2016. április archívum

2016. április 14. MEGESKÜDTEK, HOGY ELLENED FORDULNAK

1995. november 21.

Hiába fáradoztam volna? A semmiért dolgoztam a kimerülésig? Pedig veled voltam egész futásom alatt. Te adtad karizmámat Istenem, ezért voltál Te az én Erõm.

Vassulám, miért mondod így, hogy “Erõm voltál”? Miért beszélsz múlt idõben? Még szolgálatomban állsz, és folytonosan erõsítelek. Még most is én vagyok a te Erõd és mindenkor én leszek… Nem fáradoztál hiába, és nem a semmiért küldtelek. Rám hagyatkozásod csodákat tett Lelkem által. Egyetlen nap alatt megszülethetõ-e egy ország? Ugyanígy az egység sem jöhet létre egyetlen nap alatt, mert választottaim közül sokan követik saját útjukat.

Egy hangot küldtem a nemzetekhez, hogy beszéljen gyermekeimnek, vigasztalja meg és fordítsa vissza õket hozzám. Gondoskodtam magokról, hogy vesd el a kiengesztelõdés földjén, és elláttalak lelki kenyeremmel, hogy Szavam jóllakassa a nélkülözõket. Még nincs vége futásodnak, Vassula, mert arra teremtettelek, hogy fegyverem légy a romboló ellen, aki sokakat megvakít népembõl. Semmitõl sem kell félned, mivel veled vagyok…

Igen, a romóboló világ feletti hatalmával rabul ejtette lelküket. Neve olvasható a Szentírásban:a három tisztátalan lélek, akik háromszöget alkotnak. E három tisztátalan lélek a sárkánynak, a vadállatnak, és a hamis prófétának 1 szájából származik. Felébresztette õket hangod, mivel te az én visszhangom vagy, és ezért megesküdtek, hogy kelyhemet feldöntve elhallgattatnak téged. Megesküdtek, hogy ellened fordulnak és megtámadnak. Kicsi angyalom, a te törékenységed által fogom lefegyverezni a hatalmasokat. Semmiséged által fogom kinyilvánítani erõmet és megdöntöm országaikat. Meríts bátorságot, leányom, és helyreállítom az igazságot. Megáldalak.


1 vö. Jel 16,13.

a

2016. április 13. KERESZTEM SZAVA A SZERETET

1990. szeptember 10.

Jahve Sabaoth, vígy vissza minket,
ragyogtasd ránk arcod, és megmenekülünk. 1

Béke legyen veled! Támaszkodj rám! Nem hiába neveltelek, nem azért kezdtem el veled ezt a művet, hogy befejezetlenül hagyjam. Megáldottam művemet, hogy megdicsőítsen engem. És te, te, aki semmi vagy, és semmi adományod sincs, amit nekem felajánlhatnál, a te válladra tettem igámat, hogy megzavarjam a bölcseket, szétszórjam őket, és megmutassam nekik, hogy amíg kitartanak álláspontjuk mellett, addig én, az Úr nem nyilatkoztatom ki magamat előttük.
És te leányom, igen… álmélkodj zavarodban választásom miatt, mert ugyan ki mondhatja: “Megtisztítottam szívemet, megtisztultam bűneimtől.” Bár üldözőid süketek tanításomra, mégis azt remélik, hogy felhasználhatnak valamit ellened. Bizony mondom neked, az asszonyok szülöttei közül még nem láttak nálad kisebbet!
A rajtad ejtett seb engem is megsebez.
Igen, e nemzedék egészben véve házasságtörő… de meg akarom menteni nemzedékedet, ahogy téged is megmentettelek, még ha ki is kell őket vinnem a sivatagba, hogy ugyanazt tegyem velük, amit veled tettem 1 Szemük elé tárom mezítelenségüket, és bűnbánatuk első szavára repülve megyek hozzájuk, ahogy hozzád is repülve jöttem, és akkor angyalaim jelenlétében elénekelem nekik szeretetem énekét.
Letérítem őket tévedésük útjáról, és megadom nekik szeretetem kegyelmét.
Megfogom kezüket, hogy visszavezessem őket házamba, ahol megmutatom nekik Szentséges Szívem minden gazdagságát, azokat a kincseket, amelyeket Szívem a végső időkre tartogatott: hogy ezt a kialvóban lévő pislákoló lángot emésztő tűzzé élesszem, hogy világosságot adjak azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában élnek.
Vassula, leányom, üldözőid megkísérlik, hogy leszakítsák rólad ruháidat, amelyeket én adtam neked, és elrabolják tőled ékszereimet! De megígérem neked, hogy minden kezet távol tartok tőled, mely hozzád közelít. Véget akarok vetni kicsapongásaiknak és csábításaiknak.
Olyan figyelmeztető jelet akarok állítani, amely szilárd és mindörökre megmarad:

A királyok Királyát,
Isten Bárányát,
az Elsőt és az Utolsót,
Isten Igéjét,
a Feltámadottat,
Krisztust, a Megváltót,

hogy megszüntessem Egyházam elleni lázadásukat, és véget vessek Szavam és képmásom hamis bemutatásának.
Most nem beszélek hasonlatokban, egyenesen megmondom, hogy olyan nevet találnak ki, amely nem az enyém, és nem én vagyok: egy hamis krisztust, élettelen képet, hamis istent, melyet alattomosan a hamis ökumenizmus leple alá rejtenek… de megígérem neked gyermekem, hogy végül én fogok győzni. Legyőzöm korszakotok hamis tanítóit.
Odaadom nektek Szentséges Szívem rejtett kincseit, ajkatokra adom keresztem szavait, a szeretetet minden misztériumával, jelével és csodájával együtt. Majd e szavakra emlékeztetem pásztoraimat: “vezetés és szolgálat.” Azt fogom tanácsolni nekik, hogy ne viselkedjenek úgy, mint a hatalmasok, akik tekintélyüket éreztetik a szegényekkel.
Aki naggyá akar lenni a szegények között, az legyen a szolgájuk.
Aki első akar lenni közöttük, legyen az utolsó hozzám hasonlóan, aki nem azért jöttem a világra, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak, és áldozatul adjam sokakért életemet.
És te, kisgyermek, ne félj tőlem! 3 Mindörökre megőrzöm benned világosságomat! Imádkozz korszakod megmeneküléséért és megtéréséért!
Megáldalak. Áldj te is engem és szeress!


1 Zsolt 80,3.
2 Jézus a tisztítótűzhöz hasonló tisztulásra utal, amikor Isten szemével láttam bűneimet
3 Féltem, mert Jézus nagyon felindultan szólt hozzám.

a

2016. április 12. ÉN VAGYOK A TI LEGJOBB BARÁTOTOK

Villeneuve, Svájc,
1992. július 10.

“Új éneket énekeltek a trón, a négy élõlény és a vének elõtt. Az éneket senki sem tudta megtanulni, csak a földrõl megváltott száznegyvennégyezer.” 1

Uram?

Én vagyok. Én beszélek, azért ne kételkedj! Szentséges Szívem Vassulája, engedd meg, hogy néhány sort írjak e délutánra!

Drága barátaim! Lejöttem az égbõl, hogy új szeretet-himnuszt énekeljek nektek, és emlékeztesselek benneteket hûséges szeretetemre.

Én vagyok a ti legjobb barátotok,
a ti drága, Szent Társatok.

Mindvégig mellettetek voltam, és bár sokszor nem vettetek tudomást rólam, veletek maradtam, hogy éreztessem veletek jelenlétemet. Valahányszor ellenem akartatok lázadni, én, az Úr, telve könyörülettel, jobb kezeteknél fogva Szívembe vontalak, hogy megmutassam nektek végtelen szeretetemet.

Lelkem áldottja! Nem vagy egyedül. Mindig veled vagyok, hogy megvigasztaljalak és vigyázzak rád, ahogy a szeme világára vigyáz az ember. Ne mondd: “Sötétség van körülöttem.” A közeledben vagyok, hogy kivezesselek ebbõl a sötétségbõl. Csak annyit kell mondanod: “Jöjj, Uram!”, és én repülve jövök hozzád, gyermekem. Éjjel és nappal várom, hogy rám hagyatkozz, ne késlekedj!
Teljesen bízzátok magatokat rám, hogy képesek legyetek az én világosságomban lenni! Ha szerettek engem, meg fogjátok engedni, hogy azt tegyem, amit a legjobbnak gondolok számotokra. Ne féljetek! Ajánljátok fel nekem szíveteket, és én Szentséges Szívembe teszem és magamba olvasztom szíveteket. Ha úgy van, ahogy mondjátok, és szerettek engem, el fogjátok énekelni a nemzeteknek új szeretet-himnuszomat, hogy dicsõítsetek engem, és új életet adjatok minden léleknek.
Felkínáltam nektek Szívemet, ti is felajánlanátok nekem a tiéteket? Mellettetek van a Szeretet, megáldalak benneteket és családjaitokat szeretetem sóhaját hagyva homlokotokon.
Legyetek egy!

Szent Édesanyánk szól:

Mellettetek vagyok, hogy megvigasztaljalak benneteket, de nekem is, aki Édesanyátok vagyok, szükségem van a ti vigasztalásotokra, mert nagy az én Szívem aggodalma. Sok gyermekem lázad a Magasságbeli ellen. Szükségem van imátokra! Ajánljátok fel imáitokat az én szándékaimra!
Vassula, mondd meg nekik, hogy éljenek úgy, mint Isten gyermekei!


1 Jel 14,3.

a

2016. április 11. NAGYRA TARTOM IGYEKEZETEDET

USA, 1996. december 9.

Légy békében! Mondd meg tanácsadódnak: “Örömmel tölt el, hogy végre kivirágoznak ajkadon Szentséges Szívemrõl való elmélkedéseid! 1
Tudom, hogy Szívemet mindig mennyországnak tekintetted, de nem volt ennyi alkalmad Szívemrõl beszélni, mint most. 2
Az Egyház elhanyagolta Szentséges Szívem tiszteletét. Kedves volt tõled, hogy egyik alkalommal osztoztál szomorúságomban és fájdalmamban. 3
Nagyra tartom igyekezetedet, amit Szívem megdicsõítése érdekében fejtesz ki. Ahogy tudod, elég vagyok önmagamban, de téged választottalak és Vassulámat, hogy felkínáljátok a világnak mindazt, amit csak tudtok azért, hogy rábírjátok e Szív fogadására, amely szereti az embereket. Áldozataitok 4 tetszenek nekem. Gondoskodom arról, hogy Szívem gazdagságával betöltsem minden szükségeteket. Ahogy már észrevettétek, nektek adtam három angyalomat 5, hogy kísérjenek benneteket. Igen… beleértve három arkangyalomat is.
Ne félj hát! Az egész mennyország veled van. Sok az olyan hívõ, aki segíteni fog neked. Légy bátor!
Veled vagyok. IC


1 O’ Carroll atya a Szentséges Szív kincseirõl beszélt, amelyeket Jézus a mi idõnk számára tett félre.
2 Jézus olyankor ad erre alkalmat, amikor imatalálkozóra utazunk, ahol meghallgatnak az emberek.
3 Cap de la Madeleine-ben O’Carroll atyának különleges élménye volt.
4 O’Carroll atya és az én áldozataim
5 Bob, Pat és Tom a nevük

A katolikusok nem fogadhatják el a pápa buzdításának azon elemeit, amelyek veszélyeztetik a hitet és a családot.

akatolikusoknemfogadjakal

Ferenc pápa Amoris Laetitia című apostoli buzdításának kihirdetése a zsinati folyamat lezárását jelzi, amelyet olyan kísérletek uraltak, amelyek aláássák a katolikus tanítást olyan kérdésekben, mint az emberi élet, család, házasság, olyan kérdéseket is érintve, mint például a házasság felbonthatatlansága, a fogamzásgátlás, a reprodukció mesterséges módjai, homoszexualitás, „gender ideológia” és a szülők és gyermekek jogai. A katolikus egyház tanításának eltorzítására tett kísérletek gyengítik az egyház természeti és természetfeletti rendjének igazságáról tett tanúságát és fenyegetik a család jólétét, különösen a leggyengébb és legsérülékenyebb tagjait.

Az Amoris Laetitia apostoli buzdítás egy nagyon hosszú dokumentum, amely a családdal kapcsolatos legkülönbözőbb témákat fejti ki. Sok olyan fejezete van, amely hűségesen tükrözi a katolikus tanítást, de ez nem csökkenti azoknak a passzusoknak a súlyát, amelyek aláássák a katolikus egyház gyakorlatát és tanítását. A „Voice of the family” az elkövetkező napokban és hetekben a szövegben lévő súlyos problémák teljes elemzését kívánja bemutatni.

A „Voice of the family” a következő kezdeti aggodalmait fejezi ki a pápai hivatal iránti legnagyobb tisztelettel és kizárólag azzal az őszinte vággyal, hogy segítse a papságot a katolikus tanítás kihirdetésében az élettel, a családdal és a házassággal kapcsolatban, hogy a család és annak legsebezhetőbb tagjainak valódi javát támogassa.

Úgy véljük, hogy az alábbi aggályok figyelembevételével eleget teszünk kötelességünknek, amelyek egyértelműen le vannak fektetve az Egyházi Törvénykönyvben, mely szerint:

A tudásuk, a kompetenciájuk és a presztízsük szerint, amellyel rendelkeznek, joguk és olykor kötelességük is, hogy kifejezzék véleményüket a szent pásztoroknak olyan ügyekben, amelyek az Egyház javára vonatkoznak és megismertetni véleményüket a többi keresztény hívővel a hit és az erkölcs egységének sérelme nélkül, tisztelettel a pásztorok iránt, és figyelemmel a közös előnyökre és a személyek méltóságára. (Canon 212 §3)

Az elvált és újraházasodottak Szentáldozáshoz engedése

Az Amoris Laetitia a 8. fejezet során (291-312) számos javaslatot tesz olyan megközelítésekre, amelyek előkészítik az utat „az elvált és újraházasodott” katolikusok számára, hogy szentáldozáshoz járulnának, anélkül hogy igazi bűnbánatot tartanának vagy megváltoztatnák az életüket. Ezek a bekezdések a következőek:

 1. a katolikus tanítás zavaros magyarázatai a halálos bűn természete és hatása, a bűn állandósága, és a lelkiismeret természete tekintetében
 2. ideológiai nyelv használata az Egyház hagyományos terminológiája helyett
 3. szelektív és félrevezető idézetek használata az Egyház korábbi dokumentumaiból

A korábbi tanítások pontatlan idézésének különösen aggasztó példája található a 298. pontban, amely II. János Pál pápa megállapítását idézi a ’Familiaris Consortio’-ból, hogy léteznek helyzetek, ahol súlyos okokból, mint például a gyermekek felnevelésében, ha nő és a férfi nem tesznek eleget ezen kötelességüknek, szétválaszthatók.

Azonban az Amoris Laeititia-ban II. János Pál mondatának második felét kihagyták, amely kimondja, hogy az ilyen párok „ magukra vállalják a felelősséget, hogy teljes megtartóztatásban élnek” (Familiaris Consortio, No. 84),

Továbbá a félrevezető idézet lábjegyzetében ezt olvashatjuk:

Az ilyen helyzetekben sokan, akik tudják és elfogadják a lehetőséget, hogy testvérekként éljenek, melyet az Egyház kínál számukra, rámutatnak arra, hogy az intimitás bizonyos kifejezései hiányoznak, „gyakran előfordul, hogy a hűség veszélybe kerül és a gyermek jóléte szenved” (Vatikáni Zsinat, Lelkipásztori konstitúció az Egyházról a mai világban Gaudium et Spes, 51).

A dokumentum erre a téves nézetre hivatkozik, de nem magyarázza, hogy miért hamis ez a megközelítés, amely nevezetesen az, hogy:

 1. Minden házasságon kívüli aktus eredendően bűnös, és soha nem indokolt eredendően gonoszat cselekedni, még annak érdekében sem, hogy jó a vége.
 2. A „hűség veszélyeztetett” a házasságon kívül nemi intimitás gyakorlása által, azonban a „hűség megélt”, amikor az érvénytelen kapcsolatban lévő személyek tartózkodnak a szexuális intimitástól az eredeti kapcsolatukhoz való hűségük miatt, amely érvényes.
 3. Az idézet azt sejteti, hogy a gyermekek szenvednek, mert a szüleik, Isten kegyelmének segítségével, tiszta életet élnek. Épp ellenkezőleg, az ilyen szülők adnak példát gyermekeiknek a hűség, a tisztaság és a bizalom megélésére Isten kegyelmének erejében.

A dokumentum idézi a Gaudium et Spes-t, de a részlet ki van ragadva a környezetből és nem támasztja alá a felhozott érvet. A szövegkörnyezet világossá teszi, hogy a Gaudium et Spes a nemzéssel összefüggésben beszél a házasságban élő katolikusokról, és nem azokról, akik érvénytelen élettársi kapcsolatban vannak. A teljes mondat a következő:

Ahol azonban a házas élet intimitása megszakad, a hűség néha veszélybe kerülhet és a termékenység minősége tönkremehet, mivel akkor a gyermekek felnevelése és a bátorság további gyermekek elfogadására egyaránt veszélyeztetett. (Gaudium et Spes, No. 51).

Ezért nehéz elkerülni azt a következtetést, hogy az apostoli buzdítás legalábbis felveti azt a lehetőséget, hogy a házasságtörő szexuális aktusok bizonyos esetekben indokoltak lehetnek, és helytelenül lett idézve a Gaudium et Spes, mintha az alapot adna erre.

Szülői jogok és a szexuális nevelés

Az Amoris Laetitia tartalmaz egy szakaszt „a szexuális nevelésre való igény” ( 280-286. bekezdések) címmel. Ennek a szakasznak a hossza meghaladja az 5 oldalt anélkül, hogy egyetlen utalást is tenne a szülőkre. Másrészről viszont utal „oktatási intézményekre”. Mégis a szexuális nevelés „a szülők alapvető joga és kötelessége”, amelyet „figyelmes útmutatásuk alatt kell elvégezni, akár otthon, akár az általuk kiválasztott és ellenőrzött oktatási intézményben” (II. János Pál pápa, Familiaris Consortio, No. 37). Ennek a nevelésnek az elmulasztását a szülők olyankor követik el, amikor a szexuális nevelést érintő szülői jogokat súlyos és tartós támadások érik a világ számos országában és a nemzetközi intézményekben. Ebben a részben az Amoris Laetitia nem hivatkozik semmilyen korábbi dokumentumra, ami egyértelműen megerősíti ezt a jogot, azonban idézi a frankfurti iskolával összekapcsolható pszihoanalitikust, Erich Fromm-ot. A dokumentum korábbi hivatkozása a szülői jogokra (84. bekezdés) nem kompenzálja a szülők kizárását ebből a részből.

Homoszexuális kapcsolatok

Az Amoris Laetitia, követve a korábban a zsinati dokumentumokban elfogadott megközelítést, utalást tesz arra, hogy az „azonos neműek kapcsolata” kínálhat „bizonyos stabilitást”és lehet egy fajta hasonlósága vagy kapcsolódása a házassághoz. Ez kimondja, hogy:

El kell fogadnunk a családi helyzetek sokféleségét, amelyek bizonyos stabilitást nyújthatnak, de „de facto” az azonos neműek kapcsolatát például nem lehet egyszerűen azonosítani a házassággal.(53. bekezdés).

Hatalmas a nyomás a nemzetközi intézmények részéről a család hagyományos értelmezésének elutasítására olyan nyelvezet alkalmazása révén, amely hivatkozik a család formáiban lévő „változatosság”-ra és „sokféleség”-re. Annak a következménye, hogy az „azonos neműek kapcsolata” is részét képezi a „családi helyzetek sokféleségének”, pontosan az, ami ellen a családot védő csoportok keményen harcolnak.

Ilyen nyelvezet használatával az apostoli buzdítás aláássa a családvédő mozgalmak munkáját, akik azért dolgoznak, hogy a család valódi értelmezését, és ennek következtében a gyermekeket védelmezzék, akik a család szerkezetétől függenek, amelyet Isten az ő jólétükért és egészséges fejlődésükért rendelt. Meg kell jegyezni, hogy a 251. bekezdésben az Egyház hiteles tanítása újra ki van fejtve, hogy „egyáltalán nincs alapja a homoszexuális kapcsolatokat bármilyen módon hasonlónak vagy akár analógnak tekinteni Isten házasságra és családra vonatkozó tervével”

„Gender ideológia”

Az Amoris Laetitia támogatja a „gender ideológia” központi elemét azt állítva, hogy ki kell hangsúlyozni, hogy a biológiai nemet és a társadalmi-kulturális gendert meg lehet különböztetni, de nem lehet szétválasztani (50. bekezdés). A gender-elmélet alapelvének elfogadása aláássa a dokumentum egyébként örvendetes kritikáját az ideológiáról és annak hatásairól. A hamis elképzelést, hogy a biológiai nem megkülönböztethető az ú.n. „gender”-től, először az 50-es években javasolták és ez az alapja a „gender-ideológiának”. A „gender-ideológia” következményeinek lehetetlen lesz ellenállni, ha a hibás alapelvei el vannak fogadva.

Támadások az ártatlan emberi élet ellen

Amoris Laetitia nem küzd meg a születendő gyermekeket, az időseket és a fogyatékkal élőket érő fenyegetések sokaságával. Konzervatív becslések szerint több mint egymilliárd születendő gyermeket pusztított el az abortusz az elmúlt században. Még a családok kihívásait megcélzó dokumentumban is, ami 264 oldalas, csak egy csekély számú hivatkozás van az abortuszra. Nincs megemlítve a megtermékenyítés mesterséges módja által okozott pusztítás, amely szintén millió ember életének elvesztését okozta. A születendő életeket érő támadások komoly vitájának hiánya ebben az összefüggésben egy súlyos mulasztás.

Fogamzásgátlás

Az Amoris Laetitia nem erősíti meg a fogamzásgátlás használatának katolikus tanítását. Az aggasztó elnézése annak, hogy a szexuális aktus nemző és egyesítő célját szétválasztják, a halál kultúrájának fő katalizátora, és az, hogy széles körben elterjedt az engedetlenség és tudatlanság az Egyház tanítását illetően ezen a területen, pontosan a hierarchiának köszönhető, mert nem mondja ki ezt az igazságot. A dokumentum értekezése a lelkiismeretről szintén hibás mind a 222. bekezdésben, amely a „felelősségteljes szülő” témájával foglalkozik, mind a 8. fejezetben, amely a nyilvános házasságtörésben élők Szentségekhez való engedését taglalja. A 303. bekezdés különösen aggasztó, főleg az alábbi állítás:

Mégis a lelkiismeret többet tehet, mint hogy felismeri, hogy egy adott helyzet nem felel meg objektíven az Evangélium teljes kívánalmainak. Azt is felismeri őszintén és becsületesen, hogy mi most a legbőkezűbb válasz, ami adható Istennek, és meglátja egy bizonyos morális biztonsággal, hogy ez az, amit Isten maga is kér az egyén korlátainak összetettsége közepette, miközben még nem teljesen objektíven ideális. Mindenesetre emlékezzünk, hogy ez a megkülönböztetés dinamikus, mindig nyitottnak kell maradni a növekedés új szakaszaira és új döntésekre, amelyek lehetővé teszik, hogy az ideális nagyobb mértékben megvalósuljon.

Úgy tűnik, ez a kijelentés elfogadja a „fokozatosság törvényének” hamis értelmezését és azt sugallja, hogy vannak bizonyos esetek, amikor a bűn nemcsak elkerülhetetlen, hanem akár Isten akarata is annak a személynek. Ez egyértelműen elfogadhatatlan lenne.

Következtetés

Ez csak egy rövid bevezetése a rendkívül nagyszámú problémának, amelyek az Amoris Laetitia-n belül találhatók. További vizsgálatokra lesz szükség, hogy teljesen kielemezzük a szöveg hatásait, de az már világos, hogy a dokumentum nem fejti ki világosan és hűen a katolikus tanításokat, és arra a következtetésekre vezethet, amelynek eredményeként a Katolikus Egyház megváltoztathatatlan tanítása sérül, és az a fegyelem is, ami elválaszthatatlanul erre épül. Ez a kezdeti áttekintés elegendő indokot ad, hogy úgy tekintsük ezt a dokumentumot, mint fenyegetést a katolikus hit egységére és a család javára nézve.

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy ezeket a kritikákat a pápai hivatal iránti legnagyobb tisztelettel gyakoroljuk, de laikus katolikusként ezt az Egyház jóléte iránti kötelességünk tudatában tesszük, és családvédőként, hogy megvédjük a családot és annak legkiszolgáltatottabb tagjait.

Forrás: https://www.lifesitenews.com/opinion/catholics-cannot-accept-elements-of-popes-exhortation-that-threaten-faith-a

http://petersziklaja.ml/a-katolikusok-nem-fogadhatjak-el-a-papa-buzditasanak-azon-elemeit-amelyek-veszelyeztetik-a-hitet-es-a-csaladot/

2016. április 10. MONDD NEKEM, HOGY REMÉLSZ BENNEM

1991. február 4.

Leányom, fogadd békémet!

Könyörülj rajtam, Uram! Kereslek, de nem talállak. Szólítalak, de mintha nem hallanám hangodat. Nem tudom, merre járok. Üldözõim vadásznak rám. Ha erõd meg nem véd, bizonyosan eltipornak.
Bárcsak galambszárnyam lenne, és Hozzád repülhetnék, Uram!
Mennyire szeretlek, Uram!

Béke leányom! Jöjj! Azt akarom, hogy fontosabb dolgokkal törõdj! Folytonosan segítelek, hogy az ima magasabb szintjére juss. Én mindig melletted vagyok. Légy erõs! Szenvedélyesen szeretlek, és szeretetem megmarad.
Drága lélek, légy türelmes! Mindent felfedek a maga idején, igen, mindennek megvan a maga ideje. Szentlelkem leszállt rád, hogy megpihenjen benned, ezért ne aggódj semmiért!
E világ fejedelmének 1 nagy a hatalma, és azért kapta, hogy beigazolódjon az Írás. Azért mondom neked ezt, hogy megértsd… Soha ne kételkedj jelenlétemben! Veled vagyok, hogy a tökéletesség útján vezesselek, de senki sem éri el a tökéletességet, Vassulám, csak keresztem által.
Értsd meg, hogy az önmegtagadás visz a tökéletesség útjára! Engem megdicsõítesz, te pedig megtisztulsz. Tudom, hogy milyen vonakodva és nehezen fogadja el lelked e rendkívüli utat, amelyet neked adok. Ez is egyik oka annak, hogy téged választottalak. Arra vágytam, hogy egyszerû és gyenge eszköz, egy semmi legyen a kezemben, hogy megszégyenítsem a bölcseket és a tanultakat. Olyan lelket akartam, akinek nincs semmi tudása.
Én választottalak téged, és nem te választottál engem. Szent Istened vagyok! Azért jöttem, hogy sátrat készítsek benned. Úgy leptelek meg hirtelen mint lágy szellõ, mint szél, amelyrõl senki sem tudja honnan fú. Támaszkodj rám most! Vezetni fogom lépteidet. Sohasem hagylak el. Az én világosságomban élsz, megörökölted szeretetemet, lélek. Ezért:
Remélj leányom, mondd nekem, hogy bennem van reményed!

Jahve Uram, Benned van reményem.

Higgy leányom! Mondd nekem, hogy mindenek felett hiszel bennem, és mondom neked, hogy lelked elnyeri jutalmát. Higgyél bennem! Azzal magasztalj engem, hogy felajánlod nekem hitedet.

Jahve Uram, hiszek Benned, és hiszek ígéretedben. Bízom Benned.

Szeress leányom! Mondd nekem, hogy teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes elmédbõl szeretsz engem. Mutasd meg nekem, hogy szereteted tiszta. Kedves, mutasd meg nekem, hogy úgy szereted felebarátodat, mint magadat.

Taníts meg engem Jahve Uram, hogyan szeresselek Téged, és hogyan szeressem felebarátomat úgy, mint magamat!

ÉN VAGYOK. Tanítvány?

Igen Uram?

Higgy bennem, szeress, és juss el a tökéletességre!
Nem vagy egyedül! Még alvás 2 közben is melletted vagyok. Tudd, hogy a menny örvendez, mert szenvedéseid 3 árán megmentettem egy lelket. Irántam való szereteted által felmelegítettem egy szívet. Ne félj Vassula leányom! Fogadd békémet, és tisztelj azáltal, hogy hûséges maradsz hozzám! Vess meg mindent, ami nem szent! Szomjazz mindenre, ami én vagyok! Megmunkáltam talajodat, hogy jó termésed legyen, és kitartásod által 4 én munkálkodtam és küszködtem benned.
Én emeltem magamhoz lelkedet. Mondom neked, nagy az én irgalmam! Bárcsak tudnád, és teljesen felismernéd, hogy mit kínáltam fel neked! Olyan vagyok hozzád, mint az anya. Úgy óvlak, mint egy igen gondos anya a gyermekét. ÉN VAGYOK. Az elmúlt években felfedtem elõtted Arcomat.

Igen Uram, felfedted.

Én, a Világosság, eljöttem hozzád, és világosságot gyújtottam sötétségedben. Boldog vagy, hogy velem voltál ezekben az években?

Igen Uram, olyan boldog vagyok, mintha a Paradicsomban lennék.

Várj, és meglátod, hogy milyen boldog leszel a Paradicsomban! Imádkoztam érted az Atyához, hogy nézze el igen nagy gyengeségedet, Vassulám, és hogy tartsa meg erõdet azáltal, hogy saját erejét adja neked. Megmondtam, hogy végül meg fogsz dicsõíteni engem. Imádkozz gyermekem, hogy legyen béke ezen a világon! Szeress engem, légy áldott!


1 a Sátánnak
2 lelki alvásod
3 fizikai fájdalmam volt hátamban, és lelkileg is szenvedtem
4 ezt se tulajdonítsd magadnak!

 1. február 4.

A TI UTATOK A KERESZTÚT, MI A GOLGOTA MAGASLATÁRA VEZET

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

Köszöntelek testvérem az Atya, a Fiú és a Szentlélek szent nevében, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből.

Imádkozzunk testvérem! Áldassék és dicsőítessék a mindenható Atya Isten, a megváltó Fiú Isten és a Szentlélek Úr Isten, mindig és mindörökké. Ámen.

Szent irgalmad legyen rajtunk, és szerető szíved könyörüljön meg rajtunk, kik itt a földön feléd kiáltunk. Vedd el rólunk haragod megérdemelt büntetését, a te végtelen szereteted által mérd haragod nagyságát ránk érdemtelenekre, és atyai szíved legyen védelmünk és menedékünk a nehéz napokban. Ne hagyj árván bennünket, kik feléd sóhajtunk, kik Szent Fiad keresztje alatt állnak és irgalomért kiáltanak feléd. Szent Fiad keresztáldozatához kapcsolják életüket, hogy értelmet nyerjen a földi életük. De ne büntesd őket mindazokkal, kik szent nevedet csak káromlás formájában ejtik ki, rette­netes szájukon, hanem lásd meg nagy akarásukat, mi feléd tör a szabad akaratukon keresztül. Ne taszítsd el magadtól Atyám őket, hisz szent Fiad mondotta:

“Ki hozzám jön, senkit sem taszítok el magamtól.”

Emlékezz rá ó Atyám, mert te is mondottad, mert a te Szent Fiad többször hangsúlyozta:

“Nem magamtól beszélek, azt mondom, mit Atyámtól hallottam.” – mert mint szent Fiad kinyilatkoztatta:

“Én és az Atya egy vagyunk, mert én őbenne és ő énbennem lakozik.”

Emlékezz ó, Uram szavaidra, mint ahogy megemlékeztél a szövetségről, mit Ábrahám­mal kötöttél és elküldted a megváltó Jézus Krisztust, hogy bűneinktől megváltva felkínálja az isten-gyermekség méltóságát, mit ember elérhet, csak a te szent Fiad, Jézus Krisztus keresztáldozatához kapcsolódva. Mert az ember egymagában semmi és senki. Csak ha szabad akarata által neked adja lelkét, te csodát teszel benne. Ezekre tekints ó Atyám, kik szent Fiad, szent sebeibe rejtezkedve kiáltanak feléd a megváltói szeretet által, hol a Fiú elviszi őket az Atyához és bemutatja őket, kiket megőrzött végtelen szeretete által a te számodra. Ó, Atyám! Hallgasd meg könyörgésünket, kik a világért könyörgünk Hozzád és Szent Fiad által könyörögnek ezért a nemzedékért!

Könyörülj a világon és irgalmazz és kegyelmezz a tieidnek! Uram, Jézus Krisztus kiömlött szent véreddel mosd meg lelkeiket, és könyörüljön meg szíved ezen a Földön. Tisztítsd meg Uram a salaktól Szent Mihály arkangyal által. Taszítsd vissza a sátánt és gyermekeit a poklok fenekére, hogy uralma megszűnjön ezen a bűnös Földön.

Adj Uram új Földet, ahol Szent Fiad lesz a Király és a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz a Királynő, hogy csak neked éljünk és csak neked szolgáljunk Örök Atya. Ámen.

Testvérem! Munkálkodjatok és ne lankadjon erőtök és hitetek! Legyetek apostolok. Ne féljen a ti szívetek semmitől. Mert még hajatok szála sem görbülhet meg Atyátok tudta nélkül és ha Atyátok megpróbáltatásokat küld is rátok, az mind az ő akaratával és tudtával történik, mert nincs az a rossz és nincs az a baj, amiből ő ki nem vehet benne­teket. Mert erőtökön felül nem enged kísérteni, mert ami fölötte van, azt az ő végtelen szeretete leveszi a vállaitokról. Mert csak az bukik el, aki nem használja fel erejét száz százalékosan, mert az üdvösség is áldozatot követel. Mert a megváltás sem történt áldozat nélkül- de milyen áldozat árán! – mert Uratok Istenetek; Jézus Krisztus isteni hatalmánál fogva más formáját is választhatta volna a megváltásnak. Az, hogy ő ezt az utat választotta, azért tette először is, hogy fogható bizonyságát adja végtelen szeretetének, másodszor pedig példát adott nektek, hogy az ő útján csak áldozattal, alázattal, szeretettel és hittel lehet járni, hogy megérkezzünk hozzá, az egyedül üdvözítő Istenhez.

Ezért testvérem tanuljatok meg kereszttel járni, a ti utatokon. Legyen a ti utatok is keresztút, mi a Golgota magaslatára vezet, hol Krisztus, az Isten Báránya, egyesül övéivel, hol a jó Pásztor bőséges legelőre viszi az ő megtépett, megfáradt nyáját és az Atya letöröl szemünkről minden könnyet. Ámen.

Testvérem, gondolatban járjátok végig a ti Uratok keresztútját naponta és erőt kaptok minden nap, hogy ti is úgy tudjátok végigvinni kereszteteket, ahogyan a megváltó Jézus Krisztus.

Vegyétek magatokat semmibe, alázkodjatok meg, csak a cél lebegjen szemetek előtt és megmentitek a világot! Ámen.

Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg a mindenható Örök Atya, ki a rejtekben is lát, ki hajad szálát is számontartja. Üdvözítsen a megváltó Jézus Krisztus. Világosítson meg a lelket betöltő Szentlélek Úr Isten és vezessen a te keresztutadon Jézusodhoz, Istenedhez. Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom érted és veled. Ármin.

2016. április 9. ELHANYAGOLTÁTOK KERTEMET

1988. április 5.

Dicsõség legyen Istennek! Akarsz-e Jézussal dolgozni?

Igen Szûzanyám, taníts meg kérlek, hogy engedelmeskedjek Neki. Növeld hitemet, szeretetemet és reményemet!

Megteszem. Igyekezz engedelmeskedni, gyermekem! Fogadd békémet! A Bölcsesség fog tanítani téged. Tégy mindent az Õ kezébe, Õ nem hagy el. Itt van Jézus .1

Ne feledd, ezek a kötelékek örökké tartanak. Mindig melletted vagyok. Jöjj, imádkozz a lelkek megmeneküléséért! Azt kívánom, hogy elmélkedj szenvedésemrõl! Ezen a héten feszítettek keresztre. Soha ne kételkedj mirhám, ékesítsd Egyházamat! Ne engedd, hogy bárki elvegye tõled azt az adományt, amit tõlem kaptál. Lámpásodat sohasem hagyom olaj nélkül, mindig fel fogom tölteni. Az Ecclesiának szüksége van rád. Házam romokban hever.

Vassula! Nektek kell régi alapításomat újjáépítenetek, meg kell újítanotok falait; újítsátok meg szentélyemet! Én vagyok az Úr, és az én erõmmel fogjátok a régi romokat újjáépíteni, és régi alapításomat felékesíteni. Újítsátok meg falait, és én életre keltek minden halottat. Felébresztem a tetemeket, életre keltem õket újra. Ez lesz a nagy visszatérés, az életbe való visszatérés, mert ragyogó harmatom szépít meg téged, teremtés! Kiterjesztem országomat, és örvendezni fog az egész mennyország! Elhanyagoltátok kertemet, de én, az Úr, aki õrzõje vagyok, szenvedélyesen szeretlek benneteket, és nem tudom elviselni, hogy kevés megmaradt virágomat tövis és tüskés bokor fojtsa el. Elérkezett az idõ, hogy megtisztítsam és kiirtsam a töviseket és a tüskés bokrokat, hogy bimbóim virágba szökkenhessenek, és széppé tegyék kertemet . Az igazságosság fog uralkodni. Én, az Úr, felszólítom õket, hogy kössenek velem békét; akik nyitottak, azok visszatérnek hozzám és bûnbánatot tartanak. Ti mindannyian, akik kerestek engem, és arra vágyakoztok, hogy megismerjétek szeretetem útjait, jöjjetek és meg fogjátok hallani kiáltásomat a kereszten. Szeretetre, szeretetre, szeretetre van szükségem! Teremtés, nyisd ki szívedet és én meggyógyítalak és megvigasztallak.

Péter, gyûjtsd össze a nemzeteket, helyezd õket Szívembe! Keresztemrõl szólítalak: “Tápláld minden bárányomat Péter!” Újra megkérdezlek Péter: jobban szeretsz-e, mint ezek? Ha igen, ne hagyd, hogy a káinok meggyõzzenek, maradj állhatatos! Olyan törvényeket kérnek majd tõled, amelyek igazságosnak látszanak, azért, hogy minden lélekkel tetszésük szerint bánhassanak. Ezek a törvények emberektõl származnak. Ne engedd, hogy rábeszéljenek! Emlékezz arra, hogy milyen vagyok én, az Úr. Szelíd és alázatos vagyok. Légy a tükörképem! Ha közelségemre vágyakoznak, miért nem figyelnek hangomra? Ajtójuk elõtt állok, és zörgetek. Miért nem akarnak meghallani? Közelségemre vágyakoznak, és mégsem hallanak engem. Ez hitehagyásuk miatt van, amely olyan áthatolhatatlanná vált, mint az iszap. Itt vagyok, várom, hogy megnyissák szívüket, de félretolnak, elnyomnak engem. Emeljétek fel tekinteteteket és meglátjátok Megváltótokat. Ismerjetek fel! Ne tapossatok rá Gondviselésem mûveire! Ha nem kínáltok békét gyermekeimnek, senki sem követ benneteket. Az én békémet adjátok gyermekeimnek! Ne lepõdjetek meg azon, hogy milyen gyenge eszközöket használok fel arra, hogy rajtuk keresztül nyilvánuljak meg. Én; az Isten azt választom, aki nekem tetszik. Leányom, hagyatkozz rám, bízzál bennem! Mi ketten?

Igen, Uram.

Jöjj!


1 Jézus a bal oldalamon állt, és lábára mutatott, amely össze volt kötve az enyémmel.

2016. április 8. AZ EGYSZERÛSÉG ÉS A SZEGÉNYSÉG ELBÛVÖL ENGEM. A SZERETET SZENVED.

1988. március 23.

Jézus?

Én vagyok. A Szeretet fog gyõzni. Szeretet vagyok. Fogadd békémet, ne félj, én vagyok az, Jézus. Elindulnál? Várok rád, kedvesem. Rávezetlek arra, hogyan szeress engem. Már másokat is megtanítottam erre. Kedvesem rávezetlek. Imádkozz Vassulám! Legyen tudomásod az ördög csapdáiról, mert ha teremtésem nem akar megváltozni vagy bûnbánatot tartani…

Uram! Hogyan van az, hogy azt mondod “ha”, máskor meg azt mondod, hogy meg fogsz változtatni minket és el fog jönni a Te országod? Nem értem.

Figyelj és megérted. Megadtam nektek a választás szabadságát. Én, az Úr és az Uralkodó, a Világosság szállok le hozzád, teremtés. Ebben a sûrû sötétségben szállok le, felkínálom Szívemet kezemben, hogy megmentselek benneteket és rátok ragyogjak. Azért jövök, hogy lemossam ellenem elkövetett számtalan bûnötöket és megbántástokat. Azért jövök, hogy visszahívjalak titeket magamhoz. Azért jövök, hogy egyesítsem Egyházamat. Azért jövök, hogy emlékeztesselek arra, hogy én, az Úr, kinek adtam a hatalmat és a mennyország kulcsait. Azért jövök, hogy benneteket megtanítsalak, miképpen tiszteljétek Édesanyámat, és hogy hajtsátok meg térdeteket elõtte, mert saját kezemmel koronáztam meg õt, mint a mennyország Királynõjét.

Teremtés! Óvakodjatok az ördögtõl, mert megkétszerezi erõfeszítéseit, hogy kelepcébe csaljon benneteket, miközben úgy tesz, mintha nem létezne, hogy mesterkedhessék anélkül, hogy félnének tõle.

Ó teremtés, az ördög hatalmas pusztulást készít elõ számodra. Keresztemrõl kiáltok! Teremtés, térj vissza hozzám! Ne engedd, hogy arra késztessen, hogy megtagadj engem, és ezáltal csalogasson kelepcéjébe! Imádkozz, imádkozz a lelkek visszatéréséért, taníts meg minden lelket azokra az imákra, amelyeket adtam neked. 1 Tanítsd meg õket ezekre az imákra! Szeretlek benneteket, szeretlek benneteket .

Ne fáradj bele, leányom, hogy térdenállva közeledj hozzám és térdenállva írj. Megváltód vagyok, a te Võlegényed, mindent megosztok veled, jöjj, vigasztalj, fáradt vagyok.

Ó jöjj, Uram!

Jézus fáradtnak látszott, széles válla kissé meghajolt, szomorú volt. Én is ugyanazt éreztem. Örömet akarok szerezni Neki. Naponta imádkozom, hogy fogadja el felhívását a pápa. Remélhetõleg pénteken, 25-én megkapja Jézus üzenetét Õszentsége..

Akarsz-e jelenlétemre emlékezni, Vassula?

Igen, Uram, akarok.

Mi ketten!

Igen, mi ketten, mindörökké. 2

Béke veled lélek! Vassula, fáradt vagyok, fáradt, mert látom mennyire nincs szeretet és egyszerûség. Mit érnek számomra a szertartások és az áldozatok, ha nem szeretik egymást? Virágom, van-e nagyobb öröm, mint mezítlábas tanítványaimat látnom, amint egyetlen bottal kezükben õrzik bárányaimat? Szeretem az egyszerûséget. Az egyszerûség és a szegénység elbûvöl. Igazi tanítványaim mezítláb jártak, de gazdagok voltak lélekben . Vassula, bátorság! Keresztre feszítettek, enyéim feszítettek keresztemre. Megosztjuk keresztemet, én és te, te és én. A Szeretet szenved…


1 Szent Bernát “Legkegyesebb Szûzanya, Mária” kezdetû imája, a Szent Mihály ima és a Bizalom kilence de a Szent Szívhez. Ezeket az imákat mondom el mindennap írás elõtt. Néha kétszer is.(Lásd A három imádság)
2 Jézus ma fáradt és szomorú.

ELLENÁLLÁS A PÁPAI LIBERALIZMUSSAL SZEMBEN

http://i0.wp.com/www.riposte-catholique.fr/medias/2016/04/20150214_115435.jpg?w=770

Jézus varratlan ruha darabjai egy Argenteuil nevű Párizs közeli kis város katedrálisában vannak, rengeteg zarándok látogatott el hozzá; ez alkalomból 15 bíboros fogalmazott meg ellenállást és küldött fel a vatikáni pápai titkárságra, tiltakozásul, hogy a Pápa néhány napon belül beakarja jelenteni, hogy könnyítéseket léptet életbe a házasság felbontás szentségre vonatkozóan, a gyónás és az Eucharisztia szentségeire vonatkozóan; Müller kardinális 20 oldalban fogalmazta meg tiltakozását érvekkel alá támasztva. A tiltakozó dokumentumot a Le Figaro napilap is közzétette.

http://www.riposte-catholique.fr/osservatore-vaticano/amoris-laetitia-cardinaux-sopposent

Megjelent a hamis próféta apostoli buzdítása a családról és házasságról

Ferenc pápa integrációt, pozitív jövőképet és reményt szorgalmaz a mai világ és társadalom problémái közepette élő családok számára – mondta Christoph Schönborn bécsi érsek a latinul Amoris laetitia (AL), magyarul A szeretet öröme kezdetű apostoli buzdítás vatikáni bemutatásán pénteken.
A több mint kétszázhatvan oldalas dokumentum a Vatikánban 2014 októberében tartott rendkívüli, valamint a 2015 októberében rendezett rendes püspöki szinódus zárójelentéseinek szélesebb rendszerben való összefoglalását és ezek egyházfői kiegészítését tartalmazza. A „családban való szeretetről” szóló apostoli buzdítás nemcsak a klérushoz, hanem a keresztény házastársakhoz és a világi hívőkhöz is fordul.
Christoph Schönborn bíboros – saját szülei válását említve – kijelentette, hogy Ferenc pápa apostoli buzdítása integrációt szorgalmaz minden „sérült” család számára az irgalmasság rendkívüli szentévében. Hozzátette: az egyház a múltban túlzottan absztrakt családképet vázolt fel, „eltávolodva a konkrét élethelyzetektől”.
Kijelentette: Ferenc pápa az egyházban „újít anélkül, hogy szakítana a múlttal”.
A kilenc fejezetből álló teológiai dokumentum a családnak az egyházban és a mai társadalomban való helyzetét, szerepét, küldetését, kihívásait és nem utolsósorban problémáit érinti. „A családok java alapvető a világ és az egyház jövője számára” – fogalmaz az apostoli buzdítás, hangsúlyozva, hogy „keresztényekként nem mondhatunk le a házasság példaként való felmutatásáról csak azért, hogy ne sértsük meg a mai érzékenységet, divatból vagy kisebbségi érzésből az erkölcsi és emberi zülléssel szemben”.
A dokumentum – a szinódusok nyomában – számtalan családpolitikai-szociális témát érint a migrációtól kezdve az otthonteremtés anyagi nehézségeiig, a szétszakított családokban felnövő gyerekektől a magukra maradó fiatalok és idősek helyzetéig. Szól a családokat sújtó szegénységről, betegségről, a drogfüggőségről, a kiskorúak és a nők elleni erőszakról, az élet védelméről. Hangsúlyozza, hogy a mai családokat minden korábbinál jobban terheli a jövőtől való aggodalom. Tanácsokat is ad, hogy a házasélet nehézségeit hogyan kell „türelemmel és jóindulattal” leküzdeni.
„El kell kerülni az ítéleteket, amelyek nem veszik figyelembe a különböző helyzetek összetettségét, és figyelemmel kell lenni arra, hogyan élik és szenvedik meg az emberek helyzetüket” – írta Ferenc pápa.
A „korunk drámájának” nevezett, egyre nagyobb számú válások miatt az apostoli buzdítás ítélkezés helyett „kísérést” szorgalmaz az elvált és polgárilag újraházasodott hívők számára, akik nem részesülhetnek egyes szentségekben: „nem érezhetik magukat kiközösítve az egyházból (…), integrálni kell őket a keresztény közösségekbe minden lehetséges módon az egyház élő tagjaiként”. Hangsúlyozza, hogy a házasságokban és családokban kialakult helyzetekért nem minden fél egyformán felelős, ezért a következmények is eltérőek lehetnek.
A dokumentum leszögezi, hogy a keresztény család egy férfi és egy nő közötti házasságon alapul. Ugyanakkor elutasítja a homoszexuális emberekkel szembeni diszkrimináció minden formáját. „Ferenc pápa nem osztályozza az embereket, azt látja, hogy a családok élete dinamikusan változik. Útmutatást kíván adni, túllépve a mai gondolkodásmódon, amely teherként kezeli a családokat” – mondta Schönborn bíboros.
A dokumentumhoz csatolt szentszéki összefoglaló szerint az AL kulcsszava a „konkrét”, gyakorlatias hozzáállás és a „felismerés”, vagyis „elméletek és ideológiák helyett az apostoli buzdítás a tapasztalat nyelvén szól. Nem az ideális, ellenkezőleg az eltérő körülmények között élő, igazi családokról szól, pásztori figyelemmel az egyházat körülvevő valóság iránt”.
Az AL nem tartalmaz doktrinális újdonságot, módszertanit azonban igen. Ahogyan Ferenc pápa fogalmaz „újfajta bátorítás”, „mivel nem minden doktrinális, erkölcsi vagy pásztori vitát kell egyházi tanítással megoldani”. Bizonyos kérdésekben „minden egyes országban vagy térségben lehet a helyi kultúrában gyökerező megoldásokat találni a hagyományokra és a helyi kihívásokra való figyelemmel”.
Arra a kérdésre, hogy a jövőben várhatók-e doktrinális módosítások, Lorenzo Baldisseri bíboros, a püspöki szinódus főtitkára úgy válaszolt, hogy „az egyház utját járva halad előre”.
A dokumentum a Szent Családhoz intézett imával zárul. Ferenc pápa egyházi dokumentumok mellett Martin Luther Kinget, Erich Fromm pszichoanalitikus-szociológust és a Babette lakomája című dán filmet is idézi.
Az AL szövegét a Vatikán több nyelven közölte. Federico Lombardi szentszéki szóvivő hangsúlyozta, hogy a gyorsan végzett fordítások miatt hivatalosnak az olasz változat tekintendő. MTI

“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”