2017. február archívum

2017. február 28. ÖSSZEESKÜVÉS VAN FOLYAMATBAN A PÁSZTOROK KÖZÖTT

1993. június 1.

Uram és Megváltóm, még meddig engeded meg a Sátánnak, hogy parazsat vessen ránk? Miért engeded meg ezt az üldözést? Szeretetedre kérlek, ments meg minket, Uram!

Béke! Szentséges Szívem öröme, figyelj! A halandók gondolkodása nem isteni. Én, az Úr, végigjártam a Földet, hogy figyelmeztessem: az ellenség óriási hullámként fog rátörni, hogy elnyelje. De senki sem hitte el igazán, hogy a Sátán egyszer át fogja lépni szentélyem kapuját. Pedig megtette… egyenesen bement szentélyembe enyéim bûnei és tévedései által. Enyéim a mai napig szembehelyezkednek a pásztorral 1 akit én adtam nektek. Hogyan remélhetitek, hogy bárányaim tisztelni tudják azokat a papokat, amikor azok választottam ellen lázadnak? Nem figyelnek pásztoromra… szomorúság fog el, és Szívem összeszorul attól, ami még jönni fog. Ami idáig csak részleges hitehagyás volt, az most általános hitehagyássá válik, jól meg fog gyökeresedni. Ez a hitehagyás olyan kiterjedt lesz, hogy sokakat el fog nyelni…

Uram, ments meg minket, és állítsd meg! Te magad mondtad, hogy erõsebb vagy, mint a Sátán! Miért várakozol, és miért hagyod elfajulni a dolgokat?

Az összeesküvés, gyermekem, az összeesküvés és az árulás együtt jár. Amikor a halál belopakodott szentélyem ablakain, és utat tört magának házam szívébe, elküldtem Édesanyámat, hogy figyelmeztessen benneteket. 2 Ezért ne mondd, hogy túl sokáig vártam. Leányom a … 3 voltak azok, akik meggondolatlanok voltak. Nem keresték akaratomat. Figyelmeztettem õket, de olyan kevesen ügyelnek figyelmeztetéseimre. Még a mai napig is, és ó… hányszor panaszkodtam gõgjük miatt… (Megfenyíthettem volna, haragomban porrá tehettem volna, de inkább szelíden követem õket.)

Mondom neked, hogy összeesküvés van folyamatban azok között a pásztorok között, akik szembehelyezkednek mindannyiuk vezetõjével. A pusztító arra indítja õket, hogy szentségtelenítsék meg Szent Nevemet, és a lázadó lélek bennük megerõsödve fog láthatóvá válni. Nem olvastátok, nem értettétek meg?

„Egy nyomorult fog felkelni,
és megjelennek hadai,
meggyalázzák a szentséges várat,
megszüntetik a mindennapi áldozatot
és felállítják a vészt hozó undokságot”… 4

Nagyobbnak fogja gondolni magát 5 az isteneknél, rettenetesen fogja káromolni az istenek Istenét, és addig fog erõsödni, amíg a harag ki nem robban. Nagy tiszteletet nyújt azoknak, akik õt elismerik, széleskörû tekintélyt ad nekik… Ez a lázadó lélek gyõzelmet arat a világ népei fölött. 6

Olyan nagy szorongattatás következik, amely páratlan a népek keletkezése óta. Kértelek benneteket, hogy maradjatok ébren, virrasszatok és imádkozzatok, hogy el ne sodorjon benneteket is. Álljatok készen és legyetek hûségesek! Ennél többet mit mondhatnék, amit még nem mondtam el?
Hirdesd üzenetemet Vassula!


1 õszentsége, II. János Pál pápával,
2 A fatimai jelenésekben?
3 Isten nem engedte meg, hogy leírjam
4 Dán 11,31.
5 vö. Dán 11,36
6 Vö. Jel 13.
a

2017. február 27. SZOMJAZOM A NYOMORÚSÁGOS LELKEKRE!

1994. június 26.
Ottawa

Uram?

ÉN VAGYOK… miért fogyatkozol, mint az árnyék?

Mintha nevetség tárgyává lettem volna… Megérzem, amikor valaki kerülni kezd. Még mennyi rosszat fognak rólam mondani? Barátságom viszonzásaképpen még el is ítélnek, bár a Te akaratod volt mindaz, amit tettem: Imádkozom értük, áldozatot hozok értük. Nem fogod megvédeni ártatlanságomat?

Ne félj, mert a közeledben vagyok. Hagyd, hogy ezek a dolgok megtörténjenek, mert ennek az áldozatnak árán lelkeket nyerek meg, akik a kárhozat útján vannak. Ó Vassula… Egy napon majd megmutatom neked a lelkeknek azt a hatalmas sokaságát, akiket becsmérlõid által okozott sebeid és jóvátételed által megmentettem… Minden értelmet meghalad a lelkek iránti szeretetem, és mondom neked, nagyon szomjazom a nyomorúságos lelkekre! Miképpen maradhatnék közömbös, Vassulám? Hogyan maradhatnék közömbös, amikor a nemzetek egész sora lesz hitehagyottá és lázadóvá? A mai lázadás még nagyobb, mint a múltban ismert nagy lázadás . 1

Vajon elhagyja-e pásztor a nyáját? Én vagyok a ti Pásztorotok, és szeretem kis nyájamat. én és te továbbra is együtt fogunk dolgozni. Munkád nem hiábavaló, és Szívem gyönyörûségét leli abban, valahányszor ajkad kiejti Nevemet. Szívem minden rostja szeret téged… Jöjj, támaszkodj rám, csillapítsd szomjamat: hozz nekem lelkeket! Továbbra is el foglak küldeni minden nemzethez, hogy hirdesd szeretetóhimnuszomat. Rajtad nyugvó árnyékom fogja bizonyítani jelenlétem valóságát, mert jeleim el fognak kísérni téged, én mirhám. Jöjj most!


1utalás a Zsolt 95-re.

a

2017. február 26. ÉN, AZ ISTEN VAGYOK VELETEK

1991. július 8.

Jézus egy amerikai börtönbe küld engem, hogy tegyek tanúságot. Kérte, hogy az alábbiakat olvassam fel Kansas City börtönében a raboknak:

Látjátok én, a názáreti Jézus jövök közétek, hogy e gyenge eszköz által beszéljek nektek. Mondom nektek: a világ még nem ismerte meg teljesen azt a békét, amelyet örökségül adtam nektek, mert a világ visszautasította igazságosságom útját. Lesznek nehézségeitek a világban, de SOHASEM lesztek egyedül. Életetek minden pillanatában veletek vagyok. Mindig így vagyok jelen, Lelkem szerettei.

Ma ezt az eszközömet küldöm hozzátok, egészen a küszöbötökig. Nem azért jött el hozzátok, mert el akart jönni. Én küldöm õt hozzátok, és amit felolvas, azt én mondom nektek. Kis gyermekeim, visszatérésem küszöbön áll. Vissza fogok jönni hozzátok. A Szeretet Szeretetként fog visszatérni. Azért mondtam el nektek ezt most, hogy higgyetek, ha majd látjátok szavaimat megvalósulni. Jöjjetek hozzám úgy, amilyenek vagytok! Ne várjatok addig, míg szentek lesztek, hogy csak azután boruljatok Szabadítótok karjaiba! Úgy jöjjetek hozzám, amilyenek vagytok, és megbocsátom bûneiteket, melyek megkötözik lelketeket.

Ó teremtés, az irgalom most egészen lehajol hozzád. Közeledjetek hozzám, ne féljetek tõlem! Embernek nem lehet nagyobb szeretete annál, mint hogy életét adja barátaiért. Ti vagytok az én barátaim. Ne gondolkodjatok így: “Mit mondjak? Hogyan szóljak? Hajnaltól estig, és estétõl hajnalig hangosan kiáltozom, mégsem hallja meg senki sem könyörgésemet. Ki hall meg egyáltalán engem?” Pedig mondom nektek, én, az élõ Isten meghallottalak titeket. Egészen a szobádig jövök kezemben Szívemmel, hogy megmondjam neked: Szeretlek gyermekem, áldásaimat hozom neked, hogy kivirágozzanak szívedben! Fiam, vedd Szentséges Szívemet, egészen a tied. Vedd ezt a Szívet, amely szeret téged, ne utasítsd vissza! Én szeretlek téged a legjobban! Nézd gyermekem, amikor olyan lábnyomot látsz, amely nem az enyém, nehogy kövesd, mert az a halálba vezet téged! Az én lábnyomomon, gyermekem, látszik, hogy mezítláb járok. E nyomokat Vérem jelzi és mirha illatosítja. Gyermekem, ismét felszakadt Testem mind az öt Sebe, és köpenyem vérben ázik. Zsákvászonba és rongyokba öltöztem e nemzedék gonoszságai és bûnei miatt. Hiányzik a szeretet. Ez a nemzedék árulást árulásra halmoz, és szüntelenül visszavezet engem a kereszthez, hogy újból keresztre feszítsenek.

Te vagy az, akit Szívem keres. Te vagy az, aki meg tud vigasztalni. Te vagy az, aki balzsam lehetsz számomra és enyhítheted Sebeimet. Teérted kiált szívem, kedvesem, hogy elérjelek. Jöjj! Én, Jézus foglak a vállamon hordozni és házamba viszlek, amely a te házad is. Légy a barátom, légy a barátom, és én leszek Szent Társad életed minden napján. Én, az Úr, senkit sem fogok megfosztani irgalmamtól és kegyelmeimtõl. Szentséges Szívem mélyérõl megáldalak benneteket. Én, az Isten vagyok veletek.

a

Égi Édesanyánk üzenete 2017. február 25-én Medjugorjéból

Medjugorjei üzenet 2017 február 25.

Drága gyermekek! Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy mélyen éljétek meg hiteteket, és kérjétek a Fölséges Istent erősítse meg azt, hogy a szelek és a viharok ne tudják összetörni.Hitetek gyökere az ima és az örök életbe vetett remény legyen. Gyermekeim, már most ebben a kegyelmi időben munkálkodjatok önmagatokon, amikor Isten kegyelmet ad, hogy a lemondásban és a megtérésre való meghívásban a hit és a remény tiszta és állhatatos emberei legyetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

2017. február 25. SZERETET FOG URALKODNI MINDEN SZÍVBEN

SZERETET FOG URALKODNI MINDEN SZÍVBEN

1988. november 10

Szent Mihály:
Dicsőség Istennek!

Szűz Mánia:
Dicsőség Istennek!
1

Uram?

Én vagyok, várva vártam erre a pillanatra. 2

Hallgass meg Vassulám, jöjj, és érintsd meg Szentséges Szívemet, érezd Sebeit! Szentséges Szívemet fájdalom gyötri, és már nem lehet felismerni a sok seb miatt. A lelkek nem hallanak engem… százával esnek a Sátán hálójába..:

Később:

Nem hagylak el téged, kicsim.Figyelj és írd: A nagy megpróbáltatás után, amelyen Egyházam átesik, nagy jelet fogtok látni az égen, és mindazok, akik szeretnek engem, örülni fognak és dicsérni fognak engem, de akik bemocskolták Szent Nevemet, még mélyebb sötétségbe és teljes tudatlanságba merülnek. Jelem áldás lesz mindazok számára, akik megtartották parancsolataimat. Mivel megtartották Szavamat, tiszteltek és dicsőítettek, ők voltak, és ma is ők Egyházam arany oszlopai, ők a szilárd alap és az Egyház testének erős építménye. Belsejében ők a tisztító tömjén. Ezeket a lelkeket, én, az Úr fogom felmagasztalni és mindörökreúj Jeruzsálemembe helyezem őket. Föntről kapnak új lakóhelyet, mert föntről kapják meg új Nevemet, ők és én egy leszünk. Én népem, az én új Nevemmel már nem fognak téged istentelennek nevezni, mert visszaadom neked Nevemet. Amikor az én napom eljön, minden gonoszt elviszek és bezárok.Én, a Szeretet Ura, a Szeretet magjait fogom szárba szökkenteni ezen a Földön. Megnyitom a földet, és még a sziklákból is új forrásokat fakasztok. Virágba borítom kertemet . A ti kedvetekért megengedem szent angyalaimnak, hogy leszálljanak hozzátok, és tápláljanak benneteket. Megengedem szentjeimnek, hogy ők legyenek a ti tanítóitok, az én szent Szavamra tanítsanak, és barátként vezessenek benneteket. Szeretet fog uralkodni minden szívben, és az erényt koronaként fogják viselni népeim az én új Földemen. Már régesrég megígértem nektek ezt az új Földet, és én megtartom ígéretemet. Mindez hamarosan be fog teljesedni. Előbb azonban még eljövök, hogy megtisztítsalak benneteket. Úgy tisztítalak meg, miként tűzben az aranyat. Ebben a tűzben minden tisztátalanság felemésztődik. Mindezt meg kell tennem, hogy lemossak minden tisztátalanságot, amely kéregként takarja be ezt a Földet. Bizony mondom nektek, hogy mindaz, ami már megtörtént és ami meg fog történni, szó szerint le van írva tekercsemben, abban a tekercsben, amelyet fel fognak nyitni, el fognak olvasni és le fognak nyelni. Én, az Úr saját Véremmel tisztítottam meg tekercsemet, tehát fogyasszátok el; olvassatok engem!

Imádkozz, teremtés, hogy leszálljon rátok a Bölcsesség, hogy tápláljon benneteket, és tegyen képessé arra, hogy felfedjétek azokat az igazságokat és misztériumokat, amelyek még el vannak rejtve Bölcsességem könyvében! Imádkozz a felismerésért! Tarts gyakran bűnbánatot, és én mindig megbocsátok neked. Leányom, fogadd békémet, szeretlek, mert megengeded nekem, hogy használjam kis kezedet. Mai üzenetemet így fejezem be: “Akinek füle van, hallja meg!” Jöjj, megáldalak. Mi ketten?

Mindörökké, Uram. Dicsértessék az Úr! Amen.


1 Ezt a hozzájuk intézett ima után mondták
2 Jézus és én égtünk a vágytól, hogy így találkozzunk.

2017. február 24. NEVEZZ APUKÁNAK!

1988. április 26.

Tegnap, amikor nõvéremnek arról beszéltem, hogy mit akar tõlem Isten, a beszélgetés hevében azt találtam mondani, hogy: “O babas mou ipé na…”ami azt jelenti, hogy “abba” 1 azt mondta nekem, hogy…”Amikor észrevettem, hogy a görög nyelvben milyen közvetlenül szólítottam Istent apukának, gyorsan elhallgattam, mert láttam, hogy nõvérem rám csodálkozik. Szájamra tettem kezemet és megmagyaráztam, hogy Istent szólítottam önkéntelenül apukának. Gyakran érzem Õt közvetlen közelemben, és sokszor mondom, hogy két családom van: az egyiket a Földön kaptam, az én valóságos Szent Családom azonban ott fönn él.

Kicsim, maradj köpenyem alatt, a közelemben biztonságban vagy a Sátán támadásai ellen. Igen, megkétszerezi erõlködését, mindenféle csapdát állít. Üldöz téged, gyermekem, terveket szõ ellened. Dühöngése tetõfokán van amiatt, ami be fog következni. Ezt azért mondom el neked gyermekem, hogy kétszerezd meg imáidat.

Uram, óhajtod-e, hogy böjtöljek? Segít az, Uram?

Akarsz böjtölni?

Ha kívánod, akkor igen.

Igen kívánom. Jöjj, segítek neked a böjtölésben. Vassula, kicsim, amikor “babas”-nak 2 szólítottál, ezt a szót úgy fogadtam, mint egy drágakövet. Tudod-e, mennyire vonzódom az egyszerûséghez? Igen, mezítlábasnak neveztelek, mert szívedben az vagy. Figyelj rám: világosságomban teremtettelek, mennyei csarnokomban fogadtalak; szívesen láttalak, hogy megosszam veled békémet, keresztemet és szeretetemet. Hamarosan olyan földre vezetlek, ahol kiterjeszted országomat. Figyelmeztetni foglak, amikor eljön az ideje. Virágom, mondd meg X-nek: Azzal szerezz nekem örömet, hogy sohasem hallgatsz, amikor az igazság mellett kell tanúskodnod. Higgy, élj a hitben, és add át magad teljesen nekem! Azért neveltelek, hogy megértsd az igazságot és tégy tanúságot róla! Maradj kicsiny! Szerezz nekem örömet azzal, hogy sohasem kételkedsz. Azért kaptad kinyilatkoztatásomat, hogy tanúja légy üzeneteimnek. Olvastad benne kívánságaimat. Megvilágosítottalak, hogy megértsd. Megmutattam neked Szent Arcomat, X. Felfoghatatlanul szeretlek, és az a szándékom, hogy mindenkit visszahozzak magamhoz. Lélek! Azt kívánom, hogy terjeszd ki országomat! Tisztelj és szerezz örömet nekem!


1 apukám
2 apuka – görögül

2017. február 23. KERTEMET ELHANYAGOLTAN TALÁLOM

1991. június 17.

Üzenet Pistoia részére, Olaszországban Firenze mellett:

Béke legyen veletek! Azért jöttem el hozzátok, hogy megmondjam nektek: itt vagyok!
Szeretteim, Szentséges szívem lángol, ezért szállok le trónomról, ezért jövök hozzátok, és kínálom fel nektek békémet és szeretetemet. Az irgalom áll ajtótok elõtt. Bár volt két térd, amely szeretettel fogadott titeket, amikor megszülettetek, és két kar, amely kedvesen átölelt benneteket, azt mondom nektek, én többet tettem ennél, életemet áldoztam értetek.
Én vagyok a szeretet Forrása.

Jöjj, hagyj fel mindennel, ami bemocskolja lelkedet, és kövess engem! Ne mondd: “Az én életmódom hibátlan.” Amíg lelked tisztátalan és tökéletlen, addig nem vagy sem szép, sem fenséges. Jöjj, én tökéletesíteni tudom lelkedet, mivel szabadon és ingyen kínálom fel neked Véremet és Testemet. Add át magadat nekem! Én vagyok az Élet!

Ma hirtelen leszállok hozzátok, körülnézek, és Szívem megtelik szomorúsággal. Ezt a földet én egykor megmûveltem és kertté változtattam, virágaiból a legfinomabb illat áradt. Itt hagytam “a Lévi rendjébõl való papokat”, hogy gondozzák. Rájuk bíztam szándékaimat, de kertemet elhanyagoltan találom, virágágyaim szárazak, végtelen, letarolt sivatag vesz körül, még a sakálok is nehezen élnek meg benne. Skorpiók és viperák lakják, amelyek megélnek csalfa szárazságában. Bárányaimnak csak azért él még egy maradéka, mert sorra küldöm hozzátok angyalaimat, hogy megmentsenek titeket a vipera harapásától és a skorpió csípésétõl. Azt ígérték, hogy visszatérésemkor egész juhnyájamat biztonságban és érintetlenül fogom találni, kertemet gondozni és öntözni fogják, de alighogy elmentem, alighogy hátat fordítottam, kertemet gyíkok és pókok tanyájává tették.

Ó jöjj! Te, aki még e pusztaságban bolyongsz és azt mondod: “Megváltómat kerestem, de nem találtam meg.” Találj rám kedvesem a szív tisztaságában, amikor érdek nélkül szeretsz engem! Találj rám szentségben, abban a rám hagyatkozásban, amelyet kérek tõled! Találj rám törvényeimet megtartva! Találj rám, amikor a rosszat jóval viszonzod. Találj rám a szív egyszerûségében! Ne vétkezz többet! Ne tégy több rosszat, hanem tanulj meg jót tenni! Keresd az igazságosságot, segítsd az elnyomottat, hadd ujjongjon ez a pusztaság! Langyosságod váljon égõ lánggá! Hagyd el közömbösségedet, és légy buzgó! Mindezt úgy tedd, hogy azt mondhasd: “Kerestem Megváltómat és megtaláltam. Egész idõ alatt közelemben volt, de sötétségemben nem láthattam õt. Dicsõség Istennek! Áldott legyen a mi Urunk! Hogyan is lehettem ilyen vak?” Akkor majd emlékeztetni foglak, hogy tartsd meg és értékeld tanításomat, hogy élj.

Úgy fogok eljönni Szentlelkemmel, mint a villámlás, mint a villám a felhõkben, és minden arcról letörlöm a könnyeket. Bátorság kedvesem, a Szeretet Szeretetként fog visszatérni. Én, a Szentséges Szív, megáldalak benneteket, és szeretetem sóhaját hagyom homlokotokon. Legyetek egyek az én Szent Nevemben!

2017. február 22. FIGYELJ KELET HÁZA! FÖLDEDBÕL A REMÉNY ÚJ HAJTÁSA FOG FELNÖVEKEDNI

1995. április 28.

Vassula, hadd énekeljem el neked, barátomnak, Szívem énekét! Írd:
Ó, én népem, barátaim, rokonaim! Uratok el fog jönni, és megpihen szívetekben. Jelenlétemben meg fogtok újulni, mert elhatároztam, hogy körülveszlek benneteket szabadító énekemmel. Elhatároztam, hogy összegyûjtöm a világ népeit és oktatni fogom õket. új énekemet, Nevem tiszteletére írtam.

Nem hallottátok, hogy szándékomban áll szabadulást hozni az emberiségnek? Tervem örökérvényû és Szívem szándéka kitart korszakról korszakra.
Figyelj Kelet háza! Ne légy süket kiáltásaimra! Vártad mindenekfeletti uralmamat, Kelet szeretett háza, hogy megmentéstekre leszálljak a magasságos mennybõl, és most ezt mondom nektek: napról napra erõsödni fogsz trónodon, mert lásd, földedbõl 1 a remény, az igazságosság és az igazi béke új hajtása fog felnövekedni, és e ház lakói mindenütt békét fognak terjeszteni… Keleti házam leánya! Jelentsd ezt örömkiáltással, menj és hirdesd Szavaimat! Mondd:

“Az Úr eljön szent lakóhelyérõl,
hogy megvigasztalja népét
és megszilárdítsa Egyházát.”


Szemem ma egy ígéretes emberen nyugszik, õ fogja megkapni a koronát.Õ az, aki a keleti partról tûnik fel, aki dicsõíteni fog engem… és angyalaim királyi jelvénnyel kezükben fognak leszállni és felékesítik õt a trón számára mint uralkodót. Ó Vassula! Táncolj és örömmel kiálts, mert igen közel van már az a nap. én már munkálkodom itt és most, hogy ezt az ünnepnapot 2 meghozzam nektek, hogy minden múltbéli balszerencse örömre forduljon.
Hagyomány háza, nem hallottad? Nem értetted még meg, hogy a te házadból fognak engem háromszorosan megdicsõíteni? Nem hallottad, hogy az ég áldását adtam hajtásodra? Ahogy egykor átok voltál a nemzetek között, úgy foglak most feltámasztani, hogy te légy nyugati házam gyógyító balzsama és a népek áldása.

Kelet háza! Gyõzelmes hajtás növekedik, hogy egyesítse házamat. Ajkam remeg a meghatottságtól, Szívem a felkentért énekel… és a mélység dühödten üvölt léptei hangjára, mert házam eggyé lesz. A nyugati ház és a keleti ház egyként fog élni, mert Nevem lesz kötelékük. Teljes békébe, feddhetetlenségbe és szeretetbe öltöztetem õket. új Nevem lesz a királyi jel e két ház között…
Ez hamarosan, a ti idõtökben bekövetkezik, ezért ne mondjátok: “Az Úr újból saját idejét említi.” Mondottam nektek, hogy irántatok való szeretetemben elhatároztam, sietni fogok tervemmel. Seregemmel együtt hamarább fogok rátaposni ellenségemre 3 és a két vadállatra! 4

Jöjjetek, és tanuljátok meg: a rombolás vezetõje valójában a három ördögi lélek. Háromszöget alkotnak, egyenként elfoglalva a sarkokat, és az õ romlott világukba vezetik az egész világot. Megittasodtak a szenteknek és mindazoknak a vérétõl, akik istenségemrõl tesznek tanúságot. Nem látjátok? El kell mozdítaniuk Péter székét, és azt, aki rajta ül, hogy teljessé tegyék és sikerrel koronázzák romboló mûvüket. Az a céljuk, hogy elpusztítsák Egyházamat… De ne féljetek! Megígértem, hogy “a pokol kapui nem vesznek erõt rajta.” 5

Igen, ez történik most. A rombolás vezetõi, tudományos fokozatokkal csillognak, romlottak és bûzük már az egész világon érezhetõ. Õk azok, akikrõl a Szentírás mondja: képesek csodát tenni 6 és ügyességükkel elcsábítják a világ tíz tornyát és rajtuk keresztül a Föld minden nemzetét. Minden az õ varázslatuk alá kerül… ha egyszer teljessé válik seregük, feltûzik jelvényeiket 7 és a három undorító lélek erõikkel együtt háborút indít …örök áldozatom ellen. Így ír errõl a Szentírás 8

A mindenható Isten nagy napjának harca.

Valójában már elérkezett a nagy gonoszság és a nagy ínség órája, de le fogom gyõzni, mert én vagyok az uralkodók Ura és a királyok Királya. Az egész menny minden szenttel, apostollal és prófétával együtt meg fogja ünnepelni vereségüket. 9
Fehér lovon fogok megjelenni mint az igazságosság harcosa 10 ítéletet fogok hirdetni szentjeim, apostolaim és prófétáim elõtt . 11a sárkány 12 ellen, a vadállat, a hamis próféta, vagyis a második vadállat és a három undorító lélek 13 ellen, és kardommal megverem õket. 14. …össze fog dõlni a torony, amelyet építettek ó vagyis a tudósok neve alatt a két vadállat követõi! Mint letört tövisek hatoltak Testembe, de mindegyiküket kiírtom és tûzbe vetem. 15 A többit leheletem fogja tûzként elpusztítani…

Mivel semmit sem lehet elrejteni szemem elõl, mondom nektek, hogy minden nemzet a vadállatot és a hozzá hasonlókat tette meg uralkodónak, egyet az övéik közül, aki tekintélyét kiterjesztette minden egyes fûszálra. Veled vagyok, és megtanítalak, miként kell ezt érteni! Írd: A második vadállat, amely az elsõnek szolgája, azáltal mutatja meg végtelen hatalmát, hogy folyamatosan leszakítja a csillagokat 16 és ledobja õket a földre mint fügéket. Figyelj és értsd meg: Hatalma 17

“felnõtt az ég seregéig,
a seregbõl és a csillagok közül néhányat
a földre vetett, és összetiporta õket.
Felnõtt egészen a 18 sereg Fejedelméig,
megszüntette a mindennapi áldozatot,
és elpusztította szentélye helyét és seregét.” 19

Õk azok, akik egykor léteztek, de nincsenek többé. Õk azok, akik megszûntek létezni. Egykor enyéim voltak az égi seregek, és a csillagok, de elhatározták, hogy elmennek tõlem és a vadállathoz csatlakoznak.

“Ezek egyetértenek a vadállattal,
erejüket és hatalmukat rendelkezésére bocsátják.” 20

Nap mint nap eladnak engem és megszentségtelenítenek örök áldozatomban, isteni szeretetem áldott Szentségében. Érted? Látod milyen nagy felfordulás következik?

Ezért menj most és hallasd hangodat az egész Földön és terjeszd üzenetemet a világ széléig! Fogadd békémet, hogy békében munkálkodj! Dicsérj engem, mert új életet adok lelkednek…

Dicsõség legyen Istennek!
Köszönöm Neked, teljes szívembõl köszönöm!
Új életre keltem.
Húsból való szívet adtál nekem,
testem újból kivirult.
Kiválasztottál, jóságod örömére feltámasztottál,
megengedted, hogy házadban éljek
életem minden napján.
áldott legyen az Isten,
aki megengedi, hogy minden órában örvendjek
édességének, gyengédségének és kegyelmének!
Isten Szava élet.
Tanítsd nyelvemet,
hogy hirdessem jóságodat,
és dicsérjem Szent Nevedet
örökkön örökké!
Amen.

Jöjj! Megáldalak. Táplálni foglak és gondoskodni fogok rólad.


1 országodból
2 Jézus az egységre gondol
3 a Sátánra
4 vö. Jel 13, 1-8!
5 Máté 16,18
6 vö. 2 Tessz 2,9
7 ezzel egyidõben hallottam a “zászló” szót is,
8 vö. Jel 16,14:
9 vö. Jel 18,20
10 vö. Jel 19,11,
11 vö. Jel 18,20
12 a Sátán
13 ördögi szellem: vö. Jel 16,13
14 vö. Jel 19,20
16 az erényes lelkeket,
17 a vadállat hatalma
18 mennyei!
19 Dn 8,10-11
20 Jel 17,13.

2017. február 21. UTAIM SZELÍDEK, SZERETTELJESEK ÉS TÖKÉLETESEK

1996. március

Az én békémet adom neked. Ebben a békében fogadd üzenetemet!…1

Csupán annyit kell tennie, hogy olvassa el üzenetemet, azután döntsön. Leányom, az egész teremtés engedelmeskedik nekem…

Igen, a teremtés engedelmeskedik Neked, de teremtményeid közül nem mindenki engedelmeskedik!

Nem… nem mindenki engedelmeskedik. Vannak, akik abba a kísértésbe esnek, hogy inkább az emberek elismerését keressék, mint az enyémet… Mások jobban vágyakoznak arra, hogy elnyerjék az emberek tetszését, mint az én tetszésemet, Istenük tetszését. Sokan vannak, akiket csupán önérdekük késztet engedetlenségre. Mások még nem határozták el, hogy lemondanak szenvedélyeikrõl, saját kényelmükrõl, és annyiszor vétkeznek, ahányszor lélegzetet vesznek. Beszéltem mások megítélésérõl, és hogy miképpen válik nyelvük elítéltetésük okává, de kiegészítem azzal, hogy azok a szájak, amelyek tüzet köpnek, és beleharapnak az emberekbe darabokra tépve õket, szintén szenvedni fognak, mert megbántják Szentlelkemet.

Szentlelkem útjai oly különbözõek! Akit Szentlelkem vezet, az megkapja a kegyelmet, hogy tiszteletben tartsa törvényeimet és utaimat, amelyek szelídek, szeretetteljesek és tökéletesek. Én vagyok a szeretet Forrása, és Jézus a Nevem. A gonosz lélek azonban a bûn és a gonoszság forrása… Leányom, ne veszítsd el bátorságodat, legyen életed szépséges ékesség, virágcsokor, egyre erõsödõ tömjénfüst, hogy láthatóvá váljék elõttetek a láthatatlan Isten képmása mindörökre. Maradj hûséges hozzám! Melletted vagyok. Soha ne félj! Dicsérj engem, leányom! Béke…

Uram, Életem, Családom, a Te részed vagyok, és lelkem ujjong Tebenned. Mindörökre áldom Nevedet. Teremtés, ünnepeld Isten hatalmas mûveit, és dicsérd Õt, aki felemeli az alázatost! Miképpen kételkedhet a halandó csodálatos közbelépéseidben?

Vassulám, életed legyen hozzám szóló szüntelen imádság!… Ne engedd, hogy bárki megtévesszen azt mondván neked, hogy Istennek nincsenek eszközei arra, hogy közelebb jöjjön népéhez… ne engedd, hogy ezek az emberek megzavarják lelkedet! Én tömjénem, imádkozz ezekért az emberekért, hogy jöjjenek õk is, igyanak forrásomból és éledjenek fel! Azért rosszindulatúak, és azért vonakodnak meghallgatni és megérteni, mert elhagytak engem és törvényeimet.

Ó,2 Vassula, virágom, kiszáradt föld lett e nemzedék! Imádkozz a világ megtéréséért! IC


1 Megkérdeztem Jézustól, hogy mi történik, ha “valaki” nem engedelmeskedik, vagy nem figyel kérésére.
2 Jézus sóhajtott…

2017. február 20. ÁLDD MEG NEVEMBEN GYERMEKEIMET!

Saint Louis, 1996. november 18.

Uram, Te magad vagy a Bölcsesség,
Te vagy az Élet és a Világosság bennünk,
dicséretet mondok
háromszorosan Szent Nevednek.
Igézze meg a jóság lelkemet,
hogy tükörképedben élhessek.

Te, aki mindenütt jelen vagy,
Szívem öröme és békéje,
jelenléted megnyugtat,
õszinteséged lángot gyújt bennem
és megmutatja,
hogy a Jóság ivadéka vagyok.
Dicsõség legyen
háromszorosan
Szent Urunknak!
Alleluja!

Szeretett gyermekem! Szentséges Szívem remeg a meghatottságtól. Mennyire vágytam erre, hogy ivadékom egy napon e szavakkal forduljon hozzám! Szavaid az örökkévalóságtól kezdve Szívembe voltak írva és én türelmesen vártam. Ó, mindig türelmesen vártam, hogy végre kimondd e szavakat!
Örvendj most jelenlétemnek igyál belõlem és egyél belõlem!… Nem hiába munkálkodtam benned, hogy felneveljelek.
Örvendj e kimeríthetetlen gazdagságnak, amelyet a ti idõtökre tettem félre és mutasd meg a világnak, ennek a világnak, amely hideggé vált és nem tud szeretni. Mutasd meg kimeríthetetlen kincsemet minden nemzetnek, és mondd meg nekik, hogy Szentséges Szívemnél nagyobb ajándékot nem kaphatnak.
És te, maradékom, áldd meg Nevemben gyermekeimet, azokat, akik elkísértek téged, mert nekem adták idejüket. 1 Igen! Szívem a könnyekig elérzékenyült. Szeretlek benneteket, teljes Szívembõl szeretlek… IC


1 Jézus hangja újból remegett a meghatottságtól.

“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”