2017. július archívum

2017. július 23. KÁIN ÉS ÁBEL

1987. augusztus 16.

Istenem, szeretlek.

Vassula, szememelõtt vagy, figyelj és írd: A mai Ábel élni fog. Csak ragaszkodj Istenedhez. Ábel élni fog! Ábel élni fog a mai idõkben.Kedves, a világ, gyengeségében, tele van Káinokkal. Eltûrjem örökké, hogy a Káinok elítélik és megölik Ábeleimet?Még hánynak kell meghalnia szemem láttára? Nem, Vassula, Sebeim újra felszakadtak. Ez a generáció Káin ivadéka. Kedves, valahányszor támadt egy Ábel, Káin a legkisebb habozás nélkül megismételte bûnét. Érted kicsim?

Isten szomorúnak látszott, amint ezt mondta, és én is szomorú lettem.

Mi az oka ennek?

Azért van így, mert az Ábelek az én ivadékaim, tõlem származnak.

És a Káinok?

A Káinok? Õk a világhoztartoznak, õk az emberektõl származnak. Ezúttal azonban Káin és Ábelem közé állok. Mindent kiirtok, ami Káintól jön. Kiveszem Káin kezébõl a fegyvert, védtelenül hagyom. Fegyvertelenülkell Ábel elé állnia. Vassula, mindezt világosan el fogom neked magyarázni. Fordulj felém, figyeld ajkamat, és megértesz.akarsz-e még mindig nekem dolgozni?

Igen, Istenem, ha megengeded.Jézus?

Én vagyok Jézus Krisztus, Isten szeretett Fia, a Megváltó.
“Mi ketten?”

Igen Uram.

Boldog vagyok, mert mosolyog!

Jöjj hát, együtt dolgozunk.

a

2017. július 22. VIGYETEK BÉKÉT ÉS SZERETETET ODA, AHOL SZÉTHÚZÁS VAN!

1992. augusztus 22.

A rhodosi csoportnak:

Uram?

ÉN VAGYOK. Csupán békét kérek tõletek. Vigyetek békét és szeretetet oda, ahol széthúzás van! Kérjétek világosságomat, ahol zavar keletkezik! Kérjetek! Kérjetek, és adni fogok. Tiszteljétek egymást, és ne engedjétek, hogy szívetek megkeményedjen! Ne adjatok teret a Sátánnak! Legyetek nyugodtak, és ajánljátok fel nekem imátokat! Mennyi imát hallok? Imádkozzatok és böjtöljetek, hogy eltávozzék tõletek a gonosz lélek! Többet imádkozzatok! Maradjatok bennem! Tõlem függjetek, miként a gyermekek. Imádkozzatok! A szívetekkel imádkozzatok!

Az én útjaim nem a ti útjaitok. Ezért ne kövessétek saját gondolataitokat! Keveset tudtok arról, hogy miképpen munkálkodom. Vessetek, ahol csak lehetséges! Ismerem képességeiteket, és tudom, hová küldelek benneteket. Boldogok vagytok, ha miattam megrágalmaznak és nevetségessé tesznek! Mondom nektek, meghallgatlak benneteket, ha Nevemet szólítjátok. Béke! Imádkozzatok és támaszkodjatok rám! Az Ecclesia új életre kel!

a

2017. július 21. FIGYELMEZTETNI KELL TEREMTÉSEMET. HIRDESSETEK ENGEM, NE ÁLLÍTSATOK FÉLRE!

FIGYELMEZTETNI KELL TEREMTÉSEMET. HIRDESSETEK ENGEM, NE ÁLLÍTSATOK FÉLRE!

1987. december 1.

Téged arra választottalak; hogy megmutassam a világnak, mennyire irgalmas vagyok . Ott találtalak meg ahol gyermekeim többsége él még mindig. Ha el nem jövök, hogy felvegyelek, még ma is ott volnál; ahol a többiek. Végtelen irgalmamban jövök, hogy figyelmeztesselek, magamhoz vonzzalak, és eredetetekre emlékeztesselek benneteket.

(Kezdem megérteni, hogy ez az üzenet, – amelynek célja a béke és a szeretet visszaállítása Isten teremtményei között, valamint az Egyház egyesítése, – Isten egyik utolsó kísérlete, mielõtt igazságossága lángra gyúlna felettünk.)

Milyen jól megértesz most, leányom. Félsz tõlem?

(Isten valószínûleg megérezte, hogy félek attól, amit megtehetne, ha meg nem változunk.)

Félek Istenem, a látomás után, amelyben részesítettél.

Csak egy részét mutattam meg. 1 Vassula, figyelmeztetni kell teremtésemet, hogy meg ne ismétlõdjenek ugyanazok a tévedések!

Melyek, Uram?

Amikor Fatimában a nagy csodát tettem, figyelmeztettem teremtésemet, de nem sokat törõdtek figyelmeztetésemmel. Idejüket ehelyett kétkedéssel, érveléssel töltötték, sohasem terjesztették helyesen Édesanyám szavait, ezért igen kevesen szereztek tudomást az üzenet sürgõsségérõl. Saját bûnük szennyezte be kezüket vérrel, annyi sok lelket magukkal rántva. Emlékeztetni fogom õket múltbéli bûneikre. 2 Emlékeztetni fogom õket garabandali üzenetem sürgõsségére!

Miért kételkedtek mûveimben? Adjátok tovább figyelmeztetésemet teremtésemnek, igen nagy engesztelést kell nyújtani! Figyelmeztetni kell teremtésemet, hogy higgyen bennem. Emlékeztessétek õket Szeretetemre! 3 Terjesszétek Szavamat! Hirdessetek engem… hirdessetek, ne állítsatok félre! Ti nem védelmeztek engem, hanem félreállítotok! Nyíltan hirdessétek régebbi és jelenlegi mûveimet, én mindenható vagyok. Fejembe fúródó tövisek azok a papi lelkek, akiknél ott van a megismerés kulcsa – de maguk nem mennek be, és másokat sem engednek be, akik pedig szeretnének bemenni! Õk az én töviseim! Ezeknek a töviseknek most meg kellene találniuk engem és bûnbánatot kellene tartaniuk! Kezük még friss vértõl szennyezett a múlt miatt, valamennyi bûnért és szörnyûségért felelõsek. Azt akarom, hogy tartsanak bûnbánatot! Dacoltak Édes anyám garabandali üzenetével, sohasem terjesztették úgy, ahogy kellett volna, nem vették figyelembe sürgõsségét. Ó, mit kaptam én, Vassula! 4 Köveket kaptam, szívük megkövesedett. Fogadjátok el az Igazságot, nyissátok ki szíveteket! Garabandal Fatima folytatása! Ne ismételjétek meg hibátokat. Péter! 5 Péter, légy az én visszhangom! Tápláld bárányaimat! Péter, ne tagadj meg engem újra, kedves!

(Amikor az Úr azt mondta: “Péter; légy az én visszhangom! Tápláld bárányaimat! Péter, ne tagadj meg engem újra, kedves!” akkor és ott meg tudtam volna halni, olyan hangon mondta ezt.)

Jöjj, hadd segítsek rajtad! Pihenj meg bennem! 6

(Miután összeszedtem magamat:)

Jézus, most leírom, hogy Isten koldult. Kolduló hangon mondta.

Igen, igen Vassula, szeretetbõl.

Szeretlek Istenem, hogyan tudnám elviselni, hogy ilyen szomorúnak látlak és hallak anélkül, hogy ezer halált ne akarnék halni. 1 Ha ezer életem lenne, egymásután mindegyiket odaadnám, a Te dicsõségedre, hogy Sebeid begyógyuljanak.

Sebeim csak akkor gyógyulnak be, ha teremtésem visszatér a Szeretethez. Fogadjatok el mint Mindenhatót és egyesüljetek! Jöjj, hadd osszuk meg szomorúságomat!

Jézus, szeretnék még sokkal többet tenni azért, hogy engeszteljelek és dicsõítselek.

Maradj közelemben, és mindent meg fogok veled osztani, amim van. Jöjj!


1 Arra utal, hogy a rosszabbik rész rejtve van.
2 Természetesen Isten csak azokra a bûnökre emlékszik, amelyekért nem kértek bocsánatot, vagy még nem bántak meg. Ha ez már megtörtént, a bûnök bocsánatot nyertek, és Isten soha többé nem emlékeztet bennünket régi bûneinkre.
3 A “Béke és szeretet” üzenetére.
4 Isten leírhatatlanul elszomorodott, felnyögött.
5 Isten olyan hangosan kiáltott, mintha egy távoli embernek kiáltana, aki nem hallja õt, csak ha nagyot kiált. Majd könyörögve folytatta:
6 Annyira felindultam, hogy nem voltam többé ura magamnak. Jézus megpróbált erõt önteni belém.
a

Dr. Franco Adessa: Az utolsó kihívás.Vajon Ferenc ezt a jelképes monstranciát a Jézus Krisztus keresztáldozatával történt megváltás imádására emeli fel, vagy Lucifer Végtelen Napjának a dicsőítésére, amely Krisztus keresztáldozatának a Föld színéről való totális eltüntetését fejezi ki?
A nyíl Jézus Szentséges Szívének a szobrára mutat.


A Krisztus keresztáldozatából fakadó megváltásnak a forrása Jézus Szentséges Szíve, és ez a központja a Miasszonyunk Fatimai Bazilikájának. Ennek megfelelően a Szentséges Szív aranyból készült szobra a Miasszonyunk régi Fatimai Bazilikája előtti térnek a közepén áll.

Fatimában tett utazása során idén májusban Ferenc megpróbálta nevetségessé tenni a Lucia-n keresztül a Miasszonyunk által adott üzenetet: meg sem említette a pokol vízióját, a bűnbánatra és a megtérésre való meghívást, az ateista kommunizmus kialakulását, amely a bűncselekményeivel egész országokat borított vérbe; tagadta, hogy a bűnöket Isten igazságossága megbünteti, mert az irgalmat kell hirdetnünk, nem az ítéletet, arra vagyunk meghívva, hogy megszabadítsuk magunkat az “istenfélelemtől”, amelyre a Miasszonyunk tanított, és “mert az istenfélelem nem illik ahhoz, aki szeretve van”.

Ráadásul célba vette Miasszonyunk népszerű tiszteletét, iróniával mondva, hogy ne csináljunk belőle “egy kis Szentet, akitől alacsony költségekkel járó kedvezményeket kapunk”, és ne úgy tekintsünk rá ” szubjektív érzékenységgel, amint visszafogja Isten büntetésre felemelt karját.”

Ferenc nevetségessé akarta tenni a Szűzanya üzenetét?

A Bazilikával szemben felállított emelvény díszletét tanulmányozva felfedeztük, hogy Ferenc látogatásának igazi, rejtett célja egészen más: Krisztus keresztáldozatából fakadó megváltásnak a forrása, Jézus Szentséges Szíve!
Jézus Szentséges Szívének aranyból készült szobra a fatimai Miasszonyunk Bazilika előtti tér közepén.
A Krisztus keresztáldozatából fakadó megváltásnak a forrása Jézus Szentséges Szíve, és ez a központja a Miasszonyunk Fatimai Bazilikájának.


Megfigyelve a mise bemutatására szolgáló színpadi emelvényt, kérdezzük:

1. Miért használnak fekete színt, mint temetéskor?

2. Miét van az oltár elején 12 fekete panel?

3. Miért van 6 fekete gyertyatartó az oltár két oldalán?

4. Miért van 3 virágkorona minden gyertyatartó alján?

5. Miért van négy lépcső két oldalsó üléssel és egy ötödik lépcső trónussal az oltár mögött?

6. Miért van “Krisztus” levéve a keresztről és a falra nyomva?

7. Miért van “Krisztus” teste deformálva pontosan a szíve fölött?

8. Miért a fehér és a fekete az oltár domináló színe?

9. Miért furcsa, 7-sugarú, Nap-alakú a monstrancia?

Engedjék meg, hogy megpróbáljunk válaszolni ezekre a kérdésekre, hogy felfedezzük azt a valódi célt, amely erre az összes furcsaságra és zavarra vonatkozik.
2017. május 13. A fatimai jelenések 100. évfordulóján bemutatott mise celebrálására felállított emelvény. Az uralkodó, temetési hangulatot árasztó fekete szín mellett, ami még szembeszökő, az a keresztről levett Krisztus és a mellkasa, amely a szív fölött deformált. Döbbenetes az ellentét a téren álló, aranyból készült Jézus Szentséges Szíve szobor és eközött a “Krisztus” között.


Ez a tanulmány a liturgikus ellentmondásokkal foglalkozik, amelyek Egyházon belül is fellépnek, és amely egyúttal a “babiloni szajha” célja is: Krisztus keresztáldozatának a kiiktatása a katolikus miséből.

A fekete szín megfelel Krisztus Egyháza temetésének, amit a 12 fekete panellel borított, koporsót mintázó oltár fejez ki. Ez a temetés megköveteli a hagyományos feszület és a ciborium kezdeti jelenlétét. A hat fekete gyertyatartó és a 18 virágkorona az Ürességet (6=szabadkőművesség) és az Antikrisztust (18=666) jelképezi. A négy lépcső az oltár mögött a Világot (n.4) jelképezi , amelyen a Világ Császára és a Világ Pátriárkája széke áll. Az ötödik lépcső, amely a trónhoz vezet, Lucifert (n.5) és azt a trónt jelenti, amin ül, a Világ Császára és a Világ Pátriárkája mellett, akikkel együtt alkotja az Antikrisztust.
A 4+1 lépcső másik jelentése a “Lucifer Egyháza”, a négy szabadkőműves rítust: a Tökéletesség Skót Rítusát, a Régi és Elfogadott Skót Rítust, az Új Megreformált Rítust, a B’- nai B’rith-t és Lucifert szimbolizálva.

Krisztus Egyházának a temetése lehetővé teszi a helyettesítését “Lucifer Egyházával” és a 15. szabadkőműves fokozat rituáléjával, amely feltámasztja az Embert az Ember-Istenben, hogy kilépjen a koporsóból, amelyre keresztet gravíroztak.

Így nem Krisztus, hanem a koporsóból feltámadó szabadkőműves Ember-Isten lesz az Isten!
Az oltár elöl fekete drapériával borított; mindkét oldalon 3-3 fekete gyertyatartó áll, mindegyiken 3, csökkenő átmérőjű virágkorona. Az oltár mögött 4 lépcső van, amelyeknek a tetején két oldalról két ülés van, míg a kisebb méretű ötödik lépcső tetején, középen egy trón áll.


“Krisztus” mellének furcsa deformációja csak arra szolgál, hogy felhívja azok figyelmét, akik megértik, hogy hová kell mérni a csapást! Egészen pontosan Jézus Szentséges Szívéből jön a megváltás, és pontosan ez a pont az, ahonnét a sátáni megváltás fekete-fehér színekkel ábrázolt Ember-Istenének is származnia kell.

A 7 sugarú, Nap-alakú monstrancia , 7-szer az Antikrisztus (7-szer 666), a Krisztus keresztáldozatának teljes megszüntetésére irányuló szándék szimbóluma!
Az oltár a 11. lépcsőn áll, onnét számítva, ahol a hét fehér ruhás személy térdel. Az oltáron egy feszület és három kehely van. Az elülső fekete drapéria 12 panelra van osztva; a domináns szín a fehér és a fekete. Az oltáron egy fehér keresztről leemelt, benyomott oldalú “Krisztus” a domináns. Vajon ez egy “halott” és egy “feltámadott” temetési szertartása?
A hat fekete gyertyatartó, alsó részükön a 18 virágkorona, együtt a 2 oldalüléssel és a központi trónnal az oltár mögött az Antikrisztus fordított háromszögét jelképezi, amit Lucifer, a Világ Császára és a Világ Pátriárkája alkot. A háromszög nagyobb, vízszintes oldala a középponti trón felső szélén nyugszik és a gyertyatartókig nyúlik ki, míg a két összetartó él a két oldalülés függőleges élére támaszkodik. (A bemutatott geometria a fényképezés szöge miatt nem tökéletes.)


A Háromszoros Háromságnak (Triple Trinity ) ez a bemutatása, amikor a szimmetriatengelyük átmegy a csúcsával felfelé álló ötágú csillag középpontján, a megistenült Ember szimbóluma. Figyeljük meg, hogy a felső csúcs “Krisztus” mellkasára, pontosan a szíve helyére mutat. Hivatkozva a Háromszoros Háromságnak a bemutatására, illusztráljuk a 9 kérdésre adott választ. Az Antikrisztus megfordított ABC háromszögéből (ld. fenti ábra) bárki könnyen létrehozhatja az ötágú csillagot (piros) , 36° szögben meghúzva a DE és a DF vonalakat. A függőleges helyzetet úgy kell beállítani, hogy az AGH és a DGL háromszögek egybevágóak legyenek. A Háromszoros Háromság az ötágú csillag középpontjában van.


Látván, amint Ferenc Lucifer végtelen Napját dicsőíti, az Illuminátus legfelsőbb fejének, Albert Pike-nek a szavai jutnak eszünkbe:

“ÉS AZ EGÉSZ VILÁGON AZ EMBEREK, HOGY MEGVÉDHESSÉK MAGUKAT A FORRADALMÁROK KISEBBSÉGÉTŐL …. MEG FOGJÁK KAPNI AZ IGAZI FÉNYT A LUCIFER TANÁBÓL FAKADÓ EGYETEMES MEGVILÁGOSODÁSON KERESZTÜL, AMELY VÉGRE NYILVÁNOSSÁGRA KERÜL; EZ AZ A MEGVILÁGOSODÁS, AMELY A KERESZTÉNYSÉG ELPUSZTÍTÁSÁT FOGJA KÖVETNI.”

A szentségtörő Ember-Isten szívéből fakad Lucifer sátáni megváltása, a babiloni szajha által megdicsőítve.

“VELE BUJÁLKODTAK A FÖLD KIRÁLYAI ÉS A FÖLD LAKÓI MEGRÉSZEGÜLTEK BORÁTÓL.” (Jel, 17,2)

Krisztus keresztáldozata megszüntetésének a dicsőítése.

“NÉZZÉTEK A VADÁLLATOT ALATTVALÓIVAL EGYÜTT, AMINT AZT ÁLLÍTJA, HOGY Ő A VILÁG MEGMENTŐJE. EGEKET OSTROMLÓ GŐGJÉBEN FEL FOG EMELKEDNI A LEVEGŐBE … DE LE FOG ZUHANNI ÉS EL LESZ VETVE ÖRÖK IDŐKRE, A CSATLÓSAIVAL EGYÜTT A POKOL MÉLYÉBE!” (La Salette-i Miasszonyunk)MEGSÉRTETTED AZ ISTEN ANYA SZŰZANYA SZEPLŐTELEN SZÍVÉT; ÁTSZÚRTAD JÉZUS KRISZTUS SZENTSÉGES SZÍVÉT ÉS LÁBBAL TAPOSOD MEGVÁLTÓ MŰVÉT, AMELYET LUCIFER EMBER-ISTENÉNEK SÁTÁNI MEGVÁLTÁSÁVAL AKARSZ HELYETTESÍTENI!

2017. július 3.,
Isten haragjának második trombitája.

EZ AZ UTOLSÓ KIHÍVÁSOD, AMELY KI FOGJA BORÍTANI ISTEN HARAGJÁNAK MÁSODIK CSÉSZÉJÉT!
“… Tűz és füst fog az Égből alászállni, az óceánok vizéből gőz lesz, tajtékjuk megemelkedik, eláraszt és elsüllyeszt mindent. Millió és millió ember fog meghalni órák alatt, és a túlélők azt fogják kívánni, bárcsak meghaltak volna….” (Harmadik fatimai titok).

http://eucharisztikuskongresszus.hu/hit_231.html

2017. július 20. AZ A TERVEM, HOGY MEGMENTELEK BENNETEKET

AZ A TERVEM, HOGY MEGMENTELEK BENNETEKET

1995. március 18.Párizs

(Két hét alatt behoztam az üzeneek leírásában felgyülemlett hat hónapos lemaradást. Két hétig megállás nélkül írtam, naponta hét-kilenc órát. Elhagytam minden adminisztrációt, ami lefoglalta Jézus idejét. Engedelmeskedtem Neki, és csak az írással foglalkoztam. Rövidre fogtam a telefonbeszélgetéseket is. A leveleket nem nyitottam ki, hanem elküldtem a Társasághoz, hogy az foglalkozzék velük. A találkozók programját sem én beszéltem meg, hanem az “Igaz élet Istenben” Társaság Franciaországban.)

Vassula, örömet szerez nekem igyekezeted. Nem vagy egyedül. …örülök, amikor komolyan veszed intõ szavamat és nem haladsz el mellette, ügyet sem vetve rá. Engedd, hogy én legyek irányítód és lelki vezetõd! Beléd helyeztem mentõ tervemet, hogy rajtad keresztül az én akaratom vigye véghez üzeneteimet. Engedd, hogy most kissé tovább igénybe vegyelek! Tarts ki kötelességedben, és örömmel tedd meg! Számodra az én társaságom az édességek édessége. Ne félj, ha tövisek és tüskés bokrok akadnak utadba, ezekkel mindenképpen találkoznod kell. Fel foglak emelni, hogy elhaladj felettük. Nem fognak téged bántani. Növeld szõlõskertemet, leányom! Megsokasítom gyümölcseit és végtelen nagy lesz határa. Az a tervem, hogy megmentelek benneteket, de nagylelkûségre van szükségem ahhoz, hogy jóvátegyétek e nemzedék bûnét. Nagy az én szomorúságom, amint látom, hogy a lelkek arra a tûzre jutnak, amelyet ellenségem készített.

Én vagyok az élet Forrása!

1 Az én keblembõl élõ víz folyik! Jöjjetek! Jöjjetek, és igyatok! Nem foglak vádolni benneteket. Aki szomjas, jöjjön hozzám! én vagyok az élet, itt állok elõttetek és közöttetek…
Leányom, egész sereg angyal lesz melletted, hogy elkísérjen küldetésedben. 2 én, Jézus, megáldalak és azt mondom:

“Lo tedhal!” 3


1 Jézus hirtelen hangosan felkiáltott.
2 A párizsi Kongresszusi Palotában tartandó találkozómra.
3 Ne félj – arámul, Jézus anyanyelvén.

2017. július 19. SIESS HOZZÁ IRGALMADBAN!

SIESS HOZZÁ IRGALMADBAN!

Japán, 1997. június 23.

Vassulám, légy békében! Imádkozzunk az Atyához!

Atyám,
hûséges szeretetedben
fordulj Japán felé!
Siess hozzá irgalmadban!
Hallgasd meg a szegényt
és a nyomorúságost!
Megmentõ hatalmaddal
keltsd életre Japánt,
hogy Téged dicsõítsen!
Ó gyengéd Atyám!
Tanítsd õket törvényedre
gyermekkoruktól kezdve,
hogy hirdessék csodáidat
és szüntelen himnuszként
a Neked szóló himnuszt!
Legyen ez a nemzet
Himnuszhoz szóló himnusz,
a tömjén
ellenállhatatlan illata!
Hozzád könyörgök,
ó Uram, és kérlek Téged,
hogy jöjj Szavaddal
e nemzethez!.
Amen.

. Igen, a mindenség Ura mindig szerette õt. 1 …Beszélj, Vassulám, amikor én beszélek, légy az én ajkam és dicsõíts meg engem!

(Az Úr öt héten keresztül látott vendégül engem Japánban. Sok kis találkozót szerveztek. Még ateisták és buddhisták is eljöttek, hogy hallják Isten szavait. Öt imacsoport követi most az “Igaz élet Istenben” lelkiséget. Tokióban három csoport van, és van csoport Sapporóban és Kobéban is.)


1 Isten Japánra utal.

2017. július 18. VÉGEZD EL MUNKÁDAT AMENNYIRE TUDOD, DE VIGYÁZZ, HOGY A JOBBIK RÉSZT EL NE HANYAGOL

VÉGEZD EL MUNKÁDAT AMENNYIRE TUDOD, DE VIGYÁZZ, HOGY A JOBBIK RÉSZT EL NE HANYAGOLD!

1993. február 2.

Az Urat hívtam, de nem hallottam õt. Ez elszomorított. A csendet lépteinek zaja törte meg hirtelenül.1 Szemrehányással fordult hozzám.

Az én Lelkem van rajtad. Éjjel és nappal vártam rád!2 Tartsd tiszteletben szabályaimat! Miért akadályozod találkozásainkat? Most azt kérdezed, „meddig fog ez tartani?”3, amikor még csak néhány perc telt el. Én viszont több napon át vártam rád! Meddig kell még elviselnem téged? Azt mondod, örömed telik abban, hogy közel vagy hozzám. Nyomorúságos vagy a jóra! Gyenge kis teremtmény, ne feledd, ki segít állva maradnod! Jóságosan bántam veled és Támaszod voltam. Magyarázd meg hát távolmaradásodat!

Adj még egy lehetõséget a szegénynek és ínségesnek! A Földön semmi másban nem lelem gyönyörûségem, csak jelenlétedben!

Akkor válaszd azt, hogy velem légy! A Szívembe hívtalak meg, nem ügyek intézésére!

De ki fogja elvégezni ezt a munkát?

Nem ismerted be bûnödet!4

Beismerem, hogy vétkeztem, mert nem tartottam be szabályaidat.

És vétkeztél, mert nem voltál hûséges hozzám! Valld be!

… és, mert nem voltam hûséges Hozzád.

Mondd:

Uramat fogom dicsérni
és lelkem egyedül érte fog élni,
egyedül õt fogom szolgálni,
és ajkam egyedül Neki fog énekelni,
szívem egyedül õrá fog figyelni,
és szívem most egyedül Érte dobog.
Amen.5


Képes-e a por engem dicsérni? Tud-e dicséretet mondani nekem? Nem, addig nem, amíg Lelkem nem él ebben a porban. Nélkülem semmi vagy. Az én világosságomból árad szemedbe a világosság. Meg foglak tanítani arra, hogy engedelmeskedj nekem, mert a földdel teszlek egyenlõvé, térdre kényszerítelek. Máskülönben hogyan látnak meg engem? Szentségre akarlak vezetni. Sikerrel fogom koronázni minden tervemet, ezért ne tagadd meg tõlem, hogy találkozzam veled. Végezd el munkádat, amennyire tudod, de vigyázz, hogy a jobbik részt el ne hanyagold! Hagyatkozz rám, hogy támogassalak és erõsítselek. Imádkozz! Mi ketten?


1 Jelképesen.
2 Három napon át nem mentem Hozzá ilyen módon.
3 Az Úr távolléte és hallgatása.
4 Az Úr sokkal szigorúbb volt, mint azelõtt.
5 Elismételtem az Úr után az imádságot.

2017. július 17. IMÁDKOZZATOK AZOKÉRT, AKIK EGYSÉGRÕL BESZÉLNEK UGYAN, DE HÁLÓT FESZÍTENEK AZOK ÚTJÁBA, AKIK MEGVALÓSÍTJÁK

Rhodos, 1991. augusztus 4.

Uram, eljöveteled idején vajon készek leszünk-e? Senki sem ismeri rejtett dolgaidat, mégis hányan üldözik továbbra is üzeneteidet. Kiforgatják, amit mondasz. Minden igyekezetükkel be akarják bizonyítani a világnak, hogy ezek ördögi üzenetek, New Age 1 üzenetek, vagy a gonosz lélektõl valók. De Jahvém, akit imádok, a Te erõddel

“hálaáldozatot mutatok be Neked,
mert életemet kiragadtad a halálból,
hogy az élõk világosságában
járjak Isten elõtt.” 2

Én illatom, támaszkodj rám! Hallgass meg! Kiálts! Félelem nélkül kiálts a nemzeteknek! Bánjátok meg bûneiteket, mert az irgalom ideje majdnem lejárt! Változtassátok meg életeteket, és éljetek szentül! Hozzatok áldozatokat, és javítsátok meg életeteket az Úr eljövetele elõtt! Imádkozzatok azokért, akik egységrõl beszélnek ugyan, de hálót feszítenek azok útjába, akik megvalósítják! Számadást kérek tõlük majd az ítélet napján, mert hívtam õket, de nem akartak válaszolni. Nyíltan beszéltem, de senki sem figyelt. Lebontják azt a házat, amelyet szent vértanúim vére árán építek újjá. Imádkozz házam békéjéért, a testvérek közötti békéért, szívbéli õszinteségért, alázatért és szeretetért, akkor… kivirágzik minden szívben az egység… és szent városom, Jeruzsálem egységes egészként fog dicsõíteni engem.

Ó Vassula, semmi sincs hiába! Mûvem, mely ébren tart téged késõ éjjeleken, nem vész el. Szavam eljut a világ minden részébe. Légy bizonyos benne, gyermekem! Én, Jézus Krisztus és a te Édesanyád, a szentek és az õrangyalok, mind melletted vannak. Ne félj, Abbád a te erõd és védelmezõd. Nagyon drága vagy nekem, gyermekem.


1 szektás
2 Zsolt 56,13-14.

2017. július 16. OROSZORSZÁGOM, ÉN, AZ ÚR MENNYIRE SZERETLEK! JÖVENDÖLÉS

1988 március 11.

Dicsõség legyen Istennek! 1

Jézus?

Én vagyok, a közeledben vagyok. Imádkozz, kedves, Oroszország megtéréséért! Oroszországot feltámasztja isteni kezem. A szentségnek ezen a magaslatán 2 fölmelegítem hideg szívét, újra életre keltem, hogy felébredjen a halál csendjébõl, a sötétség birodalmából, és eljusson az én világomba, a béke és a világosság világába. Hangos kiáltással adja majd tudtul örömét, amint meglátja maga mellett Megváltóját. Magamhoz emelem, szeretetem lángja gyújtja lángra szívét, megtisztítja és teljes elragadtatásba hozza irántam, Istene iránt. Ó Oroszország, Oroszországom! Én, az Úr mennyire szeretlek! 3 Mennyire sírtam, amint holtan láttalak! Olyan sok keserû és bánatos könnyet hullattam miattad, kedves, amikor elveszítettelek, és az egész mennyország téged gyászolt. Miért, miért vetettél el engem, kedvesem, átszúrva szeretõ és gyengéd Szívemet…

Úgy éreztem, hogy a Szûzanya van mellettem.

Szûz Mária:
Béke legyen veled gyermekem! Szent Édesanyád vagyok. Imádkozz nõvéredért, mert ma mellette van az Úr, és isteni keze hamarosan megérinti hideg és halott szívét.

Ó teremtés! Az Úr életre fogja kelteni nõvéredet, akit oly kevéssé szeretnek. Légy éber leányom, mert közel van már dicsõségének ideje.

Petró? 4 Kedves, jó Petróm! 5

Igen, Vassula. Éveken át kértelek téged 6 , hogy ajánld fel Oroszországot. Most az Úr és az összes szent vértanú is meghallotta könyörgésedet és kiáltásodat. Áldozatod nem volt hiábavaló, kedves. Könnyed nem hiába folyt, könnyed balzsam Jézus átszúrt Szívének. Dicsérd az Urat Petró! Az Úr ajtódban áll és zörget. Béke veletek, béke mindannyiotokkal! Szeretlek benneteket!


1Miután elmondtam mindhárom imát, égi hangokat hallottam a mennybõl: Dicsõség legyen Istennek, ahogyan írva van!
2 miközben ráteszem kezem
3 Isten újból úgy beszélt, ahogy csak Isten tud beszélni, oly nagy szeretettel…
3 A Szûzanya hirtelen János Pál pápa felé fordította fejét, mintha õ is jelen lett volna. Amikor nevét kiejtette, hangja igen kedves volt, de egyben szomorú is, és tele különleges szeretettel Péter iránt.
5A Szûzanya megpróbálta visszatartani könnyeit, de nem tudta. A következõ szavakat már könnyezve mondta. Nagyon sírt, nagyon sok könnyet ontott, és én is sírni kezdtem vele együtt. Úgy éreztem, hogy “Petró” Szent Édesanyánk “gyöngéje”.
6 II. János Pál pápához szól

2017. július 15. ÉN VAGYOK NYÁJAM PÁSZTORA

1989. július 17.

Uram?

Gyermekem, hallgass meg, és írj! Én vagyok nyájam nagy Pásztora. Megtanítottam a pásztorokat, hogy ügyeljenek nyájamra, de sok társam bizonyult alkalmatlannak, nem törõdtek az elveszettekkel, nem hozták vissza a nyájba az elszéledteket. Legjobb barátaim okozzák nekem a legnagyobb bánatot, és Testemen a legmélyebb sebet azzal a bottal ütik, amelyet én magam adtam nekik. Õk az én legjobb barátaim, mégis az õ kezük sebzett meg engem a felismerhetetlenségig. Szüntelenül ostorozzák hátamat. Egész Testem rázkódik a fájdalomtól, kiszáradt ajkam remeg. Félelem nélkül kiáltanak a békéért, de nincs béke, mert engedték, hogy megragadja és félrevezesse õket a racionalizmus, az engedetlenség és a hiúság. Micsoda bánatot okoznak nekem, és milyen sebeket ütnek rajtam!

Miért olyan nehéz megváltozniuk?

Nehéz kiengedni kezükbõl a hazugság jogarát, ha már egyszer a kezükben tartják. Nehéz feladni emberi tanaikat és szabályaikat. Nehéz meghalniuk saját kapzsiságuknak, nehéz elfogadni az önmegalázás ruháit. Ezeknek mondom: zokogjatok pásztorok, jajveszékeljetek! Vessétek magatokat a földre, ti urai a nyájnak, mert elérkezett lemészárlásotok ideje! Úgy dõltök el egymás után, mint a legszebb kosok. Nektek kínáltam fel barátaim közül a legjobb örökséget, egy sorba állítottalak benneteket a választottakkal. Rátok bízom házamat, de ti nem követtétek utasításaimat. Elhagytátok hiteteket, azt tettétek, amit gonosznak tartok. Hívtalak benneteket, de nem akartok figyelni, nem engedelmeskedtetek nekem.1

ó Istenem… irgalmazz nekünk, mosd le ezeknek a pásztoroknak vétkét, tisztítsd meg õket bûneiktõl!

Kis menyasszonyom, engedd meg, hogy megosszam veled bánatomat!

Szeretlek Uram, oly gyengéd és irgalmas vagy. Csak Teérted élek, tekintetemet nem veszem le Rólad, nem nézek másfelé. Imádlak!

Ó, a te szeretõ szavaid mennyire lecsillapítják igazságosságomat! A szeretetnek minden cseppje számít, szeretettel megszámlálhatatlan lelket lehet megmenteni. Engedd meg, hogy írótáblámnak használjalak! Azért jövök hozzád, hogy megmutassam Sebeimet, és mint barátnak elmondjam bánatomat. Megmutatom neked Szentséges Szívem Sebeit.

Áldott legyen a mi Urunk!

Vassulám, most az irgalom idejében vagytok, nem vetted észre, miként árad rátok a kegyelem Lelke? Itt az idõ, hogy bûnbánatot tartsatok, itt az idõ, hogy megváltoztassátok életeteket! Szüntelenül imádkozzatok, szeretettel imádkozzatok! Ne maradjatok meg lázadásban, mert hamarosan eljön az igazságosság rettenetes órája. Készüljetek fel arra, hogy mint bíróval kell majd velem szembenéznetek. Fiaim és leányaim, már régen megszabadítottalak benneteket láncaitoktól, melyek a halálhoz kötöttek, és nagy együttérzéssel hoztalak vissza titeket. Megszabadítottalak a gonosztól, megmutattam nektek Szívemet, és azt, hogy õseitek mennyire átszúrták. Azért áldoztam fel magamat; hogy szabaddá tegyelek benneteket. A ti korszakotok szüntelenül megbánt engem, de én nagy könyörületemben mégis emlékeztetlek benneteket a kegyelem Lelke által parancsolataimra. Irgalmam ma egyik végétõl a másikig átfogyja az egész világot. Figyelmeztettelek mai hangomra, fogadjátok el mai kegyelmemet! Komolyan kérlek benneteket, hogy szívbõl imádkozzatok, böjtöljetek, tartsatok bûnbánatot, szeressétek egymást, újuljatok meg, legyetek új kenyérré, hogy a ti átváltozástok által nyilváníthassam ki dicsõségemet!


1 Ezt nagy keserûséggel mondta.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. december 4. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Most azért szólok hozzátok, hogy figyelmeztesselek benneteket. Elhatározták veszteteket: hamarosan nagy üldözés tör ki az Egyházban. Minderre most van a legnagyobb szükség azért, mert meg kell tisztítanom Egyházamat. Ha ezt nem tenném, mindnyájan elvesznétek. Már rég fölcserélték az értékeket: a jóra azt mondják, hogy rossz; s a […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]