2016. május archívum

2016. május 31. NE HAGYJÁTOK ABBA A RÓZSAFÜZÉR IMÁDSÁGOT!

1991. március 18.

Szent Édesanyánk üzenete:

Vassulám, íme itt az üzenetem.

Fogadd békémet!
Szívem gyermekei, Isten közöttetek van, és országa közel van hozzátok. Ha van szemetek, észre fogjátok venni.
Drága gyermekeim, figyeljetek Isten hangjára e böjti napokban! Figyeljetek Isten hangjára! Váljatok kicsinnyé, hogy Isten növekedhessen bennetek! Húzódjatok a háttérbe, hogy az õ Lelke váljék láthatóvá bennetek! Haljatok meg önmagatok számára, hogy Isten élhessen bennetek! Váljatok semmivé, hogy õ lehessen minden! Így engedjétek meg Neki, hogy teljesen birtokba vehessen benneteket, és saját birtokává tehessen benneteket! Ezért mondom nektek Szívem gyermekei: ameddig azért küzdötök, hogy valamivé váljatok, elfojtjátok a szentség Lelkét, aki bennetek akar élni.
Ne engedjétek, hogy saját lelketek legyen Isten vetélytársa! Váljatok kicsivé, hogy õ növekedhessen! Engedjétek meg, hogy Lelke ily módon vezessen benneteket a szentség útjára. Jegyezzétek meg, hogy az alázat, az engedelmesség és az önzetlenség Istennek tetszõ kulcserények, általuk váltok lélekben szegénnyé és így feddhetetlenné. Jézus olyan alázatos volt, hogy még a halált is elfogadta.
Soha ne mondjátok: Mindenem megvan, mindent tudok, és nincs szükségem senki tanácsára!
Maradjatok szegények! Legyetek szegények, hogy Isten uralkodhasson és õ lehessen a Király a ti szegénységetekben! Ne engedjétek, hogy az önteltség hatalmába kerítsen! Azért imádkozom, hogy a ti szentségetek növekedjék Õbenne, aki titeket teremtett, és hogy egymás iránti szeretetetek erõsödjék, árassza el és tisztítsa meg ezt a világot gonoszságától és hitehagyásától!
Ne hagyjátok abba a rózsafüzér imádságot! Örömmel jöjjetek, és mondjátok a rózsafüzért!
A gazdag nem válaszol, de a szegény eljön hozzám rózsafüzérével szegénységében. Meghallgatom, amint ezt az egyszerû imát mondja .Mert mindaz, ami szegény és egyszerû, az halálos veszély a Sátánnak, aki maga a hiúság. Ez az egyik fõ oka annak, amiért a Sátán gyûlöli a rózsafüzért. A Sátán hatalmas, és ma megrostál mindenkit, mint a búzát, mivel ez az õ órája. Ez a sötétség uralma. Maradjatok hûségesek Isten házához! Tartsátok meg a hagyományokat, amelyekre tanítottalak benneteket, és figyeljetek Fiam szeretett és áldott helyettesére!
Minden pap kegyelmet kapott Istentõl arra, hogy cselekedjék és képviselje Fiamat. Így imádkozom azokért, akik még nem vetették alá magukat alázatosan az Egyház helytartójának, hogy tegyék meg és legyenek készségesek. Jézus hûséges és igaz. Kövessétek Isteneteket, aki maga a Tökéletesség. Legyetek ti is tökéletesek, kövessétek Õt alázatában, alárendeltségében, engedelmességében és készségességében, hogy ti is megkapjátok a szenvedés és a megalázottság nagyobb adományait. Ezek vezetnek titeket a szentségre és az õ Szentséges Szívébe: a ti lakóhelyetekre.
Papjaim, legyetek olyanok, mint a föld, amelyet jól megöntözött a gyakori esõ, és zöld legelõi odahívják Jézus bárányait, akik táplálékot találnak rajtuk. Egyetlen bárányt sem vonz a bogáncs és a tüskés bokor.
Engedjétek, hogy újjáépítsem templomaitokat, és Istennek tetszõvé tegyem. Boldogok a fülek, amelyek meghallják és megértik, amit mondok, mert mondom nektek, nem írták bele minden ember nevét az Áldozati Bárány életkönyvébe.
Imádkozzatok azokért, akik nem értenek meg és nem akarnak megnyílni, hogy õk is kapják meg Isten kegyelmét, hogy halljanak a fülükkel, értsenek a szívükkel, térjenek meg, és lássák meg Isten dicsõségét! Külön-külön megáldalak benneteket drága gyermekeim. Szeretlek titeket.

a

2016. május 30. KÁIN ÉS ÁBEL

1987. augusztus 16.

Istenem, szeretlek.

Vassula, szememelõtt vagy, figyelj és írd: A mai Ábel élni fog. Csak ragaszkodj Istenedhez. Ábel élni fog! Ábel élni fog a mai idõkben.Kedves, a világ, gyengeségében, tele van Káinokkal. Eltûrjem örökké, hogy a Káinok elítélik és megölik Ábeleimet?Még hánynak kell meghalnia szemem láttára? Nem, Vassula, Sebeim újra felszakadtak. Ez a generáció Káin ivadéka. Kedves, valahányszor támadt egy Ábel, Káin a legkisebb habozás nélkül megismételte bûnét. Érted kicsim?

Isten szomorúnak látszott, amint ezt mondta, és én is szomorú lettem.

Mi az oka ennek?

Azért van így, mert az Ábelek az én ivadékaim, tõlem származnak.

És a Káinok?

A Káinok? Õk a világhoztartoznak, õk az emberektõl származnak. Ezúttal azonban Káin és Ábelem közé állok. Mindent kiirtok, ami Káintól jön. Kiveszem Káin kezébõl a fegyvert, védtelenül hagyom. Fegyvertelenülkell Ábel elé állnia. Vassula, mindezt világosan el fogom neked magyarázni. Fordulj felém, figyeld ajkamat, és megértesz.akarsz-e még mindig nekem dolgozni?

Igen, Istenem, ha megengeded.Jézus?

Én vagyok Jézus Krisztus, Isten szeretett Fia, a Megváltó.
“Mi ketten?”

Igen Uram.

Boldog vagyok, mert mosolyog!

Jöjj hát, együtt dolgozunk.

a

2016. május 29. ENGEM MEGÉRTENI A BÖLCSESSÉG ALAPJA LÉGY AZ EGYSÉG PÉLDAKÉPE!

A keresztény egység hete
2001. január 20.

Uram, miért tettél oly sok embert vakká mûveiddel szemben? Talán a bûnbánat és a kiengesztelõdés makacs visszautasítása miatt? Taníts engem és nyilvánítsd ki akaratodat!…

Ó gyermekem… Az én akaratom az, hogy munkálkodj szeretettel Lelkem világosságában.
Lelkem ma úgy kiált kiengesztelõdésért pásztoraim között, mint eddig még sohasem. Hogy megmeneküljenek, mindegyiküknek bûnbánatot kellene tartania és ki kellene engesztelõdnie. Vizsgálja meg minden pásztor a saját útját! “Gondolj arra a szeretetre, amelyet Atyám, én és a Szentlélek árasztunk rád bõségben életed minden pillanatában, pásztor…”

Ó leányom! Ne gondold, hogy nem vagyok tudatában annak, hogy milyen követelményekkel jár küldetésed, amelyet rád bíztam. Nem egyszerû feladat házamat egyesíteni és életre kelteni sem. Meríts azonban bátorságot, mert nem vagy egyedül! Én veled vagyok.

Ne bátortalanodj el azok miatt, akik nem látják meg tervemet benned! Én vettem el a látást azoktól, akik azt állítják: “látunk”, és adtam látást azoknak, akik azelõtt nem láttak. Légy az egység példaképe a világ maradéka számára! Áldozataid árán segítsd a kiengesztelõdést a testvérek között!

A Sátán eltökélte, hogy háborút visel Egyházam ellen. Hevesen támadja, amit én saját Vérem árán szereztem meg. Fenntartja Egyházamban a megosztottságot, káromolja azokat a hûséges szíveket, akik megvallják az igazságot és az én törvényemet.

Sokan vagytok, akik az Egyházhoz tartoztok, és mégis kifosztjátok.
Kifosztjátok, mert nem akarjátok elismerni, hogy az Oltáriszentség az én Testem, és nem akartok részesülni isteni misztériumomban oly módon, ahogyan valójában megalapítottam.
Kifosztjátok házamat, amikor határt szabtok istenségem fenségességének és az Oltáriszentségben való jelenlétemnek. Sok más módon is kifosztjátok házamat.

A Szentírás nem hazudik, nem lehet elvetni, de ti elvetitek egyes részeit, és ily módon is kifosztjátok.
Egyházamban azért adtam a Szentírást, hogy gazdaggá tegyem az apostolokat. Megalkottam és rábíztam a prófétákra és a tanítókra, csodákat mûveltem, megadtam a gyógyítás adományát és sokféle más adományt is adtam nekik.
Ti azonban ma kifosztjátok házamat.
Szemem túl tiszta ahhoz, hogy ezt a lázadást szemlélje.
Ezért ne lepõdjetek meg, ha szólok hozzátok.
Ne lepõdj meg, ha végtelen jóakaratomban és irgalmamban leszállok hozzád, teremtés, hogy benézzek szíved ablakán.
Ne lepõdjetek meg azon, hogy félelmetes nyomorúságosságotok ellenére, hiszen nem érdemeltétek meg, én gazdag lakomával kínállak meg titeket, és eljövök, hogy királyi bõkezûséggel és fenségességgel magamat adjam rátok ruházatul, hogy majd amikor angyalaim a mennyek örömébe és a mi udvarainkba vezetnek titeket, úgy ismerjenek fel benneteket mint testeket az én testembõl és csontokat az én csontomból.

Akkor majd ki lesz hirdetve az ítélet:
“Annak az életnek megfelelõen, amit a lélek a Földön folytatott, méltó a mennyei menyasszonyi hozományra, mert hûséges maradt a Menyasszonyhoz. 1 E lélek a számára küldött megpróbáltatások ellenére, amelyek úgy dobálták õt, mint a viharba került hajót, belém kapaszkodott, ahogy az osztriga a sziklába. Istenségemben részesült azáltal, hogy így ragaszkodott a Menyasszonyhoz 2 és hozzám, a Võlegényhez 3. Lelkemmel való egysége kristálytisztává tette, átalakította, hogy hasonlóvá váljék Istenhez 4. A Naphoz hasonlóan fénybe borították sugarai, mert engem birtokolt magában. Itt, a mennyekben most õ is részesül átisteniesült fiaim és leányaim dicsõségében. Ez az a hozomány, amelyet magától a Võlegénytõl kap. A Võlegény maga a hozomány… jöjjetek, jöjjetek és részesüljetek mindörökre a mennyeknek, magának az Istennek örömében!”
Felkínálom nektek irgalmam kincsét

(A 2001. január 20-ki üzenet folytatása)

Ó, ha tudnád, nemzedék, mily sokszor nyújtottam feléd királyi jogaromat…
Mily nagyon vágyom arra, hogy így szóljak minden lélekhez:
“Kedvesem jöjj, lépj rá az útra, amely lelked örökös otthonába, egyetlen igazi lakhelyére, egyetlen igazi pihenõhelyére vezet! Jöjj és lépj be Szívem menyegzõs szobájába! Hívlak, hogy kövesd az erények útját, mely hozzám vezet.

Mint gyengéd Võlegény felékesítem kincseimmel lelkedet, de elõször istenségemmel díszítem fel. Fenségesen felékesítelek Nevemmel és valóságos jelenlétemmel, miként a királynõt szokták. 5
Élõ oltárrá teszem lelkedet, folytonosan zengõ himnusszá, amit nekem, a te Istenednek énekelsz.
Én, a nagy Király, aki felülemelkedem a természeten, összefonódom lelkeddel oly módon, hogy te és én eggyé válunk. Magadtól te semmit sem tudsz tenni, ezért nélkülözhetetlen jelenlétem – ami tiszta világosság -, hogy a kegyelem által megvilágosítsa egész testedet. És miként angyalaimnak kinyilatkoztatom magamat, úgy fogom e világosság által neked is kinyilatkoztatni magamat. Csak akkor leszel képes kimondani, hogy “látok… “.

Akkor majd megismertetem magamat veled. Beszélgetni fogok veled, te pedig énvelem.
A Háromságos Isten közvetlenül lehajol, hogy beszéljen azzal, akit újjáteremtett, és aki a kegyelem által lett tõlem született istenné, országom örökbe fogadott örökösévé. Ha szánalomra méltó lelkedbe nézve valóban megbánod bûneidet, az én tökéletes képmásomhoz teszlek hasonlóvá téged, aki oly gyenge és gyarló vagy.”

Mûvem és tervem, ami a ti gonosz idõtökben ragyog fel, abban áll, hogy minden lelket Szentséges Szívembe vigyek. Akkor ebben a Szívben egész dicsõségem ki lesz nyilvánítva elõttük, és látni fogja az egész emberiség. Attól kezdve én leszek a ti osztályrészetek, a gyönyörûségetek, saját dicsõségembe öltözött Võlegényetek. És miként a võlegény, aki menyasszonyában gyönyörködik, menyegzõnkön ezt fogom fületekbe súgni:
“És most jöjj és áldd a te Uradat, a mindenek Urát, a nagy tettek megvalósítóját, aki mindenütt jelen van. Jöjj egészen közel hozzám, mert én vagyok a te védelmezõd és támogatód. Szeretõ menyasszonyom, aki kész voltál meghallgatni, leld örömödet bennem, a te Uradban! Bárcsak megmaradnék szívedben, mint az illatos tömjén! Bárcsak olyan édesnek éreznéd szájadban Szavaimat, mint a tiszta mézet, amikor megízleled. 6 Szavaim váljanak füledben muzsikává, kedvesem!”

Akkor felfedem elõttetek azokat a kincseket, amelyeket a ti nemzedéketek számára õriztem meg: felkínálom nektek irgalmam kincsét, megtanítalak arra, hogy irgalmam miatt hallhatjátok meg a szájamból származó Szavakat.
Szavammal feltámasztom a lelki halottat, újból életre keltem a hitehagyottat, meggyógyítom a beteget és kiszabadítom a foglyokat. Szájam olyan, mint az éles kard. Irgalmasságomban nevelek Szavammal prófétákat, akik ostorozni fogják mindazokat, akik sötétségben élnek, de megvigasztalják az én népemet. Irgalmamban megnyitom a vakok szemét és felemelem azokat, akik a porban hevernek, hogy szemléljék a világosságot. Irgalmasságom által felfedem dicsõségemet és fenségemet azok elõtt, akik saját erejükben hisznek, hogy szívüket fordítsák felém, Istenük felé.

A kegyelem e napjaiban irgalmasságom az egyik legnagyobb kincs, amit Szívem a ti idõtõkre tartott fenn. Nem mintha valaha is felhagytam volna azzal, hogy irgalmammal elárasszalak titeket, de a ti idõtökben, amely igen gonosz, nagyobb a részvétem azok iránt, akiket porba sújtott a bûn, testüket pedig erõsebben összetörte, mint valaha. Szívetek sivatagába mennyei magokat ültettem, hogy minden ember lássa és megismerje irgalmam nagyságát. Mondottam, hogy a végsõ napokban Lelkem ki lesz árasztva az egész emberiségre, bármily nyomorúságos is. Ilyen az én kegyelmem gazdagsága… a kegyelem által emellek fel benneteket. Irgalmamban rátok öntöm kegyelmeimet, megértetem veletek, ki adja a szabadságot, ki az Életadó, hogy lássátok, mily nagy dicsõség vár rátok. Korszakotok bûnei, istentelensége és velem szemben tanúsított közömbössége miatt a ti idõtökben több a holt, mint az élõ.

A világ megteremtése óta nem szûntem meg kimutatni örökké tartó hatalmamat és istenségemet. Engem hirdet minden, ami létrejött a semmibõl. Hiszen még a ti földi anyagotokban is én élek! Én keltem életre ezt a földi anyagot. Titeket a kegyelem keltett életre. Így miért kellene végignéznem, hogy teremtményeim folytonos lázadásban haladnak a halál felé? És miért ne lépnék közbe irgalmassággal?

Miként vehettek birtokba engem
Isten megismerésének és megértésének kincse

(A 2001. január 20-ki üzenet folytatása)

Nagy az én gazdagságom és maradandó. Mindazok részesülnek belõle, akik bûnbánó szívvel közelednek hozzám. Menyegzõnkön kincset kínálok fel nektek, a tudást, hogy miként vehettek birtokba engem. Felkínálom a Háromságos Isten megismerésének és megértésének kincsét. Nem hallottátok, hogy a házat csak a Szent Bölcsesség segítségével lehet felépíteni, és hogy a megértés teszi erõssé? Hogy a tudás által a ház raktárai megtelnek sokféle gazdagsággal, isteni értékû ritka kincsekkel, amelyek minden idõk bölcsei számára oly kívánatosak voltak?

Más szavakkal: ha engem megismertek, akkor az én természetfeletti világosságom és dicsõségem fogja elárasztani lelketeket és értelmeteket. Lelketek eltelik istenségemmel, eltelik énvelem.

Akkor, és majd csak akkor fog szívetek a fegyelem, fületek pedig a tanítás felé hajolni és fogjátok nagyra értékelni az igazságot, amit megszereztetek. Még természetetek is az én istenségem szerint lesz átalakítva, szeretteim. Szentlelkem, aki fáradhatatlanul megtisztogatott benneteket a salaktól, lesz szándékaitok életre keltõje hogy felruházza lelketeket az én Lelkemmel, és Lelkem által az uralkodói gazdagsággal, az én uralmammal.

Azt fogjátok kérdezni: “és mit jelent megérteni az Istent?”
Engem megérteni a bölcsesség alapja. Annyi mint elismerni engem Isteneteknek és félni engem. Engem félni pedig annyit tesz, mint elkerülni minden bûnt. Azt is jelenti, hogy még itt a Földön megláttok engem lelki szemetekkel. Mindegyikõtök számára lényeges, hogy földi életetekben megízleljetek engem. Minden lélek számára fontos, hogy keresse e látomást 7, és ha lelketek nem képes elérni az én magasságaimat 8, akkor küzdjetek és tartsatok ki, hogy felemeljétek lelketeket a szemlélõdés által.
Másképpen hogyan ismernétek meg Isteneteket?

Ha nem láttok engem, hogyan lehettek az én háromszor szent világosságomban élõ fiaim és leányaim? Nem vagyok elérhetetlen és felfoghatatlan, mert összefonódom lelketekkel. Egyesülök veletek és eggyé leszünk. Miután egyesültünk, megismerhetõvé teszem magamat számotokra, hogy emlékeztesselek örökségetekre.
Fenségben és ragyogásban vezetem lelketeket az én mélységeim felé, hogy királyi bõkezûséggel felfedjem magamat. Olvastátok, hogy csak a Lélek által lehet megismerni Isten mélységeit, hogy megértsétek a lelki dolgokat. A Szentírás mondja:

“Az érzéki ember nem fogja föl,
ami Isten lelkébõl ered.
Oktalanságnak tûnik neki,
és nem képes megérteni,
hogy lelkileg kell azt elbírálni.
A lelki ember azonban mindent elbírál,
de õt senki sem jogosult megbírálni.
“Vajon ki látta át az Úr gondolatait,
hogy kioktathatná õt?” 9

Az én megismerésemnek és megértésemnek kincse mindenkor maga a földi mennyország. Annyi mint jósággal és feddhetetlenséggel uralkodni a Földön. Ha a kegyelem által a Szentlelken keresztül megkaptátok ezt a kincset, fel fogjátok ismerni magatokban az én akaratomat.
Egykor így szóltunk:

“…aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék,
hogy van benne értõ lélek és ismer …” 10 11

E kincs értéke nagyobb a gyöngyökénél.

A bensõséges kapcsolat kincse

(A 2001. január 20-ki üzenet folytatása)

És ezt követi a bensõséges kapcsolat, a velem való kapcsolat kincse. A szívetekbõl feltörõ lángoló szeretet lesz a velem való bensõséges kapcsolat elsõ jele. Amikor hosszabb ideig szomjaztok rám, szüntelenül kerestek engem, az már közeledésetek hajnalát jelenti, ami a bensõséges egyesüléshez vezet. Azt várom a lelkektõl, hogy jöjjenek, ízleljék meg édességemet, és egész lelketekkel be fogtok lépni a mennyország gyönyörûségeibe. Mennyei angyalaim énekét fogjátok ti is énekelni irántatok kinyilvánított irgalmam tiszteletére.

Ahogy egykor Dávid kiáltott hozzám lángoló szeretetében, ti is az õ szavaival kiáltotok majd hozzám:

“Isten, én Istenem, téged kereslek,
utánad szomjazik a lelkem!
Érted sóvárog a testem,
mint a száraz, tikkadt, kiaszott föld.
Téged keres tekintetem…
Fekhelyemen rólad elmélkedem.
Éjjel az õrségen feléd száll a lelkem…
Lelkem tehozzád ragaszkodik…” 12

Bár fiatal vagyok,
több értelmet adtál nekem,
mint az idõseknek,
mert megtartom isteni tanításodat.
Ó mily gyönyörûséges a Te barátságod,
édes Istenem!
Lelkemmel oly meghitten
egybefonódott jelenléted
örömöt szerez nekem,
és édesebb a méznél.
Illatod betölti az egész világmindenséget
és mámorossá teszi lelkemet,
míg erõt ad egész valómnak.”

Ébredésetekben felfedezitek, hogy én vagyok a Kedvesetek, a Mennyországotok, az Édenetek, és hogy énbennem élhettek. Világosságomban fel fogjátok fedezni, hogy én helyeztem szívetekbe fenséges mûveimet, és dicsérni fogjátok Szent Nevemet. Fel fogjátok fedezni, hogy rajtatok nyugvó tekintetem olyan, mint a mágnes, és én örömmel fogok rátok tekinteni, mert saját tükörképemet, önmagamat látom bennetek.

Ezért ne lepõdjetek meg, amikor eljövök hozzátok és így szólok:
“Én vagyok bennetek most az Uralkodó, és nincs más kívánságom, mint magamat látni bennetek. Jelenlétem bennetek olyan, mint a láng, vágyakozást és szomjat kelt utánam. Úgy fogadok minden vágyakozó sóhajt, mint illatos rózsacsokrot. Megvigasztal a sértésekért, amelyekkel az emberek bántanak meg minket 13.”
Tökéletes vagyok és azt akarom, hogy ti is legyetek tökéletesek. Nem olvastátok?

“Olyan a nép, mint a fejedelme,
amilyen a város feje, olyanok a lakói is” 14


Akkor pedig meg fogom mutatni nektek a mennyei seregeket, amint vallásról és igazságosságról énekelnek nektek költeményekben. Összehívom a szenteket az égben, összehívom a mennyei udvart, hogy kinyilvánítsam elõttük fenségemet és uralmamat bennetek. Bemutatom nekik, miként alakítottam belõletek fejemre királyi koronát, a ti idõtök királyi csodáját. Isteni lesz valamennyi ékességetek, mivel én kínálom fel õket nektek.
Énbennem szabadsággá válik korábbi rabszolgaságotok.
Ma letekintek a mennyekbõl a Földre, hogy megszámláljam a tiszta szíveket.
Mit mondjak?
Hiábavaló volt áldozatom?
Meg van törve a lelkem…
Föláldoztam magamat értetek, hogy megszabadítsalak minden gonoszságtól, és megtisztítsak egy népet, hogy valóban az enyém legyen, és ne legyen más vágya, mint az, hogy jót tegyen. Mindent megtettem, hogy a kegyelem tegyen bizonyságot mellettetek és országom örökösei lehessetek.

Mélyreható tanítást adtam nektek törvényemrõl, éspedig nagy könyörülettel, még ha ismételtem is önmagamat. Megújítottalak benneteket a kegyelem Szentlelke által.

Most úgy tanítalak, hogy a Szent Bölcsesség által adok útmutatást nektek. Nem új a tanítás, hanem ugyanaz, mint amit a Menyasszony 15 tanít, amiben megbízhattok.

Ti valamennyien az én házamhoz tartoztok. Saját Véremmel vásároltam meg házamat, és Vérem minden cseppjét mindenkiért egyaránt ontottam … ezért vagytok ti az én házam… 16

Azt kérted, leányom, az 17 elején, hogy nyilvánítsam ki akaratomat. Megismétlem elõttetek: az én akaratom az, hogy szeretettel munkálkodjatok Lelkem világosságában, és hogy legyetek egy! IC

(A fenti üzenetet Isten nem egy nap alatt adta nekem. Január 20-án kezdõdött, és gyakori utazásaim miatt néhány héten át tartott a következõ hónapok alatt.)


1 Az Egyház szintén Krisztus menyasszonya.
2 az Egyházhoz
3 Jézus Krisztushoz
4 istenné legyen a részesedés által: vö. Zsolt 82,6; Jn 10,33-36; 2Pt 1,4
5 Amikor Jézus a lelkekrõl beszél, a lélekhez mint nõnemû lényhez szól, ezért mondja, hogy felékesítelek… miként a királynõt szokták.
6 Átvitt értelemben meg lehet “enni” Isten szavait.
7 Isten látását
8 az Úr úgy érti, hogy Õt magát
9 1Kor 2,14-16.
10 engem
11 Jer 9,24.
12 Részletek a 63. zsoltárból
13 a Szentháromságot
14 Sir 10,2
15 az Egyház
16 vö. Zsid 3,6.
17 üzenet

a

2016. május 28. LÁNGRA LOBBANTOM A FÖLDET ÉS MEGSZABADÍTOM AZ OSTORTÓL

2002. február 7.

Én városom! Azért szólítottalak, hogy hirdesd eljövetelemet. Azért szólítottalak, hogy fedd fel végtelen irgalmamat gyermekeim elõtt, akik még fásultságban és saját közömbösségük világában élnek.

Nem hallgatták meg kitartóan bûnbánatra hívó felszólításaimat. A világ most egyre mélyebbre merül a bûn mocsarába és a halál árnyékába. Halott az én ivadékom öntözés hiányában. A pásztorok közül sokan cserben hagytak, és a lelkek millióit vitték magukkal a mélységbe és a pusztulásba.

Ki mondhatja, hogy “nem kaptunk figyelmeztetést, nem láttunk semmilyen égi jelet”? És továbbra is saját maguknak élnek…

E nemzedék halott lett Szavammal szemben, és inkább él a Sátánnak, aki megad neki mindent, ami ellentétes szeretetem törvényével. Szabadnak és függetlennek tartja magát, pedig valójában az ördög rabja.

Most minden ember kész a háborúra. A sötétség azon van, hogy legyõzze a világot. Az emberek szíve, ami bûnös és mindenféle gonosz szellem lakóhelye, csak a sötétség fejedelme iránt érdeklõdik. Mindannyiatoknak adtam idõt és alkalmat arra, hogy megszabaduljatok gonoszságotoktól és elgondolkozzatok jóságomon az irgalmasságnak ebben az idejében.

Királyi rendelkezésem szerint hitetek felélesztésére szüntelenül csodálatos csodákat mutattam az égen, de közületek igen sokan fordultak ellenem és küldötteim ellen, akik Szavam hordozói, különösen az Egyesült Államokban, azt követõen, hogy buzdítást kaptak, lépjenek az erények útjára, ami hozzám és az örök életre vezet. És megvetéssel visszautasítottak engem. Kicsik és nagyok egyaránt eltökélték, hogy megsemmisítik ezt a mûvet.

Ajtótok elõtt áll királyi uralmam, de vajon készen vagytok-e fogadásomra? Nagylelkûen és királyi bõkezûséggel készítettem számotokra lelki táplálékokból lakomát, hogy életre keltsem lelketeket.

Amikor ott voltam és vártam rátok, hogy saját kezemmel tápláljalak és megmentselek a haláltól benneteket, ti nem akartatok találkozni velem. Ezért, tekintettel az igazi bûnbánattal szemben tanúsított ellenállásotokra és figyelmeztetésemmel kapcsolatban mutatott ellenséges magatartásotokra, mindaz, ami a sírás korábbi színhelyén történt, semmi sem lesz azokhoz a szomorú reggelekhez képest, amelyek még elõttetek vannak.

A szomorú reggelek, amelyeket saját kezetekkel vontok magatokra. Nemzetetek kormányzása ellentétben áll szeretetem valamennyi törvényével, amelyek nagyon különböznek a ti visszás törvényrendszeretektõl. Törvényeitek lehetõvé teszik a legszörnyûbb bûntetteket: nemcsak a Földet, hanem az egész világmindenség létét is veszélyeztetik.

Jogaromat oly sokszor kinyújtottam a nem létezõ lények 1 felé is. Fájdalommal látom a magasságokból, miként fordulnak terveitek saját magatok ellen. A világ most megízleli saját életmódja gyümölcseit, kihívja maga ellen a természetet, amely rengésekkel és természeti katasztrófákkal válaszol. Saját ármánykodásotokkal fojtjátok meg a természetet. Évekkel ezelõtt figyelmeztettelek benneteket, de kevesen vettétek komolyan.

Ez a tisztulás, mely ostorként ér téged, nemzedék, sokakat hozzám fog hozni, és akik elutasították figyelmeztetéseimet, vissza fognak térni hozzám nagy bajukban.
Amikor majd mindezek bekövetkeznek és életre kel minden lény, aki nem volt élõ, lángra lobbantom a Földet és megszabadítom az ostortól.

Amikor Isten szól, hangja megrendíti a Földet. Uralmam hamarosan bekövetkezik, mert közel van isteni látogatásom. Akiket felszólítottam, hogy nyíltan tegyenek tanúságot e Föld minden lakosa elõtt, többé 2 nem lesznek elnyomva, mert olyan lesz a nép, mint a szomjas talaj, vágyakozni fog Szavaim harmatára. És a nép is tanúságot tesz a fenséges Háromságos Isten mellett, akivel azelõtt nem találkozott, és akit lelke szemével sem látott.

Esedezzetek a mennyhez, hogy a tisztulásnak ez a szakasza ne legyen számotokra olyan kemény, mint Szodomáé és Gomorráé volt!
Egyházam meg fog újulni!

Bízzál bennem, Vassula, mert elnyomóid közül sokat leköteleztem. Emeld keresztemet a fejed fölé és dicsõíts engem hatalmam tanúsításával! IC


1 a lelkileg halottak
2 Jel 11,11: “De három és fél nap múlva Istentõl az élet lelke száll beléjük és talpra állnak…”

2016. május 27. KÍNSZENVEDÉSEM MINDENNAP MEGISMÉTLÕDIK

Kedd, 1990. február 20.

A fájdalmas rózsafüzért imádkozva ma ismét átéltem az Úr kínszenvedésének, a Getszemáni kert és a keresztre feszítés szenvedésének egy részét.

Gyermekem! Hatolj még mélyebben Sebeimbe! Hallgasd szívdobbanásaimat!… Irántad való szeretetem a végtelenségig fokozódott, ezért most szenvedésemben akarlak részesíteni. Úgy szeress engem, ahogy én szeretlek téged! Kínszenvedésem mindennap megismétlõdik. Mindennap felvonszolnak a Kálváriára, akik nem akarják tovább követni utamat. Megsokszorozódnak kínjaim, amikor azt látom, hogy gyermekeim az örök tûz felé tartanak. Szívem elviselhetetlen fájdalmat érez, hogy annyi hálátlanságot lát a Földön. Irgalmatlanul megostorozzák Testemet. Szenvedek, pedig csupa jó dologgal töltöttem fel házukat. Az én békémet adtam nekik. Szerettem õket, és még most is szenvedélyesen szeretem õket, pedig éppen õk koronáznak engem tövissel. Úgy állok elõttük kezemben Szívemmel, mint a koldus. Kérlelem õket, de kedves tekintet helyett kigúnyolnak, leköpnek, csúfolnak, fejemet verik, és erõszakkal a hegyre visznek, ahol újból keresztre feszítenek. Lassan elsorvadok, és szüntelenül ömlik Vérem. A bûnösök mindennap újból keresztre feszítenek. Pihenésre van szükségem! Megpihentetnél? Vedd töviskoronámat, szögeimet és keresztemet!… nincs semmi mondanivalód számomra?

Szeretett Uram, aki rám bíztad legszentebb kincsedet, aki körülvettél szereteteddel és gyengédségeddel, aki úgy csurgattad rám tanításodat, mint a mirhát, aki elárasztottál illatoddal, megörvendeztetsz jelenléteddel, nekem adtad szereteted adományát, nekem adtad szenvedésed adományát. És én, a magam szegénységében, csak áldásaimat, akaratomat, lelkemet és szívemet tudom Neked felajánlani.

Péntek, 1990. február 23.

Pontosan három órakor várt rám a Szeretet, hogy Jézussal találkozzak szenvedésében és keresztjén.

2016. május 26. IMÁDJ ÉS SZERESS ENGEM AZ OLTÁRISZENTSÉGBEN!

1989. december 29.

Béke legyen veled! Imádj és szeress engem Oltáriszentségemben! Úgy jöjj, és úgy fogadj engem áldozatomban, mint a szeplõtlen bárány. Tisztán kell hozzám jönnöd! Ha felismernéd, miként vagyok jelen Testben és Vérben, melyek által örök megváltást szereztem mindannyiotoknak, mindig szeplõtelenül és tisztelettel közelednél hozzám. Végtelen szeretetemben tökéletes áldozatként ajánlottam fel magamat, hogy minden embert megtisztítsak a bûntõl. Azt akarom, hogy tökéletesen értsétek meg ezt az áldozatot! Igen!
Bátorítani akarlak, meg akarom értetni veletek, hogy mi az, amit felkínálok nektek, és ezáltal a szeretet viszonzására indítsalak benneteket. Ez az áldozat a megszentelõdésre, az istenségbe 1 vezethet benneteket. Gyermekem, ez az áldozat betöltheti benned szándékomat, és örök tökéletességre vezethet. Kedvesem, áldozatom örökös, és te, akit Lelkem szeret, vedd magadhoz minden nap! E szent pillanatban angyalok sereglettek szentélyembe minden angyali karból. Készen állnak, hogy találkozzanak velem, Istenükkel. Arcra borulnak elõttem, imádnak és vigasztalják Szívemet, és ti, akik arra készültök, hogy magatokhoz vegyetek, ti nem akartok imádni engem? Nem akartok imádni? Legyetek szent jelenlétem tudatában, ne aludjatok jelenlétemben, ne engedjétek, hogy lelketek máshol kószáljon jelenlétemben!
Vajon a Golgotán, keresztem lábánál is közömbösek maradtatok volna? Szeretteim, vajon mit éreztetek volna, ha ott lettetek volna keresztre feszítésemnél a hegyen? Ott is csak jelentéktelen napi eseményekkel foglalkozott volna lelketek? Vagy arcra borultatok volna keresztem lábánál, és engem, Isteneteket imádtatok volna? Értetek haltam meg a kereszten, nem törõdtem a szenvedéssel, amelyet el kellett viselnem. Tudtatok volna akkor és ott is figyelmetlenek és részvétlenek maradni áldozatom elõtt? Tabernákulumomban is úgy vagyok jelen, ahogy szent keresztemen , amelyre felszögeztek.
Jöjjetek hozzám, és értsétek meg, kit fogadtok, és ki az, aki veletek egyesül, ki tisztít meg benneteket, hogy örök életet adjon nektek!
Leányom, légy olyan türelmes, mint én! Jöjj, pihenj meg Szentséges Szívemben, és engedd, hogy én a tiedben pihenjek meg! A Szeretet szeret téged !

“Ó Jézus Krisztus, Urunk és Szabadítónk,
Te azt ígérted, hogy mindenkor velünk lakozol.
Te valóban meghívtál minden keresztényt,
hogy közeledjen Hozzád,
és részesüljön Testedbõl és Véredbõl.
De bûneink megosztottak minket,
és már nincs elég erõnk,
hogy együtt ehessünk Oltáriszentségedbõl.
Megvalljuk, hogy ez a mi bûnünk.
Kérünk Téged,
bocsáss meg és segíts,
hogy akaratod szerint
szolgáljuk a kiengesztelõdést.
Gyújtsd lángra szívünket
a Szentlélek tüzével!
Add meg nekünk a bölcsesség és a hit lelkét,
a bátorság és a türelem lelkét,
az alázat és az állhatatosság lelkét,
a szeretet és a bûnbánat lelkét
a Boldogságos Istenszülõ
és minden szent imája által!
Amen.
(Szergej Bulgakov testvér imája.)


1 A szerk. megj.: az isteni életbe.

Égi Édesanyánk üzenete 2016. május 25-én Medjugorjéból

Üzenet, 25. május 2016

Drága gyermekek! Jelenlétem mindnyájatok számára Isten ajándéka és buzdítás a megtérésre. A Sátán erős, rendetlenséget és békétlenséget akar helyezni a szívetekbe és a gondolataitokba. Ezért, gyermekeim imádkozzatok, hogy a Szentlélek vezessen benneteket az öröm és a béke igaz útján. Veletek vagyok és Fiamnál közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

2016. május 25. A TÖVIS

1991. június 18.

Szentséges Szív, Te vagy életem lényege. Mellettem vagy és mindig kész vagy segíteni nekem. Most tulajdonoddá tettél, és a Te két karod az én kerítésem. Kérhetnék-e ennél többet? Egyetlen szempillantás alatt elsöpörted vádlóimat, és sehol sincs már az a tuz, amely körülvett engem!
Uram, látomást adtál nekem újból Szentséges Szívedrõl, de alig tudtam felismerni, hogy szív az, amit látok. Szíved egyetlen nagy sebnek látszott… és alighogy megszabadultam elnyomóimtól, láttam, hogy máris újabb tüzet gyújtottak. Ez újabb seb a Szíveden, újabb nagy tövis, amelyet fejedbe szúrtak, Jézusom…
Szeretnék egyezséget kötni Veled, ha megengeded.
Íme ajánlatom: távolítsd el fejedbõl azt a nagy tövist és add nekem! Megõrzöm mindaddig, míg az Atya kegyelmet és világosságot nem ad annak a papnak, hogy felismerje hibáját, valamint azt, hogy õ Hozzád tartozik.

Vassula, úgy legyen! Legyen úgy, ahogy kéred! Elfogadom áldozatodat. Gyermekem, légy áldott! Nem egyedül könnyezek, a te Szent Édesanyád is sír.
Jöjj hozzánk, ily módon és osztozz velünk!
Ez a vihar is le fog csendesedni, az Atya mindent lát. Gyermekem, egész völgyeket fogok felforgatni, és hegyeket fogok alapjaikból kiemelni, ha veszélyt jelentenek szeretet-költeményeim számára, amelyek megtérésre szólítanak titeket.
Szeretet-üzenetem tovább fog terjedni. A Sátán szorítása meg fog gyengülni, szájkosarat teszek rá. A Szeretet mindig a közeledben van, és idõnként benéz a szobájába 1 , hogy minden rendben van-e ott, ahol pihenni szokott. Jahve vagyok. Virágom, Szent Béda van melletted.

Õ kicsoda?

Jahve szeret téged.


1 az én szívembe, Isten pihenõhelyére

2016. május 24. MEGÖNTÖZÖM GYÜMÖLCSÖMET

1988. március 3.

Vassula, tedd széppé Egyházamat! Mezítláb lépj tulajdonomba!1 Vidd magaddal üzenetemet, ne nézz se jobbra, se balra, járj velem! Az Ecclesia új életre támad, összegyûjtöd õket Atyád házában, és megáldod õket. Megmentem õket a gonosztól, és én, a Magasságbeli közöttetek leszek, és te az én szájammal fogsz szólni. Közeledjetek Istenetekhez mindnyájan, akik utánam vágyakoztok, és teljétek el gyümölcsömmel! Jöjjetek, jöjjetek mind, akik szerettek, és kövessétek útjaimat, jöjjetek és teljetek el! Egyétek gyümölcsömet, és még többet fogtok kívánni.

Jöjjetek mind, akik szomjúhoztok, igyatok belõlem, és még többre fogtok szomjazni. Aki az én erényeimet követi, sohasem szégyenül meg. Aki megteszi, amit kérek, megdicsõít engem . Ó Vassula, elhagynálak-e valaha? Hallgass meg, széppé fogom tenni kertemet, megöntözöm gyümölcsösömet, meglocsolom virágágyásaimat, felragyogtatom a rendet. Én fogok leírni minden szót. Én az Úr, saját céljaimért, saját dicsõségemre vezettelek be téged misztériumaim tudományába.

Szeretett Atyám, határtalanul szeretlek. Megteszem!

Jöjj, ne feledd, mi ketten…


1 Ez azt jelenti, hogy alázatosan és lélekben szegényen.

2016. május 23. AZ IRGALOM VÉGTELEN ÓCEÁNJA VAGYOK

Rhodos, 1991. augusztus 13.

Ó Jahve, Istenem és Atyám, mosolyogj ránk!

Uram?

Én vagyok. Én vagyok az, Jahve, a te Abbád.

Ó Istenem, könyörülj nyomorúságunkon!

Virágom, én, Jahve, a te Istened, végtelenül irgalmas vagyok. Az irgalom, a könyörület és a gyengédség végtelen óceánja vagyok. Nektek adtam törvényemet, de nem elég csupán hangoztatni, hogy ismeritek törvényemet, meg is kell valósítanotok! Nem elég mondani, hogy hisztek abban, hogy Én vagyok, azt kívánom, hogy szeressetek és imádjatok!
A gonosz lelkek is hiszik, hogy Én vagyok, csakhogy õk nem szeretnek és nem imádnak engem. Figyelnek hangomra, de nem szeretnek engem.
Legyetek hûségesek hozzám, és ti, akik az én ivadékaim vagytok, jöjjetek hozzám, a ti Abbátokhoz, és vigasztaljatok! Fáradt vagyok, és ti, akik meg tudtok vigasztalni engem, csupán kis maradék vagytok. Ti vagytok a nyájban a legkisebbek, és rajtatok nyugszik tekintetem. A ti Abbátok mondja nektek trónjáról: örök szeretettel szeretlek benneteket! Legyetek áldottak!

MEG TUDOM SZELIDÍTENI A KONOKSÁGOT

1991. augusztus 13.

Uram, bocsáss meg nekünk, amiért valóban nem tudtuk értékelni nagy szeretetedet, nem tudtuk értékelni nagy áldozatodat, nem tudtunk szeretni és egységben maradni. Újból és újból megismételjük tévedésünket.
Ó, Uram Jézus, a Te segítségedre van szükségünk ahhoz, hogy észhez térjünk.
Jöjj, és ments meg minket! Az istenség 1 koszorúja leesett fejünkrõl. Tekints ránk és lásd nyomorúságunkat, szánalomra méltó züllöttségünket, érzéketlenségünket azzal szemben, ami szent. Fordíts vissza Magadhoz, látogass meg minket!
Ahogy engem meglátogattál, látogasd meg többi gyermekedet is, és mutasd meg nekik Szívedet!

Ezt akarom hallani minden ajakról Vassulám: “Jézusom szeretlek, mentsd meg lelkemet, és mentsd meg mások lelkét is!”
Így imádkozz e szegény lelkek megtéréséért! Mondj kilencedeket, és meg foglak hallgatni. Meg tudom szelídíteni a konokságot. Ezért imádkozz Szentséges Szívemhez, és a többit én magam teszem meg.


1 az isteni élet

“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”