2018. március archívum

2018. március 31. OROSZORSZÁG ÉDESANYJA VAGYOK – JÖVENDÖLÉS: MEG FOGLAK SZABADÍTANI(OROSZORSZÁG)ÉS SOK NEMZET FEJÉVÉ TESZLEK HAMAROSAN MEGRENDÜL A FÖLD ÉS NAGY ROBAJJAL ELTÛNIK AZ ÉG

OROSZORSZÁG ÉDESANYJA VAGYOK – JÖVENDÖLÉS: MEG FOGLAK SZABADÍTANI(OROSZORSZÁG)ÉS SOK NEMZET FEJÉVÉ TESZLEK

1992. szeptember 9.

Szent Édesanyánk üzenete:

Béke legyen veled! Mondd meg orosz gyermekeimnek, hogy én magam fogom õket lelkileg nevelni. Én vagyok az Õ Édesanyjuk. Én vagyok a Jelenések könyvének Asszonya. Oroszország, leányom, légy türelmes! A halálnak bûze nem lesz érezhetõ többé. Szenvedésed hamarosan véget ér, mert az Úr irgalmasságában leveszi rólad a halotti leplet, amelybe oly sok éven át voltál beburkolva. Leányom, Oroszország, szemed hamarosan teljes ragyogásában látja meg Királyodat, Szabadítódat, akit e néven ismernek: Hûséges és Igaz. Királyotok a visszatérõ ösvényen jön. Oroszország, figyelj Rá!

Akik messze vannak, eljönnek és bûnbánatot tartanak. Újjáépítik Egyházamat, és én minden szívet felkenek. Oroszország, mint aki álmából ébred, a türelmetlenségtõl reszketve kel föl, hogy magamba fogadjam. Megszabadítalak és sok nemzet fejévé teszlek. Az idegenek megdöbbennek, amint meglátják szépségedet. Jobb kezed az enyémben lesz. Magasan mindenki más fölé emellek, és örömöm lesz benned. Alkotód boldogan és nagy örömmel fogja szépségedet bemutatni népének, angyalainak és szentjeinek. 1

A menny nyíltan ki fogja fejezni örömét. Az égbolt az én dicsõségemet fogja hirdetni a Földnek mind a négy sarkában. Oroszország… halott voltál, és én zsákruhába öltöztem, hogy kimutassam bánatomat. Mint gyermekét gyászoló apa, leverten és szomorúan járkáltam. Most sok nemzet közül választottalak ki, hogy rajtad keresztül nyilvánítsam ki dicsõségemet. Szent Édesanyátok hamarosan megdönti a Sátán trónját és összezúzza a kígyó fejét. Egyszerre megszûnik a gyermekek elvesztése és az özvegység. A sárkányt utoléri végzete, és a világ a béke korszakát fogja élvezni. Az emberiség Édesanyja végül gyõzni fog, és én, az Úr, a ti Istenetek diadalt aratok minden nemzet felett, minden szívben és minden népben. 2

 


1 Jézusnak boldog volt, a hangja és Arca is boldognak látszott. Olyan volt, mint az apa, aki a magasba emeli gyermekét.
2 Ez utóbbi rész azt jelenti, hogy a világ minden népe el fogja ismerni Jézust mint Krisztust, a Bárányt. Utalás a Jel 6,15-16. versére.

 

1992. szeptember 9.

Leányom, a világ nap mint nap megbánt engem, mert nem tiszteli Szentségemet. A szabadságot, amelyet én adtam nekik, rosszra használják azáltal, hogy tönkreteszik magukat. Csúf szégyenfolttá lett e nemzedék szememben. A gonoszságot gonoszsággal fizetik vissza. Ezért nem fogom megkímélni e nemzedéket. Senki sem mondhatja, hogy nem figyelmeztettem õket. Senki sem mondhatja, hogy nem voltam türelmes. Hamarosan megrendül a Föld és nagy robajjal eltûnik az ég. Mindenki teljes sötétségbe kerül. A Föld elemei, a hegyek és a szigetek hevesen lángra lobbannak, és elégnek. Minden fûszál elég, és lefegyverezve fogsz elõttem állni, nemzedék. Szájadnak megvan a hatalma arra, hogy hozzám kiálts és bûnbánatot tarts. De te inkább hontalan akarsz lenni, bûnben tévelyegsz és inkább a sivatagban élsz.

Uram, érzem, mennyire bánkódik Szentséges Szíved. Erre Te azt mondod, hogy inkább testvéreim miatt szomorkodjak. Megteszem, de bánkódom a Te szomorúságod miatt is, mert Szívedet megkínozzák. Uram, kegyelmeddel mindenkit számodra elfogadhatóvá tudsz tenni. Készségessé tehetsz minket akaratod teljesítésére. Én kaptam kegyelmedbõl e küldetést, aki pedig a legkisebb vagyok a kicsik között, ahogy mondtad. Miért nem mások kapták? Ingyenes adományként kaptam kegyelmedet, miért ne kaphatnák meg mások is?

Merész vagy Vassula, hogy bölcsességemet kutatod. 1

Lehet, hogy merész vagyok, de csak azért, mert tudom hogyan érez a Szíved. Nem szívesen büntetsz és nem szívesen alázol meg minket.

Mindaz, ami a földbõl származik, visszatér a földbe. 2 Nemzedéked bûnei keresztülszúrták az örökkévalóságot és keresztülszúrták Szívemet. Imádkozz és járj közben, Vassulám, hogy még legyen idõ arra, hogy sokakat megjelöljek pecsétemmel az én napom elõtt, mert jók és rosszak együtt fognak szenvedni azokban a napokban!


1Jézus fenséggel mondta e szavakat.
2 Megértettem, hogy hitehagyásunkkal önmagunkat pusztítjuk el.
a

“Nincs tűz a pokolban” – a londoni bíboros mellőzi az evangéliumokat

“A pokol nem létezik” – Ferenc pápa megerősíti, hogy eretnek

”Non esiste un inferno”, azaz “A pokol nem létezik” – mondta Ferenc pápa barátjának, a katolikus ellenes La Repubblica lap Eugenio Scalfari újságírójának.

A pápa azt mondta, hogy a rossz lelkeket “nem büntetik meg”. A bűneit megbánó lelkeknek megbocsátanak és a Mennyországba kerülnek; “De azoknak, akik nem bánják meg bűneiket, nem lehet megbocsátani, ők eltűnnek. A pokol nem létezik. A bűnös lelkek egyszerűen eltűnnek.”

Ferenc pápa véleménye megegyezik a Jehova tanúi nézeteinek.

Azonban az egyház Jézus Krisztussal együtt kimondja, hogy a rossz lelkek “örök tűzben fognak égni; És bevetik őket a tüzes kemenczébe: ott lészen sírás és fogcsikorgatás”.

A katolikus egyház Katekizmusa szerint az “egyház tanítása megerősíti a pokol és az örökkévalóság létezését”.

A westministeri Vincent Nichols bíboros azt mondta a BBC-nek a pokollal kapcsolatban, hogy “a tűz és a kénkő soha sem volt része a katolikus tanításnak”. A bíboros azt állítja, hogy ezek csak az ikonográfiából származik.

Nichols egy kalap alá vette Lenint, Hitlert vagy a dresdeni mészárost, Churchillt a szentekkel, ezzel arra utalt, hogy a pokol üres, pedig Krisztus Máté 26:24-ben azt mondta, hogy Júdás a pokolban van.

Nichols nem tudja továbbá azt sem, hogy Máté 13:50-ben Krisztus “tüzes kemenczét” emleget, ahol “tüzök el nem aluszik”.

Szent János a Jelenések könyvében a pokolt olyan helyként írja le, ahol a gonoszt “kínoztatik tűzzel és kénkővel” (Jelenések könyve 14:10-11) a “tűznek tavába” (Jelenések könyve 20:14-15).

Máté 7:13-14-ben Krisztus azt mondja: “Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.” – ezzel utalva arra, hogy sok ember megy a pokolba.

A hiedelmet, miszerint a pokolban nincs fizikai tűz, az 1950-es években találták ki Németországban.

https://gloria.tv/article/eThc72LbNzAY2Rvj3py2j8LSn

a

2018. március 30. NAGYPÉNTEK

NAGYPÉNTEK


1987. április 17.

Két nap telt el, és nem írtam, amit rettenetesen hiányoltam. Amikor írok, mintegy elmélkedésbe merülten, kapcsolatba kerülök Istennel és igen erõsen érzem Õt.

Istenem, milyen hosszú idõ volt ez!

Milyen hosszú?

Két nap!

Két nap, Vassula? És én, aki évekig vártam rád, mit mondjak?

Szólni sem tudok Jézus, sajnálom, hogy megbántottalak. Bocsáss meg!

Jöjj, megbocsátok neked. Mindössze annyit kérek kedves lelkeimtõl, hogy adják át szívüket nekem, csupán néhány pillanatra, és engedjék, hogy beléjük öntsem túláradó szeretetemet!

Jézus akkora szeretettel és gyengédséggel mondta ezt!

Valahányszor Isten azért közeledik hozzám, hogy fontos, hosszú üzenetet adjon, megtámad az ördög – vagy tanítványai. Fizikailag nem érzem õt, egyedül azt engedte meg neki Isten, hogy az üzenetben jelentkezzék. Írásban gyaláz és káromol engem. Amióta Isten megtanított rá, hogy megkülönböztessem és felismerjem szavait, rendszerint megakadályozom, hogy befejezze az írást, ami haragra lobbantja. Ha elkerüli figyelmemet, Isten megállítja kezemet, és nem tudok tovább írni. Ez a lap jegyzetfüzetembõl való. Ezek a támadások olyankor erõsebbek, amikor Isten fontos üzenetét kezdem írni. Most már felismerem módszerét, ezért nem adom fel, bár idõnként elkeseredem.

a

2018. március 29. NAGYCSÜTÖRTÖK

1987. április 16.

Vassula, jelen voltam templomomban. Keresztem elõtt jártam. Néhány pillanatig megálltam elõtted. 1 Leányom, vártam rád ezekben az években, hogy itt légy hõn szeretett templomomban! . 2

Uram és Megváltóm, Te valóban kerestél engem, megtaláltál, és visszahoztál magadhoz és Egyházadba. Évek teltek el…Évekig vártál rám!!

Keresztem elõtt maradtam, és sorban mindenkit megáldottam, aki eljött, hogy imádjon engem.

A szent keresztet a templom közepére állították és sorban megcsókolta mindenki, aki elment elõtte.


1Elég különös volt, hogy a kereszt körmenete alatt váratlanul odébb kellett mennünk, hogy helyet adjunk a papnak, aki a szent keresztet vitte – több mint két méter magas volt a feszület. A ministránsok nagy gyertyákkal követték õt. A pap nem látta a homály miatt, hogy merre megy, és egyenesen felém tartott. Amikor ezt észrevette, megállt néhány másodpercre elõttem, míg útját újra meg nem találta. Unokatestvérem, aki velem volt, azonnal észrevette ezt. Szívem megdobbant, amint szemben álltam a hatalmas kereszttel. Nem tudtam hátrébb menni, mivel mögöttem a tömeg gyertyákat gyújtott. Nem tudtam megmozdulni.
2Idõsebb fiam keresztelése óta – azt hiszem 15 éve – nem voltam ebben a templomban

2018. március 28. ÁLDD MEG NEVEMBEN GYERMEKEIMET!

Saint Louis, 1996. november 18.

Uram, Te magad vagy a Bölcsesség,
Te vagy az Élet és a Világosság bennünk,
dicséretet mondok
háromszorosan Szent Nevednek.
Igézze meg a jóság lelkemet,
hogy tükörképedben élhessek.

 

Te, aki mindenütt jelen vagy,
Szívem öröme és békéje,
jelenléted megnyugtat,
õszinteséged lángot gyújt bennem
és megmutatja,
hogy a Jóság ivadéka vagyok.
Dicsõség legyen
háromszorosan
Szent Urunknak!
Alleluja!

Szeretett gyermekem! Szentséges Szívem remeg a meghatottságtól. Mennyire vágytam erre, hogy ivadékom egy napon e szavakkal forduljon hozzám! Szavaid az örökkévalóságtól kezdve Szívembe voltak írva és én türelmesen vártam. Ó, mindig türelmesen vártam, hogy végre kimondd e szavakat!
Örvendj most jelenlétemnek igyál belõlem és egyél belõlem!… Nem hiába munkálkodtam benned, hogy felneveljelek.
Örvendj e kimeríthetetlen gazdagságnak, amelyet a ti idõtökre tettem félre és mutasd meg a világnak, ennek a világnak, amely hideggé vált és nem tud szeretni. Mutasd meg kimeríthetetlen kincsemet minden nemzetnek, és mondd meg nekik, hogy Szentséges Szívemnél nagyobb ajándékot nem kaphatnak.
És te, maradékom, áldd meg Nevemben gyermekeimet, azokat, akik elkísértek téged, mert nekem adták idejüket. 1 Igen! Szívem a könnyekig elérzékenyült. Szeretlek benneteket, teljes Szívembõl szeretlek… IC


1 Jézus hangja újból remegett a meghatottságtól.

2018. március 27. AZ EMBERI NEM HALÁLOSAN MEGSZOMORÍT ENGEM

Rhodos, 1991. július 24.

Üzenet a rhodos-i imacsoport részére:

Az emberi értelem nem képes felfogni, mennyire égek a vágytól, hogy szólhassak hozzájuk, és ezért áll a Bölcsesség szívük ajtaja elõtt. Senki sem méltó bölcsességemre, az Atya azonban végtelen kegyességében kész bölcsességet adni az egyszerû gyermeknek.
Ó… szeretteim, ti az én leszármazottaim vagytok. Nyomorúságosak lettetek és maradtatok, de melyik apa hagyná el nyomorúságba került gyermekét, és melyik apa küldené el magától hagyva, hogy gyermeke folytassa erkölcstelen életét, míg a halál erõt nem vesz rajta? Nem lépne közbe, és nem mentené meg sietve?
Most, hogy kiemeltelek benneteket a gödörbõl, emeljétek rám tekinteteteket! Szemetek meg fogja látni a tökéletességet. Engedjétek, hogy együtt lakjak veletek! Nem fogjátok megbánni. Én, az Úr, megáldalak benneteket.
Legyetek a világosság edényei azok számára, akik a romlottság edényeként járnak a világban, képtelenek megkülönböztetni balkezüket a jobbtól, és hozzátok õket hozzám! Nektek adom erõmet, ne féljetek! Az emberi nem halálosan megszomorít engem, és Szívem megszakad a világban lévõ gonoszság és bûn láttán. Ti, ti meghallottátok panaszomat, mert közel jöttem hozzátok.
Meghallottátok hangomat, örüljetek! Örüljetek, és legyetek boldogok, hogy meggyógyítottam elhomályosodott szemeteket, és meggyógyítottam a törvénytelenség miatt beteg szíveteket! Irgalmam visszahozott benneteket hozzám, és most engedjétek, hogy igénybe vegyelek benneteket – fiatalt és idõset – isteni tervemhez!
Imádkozzatok és kérjétek, hogy vezesselek benneteket! Ti nagyon értékesek vagytok számomra! Szüntelenül imádkozzatok, mert az ima lesz táplálékotok.

2018. március 26. ÉN VAGYOK A BÖLCSESSÉG ÉS A TE NEVELÕD

1989. június 21.

Uram?

Én vagyok. Soha ne hagyd abba az imádkozást! Kövesd utasításaimat; kedves! Állj mindig Istened rendelkezésére! Mindig: közeledben vagyok, hogy megadjam azt, amiben lelked hiányt szenved. Bölcsességet kérsz? Bõkezûen oktatlak a bölcsességre. Állhatatosságot? Lelkedbe árasztom, hogy megteljék buzgósággal. Türelmet? Az enyémet adom neked. Kitartást kérsz, hogy magadért és másokért engesztelj? Belõlem fogod meríteni. Szeretetet? Én magam töltöm meg szívedet az enyémbõl. Békét? Az én békém a tied. Ó gyermekem! Miért nem kéred tõlem ezeket a kegyelmeket, amelyek a lelkedet táplálják?

Valójában nem is tudom…

Ne feledd, én vagyok a Bölcsesség és a te Nevelõd, tehát bennem bízzál! Nem én tápláltam-e idáig a te lelkedet, és másokét is? Továbbra is kiárasztom rád tanításomat, valamint a prófétálást. Bennem bízzál, engem keress, velem járj, nekem engedelmeskedj, engem szeress és imádj! Mindig jelen vagyok, érezd tehát biztonságban magadat! Én vagyok a Hatalom és a Rend, amely leszáll rád. Ó gyermekem, örökké tartóan szeretlek, ne veszõdjék lelked azzal, hogy útjaimat próbálja megérteni, mert csak kanyargó utakra viteted magad, melyeknek soha sincs végük. Tudod, hogy az én útjaim nem a ti útjaitok, és óriási különbség van a kettõ között! Fogadd el békében azt, amit adok neked, engedd meg, hogy rajtad tartsam ujjamat! Én és te, a Szeretetben egyesülve. Jöjj, mi ketten?

Égi Édesanyánk üzenete 2018. március 25-én Medjugorjéból

A kereszt a győzelem és a remény jele

Medjugorje, 2018. március 25.

„Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy ebben a kegyelmi időben legyetek velem az imában, amikor a sötétség harcol a világosság ellen. Imádkozzatok gyermekeim, gyónjatok meg és kezdjetek új életet a kegyelemben. Döntsetek Isten mellett és Ő a szentség felé fog vezetni benneteket és a kereszt a győzelem és a remény jelévé lesz számotokra. Legyetek büszkék arra, hogy meg vagytok keresztelve és a szívetekben legyetek hálásak azért, hogy része vagytok Isten tervének. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 
A Szűzanya nem mond le arról, hogy hívja gyermekeit, különösen ebben a kegyelmi időben, amikor intenzívebben éljük át hitünk titkait: Jézus szenvedését, halálát és feltámadását. Ebben a világban élve, elmerülve evilág lelkületébe, a test és a lélek, a sötétség és a világosság harcának világában. Ebben a harcban azonban nem vagyunk egyedül, mert Édesanyánk, Mária a vele való imaközösségre hív bennünket. Ez az egyetlen út Istenhez és afelett való győzeleméhez, ami veszélyezteti az embert.
 
Krisztus keresztje – a győzelem és a remény jele előttünk áll. A Szűzanya az elmúlt évek során, sokszor beszélt üzeneteiben a keresztről: „Különösen imádkozzatok a kereszt előtt, amelyből nagy kegyelmek áradnak… Ma különleges módon hívlak benneteket, hogy vegyétek kezetekbe a keresztet és elmélkedjetek Jézus sebeiről. Kérjétek Jézust, hogy gyógyítsa be sebeiteket, amelyeket, drága gyermekeim, életetek folyamán kaptatok bűneitek vagy szüleitek bűnei miatt. Drága gyermekeim, csakis így fogjátok megérteni, hogy a világnak szüksége van arra, hogy a Teremtő Istenbe vetett hite meggyógyuljon… Gyermekeim, csakis az ajándékozás által érthetitek meg Jézus mindnyájunkért való keresztáldozatának ajándékát.”
 
Jézus keresztje nem külső jel, szertartási jelkép vagy díszítő elem a nyaklácon. Jézus keresztje véres valóság és halálos áldozat, az isteni önajándékozás és szeretetet cselekedete minden ember megmentéséért, a te és az én üdvösségemért.
 
Jézus mondja: „Aki nem vesz fel keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám.” Az ember gyakran önmaga keresztje. És pontosan azért, mert gyakran önmagunk keresztje vagyunk, fedezzük fel azt, hogy Isten nem-tökéletesnek teremtett bennünket, de nem azért, hogy megnehezítse az életünket, hanem azért, hogy lehetővé tegye számunkra az ő benső életében való részvételünket. Amikor kikerültünk Isten a kezéből nem voltunk teljesen készek. Lehetőséget adott azonban számunkra, hogy dolgozzunk a saját szívünkön és életünkön, hogy ne legyünk önmagunk keresztje, és másokat se terheljük keresztjeinkkel.
 
Isten Jézusban emberré lett, hogy megmutassa, hogyan élt Isten emberi életet, és hogyan élhet az ember isteni életet. Isten elküldte Fiát a földre a te és az én üdvösségemért. Ezt mondja ki mély hittapasztalatából merítve Szent Pál: „Szeretett engem és önmagát adta értem.” Értem és érted elvezették, mint a leölésre szánt bárányt… elnémult, mint a bárány nyírója előtt. Jézus lett ez a bárány, ily módon is beteljesítette az írást, minden ellenállás nélkül engedte magát keresztre szegezni. Az ő keresztáldozata tartja fenn az egész világmindenséget, múltat, jövőt és az emberiség történelmét, minden életet. Jézus keresztre feszített szeretete meghatározza sorsunkat, életünket most és az örökkévalóságban.
 
Mi nem a szenvedést, nem a keresztet, nem halált, hanem a megdicsőült és felmagasztalt keresztet ünnepeljük. A feltámadt Krisztust ünnepeljük, aki győzött az ördög, a halál, a rossz és minden felett, ami veszélyezteti a te és az én életemet.
 
Az apostolokkal együtt kell kérnünk Jézust: Mester, taníts meg minket imádkozni, taníts meg bennünket élni. Mester, taníts minket veszíteni, meghalni, hogy veled élhessünk, nemcsak halálunk után, hanem már ma, mindennapjainkban a te életed törvényeid és nem a világ törvényei szerint, amely csábító, vonzó, de ürességet és halált eredményez.
 
Tudjuk, hogy melyek a világ törvényei: birtokolni, még többel rendelkezni, megszerezni a javakat a magunk számára, majd a fuldokolni a nagy mennyiségű megszerzett javakban. Az élet törvénye másmilyen: ajándékozni, de nemcsak dolgokat, hanem önmagunkat, saját életünket. Ha az embernek nincs semmije és senkije, akiért az életét adhatná, akkor az, az élet értéktelen. Jézus így tanított bennünket: „Ha a búzaszem nem esik a földbe és el nem hal, egyedül marad, de elhal sok termést hoz.” Ez a törvény nemcsak a testi halálra vonatkozik, hanem a mindennapi életre, a mindennapi emberi kapcsolatokra. Sok mindennapi meghalásra van szükség a végső halál előtt ahhoz, hogy élhessünk. Azt is mondhatnánk, hogy a születésünk volt az első „halálunk”, amelyet megéltünk. Amikor el kellett hagynunk édesanyánk biztonságos méhét és szembesülnünk kellett e földi élet kemény valóságával. Erről tanít bennünket a Biblia is, amikor Ábrahám meghívást kapott arra, hogy hagyja el atyja házának biztonságát és induljon el az ismeretlen felé, ahová Isten hívja. Így az izraeli népnek át kell mennie a pusztán és az elkerülhetetlen kísértéseken. Így te és én, ha nem vagyunk készek kockáztatni és elindulni Istennel az ismeretlenbe, akkor nem tudunk kibontakozni, sem növekedni, csak elkorhadni. „Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de, aki elveszíti énérettem – tanít bennünket a Mester – az megnyeri az élet teljességét.”
 
Ennek a törvénynek a lelkiségére tanít bennünket a Szűzanya, és az isteni élet teljességének útjaira vezet bennünket. Mária attól lett oly naggyá, és nagysága azért kápráztatja el a világot, mert mindent odaadott. Ahogyan Ábrahám kész volt Istennek feláldozni egyszülött fiát, úgy Mária is feláldozta egyszülött Fiát. Aki mindent odaad, az mindent megkap.
 
Imádság
 
Szűz Mária, bűnösök menedéke, szomorúak vigasztalója, Te, aki rendkívüli módon szenvedtél és átélted Fiad szenvedését és fájdalmát, amely által megváltattunk, légy velünk, különösen azokban a pillanatokban, amikor elcsüggedünk, amikor azt gondoljuk, hogy nincs kiút az élet nehézségeiből. Te, aki a Kálvárián Fiad keresztje alatt megőrizted hitedet és a remény anyja maradtál, könyörögd ki a hitet és a reményt számunkra életünk szenvedéseinek és kísértéseinek idején. Édesanyánk különösen is felajánljuk neked azokat, akik nehéz kísértéseket élnek át és nehéz keresztet hordoznak, légy közel hozzájuk, ahogyan közel voltál Fiadhoz is keresztútján. Te, aki továbbra is kíséred gyermekeidet egészen a világ végéig, ne hagyj el bennünket e siralomvölgyben, hanem imádkozd ki számunkra az állhatatosság kegyelmét, hogy Jézus a bűn, az ördög és a halál fellett aratott győzelmének tanúivá váljuk. Ámen.
 
M.M
 
fordította: Sarnyai Andrea

2018. március 25. SZENVEDÉSEMRÕL NEVEZLEK EL TÉGED: JÉZUS SZENVEDÉSÉNEK VASSULÁJA

1993. március 2.

Béke legyen veled! Életed minden percét ajánld fel nekem, a Szentséges Szívnek! Ma ezt mondom neked, Vassulám: úgy élj, mintha ez lenne utolsó napod a Földön! Minden lehetõt meg kell tenned, hogy szentül élj! Törvényemnek bármely áthágása részedrõl rettenetes lesz szememben! Megértetted Vassulám? Rettenetes lesz… te, aki hajlasz a bûnre, soha ne hagyd el szabályaimat! Minden felajánlásodat, amit szeretettel adsz nekem, a lelkek üdvözítésére fordítom. Te, aki hajlasz a gyengeségre, támaszkodj rám, és bízzál örökké tartó hatalmamban! Gyökerezz meg Szentséges Szívemben, hogy erõt és világosságot kapj! Nézd, milyen kegyes voltam hozzád, hogy felfedtem elõtted Arcomat, és megmutattam Szentséges Szívem minden kincsét, Egyházamnak ezt a dicsõségét! Azáltal, hogy felfedtem elõtted Arcomat, millió más ember elõtt is felfedtem.

Jézus a Nevem, és te az enyém vagy örökre. Szenvedésemrõl nevezlek el téged: Jézus szenvedésének Vassulája. És most, szenvedésem Vassulája, imádkozz velem, mert ez a böjti idõ súlyossá kezd válni számomra. Fordulj az Atyához, és mondd utánam e szavakat!

Örök Atyám!
Szenteltessék meg a Te Neved!
Téged ismerni örök életet jelent.
Téged ismerni annyi, mint az Igazságot ismerni.
Minden bölcsesség Atyja,
szentelj meg engem Szentlelkeddel,
hogy bölcsességgel telt szavakat
mondjon szívem!
Magasztos szeretet
egyedüli és tökéletes Forrása,
Felséged magával ragadja szívemet,
hogy éjjel és nappal dicsérjelek!
Aloe és mirha Forrása,
illatosítsd meg nyomorúságos lelkemet
nemes illatoddal,
hogy amikor Királyommal és
szeretett Fiaddal
találkozom, ne fordítsa el tekintetét tõlem!
Téged ismerni annyi, mint világosságodban lenni,
abban a világosságban, amely megmutatja
az utat
és szeretett Fiad
lábnyomain vezet engem.
Élõ víz Forrása,
jöjj, jöjj, és meríts bele
engem, gyermekedet folyamodba,
amely bõségesen folyik
szentélyedbõl.
Ó Istenem! Könnyekre fakadok,
annyira szeretlek!
Engedd, hogy nyomorúságos lelkem
vágyakozzon mindarra, ami szent!
Engedd, hogy lelkem megízlelje gyengédségedet!
Jahve, Te az én Istenem vagy,
Nevedet dicsérem,
mert rátekintettél nyomorúságos lelkemre
és elárasztottad dicsõséged fényével.
Neked énekel a szívem, Atyám,
lelkem a Te Lelkedben örvendez.
Ó Istenem, Atyám,
engedd meg, hogy lelkem
szeretõ karodba siessen!
Tedd most
szívemre pecsétedet,
hogy irántad való szeretetem
erõsebb legyen a halálnál! Ámen.

Légy olyan gyermekem, mint a forrás, és öntözd meg a kiszáradt földeket!

Mindenható Istenem, engedd meg lelkemnek, hogy gyökeret eresszen Benned! Igaz békét találtam Benned, Atyám, Jahve, én Uram, aki kezdettõl fogva uralkodsz mindenek felett. Este, reggel és délben is a Szent Istent szeretem és szomjazom Rá, akinek ujja megérintette szívemet, és egyetlen tekintetével elragadtatásba hozott. Uram, elõtted állok most, szánalomra méltó külsõvel, még a pusztaság foglyaként, fogd pártomat, mert sok üldözõm sarcol engem…

Légy olyan, mint a vízforrás mellé ültetett fa! Nem állsz védtelenül. Én magam vagyok õrzõd.

Hangosan kiáltok most Szabadítómhoz: Jézusom!
Szentséges Szív, Te, aki a szeretet keresztségébe merítetted lelkemet, ne engedd, hogy lelkem elhagyjon Téged!

Én is õrzõd vagyok.1 Engem úgy ismernek, mint aki megvédi a legszegényebbet és megmenti õt elnyomóitól. Átadtam neked kelyhemet, hogy velem együtt idd ki… Tudod, hogy miért jöttem hozzád? Ne félj, béke legyen veled! Azért jöttem hozzád, hogy rajtad keresztül árasszam ki e nemzedékre végtelen szeretetemet. Azért is jöttem, hogy emlékeztesselek arra, hogy a béke Fejedelme úton van felétek. Amelyik úton eltávozott, azon fog visszatérni. Eljövetelem olyan biztos, mint a hajnalé. Azért is jöttem, hogy mindenkinek megmondjam, mi van az Igazság könyvében2 és egyszerû szavakkal megmagyarázzam nektek azt, amit nem értettetek meg. Atyám kegyes volt hozzád, hogy velem együtt viselheted az egység és a kiengesztelõdés keresztjét, és velem együtt, mellettem haladhatsz át ezen a sivatagon. A Mindenható nagy dolgokat tett veled. Az ellenzék ellenére mindenütt hallhatóvá fogom tenni hangomat.

Halld Vassiliki, nagy lesz a te jutalmad a mennyben a szembetûnõ sebek miatt, amelyeket vádlóid ütnek rajtad. Õk valójában az én vádlóim. Nem vonhatom meg tõled ezt a kegyet.3 E kufárok miatt fog igazságosságom tetõfokára hágni4, mert valóban õk azok a kufárok, akik hitehagyottá tették Egyházamat, egy hazugságért eladták az igazságot. Szemem mindent lát, és fülem mindent hall. Rettenetes dolgokat láttam szentélyemben éppen azok részérõl, akik vádolnak téged. Imádkozz lelkükért, gyermekem! Viselkedésük alapja a megtévesztés. Ó nem, õk nem engesztelõdtek ki. Csak rohannak és nem gondolnak arra, hogy én minden gonoszságukról tudok! Szívük vad lángolással ég cselszövésük izgalmában, hogy megsemmisítsenek téged üzeneteimmel együtt. Együtt forralnak összeesküvést.5 Leányom, csupán önérdek indítja õket arra, hogy elnyomják hangomat, amely általad hallatszik. Csalással és elnyomással van tele szájuk. Kifeszíthetik íjukat és célba vehetnek téged, de õket fogja egymásután megölni az a fegyver, amit készítettek, ha meg nem térnek és nem kötnek békét velem.

E kufároknak mondom: „Gazdagságodat elragadják tõled… és félelembe öltözötten, mezítelenül fogsz ülni a földön. Ha megbánod bûneidet, amelyeket elkövettél, bocsánatot nyersz. Nincs sok idõ hátra! Tartózkodj a rossz cselekedetektõl, és fordulj vissza hozzám! Miért akarsz oly nagyon meghalni, te kufár? Nem telik örömöm abban, hogy megalázzalak téged, aki az én házamból jössz. Bánd meg bûneidet, és élni fogsz! Az Atya áldásra nyújtja kezét azok felé, akik keresik õt, te kufár. Böjtölj, könyörögj az Atya kegyéért, és Õ meg fog hallgatni téged.”

Leányom, neked ezt mondom: maradj szilárd, légy erõs, és továbbra is légy a visszhangom! Légy olyan, mint a kétélû kard, erõvel és lelkesen hirdesd üzenetemet! Szíveddel imádkozz a világ megtéréséért, hogy a nemzetek felismerjék Szentlelkem gyengédségét. Ezeken az üzeneteken keresztül mutasd meg nekik szeretetemet, békémet, türelmemet, irgalmamat és hûségemet! Légy bátor, és ne feledd, hogy veled vagyok és elõtted vagyok. Öleld át keresztemet, amely a mennyországba vezet téged! Keltsd életre Egyházamat, hadd lelje gyönyörûségét benned Lelkem! Menj békével, és végezd el kisebb kötelességeidet! Hívj meg engem, hogy veled együtt végezzem! Én, Jézus, megáldalak téged. Áldj és dicsérj engem!

Áldott legyen az Úr! Dicsértessék az Úr Jézus!


1 Jézus most válaszolt.

2 Megértettem, hogy a Szentírásban.
3 Jézus úgy érti, hogy mivel megengedi nekik, hogy engem támadjanak, õk jót tesznek velem, mert a menny vissza fogja ezt fizetni nekem és kárpótolni fog engem.
4 Kufárok: ebben a szövegösszefüggésben kanadai vádlóim.
Kufárok: Akik a Szentlelket üldözik.
Kufárok: Jelképes értelme: „a sakálok”, akik „éjszaka” dolgoznak.
Kufárok: Jelentheti a Jelenések könyve 13. fejezetében szereplõ második vadállatot, vagyis az egyházi szabadkõmûvességet.
Kufárok: A racionalista lelkek, akik hitehagyottak és szárazak;
Kufárok: Bibliai kifejezés, amely arra a személyre vonatkozik, aki a hazugságért eladta az igazságot. Jelenti ezen kívül: a lázadás lelkét, a mai hamis tanítókat és hamis prófétákat, akikrõl Jézus beszélt, hogy a végsõ napokban fognak eljönni. Szent Pál mondta: „Errõl is beszélünk, nem az emberi bölcsesség tudós szavaival, hanem ahogy a Lélek tanítja, lelki embereknek lelkieket nyújtva.” (1Kor 2,13)
5 Megértettem, hogy összetartoznak.

2018. március 24. ÉN, AZ ISTEN VAGYOK VELETEK

ÉN, AZ ISTEN VAGYOK VELETEK

1991. július 8.

Jézus egy amerikai börtönbe küld engem, hogy tegyek tanúságot. Kérte, hogy az alábbiakat olvassam fel Kansas City börtönében a raboknak:

Látjátok én, a názáreti Jézus jövök közétek, hogy e gyenge eszköz által beszéljek nektek. Mondom nektek: a világ még nem ismerte meg teljesen azt a békét, amelyet örökségül adtam nektek, mert a világ visszautasította igazságosságom útját. Lesznek nehézségeitek a világban, de SOHASEM lesztek egyedül. Életetek minden pillanatában veletek vagyok. Mindig így vagyok jelen, Lelkem szerettei.

Ma ezt az eszközömet küldöm hozzátok, egészen a küszöbötökig. Nem azért jött el hozzátok, mert el akart jönni. Én küldöm õt hozzátok, és amit felolvas, azt én mondom nektek. Kis gyermekeim, visszatérésem küszöbön áll. Vissza fogok jönni hozzátok. A Szeretet Szeretetként fog visszatérni. Azért mondtam el nektek ezt most, hogy higgyetek, ha majd látjátok szavaimat megvalósulni. Jöjjetek hozzám úgy, amilyenek vagytok! Ne várjatok addig, míg szentek lesztek, hogy csak azután boruljatok Szabadítótok karjaiba! Úgy jöjjetek hozzám, amilyenek vagytok, és megbocsátom bûneiteket, melyek megkötözik lelketeket.

Ó teremtés, az irgalom most egészen lehajol hozzád. Közeledjetek hozzám, ne féljetek tõlem! Embernek nem lehet nagyobb szeretete annál, mint hogy életét adja barátaiért. Ti vagytok az én barátaim. Ne gondolkodjatok így: “Mit mondjak? Hogyan szóljak? Hajnaltól estig, és estétõl hajnalig hangosan kiáltozom, mégsem hallja meg senki sem könyörgésemet. Ki hall meg egyáltalán engem?” Pedig mondom nektek, én, az élõ Isten meghallottalak titeket. Egészen a szobádig jövök kezemben Szívemmel, hogy megmondjam neked: Szeretlek gyermekem, áldásaimat hozom neked, hogy kivirágozzanak szívedben! Fiam, vedd Szentséges Szívemet, egészen a tied. Vedd ezt a Szívet, amely szeret téged, ne utasítsd vissza! Én szeretlek téged a legjobban! Nézd gyermekem, amikor olyan lábnyomot látsz, amely nem az enyém, nehogy kövesd, mert az a halálba vezet téged! Az én lábnyomomon, gyermekem, látszik, hogy mezítláb járok. E nyomokat Vérem jelzi és mirha illatosítja. Gyermekem, ismét felszakadt Testem mind az öt Sebe, és köpenyem vérben ázik. Zsákvászonba és rongyokba öltöztem e nemzedék gonoszságai és bûnei miatt. Hiányzik a szeretet. Ez a nemzedék árulást árulásra halmoz, és szüntelenül visszavezet engem a kereszthez, hogy újból keresztre feszítsenek.

Te vagy az, akit Szívem keres. Te vagy az, aki meg tud vigasztalni. Te vagy az, aki balzsam lehetsz számomra és enyhítheted Sebeimet. Teérted kiált szívem, kedvesem, hogy elérjelek. Jöjj! Én, Jézus foglak a vállamon hordozni és házamba viszlek, amely a te házad is. Légy a barátom, légy a barátom, és én leszek Szent Társad életed minden napján. Én, az Úr, senkit sem fogok megfosztani irgalmamtól és kegyelmeimtõl. Szentséges Szívem mélyérõl megáldalak benneteket. Én, az Isten vagyok veletek.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”