2017. július archívum

2017. július 31. NE FOJTSÁTOK EL A LELKET, FOGADJATOK SZÍVESEN!

NE FOJTSÁTOK EL A LELKET, FOGADJATOK SZÍVESEN!

A fájdalmas Szûzanya ünnepe,1988. szeptember I5

.

Uram?

Én vagyok.

Hogyan lehet, hogy sok egyházi személy nem ismeri el irgalmas jeleidet, amelyeket ezekben a napokban adsz nekünk? Uram, tudod, hogy mit mondanak? Azt mondják, hogy nem ez az igazi hit, más szavakkal: “Mi már jelek nélkül is megtértünk, tehát mi anélkül is megvagyunk, ezért Istenünk, ne adj több jelet, mert bennünket nem érdekelnek ezek a rendkívüli dolgok.”Ezt mondják ahelyett, hogy ARCRA BORULNÁNAK a földön és azt kiáltanák: “Dicsõség Istennek! Dicsértessék az Úr végtelen irgalmáért! Te valóban beteljesíted az Írást!” Vajon mi az igazi hit szerintük, ha elutasítják a Lelket?
Így érvelnek: Emlékezzetek, mit mondott Jézus Tamásnak: “Boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek…”Elfelejtették, hogy emellett még mit mond az Írás? “El ne fojtsátok a Szentlelket, és meg ne vessétek a prófétálás lelkét!”- És a Lélek ott fú, ahol akar… – Amikor ezek az emberek így érvelnek, nem veszik ész re, hogy egyedül csak Veled vitatkoznak, Uram.

Gyermekem, kiálts hangosan a nemzeteknek!
Kiálts! hogy mindenki meghallja: “Itt van a mi Istenünk! Velünk van a mi Istenünk. Sohasem hagyott.el bennünket, úgy jött, mint a pásztor, hogy táplálja nyáját és karjába gyûjtse bárányait, mert országa közel van.”Kis nyájamat nagy szeretettel egybegyûjtöm karjaimba, és táplálni fogom.

Nem törõdnek jeleiddel. Hallanak róla, azután félreteszik. Mintha azt akarnák, hogy ne adj több jelet!

Nem szükséges, hogy bárki is tanácsot adjon nekem, nincs szükségem ezekre a tanácsadókra, mert bölcsességük szégyen. Nem tudom talán, hogy hogyan kell megmérni és hogyan kell táplálni benneteket? Jaj! Csupán egy kis maradék várja Lelkemet. Nem értették meg, hogy cserbenhagynak, ha az ellenség szellemét követik? És ha cserbenhagynak engem, akkor már nem látják az Igazságot sem.
Mondja-e az agyag a fazekasnak: “Mit csinálsz?” Fogadjátok alázattal, amit a Lélektõl kaptok, fogadjátok el mûveimet és misztériumaimat! Én akartam jeleimet megsokasítani napjaitokban. Fogadd tehát örömmel, amit a Lélektõl kapsz, örvendezz és fogadj engem, légy boldog és ne fordíts hátat nekem! Nézz rám és ismerj fel! Ne fojtsd el Lelkemet; fogadj szívesen engem! Jaj nektek, akik elfojtjátok Lelkemet! Jaj nektek, vak vezetõk, akik hiúságtól dagadoztok, ti változtattátok pusztasággá Szent Egyházamat! Elõbb magatokat vizsgáljátok meg, ha az igazságot keresitek, és úgy bizonyosodjatok meg arról, hogy ti az igaz hitben vagytok-e? Oltár, én, az Úr mindvégig égve tartom lángodat, mûveim még nincsenek befejezve. Jöjj most, mi ketten?

Mindörökre. Amen.

2017. július 30. LE FOGOK HAJOLNI A HALDOKLÓKHOZ

1997. április 3.

Béke Ura!
Õrködj lelkem felett,
és légy védelmem
a farkasok ellen, melyek üldöznek engem,
mert hirdetem csodáidat
és mert hirdetem
házad iránti szeretetemet.
Szabadítsd ki lábamat
hálóikból és kelepcéikbõl!
Fordulj felém,
látod, mint sokasodnak a farkasok?
Látod kegyetlenségüket?
Hangos kiáltással ítélnek el engem
és szemed láttára darabokra tépnek.
Hamis vádakat eszelnek ki ellenem
és szájukat vádlásomra nyitják.

Ne bánkódj miattuk, veled vagyok! Az én békémet és az én szeretetemet adom neked.
Kelj fel, gyermekem, Szívem gyermeke! Lelked az enyém, ne ess el!
Nem vetted számba gyõzelmeimet? 1
Az én dicsõségem hatja át ezeket az üzeneteket. Maradj õszinte hozzám, légy imádságos, maradj a háttérben, bárhova mész! 2
Ily módon haladhatunk elõre egyik kezedben keresztemmel, a másikban szavammal, ami lámpásod lesz, míg én, a te Királyod, fenségesen járok melletted és gyõzelmesen, dicsõségesen gyûjtöm össze diadalaimat a te hûségedben. Kezemben lévõ dicsõséges jogarom irányítja lépteidet, hogy arra tartsanak, amerre én kívánom, hogy Nevemben elmenj.
Most még mélyebbre megyünk, hogy számba vegyük azokat, akik a bûn gonosz mélységeiben vannak, hogy megbocsátást, jóságot, irgalmat, szeretetet, hitet és reményt tanítsak nekik.
És le fogok hajolni dicsõségem magasságából a 3 haldoklókhoz, akiket mégis oly nagyon szeretek… hogy meggyógyítsam, megvigasztaljam õket és megmondjam, mily kedvesek számomra õk.
Minden elmúlik egy napon és elhasználódik, mint a ruha, de irántuk való szeretetem változatlan marad…
Drágám, hajolj Szentséges Szívemre, hogy szívdobbanásaim gyógyító olajként kenjék fel lelkedet és megújítsanak, felfrissítsenek téged! És amíg királyi Szívemre hajolsz, élõ vizet fogsz inni Szívem duzzadó folyamából, mely forrássá válik benned és kiárad az örök életre.
Légy szilárd szívedben, mert én vagyok Megmenekülésed.
Háromszor áldalak meg téged háromságos Szentségemben.


1 Azokat az imatalálkozókat, amelyeken többen vettek részt, mint valaha.
2 Ezt jelképesen és betû szerint is kell érteni, mert amikor Krisztus jelenik meg helyemben, teljesen eltakar engem.
3 lelkükben

2017. július 29. SZENTLELKEM BETÖLTHETI ÜRESSÉGETEKET

1996. augusztus 4.

Jöjjetek, készítsünk utat
a felhõk Lovasának!
Imáink legyenek az Õ lépcsõi!Szállj le most, Uram, és légy velünk!
Maranatha!

Az én békémet adom neked. Hallgass meg: Szentlelkem, a háromszorosan Szent, az Életadó és a lélekben szegények Trónja kiáltja ma: “Jöjjetek! Jöjjetek, akik vágyakoztok utánam és az igazságot szomjazzátok! Nem lehettek addig az én gyermekeim, amíg nem táplálkoztok gazdagságomból!”
Ó, közületek mily sokat kötöz meg az élvezet és a sötétség lánca! Pedig Szentlelkem betöltheti ürességeteket, hogy Szavam teljes dicsõségében és mindenek feletti uralmában lakhasson bennetek.
Jöjjön ide, aki tévedett! Jöjjetek, alázzátok meg magatokat és tartsatok bûnbánatot, hogy gyönyörködhessen bennetek szemem. Jöjjön, aki nem él szentül! Jöjjetek hozzám és tartsatok bûnbánatot! Új szívet adok nektek. Kiáltson hozzám, aki még a világhoz kötõdik. Kérjétek, hogy oldozzam meg láncaitokat! Miért kötõdtök rendetlen világi hajlamaitokhoz, ami megtámadja lelketeket? A belsõ tisztaságnak és az õszinteségnek kellene ékeskednie bennetek, hogy Szentlelkem ne húzódjon vissza tõletek…

“Jaj neked, ingatag, állhatatlan ember” 1 !

Nem hallottátok?

“Akik félik az Urat, keresik a kedvét” 2.

Hogyha nem tudtad ezt, jöjj, alázd meg magad, kövess engem és légy azon, hogy szereteted növekedjen bennem, nehogy újból elforduljon tõlem a szíved!
Ó Vassula, gyermekem, ezt mondd nekem:

Jézus Krisztus, Te vagy életem,
Te vagy Sziklám,
Te vagy Üdvösségem,
Te vagy Íjászom!

És így fogok válaszolni:

Gyermekem, az enyém vagy,
az én ivadékom,
az én örömöm vagy,
te vagy céltáblám,
amelyre áldást adok áldás után
azzal az egyedüli céllal,
hogy megmentselek…
Jöjj, ne feledd,
én mindenkor veled vagyok!

Én, Jézus Krisztus, megáldalak benneteket!


1 Si 2,14
2 Si 2,16

2017. július 28. MEGROMLOTT TEREMTÉS

1988. április 27-28-29.

Az utóbbi napokban a Sátán folytonosan támad. Azt susogja fülembe, hogy ebbõl a kinyilatkoztatásból semmi jó nem származik. Elfeledteti velem mindazt a jót, amit a kinyilatkoztatás eddig már adott, és amit még most is ad. Befolyására elvesztettem valóságérzékemet. Elvette bizalmamat, és messzire hajította. Isten iránti nagy szeretetemet úgy tüntette fel, mintha hibás lenne. Képeket mutatott a világból, hogy ez a valóság, és hogy mennyire hamis és valószínûtlen az, ami lelki. Félelmet keltett bennem, összekeverte gondolataimat és megzavart. Az Úr figyelmeztetett. Minél jobban terjed kinyilatkoztatása, a Sátán annál inkább igyekszik megakadályozni. Tudom, hogy a Sátán az, mivel vigasztalanságban, kétségekben hagyja lelkemet.

Dicsértessék az Úr!

Dicsõség Istennek! 1

Virágom, higgy bennem! Imádkozz, Vassula! Imádkozz,Vassulám azért, hogy a világ lásson szemével és halljon fülével. Az igazságosság fog uralkodni. Megromlott teremtés! Még Szodoma bûne is kisebb mint a tied. Nagy volt az õ bûnük, de a tied az egekig hatol. Garabandalt nem fogják eltemetni, Garabandal kegyelmei újraélednek!

Jézus, ó Jézus, olyan boldog vagyok, hogy megint kapcsolatban vagyok Veled!

Jöjj, én, Jézus, sohasem hagytalak el téged. Fogadd el ezeket a megpróbáltatásokat! Mindez tõlem származik. Dávid és X, legyetek erõsek, amikor megpróbáltatások jönnek. Nem hagylak el benneteket. Nem azért vezettelek titeket idáig, hogy elhagyjalak. Vassula, a Sátán üldöz téged, ne aludj hát! Az alvás kísértéshez vezet. Könnyû zsákmánya leszel a Sátánnak, ha ennek nem vagy tudatában. Légy tehát éber, és õrködj! Ha ezt tudod, megérzed jelenlétemet. Ne feledkezz meg jelenlétemrõl!

Ezekben a napokban Jézus többször felrázott, hogy ébredjek fel, amikor megtámad a Sátán.


1 Szent Mihály mondta, hogy “Dicsértessék az Úr” miután elmondtam imáját, a Szûzanya pedig, hogy “Dicsõség Istennek”, miután az õ imáját is elmondtam.

A hamispróféta szerint még mindig túl sok a pap

A Benoit et moi francia blog közzétette egy „pap” beszámolóját egy olyan eseményről, mely pár napja zajlott le a vatikáni Santa Marta vendégházban. A szerző szerint nem egyszeri esetről van szó, hanem Bergoglio személyiségének egyik sajátságosságáról, mely igen messze van attól a szívélyességtől, melyet a média mutat róla. A blog nem közölte forrása, azaz a „pap” nevét, de azt írta róla, hogy ismert személyiség, és szavahihetősége minden kétségen felül áll.

A beszámoló szerint egy csoport nemrégen „felszentelt” fiatal „pap” ugyanabból az egyházmegyéből, zarándokútra ment Rómába. Útjuk előtt kérelmet nyújtottak be, hogy egyik délben a Santa Marta vendégházban ebédelhessenek, és találkozhassanak Bergoglioval és másnap koncelebrálhassanak vele. Kérésüket meghallgatták…
A kijelölt napon és órában megérkeztek a Santa Marta éttermébe, ahol egy titkár közölte velük, hogy Bergoglio odajön majd az asztalukhoz. Amikor ez megtörtént, a következő meghökkentő párbeszéd zajlott le Bergoglio és a „papok” között:

– Bergoglio: Honnan jöttök?
– Az újonnan „felszenteltek”: X. egyházmegyéből.
Amikor Bergoglio meghallotta, hogy mindannyian ugyanannak az egyházmegyének a tagjai, elsötétült az arca, és ezt mondta: Tehát X. egyházmegyében még sok a pap. Ez azt jelenti, hogy probléma van. A megkülönböztetés problémája. – Majd továbbment.

Az újonnan „felszenteltek” dermedten néztek egymásra, majd rövid tanácskozásba fogtak, aztán anélkül, hogy megebédeltek volna, elhagyták a vendégházat, és lemondtak a másnapi „koncelebrálásról” is.

(forrás: www.katholisches.info – 2017. július 27.)

http://www.katolikus-honlap.hu/1701/berg.htm

2017. július 27. NYOMORÚSÁGOD IRGALOMRA INDÍT

1987. november 12.

Kedves, én vagyok az, Jézus. Ahogy már tanítottalak, tartsd kezedben keresztemet pihenés közben. 1 Soha többé ne hagyj el – egyetlen pillanatra sem! Én vagyok a Teljesség és a Minden. Ha keresztemet fogod, dicsõítesz és tisztelsz engem. Én, a te Istened, megtisztítalak és megvigasztallak téged, gyermekem. Tiszteld tehát Atyádat, aki annyira keresett téged, amikor – letérve isteni utamról – elkószáltál mellõlem. Látod gyermekem, mindig hozzám tartoztál. Most, hogy megtaláltalak, köpenyem alá veszlek, megvédelek és megtartalak. Nézd!

Hosszú skarlátvörös köpenyben láttam Jézus Krisztust. Két kezével felnyitotta köpenyét és megmutatta a mellkasából kiáradó ragyogó izzást, amelybõl hirtelen felvillanással egy lángnyelv csapott ki egyenesen felém, és átjárt engem. Nem volt fájdalmas; csupán szeretetre gyújtott iránta, és sokkal erõsebben óhajtottam Õt, mint valaha.

Lángom meggyújtja szívedet. Lángomnak mindörökre lobognia kell benned, oltár! Felszítottam benned lángomat, hogy tovább tudd adni isteni üzenetemet. Mivel képtelen vagy arra, hogy belõlem meríts, így én gondoskodom arról, hogy lángom ki ne aludjék benned. Jöjj, szeretem tehetetlenségedet, mert megadtam neked a kegyelmet, hogy felismerd. Megdicsõítesz, ha minden szükségedben hozzám fordulsz. A te gyengeséged magához vonzza erõmet, nyomorúságod irgalomra indít. Szeress Vassula, osztozz töviseimben és szögeimben, osztozz keresztemben! Koronázz meg szereteteddel, tisztelj hiteddel! Engedd, hogy mint vakot vezesselek végig az úton – nem hagylak el soha! Higgy a Szentírás minden szavának!


1Jézus arra tanított, hogy éjjel, míg alszom, tartsak egy feszületet a kezemben. Így, amikor felébredek, kezemben érzem a feszületet, és azonnal Rá gondolok.

2017. július 26. SZENTELJÉTEK MEG ÉLETETEKET!

Rhodos, 1991. július 29.

Uram,
“mint a kiöntött olaj, olyan a Neved” 1

olyan, mint az az olaj, amely képmásaidból folyik.
Ez a Te jeled, Uram.

“Szép növésû, termékeny olajfa –
így hívott az Úr.” 2

Leányom!

Te vagy az, Teremtõm?

Én vagyok… 3 Ó gyermekem, nemcsak miattad jöttem el ily módon, hanem többi gyermekem miatt is, hogy megkérjelek benneteket, éljetek szentül, és forduljatok el bûnös életmódotoktól.
Hadd töltsem be vágyaitokat! Szándékomban áll, hogy eljöjjek, mindenféle nyomorúságot felkeressek e Földön, és megszabadítsalak benneteket a bûntõl. Én vagyok az én Nevem. Szent vagyok, és ezért tõletek is azt kívánom, hogy éljetek szentül! Szenteljétek meg életeteket, és forduljatok felém! Az ördögnek nincs hatalma azok felett, akik ébren vannak, és szüntelenül imádkoznak. Nyissátok ki szíveteket, hogy betérjek hozzátok, és lakóhelyet készítsek magamnak bennetek! Fogadjátok békémet!


1 Én 1,3,
2 Jer 11,16.
3 Örömmel eltelve, de arra vágyakozva, hogy Vele lehessek, sóhajtottam.

Égi Édesanyánk üzenete 2017. július 25-én Medjugorjéból

Medjugorje, 2017. július 25.

“Drága gyermekek! Legyetek imádság és Isten szeretetének visszfénye mindazok számára, akik távol vannak Istentől és Isten parancsaitól. Gyermekek, legyetek hűségesek és határozottak a megtérésben és dolgozzatok önmagatokon, hogy az életszentség igazság legyen számotokra, és az ima által ösztönözzétek magatokat a jóra, hogy kellemesebb legyen földi életetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!

2017. július 25. ELSIMÍTOM AZ UTAT, AMELYEN HALADSZ A BÖLCSESSÉGET A KICSINYEK ÉS AZ EGYSZERÛEK KAPJÁK

ELSIMÍTOM AZ UTAT, AMELYEN HALADSZ A BÖLCSESSÉGET A KICSINYEK ÉS AZ EGYSZERÛEK KAPJÁK

1989. március 27.

Jézus?

Én vagyok. Kedves, az én országom eljön. Engedd meg, hogy dicsõségemre igénybe vegyelek! Nem feledkezem meg rólad, bár lelked idõnként olyan messze van tõlem, a te Istenedtõl. Bízzál bennem, támaszkodj rám drága gyermekem, engedd meg, hogy lelkem teljesen átjárjon, és szabadon lélegezhessen benned! Kárpótolj azzal, hogy engedelmes vagy, és csak az én céljaimat keresed. Mindig elõtted vagyok. Ne félj keresztülmenni ezen a völgyön, ahol nincs oltalomhely, nincs zöld mezõ, kopár és száraz: Tudom, hogy sötétsége félelmet kelt lelkedben, de engem arról ismernek, hogy akiket én vezettem át a sivatagon, azok sohasem szomjaztak meg. Elõtted vagyok; hogy Szeretetemmel megvédjelek a széltõl. Szavammal táplállak. Elsimítom az utat, amelyen haladsz. Félreállítok minden követ és sziklát; nehogy eless, elmozdítom, hogy utat nyissak neked. Szent jelenlétem messzire ûzi innen ellenségeimet, akik a te ellenségeid is. Ha utadat tüskés bozótok és tövisek állják el, azokat téged körülvevõ angyalaim gyorsan kivágják és elégetik. Én, a te Megváltód, nem engedem, hogy ezek a tövisek megszaggassanak téged, gyermekem.

Drága lény, hagyatkozz rám! Én vagyok a Mindenható, én vagyok a Magasságbeli. Csupán szeretetet , szeretetet, szeretetet akarok tõled. Jöjj tehát, és osztozz velem, hadd legyek én a te örömöd. Ó Vassula, szeress és vigasztalj meg engem gyermeki szíveddel, jöjj és pihentesd meg fejemet; légy az én fejtámaszom, lábaim zsámolya, légy az én mennyországom! Engedd meg nekem, hogy én vezesselek keresztül a halálnak ezen a völgyén. Hamarosan elviszlek ebbõl az elhagyatottságból az én otthonomba, amely a te otthonod is, gyermekem. Légy velem egy! Ó drága gyermek, megvigasztalnál engem, Szabadítódat?

Áldott legyen a mi Urunk, aki a szeretet csodáit teszi értem. Uram, milyen nagy a te jóságod azok iránt, akik félnek Téged, akik Nálad keresnek menedéket. Az egész emberiség látni fogja. Örvendezzetek Urunkban és Szabadítónkban, dicsérjék Õt az erényesek, kiáltson örömében mindenki, aki tisztaszívû!

Leleplezem minden ellenségemet, és leheletemmel elsöpröm azokat, akik utamat eltorlaszolják. Még egyszer kinyilvánítom Szent Arcomat. Tisztasággal, szentséggel és hûséggel fedem be ezt a pusztaságot. A Szeretet és a Béke lesz veletek, és közöttetek fog lakozni. Érted? Hiszen megmondtam, hogy közöttetek fogok lakni, és hogy egészen enyémek lesztek! Gyermekem, emlékeztesd õket arra, hogy mennyire haragszik Lelkem a kevélyekre, és hogy a bölcsességet a kicsinyek és az egyszerûek kapják. Jöjj!

2017. július 24. SZENT ÉDESANYÁTOK SZAVAM FRIGYSZEKRÉNYE

1987. december 26.

December 25-rõl 26-ra virradó éjjel Jézus a fatimai üzenetekkel együtt hangsúlyozta a garabandali üzenetek fontosságát is, és azt, hogy a kettõ egy és ugyanaz. Mintha nem is pihentem volna azon az éjszakán, alvás közben folytonosan fülembe csengett az üzenet. Jézus erõsebben éreztette jelenlétét.

Fatima Szentélye Garabandal elismeréséért kiált! Megtanítottalak arra, hogy felismerjétek az idõk jeleit. Keresitek-e ezeket a jeleket? Hogyan lehet, hogy nem ismeritek fel a jeleket? Ennyire nem érzitek? Miért zárkózik el értelmetek? Miért nem akartok látni? Miért nem akartok hallani? Elfelejtettétek szavaimat? Miért ismétlitek tévedésteket? Kedves, miért van ez a sok haragos támadás a garabandali üzenet ellen, amelyet Szent Édesanyátok adott nektek, aki Szavam frigyszekrénye? Papjaim ellenállása a garabandali jelenésekkel és üzenettel kapcsolatban mind a Sátán mesterkedése.
Most is újból megkísérli, ahogy Fatimában tette, hogy megakadályozza üzenetem széleskörû elterjedését. Nem fogjátok föl, hogy a Sátán – aki ismeri üdvözítõ tervemet, amelyet Édesanyám által adtam egyszerû gyermekeknek Garabandalban – ismét megkísérli megdönteni tervemet, hogy sötétségben hagyva benneteket, elessetek? A Sátán megkétszerezi erõfeszítéseit, hogy diadalt arasson Szent Édesanyátok felett. Mesterkedéseivel ráveszi Egyházamat, hogy tagadja meg ezeket a jelenéseket, a fatimai, üdvöt hozó üzenetek folytatását. A Sátán dühödten próbálja megakadályozni, hogy belõlem táplálkozzatok. Az én üdvözítõ tervem világos: azért jövök, hogy megmentsem gyermekeimet. Ismerjétek fel hangomat – ne lepõdjetek azon, hogy milyen eszközöket használok.
Egy senkit választottam, aki semmit sem tud, tiszta vásznat, hogy ezáltal váljék nyilvánvalóvá, hogy tõlem való minden, ami ezen a vásznon látható, és hogy elhiggyétek, hogy én vagyok az, Jézus, Isten szeretett Fia, aki beszél. Az én országom köztetek van. Ábeleim, tudom hogy ti újból fel fogtok ismerni. Ó szeretteim, mennyire szeretlek benneteket! Hamarosan felfedem elõttetek tervemet.

Uram, ha a papok nem ismerik fel hangodat, akkor Uram; mi történik?

Vassula, nem a te a dolgod, hogy kérdezz, por és hamu!1 Hadd vezesselek úgy, ahogy én akarom, a többit hagyd rám!

Igen, Uram.

Ó jöjj, ne érts félre! Szeretet vagyok, tanulj meg elfogadni! Jöjj, mi ketten? Megtöltöm lámpásodat.

Igen Uram, köszönöm, hogy szeretettel vigyázol rám.

Menjünk.


1 Ezzel a három szóval emlékeztetett Isten arra, hogy teremtményei között én vagyok a legutolsó.

“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Ég sürgető kérése ima-vigília tartására (az Isteni Irgalmasság Máriáján keresztül)
   Ima-vigília kérés. Egy szenvedő lélek Jézus Szent nevére kéri, segítsünk megvédeni az Üdvösség Misszióját a Sátántól, hogy a lelkek megmeneküljenek a kárhozattól, hogy a Maradék Hadsereg egyesüljön, és Isten kegyelméből megerősödjön! 6 instrukciót küldött a szenvedő lélek Jézus Szent nevében: … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Ma egy Isten jelenlétét nagyon erősen éreztem, jobban mint szoktam. Isten hangját számtalanszor hallottam, de most a Szentlelket láttam galamb képében aki olyan magas volt,mint én. Mögöttem állt és szárnyait körém helyezte,mert hallottam a hangját,amely visszhangzott rajtam keresztül. Láttam előttem … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble fontos bejegyzése a testvéreknek
   2017 június17. Pebble:” A múlt éjjel volt egy álmom,amely olyan élénken él bennem, hogy felkeltem, mert az éjszakai álmom alatt sírtam és zokogtam. Az álmomban a Szűzanya is sírt! Az álom: Én egy nagy templomba léptem be. Amint mentem fel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble üzenete 2017. május 7. Jézus: “Ma azt kérem tőled hogy mondd el gyermekeimnek ami nagyon fontos, hogy minden otthonban helyezzék el az Élő lsten pecsétjét. Ez az a pecsét, amelyet leányomnak Maria Divine Mercynek nyilatkoztattam ki. Pebble: “Ma … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble a szentmise alatt látta Jézust, mint Irgalmas Krisztust megjelenni, Akinek első szavai így hangzottak: „Az Atya megbocsát nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”Majd a következőket mondta:„Béke veled, Fiam! Béke! Ne aggodalmaskodj, tudom, hogy a Sátán most megtámadott téged, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű   2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Isten kedvében járni 2018. 07. 01, Vasárnap Ma mélyen megérintett engem az Úr szeretete és mély együttérzése az emberek iránt, melyről az evangéliumban olvasni lehet. Jézus megjelent előttem és engedte, hogy lábai elé boruljak és bűnbánatot gyakoroljak. Sokszor azt érzem a szívemben, hogy nem érdemlem meg az Ő szeretetét, amely tökéletes. Ő erre azt felelte: […]