2017. szeptember 5. ÉGõ TÛZ ÁLTAL AKAROD ÁTLÉPNI E KORSZAK KÜSZÖBÉT? EGÉSZ SZÍVETEKKEL SZENTELJÉTEK MEG NEVEMET!

1992. december 13.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved!… Mi Atyánk, akinek szeretete a közülünk legkisebb elõtt nyilvánult meg, légy irgalmas teremtésed iránt! Ingyen adományként adtad nekünk szabadságunkat, hogy úgy használjuk, ahogyan nekünk tetszik, de mi magunk ellen fordítottuk szabadságunkat. Olyan lett, mint gyermek kezében a borotvakés, arra használjuk, hogy halálra sebezzük magunkat vele… Ó jöjj! Fordítsd figyelmünket Szent Neved felé, különben darabokra vágjuk magunkat. Hozzád fordulok segítségért bajainkban, mindenható Isten, megmentesz minket vagy elrejtõzöl kérésem elõl?

Leányom, a te gondodra bíztam üzenetemet, és kiküldtelek a világba, hogy nemzetrõl nemzetre szólítsd bûnbánatra az embereket, és csökkentsd ezt a pusztaságot. A tömeg valóban körülötted szorong. Eljutott füleikbe, hogy ÉN VAGYOK beszél, és utánad érdeklõdnek a nemzetek. Azt mondják egymásnak: Menjünk és hallgassuk meg, mit mond az Isten!” Ezrével jönnek, leülnek eléd, és figyelnek szavaidra, de ki cselekszik szavaid szerint? Olyan vagy számukra, mint zeneszóval kísért gyönyörûséges szerelmi ének, szavaid elbûvölik õket, de ki valósítja meg üzeneteimet? Megértették-e a szavakat: kiengesztelõdés, béke, szeretet és egység? Ha majd kénkõ és pusztító láng érkezik hozzájuk, és az most már igen közel van, meg fogják érteni, hogy prófétát küldtem közéjük.

Parancsolatokat adtam nektek kezdettõl fogva. Azt kértem, hogy szeressetek engem, Uratokat, teljes szívetekbõl, teljes lelketekbõl és teljes elmétekbõl. Ma azt kérem tõletek, engedjétek meg, hogy megérintsem lelketeket, hogy szívetek dicsérni tudjon engem, és így szóljon hozzám: Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem jövendõk, sem magasság, sem mélység, sem hatalmasságok, sem egyéb teremtmény nem léphet soha közétek és irántam való szeretetetek közé. Én vagyok a ti Erõsségetek. Tudjátok, hogy szeretetemet még a legkisebbnek is kinyilvánítottam. Ne a világ fényeiben keressétek üdvösségeteket, mivel tudjátok, hogy a világ nem adhat nektek életet.

Trónom és a Bárány trónja hamarosan a helyén lesz, és lelketek meg fog gyógyulni az én természetfeletti világosságomban, mert én, a ti Atyátok meg akarom erõsíteni lelketek emlékezetét, és szíveteket arra fogom indítani, hogy így énekeljetek nekem: Abba – Atyám! Mondom nektek, ti nem tartoztok e világhoz, miért hagyjátok újból és újból megtéveszteni magatokat?

Neveteken szólítalak benneteket, amióta megvetettem a Föld alapjait, de amikor békét ajánlottam, egyetemes békét, közületek majdnem mindenki háborút akart. Most mégis kiárasztom Szentlelkemet, hogy igazi alapjaitokra és arra emlékeztessen benneteket, hogy mindannyian az én ivadékaim vagytok. De ivadékom ma tele van holt szavakkal… Én vagyok a Szent Isten, aki elsõként tartott kezében benneteket. Még meddig akartok ellenállni annak a szemnek, amely elsõként látott titeket? És meddig akarja lelketek visszautasítani fájdalmas hívásomat? Közületek még sokan a vészthozó undokságot dajkálják lelkük legmélyén. Hát nem veszitek észre, hogy a vipera szed rá benneteket ismételten, ahogyan Ádámot és Évát rászedte? A Sátán fáradhatatlanul és alattomosan azt tanácsolja nektek, hogy vágjatok el minden mennyei köteléket, amely hozzám, a ti mennyei Atyátokhoz köt benneteket. Megbénította lelketek emlékezetét, hogy elhiggyétek, apátlanok vagytok és szakadékot készít közétek és közém, a ti Istenetek közé. A Sátán el akar választani benneteket Tõlem. El akarja vágni köldökzsinórotokat, amely velem egyesít benneteket és amelyen át az élet folyója árad belétek.

Nemzedék, te még nem döntöttél mellettem. Mikor határozod el, hogy visszatérsz hozzám? Égõ tûz és kénkövek között, pusztító láng által akarod-e átlépni e korszak küszöbét? Hogyan tudja lelked eladni az én dicsõségemet azért az értéktelen utánzatért, amelyet az ördög kínál fel neked mindennap? Tõlem kérjétek mindennapi kenyereteket, és megadom nektek! Miért hallgattok mindannyian olyan szívesen a viperára? Ti és én tudjuk, hogy a Sátán a hazugság atyja, miért hallgattok még mindig rá? Én, a ti Teremtõtök, a ti Atyátok vagyok, és visszahívlak magamhoz benneteket. Higgyetek fájdalmas kiáltásaimnak! A lázadóval akartok továbbra is barátkozni, vagy kegyesen leszálltok trónotokról és bûnbánatot tartotok? Nektek kell határoznotok! Már nincs sok idõ hátra!

Emlékeztetlek benneteket, hogy óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik pusztítást végeznek lelketekben és félremagyarázzák az Evangéliumot. Azt mondják nektek, hogy nem azért van veletek a Szentlélek, hogy emlékeztessen benneteket alapjaitokra és arra, hogy honnan jöttetek. Máris pusztítást végeztek lelketekben, és mély szakadékot ástak köztetek és köztem, a ti Atyátok között. Ne engedjétek nekik, hogy növeljék ezt a pusztítást lelketekben, és félrevezessenek benneteket, mondván, hogy árván hagytalak benneteket. Ezek a hamis próféták Fiamat, Jézust hazugnak mondták és az Evangéliumot visszhangzó cimbalommá, kongó ürességgé alakították. Szavaimat tátongó sírrá tették. Ezért óvakodjatok ezektõl a hamis tanítóktól, akik azt mondják, hogy Szentlelkem nem száll le azért, hogy csodákat és jeleket mûveljen bennetek. Óvakodjatok azoktól, akik elítélik Szentlelkemet! Napjaitokban a Szentlélek méginkább emlékeztet benneteket alapjaitokra. Óvakodjatok azoktól, akik megtartják a vallás külsõ látszatát, de elvetik belsõ erejét! Azt a belsõ erõt, ami az én Szentlelkem.

És ha közületek bárkit megrágalmaznak és visszautasítanak, mert az igazság mellett tanúskodik, forduljatok Szent Édesanyátokhoz! Meg fogja vigasztalni lelketeket, és bátorságot önt belétek. Ha a világ szembetûnõ sebeket üt rajtatok, forduljatok Édesanyátokhoz, anyai szeretetével és jóságával fogja ápolni sebeiteket. Ahogyan szeretett Fiamra vigyázott, úgy fog rátok is vigyázni. Nyomorúságotokban és bajotokban repülve jön hozzátok, a Szívébe fogad, ugyanabba a Szívbe, amelyben Megváltótokat foganta. Szent Égi Édesanyátok irántam való szeretetre tanítva mutatja meg, miként terjesszétek ki országomat a Földön. A Szeretet legyen életetek alapelve! A szeretet legyen gyökeretek!

Engedjétek, hogy én, a ti Atyátok magamhoz kösselek benneteket! Engedjétek, hogy megérintsem lelketeket! Jöjjetek hozzám, siessetek karomba! Van-e annál nagyobb boldogság, mint ha az a kéz tart benneteket, amely megteremtett? Tegyétek szájamra fületeket, ez a száj lehelt belétek életet! A föld porából keltettelek életre benneteket, hogy meghódítsátok a Földet. Megérintettelek és megkértelek benneteket, hogy figyeljetek szavamra ezentúl. Jöjjetek, rendbe kell hozni szíveteket, hagyjátok el a bûnöket, amelyek beszennyezik lelketeket, és egész szívetekkel

SZENTELJÉTEK MEG NEVEMET!

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.