2017. július 13. EGYSÉG-ÜZENET MIT KEZDJEK TÖMJÉNÜKKEL?

EGYSÉG-ÜZENET MIT KEZDJEK TÖMJÉNÜKKEL?

1992. február 14.

Vassula, béke legyen veled! Hadd érezzem szeretetedet! Add át magad nekem! Térj be Szívembe, és valósítsd meg mindazt, amit adtam neked.

Uram, Te elárasztottál áldásokkal
és ebben a legkisebb érdemem sincs.
Ahogy látod, a Te kezedben vagyok.
Tégy velem úgy, ahogy Neked tetszik!

Élj hát nekem, és vigasztalj! Légy jele annak az egységnek, amelyet e nemzedék elutasít. Igen, légy a belõlem fakadó egység jele, amelyet megvet és visszautasít a te hazád, a te néped. 1 Rajtad keresztül nyilvánítom ki szeretetemet minden nemzetnek, rajtad keresztül beszélek továbbra is, és rámutatok, hogy milyen sivataggá tették Egyházamat. Békeszerzõdést ajánlottam népednek 2, amely testvéri egységre tud vezetni benneteket. Téged választottalak útjelzõnek, hogy lássák, milyen lesz az egység, de nem figyelnek. Nem is hajolnak meg. Helyette sietnek tömjént felajánlani nekem, de mit kezdjek tömjénûkkel?
Szívükbõl fakadó tömjént szeretnék, szívükbõl eredõ békét szeretnék, szívükbõl feltörõ dicséreteket szeretnék! Szívükbõl jövõ irgalmat és könyörületet szeretnék!

Szívükbõl fakadó
kiengesztelõdést szeretnék!

Ó leányom, ne csüggedj el, míg keresztülhaladsz e sivatagon! Veled van Megváltód, mi ketten egymáshoz vagyunk kötve. Azért bíztalak meg ezzel a küldetéssel, hogy villámként ragyogtasd fel Szavaimat minden nemzet elõtt.
Mondd meg nekik, hogy ha a Magasságbeli tanúinak tartják magukat, az egységen keresztül mutassák be nekem békéjüket és hûségük által tiszteletüket.
Mondd meg nekik, hogy vizsgálják meg útjukat, térjenek vissza hozzám, és megadom nekik az értelem Lelkét. Ma, ebben a zûrzavaros idõben irgalmamat kínálom fel nekik. Könyörületet kínálok fel nekik elképesztõ nyomorúságukban. Szeretetem adományát adom nekik. Ismételten feléjük nyújtottam kezemet, hogy magamhoz emeljem õket, és hányszor válaszoltak? Megmutattam nekik szánalmamat és együttérzésemet.
Még meddig engedjem meg nekik, hogy szomorúságot hozzanak rám azzal, hogy nem akarják megtenni akaratomat? Vissza kell-e még tartanom az Atya kezét? Az Atya haragja kezd már fellángolni, hogy tûzbe borítsa a világ bûneit… Gyermekek ajkára adtam a testvérek közötti békéért és kiengesztelõdésért szóló keserû kérlelésemet, de lásd hogyan fogadták… Ó leányom, légy

az Igazság

védelmezõje! Tedd Szívemre fejedet! Ha meghallod Szívem dobbanását, visszatér bátorságod. Ne engedj gyengeségednek, bízz bennem! Bízz bennem! 3 Bátorság leányom! Melletted vagyok, és amíg melletted vagyok, segítek állva maradni. Leányom? Sohasem foglak elhagyni…
Figyelj, hallgass meg, Vassula, megosztom veled keresztemet. Látod Vassulám, az én Szeretetem van szemed elõtt, és hûségem körülvesz téged. Valahányszor látom, hogy a gonosz lelkek seregének haragja támad rád, hogy megüssenek, rád vessék magukat és darabokra tépjenek, oda állok közétek, amitõl reszketnek. Vigasztald meg szívedet az én Szívemben, és ne félj! Bátorság! Egyetlen gonosz léleknek sem engedem meg, hogy megüssön téged, és nem engedem, hogy vad haragjukban megrohanjanak és megégessenek téged. Melletted vagyok és jelet adok, mikor nyisd fel ajkadat, hogy Nevemben szólj.
Jöjj, a Világosság a te Társad.


1 A görögkeleti papok.
2 a görögkeleti papoknak
3 Éreztem, hogy Jézus igyekszik felemelni lelkemet.


1992. február 16.

LEGYEN A TE LELKED EGY IRÁNYTŰ, MI MINDIG ÉSZAK FELÉ MUTAT, ISTEN FELÉ, MERT NEM AZ ISTENNEK VAN SZÜKSÉGE AZ EMBERRE, HANEM AZ EMBERNEK ISTENRE

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

Köszöntelek testvérem az Atya, a Fiú, a megváltó Jézus Krisztus szent kegyelméből, a Szentlélek Úristen közreműködése által.

Imádkozzunk testvérem, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Áldás és dicsőség az örökkön élő mindenható Atya Istennek. Az ő szent Fiának, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak, a megváltónak, a kereszthalált halt Báránynak, kinek hatalma van égen és földön, kinél vannak a mélységek és a magasságok kulcsai. Ki ha becsuk egy ajtót, azt senki ki nem nyithatja, ki ha kinyit egy ajtót, azt senki be nem csukhatja. Ki Ura az életnek és ki Ura a halálnak. Mert tökéletes győzelmet aratott a halál és a gonosz fejedelme felett, ki felett nem volt a halálnak hatalma, a teste az istenember teste felett.

Kérünk Uram, Jézus Krisztus, te mennyei király, te mindeneknek ura, mert egy vagy a Szentháromsággal. Könyörgünk hozzád, vidd győzelemre a seregedet a szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz által, ki testednek szülő anyja volt itt a földön. Ki a legelső követőd volt és ki végigjárta életed minden stációját, ki először hitt benned, ki méltó volt és erős ahhoz, hogy merte vállalni az Isten-anyaságot, ki előtt tudott volt ennek minden szenvedése. Az ő végtelen nagy ereje a hitében az alázatában, az engedelmes gyermekben, az Istent szolgáló leányban volt. Ki nem vágyott a földi javakra, hanem a szegénységben teljesedett ki az Istenre való hagyatkozás a, és neki adatott meg igazán a földi halandók közül egyedül az Isten jelenlevésében élés, az alázatos Istenre hagyat­kozás.

Add, ó Uram Jézus, ezt az alázatot, ezt a reád hagyatkozást, add meg nekünk is, hogy be tudjuk tölteni azt a feladatot, mit még az idők előtt reánk szabtál. Mert az ember csak akarata által tud hozzád tartozni, mert te Uram, a többit már te adod meg esendő gyermekeidnek. Ezáltal adod szeretetedet, mert kiben te élsz, ott a szeretet lakik. Te teszed alázatossá, te teszed lelkét imádságos lélekké a szentlelked által. Ami jó, ami az üdvösségre vezet, az akaraton keresztül adod szent kegyelmed által és úgy munkálkodsz a lélekben, amennyire átadja magát az ember. Kérünk Urunk és Istenünk, add szent kegyelmedet, hogy ezt az akaratot ne csak egyszer kínáljuk fel neked, hanem mindig és mindig alkalmas legyen a lélek, hogy reád figyeljen és semmi másra.

Uram add, hogy teljesen reád hagyatkozzunk, hogy életünk egyedüli célja Te légy, édes Istenünk. Amen.

Testvérem legyen a te lelked egy iránytű, mi mindig észak felé mutat, azaz Isten felé.

Mert kinek lelke Isten felé van állítva, az nem leng ki, ha a gonosz bármennyire is kísért, mert a kegyelem megtart, mert mint a mágnes vonzza lelkedet. Ezt az iránytűt csiszolni, fényesíteni kell állandóan, mert a föld salakja, a gonosz ráleheli kénes leheletét és bár a vonzás ugyanolyan erővel hat, de a lélek, az iránytű, nem tudja érzékelni.

Ezért már annyiszor mondottam, hangsúlyozottan az éberség végtelen fontosságát, erre vigyázzatok, nehogy közömbössé váljatok. Ezért kell sokat imádkozni és dolgozni, hogy lelketek tükre mindig tiszta legyen! Hogy az Istenkép tökéletesen tükröződjön vissza. Mert ha ti a gonosz és pajzán gondolatokkal foglalkoztok, lelketek tükre görbe és torz képet mutat, min fel lehet ismerni a sátán vonásait.

De ne féljetek, mert ha ti Krisztuséi akartok lenni, azok is lesztek, csak nagyon akarjátok, és Istenetek nem enged el benneteket, ha ti nem akarjátok. Mert a bűnbánat szentsége megmossa lelketek köntösét hófehérre, ha odanyújtjátok és megbocsát. De nem minden lélek megy el ehhez a forráshoz, hanem megátalkodik bűnében.

Vannak lelkek, kik hiszik Istent a maguk módján, de úgy gondolják, hogy még előbb kihasználom a földnek minden örömét, minden gyönyörét, majd ráérek imádkozni, ráérek a lelkemmel törődni, ha már kiöregszem az örömökből és gyönyörökből. Igaz, hogy Isten végtelenül irgalmas és végtelenül szerető Atya – a tékozló fiúról szóló példabeszédben erre utal – de ne feledjétek el, hogy azt is mondotta; “Mint a tolvaj úgy érkezem hozzátok, nem tudjátok, mely időben jövök érted”

Isten végtelenül igazságos Atyátok is, mert sok ember, ha néha-néha Istenre gondol, ha egyszer kétszer elmond egy imát, vagy netán a templomba is betér, úgy érzi, hogy kegyet osztogat Istennek. Ha egyszer kétszer elmond egy imát, és ha éppen valami földi dologra áhítozik, már mindjárt annak beteljesülését várja. Na, ha ezek nem jönnek be nála, aztán kétszeresen lehet Isten szent nevét káromolni. Ez mind a sátán műve, és könnyű játékszere a lélek.

Ne feledjétek el, Isten szeretete éltet benneteket és az egész mindenséget! Mert a min­denség összetartó erőit az Ő szeretete tartja össze. Nem az Istennek van szükséges az emberre, hanem az embernek az Istenre. Mert Isten nélkül kicsik vagytok, semmik vagytok. Csak Isten kegyelme tehet naggyá, szentekké titeket, szabad akaratotok által. Ezért ragaszkodjatok a ti jó Atyátokhoz erőszakosan. Hisz Uratok, Istenetek; Jézus mondotta: “Az erőszakosaké a mennyek országa, mert a gonosz is erőszakosan kisért!”

De ne féljetek, ha botlotok is, azonnal szaladjatok Uratok keresztjéhez, mossátok meg a lelketeket – a Bűnbánat Szentségében – mert az isteni Bárány azért hullatta vérét a keresztfán, hogy lelketeket tisztára moshassa, ezáltal megnyissa a mennyek országát az övéinek. Mert amit ő kinyit, azt senki nem csukja be. Ámen.

Most búcsúzom, áldjon meg testvérem a mindenható Atya, az ő – szent Fia, Jézus Krisztus, ki ajtót nyit előtted és áldjon meg és vezéreljen a Szentlélek Isten, hogy azon az ajtón be is léphess. Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted és veled. Ármin.

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.