2017. december 8. SIESSETEK ÁLDOTT ÉDESANYÁTOKHOZ!

SIESSETEK ÁLDOTT ÉDESANYÁTOKHOZ!

1996. április 3.

Vassulám, e végsõ idõk kis tanítványa, most mennyei szavakat diktálok neked Édesanyám Szívérõl… Ahogyan már elõzõleg mondottam, Édesanyám Szíve és az én Szívem annyira egyesült, hogy eggyé vált. A szûzek Szûzét, a legszentebbet, az én Édesanyámat a mennyben továbbra is és mindörökké az én Édesanyámnak nevezik. 1 Amikor én, az Isten, leszálltam, hogy fogantassam a Szentlélek által és megszülessek Szûz Máriától, akkor az én mennyországomba jöttem le. Leszálltam az egyik égbõl a másikba. Elhagytam az egyik trónt, hogy a másikat elfoglaljam. Szívét olyannak találtam kívül és belül, mint a szent lámpatartón fénylõ lámpást.

És õ szívesen látott engem ebben a Paradicsomban, hogy megdicsõüljek. Amit Éva elveszített és megszentségtelenített, azt Szûz Mária az õ tökéletes engedelmességével és alázatával visszaszerezte és megszentelte. 2 És ez által az Asszony által fog újból eljönni a Földre az én országom. Minden szívben megalapozom földi országomat. Szentlelkemet újból olyan bõséggel árasztom ki rátok, hogy a jelenlegi szárazság átalakul termékeny földdé.

Hallottátok, hogy a mi két Szívünk a végsõ idõkben apostolokat támaszt, akiket: a végsõ idõk apostolainak fognak hívni. A mennyország Királynõje és én magam fogjuk tanítani õket, hogy menjenek el minden nemzethez, hirdessék félelem nélkül Isten Szavát. Nem fognak megtörni, még ha vér borítja is õket az ellenség gonosz támadásai miatt. Nyelvük kétélû kardként fogja átszúrni Egyházam ellenségeit, felfedve eretnekségüket. Nem inognak meg, és félelmet sem ismernek, mert a bátorság lelkét adom nekik.

Nem éri utól õket a pusztító ostor. Egyetlen követ sem hagynak a helyén anélkül, hogy fel ne fordítanák. Nyomon követik a bûnösöket, a gõgös szónokokat, a nagyokat és büszkéket, a képmutatókat, Egyházam árulóit. Nyomon követik õket egyik kezükben keresztemmel, a másikban a rózsafûzérrel. És mellettük fogunk állni. Meg fogják törni az eretnekségeket, helyükbe hûséget és igazságot visznek. A méreg ellenszerei lesznek, mert bimbóként fakadnak Szûz Mária királyi Szívébõl. 3 A végsõ idõk apostolai Istent, Atyjukat fogják segítségül hívni, és Isten, az õ Atyjuk segíteni fog lelküknek; segítségül fogják hívni Szûz Máriát, áldott Édesanyjukat, és áldott Édesanyjuk segíteni fog nekik, hogy a Magasságbeli tanúivá váljanak. A Szentlélek a buzgóság lelkét adja nekik, hogy álljanak készen Isten számára, hogy álljanak készen erre a harcra.

Azon a napon a Napba öltözött Asszony és gyermekei lábukkal eltiporják a gonosz hatalmának kevély koronáját. A második Éva, akinek elég hatalmat adtam ahhoz, hogy legyõzze a Sátánt és birodalmát, sarkával megtöri a Sátán fejét. Ez az ellenségeskedés nemcsak a mennyország Királynõje és a Sátán között áll fenn, hanem fennáll a Királynõ gyermekei – akiknek birodalma az õ Szívében van – és a Sátán gyermekei között is, akik a Sátánban és általa építették fel országukat, és akik napjaitokban a ti legerõsebb üldözõitek. Közülük sokan – a ti idõtök tudósai és filozófusai – a vadállat imádói.

Háromságos szentségemben ezt az alázatos leányt választottam arra, hogy tökéletes erényeiben és kegyelmeiben õ legyen az az Asszony, aki erényeivel és kegyelmeivel kihívja Lucifer egész birodalmát, akit az Asszony nevének említésére mindig düh fog el és reszketni kezd a félelemtõl. Mondom nektek, hogy nevének nagysága, hatalma és ragyogása nem kisebb, mint az ég magassága a Föld felett. Tisztelje a Királynõ Szívét mindenki, aki a Földön él!

Õ szüntelenül oltalmazta gyermekeit az ördög támadásai ellen, aki a ti idõtökben nyíltan megjelent, hogy harcoljon Szentséges Szívem és szentjeim serege ellen. Szûz Mária erõs keze azonban hamarosan feloszlatja az ördög birodalmát, és uralmát gyökerestül kiírtja… 4

A teljes igazságban mondom nektek: Rajtam kívül senki sem kapott az égen és Földön, sem az angyali hatalmak között ilyen nagy tekintélyt és hatalmat mindenek felett, mint a ti áldott Édesanyátok. Mert én vagyok az Alfa és az Omega, az Elsõ és az Utolsó, aki volt, aki van és aki el fog jönni. Amint tudjátok, elég vagyok önmagamban, de Szûz Mária szûzi Szíve által kezdõdött megváltó mûvem, és az õ Szent Szíve által fogom befejezni is megmentõ tervemet.

Tiszteljétek ezért az õ Szívét ti, akik haragra gerjedtek nevének hallatára, és értsétek meg, hogy õ az én Szentséges Szívem és mennyei udvarom öröme. Az õ gondolatai fogantatásától kezdve mindenkor egységben voltak az én gondolataimmal. Az õ Szíve, amelyet teljesen az Atya akarata alá rendelt, szûntelen imádság, a szeretet szûntelen himnusza volt. Engem, a ti háromságos Isteneteket imádott, aki Egy a lényeg egységében.

Ma, ezekben a végsõ idõkben, amikor elszabadult a harc a mi két Szívünk 5 és gyermekeink ellen, akik az igazság mellett tesznek tanúbizonyságot, mondom nektek: Siessetek áldott Édesanyátokhoz, aki palástja alá rejt benneteket, amint a tyúk gyûjti szárnya alá csibéit.

Ó… de mily sokan elvesztek közületek még mielõtt megszülettetek volna, mert sok akadály gátolja azt a tiszteletet, amelyet egykor megadtatok az õ szûzi Szívének! Emberi tanok és racionalista szabályaitok miatt szíveteket és életeteket e világi élethez igazítottátok. Ó bûnnek rabjai! Pénznek rabjai! Sátánnak rabjai! Tekintsétek magatokat halottnak és feloszlottnak! Bizony most már majdnem lejárt számotokra a fényûzés ideje! Nem hallottátok, hogy a hajnal ragyogása fog uralkodni és fényleni minden szívben 6 amelyet felajánlottak a mi két isteni Szívünknek, és hogy általuk válnak istenivé. 7 Visszakapják azt az isteni életet, amelyet az emberi nem elvesztett a bûnbeeséskor… mivel a bûn egy ember által jött a világba, és a bûn által a halál, az én megváltó tervem is Szûz Mária társmegváltó Szíve, az Isten képmásában tökéletessé vált Éva által jött létre, hogy én, az új Ádám az õ Szeplõtelen Szívében találjam meg Paradicsomomat.

Fogom e hallani tõled, nemzedék:

“Uram, szívem kész megtanulni, hogyan szeressem és tiszteljem azt a tabernákulumot, amely a Te Szentséges Szívedet hordozta. Azóta, hogy anyám méhében megfogantam és megszülettem, tévelygek és tévedésben vagyok. Ézsauhoz hasonlóan elmentem anyámtól, hogy saját érdekeimet keressem és azokat mások zaklatása árán vívjam ki. Csak saját erõmre támaszkodtam. Gyûlöltem testvéremet, aki az én szívemmel ellentétben, azon gondolkodott, hogy miképpen szerezzen örömöt Édesanyánk Szívének és közelében maradva bõséges kegyelmet kapott tõle. Nem voltam olyan, mint Jákob és leszármazottjai. Uram, szívem most kész arra, hogy tanuljon és tisztelve szeresse a legszentebb Szentély szentélyét, nehogy több tévedés kerítse hatalmába oly rosszra hajló lelkemet, nehogy úgy tegyek, mint Káin, aki egyre zaklatta, végül pedig megölte testvérét.

Nem fogom továbbra is üldözni azokat, akik az õ Szeplõtelen Szívéhez tartoznak. Ehelyett a szûzek Szûzéhez fordulok, és újabb kis Jákob leszek, hogy õ jóindulatában bõséges kegyelmeket öntsön rám szûzi és Szeplõtelen Szívébõl, és hogyha lelkem egyszer az övé lesz, az õ gazdagságában ünnepeljen, szívemet pedig tegye az Ékes Szépségben lévõ ékes szépséggé. Engedd meg Uram, hogy szívem kívánja azt, és vágyakozzon arra, hogy Szentélyedbe 8tekinthessen, láthassa hatalmadat és tekintélyedet! Engedd, hogy betekinthessen a szentély kincstárába és gazdag ünnepet üljön! Ne engedd meg többé lelkemnek Uram, hogy leszálljak a földre, mint Káin és Ézsau, hanem emeld fel lelkemet Szûz Mária Szent Szívéhez, hogy Jákobhoz hasonlóan mennyei áldást kapjon.” 9

Jöjjetek, és foglalkozzatok gondolataitokban most mennyei dolgokkal, hogy képesek legyetek megérteni, amit a Bölcsesség elrejt elõletek! Ehhez önmagatok megalázása és bûnbánat szükséges. Most lesz felfedve elõttetek mindaz a misztérium, ami nemzedékeken át rejtve volt elõttetek. Kéznyújtásnyira van tõletek megmenekülésetek reménye. Nem vettétek észre, hogy e végsõ idõkben miként vonul keresztül a Földön a Béke Királynõje angyalaim kíséretében? Nem vettétek észre, miként hirdeti nektek Szeplõtelen Szíve az én Szavamat és miként készíti elõ országomat? Nem vettétek észre, hogyan készíti elõ áldott Édesanyátok Szíve gyermekeit és alakítja Szívével szívüket, hogy mindenki kész legyen országomra? Nem vettétek észre, miként tökéletesít benneteket számomra Szívében az õ kincstárából?

Megadtam az ég és Föld Királynõje Szívének a Bölcsesség minden kincsét, és ebbõl a kincstárból adja bõségesen kegyelmeit, hogy kiemeljen benneteket a sötétség hatalmából, hogy szentekké, apostolokká és nagy harcosokká tegyen benneteket, hogy csatlakozzatok hozzá a ti idõtöknek ebben a nagy harcában. Az ég Királynõje anyai szeretetében minden módon azt keresi, hogy elnyerje számotokra a szabadságot, hogy a mennybe jussatok. Tanít és arra emlékeztet, hogy ti is az õ gyermekei vagytok, a kegyelem által a mennyei szentek királyi házához tartoztok és számotokra is fenntartott egy trónt a szentek között.

Nincsen olyan kérés, amelyet ne teljesítenék Szívem gyönyörûségének 10 mert kezdettõl fogva semmi sem akadályozta õt abban, hogy úgy lássa a dolgokat, mint Atyám, én magam és a Szentlélek. A mi akaratunk. 11 teljes egyetértésben volt az õ akaratával. Az õ kívánságai a mi kívánságaink voltak, mert én vagyok az õ Szívének Szíve, az õ lelkének Lelke, Nem hallottatok a mi Szívünk és Lelkünk egységérõl? Az én állapotom Istenóemberként isteni volt a Földön, mégis engedelmeskedtem Anyám és nevelõ apám tekintélyre alatt élve. Kiüresítettem magamat, hogy magamra öltsem a szolga állapotát azzal, hogy elfogadtam a halált, és te, nemzedék, még mindig nem értetted meg, hogy az igazi Szõlõtõ Atyám szõlõskertjébe ereszti gyökereit? 12 És hogy a Szentlélek jegyese, “Isten városa” 13 az “ígéret földje” a te Édesanyád is, akinek tisztelettel tartozol? Ó nemzedék, hogyan juthattál ilyen tévútra, hogyan lehetséges, hogy tartózkodsz közbenjárásától?

Nem olvastátok?: “Az úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját” ? 14 Az ég és Föld Királynõje az én trónom is. Õ a ti Királyotok trónja, aki Dávid házából testesült meg… Az úr, a ti Istenetek “uralkodni fog Jákob házában mindörökké és Királyságának nem lesz vége.” 15 Az õ gyermekei a mai jákobok, a végsõ idõk apostolai és a nagy szentek, akiket Édesanyám Szíve nevelt és alakított, hogy örökkön örökké egy legyen a szívük velünk, mert szívükben mindenkor fenn fog maradni az én országom. Legyetek egyek!


1 az õ rangja: Theotokos, Isten Anyja.
2 Éva elveszítette a Paradicsomba jutás lehetõségét saját maga és minden gyermeke számára. Szûz Mária pedig visszanyerte azt saját maga és minden gyermeke számára Jézus megváltása és áldozata árán.
3 Jézus úgy érti, hogy a Szûzanya neveli õket.
4 Fatima üzenete: “Végül az én Szeplõtelen Szívem fog diadalt aratni.”
5 vö. Jel 11 “a két tanú”
6 Jézus az õ eljövendõ országára utal,
7 az isteni természet részeseivé.
8 Szûz Mária Szívébe
9 Mindezt mintegy gyónásként adta nekünk Jézus, hogy mi is mondjuk el.
10 Szûz Máriának, a mi áldott Édesanyánknak,
11 a Szentháromságé,
12 a mi áldott Édesanyánk a szõlõskert?
13 a mi áldott Édesanyánk,
14 Luk 1,32
15 Luk 1,33.
a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Ég sürgető kérése ima-vigília tartására (az Isteni Irgalmasság Máriáján keresztül)
   Ima-vigília kérés. Egy szenvedő lélek Jézus Szent nevére kéri, segítsünk megvédeni az Üdvösség Misszióját a Sátántól, hogy a lelkek megmeneküljenek a kárhozattól, hogy a Maradék Hadsereg egyesüljön, és Isten kegyelméből megerősödjön! 6 instrukciót küldött a szenvedő lélek Jézus Szent nevében: … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Ma egy Isten jelenlétét nagyon erősen éreztem, jobban mint szoktam. Isten hangját számtalanszor hallottam, de most a Szentlelket láttam galamb képében aki olyan magas volt,mint én. Mögöttem állt és szárnyait körém helyezte,mert hallottam a hangját,amely visszhangzott rajtam keresztül. Láttam előttem … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble fontos bejegyzése a testvéreknek
   2017 június17. Pebble:” A múlt éjjel volt egy álmom,amely olyan élénken él bennem, hogy felkeltem, mert az éjszakai álmom alatt sírtam és zokogtam. Az álmomban a Szűzanya is sírt! Az álom: Én egy nagy templomba léptem be. Amint mentem fel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble üzenete 2017. május 7. Jézus: “Ma azt kérem tőled hogy mondd el gyermekeimnek ami nagyon fontos, hogy minden otthonban helyezzék el az Élő lsten pecsétjét. Ez az a pecsét, amelyet leányomnak Maria Divine Mercynek nyilatkoztattam ki. Pebble: “Ma … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble a szentmise alatt látta Jézust, mint Irgalmas Krisztust megjelenni, Akinek első szavai így hangzottak: „Az Atya megbocsát nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”Majd a következőket mondta:„Béke veled, Fiam! Béke! Ne aggodalmaskodj, tudom, hogy a Sátán most megtámadott téged, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Isten kedvében járni 2018. 07. 01, Vasárnap Ma mélyen megérintett engem az Úr szeretete és mély együttérzése az emberek iránt, melyről az evangéliumban olvasni lehet. Jézus megjelent előttem és engedte, hogy lábai elé boruljak és bűnbánatot gyakoroljak. Sokszor azt érzem a szívemben, hogy nem érdemlem meg az Ő szeretetét, amely tökéletes. Ő erre azt felelte: […]