2016. június archívum

2016. június 22. ELLENSÉGEIM ÜLDÖZNEK TÉGED, DE VALÓJÁBAN ENGEM ÜLDÖZNEK

1995. május 1.

Uram, Szent Nevedet övezze dicsõség mindörökké! Szívem repes az örömtõl jelenlétedben és örülök jóságodnak. Megpróbálok mindent azonnal megtenni, amit parancsolsz. Jelenlétedben megtapasztalom Szíved édességét és tanításodat, ami élet, öröm, béke, szeretet és szentség. Lelkünknek szóló énekek ezek, amelyek felfedik országod rejtett misztériumait.

De amikor szívvel-lélekkel énekelem szereteted énekét, és áldom háromszorosan Szent Nevedet, rám törnek és “gonosztevõnek” neveznek. A hamisság jogarával bírói székbe ülnek, és igyekeznek új vádakat kitalálni. Mikor fogják belátni hibájukat?

Támaszkodj rám! Veled vagyok. Ne aggódjék szíved e dolgok miatt! Gondját viselem Egyházamnak, ezért soha ne csüggedj! Vassula, virágom, ne feledd: Senki más nem tanított téged, csak én! Azért jöttem, hogy tanítsalak téged és rajtad keresztül másokat is. Én vagyok Tanítód, és szeretlek. Tanulj magától a Jóságtól! Tanulj, tanítványom, önérdek nélkül és fenntartás nélkül add tovább!

Lásd gyermekem, engem úgy ismernek, hogy nem félek az ember nagyságától. Ha az emberek bíróvá válnak, de nem figyelik szentül a szent dolgokat, magukat ítélik istentelennek. Elfelejtetted, hogy velem is úgy bántak, mint istenkáromlóval, és emiatt ítéltek el? Miért csodálkozol, hogy téged azzal vádolnak, hogy hamis és sértõ nyelvet használsz? Engem is ugyanolyan emberi mérték szerint ítéltek el, ahogy téged ítélnek el ma. Gyermekem, ne félj! Lo tedhal! Az ítélet napján remegve fognak bûneik számbavételére trónom elé járulni, hacsak meg nem bánják az õ napjuk elõtt. Ha könyörtelen ítéletet mondanak rólad, az rájuk is könyörtelen ítéletet hoz. Vádjaik fogják vádolni õket.

Mondom neked, Vassula, egy napon majd az én udvaromban és az ítélet napján lelkiismeretfurdalást fognak érezni mindazok, akik vádoltak és gúnyoltak téged, mert visszautasították kimeríthetetlen kincsemet, pedig lelkük bölcsességet meríthetett volna belõle és megszerezhette volna barátságomat, és az mindenek feletti uralmam és ragyogásom szépségébe és Istenükkel való bensõséges kapcsolatra vezette volna õket. Vádlóid rád fognak tekinteni, és úgy fognak szólni, ahogy a Szentírás mondja: “Õ az, akit egykor kinevettünk. Gúnyolódásunk céltáblája volt, milyen esztelenek voltunk! Életét õrültségnek tekintettük…” És te, gyermekem, szembe kerülsz mindazokkal, akik elnyomtak téged. Rá fognak döbbenni, milyen keserûvé tették kelyhemet. Maradj velem szenvedésemben! Szükségem van barátságodra! Imádkozz, és mondd e szavakat:

Uram!
Bárcsak szívesen fogadnád,
és vigaszt nyújtanának
a szájamból fakadó szavak
Szentséges Szívednek!

Világ Megváltója!
Miért szõnek szakadatlanul
vádakat ellened?

Tiéid Vigasztalója!
Miért terhelnek egyre
szomorúsággal és bánattal Téged?

Emberiség Barátja!
Miért tagadják meg tiéid megsebzett Szívedet,
és bûnös életükben folyvást
miért szórnak zavart keltõ jelszavakat?

A mennyek nyíltan hirdetik dicsõségedet
és hangodat mindenütt hallják
az egész világon:

“Térjetek vissza hozzám,
és új életet adok lelketeknek!”

De csupán megvetést kapsz
Megváltóm,
és ó, mily sokan gúnyolódnak hívásod felett,
Vigasztalóm!

Emberiség Barátja, tökéletes Szépség,
háromszor Szent Világosság!
Újból elárulják, megtagadják
és próbára teszik szeretetedet.
Sokasodnak ellenségeid,
és növekszik kegyetlenségük.

áldozati Bárány!
Vádlóid vádolnak,
támadóid szüntelenül támadnak.
Mikor jelensz meg lovadon
mint az igazságosság Harcosa?”

Én tulajdonom, soha ne hagyd el Szívemet! Ellenségeim üldöznek téged, de valójában engem üldöznek. 1 Angyalom, gyermekem, az Atya küld téged, hogy utazz érdekünkben és tégy tanúságot, ezért van rajtad jelem. Meríts bátorságot! Melletted vagyok. Hívj engem, amikor fáradt vagy, és fel foglak emelni. Töltsd meg gyülekezeti termeimet, és ne félj! Én fogok közbelépni az ellened fordított zsarnokság idején. Ezért légy türelmes!


1 Utalás az Ap Csel 9,4-5-re
a

2016. június 21. EZEKET AZ ÜZENETEKET A LÉLEK KENTE FEL – NE HIBÁZTASD A BÜSZKÉKET! IMÁDKOZZ ÉRTÜK!

1992. augusztus 9. Rhodos

Miután a TV-ben beszéltem, az üldözések özöne, rágalmak és akadályok következtek. Sok megtérés történt, és az emberek bûnbánatot éreztek az adás idején. De egy szerzetes, aki küzd az Úr üzenete ellen, akkor tüzet gyújtott.

Vassula, felhívásom sok halott szívet ébresztett fel. Beszélni fogok azok kedvéért, akik körülötted vannak: Maradjatok bennem még inkább, mint valaha, és ne féljetek! Olyan sokat írtam nektek szeretetemrõl. Aki hûséges marad hozzám, azt nem tépi ki a vihar, de aki hagyja, hogy a világ uralkodjék felette, az el fogja veszíteni Szívemet.

Ezeket az üzeneteket a Lélek kente fel. A Lélek Igazság. Ezért senki sem fogja tudni feltartóztatni az Igazságot. Kiegyengettem az utat számodra, ezért imádkozz, hogy olyan világosan tudd hirdetni üzenetemet, ahogyan hirdetned kell. Fogd meg a kezem és járj velem! Drága lélek,én vagyok a te Szent Társad. Csupán annyit mondok most: Bátorság, légy áldott és maradj velem egyetértésben! Imádkozz megpróbáltatásaidban! Veled van minden szent. Mi ketten? Jöjj!

Késõbb:

„Hallgasd meg, Uram, imámat,
figyelj könyörgésemre,
ne zárkózz el síró szavam elõl!” 1

Higgy, gyermekem, higgyél és bízzál bennem! Sohasem kell szomorkodnod, ha üldöznek. Mikor fogsz végre megérteni? Lásd, én vagyok vezet téged. Engem úgy ismernek, hogy királyokat és egész országokat is megdöntöttem, ha akadályoztak utamban. Felemeltem az alacsonyakat és ledöntöttem a hatalmasokat. Jöjj, ne hibáztasd a büszkéket! Imádkozz értük!


1 Zsolt 39,13.
a

2016. július 20. A VÁLSÁG IDEJE MOST BONTAKOZIK KI A FÖLD FELETT

2001. augusztus 20.

Vassula tudd, hogy én, Jahve szeretlek téged. Soha ne kételkedj jelenlétemben! ÉN VAGYOK van veled, és gyönyörûségét találja benned. Haladj! Kapni fogsz tõlem. Ebben a pusztaságban senki által ne engedd meggyõzni magad arról, hogy nem vagyok naponta veled! Imádj, és dicsõítsd Nevemet!

Boldog, aki magasztalja kimondhatatlan szépségemet, és rám szomjazik, mert tökéletes kertemmé lesz. És én benne fogok lakozni.

Leányom, állj ellen a gonosz támadásainak, ne végy tudomást róluk! Nevem mindenütt rád van nyomtatva, és önmagában már ez is felbõszíti õt. Igen, õ embereket használ fel, és örül, ha papok azok, akik rágalmat szórnak rád. A gonosz azonban halált hoz a bûnösre.

Bár a gonosz tajtékzik, mint a veszett eb, te, Vassulám, tedd az ellenkezõjét! Gyakorold a jót, keresd a békét, kövesd a szeretetet, ültess igazságosságot és erényt a bûn helyébe! Légy az én illatos tömjénem! Ne feledkezz meg arról, hogy kitõl származol! Tanításomat hirdetve meg fogod tapasztalni, hogy arra választottalak, légy az én mennyországom, mely fényes csillagokkal van telehintve. Ki vagy jelölve arra, hogy hozz hozzám más mennyországokat is, amelyekben megalapíthatom országomat.

Ó Vassula, a válság ideje most bontakozik ki a Föld felett! A Föld azt fogja learatni, amit elvetett. Az ördög kiönti rád okádékát, nemzedék. Rád önti minden megvetését, amit veled szemben mindig érzett. Kezedet sorra bemocskolta a gonoszság, a csalás, az igazságtalanság és a hitvány bûnök minden fajtája. De a kevélység, az önzés, a konokság, az istentelenség és minden rossznak tetõfoka, a végtelen sok rossz tetõfoka eloszlik, mint a füst és többé nem fog látszani, én fogom eloszlatni.
Csak várj és látni fogod!

Jahve a Nevem!

a

2016. július 19. AZ ENYÉMEK KÖZÜL ADOTT EL TÉGED VALAKI

1995. október 25.

(A Hittani Kongregáció közleménye után:)

Béke legyen veled! Veled vagyok. Látod, miként válnak valóra jövendöléseim? Szívem virága, szemem lángja! A te küldetésed csak akkor lesz betöltve, amikor megengedem nekik, hogy keresztre feszítsenek téged.
Most göröngyös úton haladsz, de veled vagyok.
Meríts bátorságot és ne veszítsd el a békét, amelyet én adtam neked! Mondottam, hogy az Atya az enyémhez hasonló utat jelölt ki számodra. Ami velem történt, az történik veled is, de minden a te erõdhöz mérten.

Ma, ahogy látod, az enyémek közül adott el téged valaki. Drágám, saját néped ártatlan vért árult el. A tieid közül szolgáltatott ki téged valaki a rómaiaknak 1 hogy õk ítéljenek el téged, és azután… feszítsenek keresztre.
Vassula, õrizd meg az én hallgatásomat! 2 Elegen vannak tanúid, akik meg tudnak védeni. A hûségesek hûségesek maradnak.

A te ruhád, gyermekem, saját véredbe fog roskadni, és ez is azt fogja bizonyítani, hogy tõlem való vagy. Te erre születtél, és beleegyezésed gyönyörûségemre szolgál, mert szenvedésed által sokakat fogok megmenteni. A te gyötrelmeid által világosságot hozok Egyházamba, és megújulást hívok létre Szentlelkemben, aki háromszorosan Szent. Idõközben, amíg elnyomóid örvendeznek, hetedik angyalom a levegõbe önti csészéjét és lángra lobbantja az egész atmoszférát… 3 Vassiliki, nézz rám, a szemembe!… 4 Ha szeretsz, megígéred, hogy megbocsátasz nekik! Ez sokak számára ésszerûtlenül hangzik, de te az én követõm vagy, ugye?

Igen, Uram.

Akkor kövesd Uradat, mert végül én fogok diadalt aratni… Mindaddig azonban nem fogják megérteni, hogy tõlem való az üzenet… 5

Köszönöm Neked, Uram mindazt, amit értem teszel. Még jobban szeretlek.

Galambom, Megváltód szeret és megáld téged. IC


1 Jézus értésemre adta, hogy ki volt az,
2 Nem védhetem meg magamat.
3 Utalás Akita üzenetére, amelyet elismert az Egyház.
4 Megtettem és ellágyultam.
5 Jézus csendesen, szinte csak magának beszélt.

2016. június 18. ISTEN AZT AKARJA, HOGY MINDENNAP ADJÁTOK ÁT MAGATOKAT NEKI

1989. október 25.

(Szent Édesanyánk üzenete az imacsoport részére:)

Az én békém van veletek . Az Ecclesia új életre kel. Jöjjetek, szerezzetek örömet Uratoknak, és naponta ajánljátok fel Neki magatokat! Engedjétek, hogy hûséges gyermekekké alakítson benneteket, a világosság gyermekeivé!
Változtassátok meg életeteket, szakadjatok el a világi dolgoktól, mert kicsinyeim, ti csupán keresztülhaladtok ezen a világon. Állandóan emlékeztetlek benneteket, hogy lelketek örökké él, újból és újból figyelmeztetlek, hogy változtassátok meg életeteket! Mit kér Isten tõletek? És mit kell tennetek, hogy helyesen cselekedjetek? Isten azt akarja, hogy mindennap adjátok át magatokat Neki! Teljes odaadást kér, hogy tökéletes lénnyé formálhasson benneteket. Az a legfontosabb feladat, hogy engedelmeskedjetek Isten akaratának, és ajánljátok föl Neki akaratotokat! Keressétek Õt, keressétek mindazt, ami Õ. Kérlek benneteket, ne figyeljetek a gonosz lélek suttogására, emeljétek fel lelketeket szüntelen imában!
Szeretlek benneteket gyermekeim, és tekintetemet egyetlen pillanatra sem veszem le rólatok. Üzeneteinkbõl tanuljatok meg jót tenni, hadd táplálja üzenetünk szegény lelketeket, és vezessen vissza benneteket a tudáshoz; vezessen a Szent Bibliához, az igazsághoz és az élethez! Meg akarlak menteni benneteket az ördög hálójából. Az imádság magasabb szintjére szeretném emelni lelketeket!
Gyermekeim, ma este egészen különleges módon fogok közbenjárni az Atyánál értetek. Tudnotok kell, hogy jósága által sok kegyelmet kaphattok, tudnotok kell, hogy milyen végtelenül gazdag kegyelmekben.
Vágyakozzatok az Úr után, éhezzetek Rá mindig! Gondjaitokat tegyétek le, és ajánljátok fel Neki! Bízzatok Benne! Isten és testvéreitek iránti szeretetetekkel terjesszétek ki országát! Viszonozzátok szeretettel a gonoszságot, a szeretet legyen az elsõ életetekben, legyen a szeretet a ti gyökeretek!
Tartsátok féken gondolataitokat, ne ítéljétek meg egymást, mivel a ti utatok NEM az Úr útja. Igyekezzetek az Úr tetszésére lenni azzal, hogy alázatosak vagytok, és nem ítéltek el másokat. Isten még a legkisebbeknek is kinyilvánította szeretetét.
Menjetek békével szeretteim, de bennünket se hagyjatok itt, vigyetek haza magatokkal! Tanuljátok meg megérezni szent jelenlétünket! Tanuljátok meg az “én” helyett a “mi” szót használni! Megáldalak benneteket. Legyetek egyek, ahogy az Úr kívánja! Ne legyetek megosztottak, mert a mennyben mindannyian egyek lesztek!
Legyetek békében, és éljetek békében!

2016. június 17. MINDEN ÜZENETEM IMÁDSÁG

1990. szeptember 28.

Jézus?

Én vagyok. Támaszkodj rám! Támaszkodj vállamra, mert eljöttem hozzád, kiemeltelek a gödörbõl, és házamba vittelek, ahol meggyógyítottalak.
Továbbra is segítelek, hogy a helyes ösvényen járjon lábad.
Kapaszkodj belém! Tudom, hogy félénk a szíved 1 , de erõssé teszlek, hogy ellenállj a gonosznak.
Ó teremtés! Az irgalmasság száll le most, az ítélet elõtt. Fogadjátok szívesen irgalmamat most, és Lelkem megpihen rajtatok. Közeledjetek hozzám, akik vágyakoztok utánam, és teljetek el az élet kimeríthetetlen forrásából, mert:

“Aki megízlel, még jobban kíván,
s aki iszik belõlem, még jobban szomjazik” 2

és én, mint a manna, betöltöm lelketeket, és mint a fazekas, istenségemhez hasonlóvá, olyanná formállak benneteket, amilyenek voltatok. Azután megmutatom nektek országomat, és elküldöm a Bölcsességet, hogy szent dolgaim ismeretére tanítson benneteket, és enyémmé teszlek benneteket mindörökre. Fiaim és leányaim lesztek, szentjeimmel együtt fogtok engem dicsõíteni a mennyben.
Majd, mint párát küldelek ki benneteket, hogy terjesszétek tanításomat, amit magától a Bölcsességtõl kaptatok és másokat is tanítsatok, hogy megerõsödjenek jószándékban és tudásban, és nemzedékrõl nemzedékre szentnek tartsák Szent Nevemet. Leszármazottaitok gazdag örökséget kapnak tõletek, és végtelen irgalmamnak köszönhetõen gyermekeiteknek gyermekei is.
A jövõben tudni fogják a nemzetek, hogy mit jelent az Úr félelme. Kegyelmeim nem fogytak ki. Kegyelmeim kimeríthetetlenek, minden völgyet betöltenek, és gyengédségem minden nap megújul irántatok. Szívembõl folyamatosan árasztom szeretetemet mint bõvízû folyót, hogy megöntözzem sivatagotokat, és életre keltselek benneteket. Nem én kényszerítettelek benneteket arra, hogy sötétségben éljetek. Nem az a kívánságom, hogy azt lássam a magasból, miként falazzátok be magatokat, és miként zárjátok be lelketeket a legsötétebb börtönbe.
Az én kívánságom az, hogy békében hazahozzalak benneteket. Az én kívánságom az, hogy zöld legelõvé tegyem sivatagotokat és kiszáradt földeteket, és eltöltselek benneteket.
Vassula, minden üzenetem imádság! Olvasd el, és írd le a Római levél 8,26-27. versét:

“Gyöngeségünkben segítségünkre van a Lélek is, mert nem tudjuk hogyan imádkozzunk helyesen. A Lélek azonban maga könyörög helyettünk szavakba nem foglalható sóhajtásokkal. Aki vizsgálja a szíveket, tudja, hogy mit kíván a Lélek, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért.”

Elmélkedj ezen… Szeretlek. Mondd utánam:

“Jézus,
sem halál, sem élet,
sem angyalok, sem fejedelemségek,
sem jelenvalók, sem jövendõk,
sem magasság, sem mélység,
sem hatalmasságok,
sem egyéb teremtmény
el nem szakíthat minket Tõled.
Megfogadom, hogy hûséges maradok Hozzád!
Ez az én ünnepélyes fogadalmam.
Segíts ezt mindörökkön örökké megtartanom.
Amen.”

(Elismételtem, amit Jézus adott nekem.)

ÉN VAGYOK A TE JÉZUSOD

1990. szeptember 28.

Lélek, imádkozz! Ez annyit tesz, hogy beszélj velem! Ne feledd, hogy mindenütt jelen vagyok! A kísértõ folytonosan csábít téged! Hallgass rám, állj ellen, állj ellen neki! Jöjj most! Újból kinyilvánítom magamat általad, ha alázatosan engedelmeskedsz nekem, és megengeded Lelkemnek, hogy rajtad nyugodjon szenvedésem óráiban.
Én vagyok a te Jézusod.


1 Jézus mosolygott
2 Sir 24,21

2016. június 16. HIT TELJES SZÍVEMBÕL SZERETLEK

HIT

1987. november 25

1 Jézus, Te itt vagy?

Itt vagyok, – felismertél. Látod, Vassula azért a kis hitért, amit nekem adsz, azért a hitért, ami sokkal kisebb, mint a mustármag, megadom neked, hogy láss engem, érezz engem, és írj velem. Jöjj, én leszek a te Szent Társad.


1 Láttam Jézust, amint közelemben ült.

1987. november 25.

Szeretett Jézusom, azokért szeretnék imádkozni, akiket arra választottál, hogy vezetõim legyenek.

hallgatlak. Fogd meg a kezem, mialatt hozzám imádkozol! 1

Kedves, megjövendöltem neked, hogy két szolgám fog téged vezetni. Mindkettõt én választottam ki még jóval születésed elõtt. Tõlem jönnek, õk lesznek tanúid. Jöjj, hadd írjak X atyának:

“Kedves, nem kell félned, mert tervemet már jóval születésed elõtt kigondoltam. Öröktõl fogva tudom, hogy te fogsz engem szolgálni, kedves. Ne aggódjék szíved, hogy mit mondjál, vagy mit tegyél, mert én, az Ur adom ajkadra a szavakat. Én vezetlek, bennem vagy, az én szeretetemben. Én szenteltelek meg, áldott vagy.

En vezetlek vérzõ Testem belsõ mélységeibe. Töltsd be vágyaimat akaratom teljesítésével. Úgy kedvezek neked, hogy megadom a felismerés kegyelmét.

Maradj bennem! Add nekem minden gyengeségedet, szeretett lélek, add nekem mind, hadd semmisítse meg az én erõm! Végre fo sg z hajtani minden feladatot, amit számodra kijelöltem. Engem dicsõítve bízzál bennem, és én megsegítelek téged , akit kezem megáldott. Úgy õrizz szívedben, ahogy én õrizlek az enyémben. Töltsd meg szívedet az enyémbõl, hogy másoknak is adhass. Én, az Úr foglak táplálni. Bízzál bennem, és pihenj meg bennem! Én, az Úr áldalak meg; téged és minden vállalkozásodat.”

Vassula, fogd meg a kezem, fogd meg a kezem és kövess engem! Érted?

Jézus a Szentlélek által vezetett, én mögötte haladtam. A Szent Péter templomba vitt. Kinyújtotta karját és mutatóujjával egy magányos alakra mutatott. II. János Pál pápa volt az. Egyedül ült ott gondolkozva; úgy tûnt, hogy mélyen elgondolkozott!

Látod Vassula? Várakozik – egyre várakozik.

Atyám, legyen meg a Te akaratod! Amen.

Át kell adni neki üzeneteimet beteljesítve mindazt, ami meg van írva. Jöjj kedves, közel az idõ, ne félj! Ne feledd, elõtted vagyok. Amit elkezdtem és megáldottam, azt be fogom fejezni. Jöjj, a Szeretet szeret és vezet téged. Tartsd kezedet az enyémben! Mi ketten?

Igen, Uram. Együtt. Ó, mennyire szeretlek Téged Jézusom, aki azért jössz Szíveddel kezedben, hogy nekünk felkínáld. 2 Uram, szeretlek.

Kedves, hogyan, miképpen tudnám mindezt végignézni és titeket elhagyni? Teljes Szívembõl szeretlek téged, teljes Szívembõl szeretlek benneteket! 3


1 Jézus kezét fogtam, míg Õ segített megtalálnom a helyes szavakat.
2 A végtelenül gyengédszívû Szeretet jön el ismét megsegítésünkre, hogy kiszabadítson a Sátán hálójából.
3 Éreztem Szívét, és azt szavakkal nem lehet kifejezni, hogy Jézusnak milyen nagy a szeretete irántunk.

2016. június 15. A SZERETET SZERETETRE VÁGYIK

1989. június 19.

(Üzenet a Jó Pásztor nõvéreknél, Fribourgban tartandó imatalálkozóra:)

Uram?

Én vagyok. Béke veletek, drága lelkek, érezzetek engem, érezzétek jelenlétemet, közöttetek vagyok. Jöjjetek, és vegyétek le ezt a fátylat, amely szemetekre nehezedik, és szemléljetek engem dicsõségemben! Tudom, hogy milyen gyengék vagytok, megrázkódtat és lever benneteket még a legkisebb vihar is, amelyet ellenségem támaszt, de ne keseredjetek el ebben a lázadó idõben, mert én, az Úr, aki menedéketek és vigasztalótok vagyok, mindig igen közel vagyok hozzátok. Én vagyok a szûkölködõk és az elkeseredettek menedéke, oltalomhely a viharokban, melyeket ellenségem támaszt, ki nem apadó forrás a szomjazóknak, árnyék, amely megvéd titeket a tikkasztó széltõl ebben a pusztaságban, ahol most éltek. Szentséges Szívem tárva-nyitva áll, hogy fogadjon és megpihentessen benneteket . Én vagyok a Szeretet, aki minden lelket megkeres szeretetével és vigasztalásával. Én vagyok a Szeretet, aki örökké szeret benneteket , értitek? Leszállok égi trónomról, leereszkedem hozzátok, hogy magamhoz emeljelek benneteket, és közvetlenül mennyei éléstáramból tápláljam lelketeket. Eljövök hozzátok, éhezõ bárányaim, eljövök hogy két karom melegségébe gyûjtselek össze titeket. A ti kedvetekért megsokszorozom nektek adott kegyelmeimet, és szeretetem égõ lángjával keltem életre halottaitokat. Eljövök, kezemben hozom Szentséges Szívemet, és felkínálom nektek. Elfogadjátok? Kedveseim, közel van már az a nap, amikor minden látomás beigazolódik. Hamarosan beteljesedik minden látomás, még a ti életetek folyamán. Ezért tehát nyissátok ki szíveteket, és próbáljátok megérteni, hogy miért árad kegyelmem Lelke oly bõségesen erre a nemzedékre. Közeledik az a nap, amikor egyetlen pásztor alatt, egy szent tabernákulum körül lesz eggyé ez a nemzedék. És én, az Úr leszek közöttük az egyetlen Úr. Imádkozzatok tehát szeretteim, imádkozzatok ezért az egységért, amelynek elõkészítésén én, az Úr már munkálkodom. Most szétszórtak benneteket, és legelõitek kopárak. Az egész menny hallotta pásztorom 1 jajveszékelését, mert a káinok darabokra törték, pásztorbotját, darabokra törték az egységet, hogy megtörjék közöttük a testvériséget. 2 Közel van már azonban Testem dicsõséges napja, és mekkora öröm lesz az! A csodák napja lesz, és begyógyulnak Sebeim, amelyeket legjobb barátom házában kaptam. Szentséges Szívem ma tiszta szeretetet kér, mindössze arra van szükségem, hogy viszonozzátok a szeretetet. Vajon nem szeretetbõl ajánlottam-e föl magamat, mint illatáldozatot és áldozati adományt? Túl sokat kérek, ha azt mondom, hogy adjátok át magatokat nekem? Túl sok, ha egy kevés hálát, és szeretetem viszonzását kérem? A Szeretet szeretetet kér, a Szeretet szeretetre szomjúhozik, a Szeretet azt kéri, hogy viszonozzátok szeretetét! Ne lázadjatok törvényem ellen, amely a Szeretet törvénye. Ó kedveseim, mennyire szeretlek benneteket! Miért hagytok fel annyian imádásommal? Arra emlékeztetlek benneteket, hogy jelen vagyok ebben a szent órában. Angyalaim és kerubjaim körében állok csendben elõttetek. Én, a Szentek Szentje adtam nektek ezt a nevet: szeretteim. Megbocsátottam nektek, bár vétkeztetek ellenem. Az én ivadékaim vagytok! Vajon ott látlak-e majd benneteket a meghirdetett szentségimádáson, szeretett gyermekeim? Vajon felkeltek-e és eljöttök-e hozzám, aki tabernákulumban várok rátok? Jöjjetek hozzám, jöjjetek hozzám!… Ne utasítsátok vissza, amit a Lélek kínál nektek e napokban! Maradjatok meg az én szeretetemben, és fogadjátok el irgalmamat ! Gondoljatok arra, hogy minden elmúlik, hogy semmi sem marad meg, és egy napon minden elenyészik, de a ti lelketek örökké él. Én, az Úr minden jelenlévõt megáldok, az én békémet adom nektek, hogy ti is továbbadjátok másoknak!


1 Szentatyánk, II. János Pál
2 Úgy éreztem, hogy Isten halálosan szomorú.

2016. június 14. ÉN LEGYEK SZÁMODRA AZ ELSÕ!

1995. március 3.

Uram?

ÉN VAGYOK. Béke legyen veled, gyermekem! Hallgass meg: Csodákat mûvelhetek semmiségedben, igazodj hát szabályaimhoz, és soha ne feledd el, miként munkálkodom! Õrizz a szívedben, és elnyered békémet! Soha ne feledd el azt, amit tegnap mondtam neked! én legyek számodra az elsõ, és add nekem idõd egy részét, hogy folytassam üzenetem leírását! Szerezz nekem örömet, és vésd szívedbe Nevemet! Jegyesed vagyok, és tisztelned kellene Nevemet!
Úgy viselkedjék körülötted mindenki, aki szintén szeretetóhimnuszomért munkálkodik, mintha már nem volnál közöttük! 1 Munkád gyümölcse az õ kezükben fog megsokszorozódni. 2 én, Jézus, veled vagyok.

Vassulám, helyezz engem minden elé és minden fölé a világban, hogy ne tûnjék oly nehéznek számûzetésed, mint most. Siess, gyermekem, és értsd meg, milyen értékes és milyen kedves vagy nekem! Barátod vagyok. Szeretettel és részvéttel tekintek rád. Sohasem foglak elhagyni. Bánj velem gyengéden azáltal, hogy buzgón és teljes szívbõl felelsz hívásaimra. Szeretlek Vassula, és én sohasem foglak elhagyni. Lelkemmel foglak megerõsíteni, én városom. Jöjj most, és jelöld meg magadat a kereszt jelével! 3
Jól van. Jöjj most!


1 Vagyis: lássanak munkához!
2 Megértettem, hogy az “Igaz élet Istenben” c. írásokról és a találkozókról van szó, amelyeken tanúságot tettem.
3 Keresztet vetettem

2016. június 13. ÉRTEM ÉLJ!

1990. május 23.

Béke legyen veletek, én vagyok az, Jézus. Szüntelenül szólíts engem! Szüntelenül imádkozz! Békémet és szeretetemet adom neked. Leányom! Nincs mondanivalód?

neked adom szegényes szeretetemet és semmiségemet, Uram.

Ó, kicsim, akkor is vágyódom szereteted és semmiséged után, ha szegényes. Maradj mindig kicsiny! Maradj teljesen a háttérben! Semmisítsd meg mindazt, ami te vagy, és telj el azzal, ami én vagyok! Fogadd lelkedbe az én Lelkemet, hogy lelked élõ, világító fáklyává váljon! Légy átlátszó, igen, légy tiszta, hogy világosságod minden folt nélkül, tisztán ragyogjon át rajtad! Ha mindennap bocsánatot kérsz tõlem, és ha hagyod, hogy megtisztítsalak, még ha szenvedésedbe és megpróbáltatásodba kerül is, minden habozás nélkül megbocsátok. Tudom, mire van szükséged. Nem engedem, hogy vétkezz. Sohasem parancsoltam neked, hogy vétkezz, és nem örülök, ha nyelved megbotlik. Nem azt kértem tõled, hogy légy tömjénem, és békíts meg illatoddal? Pompás ruhákkal ékesítettelek, és azért adtam nyelvet neked, hogy dicsérj engem, és emlékeztesd népemet irántuk érzett szeretetemre. Légy hát figyelmes tanítvány, és hallgass a Bölcsesség tanítására! Nevemet tartsd szentnek! Pontosan tartsd be törvényemet és tanításomat, akkor sohasem hagylak el. Istened vagyok, és ha melletted vagyok, ki lehet ellened? Miután ilyen karizmát kaptál érdemtelenül, ne tagadj meg tõlem semmit! Érted? Semmit! Értem élj! Tarts bûnbánatot, és böjtölj! Kenyéren és vízen böjtölj! Ne utasítsd el értetlenül a megpróbáltatásokat, amelyeket adok! Örvendj, amikor üldöznek! Örvendj, amikor miattam fenyegetnek! Örvendj, amikor megtámadnak téged ellenségeim! Gyermekem, ezek azok a megpróbáltatások, melyek által tökéletesítelek. Imádkozz szüntelenül! Imádkozz, imádkozz, imádkozz anélkül, hogy számlálnád a perceket!

Vassula, nem foglak megkímélni a szenvedésektõl, miként az Atya sem kímélt meg engem. Azt akarom, hogy élõ feszület légy, mely rám emlékeztet. Nem tudtad, hogy a szenvedés adománya végtelen nagylelkûségembôl és végtelen szeretetembõl fakad? Ne vonakodj keresztemet átölelni! Lelkesen ragadd meg keresztemet, az élet ösvényére fog vezetni téged. Ha lábad le is tér a helyes útról, légy biztos abban, hogy szeretetem és hûségem megvéd. Azonnal segítségedre jövök. Szomjazzon rám mindig a lelked! Hadd halljam és érezzem szereteted sóhajait! Homlokodat én jelöltem meg szeretetem sóhajaival, lélek! E sóhajok folyamatosan szálltak feléd. Homlokodra én égettem rá Szent Nevemet, és enyém lettél mindörökre. Emeld hát rám tekintetedet, és az én jelenlétemben lelj igaz békére! Mondd, leányom, akit Szívem szeret, viszonoznád-e irántad való szeretetemet?

Az én szeretetem szegényes. Miképpen adhatnék én valaha is töviskoronád helyébe rózsakoszorút? Lelkem állandóan ezt latolgatja, és összeroskad ennek súlya alatt. Magyarázd meg nekem újból és újból! Meg fogom tanulni. Taníts meg, hogy úgy szeresselek, ahogy Te akarod! Taníts meg arra, hogy pontosan megtartsam törvényedet mindvégig, és az igazságosság útján járjak! Irányítsd léptemet a szeretet ösvényére, ahogy megígérted!

Ó leányom… Várakozással tekintettem ajkadra, hogy kimondja hûségfogadalmát…

Édes, gyengéd és szeretett Jézusom!
Vezess hûséged nyomán!
Betegíts meg engem irántad való szeretettel!
Hadd érintsem meg szenvedésedet,
melyet úgy ízlelek meg,
mint kerted legritkább gyümölcsét!

Nyílj meg felém, hogy rád lehelhessek! Leheletemnek oly édes az illata, mint a tömjén és a mirha keveréke. Nyílj meg felém, lélek, hogy szeretetem Lelke rád lehelhessen! Leheletem élet! Nyílj meg felém kedvesem! Leányom, vágyva vártam e pillanatra, hogy megmutassam neked isteni Szívemet! Lejöttem a mennybõl egészen küszöbödig, hogy találkozzam veled, és most, hogy megtaláltalak, nem engedlek el! Szólj lélek! Válaszolj!

Jöjj el, jöjj hozzánk, Uram, és sorra jelöld meg homlokunkat Szentlelked szeretetének pecsétjével, az ígéret jelével! Uram, teremts belénk tiszta szívet! Tudom, hogy ott állsz, válaszra várva, minden lélek küszöbénél. Szemed arra vágyik, hogy lássa kinyílni ajtajukat. Szõlõd már virágzik, Uram, és hamarosan elegendõ gyümölcsöt ad, hogy minden pusztaságot jóllakasson. Mindaddig nem kelnek életre a halottak, amíg rájuk nem lehelsz, és édes illatoddal fel nem ébrezted õket. Nagy szeretetedben keltsd életre újból e kísértetek földjét!

Rájuk mosolygok, és világosságom áthatol az ajtókon és minden kulcslyukon, még az ajtajuk alatti résen is beszûrõdik fényem!

Alleluja, dicsõség Istennek!

Igen, kicsi szív, kiálts örömödben! Terméketlen földed gyümölcsöt fog teremni! Fakadjatok örömkönnyekre mind, akik hallottatok engem! Örökké tartó szeretettel megkegyelmeztem nektek . Szõlõ nõ majd a tövis és a bozót helyett. Kinyilvánítom szentségemet és bölcsességemet, hogy eltöröljem e korszaknak istenségemmel szemben tanúsított ellenséges magatartását és vélt bölcsességét.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]