2018. február archívum

2018. február 28. JÉZUS MAGA A SZERETET

JÉZUS MAGA A SZERETET

 

1990. január 5.

Uram?

Én vagyok. Támaszkodj rám! Értsd meg, milyen gyenge vagy! Engedd meg, hogy vezesselek! Nélkülem elvesznél és sötétben lennél. Én vagyok a Világosság, a téged vezetõ Világosság. Légy óvatos, mert a gonosz lélek egyre elszántabban igyekszik elgáncsolni és összezavarni téged. Jöjj menyasszonyom, légy velem egy! Ismerem gyengeségedet. Tudom, hogy a legkisebb támadás is megrázkódtatja és aggodalommal tölti el lelkedet. Béke vagyok, békében vezetlek, és szeretettel irányítom lépteidet. Én ne tudnék ezekrõl a gyötrelmekrõl, kedves? Engedd, hogy munkálkodjam benned, akkor mindent véghez viszek. Hamarosan lediktálom neked üzenetemet. 1
Készülj fel!
Jézus a nevem, és Jézus maga a Szeretet. Növekedj Lelkemben, másképpen hogyan tudnál tanúbizonyságot tenni? Felkészítelek, hogy tanúságot tégy mellettem, és dicsõíts engem! Szeretlek! Térj be isteni Szívembe, és meríts belõlem! Tisztasággal és alázattal dédelgess engem, Uradat! Mestered és Nevelõd vagyok, aki soha el nem hagy, még ha gyakran úgy érzed is. Ne feledd, hogy nélkülem képtelen vagy a legkisebb mozdulatra is! Én vagyok az Egy, aki vezet és tanít téged. Melletted vagyok. Hadd vezesselek ezen az úton! Imádkozz, és megerõsödik hited. Segítek majd, hogy észrevedd. Jöjj, én, Jézus szeretlek! 2

Késõbb:

Légy békében gyermekem, tedd félre aggodalmaidat jelenlétemben! Nézz rám a csendben, légy békében, érezd békémet! A közeledben vagyok, bár testi szemeddel nem láthatsz. Közeledben vagyok, és téged is megtanítottalak, hogy felismerj, gyermekem, ahogyan másokat is megtanítottam. Még ma is tanítok egyes kiválasztott lelkeket arra, hogy meg tudjanak hallani és fel tudjanak ismerni engem . Pihenj meg! Jöjj! Mi ketten?

Mindörökre. Áldott légy, Uram!

LÉGY ELNÉZÕ ÉS HÛSÉGES!

1990. január 5.

Jézus?

Én vagyok. Irántad való szeretetem örökké megmarad, irántad való hûségem örökké tart. Add át magad nekem mindennap, és a többit én teszem meg. Szüntelenül imádkozz hozzám! Égek a vágytól, hogy halljam imádat! Soha ne feledkezz meg rólam! Én sem feledkezem meg rólad soha. Gondolj rám állandóan! Ha tudnád gyermekem, hogy milyen közel vagyok hozzád! Úgy viselkedj elõttem, mint király elõtt! Ébredj rá, milyen ruhátlan voltál, és hogyan takartalak be kegyelmemmel. Ébredj rá, hogyan tekintettem rád, aki senki vagy, hogyan neveltelek és emeltelek fel. Légy tehát türelmes azokkal, akiknek nem adtam olyan sokat, mint neked! Esedezz segítségemért, és megadom neked. Nem hibáztatlak, szeretlek, és ezért nem akarom, hogy eless. Mindig emlékeztetni foglak jelenlétemre, hogy legyõzd a gonoszt. Mindig emlékeztetni foglak tanításomra, vedd át és fogadd örömmel! Ne feledd, hogy a Szeretet beszél, és te a Szeretettel dolgozol. Azt akarom, hogy tökéletes légy, azt akarom, hogy elnézõ és hûséges légy! Soha ne feledkezz meg jelenlétemrõl!
Légy velem egy!

 


1 az imacsoport részére
2 Tudtam, hogy Jézus meg akarja nekem ezt mondani, de nem akartam, hogy le is írja, mivel egyesek kritizálták, hogy túl sokszor fordul elõ a “szeretlek”, Jézus azonban olyan gyorsan leírta, hogy nem volt idõm felemelni kezemet a papírról, és szent humorral még felkiáltójelet is tett a végére.

a

2018. február 27. ARRA TEREMTETTELEK, HOGY LELKEM ÖRÖMÉRE LÉGY! AZ ÉN SZENT NEVEMBEN LEGYÉL EGGYÉ!

ARRA TEREMTETTELEK, HOGY LELKEM ÖRÖMÉRE LÉGY! AZ ÉN SZENT NEVEMBEN LEGYÉL EGGYÉ!

1988. október 25.

Uram?

Én vagyok,leányom! Örvendezz, mert öröktõl fogva szeretlek, olyan szeretettel, amelyet sohasem fogsz megérteni! Megkülönböztetett szeretettel. Arra teremtettelek, hogy Lelkem örömére légy, és Szívemet töltsd meg szereteteddel. Arra teremtettelek, hogy csillapítsd haragomat, és könnyeiddel gyógyítsd Sebeimet. Arra teremtettelek, hogy nyújts pihenést nekem, ha elfáradok, és beszélj rólam, ha elfelejtenek! Felfoghatatlanul szeretlek! Kedves, arra választottalak, hogy megismerd Szentséges Szívem kívánságait, arra választottalak, hogy megosszak veled mindent, amim van. Légy a világosság gyermeke! Én vagyok az, aki a legjobban szeret téged, és én vagyok az, aki valóban megáld téged. Irántad való féltékeny szeretetem lángra fogja lobbantani kis szívedet, és a világosság fáklyájává teszi, te viszont újabb szíveket fogsz lángra lobbantani, hogy szeressenek engem. Légy az én oltárom, amelyen az én szeretetem ég. Terjeszd ezt a lángot, és változtasd a köveket is hûséges követõimmé! Ne tégy különbséget az emberek között színük és hitvallásuk szerint! Minden embert az én képmásomra teremtettem és áldozatom minden; nemzetnek szól.
Az én Szent Nevemben legyetek egyé! Felfoghatatlanul szeretlek téged, teremtés!
Kelj új életre, teremtés! Higgyétek, hogy jelen vagyok közöttetek, engedjétek, hogy betérjek szívetekbe, és meggyógyíthassalak benneteket!
Virágom! Vágyakozz utánam, tiszteld törvényemet és légy tetszésemre! Engem helyezz az elsõ helyre! Vess meg mindent, ami földi! Igen nagy engesztelést kell nyújtani a világban elkövetett valamennyi gonoszságért! Kárpótolj másokért, Vassula, sohasem foglak elhagyni, az én tanításom vezetett téged hozzám. Én és te, te és én, mindörökre összekötve. Fogadd békémet!Jöjj!

a

2018. február 26. NINCS SZÜKSÉGEM TUDÓSOKRA ÉS BÖLCSEKRE!

NINCS SZÜKSÉGEM TUDÓSOKRA ÉS BÖLCSEKRE!

1990. augusztus 17.

Hozzád jövök Jahvém. Kérlek, bocsásd meg bűneimet! Uram, hallgasd meg kérésemet! Tudom, hogy megbocsátasz nekünk, és eltekintesz minden vétkünktől.

Megbocsátok. Szívesebben bocsátok meg, mint büntetek… Elhagyatott voltál és lakatlan, sivatagodról voltál híres. Olyan voltál, mint a kert víz nélkül. És én, mint csermely, a kerten át eljöttem hozzád, hogy megöntözzem talajod. Megmentettelek ellenségeid kezéből. Hála végtelen irgalmamnak, elment tőled az oroszlán, és földed kertté változott. Szabadítód vagyok, és Jézus a Nevem. Engedd, hogy leírjam a következő üzenetet egy rhodosi ember számára … Én, az Úr, előtte állok, tüzet és vizet teszek elébe. Megadtam neki a szabadságot, hogy válasszon. Kezét arra nyújthatja, amerre akarja. Ismerem minden cselekedetét. Látom irántam való tudatos és nyílt őszinteségét, valamint tudatos és leplezetlen képmutatását is. “Siess, jöjj hozzám, és felébresztem lángodat: a benned égő kis láng hamar ellobban! Örökké tartó szeretettel szeretlek, és irgalmam határtalan! Kegyelmemben vagy!”

Sokan mondják manapság: együnk, igyunk, mert holnapra meghalunk! Ne hazudjatok magatoknak! Térjetek észhez, és nézzetek rám, Istenetekre! Törvényemnek engedelmeskedni annyi, mint szeretni engem, és aki szeretetben él, bennem él. Nincs szükségem a ti időtök tudósaira és bölcseire, sem tanítómestereire. Szegénységre… egyszerűségre van szükségem! Érted?

Eljönnek a napok, amikor szívetekbe írom törvényemet. Eljövök az irgalomnak ezen napjaiban, hogy felkészítsem a nemzeteket, és arra emlékeztessem őket, hogy meg tudom tisztítani bensőtöket a gonoszságtól és a halott cselekedetektől, amelyek az örök tűzre vethetnek benneteket. E nemzedék szíve azonban elromlott, és bár nyíltan szólok a nemzetekhez, még nem hallgatnak rám. Jöjj, vedd fel keresztedet, és kövess engem! Megáldom minden lépésedet!

Később, a kis imacsoporthoz:

Sokakat meghívtam vendégségembe, de csak kevesen készek eljönni. 1 Ezért mondom nektek: Menjetek most a szegényekhez! Menjetek a papokhoz! Némelyiket holtnak találjátok, de ne aggódjatok, életre fogom kelteni őket. Én emeltelek fel titeket, és másokat is fel fogok emelni.
Menjetek hát a szegényekhez, a betegekhez, és gondoskodjatok róla, hogy házam megteljék! Hadd csodálkozzanak azok, akiket elsőként hívtam meg vendégségembe, de visszautasítottak! Hadd csodálkozzanak, látva, hogy a vakok visszanyerik látásukat, hogy a szegények meggazdagodnak az én tudásommal, a halottak pedig életre kelnek! Az én gazdagságomban gyarapodjatok! Ne sorvadjatok el! Tartsatok ki, és dolgozzatok dicsőségemért!…
Gyermekeim, hagyjatok fel önzéstekkel! Az én országom nagyon közel van hozzátok. Legyetek buzgók, és kövessétek Szavamat. Maradjatok tiszták, és tanuljatok meg semmivé válni, hogy Lelkem lélegezhessen bennetek !
Nem azért választottalak benneteket angyalaim, mert méltóak vagytok, hanem azért, mert szegények vagytok és nyomorúságosak. Dicsőítsétek meg Nevemet azzal, hogy újból találkoztok, és nekem szolgáltok! Tegyetek sok jót! Mindig veletek vagyok!

 


1 A kis imacsoport sokszor próbált ismert papokat és archimandritákat meghívni, még jól ismert szerzeteseket is, de mindegyiknek volt mentsége, és nem mutatott érdeklődést az Úr üzenetei iránt. Udvariasak voltak.

 

a

Égi Édesanyánk üzenete 2018. február 25-én Medjugorjéból

Szeressétek Istent mindenekfelett!
 
A Szűzanya 2018. február 25-i üzenete

 

Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben arra hívlak mindnyájatokat, hogy nyíljatok meg és éljétek a parancsolatokat, amelyeket Isten adott, hogy azok vezessenek titeket a szentségek által a megtérés útjára. A világ és a világ kísértései próbára tesznek benneteket, de ti, gyermekeim nézzétek Isten teremtményeit, amelyeket Ő szépségben és alázatban adott nektek, és gyermekeim, szeressétek Istent mindenekfelett, és Ő az üdvösség útján fog vezetni benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Szűzanya ebben az üzenetében is biztosít minket jelenlétéről és édesanyai közelségéről. Isten Igéjére, parancsaira és szentségeire való nyitottságra hív bennünket, amelyek által Isten jön el hozzánk kegyelmének erejével. Nyitottnak lenni, azt jelenti igazságban állni Isten előtt mindazzal, ami vagyunk. És az ember számára ez a legnehezebb. Nem könnyű eljutni az Isten előtti igazi önmagunkhoz. Szükségünk van ehhez Isten kegyelmének érintésére és a világosságra, amely lehetővé teszi számunkra azt, hogy úgy lássuk önmagunkat, ahogyan vagyunk.

 
A zsoltáros mondja: „Isten, te vagy az én Istenem, virrasztva kereslek.” Fontos felébreszteni önmagunkban az Isten utáni vágyat. Szükséges, hogy lássuk legmélyebb kívánságainkat és vágyainkat. Nem kell félnünk legmélyebb vágyainktól. A szent emberekben mély vágy és sóvárgás volt Isten után. Szívünket nem tudjuk becsapni étellel és itallal, élvezetekkel és egyéb dolgokkal, amelyet ez a világ kínál számunkra. Szívünk tudja, ki az alkotója és kinek a keze formálta. Ezért van elrejtve bennünk az Isten utáni mély vágy, amelyet érdemes felébreszteni önmagunkban. Ezért fontos imádkozni az Úrhoz, hogy tépje ki szívünkből a félelmet, attól a bizonytalanságtól való félelmet, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk-e?! Szükségünk van arra, hogy halljuk azt az égi hangot, amelyet Jézus is hallott színeváltozásakor a Tábor hegyén: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.” Ez az atyai szózat visszhangzik mindnyájunk felett a Szűzanya jelenései és üzenetei által is. Fontos megengedni ennek a hangnak, hogy élővé, valóságossá legyen a szívünkben, hogy meggyógyulhassunk a bizonytalanságból, a félelemből és a bizalmatlanságból.
 
„Ha tudnátok, mennyire szeretlek benneteket, örömötökben sírnátok” – ez a Szűzanya üzenet évek óta visszhangzik Međugorjéban. Sokan hallották ezt az üzenetet. Sokan megengedték, hogy ezek a szavak eljussanak a szívükhöz. A Szűzanya utat mutat, ez pedig az ima. A legjobb imádság az őszinte és állhatatos ima. Nem szabad abbahagyni, akkor sem, ha úgy tűnik számunkra, hogy Isten nem hallja. Isten mindig hallja imánkat. Nincs meghallgatatlan ima, de létezik elhalasztott ima. Amikor Isten nem válaszol az imánkra, akkor biztosak lehetünk abban, hogy akkor valami sokkal jobbat készít a számunkra, olyan valamit, amit mi magunk se várunk. És ez sokkal jobb és nagyobb dolog, mint amire vágyhatunk, vagy amiért imádkozhatunk.
 
Szeressétek Isten mindenekfelett, mondja a Szűzanya. Mi csak azt tudjuk adni, amink van. Szerethetünk, ha van bennünk szeretet. Ha szeretve vagyunk, szerethetünk és szeretetet adhatunk. Isten előbb szeretett bennünket. Ő szeretettel szőtt egybe minket és ezért vágyunk a szeretetre. Ezt a mély vágyat bennünk, egyedül csak Isten tudja betölteni. Egy halandó ember nem tud egy másik halandónak életet adni, sem a szeretet teljességét. Ezt csak az tudja megtenni, aki a szeretet – ez pedig az Isten – így tanít bennünket Szent János apostol.
 
Isten nem azért szeret bennünket, mert jók, szentek és buzgók vagyunk. Isten ingyen, feltétel nélkül és előbb szeret bennünket, mint mi Őt. „Nem mi szerettük Istent, hanem ő szeretett először bennünket” – mondja Szent János apostol. Ezért fontos imádkozni azért, hogy megtapasztaljuk Isten szeretetét. Isten szeretete nem csak a jóké, hanem az életfeltétel mindnyájunk számára.
 
 
Imádság
 
Szűz Mária, Te, aki mindenekfelett szeretted az Urat, járj közbe értünk, akik e siralomvölgyben élünk. Taníts meg bennünket nyitottnak lenni a Szentlélek érintésére a te példád szerint, aki mindvégig hűséges voltál, és azért vagy boldog, mert hittél. Édesanyai szívedbe ajánlom azokat, akik nehéz pillanatokat élnek meg, legyél közel hozzájuk és járj közbe értük Fiadnál, mert hathatós közbenjárónk vagy. Édesanyánk, Mária a te kezedbe helyezzük családjainkat, élethelyzeteinket, ajánld fel Fiadnak, hogy békét nyerjünk, miközben a megtérés útját járjuk. Ámen.
 
M.M
 
fordította: Sarnyai Andrea

2018. február 25. IGAZ PÁSZTOROK

1993. június 30.

Uram, készen állok a tanulásra.

Jöjj akkor, és tanulj! A Bölcsesség a te Nevelõd. Vassula, imádkozz papjaitokért! 1 Emeld hozzám lelkedet, és bennem élj, az én szeretetemben! Érezd szeretetemet! Ma a Pásztor szól. Ma a Pásztor keresi elveszett és szétszéledt juhait. Sokan hallják hangját, de nem mindenki ismeri fel 2 egyeseket még bosszant is hangja. Mindaz, aki az enyém, visszatér hozzám. Az én juhaim, amelyek hozzám tartoznak, meg fogják hallani hangomat és örülni fognak lépteim neszének. Akik nem ismerik fel hangomat, nem az én juhaim. Megbíztam embereket, hogy õrizzék nyájamat visszatérésemig, de alighogy elmentem, éppenhogy kiléptem, a megbízott emberek bementek a városba, hogy „magas székeket” keressenek. Nem olvastátok?

„Jaj a gonosz pásztornak,
aki magára hagyja a nyájat!” 3

Ezért emlékeztetlek folytonosan benneteket, hogy országom közöttetek van. Sohasem hagytam fel azzal, hogy azokra az igazságokra emlékeztesselek, amelyeket én magam adtam nektek. És most ne ügyelnék arra, hogy igazságot szolgáltassanak juhaimnak? Azoknak a juhoknak, amelyek meghalnak legelõ hiányában? A Szentírást nem lehet elvetni. Az én Szavam élõ és cselekvõ, de ti hitehagyott szívetekben elhagytátok Szavamat, pásztorok.

Házadban ki hûséges, Uram?

Azok a hûségesek, akik nem állítják, hogy látnak 4 Azok hûségesek és igazak, akik kezdettõl fogva sohasem nyitották ki szemüket és nem tettek úgy, mintha olyanok lennének, mint az Isten, mert jót és rosszat ismernek 5 Azok a pásztorok a hûségesek, akik õrizték juhaimat, kezükben bottal velük maradtak, nem öltöttek szembetünõ ruhákat 6kezükben jogarral nem ültek trónomra azt állítva, hogy istenek 7 Azok az én igazi pásztoraim, akik életüket adták juhaimért, akik igényt tarthatnak arra, amit a Lélek ad nekik. Fel fogjátok ismerni õket a testükön lévõ sebekrõl, amelyeket barátaik 8 házában kaptak. Hamarosan azonban, amikor az én napom eljön, nem lesz több kufár.

 


1 A görög metropoliták között nézeteltérés volt.
2 vö. Jn 10,26,
3 Zak 11,17.
4 vö. Jn 9,41.
5 vö. Ter 3,5.
6 a ruhák azt jelentik, hogy tiszteletet várnak,
7 vö. Ez 28,2; 2 Tessz 2,4.
8 akik szintén pásztorok, de hûtlen pásztorok

2018. február 24. DÖBBENJETEK RÁ, MILYEN SÜRGõS, MENNYIRE SÚLYOS ÉS FONTOS FELSZÓLÍTÁSOM!

1991. május 18.

Toulouse részére:

Jézus?

Én vagyok. Légy békében kicsim! Sok embert hoz majd vissza hozzám ez az üzenet. Valóban ide hívtalak 1 , mert itt nagy szükségük van rám. Szenvedélyesen szeretlek benneteket! Ezt soha ne feledjétek! Én keltek életre mindenkit. Senkit sem taszítok el magamtól, a bûnöst és a méltatlant sem. Mind az én gyermekem. Üzenetem a szeretet üzenete, amely valóságos eredetetekre, Szavamra és létezésemre emlékeztet benneteket. Ne tõlem féljetek, hanem inkább attól, aki azzal ámít titeket, hogy õ nem létezik, és álnokul a halálba sodor benneteket. Én vagyok a Világosság.

Jöjj, mondd meg nekik, hogy nem szenzációként kapták ezt az üzenetet, hanem azért, hogy rádöbbenjenek, milyen sürgõs, mennyire súlyos és fontos felszólításom. Döbbenjenek rá, mennyire sürgõs megtérniük, milyen súlyos lelkük állapota, milyen fontos, hogy megváltoztassák életüket és szentül éljenek! Döbbenjenek rá, milyen fontos üzenetem, mert lelki táplálék ez, lelkiségüket kiegészítõ étel, gyógyító kenet sebeikre, melyeket az ördög ütött rajtuk ebben a sötétségben. Azt akarom, hogy gyermekeim nagy figyelemmel hallgassák, amit mondok! Az igazság Lelke vezessen benneteket vissza az igazsághoz! A tudás Lelke emlékeztessen benneteket az egy és igaz tudásra, amelyet én magam adtam nektek. Én, a ti Uratok és Üdvözítõtök egyenként megáldalak benneteket.

 


1 Jézus azt akarta, hogy Toulouse-ba menjek Montpellier helyett

2018. február 23. LÁNGOLÓ TÛZOSZLOPBAN HIRTELENÜL JÖVÖK HOZZÁTOK!

1992. szeptember 29.

Uram, korszakunk súlyos istenkáromlásban vétkes, és ó, Uram…

Mondd el!

 

Valójában az EGYSÉG-nek még a hajnalát sem látom!

Nem?

 

Lehetséges Uram, hogy az a „hamarosan” amit említettél, az nem az én „hamarosan”-om volt, hanem a Tiéd? A Tiéd igenHOSSZÚ , hosszú várakozást jelent!

Lángoló tûzoszlopban hirtelenül jövök hozzátok! Olyan tûzben, amely meg fogja változtatni e Föld színét… Jöjj, meríts bátorságot gyermekem! Én, az Úr minden lépésedet megáldom. Azért fordul ellened a világ, mert láttad dicsõségemet, mert velem ettél, én meg teveled. Azért fordul ellened, mert beléptem házadba, hogy újból megdicsõítsem Nevemet. Talán nincs jogom ahhoz, hogy nagylelkû legyek? Szememre veted talán, hogy jóságos vagyok lelkedhez? Nem egyeztünk-e meg abban, hogy azt tehetem lelkeddel, ami nekem tetszik? Jöjj, gyenge vagy, ajánld fel nekem gyengeségedet és nyomorúságosságodat! Ó, és még valamit, ameddig földbe nem kerül a búzaszem és meg nem hal, addig egyetlen mag marad csupán, de Vassulám, ha meghal, akkor gazdag termést hoz. Fogadott leányom vagy, értsd meg, hogy mire gondolok.

 

Gondolatod, vágyad és minden legyen hasonló az enyémhez! Vedd fel keresztedet, és kövess engem! Felfoghatatlanul szeretlek, ezért te is felfoghatatlanul szeresd keresztemet! Felfoghatatlanul szeress engem!

 

2018. február 22. SOK SZÕLÕSKERTET ÜLTETÜNK

1989. szeptember 20.

Uram és Szabadítóm?

Én vagyok. Az én békémet adom neked. Vassulám, figyelj, és írj! Boldog vagyok, hogy közelemben vagy. Én, az Úr megáldalak. Készen vagy?


(Jézus az imacsoport részére készült üzenetet diktálni.)

Szeretteim! Úgy nézzetek rám, a ti Istenetekre, mint együtt érzõ Szent Társatokra, amint dicsõségben, istenségemben foglalok helyet trónomon fenn a mennyben, ugyanakkor lehajolok hozzátok a Földre, lehetõvé teszem számotokra, hogy érezzetek, halljatok, értsetek és így megismerjetek engem, Uratokat. Igen, lehajolok hozzátok trónomról, hogy magamhoz emeljem lelketeket, és világosságomban életre keltselek benneteket. Úgy nézzetek rám szeretteim, mint Jegyesetekre, aki bõkezûen gondoskodik mindenrõl, amiben szükséget szenvedtek! Leveszem rólatok gyászfátylatokat és a nemzeteteket takaró halotti leplet. Letörlöm arcotokról a könnyeket, és megvigasztallak titeket. Örökké tartó szeretettel szeretlek, és könyörületbõl meggyógyítalak benneteket. Én, a ti Jegyesetek, mindent megosztok veletek, amim csak van. Velem vannak legdrágább kincseim, keresztem, szögeim és töviskoronám, hogy ezekkel ékesítselek benneteket. Kész vagyok megosztani veletek. Hajlandók vagytok-e, és készen álltok-e osztozni velem a béke, a szeretet és az igazságosság keresztjén? Úgy nézzetek rám, mint Megváltótokra ! Mindenkit megmentek, aki belém kapaszkodik, mindenkinek válaszolok, aki hozzám könyörög. Könyörülettel tekintek rátok, mert tudom, mennyire törékenyek vagytok, és milyen könnyen megkísért a kísértõ. Végtelen szeretetemben, annyira félreértett Szeretetemben váltottalak meg titeket… Szeretet vagyok, és aki bennem él, az Igazságban él. Én vagyok az élet fájának Gyökere, és az életadó Forrás. Mindkettõt magammal hoztam, az élet fájának gyümölcsét és kiapadhatatlan forrásomból az élõ vizet. Jöjjetek hozzám, jöjjetek, és teljetek el, jöjjetek, és egyetek, jöjjetek, és igyatok élõ vizembõl mind, akik szomjaztok! Sohasem utasítalak vissza benneteket. Én, az Isten, hozzászoktatlak benneteket az igazi ételhez, amely bennetek marad, hogy szegénységtõl sújtott lelketek élni tudjon. Földetek terméketlenné vált, és a tikkasztó szelek kiszárították torkotokat. Én azonban, aki Szabadítótok vagyok, látom mindezt a gonoszságot a magasból. Ne mondjátok tehát, hogy “az Úr elfeledkezett rólunk!” Hûséges vagyok, és irántatok érzett magasztos szeretetem megment benneteket. Sohasem fordítottam el tõletek Szent Arcomat. One agio omga elneah rima, rima, pudri pgara nedro ha unu Amen rima. 1
Írd! Békét és szeretetet árasztok halottaitok földjére. Szándékomban áll, hogy mindent elárasszak békémmel és szeretetemmel, azokat az országokat is, ahol nincs szeretet. Szándékomban áll megdönteni minden igazságtalanságot. Feltámad ez a halott korszak, és követni fog engem arra az új Földre, amelyet számára készítek. Az új Ég alatt fog engem dicsõíteni és dicsérni éjjel és nappal. Még mindig nem értettétek meg, hogy kegyelmem Szentlelke miképpen készíti nektek szõlõskertjeit, amelyeket szelíden és oly sok szeretettel ültet el minden nép körében? Nem értitek, hogy Szent Édesanyátokkal fölétek nyújtjuk kezünket, és áldásunkat adjuk rátok? Szõlõskerteket készítünk nektek, amelyek elegendõ gyümölcsöt fognak hozni sok ember táplálására. Kegyelmem Szentlelke olyan, mint a szõlõtõ, kegyelemmel teljes vesszõket hoz. Bimbóim a szeretet és a béke gyümölcsét termik.

 

“Jöjjetek közelebb hozzám,
akik utánam vágyakoztok,
és teljetek el gyümölcseimmel!
Rám gondolni édesebb a méznél,
s engem birtokolni jobb a lépes méznél.
Aki engem megízlel, még jobban kíván,
s aki iszik belõlem, még jobban szomjazik.
Nem szégyenül meg, aki rám hallgat,
akik hozzám szegõdnek, azok nem vétkeznek.” 2

Nem mondtam, hogy az eljövendõ napokban vesszõket hajtok, amelyek kirügyeznek, bimbót hoznak, és az egész világot betöltöm gyümölccsel? Ez a gyümölcs szaporodni fog fényemben, és az ég lehullatja rátok harmatát, hogy felüdítse száraz torkotokat . Ezeket az áldásokat árasztom népemre. Érezzétek, hogy szeretlek benneteket, kicsinyeim! A Szeretet szeret, és megáld egyenként mindenkit közületek. Szeretetem sóhaját hagyom homlokotokon.
Legyetek egyek!


 


1 váratlanul egy számomra, és feltehetõen az emberiség számára is ismeretlen nyelven hangzott el egy mondat
2 Sir 24,17-22.

2018. február 21. ÚGY IMÁDKOZZATOK, MINT EDDIG MÉG SOHASEM

Dublin, 1991. március 12.

Uram, gyönyörûségem, mindenem, halálosan szeretlek. Uram?

Én vagyok. Támaszkodj rám, gyermekem! Én szeretlek téged a legjobban. Ó Vassula! Én gyermekem, engedd meg, hogy újból igénybe vegyem kezedet, és átadjam gyermekeimnek üzeneteimet, melyet Szentséges Szívemben õriztem számukra!

A Blackrock College papjainak és szerzetesnõinek:

Béke legyen veletek! Egészen ajtótokig jöttem. Én vagyok az, a Szentséges Szív, aki szól hozzátok. Azért jöttem, hogy felkínáljam nektek Szívemet. Ma ezen a különleges módon jövök hozzátok, hogy útjaimra emlékeztesselek benneteket.
Azért jövök hozzátok, mert szegények vagytok és bár nincs sok mindenetek, látásotok még van, mert mennyei Atyátok kegyelme veletek van.

Majd Egyházáról beszélt Jézus.

Fel sem tudjátok fogni, mennyire szomorú a lelkem amiatt, hogy a magasból olyan széthúzást látok szentélyem szívében, amilyet ezelõtt soha. Testem vérzik, és Szívem egyetlen nagy Seb. A pásztorbot, amelyet egészben adtam át nekik, most szilánkokra törve fekszik, de hamarosan meglátogatlak benneteket, hogy összerakjam a pásztorbotot, amelyet nálatok hagytam. Ezért, szeretteim, akik megkaptátok ezt a kegyelmet, imádkozzatok azokért, akik még nem tudják megkülönböztetni jobb kezüket a baltól!
Úgy imádkozzatok, mint eddig még sohasem, hogy õk is megkaphassák ezt a kegyelmet a tisztulás napja elõtt. Mondom nektek, hogy hamarosan, igen hamar veletek lesz Szeretetként a Szeretet. Imádkozzatok, hogy mindenki készen álljon és térjen meg, nehogy valaki a sötétségbe és a halál árnyékába kerüljön az egész örökkévalóságra. Irgalomból jövök, hogy figyelmeztessem nemzedéketeket, és szeretetbõl jövök, hogy kegyelmem Szentlelkének erejével észre térítselek benneteket. A Szeretet arra vár, hogy viszonozzák a szeretetet! Ez az én mondanivalóm.

2018. február 20. KÖZÜLETEK KINEK A SZÍVE ERÕSEBB A HALÁLNÁL?

1992. június 10.

Béke legyen veled! A Szeretet szeret téged. Virágom, figyelj és írj! Miként az az ember, aki meghívja barátait, hogy vele egyenek, úgy hívlak titeket imádkozni ma, és arra is meghívlak, hogy vegyetek részt szenvedésemben, örömömben és vágyaimban. Ti alig várjátok, hogy meghallgassatok, és csendben figyeljetek arra, amit mondok. De ó! … Tudom, hogy mennyire szomjaznak egyesek közületek! Ezekben az idõkben még inkább kinyújtom felétek kezemet a magasból, hogy megmentselek a gonosz hatalmától, aki kész kioltani a bennetek megmaradt kis világosságot, és arra akar kényszeríteni, hogy éljetek sötétségben. Ne mondjátok ezért: “Senki sincs, aki megmentene, senki, aki pártomat fogná”, ne mondjátok, hogy nem kaptok segítséget! A szívetekkel hívjatok segítségül engem, és repülve jövök hozzátok…

Én vagyok a ti Barátotok!

Én vagyok az, aki titeket a legjobban szeret!
Én vagyok a Hûséges. Arra tanítottalak benneteket, hogy ne vonjátok meg a jóságot senkitõl, aki kéri. Nem tennétek meg nekem, ha azt kérném, hogy szedjétek ki a töviseket, melyek Szívemet szúrják? Ezért van szükségem jóságos lelkekre! Ma méginkább szükségem van áldozatot vállaló lelkekre, mint valaha. Maradt-e még közöttetek érzõ lélek? Közületek ki helyez engem pecsétként szívére? Közületek kinek a szíve erõsebb a halálnál?
Nem értetted még meg, hogy belebetegedtem az irántad érzett szeretetbe, nemzedék?
Nyissátok meg számomra teljesen szíveteket, nõvérem, fivérem, szeretteim, mert szájam szárazabb a pergamennél a szeretet hiánya miatt. Hagyatkozzatok rám! Miért féltek átadni magatokat? Hiszen Szent Isteneteknek adjátok át magatokat, annak, akirõl azt mondjátok, hogy szeretitek. Adjátok nekem teljesen szíveteket és mennyországgá alakítom, hogy dicsõítsetek engem, a ti Királyotokat. Ajánljátok fel magatokat Szentséges Szívemnek és dicsõítsetek! Ti mindannyian az én házam népe vagytok, és nem kívánom, hogy bárki is elvesszen. Ha bennem maradtok, élni fogtok. Továbbra is ismertessétek meg, kis bárányaim, testvéreitekkel a Szentséges Szívemnek szóló felajánlást és az Édesanyátok Szeplõtelen Szívének szóló felajánlást! Megáldalak benneteket, és szeretetem sóhaját hagyom homlokotokon.

Szent Édesanyánk üzenete:

Szeretett gyermekeim! Tegyetek meg mindent, amit Jézus mond nektek! Adjatok hálát Nevének hûséges szeretetéért! Emeljétek Isten felé fejeteket és ragyogni fogtok. Szegény gyermekeim! A magasból letekintek városaitokra, amelyekben nincs nyugalom, és nagy a felfordulás. Körülnézek, de nem találok elég szeretetet és nagylelkûséget. Több imára van szükségem, több nagylelkûségre és szeretetre, hogy segíthessek rajtatok. Oly kevés lelket találok, aki támogat engem imáimban. Mondjatok le gonosz útjaitokról, és éljetek szentül! Szükségem van imátokra, miként a szomjas talajnak az esõre, hogy segíthessek rajtatok, és széppé tehesselek benneteket Fiam számára. Ne késlekedjetek! Az ellenség elszánta magát arra, hogy könyörtelenül és irgalmatlanul öljön, és továbbra is kiûzze az embereket saját országukból. Rettenetes dolgokat láttam a magasból, és Szívem összeszorult. De csak akkor tudom helyreállítani az országokat és visszaállítani a békét a testvérek között, ha éberen figyeltek imádságot kérõ könyörgéseimre és áldozatot kérõ felszólításaimra. Akkor nem lenne többé elvesztett gyermek és megszûnne az özvegység is. Fogadjátok most szívetekbe üzeneteinket! Ajánljátok fel magatokat Istennek! Õ kézenfog és nevel benneteket. Szent képmásának tükörképévé fog alakítani titeket. Vele meg fogjátok tanulni: A szenvedés isteni, a megalázottságnak enyhítõ hatása van Isten szemében, az engedelmesség tetszik Neki. Vágyakozzatok arra, amit leginkább elutasít ez a világ:

Az Õ keresztjére!

Megáldalak benneteket anyai szeretetemmel.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”