2017. december archívum

Biztos Úton Életünk Krisztusban!

Alacsony frekvenciáktól mentes, kegyelemteljes áldott, jó egészségben, boldog sikerekben, szeretve szeretetben gazdag új esztendőt kívánok mindenkinek. A Szeretet Szabaddá tesz, a fájdalom és a gyűlölet rabbá! Ha szabadok akarunk lenni, szeretnünk kell egymást nemcsak most, de az év többi 365 napjában is.
a

2017. december 31. AZ EGÉSZ EMBERISÉG ÉDESANYJA

1988. szeptember 26.

Istenem?

Én vagyok. Vassulám, viselkedj elõttem úgy, ahogy a király elõtt szokás! Vezess hozzám minden lelket! Azokat, akik hallani akarnak, felemelem és Szent Szívembe teszem.

Kedvesem!

Igen, Szent Édesanyám?

Igen, hallgass meg! Illatom, amely belõlem árad, bizonyítja, hogy jelen vagyunk közöttetek, és figyelünk szívetekre. 1 Mennyire szeretünk benneteket! Gyermekeim, Édesanyátok vagyok, engedjétek, hogy Fiam vezessen, gyógyítson és tisztítson meg titeket! Engedjétek, hogy Jézus meggyógyítson! Fogadjátok el a kegyelmet, amelyet Fiam felajánl nektek! Értsétek meg, hogy miért keres meg minden egyes lelket! Jézus végtelenül szeret benneteket! Én, az egész emberiség Édesanyja, a ti Megváltótok Édesanyja, közel vagyok hozzátok, gyermekeim, és mindig készen arra, hogy segítsek nektek! Jöjjetek, nyissátok ki nekünk szíveteket, mi vagyunk a ti Szent Családotok. Fogadjátok békénket, Jézus és én megáldunk benneteket.

Áldott légy Szent Édesanyám, Isten Anyja!


1Sokan éreztek tömjén- és rózsaillatot azok közül, akik ezt a kinyilatkoztatást követik.
a

Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet! (Péld 4:23)

Vannak dolgok életedben, amelyeket minden áron meg kell óvnod és védened! Különben örökre elvesznek, és Te szegényebb leszel nélkülük.

Felelős vagy a hitedért.

Felelős vagy a lelkiismeretedért.

 

Felelős a szívedért.


És felelős vagy azokért az emberekért, akik rád bízták magukat, vagy akiket Isten bízott rád, és akikről gondoskodnod kell.

Felelős vagy hited lángjáért. Ápold hát!

Felelős vagy lelkiismereted hangjának csengéséért. Képezd hát!

 

Felelős vagy szíved tisztaságáért. Vigyázz rá!


Felelős vagy szeretteid testi-lelki javáért. Gondoskodj róluk!

Hogyan?

Gondold azt, hogy kertész vagy, Isten kertésze, aki sövényt húz minden kicsi, a gyenge és a törékeny palánta köré, hogy azok nőhessenek és teremhessenek.

Veszély ugyanis, amely sérülést okozhat nekik, van elég!

És ami egyszer eltört, az nehezen gyógyul…


Vannak dolgok életedben, amelyeket minden áron meg kell óvnod és védened!

Hisz Te vagy Isten dolgainak kertésze.

 

Egész életed folyamán felelős vagy azért ami, és aki számodra fontos, illetve amit, és akit Isten rád bízott.


Légy jó kertész!

a

2017. december 30. OKOSSÁGUK OKTALANSÁGGÁ LESZ

OKOSSÁGUK OKTALANSÁGGÁ LESZ

1989. december 6.

Uram, ha úgy tetszik Neked, taníts, hogy olyan türelmes legyek, mint Jób, aki bízott Benned.

Bízzál bennem, megtanítalak az én türelmemre.

Uram, ha úgy akarod, önts belém is olyan bátorságot, mint tanítványaidba!

Virágom, ha arra emlékeztetlek, miként hordoztam keresztemet, ügyet sem vetve a szégyenre, akkor nem fogod feladni azért, mert híján vagy a bátorságnak. Szentlelkem vezet téged. Célom az, hogy véget vessek az istentagadásnak! Ó gyermekem! Nem sokan hallgatnak hangomra, mert nemzedéketekben nincs alázat. Minden idõben gyenge eszközeim által közeledtem gyermekeimhez, de enyéim közül sokan elfojtják üzenetemet. Leányom, okosságuk oktalansággá lesz, ha nem ismerik fel isteni mûveim gyümölcsét, és vonakodnak elhinni. Amint már korábban mondtam, azért nem hisznek, mert nem az én juhaim. Az én juhaim hallgatnak hangomra. Ismerem õket, és õk is ismernek és követnek engem. Az õ esetükben beteljesedett a jövendölés: “Az utolsó idõben gúnyolódók jönnek, akik istentelen szenvedélyeiknek élnek. Ezek azok, akik szakadást okoznak. Érzékies, Lélek nélkül való emberek.”1 És “tudom, hogy élõ a neved, de halott vagy. Ébredj föl, erõsítsd meg a többit, aki halálán van.”2 Nem csupán csak halottak, hanem bukásukban még attól is megfosztanák gyermekeimet, hogy mennyei kenyeremet egyék. Elfelejtik, hogy én uralkodom felettük, hogy annak adom a kegyelem Lelkét, akinek akarom, és a legkisebbet is felemelem. Gonoszságukban becsapják elõttem az ajtót. Angyalaim3 iránti haragjukban megfosztják minden reményétõl ezt a nemzedéket. Nem bánnak sokkal jobban a kegyelem Szentlelkével, mint ahogy a farizeusok bántak velem. Vassulám, Lelkem kedvese, bátorság! Benneteket azért állítottalak ösvényemre, hogy osztozzatok velem a béke és a szeretet keresztjében.4

Uram, mi történt X-szel?

Õ is szeretetem áldozata, Lelkem áldozata, a Szeretet féltékeny szeretetének áldozata. “Örvendezz! Ma getszemáni kínjaimat érzed, de higgy és bízz bennem, mert a közeledben vagyok, hogy mindvégig megosszam veled keresztemet.”5 Én és ti, szeretteim, ti és én együtt küzdünk. Mondom nektek, a hegyek megrendülhetnek, és a völgyek átalakulhatnak, de az én szeretetem nem hagy cserben titeket soha. Irántatok való szeretetem rendíthetetlen, és hûségem változatlan. Értitek?
Támaszkodj rám! Megpihentetem lelkedet, és hadd kérjek én is pihenést nálad, amikor az én Lelkem fáradt. Engedd meg, hogy átadjam válladra keresztemet, és megpihenjek. Én, az Úr emlékeztetni foglak jelenlétemre. Béke veled. Vágyakozz utánam! A Szeretet szeret téged. Szeress!
Szeretettel evangelizálj a Szeretetért!


1 Júd 18-19
2 Jel 3,1-2
3 Gyermekeim.
4 Akik bármilyen módon részt vesznek ezeknek az üzeneteknek a terjesztésében. 5 Ezt X-nek mondta Jézus.

2017. december 29. AZ ÉN LAKOMÁMAT MEGÍZLELNI ANNYI, MINT ENGEM, A TI ISTENETEKET MEGÍZLELNI

2000. augusztus 5.

Én, Jézus Krisztus, megáldalak téged.

Uram,
Te kiemeltél a mocsár sarából,
könyörületet mutattál
és leszálltál hozzám királyi trónusodról,
adj új éneket ajkamra!
Hírül adom és eléneklem Szavadat
minden népnek és nemzetnek.

Akarod, hogy édessé tegyem lakomádat? Azt a lakomát, amelyet részedre adtam az elmúlt évek során? Adjak édességembõl többet, hogy megerõsítsem szeretetedet, kedvesem, hogy életre keltselek és meggyógyítsalak? A gyógyítás a Bölcsességtõl való.

Ó igen! Uram,
könyörülj ezen a hálátlan nemzedéken!
Ismertesd el magadat életükben!
Szabaduljanak meg közömbösségüktõl mindazok,
akik meghallották és olvassák üzenetedet,
mert így nem értik, mit olvasnak.
Te bebizonyítottad,
hogy irgalmas és türelmes vagy hozzájuk.
Ismertesd meg magadat mint Istent,
aki szeretetébe fogadja õket.

Túl sok-e, ha azt kérjük a Szent Istentõl,
aki szeretete illatával betölti
az egész világmindenséget,
hogy küldjön új csodajeleket,
melyek telve vannak a Te édességeddel?

Rázd fel õket új csodákkal,
mézédes csodákkal!
Gyógyuljon meg a hamis nyelvû,
aki kitartóan üldöz engem,
és rajtam keresztül Téged.

Könyörülj azokon,
akik éjjel-nappal szólítják Nevedet,
és mégis szeretet nélkül élnek.

Egyik legnagyobb és legnemesebb lakomámmal, isteni üzenetemmel már eleget tettem neked és másoknak is. Csodálatos csodát készítettem gonosz korszakotok számára, és megadtam mindannyiatoknak, hogy ide jöjjetek és megízleljétek. Az én lakomámat megízlelni annyi mint engem, a ti Isteneteket és Teremtõtöket megízlelni, hogy megértsetek.

Ó Uram! A Te Szavad titokzatos,
és értelme rejtett.
Sokan vannak,
akik olvassák Szavadat a Szentírásban
vagy ezekben az üzenetekben,
és nem gyökerezik meg értelmükben,
mert Isten magasabb rendû tudását tükrözik.

Szavad megvilágosítja
lelkünket, értelmünket
és fényt gyújt bennünk.
Tudom azonban,
hogy vannak emberek,
akik úgy olvassák Szavadat,
hogy nem mélyednek el bölcsességében,
és ezért úgy tûnik,
mintha le lenne pecsételve elõttük,
pedig a Te Szavad
igaz szemlélõdés, bölcsesség és igazság…

Azok, akik rám figyelnek és nem a saját hangjukra, el fognak mélyedni bölcsességemben, és Szavam úgy ragyog fel lelkükben, mint napfényben a tükör. Mindazok szemérõl le fog hullani a hályog, akik Szavam elolvasása után meghajolnak elõttem, akik nagylelkûen és szeretettel tisztelnek, és látni fognak engem megközelíthetetlen dicsõségemben. Igen, mert szemük egészen tisztán fogja látni, ami addig láthatatlan, elérhetetlen volt, és csak a szentek számára volt fenntartva.

Lehet, hogy nyelvezetem érthetetlen számodra, nemzedék, pedig nem egyszer mondottam, hogy azon a napon, amelyen lehull a szemedet takaró hályog, megtudod, hogy én az Atyában vagyok, és te énbennem, én pedig tebenned.

Nem mondtam-e, hogy az szeret igazán engem, aki ismeri és meg is tartja parancsolataimat?
Aki engem szeret, azt az Atya is szereti, én is szeretni fogom, és felfedem magamat elõtte. Igen!
És látni fogtok engem dicsõségemben!
Az én teljességem bõségben árad ki rátok, és kegyelmem által ti az én Atyám fiai, leányai és örökösei lesztek hozzám hasonlóan. Ahogy a Szentírás mondja, velem együtt ti is

királyi papság, szent nemzet lesztek,
hogy annak dicsõségét hirdessétek,
aki a sötétségbõl
csodálatos világosságára hívott titeket 1

Én, a világmindenség Võlegénye, eljövök teljes fenségemben ahhoz, aki egészen kicsivé vált. A szeretet Lelke teljesen be fogja borítani õt, hogy a Szentháromság keblére vigye. Akkor az a lélek, aki ilyen átható világosságba került, részesül a menny minden rejtett misztériumában és gazdagságában, és már itt, a Földön tartózkodva úgy kezd élni, mintha a mennyben lenne, mert részesül a mennyei boldogság látomásában. Más szavakkal, az ilyen lélek elõre megízleli, hogy milyen az a boldogság, ami majd a mennyben válik számára teljessé.
Nem hallottátok, mit mond a Szentírás?

“Minden test olyan, mint a fû,
és minden szépsége, mint a mezõ virága…
Kiszárad a fû, elhervad a virág,
de Istenünk szava örökké megmarad” 2

És ezért van az, hogy az én Szavam újból életre kelt benneteket, mert belõle ered a ti életetek. A test az test, és a test törékeny, de az én Szavam élet és örökké fennmarad.

Hogy életben tartsam lelketeket, egyre inkább nektek adom magam. Megnyilvánulok elõttetek hatalomban és kegyelemben, és kinyilvánítom nektek Szívemet. Olyan dolgokat mutatok nektek, amit szem nem látott és fül nem hallott. Olyan dolgokat, amelyek meghaladják az emberi értelmet, mert ami értelemmel elérhetõ az ember számára, az nem azonos azzal a tudással, amit szent bölcsességemtõl kaphat, és ami az én istenségembõl ered.
Tehát most, hogy megtapasztaltad Urad jóságát, Vassula, mit mondasz nekem?

Uram, a Te jóságod felmentett engem. Bár semmi érdemem sem volt, Te felmentettél engem.

Azért tettem, hogy legyen hited, és remélj bennem, a Te Istenedben. És még mit tettem veled?

Arra kértél, hogy ajánljam fel Neked akaratomat, azután…

…azután elárasztottalak szeretetemmel, hogy szeretetet kapjak tõled. Ezért beszélek és ismétlem magamat nektek. Magát az Istent fogadhatjátok magatokba, drága gyermekeim, aki szent misztériumokra és a Bölcsességtõl származó magasztos és szent tudásra fog tanítani titeket. És fához hasonlóan fog növekedni bennetek ez a tudás, melynek gyökere a Bölcsesség. Ezen a fán fakadnak az erények.

AZ ÁTALAKULT LÉLEK KÍVÜL-BELÜL RAGYOG AZ ISTENI SZERETETTÕL

(A 2000. augusztus 5-i üzenet folytatása)

Azt mondod, leányom, hogy sokan olvassák Szavamat, de nem fogják fel értelmét, mert titokzatosnak és lepecsételtnek találják.
Most tehát elmagyaráztam, mit kell tennetek ahhoz, hogy megértsétek Szavamat. Ha kicsinnyé váltok, én leszek a ti lelketek mindene. Én leszek a ti életetek, a jólétetek, az ihletetek, a jóakaratotok, a reményetek, a szeretetetek, a hitetek, az örömötök és a ti Võlegényetek, akiben megbízhattok, és én leszek a ti feltámadásotok.

Majd az én kedvesem ki lesz választva munkatársaim közül mint egyike azoknak, akik velem fognak uralkodni. Akkor majd mondhatod: “Igaz életet élek Istenben, mert valóban részesülök a Szentháromság életében.” Igen, valóban. És bár én minden dolgot betöltök anélkül, hogy az határai közé tudna szorítani, képes vagyok a behatárolt lélekben lakozni, és megismerhetõvé válhatok az emberek számára anélkül, hogy elveszíteném természetfelettiségemet. Tekints magadra, Vassulám, és mondd meg nekem, mi a jele az ember átalakulásának?

Úgy gondolom, hogy több jele van.

Igazad van, ha azt mondod, hogy több jele van, de mind közül melyik a legnemesebb?

Szent Pál szavai szerint, minden lényben kell lennie isteni szeretetnek, amit Te adsz szereteted szüntelen kiárasztásával. Így alakítod át õket, hogy a lelki mélységek felé haladjanak, vezeted õket, hogy növekedjenek szeretetükben, átisteniesüljenek, és a részesedés által istenek legyenek 3. A Te szereteted istenivé tesz, a szeretet átalakítja bûnös képmásunkat a Te isteni képmásoddá…

Igen! A Szentírás mondja: “Emeld tekintetedet Jahvéra és ragyogni fog az arcod”, ami azt jelenti, hogy “át leszel alakítva Jahve hasonlatosságára”. Mivel átadtad Istennek saját akaratodat, bekövetkezik az átalakulásnak ez a legláthatóbb jele.

Attól kezdve más jelek is lesznek: az öröm, a béke, a növekvõ felebaráti szeretet jele, mert ezeken keresztül juthat el a lélek a felebaráti szeretetben a Háromságos Isten megismerésére.
Az átalakult lélek olyan lesz, mint a lámpás, mely kívül-belül ragyog az isteni szeretettõl, valamint Isten megismerésének és megértésének tudományától. Az a lélek, amint megszabadul a világtól és annak sötétségétõl, hozzám repül és a keblemen marad. 4

Szeretettõl lángolva, édességemtõl megmámorosodva az a lélek buzgón fogja keresni, miként jusson mind közelebb a Szentháromsághoz. És én, a legnemesebb Võlegény, azt a lelket egyre közelebb vonom Szívem szeretetének lángjaihoz, és magunkba merítem, hogy megpihenjen mibennünk és képes legyen velünk együtt uralkodni.
Melyik lélek tudná visszautasítani, amit én kínálok fel neki? Mondottam, hogy az ítélet napján mindenki a földi életében tanúsított szeretete mértéke szerint lesz megítélve.
Mit kívánsz mondani?

A következõket szeretném mondani:

“Mily nagy a Te jóságod, Uram,
amit azoknak tartogatsz,
akik félnek téged!
Ki is nyilvánítod az emberek szeme láttára,
azokon, akik hozzád menekülnek” 5

Azoknak mondom, akik még mindig a világhoz kötõdnek: ha õszintén mellettem döntötök, és ha békét akartok kötni velem, meghallgatlak benneteket, amikor hívtok, eljöttök és hozzám imádkoztok. Ha kerestek, megtaláltok. Gondoskodom arról, hogy megtaláljatok, beszélni fogok veletek, ti pedig énvelem, mert örökké tartó szeretettel szeretlek benneteket és ezért megmaradok irántatok érzett hûséges szeretetemben. Jöjjetek, hát jöjjetek, és vonjátok félre a fátylat, ami titeket éntõlem elválaszt. Jöjjetek és szemléljétek a Szent Istent, aki örök életet ad nektek.


1 vö. 1Pt 2,9
2 Iz 40,6,8
3 vö. Jn 10,33-36; Zsolt 82,6; 2Pt 1,4
4 Meghitt kapcsolatot bemutató kifejezés.
5 Zsolt 31,20

2017. december 28. JAJ AZOKNAK, AKIK A MEG NEM SZÜLETETT GYERMEKEK ÁRTATLAN VÉRÉT ONTOTTÁK!

1991. március 20.

Én, Jahve, vagyok a te Atyád. Jöjj, mellettem fogod munkádat végezni, leányom. Mindennap új erõt adok neked, mert ez szükséges mûvemhez, amely be fogja járni az egész világot. Meggyújtottam lámpásodat, hogy láss, gyermekem. Kiválasztottalak, hogy csarnokomból tanítsalak. Saját szájamból kaptad Szavamat. Vigyázz tanításomra, mint szemed fényére!

Igen Uram és Istenem!

Én, aki Minden vagyok, még a te semmiségedre is kiáradok most, és mint a pára, mely mindent belep, be akarom takarni az egész teremtést, az idegent és a legjobb barátot is, mert féltékenységem 1 legyõzte szándékomat, hogy próbára tegyem teremtésemet. Egyetlen célból: szeretetbõl teremtettelek, hogy szeress engem. Amikor a test már elhasználódik, mindörökre Lelkembe fogadom azt, aki tetszésemre volt.
De jaj annak, aki nem félt engem!
Jaj annak, aki sohasem tekintette õrültségnek a gonoszságot és esztelenségnek a haragot!
Jaj annak a szívnek, aki azt hitte, hogy saját erejébõl, saját erõfeszítésébõl és nélkülem elérheti a mennyet!
Jaj annak, aki nem engedelmeskedett parancsolataimnak!
Jaj annak, akinek szíve tele van rosszindulattal!
Jaj a sakáloknak, akik éjszaka szerveznek összeesküvést!
Jaj annak, aki ítéletet mondott testvérére, és ezért testvérének félelemben kellett élnie!
Jaj azoknak az ajkaknak, amelyek hamis tanúságot tettek!
Jaj azoknak, akik a meg nem született gyermekek ártatlan vérét ontották! A pokol lesz osztályrészük!
Jaj a tisztátalannak, aki bûnös állapotban veszi magához Fiam Testét és Vérét! Mennyire irtózom tõlük!
Jaj annak, aki azzal bánt meg, hogy visszautasítja a gyónást és a feloldozást, és bûnösen fogadja Fiamat!
Bánjátok meg bûneiteket! Tartsatok bûnbánatot! Mire jó nekem tett felajánlástok, ha kígyó lakik bennetek? Ha megkérdeztek: “Mit kell tennünk, hogy elnyerjük az örök életet?”, azt válaszolom: Tartsatok bûnbánatot, kövessétek parancsolataimat, teremjetek jó gyümölcsöt, és én angyalaim jelenlétében felajánlom nektek azt a lakóhelyet, amelyet számotokra tartottam fenn. Vigyázzatok, és legyetek résen! Engedjétek, hogy pusztaságotokban úgy nyilvánítsam ki Lelkemet, ahogy nekem tetszik, akkor, amikor nekem tetszik, és annak, aki nekem tetszik: hogy megmentselek benneteket!

Javíts meg minket Jahve, szeretõ Atya, szelíden és irgalmasan, de gyorsan!

Szeress, imádj, és engem helyezz az elsõ helyre mindenek fölé!…

Taníts meg minket arra, hogy szeressünk Téged és soha többet ne bántsunk meg! Nélküled reménytelen vagyok, ó Abba!

Állandóan rajtad van tekintetem, gyermekem, és Lelkem erõsebben kiárad rád, mint valaha, hogy semmi se maradjon belõled. Minden vagyok, és be tudlak tölteni világosságommal.
Ó teremtés! Hûséges vagyok és szelíd. Hagyd, hogy szabadon cselekedjek, teremtés! És irántatok érzett nagy szeretetemben Lelkembõl töltöm be lelketeket istenséggel. Hagyd, hogy szabadon cselekedjek, és megszüntessem közömbösségedet, amely ebbe a nagy hitehagyásba és lelked romlásába vitt téged. Hadd töltselek el tüzemmel, hogy hûséges és buzgó szolgámmá légy! Hadd alakítsalak át, hogy Lelkem gyönyörûsége légy! Én vagyok, AKI VAGYOK van veled!
Légy áldott és fogadd békémet te, aki olvasol engem!


1 féltékeny szeretetem

Hivatalos: genderőrülettel terhelt Biblia kiadását rendelték meg német nyelven … “Uram, bocsáss meg nekik…”

TAWA NEWS

Németország, Ausztria, Luxembourg, Vaduz és Strasbourg püspökkari konferenciái megrendelték a Biblia új fordítását. Az új verzió azonnal érvényes a megnevezett német nyelvterületen. Az immár „gondosabb” és „fairebb” módon kezeli a nemeket.

Már nincs Ádám. A „fiak” „gyerekek”. Az Isten már nem Isten, hanem a nem-semleges (németül: „geschlechtsneutral”) JHWH (héber ejtése: „Jahveh”).

A bűnbeesés – almával és kígyóval – férfi nélkül történik. Isten nem „Ádámot”, hanem az „embert” („Mensch”) keresi.

„Az ember és felesége, Éva” – áll a szövegben „Ádám és Éva” helyett. Csakhogy ez öngól, írja a cikk. „Szóval akkor Éva nem ember?” – kérdi.

Már van egy női apostol is. Neve „Junia” és Jézust számos kalandra kíséri.

http://lovasistvan.hu/2017/12/27/hivatalos-genderorulettel-terhelt-biblia-kiadasat-rendeltek-meg-nemet-nyelven/

2017. december 27. ÉRJE EL IMÁTOK A MENNYET!

(Szent Édesanyánk üzenete:)

Isten gyermekei, béke legyen veletek! Nekem, a ti Édesanyátoknak szükségem van imátokra, hogy megvalósítsam Isten üdvözítõ tervét. Szívbõl fakadó imára van szükségem! Jusson imátok a mennybe, legyen olyan mint a tömjén! Szíveteket töltsétek meg Isten szeretetével, és örvendjetek, mert Szabadító született a ti megszabadítástokra, szelíd szívû Szabadító, aki azért szállt le a Földre, hogy szolgálja és hívja az elnyomottat.
“Azért jött, hogy felnyissa a vakok szemét, kiszabadítsa a börtönbôl a foglyokat és azokat, akik sötétségben élnek.” 1 Szeretett gyermekeim, ugyanaz a Szabadító kiált felétek ma is, ugyanaz a Szabadító szólít neveteken titeket: térjetek vissza Hozzá! Ugyanaz a Jézus emlékeztet benneteket tanítására; ugyanaz a Jézus, akit Édesanyjaként karjaimban tartottam, és pólyába takartam. Arra született, hogy szolgáljon, arra született, hogy megváltson benneteket, és most is ugyanaz a Jézus szól hozzátok üdvösségetek érdekében. Ugyanaz a Szabadító figyelmeztet benneteket, hogy mindannyian Hozzá tartoztok. Testben vált láthatóvá, és értetek áldozta magát, gyermekeim, hogy titeket szabaddá tegyen. Jöjjetek hát, örvendezzetek és teljetek el boldogsággal! Jöjjetek, és hirdessétek Szent Nevének nagyságát! Jöjjetek, és legyetek Szavát hordozó, ujjongó hírvivõk! Szeretlek benneteket, és higgyétek el, köpenyem elég bõ, mindnyájatokat be tudlak takarni! 2 Jöjjetek az Úrhoz, ne féljetek megmutatni Neki gyengeségeteket! Jöjjetek az Úrhoz, ajánljátok fel Neki szíveteket, és Õ úgy fogja fogadni, mint a mirhát, a tömjént és az aranyat. Szeretünk benneteket… végtelenül szeretünk benneteket. Bízzátok magatokat Õrá! Jézus mindegyikôtökhöz eljön. Azért jön, hogy megszabadítsa e világ foglyait és szabadságot adjon azoknak, akiket az ördög mint galambokat elfogott és kalitkába zárt.
Jézus azonban fáradhatatlanul jár kalitkától kalitkáig, és minden foglyot kiszabadít.
Gyermekeim, éljetek az Úr mennyei parancsolatai és törvényei szerint, mert egyetlen szóban foglalható össze a mennyei törvény. Ez a szó a SZERETET.
Én, a ti Szent Édesanyátok, éjjel-nappal közbenjárok értetek, nektek adom szeretetemet, és megáldalak benneteket és családotokat.


1Iz. 42,7.
2Mosolygott a Szûzanya.

2017. december 26. SZERETETEM ÉNEKE LETTÉL

1996. december 20.
(Az Egyesült Államokban tartott számos konferencia és imatalálkozó után ismét itthon.)

Az én békémet adom neked, gyermekem. Tarts ki az igazságosságban és az erényben! Tekints diadalainkra és számold össze az eredményt! 1
Rozsda marja a Földet, de látogatásom elsöpri a rozsdát, ami kéregként takarja népem szívét. Látogatásaimmal eltávolítom róluk ezt a kérget és szívüket az én dicsõségemmel teszem ragyogóvá. Amíg Szavam kibontakozik elõttük, világosságom fényt áraszt rájuk.
Ó, Vassula! Ahogy megígértem, lépteidet az én ösvényemre vezettem. Ne félj ezért, veled vagyok, és a gonoszság nem gyõzhet le téged. Azért választottalak és küldtelek el ehhez a hatalmas nemzethez 2, hogy behatóan emlékeztesd népemet eredeti alapjaikra, arra, hogy a dicsõség egyedül a magasságokból száll alá, mert közel van az idõ.
Ajtótok elõtt áll a nagy szenvedések ideje…
Azoknak a gonosz erõknek hurokja nemcsak Egyházam helytartója köré szorul, hanem egész Egyházam köré.
Nem, ti 3 nem hiába igyekeztetek, mert sok szív elõtt kinyilvánítottam dicsõségemet és emlékeztettem népemet arra a hatalomra, amely által sok kegyelmet adok nekik.
Gyermekem, ezért vagyok gyõztes .
Rajtad keresztül véghez vittem mûvemet, és most betöltöm ragyogásommal és fenségemmel. Ezt azért teszem, hogy népemet emlékeztessem hatalmamra, irgalmamra, gyengédségemre és szeretetemre. Szívem sok kincsét és gazdagságát fogom felfedni elõttetek a következõ napokban… az üldöztetés óráiban övezzen téged, leányom, királyi méltóság, hogy megdicsõíts engem.
Mindaz nagyon meghat, amit érdekemben viselsz el. Szeretett gyermekem, viseld el értem és vigasztalj meg ezzel… Testestül-lelkestül add át magadat Egyházam és testvéreid szolgálatára! Ajánld fel áldozataidat az õ javukra! Viseld el ezeket a rövid szenvedéseket és megpróbáltatásokat értem! Ne feledd, hogy ugyanazon ég alatt és a sötétség órájában élsz, ahol én, Jézus Krisztus rendkívüli gyötrelmeket élek át, mert látom az ártatlan gyermekek bûnös meggyilkolását, a Nevem 4 elleni káromlással elkövetett emberáldozatokat, és szenvedek a jelenlegi pápaság megpróbáltatásai miatt.
Mondom neked, bármely áldozatot vállalsz, karom megerõsít téged, hogy terjeszthesd üzeneteimet közelben és távolban, mialatt a káromkodók oly becstelen módon emelik kezüket Szent Áldozatom, házam és Szavam ellen.
Áldásomat adom mindazokra, akik állhatatosak maradnak a szentségben és nem kell szégyenkezniük. Sok szívet fogok magamhoz édesgetni, hogy Szavamat hordozva hasonlóvá váljanak a szent edényekhez. Igen? 5

Uram, Te megmutatod nekem, mit mûvel hatalmad, és nem titkolod el terveidet, de ha én oly gyenge vagyok, és bûnbõl születtem, hogyan értelmezzem üldözõim dicsekvéseit? Itt van a sötétség órája, és hol az én helyem benne?

Ez az én panaszom is! Szívük keménysége miatt sírok… a sötétség függönye van szemük elõtt. Leányom, az õ szívükben nincs béke, és gyõzelmi jelvényüket szeretethiánynak nevezik…
De Királyod melletted van.
Vannak azonban más hatalmak, amelyeket említettem. 6 Ezek a hatalmak nem tõlem valók.
Látod, Vassula, az üzenetek által bemutatom, hogy milyen orgyilkos tervük van Egyházammal kapcsolatban. Bemutatom a világnak hazug szándékaikat. Ezért akarják közülük sokan fallal körülvenni szavaimat, melyeket ezekben az üzenetekben adtam neked.

De hisz én, a szegény és nyomorúságos, nem vagyok bajnok a védekezésben. Meg vagyok bélyegezve, és igazságtalanul bánnak velem.

Légy áldott ezért életed minden napján!
Bár üldözõid mindkét fajtája 7 tisztességed és becsületed ellen tör, te szeretetem éneke lettél. Ha nem ismerik fel 8 azt a hatalmas mûvet, amelyet semmiséged által hozok létre, imádkozz értük, hogy levegyem szemükrõl a fátyolt…
Veled együtt fogom befejezni utazásodat, és továbbra is botod, lámpásod és italod leszek. Ne félj, amikor támadás ér! Nagy erõt kapsz, ha félsz és tisztelsz engem, és ha megteszed, ami nekem tetszik.
Én magam készítem elõ mindazt, amire szükséged lesz az utazáshoz, és mi, a két Szív 9veled megyünk. Rémületbe ejtjük a gonosz hatalmak sokaságát utazásodon, amint elõttük elhaladunk, és rettegni fognak, ahogy elõbbre jutunk. Körülvesszük gonosz városaikat, és azoknak a gonosz hatalmaknak szembe kell nézniük teljes istenségemben velem, a te Isteneddel. 10
Úgy dühöngenek ma, mint a vadállatok, mivel tudják, hogy diadalunk hamarosan bekövetkezik.
Helyezd belém bizodalmadat és légy olyan, mint egy hangos könyv! Bár több mondanivalóm is lenne, mára ennyi elég számodra. Szeretlek, drága lélek, és megáldalak. IC


1 Huszonnyolc nap alatt huszonhárom imatalálkozón beszéltem az Egyesült Államok különbözõ helyein. Sokan meghallgattak, beleértve a papokat is.
2 az USÁ-ba
3 O’Carroll atya és én
4 “Egyházam”-at is értettem
5 Jézus tudta, hogy mondani szeretnék valamit.
6 Jézus határozottan megkülönbözteti a valóságos üldözõket, akiknek megkeményedett a szíve és “más hatalmakat”, amelyek a sötétségtõl, más szavakkal a gonosz hatalmaktól származnak.
7 a megkeményedett szívû, valóságos üldözõk és a sötétség hatalmai
8 a megkeményedett szívûek
9 Jézus Szentséges Szíve és Szûz Mária Szeplõtlen Szíve
10 Mert ezek a gonosz hatalmak éppen Krisztus istenségét veszik célba. Tagadják Krisztus istenségét és dicsõséges feltámadását.

Égi Édesanyánk üzenetei Medjugorjéből 2017. december 25-én

Medjugorje, 2017. december 25. Karácsony

Drága gyermekek! Ma Fiamat, Jézust hozom, hogy békéjét és áldását adja nektek. Gyermekeim, arra hívlak mindnyájatokat, hogy éljétek meg és tegyetek tanúságot azokról a kegyelmekről és ajándékokról, amelyeket kaptatok. Ne féljetek! Imádkozzatok, hogy a Szentlélek erőt adjon nektek, hogy örömteli tanúk, a béke és remény emberei legyetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Szűzanya éves jelenése Jakov Čolo látnoknak


A Szűzanya Jakov Čolonak 1998. szeptember 12-i utolsó minden napos jelenésekor azt mondta, ezentúl évente egyszer fog megjelenni neki, december 25-én, karácsonykor. Így történt ebben az évben is. A jelenés 14:07-kor kezdődött és 10 percig tartott. Ezután Jakov átadta az üzenetet:

Drága gyermekek! Ma, ezen a kegyelmi napon, arra hívlak benneteket, hogy a hit ajándékát kérjétek az Úrtól. Gyermekeim, döntsetek Isten mellett, és kezdjétek élni és hinni mindazt, amire Isten hív benneteket. Hinni, gyermekeim azt jelenti, hogy életeteket Isten kezébe adjátok, az Úr kezébe, aki teremtett és mérhetetlenül szeret benneteket. Ne csak szavakkal legyetek hívők, hanem hitetekről tetteitekkel és személyes példátokkal tegyetek tanúságot. Úgy beszélgessetek Istennel, mint atyátokkal. Nyissátok meg és adjátok neki szíveteket és meglátjátok, hogyan változik szívetek és hogyan csodáljátok majd Isten tetteit az életetekben. Gyermekeim, Isten nélkül nincs élet, ezért, mint édesanyátok közbenjárok és kérem Fiamat, hogy újítsa meg szíveteket, és életeteket töltse be mérhetetlen szeretetével. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”