jövődre vonatkozóan, ez lehetővé teszi, hogy biztonságban járj, tudva, hogy semmi sem történhet veled, ami az Ő kegyelmének és szabadításának hatókörén kívül esne.
a

„A tapasztalat azt tanúsítja: a szeretet nem abban áll, hogy két ember egymás szemébe néz; hanem abban, hogy mindketten ugyanabba az irányba fordítják tekintetüket.”
Saint-Exupéry

Akik a szerelemben találkoznak egymással, akiknek az életében valamiképpen megelevenedik az Édenkert képe boldog harmóniájával és a bűnbeesés kísértésével, azok tudják, hogy az élet értelme új oldalról rajzolja ki előttük kérdőjelét: „Kik vagyunk mi ketten? Mi a közös életünk értelme?”
Ezekkel a kérdésekkel komolyan szembe kell nézni, mert a szerelem meg a házasság válságai mélyén jelentős mértékben az élet céljának és azon belül a közös élet értelmének zavara húzódik meg.

Életünk értelme a szeretet. „A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha.”
1 Kor 13.4-8

A szerelmeseknek nem a szexualitásból kell kiindulniuk, hogy valamiképpen elvergődjenek a szeretetig, hanem a szeretetből kell megérteniük a nemiséget; és a szeretetben kell megszentelniük annak nyers és követelődző igényeit. Mert aki csak élvezeteket vár a másiktól, aki nem képes adni, ajándékozni a másiknak; aki nem tudja őszintén és önzetlenül odaadni önmagát a másiknak, az soha nem jut el az emberi élet és a házasság hiteles értelméig.

Nem vagy enyém,
míg magadé vagy: még nem szeretsz.
Míg cserében a magadénak szeretnél,
teher is lehetsz.
Alku, ha szent is, alku;
nékem más kell már: Semmiért Egészen!
Szabó Lőrinc

Aki feltétel nélkül szeret, az képes az áldozatra, a lemondására, a másik másságának elfogadására, a megbocsátásra, önmaga odaajándékozására. Aki szeret, az egységben kíván élni a szeretett személlyel: örömét megossza vele és részesedik a másik öröméből; a fájdalomban, a nehéz időkben is társa mellett marad, osztozva annak szenvedésében.

Meghajtom magamat szerelmes szívedhez,
lehajtom fejem szerény életedhez,
életem öröme vígságod legyen,
s bánatunk és fájdalmunk is közös legyen.

Aki szeret az elsősorban már nemcsak élvezni akar, az már nemcsak magára gondol, hanem a másikra. Ha nem így van, akkor a szerelem csak puszta szó. Öncsalás.

A házasság nem játék, mert boldogságától az élet boldogsága függ. A lelket keresd társadban, mert az évek múlásával a lángoló érzések megszűnnek, a vonzalom alábbhagy, a szépség elhervad, a szellemesség kiapad, az elegancia megfakul, a csillogás elhalványodik, a dicsőség elenyészik.
Csak a szeretet és a jóság az, ami túléli a száguldó időt, és a mulandóság fölött változatlan fénnyel ragyog örökké.

Utad az esküvőig (Bóda László)

Abban, hogy az ember dolgozik, nincs több érdem, mint hogy él. Egyedül az a fontos, hogy mit művel. (Pascal)

Azok mutatnak állhatatosságot, akik továbbmennek, amikor nem könnyű továbbmenni; akik nem adják fel, még ha mások azt mondják is: „Ez lehetetlen.” De mit is ér az erényesség állhatatosság nélkül? Mert a pályán minden erény fut, mégis csak a kitartó állhatatosság nyeri el a jutalmat! Az állhatatosság vezet el bennünket a Szeretetig, az összes erény forrásáig és egyben végcéljáig.

Bizony mondom, elmúlik e világ. És bizony mondom, megmaradok Én. S bizony, ha két szív egy ütemre dobban, az egy-ütemben ott dobbanok Én.

Égj úgy, hogy fényed ragyogjon anélkül, hogy kiégnél! (Richard Biggs)

 

„Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról.” (Lk 1,54)

Isten gondoskodott választott népéről, soha nem hagyta őt magára, még ha ő ezt úgy gondolta is. Ma sem feledkezik el követőiről, mert nagy az ő hűsége, szeretete és irgalma. Soha nem fordul el egyikünktől sem. Ha figyelünk rá, és engedjük, ő szól hozzánk, vezet bennünket, segít és oltalmaz minket. (Gazdag Zsuzsanna)

 

„Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.” (Róm 14,8)

Életben-halálban az Úréi vagyunk. De jó lenne így élni, ennek az igének a fényében, Isten ereje által! Ám olyan sokszor elveszítjük az Úrba vetett bizodalmat, és úgy érezzük, elhagyott bennünket. Pedig csak a gonosz mondogatja, hogy az Úr már nem is figyel ránk, már nem is vagyunk fontosak a számára. Akármilyen csellel jön a gonosz, ebbe az igébe kell kapaszkodni: az Úré vagyok. Itt e földi életemben, halálomban és Krisztus váltsághaláláért az örök életben is. (Tamásy Tamásné)

 

„Jézus így szólt: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”” (Mk 2,17; 2Sám 24,10)

Mint a betegségek testünket, bűneink fekélyként szennyezik be lelkünket. A beteg orvoshoz fordul. Az Úr gyógyít: meggyógyít minden hozzá forduló beteget. Meggyógyítja a bűnösöket. Mert a bűn betegség, segítő kezet nyújt a bűnben szenvedőknek. Sokan hiszik magukat feddhetetlennek, miközben megannyi gonoszság lakozik bennük. Imádkozz tehát az Úrhoz, nyújtsd a kezed, s fogadd el az ő gyógyító kezét, útmutatását. (Ilona és Zsuzsanna)

Kétszer segít, aki gyorsan segít. A bürokrácia a karitász halála. A bajbajutott nem “eset”, hanem személy. Vedd emberszámba, törődj vele, szánj rá időt, türelmet, őszinte érdeklődést. A bajbajutottat sohase alázd meg: érezze, hogy örömmel segítesz.

Minden bálvány elválaszt Istentől. Elválasztanak, és Isten és ember közé állnak még azok is, melyeket Isten egykori áldásaiból faragtunk. (Kroeker)

 

„Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad!” (4Móz 6,25)

Mai igénk az istentiszteletek végén elhangzó, útra bocsátó ároni áldás közismert mondata. Talán már annyira megszoktuk, hogy nem is igazán jut el a tudatunkig, hogy mit is közvetítenek nekünk ezek a mondatok. Pedig az emberen, Isten képmásán meglátszik az Úr ragyogása. Akiken Isten helyreállítja képmását, azokon dicsősége is láthatóvá lesz. Adja Isten, hogy áldása nyomán – hit által – életünkben is kiábrázolódjék az ő hiteles képmása, Krisztus. (Menyes Gyula)

Szeresd Istent: akkor közel lesz. Szeresd és szívedbe költözik.

 

TÖREDÉK A SZERELEMRŐL

Mire megszüljük egymásnak magunkat,
kihordunk annyi kínt, kívül-belül,
hogy elszakadni egyikünk sem tudhat többé a másiktól:
feltétlenül valljuk egymást, mint gyermekét az anyja.
S akkor, ha majd fájdalmak súlya nyom,
fele bánatod én veszem magamra,
és bűneid felét is vállalom.

Mióta szeretlek,
eszméletem minden percében rád emlékszem,
álmomban is te őrzöl meg talán,
rólad tudósít munka és magány,
veled lep meg hajnalom, alkonyom,
s hozzád megyek, ha tőled távozom.

Nincs itt más lehetőség:
lélek-fogytig a hűség.
Szálai két szeretetnek
végképp összeszövettek.

Garai Gábor

Tudtad, hogy léteznek lelki fertőzések? A legsúlyosabbak közül az egyik a ´Mi lesz, ha´, a másik pedig a ´Bárcsak´ gondolatokkal függ össze. Ezek a gondolatok ikertestvérek, hasonlítanak egymásra, de nem ugyanazok. A ´Mi lesz, ha´ a jövőbe néz, és aggódik. A ´Bárcsak´ a múltba tekint vissza, és panaszkodik a miatt, amit Isten adott. Az első következménye az aggodalom, a másodiké pedig a harag.
(Linda Dillow)

 

Tűrj Krisztusért és Krisztussal, ha uralkodni akarsz Krisztussal.

Uram, távolíts el tőlem minden akadályt, amely korlátoz engem a jóban. Törd meg szívem keménységét! Adj nyílt, éber szívet, amely mindig kész az igazi barátságra! Nyisd meg szívemet családom és felebarátaim közeledésére! Vegyem észre, ha valahol megértő szavamra, segítő kezemre van szükség!

a

A hűséges emberek nagylelkűek

 

“Ezért ha nem vagytok megbízhatóak azon a téren, ahogy a világi vagyonnal bántok, ki fog rátok bízni igazi javakat? Ha nem vagytok megbízhatóak mások tulajdonával, ki ad nektek saját tulajdont? Senki sem szolgálhat két úrnak. Vagy gyűlöli az egyiket és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok egyszerre Istennek és a pénznek” (Lukács 16:11-13, egyszerű fordítás)

A hűséges emberek nagylelkűek még akkor is, amikor semmijük sincs, amit adhatnának. Mindenki nagylelkű tud lenni, ha van fölöslege. Lehetek nagylelkű az időmmel, ha van sok időm. Lehetek nagylelkű a pénzemmel is, ha van sok fölösleges pénzem. Nagylelkű lehetek az energiámmal is, ha sok plusz energiám van. De a mikor nincs elég időm, nincs elég energiám, nincs elég pénzem és nincs elég tehetségem, akkor történik az, hogy Isten azt mondja: “Ez egy próba. Figyellek, és megnézem, hűséges vagy-e. Hűséges leszel-e, és bízol-e majd bennem?”

Most elmondok öt elvet, és ezeken a területeken Isten meg fog próbálni téged, és azután meg fog áldani:

1. Isten a nagylelkű embereknek ad.

Miért akarja Isten, hogy nagylelkű legyek? Mert azt szeretné, hogy olyan legyek, mint Ő.

2. Az Isten látásának való engedelmesség, elhozza az Ő gondoskodását.

Ha azt teszed, amit Isten mond, Ő megnyitja neked a kellő időben azokat a forrásokat, amelyekre szükséged van. Ha látást ad neked valamiről, gondoskodni fog arról is, ami ahhoz vagy annak elvégzéséhez szükséges.

3. Amikor megteszem mindazt, amiről Isten azt mondja, hogy megtegyem, Ő megteszi azt, amit én nem tudok megtenni.

Isten gyakran kér arra, hogy tedd meg a lehetetlent, hogy erősítse a hitedet. Ha odaadod azt a keveset, amid van, Isten megsokszorozza azt, és vissza is ad neked abból.

4. Ha szükséget szenvedek, elvetek egy magot.

Bármire is van szükséged az életben, vesd el, mint egy magot, és vissza fog térni hozzád.

5. Az aratás mindig később van, mint a vetés.

Van egy időszak a vetés és aratás között. Mi történik ez alatt az idő alatt? Ez a hited próbája.

Hűséges leszel és adsz, amikor neked is csak kevés van? Továbbra is azt teszed, ami helyes? Megteszed, amire Isten kér, nem nézve az árát, hogy aztán meglásd, hogy Isten mit tesz?

Beszéljünk róla:

* Hogyan és milyen területen vagy nagylelkű az időddel, a pénzeddel és a tehetségeddel?
* Hogyan szoktál adni abból, amiből neked is csak kevés van?

 

Az alvás Isten ajándéka


“Isten nyugalmat ad az Őt szeretőknek.” (Zsoltárok 127:2b, szabad fordítás)

A Biblia azt mondja: “Isten nyugalmat ad az Őt szeretőknek.” (Zsoltárok 127:2, szabad fordítás)

Amikor alszol, mennyei Atyád szeretetben vigyáz rád. Az alvás Isten ajándéka; azzal, hogy elfogadod ezt az ajándékot, bizalomról teszel tanubizonyságot. Ő megújjítja tested és energiád miközben alszol.

Az túlzott evészet egyik rejtett oka a pihenés hiánya. Amikor kimerültek vagyunk, gyakran próbáljuk feltölteni magunkat koffeinnel vagy cukorral vagy szénhidrátokkal, amik végső soron még fáradtabbá tesznek.

Az Istenben való bizalom elég ahhoz, hogy alvás közben is épüljön a hited. Miért igényel az alvás bizalmat? Mert hajlamosak vagyunk túlterhelni az időbeosztásunkat és azt gondoljuk, nincs időnk arra, hogy rendesen kialudjuk magunkat.

Jézus is pihent és soha nem volt emiatt bűntudata. Még Isten is kivett egy szabadnapot a Teremtés után. Kik vagyunk mi, hogy azt gondoljuk, túl elfoglaltak vagyunk egy rendes pihenéshez?

Beszéljetek róla

* Hogy segíthet az éjszakai alvás ajándéka abban, hogy elérd a Dániel Terves céljaidat?

* Máté 11:28-29 ezt mondja: “Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek fel magatokra az én igámat és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok és nyugalmat találtok a lelketeknek.” Milyen vágy mozdul meg benned, amikor olvasod Jézus meghívását egy kis pihenésre?

* Mit kellene megváltoztatnod az időbeosztásodban és prioritásaidban, hogy több időt tudj fordítani pihenésre?

 

 

Isten azokat használja, akik szenvedélyesek Őiránta

 

Térjetek meg, elpártolt fiaim! Meggyógyítlak benneteket, bár elpártoltatok. Itt vagyunk, eljöttünk hozzád, mert te vagy, URam, a mi Istenünk! (Jeremiás 3:22)

Mikor éheztél Isten után utoljára úgy, hogy annyira közel akartál lenni hozzá, hogy elhagyatottan hajszoltad Őt; mikor kívántad jelenlétét annyira, hogy a pusztán, az üres és kopár vidéken keresztül is követted (Jeremiás 2:2)?

Ha hasonló vagy hozzám, lehet hogy azt gondolod, hogy “Istenem, nem hiszem, hogy ez a fajta szeretet emberileg lehetséges!”.

Ha ezt gondolod, akkor igazad van. Csak úgy tudjuk Istent az Ő mindenekfeletti szeretetével szeretni, ha Jézus bennünk él. Isten képes a vágyat benned megváltoztatni; képes újra lángra lobbantani ezt a mély és odaadó szeretetet.

Ha elvesztetted az Isten felé áradó szenvedélyt, viszakapni nem úgy fogod, hogy keményen próbálkozol mindaddig, amíg valamiféle módon eléred a szeretetnek ezt a szintjét. A visszaútat úgy találod meg, ha bízol Isten ígéretében, hogy Ő visszaterel téged a mély odaadás útjára (Jeremiás 2:2).

Isten megbocsátja tékozló természetünket; meggyógyítja elfásult hitünket. Azt mondja, “Elpártolt fiaim … gyertek vissza hozzám, én meggyógyítom elpártolt lelketeket.” (NLT ford.)

A mi válaszunk pedig az kellene, hogy legyen, hogy “Itt vagyunk, eljöttünk hozzád, mert te vagy, URam, a mi Istenünk!” (Jeremiás 3:22).

Beszéljetek róla!

Hogyan tudnád Isten felé irányuló szenvedélyedet leírni?
Ha Isten meggyógyítja a mi elfásult hitünket, mi tart minket vissza az Isten iránti mély odaadástól?

 

 

Küldj S.O.S.-t!

 

“De én nyomorult és szegény vagyok, siess hozzám, Istenem! Te vagy segítségem és megmentőm, URam, ne késlekedj!” Zsolt 70,6

 

Volt-e már az életed annyira összekuszálódva, hogy bizonyos voltál benne, egyedül nem tudsz kilábalni belőle? Akár az autód robban le vagy te magad annyira eltévedsz, hogy fogalmad nincs merre jársz, szükséged van egy megmentőre.

De mennyire volt egyszerű számodra segítséget kérni?

A Biblia tele van olyan helyzetekkel, amikor az embereknek szükségük volt megmentőre: Ádám és Éva, József, Jónás, Izrael népe. Ők mind szükségét látták egy megmentőnek, egy szabadítónak. Azonban, nem mindenki számára volt egyszerű segítséget kérni. Miért? A büszkeség miatt.

Nehéz elfogadnunk, hogy szükségünk van valakinek a segítségére. Ha ezt tesszük, az emberek azt gondolhatják, hogy gyengék vagyunk vagy esztelenek, vagy valamiképpen kevésbé tökéletesek mint az a kép, amit magunkról szeretnénk kivetíteni. A Biblia viszont azt állítja:”A nyomorult népet megsegíted, de a kevély tekintetűeket megalázod” (Zsolt 18, 28).

Jézus az egyedüli megváltó. Eljött a földre, hogy megmentse az egész emberiséget halála és feltámadása által. “Jézus Krisztus … aki váltságul adta önmagát mindenkiért tanúbizonyságként a maga idejében.” (1Tim, 2,5).

Viszont ez azt jelenti, hogy el kell ismerd, hogy szükséged van megváltásra. Jézus nem azokat az embereket váltja meg, akik azt gondolják, nincs szükségük szabadításra, megváltásra vagy megmentésre.

Őszinteség és alázat kell ahhoz, hogy bevalljuk szükségeinket és Dávidhoz hasonlóan tudjuk mondani: “De én nyomorult és szegény vagyok, siess hozzám, Istenem! Te vagy segítségem és megmentőm, URam, ne késlekedj!” (Zsolt 70,6).

Ez minden amit tenned kell. Csak fogadd el a kegyelmét, irgalmát és szeretetét. De először bizonyosodj meg arról, hogy félretetted a büszkeséged.

A (korrupt) német püspökök ” el akarják töröltetni a cölibátust”

Ha a 2019-es amazonasi szinódus elhozza a házas papokat Brazíliában, akkor a német püspökök “nyilván” azt kérik majd Ferenc pápától, hogy az ő országukban is töröljék el a cölibátust – mondta a meleg párti osnabrücki Franz-Josef Bode püspök az álhíreket terjesztő ARD állami televíziócsatornának.

Bode hozzátette, hogy a püspökök “más okot” hoznak majd fel a cölibátus eltörlésére, mint a brazilok.

A második vatikáni zsinat előtt a német egyházkerületek 557 embert szenteltek pappá 1962-ben. Ez a szám mindössze csak 76 volt 2017-ben. A müncheni egyházkerület bejelentette, hogy a plébániákat laikusok is vezethetik.

A német egyház egy zsúrrá változtatta a Jézus Krisztus által létrehozott katolikus egyházat. Elárulta a katolikus hitet és erkölcsöt, egy halott egyházzá téve magát, amit csak az éves 6 milliárd eurónyi egyházi adó tart életben.

https://gloria.tv/article/3owtpVvKKUy242TbBqCzt7nuW

Család…


A mai nap imádsága:

Uram! Köszönöm a családot, amibe helyeztél, s szeretteimet, akiket mellém rendeltél. Adj nekem távlatos látást, hogy felismerjem gondviselő szereteted jegyeit életemben, s magam is a szeretet szolgálattevőjeként éljek teremtett világodban! Ámen

 

“Tiszteld apádat és anyádat”: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez: “hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön.” Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.
Ef 6,2-4

A kérdés nem teoretikus, nagyon is gyakorlatias: “Miért is tiszteljem a fatert?” Azért mert otthagyott minket anyámmal?… Egyre többen tudnak elmesélni efféle családtörténetet – mely egyáltalán nem feltűnéskeltő jelenség manapság -, de annál inkább nyomot hagy a gyermekekben egy egész életen át. Ha szüleinknél elrejtettséget, biztonságot éltünk át, akkor érthető az apostoli intés, s valóban hálátlan gyermek az, aki a jót rosszal viszonozza. De mit csináljon az a fiatalasszony, akinek komoly testi tünetei vannak, mert agresszív, részeges apja nemcsak rendszeresen verte őket, de őt rendszeresen gyermekkorában meg is erőszakolta… (Statisztika szerint Magyarországon minden negyedik nő átélt szexuális zaklatást, jelentős részük már gyermekkorban, s pontosan ott, ahol a védelmet kellett volna, hogy élvezzenek: a családban!) Csoda-e, ha ennyire megbomlott a szexuális élet normális rendje?

Lassan nagyítóval kell keresni az olyan fiút, aki nemcsak a nőt keresi, de leendő gyerekei anyját is, aki nemcsak a pillanat mámorát kívánja, de hosszútávon is gondolkodik… “Bajban vannak eladósorban lévő leányaink” – panaszkodik a rádióriporternek valaki – “hiszen harmincéves kor alatt alig van normális férfi, aki meg van azokra hamar ‘lecsapnak’ a ravaszabb hölgyek…” Nyilvánvaló, hogy amilyen férfi- ill. nő-modell/minta bukkan fel a családban, valami ahhoz hasonlót keres magának a fiatal – ha talál. Mert alig találnak! Virágzik a társ- és partnerkeresés piaca, milliók regisztráltatják magukat a legkülönfélébb helyeken – meg kell jegyezni – elég rossz eredménnyel. Németországban mintegy negyvenmillióan regisztráltatták magukat társkereső honlapokon, de csak alig néhány tízezren találtak maguknak valóban társat… Márpedig mindenkinek megvan valahol a maga ‘fele’, hiszen a JóIsten ezért teremtett ugyanannyi nőt, mint férfit. S ha valóban megtalálja hiányzó felét, akkor tudnak olyan családi életet is élni, melyben a gyerek nem hiányt, hanem kiteljesedést, növekedést lel.

Az emberek elfelejtették Istent, s ezzel együtt azt is, hogy – ahogyan Luther is magyarázza -, csak addig kell engedelmeskedni a felsőbbségnek, míg az Isten akarata szerinti jó rendet, hatalmuknál fogva védelmezik. A mi Aranybullánk is a király/hatalmasok elleni nemesi fellépést nem jogként, hanem kötelességként említi… Isten – a közösséget, s benne minden egyes egyént védelmező – jó rendjét mindenkinek támogatni kell(ene), sőt akinek “több adatott” annak jó példával kell(ene) elöljárni. Ha Isten életvédő törvényeit áthágják, annak mindig súlyos következményei vannak, s olykor még az is megesik, hogy az apák eszik az egrest, de a fiak foga vásik belé…

 

 

Egészség…


A mai nap imádsága:

Uram! Köszönöm életemet, s hogy mindenek előtt lelkemet akarod gyógyítani! Add, hogy elfogadjam törvényeidet, s Veled járjak! Ámen

   

Amikor ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk: “Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”
Mk 2,17

“Nincs nekem semmi bajom!” – bizonygatják sokan, pedig láthatóan baj van az egészségükkel. Van, aki maga is jól tudja, hogy “nincsenek rendjén a dolgok”, de félelmei miatt nem tudja vagy nem akarja ezt beismerni. S amíg a betegnek nincs betegségtudata, eladdig nem fog a kezelő orvosával együttműködni… Nincs ez másképpen a lélek betegségével sem. Minden lélek beteg, nem “egész”-séges, amíg nem válik eggyé a Teremtőjével. A teológia ezt a betegséget, az “egész”-ség hiányát bűnnek nevezi. S annak, akinek nincs bűnlátása, az nem érzi, hogy szüksége lenne orvosra.

Jézus azokat keresi meg gyógyító igéjével, akik a társadalom perifériájára szorultak: mert együttműködtek az elnyomó római hatalommal (vámszedők) vagy a vallási törvényeket kerülő magatartásukkal nem töltötték be a “társadalmi elvárásokat”. Ez nyilvánvalóan bosszantotta a farizeusokat, az pedig, hogy Jézus, mint tanító közéjük megy – az írástudók megbotránkozását is kiváltotta.

A törvény ismerete még nem elégséges, azt meg kell érteni, hogy a jó rendet szolgálja, s ezért érdemes megtartani. A terápia ismerete még kevés, ha azt nem alkalmazzák, a beteg nem gyógyul… Aki nem találkozott még az Isten tisztaságával, az minek meneküljön a bűn mocskából? Aki nem találkozott soha életében az Isten szeretetével, az hogyan tudna önfeledten szeretni? Akiért soha nem hozott senki semmilyen áldozatot, akit csak ide-oda lökdösött az élet és kihasználták, az hogyan tudna örömmel szolgáni másoknak?

Jézus azért jött ebbe a világba, hogy az Örökkévaló akarata nyilvánvalóvá váljék mindenki számára. Jézus élete, tanítása, halála és feltámadása mind-mind az AtyaIsten végtelen szeretetéről tanúskodik. Mindenkinek – a hit mértéke szerint – élete folyamán megadatik, hogy rádöbbenjen embervoltára, s a teremtettségben elfoglalt kiváltságos helyére, s aki eljut idáig az választ is ad Teremtőjének…

 

 

Férfiakért és nőkért…


A mai nap imádsága:

Uram! Megfakult istenképűségünket szereteted csodájával újítsd meg! Elveszített látásunkat add vissza, hogy észrevegyük üdvös akaratodat életünk minden dolgában! Ámen

 

De a bölcsesség megment a más asszonyától, a hízelgő szavú idegen nőtől, aki elhagyja ifjúkorának társát, és megfeledkezik az Isten előtt kötött szövetségről.
Példabeszédek 2,16-17

Megállapítható: agyonszabályozott világunk rendje nem az, amelyre vágyakozunk. Elégedetlenségünk fakad abból is, hogy a jog paragrafusai nem a jövőt szabályozzák, hanem a jelenben kialakult szokásokat – többnyire passzív magatartást elvárva. Ezzel szemben az erkölcs aktivitásra sarkall, s megpróbál utat mutatni a legkülönfélebb új helyzetekben: mi etikus, és mi nem. De mi is az erkölcs? Az erkölcs (vagy morál) fogalma alatt (mai köznyelvi szóhasználatunkban) a magatartásunkat befolyásoló, általunk (vagy a társadalom által) helyesnek tartott, olyan szabályok összességét értjük, amelyek túlmutatnak a jog és az egyéb írott szabályok keretein. Az erkölccsel kapcsolatos felfogások a történelem folyamán gyakran változtak és ma is különböző erkölcsi nézetek élnek egyidőben. A közösségi szinten elfogadott úgynevezett közerkölcs szabályai társadalmi csoportonként, országonként, kultúránként, régióként változnak.

A vallásos erkölcs az Isten-tudatból táplálkozik. Ez belső mérték: önuralom és fegyelem. De nem szubjektív aszkézis, hanem az ősök hagyományában levő rendtörvény alkalmazása, amely az embernek viszonyát egyszer s mindenkorra szabályozza. Aki feltűnés nélkül, egyszerűen és komolyan viselkedik, minden túlzástól tartózkodik, az embert tiszteletben tartja, maga iránt tiszteletet ébreszt szavaival, viselkedésével, tetteivel, munkájával… az nemcsak harmónikusan él a világban, de missziót végez, betölti “felülről kapott” hivatását.

Manapság úgy gondolkodnak az erkölcsről, hogy az a régi korból itt maradt iratlan szabályrendszer, mely inkább gátol, mint segít. Pedig ebben többről van szó: mértékről… “Sem alulmaradni, sem túlmenni… A középen maradni. A kulturált emberi erkölcs, amelynek gyökere a vallásos pietás” – ahogyan Hamvas Béla írja. “Az embereknek egymás iránt tanúsított respektusa, amely a magasrendű és békés élet egyetlen feltétele… Ez az, amit ma a legjobban nélkülözünk.” (A zseniális író-gondolkodó hetven évvel ezelőtti megállapításai semmit nem veszítettek igazságtartalmukból!) A a “felülről jövő” jó erkölcs nem emberi mérték, mert nem az ember teremtette. Nem kultúrproduktum. Igazi erkölcs csak ott van, ahol valódi vallásosság van, nem az írott betű, hanem az Élet Szentségének feltétlen tisztelete alapján. Isten “elvárásait” pedig nem lehet önkényesen megváltoztatni, mert ez az a mérték, amivel az Isten az embert minden korban megméri…

A szexuális erkölcs nagy változásokon ment át a huszadik században… mégsem oldott meg semmit. Az emberek nem lettek se szabadabbak, se boldogabbak – sőt! Ennek oka igen egyszerű: nem a szexuálitás örök, istenteremtette törvényei felelősek az ember boldogtalanságáért, hanem az “modern-magatartás” ahogyan az ember ezeket az élet-szabályokat naponta kijátssza. Isten szövetséget kötött az emberrel, ezért élünk még ma is, s nem pusztultunk el, pedig néhányszor már rászolgáltunk… Ha túl akarjuk élni ezt az Istentől elrugaszkodott, apokaliptikába hajló kort, akkor szövetséget kell kötnünk egymással, ami férfi és nő egymást-építő, felelősséget-hordozó – ahogyan a teológus egyszerűen mondja – istenes kapcsolatával kezdődik…

 

 

Mobilitás…

A mai nap imádsága:

URam! Add, hogy ne csak utazzak, de célba is érjek! Ámen

    

Megőriz az ÚR jártodban-keltedben, most és mindenkor.
Zsolt 121,8
KRESZ szerint a gépjármű “veszélyes üzem”, ezért: ha úton vagyunk, akkor fokozottan figyelnünk kell mindenre! Az úton levés ugyanis nemcsak régen volt kockázatos vállalkozás – rossz utak, útonállók stb. – bizony ma is az! Erre alig gondolunk, amikor elindulunk, mert szinte magától értődőnek vesszük, hogy meg is érkezünk uticélunkba, pedig számos veszély leselkedik ránk. Megdöbbentő a mobilitás “ára”: évente 1 millió(!) ember hal meg közlekedési balesetben a világon, s mintegy 10 millióan(!) szenvednek maradandó egészségügyi károsodást. Amikor Londonban az első halálos gázolás történt – az áldozat egy középkorú nő volt, s az “autó-kezdemény” mintegy 6 km/óra sebességgel “száguldott” -, a másnapi újságban a halál okát megállapító orvos ezt írta cikkének végére: “S ilyennek nem szabad soha többé megtörténnie!”…
Az első keresztények magukat így jellemezték: communio viatorum, vagyis úton levők közössége. Nem élménykereső turisták voltak, hanem olyanok, akik tudták hová igyekeznek. Sajnos a ma embere sokszor azt gondolja – ezt nevelik/idomítják bele a lelkébe -, hogy a cél maga az útonlevés. Azaz: nem kell különösen gyötörnünk magunkat a válaszok keresésében – Honnan jöttünk bele ebbe a világba? Hová megyünk ki belőle? -, a lényeges, hogy benne vagyunk… Persze, ha ez önmagában megelégítene minket, akkor nem is lenne semmi probléma, a gond az, hogy a “csak-úgy- levés”, az életúton való ácsorgás és bámészkodás többnyire nem elégít ki minket, mindannyian többet várunk, akarunk az élettől.
Születés és halál közé beékelt néhány évtizedünk alatt sok-sok helyre eljutunk. Sokszor még az egzotikus tájak megismerését is természetesnek véljük, hiszen el akartunk menni ide vagy oda, s el is jutottunk. A célbajutás azonban nemcsak elhatározás kérdése. Ezt a hívő ember jól tudja, ezért mondja: Isten kegyelméből eljuthattam ide vagy oda is… s ez nem kegyeskedő frázis, hanem beismerése annak, hogy az Istenben bízó ember tudatában van az életre nap mint nap leselkedő számos veszélynek. Amikor repülőre ülünk, akkor különösen is érezzük, hogy bizony nem veszélytelen az útonlevés… csak amikor odafönt nem látjuk a légiutak útjelző tábláit, az útfelfestéseket, amikor nem érezzük magunk alatt a kerekek megnyugtató morgását, akkor hirtelen nagyon tudunk bízni a pilótánkban, no meg abban, hogy a repülőgép egyetlen picurka alkatrésze sem haszontalanul van a helyén, s minden egyes csavart jól meghúztak a repülőgép-szerelők! S mennyivel bonyolultabb az élet egy repülőgépnél!
Az életünkben is minden egyes történésének oka, s helye van. Ahogyan terv alapján készült el a repülőgép, ugyanúgy Isten terve alapján készül el a mi életünk is. Kidobálni belőle ezt vagy azt az alkatrészt – amit mi haszontalannak tartunk -, olykor végzetes lehet. Ezért a hívő ember kegyelmi életre törekszik, s elhordozza a nehézségeket is, hiszen egyrészt tudja, hogy Teremtője a rosszból is hozhat elő jut, másrészt meggyőződése, hogy gondviselése által mindenkit el akar juttatni a célba – Önmagához.

 

Szívünk gondolatai…


A mai nap imádsága:

Uram! Add meg kegyelmesen a mai napon is, hogy szívemben a Te tiszta gondolataid csengjenek, s csitíts el bennem minden önző vágyat és készséget! Ámen

 

 

Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul: a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten.
Kol 3,5-6

Szent Jeromos – latinul Hieronymus – 340 és 420 között élt ókeresztény író, egyházatya, aki egyébként a régészek és levéltárosok védőszentje. Neve összefonódik a legáltalánosabban használt latin fordítású Bibliával, a Vulgatával. 382-ben Rómába utazik, ahol I. Damasus pápa megbízta a Biblia latin szövegének (a Vetus Latina) néven ismert korábbi latin fordításnak revíziójával, melynek eredménye lesz az előbb említett Vulgata. A feladat Jeromos egész további életére döntő hatással volt. Tudjuk róla azt is, hogy Rómában egy aszkéta kör élén állt, s gyaníthatóan ebbéli habitusa rányomta bélyegét teológiai gondolkodására is. Talán ennek is “köszönhetően” bibliafordításába “becsúszott” egy értelmezésbeli elhajlás. A görög metanója (megtérés) szót poenitenciának (bűnbánatnak) fordítja… s ezzel évszázadokra meghatározza a nyugati egyház teológiai gondolkodásának irányát, és így az átlagember életszemléletét is alapjaiban befolyásolta az üdvösség “kiérdemlésének” egyház-hirdette teljesítmény-elvűsége. Minden, ami vágyat kelt az bűnös, elvetendő és istentelen. S minél természetellenesebbek voltak a fojtási mechanizmusok, annál szélsőségesebbek voltak a feloldást propagáló nézetek is. Ma sincs ez másképpen…

De hogyan értelmezzük ezt a régies csengésű, mára a hétköznapi nyelvből kikopott szót, a “paráznaság”-ot? A magyar értelmező szótár szerint az erkölcstelen és kicsapongó életet élő ember életvitelét, cselekedeteit nevezhetjük paráznaságnak. Az egyéni vélemények viszont már megoszlanak annak megítélésében, hogy mit nevezhetünk erkölcstelennek, vagyis paráznaságnak. Vannak, akik csak a prostitúciót tekintik paráznaságnak. Vannak, akik a homoszexuális cselekményt vagy életformát minősítik így. Vannak, akik csak a házasságon kívül történő szexuális életet tekintik paráznaságnak. Sokféle gondolkodás található a keresztények között is, mint a világban: Vannak, akik nem tekintik paráznaságnak a házasság előtti szexuális életet, míg mások viszont igen. Vannak, akik csak a házasságban élők félrelépését tekintik paráznaságnak. Vannak, akik még a házastársak szexuális életét is paráznaságnak tekintik, ha az nem gyermekáldás érdekében történik.

A héber nyelv eredeti jelentése szerint pontosabb volna a fordítás akkor, ha az lenne írva, hogy ?Ne légy házasságtörő!? A bibliai gondolkodás szerint viszont a házasság törést szenvedhet már akkor is, mielőtt még megkötötték volna. Minden olyan szexuális cselekmény, ami nem a házastárssal együtt valósul meg, azt paráznaságnak, azaz házasságtörésnek kell tekinteni. A leendő házasság tisztaságát is megtöri minden ilyen cselekmény, a leendő házastárs ellen elkövetett bűnnek kell tekinteni, a hűtlenség megnyilatkozásának. Isten csodálatosan szépnek teremtette meg a férfi és a nő egyesülésében megvalósuló házasságot, amit viszon t lehet rosszul is alkalmazni és gyakorolni.

Mivel a házasság a ragaszkodó szeretet szövetségét jelenti, ezért a paráznaság hűtlenséget jelent a házastárs iránt, másfelől pedig erőszakos megsértését jelenti egy másik házasság szövetségének. A házasságtörés, vagyis a paráznaság lényege tehát abban áll, hogy csődöt mondott a hűség, és ennek kibontakozása a szív mélyén indul meg és teljesedik ki. Ezért kell a szívünkre ügyelni, hogy tisztátalanságok, szenvedélyek, gonosz kívánságok ne verhessenek benne gyökeret…

2018. április 28. Ó, MILYEN BÁNATOT OKOZOL NEKEM, NEMZEDÉK!

Ó, MILYEN BÁNATOT OKOZOL NEKEM, NEMZEDÉK!

1995. május 30.   Vissza Betlehembe

Vassula, veled vagyok, és mindössze szeretetet kérek tõled. Mondd meg nekik és értesd meg velük, hogy a szeretet az égbe vezetõ út, a szeretet meghódítja a szíveket és kiterjeszti országomat! A szeretet a kulcs a hitehagyás megszüntetéséhez. A szeretetet ingyen kapjátok, kérjétek a szeretet adományát, és megadom nektek. Szeretetem mondanivalóját minden nemzet megkapta 1 Húsz zarándok kísért el, közülük a legtöbben Rhodos szigetérõl való görögkeletiek, de voltak Athénbõl is. Jöttek egyesek Franciaországból, Svájcból, Hollandiából és Puerto Ricóból is. A többiek, O’Carroll atya kivételével Betlehembõl való római katolikusok. és aki akarja, meg fogja hallani.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, de szeretettel imádkozzatok! Nyissátok ki szíveteket, és meggyógyítalak titeket. Szeretettel fizessetek a rosszért, keressétek a jót, és a Jóság válaszolni fog nektek a magasságból és a mi hasonlatosságunkra fog megváltoztatni benneteket. Mindent tudok, és minden dolgot megfigyelek, de amit ebben a nemzedékben látok, az nem hasonlít hozzánk. Kihívó viselkedést, erõszakot, kapzsiságot, beképzeltséget és olyan gonoszságot látok, ami felülmúlja a gonosz lelkek gonoszságát. Ellenem és minden szent dolog ellen való lázadást szít, és olyan bûnöket követ el nemzedéketek, melyek tönkre tehetik lelketeket. Bûn minden rossz cselekedet… Emeljétek fel szemeteket, és igyekezzetek engem megtalálni! Ne legyetek a világ szépségének áldozatai, mert az ilyenfajta szépség imádata sok bûnnek okozója.

A vadállat hasonlatosságára dolgoztad ki tervedet, nemzedék, hogy megkoronázd gonoszságodat és a vadállattal együtt fogod elkövetni bûnödet,

hogy megszüntesd örök áldozatomat és helyébe felállítsd a vészthozó undokságot.

Nem hallottad?

“Amikor az igaz elfordul az igazságtól
és gonoszságot mûvel,
akkor azért hal meg, vagyis
elkövetett gonoszsága miatt hal meg.
Amikor a bûnös elfordul a bûntõl,
amit elkövetett,
s a törvényhez és az igazsághoz igazodik,
megmenti életét.
Magába szállt
és elfordult elkövetett bûneitõl,
azért életben marad, és nem hal meg.” 2

Szemembõl véres könnyek hullanak és zokogok. Ó milyen bánatot okozol nekem, nemzedék! Mert halál kúszott be házadba, és te nem vetted észre! Oly kevesen bánják meg bûneiket… közületek legtöbben nem mondják, amit mondanod kellene, nemzedék. Nem bánod meg bûneidet, és gonoszságodban nem mondod: “Mit tettem életemmel, lelkemmel és szívemmel?” Bûneitek megbánásának legkisebb jelére megbocsátok és elfelejtem vétketeket. Boldog az az ember, aki elmélkedik szavaimon és felszólításaimon és jó érzékkel megfontolja. Meg fog menekülni. Megáldalak, teljes Szívembõl megáldalak. IC

 


1 Ezt az üzenetet a Galileai tavon, a hajóban olvastam fel.
2 Ez 18,26-28.

Az ima, melyre Isten válaszol

 

„…jajgatásuk feljutott Istenhez.” (2Mózes 2:23)

Akkor, amikor az izráeliták azt gondolták, hogy az élet ennél már nem lehet rosszabb, rosszabb lett! A fáraó megvonta tőlük a vályogkészítéshez való szalmát, de elrendelte, hogy ugyanazt a mennyiségű téglát kell előállítaniuk naponta. Ezen a ponton három dolog történt: 1) „…Izráel fiai pedig sóhajtoztak a szolgaság miatt…” (23. vers). Ezt tesszük akkor, amikor annyira rosszul érezzük magunkat, hogy azt a szavak már nem tudják kifejezni. Ilyenkor nyögdécselünk és panaszkodunk, először csak magunkban, azután bárkinek, aki meghallgat, enyhülést keresve azáltal, hogy kiadjuk magunkból frusztrációnkat. De a tartós segítséghez többre van szükség annál, hogy magunkban vagy másokhoz beszélünk. Ezért ők is megemelték a hangerőt, és: 2) „…kiáltottak…” Isten látta, ahogy nap mint nap összeszorított foggal és kifehéredett ujjpercekkel dolgoznak. De amíg mindenki máshoz beszéltek, csak Hozzá nem, semmi sem változott. Dávid kijelentette: „Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felém fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek.” (Zsoltárok 116:1-2). Panaszkodás helyett imádkozz! Imádkozz, hogy Istennek legyen mire válaszolni, és válaszolni fog! „Miért hallgatna Isten olyasvalakire mint én?” – kérdezed. Mert: 3) „…visszaemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal kötött szövetségére. Rátekintett Isten Izráel fiaira, és gondja volt rájuk Istennek” (2Mózes 2:24-25). Isten válaszolt az imádságukra az atyáikkal kötött szövetség miatt. Figyelt rájuk, mert Ábrahám gyermekei voltak. Az „ő számlájára” kapták meg. Te is megkapod! „Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban” (Efézus 4:32). Isten kegyelme és jóindulata ma a tiéd, mert Krisztushoz tartozol. „…amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek… kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen” (János 16:23-24). Ugye milyen jó?

 


OLVASD MINDEN NAP A BIBLIÁDAT!


„Az Úr beszéde megmarad örökké”(1Péter 1:25)

Olvassuk el, hogy a világtörténelem híres személyiségei mit mondtak a Bibliáról. William Gladstone, Anglia miniszterelnöke: „Igazából egyetlen lényeges kérdés van: hogyan hozzuk a Biblia igazságát élő kapcsolatba az emberek elméjével és szívével, bármely társadalmi osztályba tartozzanak is. „ Goethe: „Sosem kételkedem az evangéliumok hitelességében. Olyan fenségnek visszfénye csillog ki minden szavukból, amelynek gyökere és forrása Krisztus személye és személyisége. Márpedig ez a személy olyan isteni természetű, melyhez fogható még nem nyilatkozott meg a világon.” Ulysses S. Grant amerikai elnök: „Ragaszkodjunk erősen a Bibliához, mint szabadságunk horgonyához! Írjuk tanítását a szívünkbe, és gyakoroljuk minden nap! Mindazt a haladást, amit elértünk e könyv hatásának köszönhetjük, és ebben kell útmutatást keresnünk a jövőnkre is.” Woodrow Wilson elnök: „Az az ember fosztotta meg magát az e világon hozzáférhető legfőbb jótól, aki megfosztotta magát a Biblia ismeretétől. Ha olvastad már a Bibliát, akkor tudod, hogy Isten Szava, mert megtalálod benne a kulcsot a saját szívedhez, boldogságodhoz és kötelességedhez.” Abraham Lincoln: „Csak azt mondhatom, hogy ez a legjobb ajándék, amit Isten az emberiségnek adott.” A Biblia olyan, mint a gravitáció törvénye, soha nem válik szükségtelenné. Whittier ezt írta: „Hosszú keresésből tértünk vissza fáradtan, hogy rájöjjünk: amit a régi bölcsek mondtak, mind benne van abban a könyvben, amit anyánk olvasott.” A te Bibliád – olvasd minden nap!

„Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.” (Máté 24:35)
Nézzük tovább, mit mondtak a Bibliáról a világtörténelem jeles egyéniségei. Napóleon. „Micsoda örömet okoz a Biblia azoknak, akik hisznek benne! Milyen csodában részesíti azokat, akik megfontolják szavait!” Daniel Webster: „Az emberi civilizációnak nincs más szilárd alapja, mint Isten Igéje. Ha megmaradunk azoknál a z alapelveknél, amiket a Biblia tanít, országunk továbbra is fejlődni és virágozni fog. Én szokásommá tettem, hogy minden évben végigolvasom a Bibliát.” William Lyon Phelps (a Yale Egyetem professzora, akit úgy is emlegettek, mint „Amerika legszeretettebb tanára”): „Hiszem, hogy a felsőoktatásnak hozzáférhetőnek kell lennie mind a férfiak, mind a nők számára, de azt is hiszem, hogy a Biblia ismerete egyetemi végzettség nélkül értékesebb, mint egyetemi diploma a Biblia ismerete nélkül.” Sir William Jones: „A Biblia több tiszta érzelmet, csodálatos szépséget, tiszta erkölcsöt, fontos történelmet, kifinomult költészetet és ékesszólást tartalmaz, mint amennyit össze lehetne gyűjteni más könyvekből, bármely korban és bármely nyelven írták is őket.” Robert E. Lee: „A Biblia olyan könyv, mellyel összehasonlítva minden más könyv jelentéktelen. Ha bármikor tanácstalan voltam vagy aggódtam valamiért, a Biblia adott világosságot és erőt nekem”. Jean-Jacques Rousseau: „A Szentírás magasztossága csodálatra késztet, épp úgy, ahogy az evangélium tiszta egyszerűsége hatással van szívemre. Milyen szegényesek és megvetendőek filozófusaink minden ékesszólásukkal együtt, ha a Bibliához hasonlítjuk őket.” Olvasd hát a Bibliádat minden nap!

 

 

Tanulj a tapasztalataidból!

 

„…ez a tapasztalat tette teljesen felkészültté…” (Zsidók 5:9 AMP)
Előfordult már veled, hogy munkahelyet kerestél, és kiderült, hogy minden olyan állás betöltéséhez, ami érdekelt volna, korábbi szakmai tapasztalatot kérnek? Ez frusztráló lehet; honnan legyen tapasztalatod, ha nem kaphatod meg a munkát? Amikor a bank új elnöke megkérdezte az előzőtől, hogy mi volt sikerének a titka, az így felelt: „Hogy jó döntéseket hoztam.” „Mi kell ahhoz, hogy jó döntéseket tudjak hozni?” – kérdezett tovább az új elnök. „Tapasztalat.” – felelt a régi. Az új tovább faggatózott: „Hogyan szerezhetek tapasztalatot?” „Rossz döntésekből.” – válaszolt előde. A tapasztalat kemény tanítómester: először vizsgáztat, aztán tanítja meg a leckét. Isten tapasztalt munkatársakat keres! Ha neki dolgozol, ő felhasznál mindent, amin keresztülmentél, bármilyen fájdalmas is volt az. Mindezt „tanulópénznek” tekinti. Jézus „…szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, ez a tapasztalat tette teljesen felkészültté…” (Zsidók 5:8-9 AMP).

Egy jó nézőpont mindent megváltoztat, főleg, ha megtanulod, hogy az élettapasztalatokat új szemmel nézd. Például, ha egy bizonyos területen szenvedés ér – például bűntudat, félelem, harag, függőség vagy bizonytalanságérzet –, ez képessé tesz arra, hogy megérts és segíts másokat. A tapasztalat nem annyira az, ami veled történt, hanem inkább az, hogy mihez kezdesz azzal, ami történt veled. Ezt észben tartva kérdezd meg magadtól: „Szolgálhat-e az én szenvedésem valaki más javára? Lehet, hogy ebből a zűrzavarból mások felé való szolgálat indulhat?” Ha a próbák időszakát éled át, két lehetőséged van: feladod, vagy felnősz. Péter megrémült, amikor azt kérdezték tőle: „Nem az ő tanítványai közül való vagy te is?” Tagadta, és ezt mondta: „Nem vagyok” (János 18:25). De később megbánta, és újra csatlakozott Krisztushoz a feltámadás után, majd betöltötte őt Isten Lelke, és végül az egyház vezetőjévé lett. Tapasztalat – semmi sem helyettesítheti!

„Csak az Úr ad bölcsességet…” (Példabeszédek 2:6)
Ellentétben azzal, amit eddig hallhattál, nem a tapasztalat a legjobb tanító – hanem a kiértékelt tapasztalat! Mindenkinek vannak valamilyen tapasztalatai, de igazából az számít, hogy mihez kezdesz ezekkel a tapasztalatokkal. Az életet mindannyian egy üres jegyzetfüzettel kezdjük. Minden nap lehetőségünk van arra, hogy új tapasztalatokat jegyezzünk fel. Minden egyes oldallal növekszik a bölcsességünk. Ideális esetben, ahogy fejlődünk, úgy telik meg jegyzetfüzetünk megfigyelésekkel. De nem mind használjuk ki megfelelően a jegyzetfüzetünket. Vannak, akik ki sem nyitják, vagy csak alig néhány sort vetnek oda. Mások megtöltik a lapokat, de nem fordítanak időt arra, hogy újra elolvassák, átgondolják, és így nagyobb bölcsességet nyerjenek. De vannak néhányan, akik nem csak feljegyzik tapasztalataikat, hanem elidőznek fölöttük, és átgondolják őket. Az átgondolás helyes meglátássá lesz, így nem csupán átéljük az eseményeket, hanem tanulunk is belőlük. Mind ismerünk olyan embereket, akik nagy tudással rendelkeznek, de kevés a bölcsességük. Megvannak a megfelelő eszközeik, de nem ismerik semminek a jelentőségét. Mi itt a probléma? Mindabból, amit átéltek, hiányzik az átgondolás és a kiértékelés. Huszonöt év elteltén nem nyernek huszonöt évnyi tapasztalatot, csak egyévnyi tapasztalatot huszonötször! Ahhoz, hogy az életben győzni tudj, a tapasztalatot bölcsességgé kell formálnod. Tehát lassíts le! A bölcsesség nem jön egyik napról a másikra, idő kell az összegyűjtéséhez. Azután áss a mélyre! A kincs ott rejlik, de mélyre kell hatolni érte. Végül ess térdre, és beszélj Istennel, mert: „Csak az Úr ad bölcsességet…” (Példabeszédek 2:6).

„…Szerezz bölcsességet… Becsüld nagyra, és felmagasztal téged…” (Példabeszédek 4:7-8)
A tapasztalatokról szólva: mind sokkal többet élünk át, mint amennyit megértünk. Earl Wilson baseballjátékos mondta: „A tapasztalat tesz képessé arra, hogy felismerd a hibát, amikor újból elköveted”. Nézzünk szembe vele – túl sok minden történik velünk az életben ahhoz, hogy képesek lennénk mindent megérteni. Nem számít, milyen okosak vagyunk, az elménk sosem lesz képes lépést tartani a tapasztalatainkkal. Ezért abból kell kihoznunk a legtöbbet, amit megértettünk. Minden nap végén meg kell kérdeznünk: „Mit tanultam meg ma?”. A váratlan és nem kedvező eseményekhez való hozzáállásunk határozza meg növekedésünket. Az ausztrál Steve Penny, aki egy menedzsment technikákat oktató hálózat vezetője, megállapította: „Az élet tele van előre nem látható kitérőkkel. Olyan dolgok történnek, melyek teljesen keresztülhúzzák terveinket. Tanuld meg a kitérőket örömmé formálni! Fogadd őket úgy, mint különleges kirándulásokat vagy tanulmányutakat. Ne harcolj ellenük, különben sohasem fogsz rájönni, mi volt a céljuk. Örülj ezeknek a pillanatoknak, és hamarosan vissza fogsz térni az eredeti kerékvágásba, valószínűleg bölcsebben és erősebben, ennek a kis kitérőnek köszönhetően.” A tapasztalat hiánya sokba kerül. Legnagyobb tudatlanságunk nem abból ered, amit még nem tanultunk meg, hanem abból, hogy milyen keveset tudunk igazán. Harry Golden megjegyezte: „A fiatalok elbizakodottsága egyenes eredménye annak, hogy még nem szembesültek elég következménnyel. A pulyka, amely minden nap mohón közeledik gazdájához, aki a gabonát szórja elé, nem cselekszik tévesen. Csak még soha senki nem beszélt neki a Hálaadás Napjáról.”* A hibákat nem kerülheted el, de korlátozhatod a számukat, tanulhatsz belőlük, és képes lehetsz arra, hogy ne kövesd el ugyanazokat újra.

*Amerikában a pulyka a Hálaadás-napi vacsora elengedhetetlen része.

„Boldog az az ember, aki … értelmet nyer.” (Példabeszédek 3:13 NKJV)
Az igazság az, hogy a tapasztalatnak ára van. Nem nyerhetsz tapasztalatot anélkül, hogy megfizetnéd az árát. Csak remélheted, hogy az ár nem nagyobb, mint a szerzett tapasztalat értéke. Néha nem is tudod megítélni, hogy mi az ára, amíg át nem élted azt a bizonyos dolgot. Tovább megyek: még többe kerül az, ha nem tanulsz a tapasztalatból. Tragikus dolog az, ha megfizeted a tapasztalat árát, és mégsem tanulsz belőle. Mégis elég gyakran megtörténik. Ha valamilyen negatív élmény ér, el akarunk futni előle, ezt mondva: „Ilyet soha többé nem teszek”. Nem, ne fuss el a tapasztalatok elől, inkább értékeld ki őket, és tanulj belőlük! Ne feledd, a kiértékelt tapasztalat emel a tömeg fölé. Nagyon kevés olyan ember van, aki életgyakorlatává teszi azt, hogy átgondolja tapasztalatait, és tanuljon belőlük. Azonban, ha találkozol ilyennel, azt felismered. Egyszer egy róka, egy farkas és egy medve együtt ment vadászni. Miután mindegyikük elkapott egy szarvast, a medve megkérdezte a farkast, hogyan osszák el a prédát. A farkas így válaszolt: „Mindenkinek jár egy szarvas”. Erre a medve megette a farkast. Azután megkérdezte a rókát, hogy ő mit gondol. A róka felajánlotta a medvének a saját szarvasát, és javasolta, hogy a medve fogyassza el a farkas szarvasát is. „Honnan szereztél ekkora bölcsességet?” – kérdezte a medve. „A farkastól” – felelte a róka. Az élet iskolája sok nehéz kurzust kínál. Van, amelyikre önként jelentkezünk, másokban pedig váratlanul benne találjuk magunkat. Mindegyik értékes leckéket taníthat nekünk, de csak akkor, ha vágyunk arra, hogy tanuljunk, és hajlandóak vagyunk átgondolni ezeket a leckéket.

 

Tanulj tapintatot!


„…mindenkinek mindenné lettem…” (1Korinthus 9:22)
Ha tapintatos vagy, rá tudsz mutatni a dolgokra anélkül, hogy a másik felet ellenségeddé tennéd. Ahhoz, hogy valakit meg tudj nyerni, két dolog kell. Először is a) meg kell értened őt; b) hozzá kell szoknod, hogy nem vagyunk egyformák. Pál azt írta: „… hogy meg tudjam nyerni őket Krisztusnak… megpróbáltam mindenkivel megtalálni a közös nevezőt…” (1Korinthus 9:21-22 NLT). Pál egy hajszálnyit sem engedett az igazságból, de módszere mindig a szeretet volt. Akár zsidókkal beszélt, akár görögökkel, rómaiakkal vagy barbárokkal, üzenete sosem változott – a megközelítés viszont igen. Ha az emberek tudják, hogy tiszteled őket, akkor nagyobb hatásfokkal tudsz nekik segíteni a változásban. Amikor olyanokhoz beszélt, akik képesek lettek volna elidegeníteni másokat egy teológiai kérdés miatt, Pál ezt írta: „Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban” (Galata 3:28). Képzeld csak el, ahogy az évszázadok alatt élt szentek összegyűlnek Isten trónjánál, hogy dicsőítsék őt, ott nem csupán különböző kontinensekről és kultúrákból érkezettek lesznek, de különböző korokból is – az ősegyház idejéből éppúgy, mint az űrkorszakból! Micsoda koncert! Ám nem fogod tudni élvezni, ha annyira szűk látókörű vagy, hogy csak egyetlen éneket ismersz, mert nem biztos, hogy pont azt fogják énekelni. Isten választottai között sokan voltak olyanok, akikben különböző kultúrák keveredtek, mint például Mózesben, az izraelitában, aki egyiptomi családban nevelkedett, hogy felnőjön rendeltetéséhez. Vagy ott van Péter, akiben annyi előítélet volt, hogy azt gondolta, Isten csak a zsidókat áldja meg, amíg Isten helyre nem tette ezt mondva: „Amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak” (ApCsel 10:15). Péter végül felfogta az üzenetet, és később ezt írta: „Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek” (1Péter 1:22). Tanulj meg te is tapintatosan bánni az emberekkel!

A Biblia az élet könyve, az élet számára. (Steinberger)

A hit nem jótéteményeket váró kancsal égre pillantás, hanem a lélek állapota, énünk beállítottsága Krisztussal, Krisztus iránt. (Luther Márton)

A kobrának egy foga is elég ahhoz, hogy valakit megöljön. Egy kedvenc bűn éppen úgy megölheti lelkünket, mint a bűnök sokasága.

Spurgeon

 

Adj szeretteimnek jó egészséget és boldogságot, hitet és szeretetet, igaz lelki életet, ajándékozd nekik békédet, amelyet nem kaphatnak meg a világtól. Engedd, hogy védelmed alatt boldog közösséggé váljunk; hogy mindig szeretettel és hűséggel viseljük el, ami ér bennünket; hogy mindig osztozzunk egymás örömében és bánatában. Adj esőt, hogy amikor szeretteim elcsüggednek és keserű csalódás éri őket, mindig vigasztalást, menedéket, támaszt jelenthessek számukra.

Amikor az ember fölfedezi és megízleli Isten irgalmasságát és megbocsátását, nem tud másként élni, csak folytonos megtérésben.

II. János Pál pápa

Az első korty a tudomány poharából ateistává tesz.
A pohár alján pedig ott van az Isten!

Isaac Newton

Az Úr önszántából és készségesen Önmagát ajánlja fel nekünk az Ő Krisztusában, akiben a mi nyomorúságunk helyett teljes boldogságot kínál nekünk. (Kálvin János)

 

„Bárcsak állhatatosan járhatnék utadon, megtartván rendelkezéseidet!” (Zsolt 119,5)

Nem könnyű állhatatosan, kitartóan Isten útján járni. Saját erőnk és elhatározásunk kevés ehhez, de Krisztusért az Atya napról napra megadja nemcsak az erre való készséget, de az ehhez szükséges erőt is. (Gazdag Zsuzsanna)

 

„Ezt mondja az Úr: A menny az én trónusom, a föld pedig lábam zsámolya. Milyen házat akartok építeni nekem?” (Ézs 66,1)

Miután az ószövetségi nép letelepedett Kánaánban – a nomád életkörülményeket lezárva – megkezdődött az építkezés. Dávid király már palotában lakott, miközben a Szövetség ládáját – Isten népe számára való jelenlétének-megjelenésének helyét – még csak sátorban őrizték. Jogosan fogalmazódott meg benne egy Istenhez méltó kőépület, a templom építésének terve, ahol – hite szerint – méltó lakhelyre talál maga az Úr is. Az ézsaiási idézet minden korban kérdés marad. Ha Isten mindenhol jelen van, szükség van egyáltalán templomokra? Igen, mert kellenek konkrét helyek ebben a világban, ahol rendszeresen összegyűlhet Isten népe igehallgatásra, a szentségek vételére, a közösség megélésére. Így becsüljük meg saját gyülekezetünk szent templomát! (Menyes Gyula)

 

„Jézus így szólt Tamáshoz: „Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek.”” (Jn 20,29)

Milyen keresztény vagy? Boldog, aki tele van gyermeki bizalommal, mert tudod, érzed és tapasztalod: ő él, veled van, segít – vagy tele vagy kétségekkel: valóban feltámadt, valóban itt van? Látni akarsz! Fogni, tapintani, érinteni – csodát akarsz, látni Jézust! De melyik a nagyobb csoda: látni őt vagy hitben járni látás nélkül? Döntsd el magad, de tudd: „…boldogok, akik nem látnak és hisznek”. (Tamásy Tamásné)

Ha az emberiség meg akar szabadulni abból a pokolból, amelyet önmagának készített, nincs más útja, mint amit a Názáreti mutatott. (G.B. Shaw)

 

„Jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre.” (Zsolt 100,5; Jn 1,16)

Az Úr tanítása, szeretete-hűsége itt van velünk, a mindennapjainkban. De vajon mi is szeretjük-e az Urat a mindennapjainkban? Mi is továbbadjuk-e gondolatainkat az Úrról nemzedékről nemzedékre, apáról fiúra? Rohanó világunkban szánunk-e rá elegendő időt, szánunk-e rá annyit időt, amennyit ő szán ránk? Megköszönjük-e naponta gondoskodását, hogy ételt, italt adott tányérunkba, poharunkba?… Eszünkbe jut-e anyagi javaink gyarapodásakor, hogy az ő segítségével értük el ezt is, vagy egyszerűen természetesnek vesszük? (Ilona és Zsuzsanna)

Milyen jó, hogy rábízhatjuk kezünket arra a Kézre, amely megtörte és életre keltette a Kenyeret, amely megáldotta és megsimogatta a gyerekeket, s amelyet szegek vertek át.

Teilhard de Chardin

Mindenkiben annyira él Jézus, amennyire testet ölt a mennyei élet, amennyi életet tékozolt el, amennyi áldozatot hozott, amennyi halált szenvedett Jézusért.
(Ravasz László)

 

Mindig megrendítő szembetalálni önmagunkat azokkal a jelekkel, melyek mások irántunk való szeretetének és jóindulatának kifejezői. Ezért értékes pillanatok számunkra, amikor szüleink elfáradt kezeit szemléljük. Mert ezek a kezek értünk fáradtak és fáradnak.
Látni Jézus sebhelyeit kezén, lábán és oldalán, mindig figyelmeztet mindnyájunkat az Ő szeretetének visszavonhatatlan valóságára. És bármi történik is életünkben, ezek a sebek számunkra utat mutatnak a kiengesztelődés és újjászületés felé.
Nincs jogunk összekeverni az embert azzal a rosszal, amit elkövet (ez azt jelentené, hogy az illetőt bezárjuk és reménytelennek ítéljük), de azonosítani sincs jogunk senkit (főképpen nem önmagunkat) azzal a jóval, amit tesz.

Az élet értelme…


A mai nap imádsága:

URam! Szeretném tudni, hogy miért teremtetted ezt a világot; miért olyanra, amilyenre; s miért teremtettél bele engemet is, éppen ebbe a korba, amit most élünk? URam, add, hogy a válaszok hiányában se veszítsem el életkedvemet! Kérlek, adj mindig annyi örömet munkámban és az enyéim között szolgálva, amennyi elégséges ahhoz, hogy hűséggel betölthessem akaratodat! Ámen


De megkérdezhetné valaki: hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelen! Amit vetsz, nem kel életre, míg előbb el nem rothad, és amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáét vagy valami másét.
1 Kor 15,35-37

Amióta ember az ember keresi a választ a miértek legnagyobbikára: De mi van a halál után? Így volt ez a őskeresztények között, s így van ez ma is; szeretnénk többet tudni arról a világról, melynek reménységünk szerint egyszer majd részesei leszünk. A halál utáni élet milyenségéről a különböző kultúrákban a legkülönfélébb elképzelések láttak napvilágot, a kereszténységen belül is meglehetősen színes az elképzelések tárháza.

Tehát nemcsak Pált, mindenkit izgat, hogyan történnek majd “ezek a dolgok”, akkor és ott. Saul-Pál retorikai kiemelése – esztelen; ma így mondanánk: hogyan lehet egyáltalán ilyen “hülye kérdést” feltenni? – nem egyszerűen csak figyelemfelhívás, hanem a korinthusiak rávezetése arra, hogy minden elképzelés a halál utáni létről csak földhözragadt próbálkozása az időbe és térbe szorított mindenkori embernek, s hogy valójában hogy is lesz mindez, azt csak a JóIsten tudja… Annyi bizonyos – Jézus URunk is ezt tanítja -, hogy “a mennyeknek országa nem evés és ivás és házasodás”. Azaz, ne azt keressük benne, ami itt nekünk pulzáló életünk folyamán a legfontosabb! Az Isten országa ugyanis valami egészen más – totaliter aliter.

Ennek ellenére sokan mégis megfogható “tudást” akarnak elsajátítani arról a világról, amit egyelőre (legfeljebb!) csak “tükör által homályosan” láthatunk. Persze jó pénzért mindig akadnak olyanok, akik vonzó tanításaikon keresztül megdönthetetlen bizonyosságot árulnak az “odaátról” – azoknak, akiknek füle ilyesmire viszket.Az élet értelme azonban nem a halál utáni dolgok eszelős kutatásában keresendő, hanem a halál előtti életben! Bizonnyal lesz elég időnk és lehetőségünk a halállal foglalkozni a halálunk után, de amíg itt az Isten-teremtette Földön, egyszeriségünket megéljük és sorsunk megismételhetetlenségének gyönyörűséges terhét cipeljük, a földi élet dolgaival kellene foglalkoznunk! Itt is érvényes: mindennek rendelt ideje van! Az élet az nem halálkultuszból, hanem az életből áll, aminek kereteit nemcsak jól, de igen jól megalkotta a JóIsten… Ezért ne azt keressük, amit egyszer így is úgy is megkapunk – hiszen, aki megszületett, annak egyszer meg is kell halnia -, hanem kutassuk azt, amit a Gondviselő Isten talán éppen mai napunk valamilyen szép történésébe/csendes percébe rejtett el számunkra, hogy örüljünk az életnek, s a globális pesszimizmus ellenére is derűvel szólhassunk másoknak a lelkünkben élő reménységről vagy egyszerűen csak szavak nélkül mások elé élhessük azt a szeretetet, amit fölülről kap(t)unk…

 

 

Házasság…


A mai nap imádsága:

Uram! Adj nekünk hitet és szeretetet, hogy boldogan élhessünk! Ámen


Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti.
Ef 5,28

“Ketten szeretjük magamat… a feleségem és én!” Az élcelődő mondás nagyon is komoly valóságot takar. Mostanság nem illik felemlegetni, hogy a házasság válságban van – ha szigorúan jogilag nézzük, akkor több a házasságon kívül élők száma -, de ez mit sem változtat azon, hogy a modernkori párkapcsolati zűrzavarok lélek-tüzei itt égetnek minket kívülről és belülről. Rossz látni az alig működő párkapcsolatokat, ennél már csak az a rosszabb, ha valaki ilyenben éli a mindennapjait… Kilépni belőle a legegyszerűbb képlet, sajnos az ezzel járó egzisztenciális, s lelki harcot kevesen vívják meg sikeresen. Akkor inkább maradjon a “se-vele-se-nélküle”-rossz, az legalább biztonsággal kiszámítható…

Mi az oka a sikertelen házasságoknak? Talán a matematikai ismeretek hiánya! De ez a számtan nem “kockás-papír”-alapú, ahol mindig minden egyensúlyban van, a házasság szám-tana egészen más! Mielőtt valaki belelépne a házasságba, s összeköti életét a másikkal, érdemes lenne egy házasság-kurzust elvégeznie, de legalábbis egy-két házifeladatot alaposan átgondolnia – elkerülendő az ún. típus-hibákat. Valami ugyanis nagyon nincs a helyén a fejekben éppen úgy, mint a szívekben, amikor minden látszólag rendben van (lakás, kocsi, gyerekek, ráadásul még fiatalok is…) s, gyakorlatilag totálisan boldogtalanok! Ki a hibás? Persze a ‘bűnbakot’, azt mindig a másikban keresik, látják és találják.

A házasság isteni matematikája igen egyszerű! 1+1=1 -, azaz a megoldás az egy-ség! Ez azonban az Egy-Isten nélkül nem megvalósítható, kell hozzá az Ő ereje, hogy türelmet, kitartást, s megújuló szeretet kapjunk nap mint nap. A Mester is hangsúlyozza: “Szeresd felebarátodat, mint magadat!” Elméletileg mindenki szereti önmagát, a gyakorlat azonban mást mutat: soha ennyi önmagával elégedetlen ember nem volt, mint manapság! Elégedetlen a testével (testképzavaros!) a lelkével (depressziós!) és elégedetlen a teljesítményével is (egy vagy két tálentumot kapott, de minimum ötöt akar még hozzá szerezni!). S ha valaki már fiatalon totálisan elégedetlen önmagával, milyen ember lesz belőle 10-20-30 év után? Megkeseredett, cinikus, rosszindulatú…

Aki veszi a bátorságot, s Isten előtti józansággal gondolja át életét, az nemcsak maga lesz stabil, de Istenbe vetett hite által maga is biztonságot nyújt másoknak – elsősorban övéinek: társának, gyermekeinek, családjának. Aki feleségét szereti, az önmagát szereti. Pál, aki az egyedüllétet választotta a házasság helyett, talán éppen azért tudja hitelesen megítélni a “helyzetet”, mert kívülről látja azt. S amikor a “felettébb nagy titokról”, azaz a házasságról beszél, akkor egyben az Egy-házra is gondol, mert az Istenben hívők közössége akkor igazán egy család, ha benne a családok is EGY-ek…

 

 

Helyes időérzékért…


A mai nap imádsága:

Uram! Javamra teremtetted az időt, s én ajándékodat sokszor büntetésként veszem! Amit Te épülésemre rendeltél, abban én sokszor szabadságom elrablóját látom… Kérlek segíts meg mindennapi küzdelmeimben, hogy a nekem rendelt időt jól használjam fel, magam és mások épülésére! Ámen


Azt sem tudjátok mit hoz a holnap! Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja, és élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni.
Jakab 4,14-15

Amíg életünk gyertyalángját nem remegtette meg a Sors szele, eladdig nem sokat gondolunk az elmúlásra. Számtalan történés vonzásában élve, sokáig képesek vagyunk elhinni: az élet értelme a minél több eseményben való részvétel. Kedvünk a világ “befogására” legelőször akkor hagy alább, amikor rádöbbenünk, ezek sem nyújtják a teljességet, hiszen a nagy mínuszt, az Isten hiányát nem pótolhatja más, csak maga az Isten. Ha tudatában lennénk annak, mennyire törékeny az életünk, akkor bizony jobban vigyáznánk egymásra nemcsak a közlekedésben, de az Élet nagy országútján is. Respektünk hiányát tragédiák jelzik ott is, és itt is.

Mindennel számolunk – amivel csak tudunk -, de érdekes módon az Isten gyakran kimarad a tervezésből. Hiába minden sokat ígérő együttállása a lehetőségeinknek, ha nem számolunk az Istennel – nagy meglepetések is érhetnek minket! Legnagyobb tévedésünk általában az, hogy elszámoljuk magunkat az idővel. Úgy gondoljuk, még (mindig) fiatalok vagyunk, úgy hisszük, még az Élet nekünk tartogat minden jót, még nem szükséges “rászorulnunk” az Isten kegyelmére. Még ráérünk áldozatot hozni a másikért, még élünk egy kicsit magunknak, még szabadok maradhatunk egy kicsit… kalandnak, karriernek. Még van időnk, ráérünk később is az Isten felé fordulni.

Aztán ami még az egyik pillanatban látszik, a másikban – mint a lehelet – szertefoszlik, nincs. Eljárt az idő, elfogytak a lehetőségek, visszajött az Gazda, s számonkérő szava már visszhangzik: “Hogyan forgattad a talentumo(ka)t, ami(ke)t rád bíztam?” Magyarázkodásra lehetőség ugyan mindig van, de helye ebben az elszámolásban nincs! Amit “onnan felülről, a Világosság Atyjától” kapunk, arról Neki is kell számot adnunk… Amit kaptunk, azt azért kaptuk, hogy forgassuk. Ha szolgáltunk időnkkel másoknak, akkor az értelmesen telt, s nem értelmetlenül múlt el.

Életünk nagy ellensége az idő! Ha Isten kezéből vesszük, s arra fordítjuk, amire kaptuk – hogy ti. megosszuk másokkal – akkor az idő múlásában gyakran átélhetjük az örökkévalóság pillanatos csodáit: “Mindenre van erőm (időm!) a Krisztusban!” A szeretet mindenekfelett álló ereje megsegít a temporális akadályok között is…

 

 

Törvény…

A mai nap imádsága:
URam! Rendet teremtettél ebbe a világba, s mi pedig igen nagy rendetlenséget csinálunk benne… URunk, épp eleget szenvedtünk már oktalanságaink, mulasztásaink és bűneink miatt, kegyelmezz hát rajtunk, s adj nekünk bölcsességet! Ámen


    

És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa- és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami csak ellenkezik az egészséges tanítással.
1 Tim 1,9-10
Jahve-Isten Tízparancsolatából Lévi utódai – Lévi nemzetségének fiai nem örököltek az Ígéret földjéből egy darabot sem, “örökségük az ÚR volt”; azaz a tizedből éltek -, 613 parancsolatot csináltak, a békés együttéléshez azonban ezek sem voltak elegendőek… Rabbinista magyarázat szerint mind a 613 törvényt maradéktalanul betartani nem lehet egy emberélet alatt, ezért van az, hogy bizonyos parancsolatok megtartásához különösen is ragaszkodik egy-egy zsidó hitsosrsos. Az okot abban vélik tudni, hogy az ember lelkének azon része, amelyik már megtisztult a törvény által, az nem testesül meg újra, csak a tisztulásra váró lélekrész. Érdekes magyarázat…
Annyi bizonyos, hogy a 613 zsidó rendelkezés és parancsolat elhanyagolhatóan kevésnek tűnik, akár csak egyetlen ország hatályos jogszabályaihoz képest is! Nemcsak nálunk, de mindenütt a világon, a törvényhozók “ontják magukból” a legkülönfélébb rendelkezéseket, s nemcsak hogy nem győzik a tempót az élet valóságával, de egyre eredménytelenebb is a ténykedésük, hiszen az Élet sajnos nem lett jobb általuk. Nem lett kevesebb az embergyilkos, a parázna, a fajtalan, az emberrabló, a hazug és a hamisan esküvő… csak több! Hol a hiba, mit rontott el az emberiség, hogy ennyire nem érvényesül az általános jóakarat? Mi az az elementáris tévedés, ami helytelen irányba tereli az aktuális törvényhozást? Miért azokat sújtja a törvény, akik egyébként tisztességes módon betartják azt? Miért van az, hogy az igazság mindig “azoknak áll”, akik azt megfizetik?
Nemcsak kicsiny hazánkban, szinte az egész “fejlett” nyugati világban a cégek állapota egyre kilátástalanabb. Biztos megélhetést biztosító világmárkás vállalatok “csődölnek be”, bocsájtják el munkások ezreit, tízezreit… A kishazánkban favorizált egyéni vállalkozói státuszt nem a vállalkozói kedv, hanem a kényszer szüli, így aztán nem csoda, ha fiataljaink nem vállalkoznak! Hiába panaszkodik a rádióban a riportalany, hogy “nem vállalkoznak a mai fiatalok”… A mai fiatalok azért annyira nem buták, hogy ne tudnák kiszámítani mekkora az adóelvonás, mekkora a nyereség, s mekkora az egészségügyi kockázata annak, hogy látástól vakulásig dolgozva idő előtt “felbuknak” a méltánytalan egzisztenciaharcban. Így aztán inkább “nyugodtabb”, igaz fizetésben is messze szerényebb foglalatosság után néznek -, ha tudnak, s ha akarnak…
A törvényt betartani azt tudja, aki szeret. Először pedig az Isten lelkiismeretbe írt törvényét kell betartani, mert az fölötte áll minden emberi rendelkezésnek. Ezután következik az emberek alkotta törvény, ami akkor jó, ha az ugyanúgy mint az Isten törvénye, védi a közösséget, oltalmazza az életet, biztosítja az egyes ember méltóságát, aminek a megéléséhez elengedhetetlen a szabadság, s alapfeltétel a felelősséghordozás kötelezettsége! Sajnos a világ gyakran kerül zsákutcába, mert mindig akadnak olyanok, akik Istent feledve magukat teszik meg istenné, s olyat tesznek, amit embernek nem szabad… A törvény tényleg jó, ha az közösség igazát védi, s nem jó, ha csak egyesek érdekét. A törvény rendje ugyanis kiszámíthatóságot ad, az állandóan változó törvények viszont bizonytalanságot teremtenek. Így borulnak fel aztán hosszútávú projektek (pl. egy gyermeknevelési!), s jutunk oda, hogy társadalmunk egyre öregszik, s fogyatkozik. Isten soha nem bottal ver, hanem saját magunk oktalanságaival… ezért is fájnak azok annyira!
A hívő ember útja a szeretetből felvállalt felelősség útja. Igaz, ez az iga mindig nehezebb, de gyönyörűségesebb is, mert az önkéntességből fakad. Ezért az, hogy ki hogyan éli le-, meg-, ki-, az életét az csak látszólag magánügy, hiszen “egy vérből teremtettünk”, s saját sorsunk alakulása mindig mások sorsát is alakítja, akár akarjuk, akár nem…

 

Útjaink…


A mai nap imádsága:

Istenem! Tanácsolj törvényeddel, áldj meg minket kegyelmesen, hogy Neked éljünk, s el ne vesszünk! Ámen

 

Bárcsak állhatatosan járhatnék utadon, megtartván rendelkezéseidet!
Zsolt 119,5

Isten életet védő “rendelkezései” nyilvánvalóak: Ne tedd, ne kívánd, vigyázz rá… Ennek ellenére mégsem azt tesszük, ami javunkra van! Gazdasági- és kulturális arogancia, profit-érdekek mindenekfölé-helyezése, az élet alapvető törvényeinek – élni és élni hagyni – figyelmen kívül hagyása jellemzi a modern embert.

Néhány jellemző adat: Az eddig kibányászott szénhidrogének, s a még Földünk rejtett zugaiban lévők hőértéke mindösszesen annyi, amennyi napenergia másfél nap(!) alatt bolygónkat éri… Van itt tehát nap-, szél-, víz-, hullám-, és thermál-energia bőven! Az ember mégis a két legkárosabbat/legveszélyesebbet használja nagy örömmel: szénhidrogéneket (87%) s az atomenergiát…

Természetszerűleg a gazdaság nem az etikán tájékozódik, de ezt már megszokhattuk a civilizációban. A nagyobb kérdés, hogy az ember miért nem él közvetlen környezetében etikusabban? Miért nem éli szebben/jobban magánéletét, ha már a világ olyan amilyen? Elénk adta a JóIsten a jót és rosszat, s mi meggyőződéssel a halált választjuk az élet helyett! Ennyire nem értenénk az Életet? Krisztus Urunk halála jelzi, hogy az emberi fajjal alapvető probléma van: Megfeszíti a Szeretetet, s őrjöngve éljenzi a bűnt… Élmény-ivászatunknak hamarosan meglesz az eredménye: Nem lesz tiszta vizünk, élelmünk, nem leszenk egészségesek gyermekeink… S amikor tömeges méretekben kezdjük el megérezni esztelenségünk visszafordíthatatlan következményeit, akkor “lészen ott sírás és fogaknak csikorgatása”… Ahhoz, hogy poklot csináljunk a teremtettségből, nem kell nekünk a Sátán segítsége, megy ez nekünk a magunk-választotta istentelenségünkkel is…

Az olyannyira várt és sokmindenre megoldást remélő 21. század elejét a közösség-, s család-romboló intézkedések jellemzik szerte a világban. Hivatkozási alap: a hatékonyság! Pedig nem azok a nemezetek és országok kerülnek majd ki győztesként (túlélőként) ebből a mesterségesen eladósított világ egzisztenciális kríziséből, melyek a makro- és mikro-ökonómia-mutatók, a tőzsdei árindexek alapján tájékozódnak… Túlélés bizony csak ott lesz, ahol visszafordulnak az Isten közösség-, s egyén-védő alapvető törvényeihez, s aszerint élnek. Elsősorban a családban. Ha a párkapcsolat, a családi élet “normális” – normális lesz a világ is…

Isten törvényei szerint élni jó, de az önző ember ennek az ellenkezőjét hiszi. Kevesebb egoista márpedig nem akkor lesz, ha mértéktelenül kielégítést nyernek a vágyak, hanem akkor, ha visszanyeri közösségépítő értékét a munka, az alkotás szépsége, s az emberi találkozások mindig Isten felé emelő őszintesége békességet teremt az emberi szívekben.

“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. december 4. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Most azért szólok hozzátok, hogy figyelmeztesselek benneteket. Elhatározták veszteteket: hamarosan nagy üldözés tör ki az Egyházban. Minderre most van a legnagyobb szükség azért, mert meg kell tisztítanom Egyházamat. Ha ezt nem tenném, mindnyájan elvesznétek. Már rég fölcserélték az értékeket: a jóra azt mondják, hogy rossz; s a […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]