2017. december 8. SIESSETEK ÁLDOTT ÉDESANYÁTOKHOZ!

SIESSETEK ÁLDOTT ÉDESANYÁTOKHOZ!

1996. április 3.

Vassulám, e végsõ idõk kis tanítványa, most mennyei szavakat diktálok neked Édesanyám Szívérõl… Ahogyan már elõzõleg mondottam, Édesanyám Szíve és az én Szívem annyira egyesült, hogy eggyé vált. A szûzek Szûzét, a legszentebbet, az én Édesanyámat a mennyben továbbra is és mindörökké az én Édesanyámnak nevezik. 1 Amikor én, az Isten, leszálltam, hogy fogantassam a Szentlélek által és megszülessek Szûz Máriától, akkor az én mennyországomba jöttem le. Leszálltam az egyik égbõl a másikba. Elhagytam az egyik trónt, hogy a másikat elfoglaljam. Szívét olyannak találtam kívül és belül, mint a szent lámpatartón fénylõ lámpást.

És õ szívesen látott engem ebben a Paradicsomban, hogy megdicsõüljek. Amit Éva elveszített és megszentségtelenített, azt Szûz Mária az õ tökéletes engedelmességével és alázatával visszaszerezte és megszentelte. 2 És ez által az Asszony által fog újból eljönni a Földre az én országom. Minden szívben megalapozom földi országomat. Szentlelkemet újból olyan bõséggel árasztom ki rátok, hogy a jelenlegi szárazság átalakul termékeny földdé.

Hallottátok, hogy a mi két Szívünk a végsõ idõkben apostolokat támaszt, akiket: a végsõ idõk apostolainak fognak hívni. A mennyország Királynõje és én magam fogjuk tanítani õket, hogy menjenek el minden nemzethez, hirdessék félelem nélkül Isten Szavát. Nem fognak megtörni, még ha vér borítja is õket az ellenség gonosz támadásai miatt. Nyelvük kétélû kardként fogja átszúrni Egyházam ellenségeit, felfedve eretnekségüket. Nem inognak meg, és félelmet sem ismernek, mert a bátorság lelkét adom nekik.

Nem éri utól õket a pusztító ostor. Egyetlen követ sem hagynak a helyén anélkül, hogy fel ne fordítanák. Nyomon követik a bûnösöket, a gõgös szónokokat, a nagyokat és büszkéket, a képmutatókat, Egyházam árulóit. Nyomon követik õket egyik kezükben keresztemmel, a másikban a rózsafûzérrel. És mellettük fogunk állni. Meg fogják törni az eretnekségeket, helyükbe hûséget és igazságot visznek. A méreg ellenszerei lesznek, mert bimbóként fakadnak Szûz Mária királyi Szívébõl. 3 A végsõ idõk apostolai Istent, Atyjukat fogják segítségül hívni, és Isten, az õ Atyjuk segíteni fog lelküknek; segítségül fogják hívni Szûz Máriát, áldott Édesanyjukat, és áldott Édesanyjuk segíteni fog nekik, hogy a Magasságbeli tanúivá váljanak. A Szentlélek a buzgóság lelkét adja nekik, hogy álljanak készen Isten számára, hogy álljanak készen erre a harcra.

Azon a napon a Napba öltözött Asszony és gyermekei lábukkal eltiporják a gonosz hatalmának kevély koronáját. A második Éva, akinek elég hatalmat adtam ahhoz, hogy legyõzze a Sátánt és birodalmát, sarkával megtöri a Sátán fejét. Ez az ellenségeskedés nemcsak a mennyország Királynõje és a Sátán között áll fenn, hanem fennáll a Királynõ gyermekei – akiknek birodalma az õ Szívében van – és a Sátán gyermekei között is, akik a Sátánban és általa építették fel országukat, és akik napjaitokban a ti legerõsebb üldözõitek. Közülük sokan – a ti idõtök tudósai és filozófusai – a vadállat imádói.

Háromságos szentségemben ezt az alázatos leányt választottam arra, hogy tökéletes erényeiben és kegyelmeiben õ legyen az az Asszony, aki erényeivel és kegyelmeivel kihívja Lucifer egész birodalmát, akit az Asszony nevének említésére mindig düh fog el és reszketni kezd a félelemtõl. Mondom nektek, hogy nevének nagysága, hatalma és ragyogása nem kisebb, mint az ég magassága a Föld felett. Tisztelje a Királynõ Szívét mindenki, aki a Földön él!

Õ szüntelenül oltalmazta gyermekeit az ördög támadásai ellen, aki a ti idõtökben nyíltan megjelent, hogy harcoljon Szentséges Szívem és szentjeim serege ellen. Szûz Mária erõs keze azonban hamarosan feloszlatja az ördög birodalmát, és uralmát gyökerestül kiírtja… 4

A teljes igazságban mondom nektek: Rajtam kívül senki sem kapott az égen és Földön, sem az angyali hatalmak között ilyen nagy tekintélyt és hatalmat mindenek felett, mint a ti áldott Édesanyátok. Mert én vagyok az Alfa és az Omega, az Elsõ és az Utolsó, aki volt, aki van és aki el fog jönni. Amint tudjátok, elég vagyok önmagamban, de Szûz Mária szûzi Szíve által kezdõdött megváltó mûvem, és az õ Szent Szíve által fogom befejezni is megmentõ tervemet.

Tiszteljétek ezért az õ Szívét ti, akik haragra gerjedtek nevének hallatára, és értsétek meg, hogy õ az én Szentséges Szívem és mennyei udvarom öröme. Az õ gondolatai fogantatásától kezdve mindenkor egységben voltak az én gondolataimmal. Az õ Szíve, amelyet teljesen az Atya akarata alá rendelt, szûntelen imádság, a szeretet szûntelen himnusza volt. Engem, a ti háromságos Isteneteket imádott, aki Egy a lényeg egységében.

Ma, ezekben a végsõ idõkben, amikor elszabadult a harc a mi két Szívünk 5 és gyermekeink ellen, akik az igazság mellett tesznek tanúbizonyságot, mondom nektek: Siessetek áldott Édesanyátokhoz, aki palástja alá rejt benneteket, amint a tyúk gyûjti szárnya alá csibéit.

Ó… de mily sokan elvesztek közületek még mielõtt megszülettetek volna, mert sok akadály gátolja azt a tiszteletet, amelyet egykor megadtatok az õ szûzi Szívének! Emberi tanok és racionalista szabályaitok miatt szíveteket és életeteket e világi élethez igazítottátok. Ó bûnnek rabjai! Pénznek rabjai! Sátánnak rabjai! Tekintsétek magatokat halottnak és feloszlottnak! Bizony most már majdnem lejárt számotokra a fényûzés ideje! Nem hallottátok, hogy a hajnal ragyogása fog uralkodni és fényleni minden szívben 6 amelyet felajánlottak a mi két isteni Szívünknek, és hogy általuk válnak istenivé. 7 Visszakapják azt az isteni életet, amelyet az emberi nem elvesztett a bûnbeeséskor… mivel a bûn egy ember által jött a világba, és a bûn által a halál, az én megváltó tervem is Szûz Mária társmegváltó Szíve, az Isten képmásában tökéletessé vált Éva által jött létre, hogy én, az új Ádám az õ Szeplõtelen Szívében találjam meg Paradicsomomat.

Fogom e hallani tõled, nemzedék:

“Uram, szívem kész megtanulni, hogyan szeressem és tiszteljem azt a tabernákulumot, amely a Te Szentséges Szívedet hordozta. Azóta, hogy anyám méhében megfogantam és megszülettem, tévelygek és tévedésben vagyok. Ézsauhoz hasonlóan elmentem anyámtól, hogy saját érdekeimet keressem és azokat mások zaklatása árán vívjam ki. Csak saját erõmre támaszkodtam. Gyûlöltem testvéremet, aki az én szívemmel ellentétben, azon gondolkodott, hogy miképpen szerezzen örömöt Édesanyánk Szívének és közelében maradva bõséges kegyelmet kapott tõle. Nem voltam olyan, mint Jákob és leszármazottjai. Uram, szívem most kész arra, hogy tanuljon és tisztelve szeresse a legszentebb Szentély szentélyét, nehogy több tévedés kerítse hatalmába oly rosszra hajló lelkemet, nehogy úgy tegyek, mint Káin, aki egyre zaklatta, végül pedig megölte testvérét.

Nem fogom továbbra is üldözni azokat, akik az õ Szeplõtelen Szívéhez tartoznak. Ehelyett a szûzek Szûzéhez fordulok, és újabb kis Jákob leszek, hogy õ jóindulatában bõséges kegyelmeket öntsön rám szûzi és Szeplõtelen Szívébõl, és hogyha lelkem egyszer az övé lesz, az õ gazdagságában ünnepeljen, szívemet pedig tegye az Ékes Szépségben lévõ ékes szépséggé. Engedd meg Uram, hogy szívem kívánja azt, és vágyakozzon arra, hogy Szentélyedbe 8tekinthessen, láthassa hatalmadat és tekintélyedet! Engedd, hogy betekinthessen a szentély kincstárába és gazdag ünnepet üljön! Ne engedd meg többé lelkemnek Uram, hogy leszálljak a földre, mint Káin és Ézsau, hanem emeld fel lelkemet Szûz Mária Szent Szívéhez, hogy Jákobhoz hasonlóan mennyei áldást kapjon.” 9

Jöjjetek, és foglalkozzatok gondolataitokban most mennyei dolgokkal, hogy képesek legyetek megérteni, amit a Bölcsesség elrejt elõletek! Ehhez önmagatok megalázása és bûnbánat szükséges. Most lesz felfedve elõttetek mindaz a misztérium, ami nemzedékeken át rejtve volt elõttetek. Kéznyújtásnyira van tõletek megmenekülésetek reménye. Nem vettétek észre, hogy e végsõ idõkben miként vonul keresztül a Földön a Béke Királynõje angyalaim kíséretében? Nem vettétek észre, miként hirdeti nektek Szeplõtelen Szíve az én Szavamat és miként készíti elõ országomat? Nem vettétek észre, hogyan készíti elõ áldott Édesanyátok Szíve gyermekeit és alakítja Szívével szívüket, hogy mindenki kész legyen országomra? Nem vettétek észre, miként tökéletesít benneteket számomra Szívében az õ kincstárából?

Megadtam az ég és Föld Királynõje Szívének a Bölcsesség minden kincsét, és ebbõl a kincstárból adja bõségesen kegyelmeit, hogy kiemeljen benneteket a sötétség hatalmából, hogy szentekké, apostolokká és nagy harcosokká tegyen benneteket, hogy csatlakozzatok hozzá a ti idõtöknek ebben a nagy harcában. Az ég Királynõje anyai szeretetében minden módon azt keresi, hogy elnyerje számotokra a szabadságot, hogy a mennybe jussatok. Tanít és arra emlékeztet, hogy ti is az õ gyermekei vagytok, a kegyelem által a mennyei szentek királyi házához tartoztok és számotokra is fenntartott egy trónt a szentek között.

Nincsen olyan kérés, amelyet ne teljesítenék Szívem gyönyörûségének 10 mert kezdettõl fogva semmi sem akadályozta õt abban, hogy úgy lássa a dolgokat, mint Atyám, én magam és a Szentlélek. A mi akaratunk. 11 teljes egyetértésben volt az õ akaratával. Az õ kívánságai a mi kívánságaink voltak, mert én vagyok az õ Szívének Szíve, az õ lelkének Lelke, Nem hallottatok a mi Szívünk és Lelkünk egységérõl? Az én állapotom Istenóemberként isteni volt a Földön, mégis engedelmeskedtem Anyám és nevelõ apám tekintélyre alatt élve. Kiüresítettem magamat, hogy magamra öltsem a szolga állapotát azzal, hogy elfogadtam a halált, és te, nemzedék, még mindig nem értetted meg, hogy az igazi Szõlõtõ Atyám szõlõskertjébe ereszti gyökereit? 12 És hogy a Szentlélek jegyese, “Isten városa” 13 az “ígéret földje” a te Édesanyád is, akinek tisztelettel tartozol? Ó nemzedék, hogyan juthattál ilyen tévútra, hogyan lehetséges, hogy tartózkodsz közbenjárásától?

Nem olvastátok?: “Az úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját” ? 14 Az ég és Föld Királynõje az én trónom is. Õ a ti Királyotok trónja, aki Dávid házából testesült meg… Az úr, a ti Istenetek “uralkodni fog Jákob házában mindörökké és Királyságának nem lesz vége.” 15 Az õ gyermekei a mai jákobok, a végsõ idõk apostolai és a nagy szentek, akiket Édesanyám Szíve nevelt és alakított, hogy örökkön örökké egy legyen a szívük velünk, mert szívükben mindenkor fenn fog maradni az én országom. Legyetek egyek!


1 az õ rangja: Theotokos, Isten Anyja.
2 Éva elveszítette a Paradicsomba jutás lehetõségét saját maga és minden gyermeke számára. Szûz Mária pedig visszanyerte azt saját maga és minden gyermeke számára Jézus megváltása és áldozata árán.
3 Jézus úgy érti, hogy a Szûzanya neveli õket.
4 Fatima üzenete: “Végül az én Szeplõtelen Szívem fog diadalt aratni.”
5 vö. Jel 11 “a két tanú”
6 Jézus az õ eljövendõ országára utal,
7 az isteni természet részeseivé.
8 Szûz Mária Szívébe
9 Mindezt mintegy gyónásként adta nekünk Jézus, hogy mi is mondjuk el.
10 Szûz Máriának, a mi áldott Édesanyánknak,
11 a Szentháromságé,
12 a mi áldott Édesanyánk a szõlõskert?
13 a mi áldott Édesanyánk,
14 Luk 1,32
15 Luk 1,33.
Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.