2017. november archívum

2017. november 30. A TI SZÍVETEKBEN FOGOM ÚJJÁÉPÍTENI EGYHÁZAM EGYSÉGÉT

1991. május 2.

Üzenet egy lélek számára:

Béke legyen veled! Országom eljövetele hamarosan bekövetkezik, és akaratom is teljesülni fog a Földön éppúgy, ahogy a mennyben 1 , és a ti szívetekben fogom újjáépíteni Egyházam egységét. Nem várok tovább emberi jóváhagyásra, és menyasszonyomat újból ragyogó dicsõségbe öltöztetem. Fel fogják oldani a megosztottság átkát.
A Napba öltözött Asszony, akit magam elõtt küldök, tanítani és bátorítani fog benneteket. Megadtam neki a hatalmat minden nép és minden ország felett, hogy széles utat nyisson számomra.
Egyetlen leheletemre el fog oszlani a szentélyembe behatoló füst, mely megszentségtelenítette a kelyhet, a tabernákulumot és mindazt, ami szent.
Egyetlen nyelvet beszélnek majd a nemzetek, és egyetlen tabernákulum körül fognak engem imádni, az áldozati Bárány és az Örök Áldozat tabernákuluma körül, amelyet ellenségeim meg akarnak szüntetni, és a vészt hozó undoksággal 2 akarják helyettesíteni.
Most már igen hamar veletek leszek ismét, barátom, és beteljesedik fõpapi imám az Atyához: ti is egyek lesztek, ahogy mi egyek vagyunk a Szentháromságban.
Ezen kívül még sok dolgot rejtettem Szentséges Szívembe, hogy felfedjem és megmutassam neked. Megszámlálhatatlan kincset hordok magamban, de túl sok lenne számodra, ha most elmondanám 2. Lelked nem lenne képes mindent felfogni, de apránként fel fogom fedni elõtted Szentséges Szívem kincseit, és lépésrõl lépésre el foglak vezetni arra a helyre, ami olyan, mint egy világító torony: a kifürkészhetetlen gazdagság misztériumába vezetlek, amelyet elrejtettek a nemzedékek és az évszázadok elõl. Fel fogom fedni elõtted, barátom a remény, a bölcsesség és a tudomány gazdag dicsõségét. Gyökerezz belém, és gyümölcsöt fogsz hozni. Maradj bennem, és élni fogsz. Azért mondtam el neked ezeket barátom, hogy ne inogj meg, ha megpróbáltatások érnek. Melletted van a Szeretet. Szeress engem!


1 Jézus az égre tekintett, amint ezt mondta. Igen fenségesen mondta
2 Dán 11,31
3 Jézus mosolyogva mondta ezt
a

2017. november 29. ÉRTEM ÉLJ!

1990. május 23.

Béke legyen veletek, én vagyok az, Jézus. Szüntelenül szólíts engem! Szüntelenül imádkozz! Békémet és szeretetemet adom neked. Leányom! Nincs mondanivalód?

neked adom szegényes szeretetemet és semmiségemet, Uram.

Ó, kicsim, akkor is vágyódom szereteted és semmiséged után, ha szegényes. Maradj mindig kicsiny! Maradj teljesen a háttérben! Semmisítsd meg mindazt, ami te vagy, és telj el azzal, ami én vagyok! Fogadd lelkedbe az én Lelkemet, hogy lelked élõ, világító fáklyává váljon! Légy átlátszó, igen, légy tiszta, hogy világosságod minden folt nélkül, tisztán ragyogjon át rajtad! Ha mindennap bocsánatot kérsz tõlem, és ha hagyod, hogy megtisztítsalak, még ha szenvedésedbe és megpróbáltatásodba kerül is, minden habozás nélkül megbocsátok. Tudom, mire van szükséged. Nem engedem, hogy vétkezz. Sohasem parancsoltam neked, hogy vétkezz, és nem örülök, ha nyelved megbotlik. Nem azt kértem tõled, hogy légy tömjénem, és békíts meg illatoddal? Pompás ruhákkal ékesítettelek, és azért adtam nyelvet neked, hogy dicsérj engem, és emlékeztesd népemet irántuk érzett szeretetemre. Légy hát figyelmes tanítvány, és hallgass a Bölcsesség tanítására! Nevemet tartsd szentnek! Pontosan tartsd be törvényemet és tanításomat, akkor sohasem hagylak el. Istened vagyok, és ha melletted vagyok, ki lehet ellened? Miután ilyen karizmát kaptál érdemtelenül, ne tagadj meg tõlem semmit! Érted? Semmit! Értem élj! Tarts bûnbánatot, és böjtölj! Kenyéren és vízen böjtölj! Ne utasítsd el értetlenül a megpróbáltatásokat, amelyeket adok! Örvendj, amikor üldöznek! Örvendj, amikor miattam fenyegetnek! Örvendj, amikor megtámadnak téged ellenségeim! Gyermekem, ezek azok a megpróbáltatások, melyek által tökéletesítelek. Imádkozz szüntelenül! Imádkozz, imádkozz, imádkozz anélkül, hogy számlálnád a perceket!

Vassula, nem foglak megkímélni a szenvedésektõl, miként az Atya sem kímélt meg engem. Azt akarom, hogy élõ feszület légy, mely rám emlékeztet. Nem tudtad, hogy a szenvedés adománya végtelen nagylelkûségembôl és végtelen szeretetembõl fakad? Ne vonakodj keresztemet átölelni! Lelkesen ragadd meg keresztemet, az élet ösvényére fog vezetni téged. Ha lábad le is tér a helyes útról, légy biztos abban, hogy szeretetem és hûségem megvéd. Azonnal segítségedre jövök. Szomjazzon rám mindig a lelked! Hadd halljam és érezzem szereteted sóhajait! Homlokodat én jelöltem meg szeretetem sóhajaival, lélek! E sóhajok folyamatosan szálltak feléd. Homlokodra én égettem rá Szent Nevemet, és enyém lettél mindörökre. Emeld hát rám tekintetedet, és az én jelenlétemben lelj igaz békére! Mondd, leányom, akit Szívem szeret, viszonoznád-e irántad való szeretetemet?

Az én szeretetem szegényes. Miképpen adhatnék én valaha is töviskoronád helyébe rózsakoszorút? Lelkem állandóan ezt latolgatja, és összeroskad ennek súlya alatt. Magyarázd meg nekem újból és újból! Meg fogom tanulni. Taníts meg, hogy úgy szeresselek, ahogy Te akarod! Taníts meg arra, hogy pontosan megtartsam törvényedet mindvégig, és az igazságosság útján járjak! Irányítsd léptemet a szeretet ösvényére, ahogy megígérted!

Ó leányom… Várakozással tekintettem ajkadra, hogy kimondja hûségfogadalmát…

Édes, gyengéd és szeretett Jézusom!
Vezess hûséged nyomán!
Betegíts meg engem irántad való szeretettel!
Hadd érintsem meg szenvedésedet,
melyet úgy ízlelek meg,
mint kerted legritkább gyümölcsét!

Nyílj meg felém, hogy rád lehelhessek! Leheletemnek oly édes az illata, mint a tömjén és a mirha keveréke. Nyílj meg felém, lélek, hogy szeretetem Lelke rád lehelhessen! Leheletem élet! Nyílj meg felém kedvesem! Leányom, vágyva vártam e pillanatra, hogy megmutassam neked isteni Szívemet! Lejöttem a mennybõl egészen küszöbödig, hogy találkozzam veled, és most, hogy megtaláltalak, nem engedlek el! Szólj lélek! Válaszolj!

Jöjj el, jöjj hozzánk, Uram, és sorra jelöld meg homlokunkat Szentlelked szeretetének pecsétjével, az ígéret jelével! Uram, teremts belénk tiszta szívet! Tudom, hogy ott állsz, válaszra várva, minden lélek küszöbénél. Szemed arra vágyik, hogy lássa kinyílni ajtajukat. Szõlõd már virágzik, Uram, és hamarosan elegendõ gyümölcsöt ad, hogy minden pusztaságot jóllakasson. Mindaddig nem kelnek életre a halottak, amíg rájuk nem lehelsz, és édes illatoddal fel nem ébrezted õket. Nagy szeretetedben keltsd életre újból e kísértetek földjét!

Rájuk mosolygok, és világosságom áthatol az ajtókon és minden kulcslyukon, még az ajtajuk alatti résen is beszûrõdik fényem!

Alleluja, dicsõség Istennek!

Igen, kicsi szív, kiálts örömödben! Terméketlen földed gyümölcsöt fog teremni! Fakadjatok örömkönnyekre mind, akik hallottatok engem! Örökké tartó szeretettel megkegyelmeztem nektek . Szõlõ nõ majd a tövis és a bozót helyett. Kinyilvánítom szentségemet és bölcsességemet, hogy eltöröljem e korszaknak istenségemmel szemben tanúsított ellenséges magatartását és vélt bölcsességét.

a

Hamispróféta: A mise egy megemlékezés. ” A Mise formájában történő változtatás hamarosan bemutatásra kerül Egyházamban.Szent Szavamat nem szabad megváltoztatni vagy úgy alkalmazni, hogy az valami mássá váljon.”

Ferenc pápa: A mise egy megemlékezés

“A mise egy megemlékezés Krisztus húsvéti történéseire” – mondta Ferenc pápa november 22-én. Továbbá hozzátette, hogy az emlékezet bibliai jelentése “nemcsak a múltban történt eseményekre utal, hanem a jelen lévő történésekre is utal.”

Ferenc pápa ezt a zsidó pészah ünnephez hasonlította. Nem említette az “áldozat” szót. A katolikus doktrina szerint a mise elsősorban az áldozatról szól.

Az akacatholic.com weboldal felhozta Ferenc pápa kapcsán Alfredo Ottaviani bíborost (+ 1979) és az Új mise kritikus tanulmányozása című könyvét, ahol Ottaviani kimondja, hogy a mise felfogása megemlékezésként teljesen elfogadhatatlan.

#newsTqjkpfcdrl

 

A Mise formájában történő változtatás hamarosan bemutatásra kerül Egyházamban.

 

2013.06.29

Drága szeretett leányom, figyelmen kívül kell hagynod azt a gyűlöletet, mely azok szájából ömlik, akik azt állítják, hogy ők szent emberek és hűséges követői az Én Mélységesen Szeretett Édesanyámnak. Tudnod kell, hogy a veled szemben mutatott gyűlölet sokkal rosszabb lesz, mint bármelyik, előtted jött más próféta esetében. Nem azért mondom ezt neked, hogy megijesszelek téged, hanem csak azért, hogy elfogadd ezt a tényt, és hagyd figyelmen kívül a gonoszságot. Valahányszor Isten Jelenléte ismertté válik az emberek között, mindig a fenevad gonosz reakcióját fogja kiváltani, aki másokon keresztül fog munkálkodni, hogy megtagadja Isten Igéjét.

Leányom, a Mise formájában történő változtatás hamarosan bemutatásra kerül Egyházamban. Ez sokak számára nagyon zavaros lesz, és ők nem fogják felismerni a hazugságokat, melyek az új imákba foglalva lesznek előadva. Jelenlétemet a legravaszabb módon fogják érvényteleníteni, de azok, akik az új formátumot követik, miszerint Valós Jelenlétemet megtagadják, képtelenek lesznek arra, hogy úgy mutassanak be Áldozatot Istennek, ahogyan annak lennie kell. Leányom, ennek a kinyilatkoztatásnak megvetés lesz a következménye lényed számára, de tudnod kell, hogy ez meg volt jövendölve. Követőimnek azt fogják mondani, hogy a Szentáldozás mindenkire vonatkozik – mindenhol –, hogy eggyé egyesülve, szeretetet mutassanak egymásnak. Lassan, de biztosan a Szentmise nem fog többé a Szent Áldozatról szólni. Ehelyett a szertartást úgy fogják összeállítani, hogy az embernek adózzon tisztelettel, és megtévesztenek benneteket, hogy Oltárom előtt és az egész világ tabernákulumai előtt egy konfrontációnak legyetek tanúi.

Az a nap, amikor a napi áldozatok megszűnnek nincs messze. Tudnotok kell, hogy Én most azért jövök, hogy figyelmeztesselek benneteket, hogy majd ne éhezzetek. Amikor meg fognak fosztani benneteket Jelenlétemtől, akkor Szentlelkem nélkül maradtok és nehéznek fogjátok találni, hogy közel maradjatok Hozzám.

A szavak, melyeket használni fognak, hogy megtévesszenek benneteket, tartalmazni fogják a „mindenki javára – Isten minden gyermekének egyesítésére” kifejezést. A Mise új értelmet fog kapni. Kereszthalálom feledésbe fog merülni és annak minden okát újra fogják értelmezni. Emlékezzetek majd azon a napon a most nektek adott Szavaimra. Fogadjátok csak el a helyettesítést és akkor a Jelenlétem el fog tűnni. Én veletek leszek, de nem az Én Testem lesz az, amiben részesítenek majd benneteket.

Azoknak, akik nem hisznek azon gonosz tervben, melyet már létrehoztak annak érdekében, hogy minden Nyomomat eltöröljék, a következőket mondom. Amikor már nem leszek, keresni fogtok Engem? Amikor megszentségtelenítik Szent Eucharisztiámat, szabadkozni fogtok azok helyett, akik ezért felelősek? Vagy követni fogtok Engem és hallgatni fogtok az Igazságra, amikor hazugságokkal lesztek körbevéve.

A választás a tietek lesz.

Jézusotok.

 

 

Üdvösség Anyja: Ez a harc, hogy Isten szavának fennmaradását biztosítsa, azt fogja eredményezni, hogy azoknak a papoknak, akik hűségesek maradnak Hozzá, menedéket kell majd keresniük.

 

2013. augusztus 5. hétfő, 13:05

Drága gyermekeim, ez lesz hitetek nagy megpróbáltatásának az ideje. A Katolikus Egyház lesz az az egyház, amelyben a nagy megosztottság el fog kezdődni. Fiam papjai a nagy hitehagyás során ebben az Egyházban fognak a legtöbbet szenvedni, mely szenvedést nagyon hamar el kell viselniük az Egyházon belül.

A Fiamhoz hűséges papoknak mondom, akiket ketté szakít majd határozatlanságuk: tisztában kell lennetek azzal, hogy szükséges egységben maradnotok az Irgalmas Jézussal. Sohasem szabad engednetek annak a kísértésnek, hogy cserbenhagyjátok Egyházát, elfogadván a hamisságokat azoktól, akik súlyos tévedésbe estek. Nektek tisztelnetek kell Fiamat minden áron, és vezetnetek kell népét a szentség útján, független attól, hogy milyen nehéz lesz az számotokra.

Azokat, akik továbbra is a hagyományos Misét fogják celebrálni, addig fogják gyötörni, míg bele nem egyeznek abba, hogy teljesen feladják azt. Sokan a hátatok mögött fognak elárulni benneteket az ellenségnek a saját szerzetesrendeteken belül. Azok elé fognak állítani benneteket – akárcsak egykor Fiamat – akik azt állítják, hogy társatok lennének, és eretnekséggel vádolnak majd benneteket, mert ti továbbra is ragaszkodtok ahhoz, hogy tiszteletet mutassatok a Mise Legszentebb Áldozata iránt.

Az új szavakat, melyek Fiam Testének a leggonoszabb megszentségtelenítését fogják jelenteni, azokra a felszentelt szolgákra fogják kényszeríteni, akik tiltakozni mernek.

A Katolikus Egyházon belül lesz az, hogy harcolni fog fivér a fivér ellen, nővér a nővér ellen, az apa a fia ellen, a gyermekek a szülők ellen, míg végül két tábor fog kialakulni.

Ez a harc, hogy Isten szavának fennmaradását biztosítsa, azt fogja eredményezni, hogy azoknak a papoknak, akik hűségesek maradnak Hozzá, menedéket kell majd keresniük.

Ehhez el kell kezdenetek a felkészülést, és olyan helyeket kell keresnetek, ahol majd be tudjátok mutatni a szentmisét és ki tudjátok szolgáltatni a Szentségeket Isten gyermekeinek.

Én, az Üdvösség Anyja, védelmezni fogom az ilyen menedékhelyeket, és az Élő Isten Pecsétjének – amelyet Atyám adott a világnak – a belső falra való elhelyezése által, ezek a menedékhelyek láthatatlanok lesznek Isten ellenségei számára.

Ne féljetek ezektől a dolgoktól, mert ha jól felkészültök, akkor Isten gyermekeit az üdvösségre vezetitek. Amennyiben nem veszitek figyelembe ezt a figyelmeztetést, akkor elmében, testben és lélekben Fiam ellenségeinek a fogságába estek, és nem fogtok az üdvösségben részesülni.

Azoknak, akik a hamis próféta parancsát teljesítik, sok imára lesz szükségük, mert néhányan közülük vakok az Igazságra. Másoknak, akik ismerni fogják az Igazságot, de azok oldalán fognak állni, akik tagadják Fiam Kereszthalálát, lesz mitől félniük. Ők szörnyű szenvedést fognak okozni Krisztus ártatlan követőinek.

Hűek maradván az Igazsághoz, Fiam Maradék Hadseregét fogjátok vezetni, mely egy félelmetes erővé válik a gonosszal szemben és azokkal szemben, akiket a gonosz ebben a harcban Fiam hűséges szolgái ellen vezet a Földön.

Amikor elérkezik az idő, nektek el kell utasítanotok azok vezetését, akik Isten Szavát meg fogják szentségteleníteni, és akiknek hazugságai és trágár tanai sokakat félre fognak vezetni. Azok, akik elfogadják a Szentmise és a Szentségek bármilyen elferdítését, felelniük kell majd Fiam előtt.

Mert ti akkor akaratlanul is a gonosz szolgájává váltok, és sok-sok lélek fog elveszni, mert őket olyan rituálékba rántják, amelyek a Sátánnak adóznak hűsséggel. Ezek a rituálék a hamis prófétát és az Antikrisztust fogják tisztelni, akik Isten ellenségei.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy látni lehessen majd az Igazságot, és hogy a hazugságok olyannak mutatkozzanak meg, mint amilyenek azok valójában: sértés, Fiam gyötrelmes Keresztre feszítésével szemben.

Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja.

 

Szent Szavamat nem szabad megváltoztatni vagy úgy alkalmazni, hogy az valami mássá váljon.

2013. szeptember 7., szombat, 18:25

Drága szeretett leányom, miközben Én továbbra is mindent megteszek, hogy ezeken az Üzeneteken keresztül elérjem a világot, sok hűséges követőm még most sem fogadja el a Kezemet. Ezek az Én értékes lelkeim veszélynek vannak kitéve, mert sokan közülük nem fogják felismerni azt a módot, ahogyan hitüket arra fogják felhasználni, hogy az új, rövidesen életbe lépő liturgiát támogassák, mely nem Engem, Jézus Krisztust, az Emberfiát fog tisztelni.

 

Sokan helytelenül azt fogják feltételezni, hogy az új liturgia és az új mise – noha sokat változott – nem okozhat bajt. Oly sokan fogják csendben megkérdőjelezni a tartalmak bizonyos részeit, akárcsak a formáját, és furcsának fogják találni. Ugyanakkor csak nagyon kevesen fogják kifogásolni azokat, mivel azt fogják hinni, hogy ezekre az Egyház adta az áldását, és ezért nem lehetnek rosszak. Amit ők nem értenek, hogy Szent Szavamat nem szabad megváltoztatni, vagy úgy alkalmazni, hogy az valami mássá váljon. Egyházam tévedhetetlen, de ha Egyházam bármelyik úgynevezett szolgája vagy vezetője kiforgatná Isten Szavát, vagy átírná a Szent Eucharisztia jelentését, akkor ők Istent káromolnák.

 

Ez emberek megtagadtak és keresztre feszítettek Engem, amikor ők, beleértve Isten Templomainak vezetőit is, elutasították az Igazságot. Ha bárki – nem számít, hogy milyen magas beosztásban van köztetek – megtagadja az Igazságot, az eretnekség bűnével vétkezik, és nem Tőlem jön. Mégis ők azt szeretnék elhitetni veletek, hogy az Igazság egy hazugság. Ők mindazt tagadni fogják, amit nektek tanítottam, hogy egy teljes Keresztény életet élhessetek. Le fognak köpni Engem és egy olyan úton fognak vezetni benneteket, amelyről azt fogják mondani, hogy Hozzám vezet, de ez nem úgy lesz.

 

Ezek a megjövendölt dolgok hamarosan meg fognak történni. Legyetek készen. Amikor látjátok a jeleket, akkor tudjátok, hogy ezek a próféciák csak Istentől származhatnak.

 

Jézusotok.

a

2017. november 28. NEM FÁRADOZTÁL HIÁBA!

1995. november 28.
Az “Igaz élet Istenben” üzenet tizedik születésnapján.

Béke legyen veled! Vassulám, ó mondd meg nekem, mondd meg, boldog vagyóe, hogy velem voltál ily módon ezekben az években? Egyszerû testi teremtmény, akinek szíve van, boldog vagy?

Örömöm Koronája, hogy ne lennék boldog? Leheleted vitt a felhõkbe, hogy a szelek szárnyán siessek tova, hogy része legyek a szeleknek: 1hogyan ne lennék hát boldog?

És te az én részemmé lettél 2 én meg a tieddé. Lakóhelyet vettél bennem, ahogy én is tebenned, és Édenné alakítottam lelkedet, hogy megdicsõüljek.
Haladj lépteiddel, és repülj a szelek szárnyán, mert különleges helyed van Szívemben.

Szívem Ünnepe! Szemem Kenete! Háromszorosan Szent Világosság! Lelkem örvendez, mert megmentetted a “lakatlant”! áldott legyen háromszorosan Szent Neved!

Ha valóban szíved Ünnepe vagyok, ünnepeld meg minden évben a mai napot, amikor Szívembe vezettelek téged és másokat is, hogy felfedezzétek azt a mérhetetlen kincset, amelyet a ti idõtökre tettem félre. Tartsd emlékezetedben ezt a nagy napot! Légy mellettem, ahogy az elmúlt tíz éven át mellettem voltál. SOHA ne távozz el mellõlem, velem menj mindenhová, ahogy e tíz év alatt tetted. Látod, miként neveltelek? Látod, mit vittem végbe? Látod bölcsessségemet? Azáltal, hogy téged örökbe fogadtalak, sokakat fogadtam örökbe. Az én ösvényem egyenes, utaim gyönyörûségesek, amelyen megközelítelek benneteket… Királyotok szépsége tökéletes. “Keltsd életre Egyházamat, tedd széppé Egyházamat és egyesítsd Egyházamat!” Ezt a parancsot adtam neked. És csupán azt kértem tõled annak érdekében, hogy együtt munkálkodhassak veled dicsõségemért, hogy egyezz bele akaratom teljesítésébe. Így nyerted meg barátságomat.

Egyházam javára van az a sok lélek, aki visszatért hozzám… Hozzám intézett dicséreteik most egyesülnek mennybéli angyalaim dicséretével. És szájad által elmondtam, mit kíván Szívem leginkább az egység érdekében. Nem fáradoztál hiába! Azt kértem tõled, hogy add tovább Szavaimat és kívánságomat: a húsvét dátumának egyesítését, és te megtetted. Látod gyermekem, valóban lelked tökéletes erénye és világossága indított téged arra, hogy elismerj engem. Egyiptom leánya, szüntelenül vigyáztam rád. Háromszorosan Szent Lelkem hozta meg lelked hajnalát, amelyre vágytam, hogy egész tervem beteljesedjen.

Talányt jelentettek neked szavaim: “áldásommal eltelve sok tanítványod lesz.” Késõbb azonban értésedre adtam, hogy mit jelentenek: “Hogyha majd beteltél Szentlelkemmel, aki háromszorosan Szent és aki az Életadó, sokakat megtérítesz és bûnbánatra indítasz Lelkem hatalmával.” Saját kezemmel mûveltem meg talajodat, és törtem meg a sziklákat, hogy kiegyengessem utamat benned. Azután elvetettem benned mennyei magjaimat. Nevem tiszteletére megfogadtam, hogy eltávolítok minden betolakodót, aki utamon új kertembe jön. Gyönyörûségemet leltem abban, hogy éjjelónappal õrködtem feletted.

Ma azt mondhatom, Vassula: Én nem hiába fáradoztam benned. Lelkem szabaddá tett téged, hogy jó helyet találjak benned, és benned lakhassak. Jöjjenek hozzám fiaim és leányaim, és megszabadítom õket, hogy õk is csatlakozzanak gyülekezetemhez. IC


1 “A szeleket követeddé teszed” Zsolt 104,4,
2 vö. Jn 15,

2017. november 27. ELÉJÜK ÁLLÍTALAK TÉGED MINT A VISSZAUTASÍTÁS JELÉT

1991. január 18.

Születésnapomra szóló üzenet:

Béke legyen veled! Isteni Szívem bátorságot önt beléd, hogy félelem nélkül haladj! Az Atya nagylelkû. Helyezd belém bizalmadat! Bízzál bennem, kis gyermekem! Elárasztalak vigasztalással 1 Próbára tettelek. Engedd, hogy idõnként próbára tegyelek! Akkor se csüggedj Vassula, ha minden elveszettnek látszik! Egyengetni fogom utadat, de egyúttal eléjük állítalak téged mint a visszautasítás jelét, mint az egység visszautasításának jelét. Hiányzik belõlük az õszinteség, hogyan tudnák áthidalni a köztük lévõ különbséget?

Uram, arra utalsz, hogy végül visszautasítják üzeneteidet?

Nem. Az én üzeneteim nélküled is elterjednek a maguk útján, de téged mindenfelõl bántalmak fognak érni. Meg fogom engedni, hogy üldözõid tisztátalan keze megüssön téged, és nyíltan bántalmazzanak. Meg fogom engedni, hogy ellentmondjanak neked… és úgy fognak rád támadni mint a varjak, amint tönkreteszik a vetést. Szemükben te leszel a vesztes, mert szembetûnõek lesznek a rajtad ütött sebek. E sebeket, leányom az enyéim ütik rajtad, az én házamban. Káin követõi sebesítenek meg téged. Meg fogom engedni nekik, hogy egy ártatlan gyermeket verjenek, de örömük gyászra fordul. Igen, vesztesnek látszol majd Vassulám, de nem tûntem-e én is vesztesnek? Úgy látszott, mintha eltévesztettem volna küldetésemet, a világ szemében úgy tûnt, mintha én lettem volna minden idõk legnagyobb vesztese. Jel vagy számukra, amely kérdéseket fakaszt és vitákat kelt. Nincs szándékomban elvenni bátorságodat, Vassula, még akkor sem, amikor közülük némelyek megpróbálják megakadályozni üzenetem terjedését a nép körében. Vassulám, légy olyan szilárd, mint a szikla!

Uram, ha így “összetörnek”, ahogy most tudomásomra hoztad, ha szinte halálra sebzik lelkemet, hogyan tudnék szilárdan állva maradni?

Meg fognak gyötörni, de én, az Úr, melletted fogok állni, és az én erõm lesz a te erõd. Jöjj, ne félj! Tégy tanúságot mellettem!


1 mivel az elmúlt napokban nem éreztem közelemben Istent, és nem láttam Õt, úgy éreztem, mintha elhagyott volna, és szomorú voltam.

Hamispróféta: A bevándorlás kritizálása megalázza az emberi méltóságot

http://magyaridok.hu/kulfold/dermeszto-video-erkezett-parizsbol-2501038/

Ferenc pápa a tömeges bevándorlás elleni politikai mozgalmakat kritizálja, mert szerinte azok “erőszakot szülnek, rasszisták és idegengyűlölők”.

A béke világnapján elmondott beszédében azt mondta, hogy a tömeges bevándorlás kritizálása “megalázza az emberi méltóságot”.

Az egyik ilyen tömeges bevándorlás elleni ember a ghánai Peter Turkson kúria bíboros, aki nemrég azt mondta, hogy az afrikaiak Európába való bevándorlása olyan, mint egy nyitott csap: “Nem elég, ha felitatjuk a vizet egy ronggyal, a csapot kell elzárni.” Turkson szerint a fiatalokat ott kéne hagyni, ahol vannak, mert ott van rájuk igazán szükség.

https://gloria.tv/article/gqHkbTmGGaJM1SgGNbadS4fez

http://mandiner.hu/cikk/20171126_a_migransok_befogadasara_szolitott_fel_ferenc_papa

2017. november 26. Ne káromoljátok Királyotokat! Ne keltsétek fel Igazságosságát

Ne káromoljátok Királyotokat! Ne keltsétek fel Igazságosságát

2011. május 18.

Vassula, gyermekem, Béke és Szeretet vagyok. Írd:

Nem hallják meg követeim hangját szennyes bűneik miatt. Pásztoraid1 alszanak, néped ugyanúgy. Juhaim szétszéledtek, nem találok vigaszt a szívükben. Holttestek feküsznek szerteszéjjel, ahol csak járok, holttestekbe botlok. Megszámlálhatatlan a számuk. Pásztorként jöttem el közéjük, hogy megmentsem és üdvözítsem azokat, akik hűtlenné váltak Szavamhoz. Néhányan követték irgalmas hívásomat, őket nagy örömmel magam köré gyűjtöttem. Most, amikor nemzeted ennyire siralmas állapotban van és ennyire romlott, amikor a hatalmasok a néped borát isszák, megfosztanak és tehetetlenné tesznek egész családokat, a szegényeket még nagyobb szegénységbe taszítják, fáj a Szívem a szomorúságtól.

Termőföldjükön2 járkáltam egy ideig égve a vágytól, hogy legeltessem őket. De pásztoraim földre lökték Koronámat sértő szavakat kiabálva. Felemelték hangjukat az én ajándékom ellen! Ó, mert megesküdtek, hogy birokra kelnek velem, bár én étellel és itallal3 tápláltam őket, és kezemben kínáltam fel nekik a Szívemet. De verni fogják a mellüket! Eltökélt szándékom volt, hogy mindnyájukat egybegyűjtsem és Királyságomba vezessem. Legeltessem a juhaimat, arra tanítsam a bűnösöket, hogy hagyjanak fel bűnös dolgaikkal, a gonoszokat, gonosz gondolataikkal. Kész voltam vállaimon vinni benneteket 4, becsesen bántam veletek, mivel gyermekeim vagytok, és én gazdag vagyok a megbocsátásban. Még akkor sem szűntem meg hívni benneteket, amikor angyalaim figyelmeztettek benneteket önteltségetekre.

„Vigyázzatok! Ne káromoljátok Királyotokat! Ne keltsétek fel Igazságosságát, mert gyászolni és siránkozni fogtok nyomorúságotokban! Megrendülnek fentről az erők és egyre nagyobbak lesznek gyötrelmeitek…. Ne lobbantsátok lángra Isten haragját! Hagyjátok abba gonosz cselekedeteiteket, tartsatok bűnbánatot és többé ne bántsátok meg Őt!”

Ők azonban nem akartak meghallgatni. Látod, leányom, Én vagyok köztetek van, de ők megvetnek engem. El vagyok felejtve, közömbösen letudtak engem. Pásztoraim nem válaszoltak nekem, és édességemet sem ízlelték meg, hogy el ne lankadjanak.,. Én vagyok a Szikla, de ők abban lelik örömüket, hogy ködre támaszkodnak és nem rám.

Amikor tagadják, hogy hallasz engem vagy látsz a szívedben, hitetlenségükkel a Szentírást ferdítik el. Én minden emberben benne élek, hogyan tagadhatják hát a Jelenlétemet?

Uram, Te tökéletesebbé tetted lelkem látását, így megengedted nekem, hogy magasztosságodban szemlélődhessek.

Jössz és mész, hol hosszabb időre megmutatkozol, hol hosszabb időre eltűnsz, mégis mindig velem vagy…

Vassula, pásztoraimmal az a baj, hogy intellektualizáltak engem. Egyesek birtokukba vettem engem, de sokan nem. Lelkem rajtad nyugszik, amit sokaknak ki is nyilvánítok. Nagyon is láthatóak a jelek, hogy tőlem származol. Ezért hát örvendezz! Mivel Üdvözítőd, akit már gyermekkorodban is láttál, és aki téged később elhívott, sohasem szűnt meg veled lenni! Nem sértegettek, nem gyaláztak, nem vádoltak téged azzal, hogy csaló vagy és így tovább? Nem üldöztek téged miattam? Ezek azok a jelek, melyek bizonyítják, hogy Lelkem rajtad nyugszik és mindig is rajtad nyugodott.

A prófétálást, mint adományt elutasítják pásztoraid, ez azonban nem jelenti azt, hogy a prófétai Lélek megszűnt volna! A Szentírás sohasem hazudik és neked szilárdan ki kell tartanod mellette.

Amikor a földet ellepi a bűn, a hitehagyás szennye, és amikor a földet a Sátán uralja, akkor ne lépnék közbe? Ne küldeném el Szentlelkemet, hogy arra indítsa választottaimat, hogy Nevemben beszéljenek? Végzetes dolog elutasítani a prófétálás adományát. Ezért hát Vassulám, álld a sarat, sohase botladozz, és sohase inogj meg, növekedj kegyelmemben és tanulj tőlem. Gyönyörűségemet lelem benned… jöjj, mi ketten? ic


1 országom, Görögország pásztorai

2 jelképesen

3 lelki táplálékkal az üzenetek által

4 Görögországot
Source: http://www.ichtys.hu/index.php/91-2011-majus-18

Égi Édesanyánk üzenete 2017. november 25-én Medjugorjéból

Medjugorje, 2017. november 25.

Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben imádságra hívlak benneteket. Gyermekeim, imádkozzatok és keressétek a békét. Ő, aki azért jött erre a földre, hogy békéjét adja nektek, függetlenül attól, hogy kik és mik vagytok, Ő, a Fiam, a ti testvéretek rajtam keresztül a megtérésre hív benneteket, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Ezért, higgyetek és imádkozzatok és éljetek kegyelemben, várakozva a vele való személyes találkozásra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

2017. november 25. NYOMORÚSÁGOSSÁGOD ARRA KÉSZTETI IRGALMAMAT, HOGY BELEMERÍTSELEK

1994. október 20.

Uram?

ÉN VAGYOK. Látod Vassula, még mindig az a szándékom, hogy felemeljelek: Atyám és én meglátogattunk és neveltünk téged, igen! én emeltelek fel. Mondhatod-e, hogy tudásod emberektõl származik? Vagy onnan, hogy teológiát tanultál?

Dicsõség Istennek! Minden Tõled való, amit tanultam.

Atyám és én mûveink és kiválasztott szegényes eszközeink által továbbra is megbotránkoztatjuk társadalmatok filozófusait és kevélyeit. Gyönyörûségemet lelem abban, hogy tanítalak. Igen, mindig gyönyörûségemet lelem abban, ha nemes tudásomat adom neked. Ó Vassula! 1 Ha tudnád, milyen örömet szerez Atyámnak, hogy bölcsességet ad neked… Tudj ezekrõl az áldásokról! Ne mondd: “Hol van az én Jézusom?” Kedvesem, egész idõ alatt veled vagyok. Tekintetem állandóan rajtad van.

Engedd, hogy gondosan tovább képezzelek lelkileg! Engedd meg, hogy olykor elmeneküljek a világ gonoszsága elõl és megpihenjek a szívedben! A te csendességedben megpihenek. A te hûségedben én vagyok a Király, mert tiszteletet és dicséretet kapok. és a te szeretetedben megdicsõülök.

Uram, azzal hogy tanítasz, erõt adsz nekem. Megszólítasz, és szavaid felemelnek. Te vagy táplálékom. Miért adtad a világosság adományát egy ilyen nyomorúságos személynek?

Mert megdöbbentett nyomorúságosságod. Ha találtam volna valakit, aki gyengébb nálad, õt választottam volna. Nyomorúságosságod arra készteti irgalmamat, hogy belemerítselek. Nyomorúságosságod láttán fejemet rázom… nem találok nálad nyomorúságosabb és gyengébb teremtést… mert nincs is. Hogyan munkálkodhattam volna, ha sorra vetélytársakra találok benned? Egyet sem találok… és ha egy is jelentkezne, abban a pillanatban elsöpörném leheletemmel. Engedd meg tehát, hogy jobb kezedet az enyémben tartsam… Boldognak érzed magad, Vassula?

Igen! Nagyon!

Szeretlek, mert megengedted, hogy felvirágoztassalak és általad másokat is. Soha ne félj kedvesem! Ezért csupán annyit mondok neked, hogy szeress engem, írj és továbbra is dicsõíts meg tanúságtételeddel! én vagyok az “Igaz élet Istenben” üzenet Szerzõje, és ezt be fogom bizonyítani azáltal, hogy megjelenek képmásommal helyedben. Ezt az adományt adja Atyám neked és másoknak is.


1 Jézus sóhajtott.

2017. november 24. KÍNSZENVEDÉSEM MINDENNAP MEGISMÉTLÕDIK

Kedd, 1990. február 20.

A fájdalmas rózsafüzért imádkozva ma ismét átéltem az Úr kínszenvedésének, a Getszemáni kert és a keresztre feszítés szenvedésének egy részét.

Gyermekem! Hatolj még mélyebben Sebeimbe! Hallgasd szívdobbanásaimat!… Irántad való szeretetem a végtelenségig fokozódott, ezért most szenvedésemben akarlak részesíteni. Úgy szeress engem, ahogy én szeretlek téged! Kínszenvedésem mindennap megismétlõdik. Mindennap felvonszolnak a Kálváriára, akik nem akarják tovább követni utamat. Megsokszorozódnak kínjaim, amikor azt látom, hogy gyermekeim az örök tûz felé tartanak. Szívem elviselhetetlen fájdalmat érez, hogy annyi hálátlanságot lát a Földön. Irgalmatlanul megostorozzák Testemet. Szenvedek, pedig csupa jó dologgal töltöttem fel házukat. Az én békémet adtam nekik. Szerettem õket, és még most is szenvedélyesen szeretem õket, pedig éppen õk koronáznak engem tövissel. Úgy állok elõttük kezemben Szívemmel, mint a koldus. Kérlelem õket, de kedves tekintet helyett kigúnyolnak, leköpnek, csúfolnak, fejemet verik, és erõszakkal a hegyre visznek, ahol újból keresztre feszítenek. Lassan elsorvadok, és szüntelenül ömlik Vérem. A bûnösök mindennap újból keresztre feszítenek. Pihenésre van szükségem! Megpihentetnél? Vedd töviskoronámat, szögeimet és keresztemet!… nincs semmi mondanivalód számomra?

Szeretett Uram, aki rám bíztad legszentebb kincsedet, aki körülvettél szereteteddel és gyengédségeddel, aki úgy csurgattad rám tanításodat, mint a mirhát, aki elárasztottál illatoddal, megörvendeztetsz jelenléteddel, nekem adtad szereteted adományát, nekem adtad szenvedésed adományát. És én, a magam szegénységében, csak áldásaimat, akaratomat, lelkemet és szívemet tudom Neked felajánlani.

Péntek, 1990. február 23.

Pontosan három órakor várt rám a Szeretet, hogy Jézussal találkozzak szenvedésében és keresztjén.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”