2017. november archívum

2017. november 4. JAHVE MEGLÁTOGATOTT

1992. január 16.

Ó Uram, nem találok Szavakat dicséretedre, mégis szeretnék szólni Hozzád!

Jahve: Segítek neked. Írd!

Jahve meglátogatott.
Mint szélroham
úgy emelt fel Lelke,
és megmutatta nekem
Arcát.
Gyengédséget, szeretetet
és végtelen jóságot
fedett fel elõttem,
majd elárasztott áldásokkal
és mannát kínált bõséggel,
hogy megosszam testvéreimmel.
Járt velem a feledés földjén,
lentrõl, a holtak közül
vett fel.
Azok közül emelt fel,
akik elfelejtették õt,
és visszaadta lelkemnek az emlékezetet.
Ó Uram, Jahve, mily hálás vagyok!
Legyen rajtunk, Uram,
a Te szelídséged!
Legyen áldott Jahve
mindörökre!
Amen.

És most leányom, mögötted vannak az éjszaka rémei.
ÉN VAGYOK elõtted.
Biztonságban hazavezetlek oda, ahová tartozol!

a

2017. november 3. BENNED ÉLÕ SZAVAM ÉLET ÉS LÉLEK

1992. április 18.

“Átkot szór és nem éri baj,
szája álnoksággal és hazugsággal tele,
nyelve alatt romlás és gazság rejtõzik.
A nádba bújva les, hogy az ártatlant orvul megölje,
szeme a szegényt fürkészi.” 1

Szegény, nyomorúságos eszközöm! Növekedj szeretetemben! Én vagyok az, aki téged örökbe fogad. Ezért maradj szeretetemben, és növekedj szeretetemben! Gazdagságomból fogsz táplálkozni, hogy kinyilváníts és megdicsõíts engem.
Lelkem áldottja, írd:
Ahol bizalmatlanság és racionális gondolkodás uralkodik, ott vita és veszekedés támad. Az ilyen emberek szellemileg sötétségben élnek és elidegenednek a Lélek mûveitõl. Leányom, õk még nem figyeltek föl szépségemre… A te szívedet arra választottam gyermekem, hogy írótáblám legyen, amelyre ráírhatom minden gyermekem számára szeretetem énekét. Szeretet-himnusszá alakítottalak. Nem csupán nyomtatott szó az én szavam, benned levõ szavam élet és Lélek. Igaz tanítást adtam neked. Ne bosszankodj azok miatt, akik végnélküli érvekkel jönnek hozzád, mindent betegesen megkérdõjeleznek és szavakon vitatkoznak. Ezeket az embereket zsákmányul ejtette a kísértõ. Helyet adtak a kísértõnek, mivel megengedték neki, hogy nagyravágyásukon keresztül kelepcébe ejtse õket. Tedd rá kezedet ezekre az emberekre, és áldd meg õket “az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”! Tisztelni és dicsõíteni fogsz engem.


1 Zsolt 10,7-8.
a

Égi Édesanyánk üzenete 2017. november 2-án Medjugorjéból

Medjugorje, 2017. november 2. Mirjana által kapott üzenet

Drága gyermekek, benneteket nézve, akik körém, édesanyátok köré gyűltök, sok tiszta lelket látok, sok gyermekemet, akik szeretetet és vigasztalást keresnek, de senki sem nyújt számukra. Látom azokat is, akik rosszat tesznek, mert nincs jó példa előttük, akik nem ismerték meg Fiamat. A jó, amely csendes, de a tiszta lelkek által terjed, az az erő, amely fenntartja ezt a világot. Sok a bűn, de van szeretet is. Fiam engem küld hozzátok, édesanyát, ugyanazt az édesanyát mindnyájatokhoz, hogy megtanítsalak benneteket szeretni, hogy megértsétek, testvérek vagytok. Segíteni szeretnék nektek.

Szeretetem apostolai, elég a hit és a szeretet élő vágya és Fiam elfogadja azt. De méltónak, jóakaratúnak és nyitott szívűnek kell lennetek. Fiam belép a nyitott szívekbe. Én, édesanyaként azt szeretném, hogy mind jobban megismerjétek Fiamat, az Istentől született Istent, hogy megismerjétek szeretetének nagyságát, amelyre oly szükségetek van. Ő magára vette bűneiteket, megváltást hozott számotokra, de viszonzásul azt kéri, hogy szeressétek egymást. Az én Fiam a szeretet.

Ő minden embert szeret megkülönböztetés nélkül, minden embert minden országból és minden népből. Gyermekeim, ha megélnétek Fiam szeretetét, akkor az Ő országa már itt lenne a földön. Ezért, szeretetem apostolai imádkozzatok, imádkozzatok, hogy Fiam és az Ő szeretete mind közelebb kerüljön hozzátok, hogy a szeretet példaképei lehessetek és segítsetek mindazoknak, akik még nem ismerték meg Fiamat. Sohase felejtsétek el, hogy Fiam az egy és háromságos Isten szeret benneteket. Szeressétek és imádkozzatok pásztoraitokért. Köszönöm nektek.

Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!
a

2017. november 2. A TISZTÍTÓHELYEN LÉVÕ LELKEK

1987. július 22.

Vassula, látod ezeket a lelkeket? Felsorakozvavárnak.

Jézust láttam lelkek egy csoportjával a háta mögött.

Jézus?

Én vagyok. Igen, lelkek voltak.

Miután e lelkeket láttam, egy másik kép merült fel bennem, sok évvel ezelõttrõl. 17-18 éves lehettem. Gyakran láttam pl. a nappaliban, amikor ott voltam, hogy a padlón sok lélek ült, és egymást figyelmeztették arra, hogy maradjanak csendben, éppen csak legyenek körülöttem, mintha azért jöttek volna, hogy egy beszédet meghallgassanak. Akkoriban csodálkoztam, hogy miért láttam ezeket a “holt embereket,” ahogy annak idején hívtam õket. Ennél több figyelmet azonban nem fordítottam rájuk, mert sohasem bántottak. elõbb vagy utóbb más körülöttem lévõ dolgok vonták el figyelmemet róluk. Igen gyakran elõfordult, elég mindennapos volt, de nem szenteltem túl sok figyelmet mindennek.

Igen, Vassula õk várakoztak!

Mire vártak Uram?

Arra vártak, hogy növekedjél.

Õk tudták?

Igen, tudták.Vártam rád, hogy szeress engem, és engesztelj. Azzal, hogy forrón szeretsz, engesztelsz engem, és így a tisztítóhelyen lévõ lelkek meggyógyulnak, számukra kialszik a tûz. 1 Kiragadtam õket a megtisztító tûzbõl és végre hozzám jöhetnek. Vassula, Tudod-e, hogy mennyire szenvednek a tisztítóhelyen, hogy mennyire vágynak engem látni, és hogy képtelenek rá? Mennyire függnek tõled! Ó Vassula, segítesz rajtuk?

Igen, Uram, szeretni akarlak, hogy végre Veled lássam õket!

Fogadd békémet, én, az Úr, megmutatom neked, hogyan segíthetsz rajtuk. Mindig keress engem, áldozd fel magad és sohase panaszkodj! Segítek neked, hogy kívánságaimat megtedd. Kedves, szeress engem, mert a te szereteted meggyógyítja õket.

Jézus, tudatni fogod velem, ha visszakerülnek Hozzád?

Tudatni fogom.

Jézus, mi a véleményed a “Jehova tanúiról”?

Engedd, hogy odaadják neked mindazt, amit akarnak! Fogadd õket velemegyütt! Majd megérted, miért küldtem õket hozzád.Támaszkodj rám, kedves!

Jézus, fogok-e találkozni a Tieiddel?

Hadd mondjam el most rögtön, hogy elviszlek, és az enyéim közé helyezlek. Leányom, ha egyet is megérdemeltél volna kegyelmeim közül, megmutattam volna neked, miként vezet téged úgy a Szeretet, hogy elkerüld a nehézségeket és minden rád nyitható “ajtót” 2.

Mit jelent ez?

Azt jelenti, hogy nem érdemelted meg azokat a kegyelmeket, amelyeket neked adtam, és csak végtelen jóságom miatt tekintettem nyomorúságodra.Mostantól kezdve még jobban vágyakozz utánam, mint valaha! Minden egyes kegyelmet kiérdemelhetsz, ha a szeretetcselekedeteit felajánlod nekem. A szeretet cselekedetei fogják helyrehozni mindazt, amit elrontottál.

Mit rontottam el, Istenem?

Minden jó dolgot, amit neked adtam, és amit te rosszá tettél.Tisztelj engem, szeretlek.

Uram, segítesz majd engem a jócselekedetekben?

Segítelek.Ne feledd, mindazt, amit neked adtam, neked is ingyen kell tovább adnod.Azt akarom, hogy oltárom tisztalegyen.

Késõbb:

Isten megmutatta, hogy sohasem érdemeltem meg egyetlen kegyelmét sem. Ezért most elég félénken jövök vissza Hozzá, koldulva:

Uram?

Én vagyok.

Engedd meg, hogy világosságodban legyek!

Légy világosságomban, és maradj meg benne!

Engedd meg, hogy Rád támaszkodjam! 3 Õ tanított meg rá, hogy a “megengedni” szót használjam, ha valamit kérek, mert Õ, mint Isten és Mindenható is mindig így kér tõlem, saját teremtményétõl: “engedd meg, hogy”…

Mindig megengedem neked.

Megengeded, hogy megfogjam a kezed, és melletted legyek?

Jöjj Atyád karjaiba!

Megengeded, hogy beszéljek Veled?

Légy velem egy! Fordulj felém, légy a tükörképem, és engedd, hogy beszéljek veled!

Megengeded, hogy vigasztalást kérjek tõled?

Kicsim, vigasztalód leszek, jöjj, érezz meg, igazodj hozzám, légy egy velem! Semmisülj meg bennem, engedd, hogy teljesen birtokomba vegyelek és uralkodjam feletted! Engedd, hogy Szívembehelyezzelek! Jöjj közelebb, légy bennem, és hadd legyek én tebenned. Mennyire szeretlek, leányom!

Éreztem, hogy Isten elégedett.

Szeretlek Istenem.

Éreztem, amint szeretete teljesen elborít.

Légy velem most, maradj!

Éppen készültem felállni és elmenni.

Ne tagadj meg tõlem semmit, Vassula! Hangosan kiáltok. Kiáltásomtól visszhangzik az egész menny és beléremeg. Kiáltásomat hallania kellett volna sok léleknek, akik szeretnek engem. Meg kellett volna hallaniuk engem. Mondd meg nekik, hogy nem csak képzelték, hanem valóban én vagyok az,Jézus, Isten szeretett Fia. Azt akarom, hogy egyesüljenek, és egységet, békét és szeretetet terjesszenek. Azt akarom, hogy olyanok legyenek, mint az üdvösség hadserege, amely jóvátesz mindent, amit mások elrontottak és elferdítettek.Kiáltásom megsebzett Lelkemmélyérõl fakad. Áldj engem, leányom!

Áldott légy Uram, bárcsak valóra válnának kívánságaid.

Maradj hûséges hozzám! Merülj el Testemben, ragaszkodj hozzám!


1 Megkértem az Urat, hogy “tisztítóhelyet” írhassak “Hades” helyett, ami görögül szintén tisztítóhelyet jelent.
2Az ajtó jelentése az, hogy a Sátánnak és társainak meg van engedve, hogy belopakodjanak és leírják sértéseiket, vagy hamis szót adjanak nekem. Emiatt tanított meg engem Isten arra, hogy miképpen ismerjem fel a démonokat. A Sátán nem képes nyugton hagyni a lelket, amikor valahol jelen van. Így árulja el magát.
3 Õ tanított meg rá, hogy a “megengedni” szót használjam, ha valamit kérek, mert Õ, mint Isten és Mindenható is mindig így kér tõlem, saját teremtményétõl: “engedd meg, hogy”…….”

2017. november 1. EGYESÍTSD IMÁIDAT A SZENTEK IMÁJÁVAL!

EGYESÍTSD IMÁIDAT A SZENTEK IMÁJÁVAL!

1992. november 19.

Rabszolgád segédje készen áll szolgálatodra!

Szentséges Szívem Vassulája, Lelkem kedvese, jöjj hozzám! Térj be Szívembe, és ízleld meg szeretetemet, amikor üldöznek téged! Sokak közül választottalak ki, hogy kövess engem az egység felé vezetõ úton. Tanítványommá tettelek, és nemcsak Nevelõd és Tanítód lettem, hanem Jegyesed is. Ha velem vagy, semmiben sem lesz hiányod, kedvesem.

Diktálni kívánsz nekem, Uram?

Életed minden pillanatában! Légy velem életed minden egyes pillanatában! Bizonyítsd be irántam való szeretetedet az imádságban, a diktálás alatt, az elmélkedésben, amikor befogadsz engem az Oltáriszentségben és az imádás órájában! Bizonyítsd be hogy szomjazol rám, bizonyítsd hûségedet azáltal, hogy szeretetben egyesülve maradsz Szívemmel! Légy szilárd, az én erõmtõl függjél, és elõre örülj, hogy velem találkozol! Ó, kicsim, nem értetted meg? Nem vetted észre, irántad való szeretetem nagyságát és barátságomat? … És most, amíg még itt vagy, egyesítsd imádat a szentek imájával, és ne feledd, hogy nagyon jól tudom, mi van a szívedben! Tudom, hogy mire van szükséged, én tudok mindent! Ti mindannyian egyaránt hozzám tartoztok, újból odaadnám értetek életemet, ha szükség lenne rá… 1

Elküldöm Lelkemet, hogy emlékeztessen titeket szeretetem nagyságára, és arra kérlek benneteket, hogy húzódjatok el a világtól, amelyben – rajtam kívül – minden megtalálható. Szentséges Szívemben mindegyikõtök számára van hely. Egyesítsétek szíveteket az én Szívemmel és éljetek üzeneteink szerint! Mindegyikõtöket megáldom, és homlokoton hagyom szeretetem sóhaját. Legyetek egyek!

RÖVID IMÁDSÁG AZ ATYÁHOZ

1992. november 27.

Béke legyen veled! Én vagyok az, Jézus. Imádkozz velem és mondd:

Atyám, most csak azt kérem Tõled,
hogy erõsítsd meg hitemet!
Amen.

Elismételtem Jézussal együtt.


1 E szavakat nagyon kifejezõen mondta, mert isteni Szívébõl fakadtak.

“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”