2017. augusztus 6. JÖVENDÖLÉS OROSZORSZÁGRÓL

1993. december 13.

Istenem, mindenható Uram, köss jobban magadhoz, köss engem örök szeretetedhez!

ÉN VAGYOK van veled, és sohasem foglak elhagyni . Hozzám vagy kötve… Hívtalak most, és te válaszoltál. Írd Vassulám: Nõvéred, Oroszország végül tisztelni fog engem, és egyszer majd szentnek fogják nevezni, mert én leszek Uralkodója. újból tisztaság fog benne élni… igen?

Uram, most a romlottság hatja át…

Gondoskodom róla, hogy lesüsse szemét…

Nem értem, Uram, mily módon fogod arra késztetni, hogy lesüsse szemét.

Megmondom, ha nem érted: Fenségem ragyogásában.1 Akkor eljövök és megpihenek a szívében…

Uram, õ még a bûn és a félelem sötétségében él.

Akik rossz irányt vettek, el fognak bukni. Tüzemmel fogom elpusztítani a fényûzõ erõket, és a büszke meg fog alázkodni. Fel akarom építeni házamat, és örökbe fogadom fiait és leányait, hogy tiszteljenek engem. Vassula, ne állj itt ilyen zavarban és értetlenül! Mondom neked, nõvéred, Oroszország lesz sok nemzet feje2 és végül megdicsõít engem. Gondosan figyelj és értsd meg:

Összegyûlnek pásztorai.


Mialatt máshol megtörik a szerzõdéseket, és mindenütt lázadás tör utat magának, az örök áldozat megszüntetésére,

Oroszország pásztorai összegyûlnek,

hogy helyreállítsák házamat, hódoljanak örök áldozatom elõtt, imádjanak és tiszteljenek engem. Amikor az utolsó napokban a nemzetek sorra elhajlanak és megromlanak, mert felállítják a vészthozó undokságot a szent helyen,

Oroszország pásztorai összegyûlnek,

hogy megszenteljék oltáraikat. És mialatt mások3 egy élettelen forma, az emberi ügyesség találmánya, egy lélektelen kép elõtt hódolnak,

Oroszország pásztorai összegyûlnek

engem dicsõítve, mert én, az Isten megvédem tisztaságát. És mialatt gonosz erõfeszítésekkel akarják megrövidíteni szócsöveim napjait, mivel õk e világ reménysége,

Oroszország pásztorai összegyûlnek,

hogy megvédjék Szent áldozatomat. Én pedig felállítom benne trónomat, és dicsõségemre összegyûjtöm azokat, akik Nevemet viselik.

Helyreállítom összetört oltáraikat, mert végül sokan, akik Nevem alatt élnek, csatlakoznak hozzá. És pásztorai egy kézzel és egy lélekkel fogják újból felállítani düledezõ házamat. Amit egykor meggörbítettek, azt ki fogják egyenesíteni. Díszes ruhákba fogom öltöztetni Oroszországot, irántam való buzgósága miatt. Számtalan nemzet élére állítom pásztorait. Belevéstem Oroszországba a felajánlás pecsétjét, hogy újból tömjént és békéltetõ illatot ajánljon fel nekem. Ezért fogom pásztorait csodákkal elárasztani.

“Oroszország, az én hûségem és szelídségem fog megszentelni téged. Oroszország, leányom, ismerj el teljesen, és esküvel ígérem neked, hogy felmagasztalom leszármazottaidat mint csillagokat, és szent ruhákat adok nekik. Ismerj el teljesen Oroszország, és megsemmisítem minden ellenfeledet. Ha teljesen elismersz, új csodákat teszek benned, hogy minden élõnek a Nap alatt bizonyítsam irgalmamat és szentségemet.”

Kész vagyok könyörületet mutatni iránta, és nem fogok késlekedni, ha lelkesen fogad. Nem késlekedem, mert meg akarom mutatni neki, hogy én, a Mindenható, félre tudom állítani a fennhéjázókat, és ketté tudom törni törvénytelenségük jogarát, de4 ha visszaél szabadságával, amelyet éppenhogy megkapott tõlem, és ha csak egyetlen pillanatra elûz lelkébõl, megengedem, hogy ellenség rohanja le… Ha Oroszország teljes szívvel vissza nem tér hozzám, és osztatlan szívvel el nem ismer mint Szabadítóját, olyan nagy és erõs ellenséget küldök rá és tõle a nemzetekre, amilyen még nem volt azelõtt, és azután sem lesz a késõi korokig. Az ég elfeketedik és megremeg, a csillagok elvesztik fényüket…

“Ma kész vagyok kárpótolni téged, Oroszország, azokért az évekért, amikor szenvedtél, és még meg tudlak menteni a lángokból, ha teljesen elismersz. A jót keresd, ne a rosszat! Talán elfelejtetted éhségedet és szárazságodat…?5 Visszaszorítottam a vörös sárkányt, és letörtem birodalma fényûzését. Megaláztam a büszkét, megnyitottam a börtönajtókat, és megmentettem foglyaidat. Megdöntöttem a vörös sárkány országát, amely beférkõzött méhedbe, azt, ami remegésbe hozta a Földet és pusztasággá tette országodat. Sorra megnyitottam templomaidat, hogy újból tiszteld Nevemet. Neveden szólítottalak azon a napon:

Oroszország6,


hogy örvendj és légy boldog, és hogy megünnepeld színeváltozásomat7 azonnal megváltoztattam képmásodat. Elnyomatásod nyomorúsága volt büntetésed a világ bûneiért. És most arra várok, hogy kegyes lehessek hozzád, Oroszország, mert végül meg fogsz dicsõíteni engem.

Mondom neked, míg mások rombolnak, te építeni fogsz, míg sokan elbuknak, a te pásztoraid felállnak, ha belém helyezed bizalmadat. És míg enyéim közül egyesek, akik egy asztalnál ülnek velem, gonoszul elárulnak engem, te leszel az, aki kinyújtod kezed, hogy megvédd Nevemet, az irántam való tiszteletet és áldozatomat. Ezzel fogsz megfizetni minden bûnödért. Akkor elõ fogsz lépni hûségesen, és meg fogod menteni bátyádat, aki az ördög zsákmánya lett. Életre fogod kelteni az Egyházat, eggyé fogod tenni, és igazságosság fog benne élni. Az igazságosság békét és örökké tartó biztonságot fog hozni. Boldog leszel, dicséreteket fogsz énekelni nekem. Gazdag leszel, mert Királyod az iránta tanúsított hûségedet százszorosan fogja megfizetni. És ott, ahol megszegték a szerzõdéseket,
ott, ahol megvetették és megölték a prófétákat,
ott, ahol sok sértés és fenyegetés hangzott el,
nagy lármával az égig hatolva, kedvesem,
ott fog a ti pásztoraitok nemes hangja így kiáltani:

“Az Üdvösséget csak a szeretetben fogjátok megtalálni, ti, a Magasságbeli papjai és szolgái! A Békét csak a megbocsátásban fogjátok megtalálni, ti, az Atya tükörképének pásztorai! Az Egységet csak az összeházasodásban fogjátok megtalálni, ti, bátyjai a háromszorosan Szent Világosságnak, aki Egy a Háromban és Három az Egy Világosságban. Bárcsak méltóvá tenne Nevére minket Mindenható Urunk, az Ellenállhatatlan! Bárcsak megadná nekünk, hogy egyek legyünk az Õ Nevében! Örök Atya, hadd legyünk olyan tökéletesen egyek, hogy minden ember felismerje a világon, hogy Te voltál az, aki nekünk az áldozati Bárányt küldted, hogy megdicsõítsen téged és ismertté tegye Nevedet.”

Így fogod elpusztítani a megosztót, és helyreállítani, amit tönkretettek. Oroszország, a te szereped az, hogy tisztelj és dicsõíts engem! Még el kell jönnie az ünnepnapnak, de tõled függ, hogy mily módon jön el az a nap:

Ne akard,
hogy tûzzel fordítsalak magamhoz,
hanem a Béke kötelékeivel!

Vassula, engedd meg, hogy kezed által írjak. Tökéletlen vagy, mégis a te tökéletlenségedben fogom megdicsõíteni Nevemet, házamat és örökségemet. A Szeretet szeret téged és veled van életed minden percében. örvendj! Én, Jézus vagyok veled.


1 Megértettem, hogy tisztulás által, mert ha Isten felfedi magát és belevilágít egy lélekbe, olyan nagy lesz a különbség a fény és a lélekben lévõ sötétség között, hogy a lélek élénken látja tökéletlenségeit, és nagyon szenved.
2 Lelki értelemben.
3 A hitehagyottak.
4 Isten hangja itt hirtelen megtört és szomorúvá, nagyon komollyá vált. Engem mélyen elszomorított.
5 Lelki értelemben.
6 Szovjetunió helyett.
7 Az úr elõre megmondta egyik üzenetben, hogy meg fogja változtatni Oroszországot. A kommunizmus bukása az úr színeváltozásának ortodox ünnepére esett.

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.