2017. november 29. ÉRTEM ÉLJ!

1990. május 23.

Béke legyen veletek, én vagyok az, Jézus. Szüntelenül szólíts engem! Szüntelenül imádkozz! Békémet és szeretetemet adom neked. Leányom! Nincs mondanivalód?

neked adom szegényes szeretetemet és semmiségemet, Uram.

Ó, kicsim, akkor is vágyódom szereteted és semmiséged után, ha szegényes. Maradj mindig kicsiny! Maradj teljesen a háttérben! Semmisítsd meg mindazt, ami te vagy, és telj el azzal, ami én vagyok! Fogadd lelkedbe az én Lelkemet, hogy lelked élõ, világító fáklyává váljon! Légy átlátszó, igen, légy tiszta, hogy világosságod minden folt nélkül, tisztán ragyogjon át rajtad! Ha mindennap bocsánatot kérsz tõlem, és ha hagyod, hogy megtisztítsalak, még ha szenvedésedbe és megpróbáltatásodba kerül is, minden habozás nélkül megbocsátok. Tudom, mire van szükséged. Nem engedem, hogy vétkezz. Sohasem parancsoltam neked, hogy vétkezz, és nem örülök, ha nyelved megbotlik. Nem azt kértem tõled, hogy légy tömjénem, és békíts meg illatoddal? Pompás ruhákkal ékesítettelek, és azért adtam nyelvet neked, hogy dicsérj engem, és emlékeztesd népemet irántuk érzett szeretetemre. Légy hát figyelmes tanítvány, és hallgass a Bölcsesség tanítására! Nevemet tartsd szentnek! Pontosan tartsd be törvényemet és tanításomat, akkor sohasem hagylak el. Istened vagyok, és ha melletted vagyok, ki lehet ellened? Miután ilyen karizmát kaptál érdemtelenül, ne tagadj meg tõlem semmit! Érted? Semmit! Értem élj! Tarts bûnbánatot, és böjtölj! Kenyéren és vízen böjtölj! Ne utasítsd el értetlenül a megpróbáltatásokat, amelyeket adok! Örvendj, amikor üldöznek! Örvendj, amikor miattam fenyegetnek! Örvendj, amikor megtámadnak téged ellenségeim! Gyermekem, ezek azok a megpróbáltatások, melyek által tökéletesítelek. Imádkozz szüntelenül! Imádkozz, imádkozz, imádkozz anélkül, hogy számlálnád a perceket!

Vassula, nem foglak megkímélni a szenvedésektõl, miként az Atya sem kímélt meg engem. Azt akarom, hogy élõ feszület légy, mely rám emlékeztet. Nem tudtad, hogy a szenvedés adománya végtelen nagylelkûségembôl és végtelen szeretetembõl fakad? Ne vonakodj keresztemet átölelni! Lelkesen ragadd meg keresztemet, az élet ösvényére fog vezetni téged. Ha lábad le is tér a helyes útról, légy biztos abban, hogy szeretetem és hûségem megvéd. Azonnal segítségedre jövök. Szomjazzon rám mindig a lelked! Hadd halljam és érezzem szereteted sóhajait! Homlokodat én jelöltem meg szeretetem sóhajaival, lélek! E sóhajok folyamatosan szálltak feléd. Homlokodra én égettem rá Szent Nevemet, és enyém lettél mindörökre. Emeld hát rám tekintetedet, és az én jelenlétemben lelj igaz békére! Mondd, leányom, akit Szívem szeret, viszonoznád-e irántad való szeretetemet?

Az én szeretetem szegényes. Miképpen adhatnék én valaha is töviskoronád helyébe rózsakoszorút? Lelkem állandóan ezt latolgatja, és összeroskad ennek súlya alatt. Magyarázd meg nekem újból és újból! Meg fogom tanulni. Taníts meg, hogy úgy szeresselek, ahogy Te akarod! Taníts meg arra, hogy pontosan megtartsam törvényedet mindvégig, és az igazságosság útján járjak! Irányítsd léptemet a szeretet ösvényére, ahogy megígérted!

Ó leányom… Várakozással tekintettem ajkadra, hogy kimondja hûségfogadalmát…

Édes, gyengéd és szeretett Jézusom!
Vezess hûséged nyomán!
Betegíts meg engem irántad való szeretettel!
Hadd érintsem meg szenvedésedet,
melyet úgy ízlelek meg,
mint kerted legritkább gyümölcsét!

Nyílj meg felém, hogy rád lehelhessek! Leheletemnek oly édes az illata, mint a tömjén és a mirha keveréke. Nyílj meg felém, lélek, hogy szeretetem Lelke rád lehelhessen! Leheletem élet! Nyílj meg felém kedvesem! Leányom, vágyva vártam e pillanatra, hogy megmutassam neked isteni Szívemet! Lejöttem a mennybõl egészen küszöbödig, hogy találkozzam veled, és most, hogy megtaláltalak, nem engedlek el! Szólj lélek! Válaszolj!

Jöjj el, jöjj hozzánk, Uram, és sorra jelöld meg homlokunkat Szentlelked szeretetének pecsétjével, az ígéret jelével! Uram, teremts belénk tiszta szívet! Tudom, hogy ott állsz, válaszra várva, minden lélek küszöbénél. Szemed arra vágyik, hogy lássa kinyílni ajtajukat. Szõlõd már virágzik, Uram, és hamarosan elegendõ gyümölcsöt ad, hogy minden pusztaságot jóllakasson. Mindaddig nem kelnek életre a halottak, amíg rájuk nem lehelsz, és édes illatoddal fel nem ébrezted õket. Nagy szeretetedben keltsd életre újból e kísértetek földjét!

Rájuk mosolygok, és világosságom áthatol az ajtókon és minden kulcslyukon, még az ajtajuk alatti résen is beszûrõdik fényem!

Alleluja, dicsõség Istennek!

Igen, kicsi szív, kiálts örömödben! Terméketlen földed gyümölcsöt fog teremni! Fakadjatok örömkönnyekre mind, akik hallottatok engem! Örökké tartó szeretettel megkegyelmeztem nektek . Szõlõ nõ majd a tövis és a bozót helyett. Kinyilvánítom szentségemet és bölcsességemet, hogy eltöröljem e korszaknak istenségemmel szemben tanúsított ellenséges magatartását és vélt bölcsességét.

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.