2017. május archívum

2017. május 31. SZÍVÜNK VÉGÜL GYÕZNI FOG

1988. március 24.

Szûz Mánia:

Béke legyen veled! Szeretlek. Dicsõítsd Istent! Imádkozz a lelkek megmeneküléséért! Azzal dicsõítsd Õt, hogy engedelmeskedsz akaratának, és követe vagy. Õ gyengéden szeret téged, lélek! Soha ne fáradj bele az írásba, jöjj és imádkozz, mondd Neki:

“Mindenható Isten! Tanítsd meg szolgálódat útjaidra! Taníts alázatra, türelemre és szeretetre! Vezess az igazságosság és az erények ösvényén! Átadom magam Neked, felajánlom akaratomat. Bocsásd meg bûneimet! Újíts meg, tégy méltóvá arra, hogy teljesen igénybe vehess! Amen

” Ó Vassula, mindig vigyázok rád, fogd meg a kezem! Az Ecclésia új életre kel, és Szívünk végül gyõzni fog. 1 Jelenéseim arra szolgálnak, hogy Isten mûveire figyelmeztessék a lelkeket. Arra szólítanak fel, hogy térjetek vissza hozzánk. Ebben az évben sokaknak megjelenek, látnokok támadnak, és látomásokat adok. Imádkozz azért, hogy a Szentegyház újra olyan legyen, mint régen, amikor még hitetlenség és megvetés nélkül, kételkedés nélkül fogadták Isten minden mûvét. Imádkozz azért, hogy ismét megújuljon a Szentegyház hite, hogy olyan legyen, mint régen, és higgyen a csodákban, a jelenésekben és a látomásokban, mert Isten így is szólhat hozzátok. Kérd a megújulást!

Köszönöm Szûzanyám 2

Ne aggódj, éjjel-nappal imádkozom: Itt van Jézus.

Vassula! 3 Én vagyok, nézz rám lélek! Nem találok bennük szentséget.

Jézus, azokban, akik megtagadják mai mûveidet?

Igen, azokban. Valahányszor enyéim közül valaki enged a Sátánnak, felkiáltok keresztemen. Vassula, enyém vagy, az én papom, szeretlek. 4

Jézus, miért mondasz engem papnak, amikor nincs megengedve a nõk pappá szentelése?

Felszenteltem lelkedet, kiválasztottam lelkedet, értsd meg, hogy szemem a lelkedet látja. Szívem a lelkedet érzi. Lelkedet szeretem, nem a testedet, lelked a testedben van. Vizsgáld meg és értsd meg szavaimat, úgy értelmezd õket, ahogyan én, a te Istened látom. 5

Szeretlek, járj nyomomban! Jöjj, mi ketten?

Igen, Uram.


1 Jézus és Szûz Mária Szíve
2 Arra kértem a Szûzanyát, hogy imádkozzék értünk.
3 Felismertem Jézust, de nem voltam benne biztos.
4 1 Pét 2,9.
5 A lélek az, ami Isten elõtt számít. A halál után a lélek a mennybe kerül, és ott nincs nemek szerinti megkülönböztetés, a lelkek olyanok lesznek, mint az angyalok. Jézus a lelket nézi és nem azt, ami a lelket hordozza. Nem tesz különbséget választottjai között.

a

2017. május 30. IMÁD JÁRJON KÖZBE AZ ATYÁNÁL ÉS VÉDJE MEG NEMZEDÉKEDET!

1992. január 17.

Irgalmasság Ura,
népednek vigasztalásra van szüksége!
Megosztott Tested összeroskad,
és igen kevesen tudnak megvigasztalni Téged.
Néped kétségbe esett,
ezért hallgass meg minket,
irgalmasság Ura,
és tekints szomorúságunkra!
Ámen.

Saját Véremben ázom amiatt, amit szemem lát és fülem hall.
Leányom, Szavam kardjává teszlek, amellyel megnyitod, keresztülszúrod az emberek szívét, hogy Szavam mélyen beléjük tudjon hatolni. Bennük fog visszhangozni hangom, és bár szívükben egy lélegzetnyi élet sincs, Szavam, az életadó, életre fogja kelteni õket, olyan illatot fakaszt belõlük, ami enyhülést hoz Sebeimre.
Én leányom, bátorság! Sokan továbbra is istentelen életet fognak élni, sokan továbbra is bûnösök maradnak és meg fogják sérteni Szentségemet – nem fognak törõdni figyelmeztetéseimmel, nem fognak törõdni jeleimmel, amelyeket ma a világnak adok, és a gonoszság még jobban meg fogja tölteni igazságosságom kelyhét.
Ezek az emberek úgy hordozzák magukon a gonoszságot és az istentagadást, a hatalomvágyat és a racionalizmust mint pecsétgyûrût.
Ó, Vassulám! Akkora lesz a veszteség, amekkorát még sohasem láttak! A bûnös, alkalomra várva, éjjel fog jönni, mint a tolvaj! Megsokasodik az uralkodók, az elöljárók és a befolyásos emberek jajszava. Jajgatni fog mind!
Leányom, halld meg sóhajaimat, figyelj Szívemre! Ó Lelkem kedvese, jöjj és vigasztald meg Szívemet! Éhezz rám! Én vagyok a Feltámadás! Szeress engem! Imád járjon közbe az Atyánál és védje meg haragjától nemzedékedet! Kiáltásod és imád legyen olyan, mint az Atyához szóló könyörgés!
Én, az Úr, megáldalak téged, gyermekem! Jöjj!

a

2017. május 29. A VILÁG MA NEM GONDOL ALKOTÓJÁRA

1996. szeptember 23.

Uram, hálát adok Neked,
hogy megmutattad dicsõségedet
nekem, a méltatlannak.
Te, Uram, szóltál, de a világ
nem figyel Rád.
Bár mindenütt
kinyilvánítod dicsõségedet,
a világ nem akar látni és hinni

Sokáig kell-e még küzdenünk?
Bár nem nélkülözzük jeleidet,
a világ szándékosan pusztítja
saját lelkét.

Szólásra nyitottam ajkamat és beszéltem, gyõzõdjetek meg róla… de a világ ma nem gondol Alkotójára, szívében nincs hely Teremtõje számára… a világ hûtlensége azonban nem fogja kioltani az én hûségemet.
Lelkem hatalmával megújítom a rászorulót, ezért mindazt, amit háromszorosan Szent Lelkemben tesznek az emberek, azt dicsõítésünkre fogják tenni. Továbbra is kiárasztom rátok kegyelmeimet, hogy ámulatba ejtsem a ti idõtök bölcseit és tudósait. Egyetlen ember sem képes igazán értékelni és teljesen megérteni Szentlelkemet.
Lelkem különféle módon munkálkodik, de mindig a jó érdekében.
Éppen ezért igyekezz áldást adni Szentlelkem nevében! Lelkiismereted legyen teljes egységben Szentlelkemmel, hogy amit teszel, azt a Szentlélek által jusson kifejezésre. Engedd, hogy Szentlelkem átjárja lelkedet, de ennek érdekében meg kell halnod önmagad számára! Minél alázatosabb leszel, annál könnyebben fog utat találni benned Szentlelkem.
Mi ketten? IC

a

2017. május 28. ÉDESANYÁM SZEPLÕTELEN SZÍVE EGYESÜLT ISTENI SZÍVEMMEL

1988. január 25.

Jézus?

Én vagyok.

Jézus, mind a mai napig ámulatba ejt mindez. A kinyilatkoztatásra gondolok, amely úgy jött, mint egy álom, és az ébredés után rádöbbenhetek, hogy mindez csak álom volt. Különös!

Vassula, mindenható vagyok és mindentudó. Fel akartalak ébreszteni a halálból, és meg akartalak világosítani. Emlékszel a “Nap” látomására?

Igen Uram, a fénygömbre.1

Ez a gömbölyû fény ugyanaz, mint amit ti “Napcsodaként” ismertek. Ez a gömbölyû fény, amelyet neked mutattam, ugyanaz, mint a fatimai. Hagytam, hogy belsejébe lépj. Megengedtem, hogy bemenj. Ó, Vassula, ha tudnád, mekkora kiváltságot adtam neked! Kicsim, ezt még nem fogod fel, mert fátylat tartok szemed elé.

Szeretlek, Istenem.

Vassula, Szentséges Szívembe rejtelek, drága vagy nekem. Én, a te Istened szeretlek. Soha ne félj tõlem, mert Szeretet vagyok. Mindig jóságos Atyád vagyok, csak akkor félj, ha ellenem lázadsz. Ó, Vassula, sok az én misztériumom. A legtöbb rejtve van elõttetek. Vassula, gondosan figyelj rám most! Minden kinyilvánított jövendölés beteljesedik. Az Írás minden szava megvalósul. Vassula, azt kívánom, hogy rajzolj két Szívet!

Igen, egymáshoz közel, a valóságban egyesülve, vedd körül õket egy töviskoszorúval! Igen, Édesanyám Szeplõtelen Szíve egyesült az enyémmel. Mindegyikõtöktõl azt kívánom, hogy úgy tisztelje az õ Szeplõtelen Szívét, ahogy megérdemli. Látod leányom, mennyire elborítják Szívünket az emberek tövisei, akik csak hálátlanságot, szentségtörést, és szeretetlenséget nyilvánítanak felénk – bûneik összességét. Vassula; én, az Ige szeretem és tisztelem õt, azt kívánom tõletek, hogy úgy közeledjetek Édesanyámhoz, és úgy tiszteljétek, ahogy én tisztelem. Azt kívánom, hogy minden térd hajoljon meg az õ tiszteletére, azt kívánom, hogy imádkozzátok a rózsafüzért, és köszöntsétek Szent Édesanyátokat. Azt akarom, hogy tegyétek jóvá bûneiteket, kérjétek meg õt, hogy tanítson meg benneteket erre . Légy éber, leányom! Jöjj, kinyilvánítottam elõtted, miképpen lett eggyé Édesanyám Szíve és az én Isteni Szívem egyetlen töviskoszorúval körülvéve. Emlékeztetlek jelenlétemre. Szeretlek.

Én is szeretlek, Jézus.

Jöjj! Vassula, akarsz-e velem imádkozni?

Igen, Uram.

“Atyám, ó, Abba!
Felajánlom Neked akaratomat,
felajánlom életemet,
átadom magam.
Igazságos Atyám!
Ha ez a Te akaratod,
tégy méltóvá arra,
hogy egészen szolgálatodba vehess.
Tégy engem égõ vágyaid áldozatává,
tégy Szíved szándéka szerint!”

Vassula, áldjad üldözõidet, imádkozz értük! Jöjj, imádkozz Szent Édesanyádhoz, imádkozz velem!2

“Ó Szent Anyám!
Úgy engesztellek
a Szeplõtelen Szívedet ért megbántásokért,
hogy kész vagyok a szeretet áldozatává válni
a Szeretetért. Ámen”

Vassula, imádkozz velem az Atyához! Jöjj, mondjuk együtt:

“Szeretett Atyám,
szükségem van Rád,
növeld hitemet,
szeretetemet,
reményemet,
hogy újból dicsõíthessem Szent Nevedet! Ámen.


1 ld. az 1987. III. 26-i üzenetet.
2 Jézus fogja diktálni.

2017. május 27. A HIT HIÁNYA ÉS AZ ÁRULÁS EGYRE INKÁBB BETAKARJA AZ EGYHÁZAT

1993. április 20.

Vassula, gyermekem, én vagyok az, Jahve… Szeretlek, leányom. Továbbra is elküldelek külföldre az én dicsõségemre. Érezd, hogy szeretlek, védlek és vezetlek! Figyelj rám! Az idõ semmi, és számomra semmit sem jelent, ezért készülj fel arra, hogy elém állj 1

Nagy szomorúság van szívemben, mert a hit hiánya és az árulás egyre inkább betakarja az Egyházat. E szavakat hallom azoktól, akik egy asztalnál esznek Fiam helyettesével: „Mennyire fárasztó õ!” Ahogyan egyszer már mondtam neked, õk a ti idõtök káinjai. Róluk beszéltem a tíz parancsolatról szóló magyarázatomban. Úgy tesznek, mintha engem keresnének tömjénnel kezükben, de lelkük nem az én Lelkemet keresi. Mondom neked, õk nem szentelik meg az én Nevemet, nem. Nagy szeretetemet sem értékelik. Nap mint nap próbára tesznek és kihívnak lelketlen beszédükkel. Felkeltik haragomat szócsöveim kigúnyolásával. Ó, azonban meg fognak tántorodni mint hulló csillagok, amelyek a fekete sötétség örökkévalósága felé tartanak, hacsak le nem szállnak trónjaikról és bûnbánatot nem tartanak! Össze kell fognotok, hogy imádkozzatok értük, mielõtt az én napom eljön…
Leányom, megáldalak. Hívj, amikor akarsz, sohasem foglak elhagyni…


1 megértettem, hogy a tisztulásban!

2017. május 26. VEDD ÁT KELYHEMET, ÉS IGYÁL BELÕLE!

1990. október 23.

Uram, mindennap olyan csodákkal találkozom, amelyek felülmúlják értelmemet és szegényes tudásomat. Mindennap találkozom Veled ily módon, és ez számomra felfoghatatlan!

Béke legyen veled! Ismerd fel, milyen örömet nyújtasz nekem, kicsim!

Mennyire szeretnék Veled lenni ott a magasban! Tudsz róla?

Igen, gyermekem, tudok róla, de még várnod kell. Elõbb be kell töltened küldetésedet! Most ez a feladatod. Tedd termékennyé e kiszáradt földeket mindazzal, amit neked adtam. Tápláld az országokat! Felfoghatatlanul szeretlek. Ne kételkedj szeretetem nagyságában! Nem vagy egyedül. Ott vagyok, ahová mész. Szent Társad vagyok.

Forrás! amely termékeny kertté teszed a kiszáradt földet! Élõ víz Forrása! Adj áradó folyókat nekünk, hogy életben maradjunk! Kérlek, oszd meg velem kelyhedet!

Vedd hát kelyhemet, és igyál belõle! Ha keserûsége miatt rosszullét fog el, jöjj, és támaszkodj rám, jöjj, és pihenj meg bennem! Vassula, te az én tulajdonom vagy. Én, a te Királyod tartalak fogva szeretetemben, és úgy fogok vigyázni rád, miként az õr vigyáz a kapura. Szeretetem adományát adtam neked, amikor eljegyeztelek magamnak. Most biztosítani akarom, hogy birtokomra ne lépjen illetéktelenül betolakodó. Birtokomat kertté tettem, ahová elmehetek, és megpihenhetek. Engedd, hogy benned lélegezzek! Engedd meg, hogy mûveimet befejezzem benned! Légy készséges, és fogadj el engem, Mesteredet, Királyodat! A Nevem Szeretet. Jöjj hozzám, és egyél kezembõl! 1
Táplálni foglak mindvégig!


1 Jézus úgy érti, hogy ily módon, írásban, ami táplálja lelkemet.

Égi Édesanyánk üzenete 2017. május 25-én Medjugorjéból

Medjugorje, 2017. május 25.

„Drága gyermekek! A Magasságbeli megengedte nekem, hogy újra megtérésre hívjalak benneteket. Gyermekeim, nyissátok meg szíveteket a kegyelemre, amelyre mindnyájan meghívást kaptatok. Legyetek a béke és a szeretet tanúi ebben a békétlen világban. Az életetek mulandó ezen a földön. Imádkozzatok, hogy az ima által az égre és az égi dolgokra vágyakozzatok, és szívetek mindent másképp fog látni. Nem vagytok egyedül, veletek vagyok és közbenjárok értetek Fiamnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

2017. május 25. JELENTKEZTEK A SZÜLÉS ELSÕ FÁJDALMAI

1988: augusztus 25.

Uram?

Én vagyok. Vassula, imádkozz azért, hogy visszatérjen a Szeretet, imádkozz Egyházam megújulásáért, imádkozz újjászületéséért! Jelenlegi langyossága a szeretet lángjává változik, közömbössége buzgósággá és forró vággyá alakul, hogy megismerjen és kövessen engem. Hûtlensége hûséggé válik, szárazsága zöld legelõvé. Egyházam a tisztaság forrásává lesz, megvigasztalja bárányaimat, enyhíti szomjukat és oltalmazza õket. Bárányaim megtalálják benne azt a melegséget, amit egykor én adtam nekik. Szeretetet és békét fognak találni, vissza fognak térni. Imádkozz tehát Egyházam megújulásáért! Imádkozz azért, hogy teljességükben megértsék az Evangéliumokat, és hogy a kihagyott részeket visszategyék! Imádkozz gyermekem, hogy egyesítsék Egyházamat, és régi ruháiba öltöztessék! Imádkozz, hogy Szavaimat ne magyarázzák tévesen, ahogy most teszik! Ezek a téves magyarázatok olyanok számotokra, mint a mérgezett étel. Az én Ételem tiszta és tápláló. Imádkozz papjaimért, hogy teljesen megértsék útjaimat, azt az Utat, amely valóban én vagyok. Õk még nem értettek meg engem. Imádkozz, hbgy megvilágosodjanak. Ó gyermekem, imádkozz dicsõségemért, hogy végül újból dicsõítsék Szent Nevemet, és minden nemzet tisztelje!

Ó Jézus, mindez olyan távolinak tûnik, és eljöveteled még távolibbnak!

Leányom; fogadd békémet, lelkesen állj készen fogadásomra! Bizony mondom neked, hogy az órák elszállnak, szertefoszlanak, mint az árnyék, és ti már eljövetelem elsõ jelét tapasztaljátok. Már jelentkeznek a születés elsõ fájdalmai; de teremtésem kineveti, mint ostobaságot, és visszautasítja elsõ jeleimet. Nem akarják elhinni, hogy a szülési fájdalmak már megkezdõdtek! Ezért szenteld magadat nekem, gyermekem, és belõlem táplálkozz! Gondoskodom róla, hogy semmiben se legyen hiányod. Ne nézz se jobbra, se balra, jöjj egyenesen hozzám! Én vagyok az Úr. Tanítód és lelki vezetõd akarok maradni. A Bölcsességtõl tanulsz, tõlem tanulsz, és én tartom kezemben a Bölcsesség kulcsát. Egyet sem engedek be a “tudósok”- közül; csak a gyermekeknek adom oda, csak egyszerû gyermekeknek engédem meg, hogy belépjenek a Bölcsességhez és találkozzanak vele.

Köszönöm Jézusom!

2017. május 24. JELENLÉTEM IS MISZTÉRIUM

1989. november 22.

Uram, kérlek szólj hozzám a Szentírásból! (Találomra kinyitom a Bibliát és ezt olvasom: “A Szentlélek száll rád.” {Luk 1,35.})

Leányom, emlékeztesd a világot jelenlétemre! Hirdesd üzenetemet a Föld határáig! Imádkozz! Hallgatom… 1
Segítek neked:

Atyám, kérlek nyilvánítsd ki nekem szeretetedet,
mert ha kinyilvánítod szereteted,
akkor Szent Arcodat nyilvánítod ki.
Ragyogj rám, ne engedd, hogy megtévesszenek!
Légy Vezérem, Mesterem, Nevelõm,
hadd tanuljak ajkadról bölcsességet!
Amen.

Látod? Csupán kérd segítségemet, és nem várok a válasszal. Jöjj! Még csak tanulsz, de maradj közelemben! Ne feledkezz meg jelenlétemrõl! Annyira szeretném, ha ezt mindenki megtanulná. Jelenlétem is misztérium. Ne hanyagolj el, akkor én sem hanyagollak el téged. Még beszélek… 2 … hadd legyek vigasztalód! Én, az Úr foglak téged mindvégig vezetni, még ha nem is ismered fel teljesen, hogy mit adok neked kegyelemként. Végtelen irgalmamban szüntelenül eltöltelek Lelkemmel, beléd öntöm Szavaimat és törvényemet, és magamhoz emellek. Én, az urak Ura, rajtad tartom tekintetemet. Fogadd békémet és szeretetemet! Mindenkit megáldok közületek. Légy jó!


1Nem találtam megfelelõ szavakat, így az Úr jött segítségemre.
2Félbe akartam szakítani, hogy mondjak valamit.

2017. május 23. ÜLDÖZÖTTEN AZ ÜLDÖZTETÉSBEN

1989. szeptember 4.

Benned talál lelkem meleg oltalomra,
míg újból lecsendesül a vad vihar.
Az ég felé fordítom fülemet,
hogy meghalljam
gyengéd, vigasztaló hangodat.
Nincs mitõl félnem,
szent jelenléted megvigasztal.
Senki sem hûségesebb Nálad.
Most már Te vagy Tanítóm,
a Magasságbeli, az urak Ura,
az én Megváltóm.
Teljesen Rád bízom magam,
lelkemet és szívemet isteni kezedbe teszem.
Amen.

Gyermekem, a Bölcsesség a te Tanítód és Nevelõd. Jöjj, siess Abbád karjaiba vigasztalásért! Jobbat nem találhatsz. Bízzál bennem! Ajánld fel nekem bánatodat, jóra fordítom. Jöjj, hadd legyek én a te rejtekhelyed!
Azt mondtam: “Õrködni fogok feletted.” Sohasem engedem, hogy üldözõid, akik valójában az én üldözõim, elsodorjanak vad hullámaikkal. Minél inkább üldöznek téged, gyermekem, annál inkább magamhoz emellek és megáldalak. Ezt soha ne feledd! Támaszkodj rám, imáid legyenek olyanok, mint a tömjén! Engedd meg, hogy csalétkül tegyelek az istentelenek elé. Nem lesz hiábavaló mindez az áldozat!
Ne feledd, hogy Szentséges Szívem a te otthonod! Mi ketten?

Mi ketten, Uram.

Légy jó!


ÚGY JÖJJETEK HOZZÁM, AMILYENEK VAGYTOK!
1989. szeptember 4.

(Szûzanyánk üzenete az imatalálkozóra:)

Béke legyen veletek! Egyedül az Isten a Bölcsesség. Figyeljetek a Bölcsesség hangjára, amely hozzátok kiált ebben a pusztaságban. Nyissátok ki fületeket, és ismerjétek fel hangját! Jézus egymás után hív benneteket, hogy forduljatok vissza Hozzá! Forduljatok vissza a Szeretethez, és kövessétek lábnyomát! Fiam ismeri gyengeségeiteket és hibáitokat, de nem kell bánkódnotok, ha teljesen isteni kezére bízzátok magatokat és bíztok Benne. Jöjjetek Hozzá úgy, amilyenek vagytok, és ajánljátok fel Neki akaratotokat! Ajánljátok fel Neki szereteteteket, ajánljátok fel Neki szenvedésteket, bánatotokat, aggódásaitokat, nehézségeiteket, mindent ajánljatok fel Neki, bízzatok meg Benne! Engedjétek, hogy Szentséges Szíve mélyére vezessen benneteket, ahol megtaláljátok az Ô békéjét, azt a békét, amelyre lelketeknek oly nagy szüksége van.
Azt akarom, hogy mindig legyetek óvatosak az ördöggel szemben, aki nehézségeket támaszt, megosztottságot és zavart kelt, és most még inkább küzd Isten megmentõ terve ellen, mint valaha. Még a választottakat is megtéveszti, összezavarja õket, de mindazok, akik az Úr Nevét hívják segítségül, megmenekülnek az elbukástól. Azok azonban, akik az ördög hangjára hallgatnak, nem tudják majd felismerni az Istentõl származó igazságosságot, nem tudják majd felismerni a Szeretet hangját.
Ne feledjétek, milyen örömmel halljuk annak lépteit, aki jó hírt hoz. A szívetekkel imádkozzatok szeretett gyermekeim, és fogadjátok szívesen a Szentlelket, aki most sok nemzetre kiárad. Érezzétek, hogy mennyire közeledik a Szeretet eljövetelének napja, és hogy milyen bõséggel árad ki sokakra a kegyelem! Üzenetem befejezéséül arra szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy Isten szeretetbõl, és a Szeretet számára teremtett titeket, hogy szeressétek Teremtõtöket. Arra is emlékeztetlek, hogy mindazt, amit létrehívott, saját magának teremtette. Dicsérjétek tehát és dicsõítsétek Õt, aki titeket megteremtett! Szerezzetek örömet nekem, Édesanyátoknak, elmélkedjetek üzeneteinken, és éljetek üzeneteink szerint! Megáldalak benneteket, megáldom családjaitokat. Én, a ti Szent Édesanyátok szeretlek benneteket.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”