2016. október archívum

2016. október 23. MENNYEI TÁPLÁLÉK A BÍRÓ AKI MÉGIS GYENGÉD

1994. augusztus 10.

Az én békémet adom neked. Én vagyok az Úr, és szívesen ellátlak mennyei táplálékkal. Írd galambom, írd le a következõ szavakat a Szentírásból:

“Ha bennem maradtok,
és tanításom tibennetek,
kérjetek, bármit akartok: megkapjátok!” 1

Figyelj és írd: Irgalmamban megkönyörültem rajtatok és azért vagyok itt, hogy tanítsam a tanulatlant, és törvényemet adjam a törvényszegõnek. Továbbra is táplálni fogom e nemzedéket mennyei Atyám örökségével. A magasságból jön a Kenyér, amely meggyógyít benneteket. A tanítás Kenyere a mennybõl száll alá, Atyám tartalékaiból. Senki sem mondhatja, hogy “Nincs mit ennem”. Íme felkínálom nektek, nehogy kísértésbe essetek, és azt egyétek, ami rossz és halálos, ami a világ gyökerébõl való. Lelkem életet és békét kínál fel nektek, Virágom által írom e néhány szót számotokra.

Uram, a görögkeleti papok közül néhányan azért nem hiszik, hogy Te vagy az, aki beszélsz, mert “virágnak” szólítasz.

Tudom, de nem olvasták? …elpusztult ivadékaik virága 2 3 Ezeknek mondom: “Nyissátok ki szíveteket, megkapjátok a világosságot, és hinni fogtok.” Most olyanok, mint a szánalomraméltó sokaság, amint árnyékban és sötétségben bolyong. Irgalmamban nem tekintek vétkükre, hogy idõt adjak a bûnbánatra! Jöjj, barátom, nem felejtettem el, amit azon a napon felajánlottál nekem. Közeledik az a pillanat, amikor hasznát tudom venni felajánlásodnak. 4 Addig felkészítelek. Továbbra is megjelenek képmásommal helyedben, hogy bátorítsalak. Ó gyermekem, mit meg nem tennék érted? Utadat zafírokkal borította be gyengéd szeretetében Atyám, a Király, aki mégis oly anyai; a Bíró, aki mégis gyengéd és szeretetteljes; az Alfa és az Omega, aki mégis oly szelíd. Jöjj! én és te? Mi ketten?

Igen!

Beszélj Nevemben, ez örömet szerez és tiszteletet nyújt nekem.

Uram, szeretlek, és jelenlétedben minden percnek örvendek.

én is gyönyörûségemet lelem abban, ha ily módon beszélek veled.

Ez mindig így van Uram, mindenkor és mindenhol, ahol éppen vagyok. Ez az adomány mindig velem van.

Igen! Az Atya és én kínáltuk fel neked ezt. Ó Vassula, egy napon velem együtt fogsz megjelenni Atyám udvarában. Mindaddig azonban nem szakítom le virágomat, míg tervem be nem teljesedik veled. Addig továbbra is idd Véremet és edd Testemet! A Szent Isten veled van.


1 Jn 15,7.
2 A magyar bibliafordítás szerint: “legkiválóbb gyermekeik…halálukat lelték!”
3 vö. Bölcs 18,12.
4 Lásd az 1994. VIII. 8-i üzenetet!
a

2016. október 22. OROSZORSZÁGOM, ÉN, AZ ÚR MENNYIRE SZERETLEK! JÖVENDÖLÉS

1988 március 11.

Dicsõség legyen Istennek! 1

Jézus?

Én vagyok, a közeledben vagyok. Imádkozz, kedves, Oroszország megtéréséért! Oroszországot feltámasztja isteni kezem. A szentségnek ezen a magaslatán 2 fölmelegítem hideg szívét, újra életre keltem, hogy felébredjen a halál csendjébõl, a sötétség birodalmából, és eljusson az én világomba, a béke és a világosság világába. Hangos kiáltással adja majd tudtul örömét, amint meglátja maga mellett Megváltóját. Magamhoz emelem, szeretetem lángja gyújtja lángra szívét, megtisztítja és teljes elragadtatásba hozza irántam, Istene iránt. Ó Oroszország, Oroszországom! Én, az Úr mennyire szeretlek! 3 Mennyire sírtam, amint holtan láttalak! Olyan sok keserû és bánatos könnyet hullattam miattad, kedves, amikor elveszítettelek, és az egész mennyország téged gyászolt. Miért, miért vetettél el engem, kedvesem, átszúrva szeretõ és gyengéd Szívemet…

Úgy éreztem, hogy a Szûzanya van mellettem.

Szûz Mária:
Béke legyen veled gyermekem! Szent Édesanyád vagyok. Imádkozz nõvéredért, mert ma mellette van az Úr, és isteni keze hamarosan megérinti hideg és halott szívét.

Ó teremtés! Az Úr életre fogja kelteni nõvéredet, akit oly kevéssé szeretnek. Légy éber leányom, mert közel van már dicsõségének ideje.

Petró? 4 Kedves, jó Petróm! 5

Igen, Vassula. Éveken át kértelek téged 6 , hogy ajánld fel Oroszországot. Most az Úr és az összes szent vértanú is meghallotta könyörgésedet és kiáltásodat. Áldozatod nem volt hiábavaló, kedves. Könnyed nem hiába folyt, könnyed balzsam Jézus átszúrt Szívének. Dicsérd az Urat Petró! Az Úr ajtódban áll és zörget. Béke veletek, béke mindannyiotokkal! Szeretlek benneteket!


1Miután elmondtam mindhárom imát, égi hangokat hallottam a mennybõl: Dicsõség legyen Istennek, ahogyan írva van!
2 miközben ráteszem kezem
3 Isten újból úgy beszélt, ahogy csak Isten tud beszélni, oly nagy szeretettel…
3 A Szûzanya hirtelen János Pál pápa felé fordította fejét, mintha õ is jelen lett volna. Amikor nevét kiejtette, hangja igen kedves volt, de egyben szomorú is, és tele különleges szeretettel Péter iránt.
5A Szûzanya megpróbálta visszatartani könnyeit, de nem tudta. A következõ szavakat már könnyezve mondta. Nagyon sírt, nagyon sok könnyet ontott, és én is sírni kezdtem vele együtt. Úgy éreztem, hogy “Petró” Szent Édesanyánk “gyöngéje”.
6 II. János Pál pápához szól

a

2016. október 21. A LÁZADÁS ÚGY TERJED, MINT A KÖD

1988. november 8.

(Jézus Keresztjét éreztem ma. Szomorúnak éreztem, és szomorúnak láttam a képen is.)

Én vagyok kedvesem, vedd keresztemet, szabadíts meg tőle! A te Krisztusod annyira fáradt! Szíveden hagyom néhány csepp Véremet, hogy ezáltal könnyíts rajtam. A Sátán elhatározta, hogy kedvedet szegi, de én nem engedem, hogy hozzád érjen. Amit én kezdtem el és én áldottam meg, az az én dicsőségemre fog befejeződni. Üzenetemet ma saját írásoddal fogod leírni, hogy azok, akik még nem értették meg teljesen, hogy én töltöttelek el kegyelmemmel, megértsék, hogy én azt a kegyelmet is megadtam neked, hogy meghalld hangomat. Engedd meg, hogy ma diktáljak neked! Hallgass rám és írd1 Vassula, a napok meg vannak számlálva, megtisztulásotok napjai. Meghallottam azok imáját, akik Egyházam megújulásáért imádkoztak hozzám. Meghallottam minden hozzám intézett imájukat. Megígérem nektek, hogy én, az Úr, meg fogom újítani Egyházamat. Megtisztítom foltjaitól, mert beszivárgott belsejébe és bemocskolta a tisztátalanság. Újból felépítem. Aggódva mondom nektek, szeretteim, hogy addig még sokat kell szenvednie. Megkezdődik szívének nagy megpróbáltatása, még mielőtt eljövök teljes megújítására. El kell jönnie ennek a napnak, hogy beteljesedjék az Írás. De mindazokat, akik szeretnek engem, megvigasztalom a szomorúság ama napjaiban. Mindig igen közel leszek szívetekhez, engedni fogom, hogy érezzetek. Egy sereg angyalt és szentet küldök vigasztalásotokra, tehát bátorság kedveseim, bátorság! Szenvedek, és ti is szenvedtek, akik szerettek engem, éreztek engem, érzitek Sebeimet, érzitek szomorúsággal terhelt Szentséges Szívemet. Érzitek rajtatok nyugvó tekintetemet – teremtés, te, aki sötétségben vagy. Véres könnyel telt meg szemem. Igen, hogyan is érezhetném magam, amikor látom, hogy milyen sokan kerültetek a Sátán hálójába? Folytassák csak gonoszságukat azok, akik nem akarnak hallani, hiszen sok éven át figyelmeztettem és bűnbánatra szólítottam őket, de nem törődnek figyelmeztetéseimmel. Fáradt vagyok, mindig elfáradok vakságuk és makacsságuk láttán. A lázadás úgy elterjedt, mint a sötétség, még házamba is behatolt. Péternek diktálja, hogy mit tegyen. Péternek, aki vezetőjük. Igen. Nem figyelnek rá, és háta mögött átkozzák, megcsalják, nem hallgatnak rá és félretolják. Ő tudja mindezt, de túl sokan szegülnek ellene, túl sokan árulják el. Házam a lázadók házává vált. Igen, kevesen maradtak benne, akik elismernek és tisztelnek engem. Én, az Úr; a tisztulás napján leszállok minden szenttel és angyallal együtt; és elsöprök minden gonoszságot. Északtól délig, kelettől nyugatig száll alá tüzem! Várjatok és meglátjátok…

Jézus?

Csupán hallás után is helyesen írtad le leányom. Ez azok számára szükséges Vassula, akik azt gondolják, hogy én úgy vezetem kezedet, hogy közben te nem hallasz engem. Egyesek nem akarták elhinni, hogy én, az Úr sugallatot adok neked. Most úgy fogyjuk folytatni, ahogy én szeretem, Vassulám.2 Fogadd békémet, és légy éber!

Kérlek, Uram, gyógyítsd meg C…-t! Hogyha Te most test szerint is itt lennél velem; és én odavezethetnélek hozzá, ha karon foghatnálak és bemutathatnám őt Neked, nem állna ellen Szíved és meggyógyítanád.

Gyermekem, ő nem hisz neked, állandóan mindent elutasít, amit mondasz neki. Ha nem akarja megnyitni előttem szívét, hogyan térhetnék be hozzá, és hogyan vigasztalhatnám meg?

De én tudom, hogy akkor is meg tudod őt gyógyítani, ha nem hallgat Rád!

Akkor imádkozz érte Vassula, szeretem őt, tehát imádkozz tovább! Emlékeztetni foglak szent jelenlétemre. Én és te, a szeretet egységében. Mi ketten.

Igen Uram, mi ketten.


1 Innen Vassula saját írásával folytatódik az üzenet.
2 Itt folytatódik Jézus írása.

a

2016. október 20. ELTÖLTELEK BENNETEKET SZENTLELKEM SOKFAJTA AJÁNDÉKÁVAL

1996. január 9.

Házam Jahve udvarában van,
és háromszoros fenségének ragyogásában
örvendez lelkem.
Te vagy az, akiben
lelkem megindul, cselekszik és szüntelenül bízik.
Te vagy az, örök Atyám,
aki után lelkem eped, vágyakozik,
és keresi az Igazságot.

Ne vond meg tõlem, mennyei Atyám,
Lelked hét ajándékát,
hanem küldd el nekem,
hogy világítsanak utamon,
fényt hozzanak lelkembe
és isteni háromságos
Szentségedben fürdessenek.

A Teremtõ: Az én békémet adom neked. Ha a föld nem akar gyümölcsöt teremni, és az ország sivataggá vált, az a ti hitehagyástok miatt van… Már alig emlékeznek meg Szentlelkemrõl, nem is hirdetik és nem bíznak Benne. Ezért billent meg a Föld és ezért olyan lelketek, mint a kihúnyó csillag, mely elvesztette ragyogását és elsötétült. A Háromságos Isten törvényével szívetekben, Vassula, mindannyian mondhatjátok: “Istenem meghallgat engem.” És Szívem mélyébõl megadom nektek Szentlelkem hét ajándékát, ha kéritek. Vassulám, válaszolj nekem: úgy gondolod, hogy saját magadtól való, hogy ismered országomat?

Nem Uram, nem. Kezdetben semmit sem tudtam országodról.

Úgy gondolod, hogy saját magadtól valók próféciáid, gyermekem?

Nem, mert az Írás mondja: “A próféciák nem származnak az embertõl.”

Áldott vagy, mert megengedted Szentlelkemnek, hogy megpihenjen és tevékenykedjen benned. A következõket akarom kinyilvánítani, hogy ezen a Földön mindenki hozzám jöhessen és az én tökéletes teljességemben élhessen, hogy minden élõ teremtmény éppen úgy birtokolhasson engem, ahogy én is arra vágyom, hogy birtokolhassam õket:

Háromszorosan Szent Lelkemben találhattok rá a szabadságra. Lelkemben találjátok meg a vigaszt és a felüdülést. Háromszorosan Szent Lelkem meg tudja tisztítani bûnös szenvedélyeiteket, és felkínálhatja nektek a szabadságot, hogy új és gyönyörûséges módon szolgálhassatok nekem, hogy a nemzetek sokaságát vezessétek szentségre, mert meg fogtok újulni Szentlelkemben. Írd gyönyörûséges gyermek:

Akaratom szerint meg fogom osztani veletek dicsõségemet, ezért napjaitokban nagy bõséggel árasztom rátok Szentlelkemet, hogy megújítsalak benneteket és elnyerjétek a szabadságot Lelkemtõl. Az emberek saját vesztüket keresik, de hûséges az én szeretetem, és nagy az én könyörületem. Rátekintettem teremtésemre, és így szóltam: A szelek szárnyán küldöm el hozzájuk Leheletemet, korábban, mint terveztem. 1 Nem tartom számon, hogy ki mivel tartozik, mivel útjaim a ti utaitok felett vannak. A szelek szárnyán küldöm Leheletemet teremtésemre, hogy ezt mondhassátok: “Isten nem feledkezett meg rólunk, ez az Õ harmata, ez az Õ esõje.” És ugyanakkor próféciaként árasztom rátok a tanítást, még a legkisebbre is közületek, teremtés. Ki fogom árasztani adományaimat, hogy lássátok mezítelenségeteket, és felismerjétek, hogy egész életetek során szomorúságot okoztatok nekem. Akkor gyermek módjára sírni fogtok és odafordultok hozzám, Atyátokhoz. Attól kezdve azonban csak a mennyei dolgokra fogtok törekedni, amelyek tartósak.

Ne keressétek másban a szabadságot, csak Lelkemben! És miként az elsõ gyümölcsök idején 2 eltöltelek benneteket Szentlelkem sokfajta ajándékával. Sokan fognak közületek nyelveken énekelni, mások ékesszólást kapnak. Sokféle adományom van, és bõséggel osztom szét. Jöjjetek! Jöjjetek, és nyerjétek el Szentlelkem barátságát, hogy munkatársai lehessetek, mert értelmeteket és szemeteket megnyitva kegyesen be fog avatni benneteket misztériumainkba, hogy megértsétek és felfogjátok a felfoghatatlant, amelyet oly kegyesen és ingyen kínál fel nektek. Ó jöjjetek! Ne álljatok itt erõtlenül! Jöjjetek, és vegyétek át örökségeteket, ami kezdettõl fogva a tietek. Jöjjetek, és örököljétek meg a világosságot, amely megközelíthetetlen, pedig körülvesz benneteket és bennetek maradhat! Jöjjetek, és vegyétek birtokba azt, ami elérhetetlen, és mégis mindenki számára elérhetõ! Jöjjetek, és ne maradjatok távol félelmetekben! Jöjjetek, és örököljétek meg országom misztériumát!

Ma örömöt, békét adok nektek, és felkínálom örökségeteket. Felmérhetetlen kincset kínálok, amely szebb annál, amit az ember kigondolhat és megkaphat. Azért követlek benneteket fáradhatatlanul, mert nagyon szeretlek benneteket. Ajándékaim közül, amelyekkel elárasztottalak titeket, az egyik az én Koronám. 3 Jöjjetek közelebb hozzám, és halhatatlanságot lehelek belétek. Életre keltem lelketeket, hogy megmozduljon, vágyakozzon és az én dicsõségemben lélegezzen, hogy ezentúl ne saját magatokhoz tartozzatok, hanem ahhoz, aki a mi Egységünkben indít benneteket egységre.

Ne mondjátok: “Én, a bûnös kérjem a megközelíthetetlen Világosságot, akit csak a szentek tudnak megközelíteni?” Ha igazán hiszitek, hogy bûnösök vagytok, ahogy mondjátok, és hogy méltatlanok vagytok adományaimra, akkor lehetségessé válik a lehetetlen. 4 Akkor lángra lobbantalak benneteket, hogy felemésszelek titeket és a gyökeréig kiégessem belõletek mindazt, ami nem én vagyok. Akkor az Egy által, akit ti elérhetetlennek tartottatok, félreállítom mindazt, ami eddig gátolta bennetek utamat. Õ lesz szemetek világossága, lényetek mozgatóereje, szívetek dobbanása, beszédetek hatékonysága. Õ lesz a ti mosolyotok és örömötök, lelketek királyi dísze és lelketek õre. Õ lesz bátyátok, nõvéretek és hûséges barátotok. Õ lesz a ti ünnepetek, vendégségetek, a rejtett kincs, a gyöngy, a himnuszok himnusza, az Amenre mondott amenetek.Õ lesz az ígéret földje és az erények alapja, amelyre ráírja Szent Nevét.

Jöjjetek tehát, és vegyétek szabadságotok pecsétjét azáltal, hogy elismeritek, mennyire bûnösök vagytok és mennyire alá vagytok rendelve a bûnnek, én pedig rátok árasztom kimeríthetetlen gazdagságomat és a mennyek országát. Szentlelkem lecsillapíthatja szomjúságotokat.
Tiszta emberekké, szent néppé, a mi képmásunkká akarlak tenni benneteket. Miért, de miért kértek tõlem oly keveset?… és oly kevés hittel? Miért ítélkeztek tévesen nagylelkûségemrõl? Hitetek hiánya végzetes méreg lelketek számára és afelé fordít benneteket, amit én elvetek: az emberi tanok és szabályok felé. Tanultátok, hogy az Egyház Fiam Teste, és hogy ï az Egyház Feje 5 ezért tinektek, akik az Õ Testének tagjai vagytok, vágyakoznotok kellene Szentlelkem ajándékaira, és be kellene hatolnotok Krisztus misztériumába, abba a misztériumba, amely istenivé 6 tesz benneteket.

Szentlelkem hatalmában dicsõséges látomást kaptok rátok váró örökségetekrõl, meglátjátok megnyugvástok helyét, ahol minden szent nyugszik.
Alkalmasak vagytok országomra? Kiben bíztok? Fordítsátok felém szemeteket, lelketeket és szíveteket, és vegyetek birtokba engem, a ti Isteneteket! Senki másban ne bízzatok, csak bennem! Szentlelkem a bennetek lévõ belsõ Erõ, Benne lélegeztek és mozogtok, Õbenne, aki nem szûnik meg létezni. Szentlelkem a bennetek lévõ kedvesség, nagyság, ékesszólás és szépség.
Lelketek belsõ világossága az én háromszorosan Szent Lelkem, aki lelketeket romolhatatlanná, kegyelemmel teljessé, az én mennyországommá, nyugvóhelyemmé és végleges lakóhellyé teszi számomra, a ti Istenetek, a háromságos, de a lényeg egységében mégis Egy Isten számára.
Szentlelkem bennetek a bensõ közbenjáró, aki lelketeket a felhõkbe emeli és kapcsolatot teremt köztetek, szentjeim meg angyalaim között. Megtanít benneteket arra, hogy rendíthetetlenek legyetek, amikor miattam üldöznek és rágalmaznak titeket. Késztessétek szíveteket lelketek tökéletesítésére, teljetek el Lelkemmel és élni fogtok!
Jöjj leányom, mi ketten?
Veled az Isten.


1 A Szentlelket. A Szentlélek kiáradása már folyamatban van, ahogy a karizmatikus mozgalomban is.
2 ugyanakkor az “apostolok” szót is hallottam,
3 Isten Szentlelkérõl beszél.
4 Vagyis, ha belátjuk, hogy bûnösök vagyunk, ezzel már elismertük méltatlanságunkat. Alázatos lelkülettel megkaphatjuk Lelkének adományait.
5 Kol 1,18,
6 az isteni természet részeseivé

2016. október 19. NÖVEKEDJ LELKEMBEN!

1990. január 15.

Oly csodálatos, hogy Benned élhetek!

Virágom, mily örvendetes ez a pillanat számomra! Szemlélõdés közben magamhoz emelem lelkedet, és Lelkem gyönyörûségét leli e pillanatokban. Érzed a különbséget? A tudatosság határáig emelem lelkedet. E percben 1 biztosabban tudod, mint máskor, hogy jelen vagyok. Bízd magadat rám, és növekedj Lelkemben! Én legyek számodra az elsõ!

Istenem, csodálatos dolog Veled lennem!
Uram?

Én vagyok. Kicsim, 2 elhagynálak-e valaha téged?

Úgy értem, HIHETETLEN dolog, hogy így lehetek Veled, Mózes Istenével, Ábrahám Istenével, Jézusom, Veled!

Virágom, bizonyára hallottál már ennél nagyobb csodáimról is. 3

A Szeretet közel van hozzád, a Szeretetet hallod, a Szeretet emészt el téged. Te csak szeress engem, a többit én teszem meg. Fogadd békémet! Én, az Úr megáldalak. Veled vannak a szentek.


1990. január 17.

Béke legyen veled! Virágom, engedd meg, hogy ma üzenetem leírására vegyem igénybe kezedet!

{Ez az 1990. január 18-ra szóló üzenet, amely az egység ünnepének elsõ napja, és az én születésnapom is. Ezt az üzenetet azért kaptam, hogy 18-án olvassam fel.}

Az én békémet adom nektek!
Szeretteim, azért emeltelek fel benneteket, hogy eszközként használjalak üzenetem megismertetésére az egész világon. Azért emeltelek fel, hogy élõ oltárt készítsek belõletek, és nektek adjam lángomat. Azért emeltelek fel, hogy élõ templomokká alakítsalak benneteket. Veletek vam kegyelmem. Tekintetemet nem veszem le rólatok. Jöjjetek, és merítsetek gazdagságomból! Jöjjetek, szerezzetek nekem örömet, és mondjátok e szavakat:

“Áldott légy irgalmas Uram,
Tiéd minden nagyság, hatalom és ragyogás,
Tiéd a korlátlan uralom,
és Te uralkodsz mindenek felett.
Általad és Rajtad keresztül száll le
villámként az egység
Tested tiszteletére is megdicsõítésére.”
Amen.

Mondom nektek, hogy az egységben olyanok lesztek, mint világosságomat hordozó edények. Országomat hirdetitek, és teljes szabadsággal tanítjátok az igazságot, és ebben senki sem fog megakadályozni benneteket.
{Írj még néhány sort választottaim számára!}
Készüljetek fel további megpróbáltatásokra! Elõttetek vagyok, hogy utat nyissak nektek. Ne féljetek hát! Sokakat ér majd rágalom, de soha nincs megpróbáltatás híján az, aki az igazságot hirdeti. Elnyomóitok körülvesznek benneteket, de észrevettétek-e õket? Mondom nektek, szétszórom õket, még mielõtt hozzátok érnének. Én, az Úr járok mellettetek ! Hallgassatok meg! Az egyesüléshez mindannyiotoknak meg kell hajolnotok!
Ne legyen se vetélkedés, se hiúság közöttetek, maradjatok mindannyian szerények! Isteni vagyok, és azt szeretném, hogy legyetek ti is isteniek!
Szeretteim, mindannyiotoknak meg kellene hajolnotok, mivel mindannyian osztoztok Lelkemben. Én, az Úr, megáldalak benneteket!


1 írás közben
2 sóhajtottam
3 Isten arra a csodára utal, hogy kapcsolatban állok Vele írás közben.

2016. október 18. IMÁD JÁRJON KÖZBE AZ ATYÁNÁL ÉS VÉDJE MEG NEMZEDÉKEDET!

1992. január 17.

Irgalmasság Ura,
népednek vigasztalásra van szüksége!
Megosztott Tested összeroskad,
és igen kevesen tudnak megvigasztalni Téged.
Néped kétségbe esett,
ezért hallgass meg minket,
irgalmasság Ura,
és tekints szomorúságunkra!
Ámen.

Saját Véremben ázom amiatt, amit szemem lát és fülem hall.
Leányom, Szavam kardjává teszlek, amellyel megnyitod, keresztülszúrod az emberek szívét, hogy Szavam mélyen beléjük tudjon hatolni. Bennük fog visszhangozni hangom, és bár szívükben egy lélegzetnyi élet sincs, Szavam, az életadó, életre fogja kelteni õket, olyan illatot fakaszt belõlük, ami enyhülést hoz Sebeimre.
Én leányom, bátorság! Sokan továbbra is istentelen életet fognak élni, sokan továbbra is bûnösök maradnak és meg fogják sérteni Szentségemet – nem fognak törõdni figyelmeztetéseimmel, nem fognak törõdni jeleimmel, amelyeket ma a világnak adok, és a gonoszság még jobban meg fogja tölteni igazságosságom kelyhét.
Ezek az emberek úgy hordozzák magukon a gonoszságot és az istentagadást, a hatalomvágyat és a racionalizmust mint pecsétgyûrût.
Ó, Vassulám! Akkora lesz a veszteség, amekkorát még sohasem láttak! A bûnös, alkalomra várva, éjjel fog jönni, mint a tolvaj! Megsokasodik az uralkodók, az elöljárók és a befolyásos emberek jajszava. Jajgatni fog mind!
Leányom, halld meg sóhajaimat, figyelj Szívemre! Ó Lelkem kedvese, jöjj és vigasztald meg Szívemet! Éhezz rám! Én vagyok a Feltámadás! Szeress engem! Imád járjon közbe az Atyánál és védje meg haragjától nemzedékedet! Kiáltásod és imád legyen olyan, mint az Atyához szóló könyörgés!
Én, az Úr, megáldalak téged, gyermekem! Jöjj!

2016. október 17. KIVÁLTSÁGOS BARÁTAIMAT GÖRÖNGYÖS ÚTON VEZETEM

2002. március 27.

Tõled tanultam, Uram,
hogy lelkünk nem juthat
saját erejébõl a mennybe,
mert az teljesen a Szentlélektõl függ.
Csak a kegyelem
emelheti fel lelkünket,
és teszi lehetõvé, hogy oly dolgokat lássunk,
miket szem nem látott még,
és így betekinthessünk,
Háromságos Istenünk misztériumaiba.

Jóságodban és végtelen irgalmadban
akkor megengeded mindenkinek,
aki Téged az erények útján akar követni,
hogy Felséged mellett haladjon,
míg a bölcsesség forrásából
isteni tudás hangzik fel ajkadon.

Ki jutott valaha saját erejébõl a mennybe?
ha valaki megtette, jöjjön ide
és beszéljen róla! …

Boldog, aki megalázza magát,
mert fel lesz emelve a magasságokba,
hogy lássa az Istent.

Béke legyen veled, gyermekem! Hallgass meg! Mindaz igaz, amit mondtál. Senki sem képes a maga erejébõl felemelkedni, ha én fel nem emelem a kegyelem által. És most figyelj! Felemeltelek-e vagy sem, hogy szabadon járkálj ki és be mennyei udvaromban?

Igen, Uram, felemeltél.

Hárfámmá tettelek-e vagy sem, hogy muzsikálj a nemzeteknek és ébreszd fel õket az énekszó dallamával?

Igen, Krisztusom, ezt tetted.

Nem szóltam-e költeményekben azokhoz, akiket szeretek, hogy megsegítsem és megmentsem õket, mivel tudom, hogy az ember élete olyan, mint a fûé vagy a vadvirágé, és az elsõ szélroham elragadja, ó jaj, pedig nem szeretném elveszíteni õket… Nem koronáztalak-e szeretettel és gyengédséggel, mézzel megtöltve szájadat és felkent kenetet öntve rád? 1

De igen, Uram, ezt tetted.

Mondd kedvesem, akkor milyen gond árnyékolja be a szemedet? 2 A gonosz jogar nem uralkodott ezen az örökségen… 3

Kiváltságos barátaimat mindig göröngyös utakon vezettem, és hogy javukra váljék társaságom és együttérzésem, idõnként megengedem, hogy elárvultnak és elhagyottnak érezzék magukat, és ne legyen, aki oltalmazva kíséri õket…
Kiváltságos barátaim jóindulatomnak örvendenek. Teremtésem mestermûvei õk, mert zafírként csillognak, fényükkel széppé teszik az Egyházat és a világmindenséget is.

Kiváltságos barátaim oly értékesek számomra, hogy ó… 4 Oly nagy jóindulattal vagyok irántuk, hogy nem tudnám megfosztani õket a zaklatástól és a feléjük dobott kövektõl sem. Talán azt gondoljátok, hogy érzéketlen vagyok, mert áthatolhatatlan felhõk vesznek körül, túl vastagok ahhoz, hogy a kérések és az imák elérjenek engem, de értelmetlenség lenne részemrõl, ha könnyebbé tenném barátaim útját!

Nem tanultál tanításaimból? Menj akkor és mondd meg a szívednek, amit most tanultál:
“Az én osztályrészem Krisztus, és Vele együtt keresztje is éppúgy osztályrészem.”
Nemhogy megalázlak, hanem felemelem lelkedet, hogy feljusson a mennyei magasságokba és olyanokat lásson, miket szem nem látott még. Én vagyok az, aki magammal vittelek, hogy világosságomban járj. Nem szükséges szakembernek vagy filozófusnak lenned, hogy ezt megértsd.

Kiváltságos barátom és illatos fám! Neked éltetõ, erõs és rendkívüli illatot adtam. Nélkülözhetetlen volt haladásodhoz… Most figyelj rám, és írd le e szavakat:
Alapíts Beth Myriam-okat mindenütt, ahol csak tudsz! Emeld fel az elnyomottat és segítsd az árvát! Védj meg engem, ments meg a nyomortól, oltalmazz és táplálj, vedd át terhemet és fáradozásaimat, gyámolíts és bátoríts, de mindenekfelett szeress engem! Amit testvéreim közül a legkisebbnek teszel, azt nekem teszed… Megáldom életem támogatóit. Maradjanak erényesek és szeressenek mindenkit! Veled vagyok. IC


1 Az Úr megmondta, hogy a “méz itt “tudást” jelent.
2 E napokban kimerült voltam, a kereszt súlyát éreztem magamon. Mintha a körülöttem lévõk darabokra akartak volna tépni…
3 Más szavakkal: senki sem kapott engedélyt arra, hogy ártson nekem, (az örökségnek) mivel én az Úrhoz tartozom. Tehát miért panaszkodom?
4 Az Úr meghajolt, míg jobb kezét Szentséges Szívére tette.

2016. október 16. URALKODNI FOGOK ELLENSÉGEIM AKARATA ELLENÉRE IS

1987. november 24

Vassula, elolvastatom veled azokat a szavakat, amelyeket Margit Máriának mondtam. Azt mondtam, hogy uralkodni fogok ellenségeim és mindazok akarata ellenére is, akik megpróbálnak szembeszegülni velem, – ezért bizakodjatok kedveseim. 1 Vassula, szeretném, ha még egyszer lerajzolnád, hogy milyen a Szentháromság!

Igen, Uram 1

Egyik a másikból ered Ez egy fénylátomás volt. Egyik fény a másikból kilépve alkot hármat. Amikor a Fiú az Atyában van, akkor Ók egyek. A Szentháromság EGY és ugyanaz. Lehetnek hárman, de mindhárom eggyé is lehet. Az eredmény: egyetlen Isten.


1 egy látomás szerint, amelyet egyszer az Úr adott nekem, amikor nehézségeim voltak a megértésben.

ÉGI KÜRTZENGÉS ÉS FELHŐGYŰRŰ JERUZSÁLEMBEN

Megdöbbentő videó: égi kürtzengés és felhőgyűrű Jeruzsálemben (Frissítve)

Megdöbbentő videó: égi kürtzengés és felhőgyűrű Jeruzsálemben (Frissítve)

A “jelenségről” több felvétel készült

jerusalem-phenomenon-in-the-sky-youtube-700x394.jpgTöbb mint egy percen keresztül erős kürtzengéshez hasonló hang hallatszott Jeruzsálem nyugati negyedében. A hangjelenséget a felvételek alapján látványos felhőgyűrű kísérte. (Frissítés: A felvételt eredeti publikálója eltávolította az oldaláról, így a hitelessége kétséges.) Felhőgyűrűkről blogunkon is beszámoltunk, a világszerte hallható furcsa hangokat pedig ezen oldalon gyűjtik folyamatosan. A Daily Mail cikke szerint a hangjelenségek az ezredforduló óta az egész világon megszaporodtak.

Valódi vagy sem? A fenti felvételt eredeti publikálója (egy izraeli videoproducer) eltávolította az oldaláról, így nem lehet eldönteni, hogy manipulált-e a hang és a látvány. (Valószínűleg igen.) A jelenségről közzétettek egy másik felvételt is (a képen a Teddy Kollek stadion látható):

A képsorokat több százan kommentelték a YouTube videómegosztón. A felvételek eredetiségét sokan vitatták. Mások felhívták a figyelmet arra, hogy a helyszín (Jeruzsálem), az időpont (Rós Hásáná, a zsidó újév előestéje, ami egyben szombati nap volt), a sófárra emlékeztető hang és a felhőgyűrű együtt egyfajta figyelmeztetés, vagy figyelemfelhívás lehetett.

A zsidó újév bibliai ünnep, amelyet emlékeztető kürtzengés jelzett Mózes rendelése szerint.

A hetedik hónapban, a hónap első napján ünnepetek legyen néktek, emlékeztető kürtzengéssel, szent gyülekezéssel. (3Móz. 23,24)

A Rós Hásáná idén október 2-ára esett, ez a felvétel egy nappal korábban készült.

De nemcsak az újév kezdetét jelezte kürtzengés, hanem a jubileumi, 50. évet a Törvény a kürtölés évének is nevezi.

És szenteljétek meg az ötvenedik esztendőt, és hirdessetek szabadságot a földön, annak minden lakójának; kürtölésnek esztendeje legyen ez néktek, és kapja vissza kiki az ő birtokát, és térjen vissza kiki az ő nemzetségéhez. (3Móz. 25,10)

 

 

Slomo Goren, az izraeli hadsereg főrabbija 1967-ben a sófár megfújásával jelezte azt, hogy felszabadult a Nyugati fal és a Templom-hegy

Nos, az október 2-án elkezdődött 2016–17-es zsidó újév egyben az 50. esztendő Jeruzsálem történelmi újraegyesítése óta. Az ősi várost 1967. június 7-én szabadította fel az izraeli hadsereg a jordániai megszállás alól. Izrael fővárosának választotta Jeruzsálemet, de ezt a legtöbb ENSZ-nemzet nem ismeri el, sőt a napokban az UNESCO még a város történelmi múltját is megtagadta a zsidó néptől.

A Törvény alapján a jubileumi, 50. esztendő a birtokrendezés éve volt a zsidó társadalomban.

Ekkor az időközben más tulajdonába került vagy elzálogosított földbirtokok visszakerültek eredeti tulajdonosaikhoz. Ha ezt Jeruzsálemre vonatkoztatjuk, akkor az előttünk álló évben a város státusát meghatározó döntés születhet. Bár a palesztinok azt követelik az ENSZ-től, hogy a várost a leendő palesztin állam fővárosának nyilvánítsák, egy ilyen döntéssel biztos, hogy nem eredeti tulajdonosához kerülne vissza Jeruzsálem. (A város történetével kapcsolatos érdekes tényekről ebben a posztunkban írtunk.)

A zsidóság szempontjából sem rendezett Jeruzsálem státusa. A város ősi szíve, a Templom-hegy felett Izrael csak formális szuverenitással rendelkezik, a gyakorlatban zsidók még látogatóként sem nagyon léphetnek a hegyre, nem is beszélve az imádkozás jogáról, pedig a helyszín a judaizmus legszentebb központja.

A jelenség időpontja ebből a szempontból is érdekes, mert pont egy nappal korábban, szeptember 30-án zajlott Jeruzsálemben Simon Peresz volt államfő temetése, amelyen 70 ország állam- és kormányfője vett részt, Barack Obamától Orbán Viktorig.

Persze nem mindenki keres bibliai ihletésű magyarázatot a jeruzsálemi kürtzengésre. Vannak, akik szerint a titokzatos nagyfrekvenciás HAARP-projekt keretében hozták létre a felhő- és hangjelenséget. Ennek igazolására több hasonló felhőformát rögzítő fényképfelvételt töltöttek fel, ez például Moszkva mellett készült:

moscowhalocloud.JPG

És egy bónusz:

Szukkot ünnepére megjelent az elveszett zsidó törzsek történetéről és jövőbeli visszatérésükről készült tanulmány angolul, amely letölthető az Amazon könyváruházból, itt

 • Megdöbbentő videó: égi kürtzengés és felhőgyűrű Jeruzsálemben

 • Több mint egy percen keresztül erős kürtzengéshez hasonló hang hallatszott Jeruzsálem nyugati negyedében. A hangjelenséget a felvételek alapján látványos felhőgyűrű kísérte. Az esemény október 1-én, szombaton történt, egy nappal a zsidó újév kezdete előtt. Nem a jeruzsálemi az egyetlen szokatlan égi- és hangjelenség az utóbb időben, felhőgyűrűkről blogunkon is beszámoltunk, a világszerte hallható furcsa hangokat pedig ezen oldalon gyűjtik folyamatosan.

http://vigyazo.blog.hu/2016/10/16/megdobbento_video_egi_kurtzenges_es_felhogyuru_jeruzsalemben

2016. október 15. NE JAJGASS OLY KESERVESEN, MÍG KERESZTEMRE SZÖGEZNEK TÉGED!

1992. szeptember 25.

Itt vagyok, hogy hátamon a teherrel keressem utamat e végtelen romok között. Hozzád jövök vigasztalásért és megkönnyebbülésért. És most erõm elhagy, és soha nem szûnõ bánat emészt. Határtalan erõfeszítéssel haladok e végtelen éjszaka rettegésében, és elgyengít a hamis tanúk gúnyolódása, akik naphosszat támadják ártatlanságomat. Úgy tetszett Neked, hogy megadd olyan dolgok kulcsát, amelyeket lelkem egyedül sohasem értett volna meg, mert ezek a csodák felettem és ismereteim felett állnak. Ezért üldözik ártatlanságomat. Sötét sarkokban várják az alkalmat, hogy ha lehet, életemre törjenek. A Te népednek nevezik magukat és azt gondolják, hogy szájuk a menny, de hamis, megtévesztõ és félrevezetõ dolgokat nyújtanak. Bátor akarok lenni és bátor benyomást kelteni, de állandóan belém marnak. Az istentelenekben több a szeretet és az alázat, mint azokban, akik azt állítják, hogy törvényedet követik, de szüntelenül bíráskodnak és habozás nélkül ítélkeznek felettem. Ezzel nyomorúságot hoznak rám és tönkretesznek engem. Ha istentelenek lennének, akik felettem ítélkeznek, valahogyan elviselném, de õK, akik a Te népednek, az Isten népének nevezik magukat, akikkel a Te házadban a keresztség kötelékei kötnek össze bennünket….

Panaszkodom, de nem adhatom-e át Neked, Uram idõnként terhemet? Igen, tudom, úgy hallatszik és látszik, mintha magam lennék a „Siralmak könyve”, de ártatlanságban élem életem, ezért legalább egy kis idõre könnyíts rajtam, Uram!

Vassula, ne elégedetlenkedj és ne jajgass oly keservesen, míg keresztemre szögeznek téged! Végy példát az én tiszteletreméltó magatartásomról! Mielõtt még egy is észrevenné közületek, már ki is válogattam a konkolyt a búza közül. Sokszor mentettelek meg ellenséged kelepcéjébõl, aki azt remélte, hogy elpusztíthat téged. Leányom, miért félsz hát az éjszaka rémeitõl? Csupán küzdelmet folytatok bensõdben. Hagyj ezért magamra, amikor lelked belsõ kamrája,

az én lakóhelyem

felé tartok. Elõre megmondtam, hogy lelked fel fog jajdulni, mintha tûz égetné, valahányszor megrázom vetélytársaimat, akik elfoglalják helyemet. Mester vagyok és Mestered akarok maradni. Céltáblául tettelek nyilaim elé. Vassula, nincs kegyelem szenvedés nélkül! Ó mit meg nem tennék azok kedvéért, akik a legközelebb állnak hozzám, az én legdrágább barátaim kedvéért! 1

Engedd meg akkor, hogy idézzem Avilai Szent Teréz szavait és azt mondjam: Nem csoda, hogy oly kevés a barátod!

Minden ember gyenge… de válaszolok gondolatodra: ha lelked tudná, hogy mit ajánlok neked és mit teszek veled, te kérnéd, hogy adjak még több megpróbáltatást, szenvedést és keresztet! Megfegyelmezem azokat, akiket szeretek, ezért ne akadályozd azt, amit jónak látok. Te az én drágakövem vagy, és mint drágakövet olyanná metszelek, véslek és formázlak, amilyennek elképzeltelek. Ezért mondom neked, hogy amíg lélegezni tudsz, folytatnod kell a mûvet, amelyet én magam adtam neked. Azoknak pedig, akik enyéimnek tartják magukat, de támadóan viselkednek, amikor lelki kérdésekre kerül sor, azt mondom: „Ha vakok lennétek, nem lenne vétketek, mivel azonban azt mondjátok, hogy ,látunk és tudunk’, vétkesek maradtok!” Hányszor kell még szemükre vetnem hitetlenségüket és makacsságukat? Jöjj, légy békében! Veled vagyok további utazásaidon.


1992. szeptember 28.

Megáldalak, kis tanítványom. Szeress és dicsõíts engem, mert háromszor Szent vagyok!


1 Jézus hangja csupa öröm volt.

“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]