2016. április archívum

2016. április 22. JÖJJ GYERMEKEM, JÉZUS ITT VAN A SZOBÁDBAN!

1993. május 20.
Jeruzsálem

Királyom:

ÉN VAGYOK. Királyod az Õ békéjét adja neked. Szeress!… ízleld meg könnyeim keserûségét! Engedd meg, kedvesem, hogy megpihenjek szívedben! Ó, mennyire szeretem ezt a helyet! Vigasztalj meg te, aki enyém vagy, vigasztalj leányom!…

Istenem, ki olyan, mint Te?

Figyelj Szívemre, és értsd meg, miért ontok könnyeket. Fogsz-e imádni engem ma éjjel is? Jöjj, gyermekem, Jézus itt van a szobádban… 1 Azért sírok, mert Szent Istenedet súlyosan megbántják… 2 Koldusként állok minden ajtó elõtt szeretetet koldulva, de nem kapok választ, ó… olyan kevesen figyelnek… jöjj, és imádj, jöjj, és gyógyítsd be Sebeimet szereteteddel!… Érezd jelenlétemet!… Jesuah melletted áll, és te vagy az, gyermekem, akire rábíztam érdekeimet. Ne félj! Mindig szelíd vagyok. Állítsd helyre házamat, ó szeretetem gyermeke, maradékom, ivadékom…

Az istenek Istene beszél hozzám. Hogyan maradhatnék csendben? Mit nem mutatna meg az igazaknak? Csodát mûveltél a halottakkal.

„Hiszen ki olyan a felhõk közt,
mint az Úr,
az Isten fiai közül
ki hasonlít Hozzá?” 3

Most légy olyan, mint a lámpás, és fényt árasztva dicsõíts engem! Kelj fel, és védd meg ügyemet! Ó Vassiliki, meg fogom mondani neked mindazt, amit meg kell tenned, és te nagy bátran meg fogod tenni. Senki sem fog bántani, és tudni fogják, hogy ÉN VAGYOK jár veled. Keresztem szentségre vezet téged. Félelem nélkül beszélj! Mindaz tõlem való, amit adni fogok neked, légy ezért szorgalmas, és szolgálj engem most kicsim, aki igen értékes vagy számomra… Lakj bennem, és ne félj! Én, én sohasem foglak elhagyni téged. Prédikálj, oly módon, ahogyan én prédikáltam neked! Kelts életre ugyanúgy másokat, ahogyan én keltettelek téged életre, és tedd õket az Igazság tanítványaivá!… Az Ecclesia újból életre kel. Béke! Imádkozz és dicsérj engem! Mi ketten?

Igen!

Én, Jézus megáldalak munkádban tanúsított állhatatosságodért. JC


1 a szívedben!
2 Jézus rám bízta bánatát.
3 Zsolt 89,7.
a

2016. április 21. KÉSZÍTS HELYET SZENTLELKEM SZÁMÁRA!

1995. február 27. Indonézia

Még mindig zavarban vagyok választásod miatt, Uram, és mindazért, ami velem történik!

Ne légy zavarban! 1 Én vagyok az ég és a Föld Ura. Mondom neked, a semmit is oltárrá tehetem, és minden kincsemet is rárakhatom. Mondd, honnan kaptad a tudást, az erõt és a buzgóságot az evangélizálásra?

Szentlelkedtõl, Uram.

Igen. Szentlelkem hatalma által. Készíts helyet most Szentlelkem számára, hogy elhintse benned a mennyei magokat! Engedd, hogy Szentlelkem megmûvelje talajodat és földi édent készítsen benned! Engedd meg, kedvesem, hogy Szentlelkem elégessen minden elszáradt növényt benned, hogy égi palántákra és zsenge szõlõskertekre cserélje! Engedd, hogy Szentlelkem Paradicsommá tegye lelkedet, ahol mi 2 megérezhetjük, hogy alázat, béke, szeretet és öröm vesz körül minket! 3 Igen, engedd, hogy Szentlelkem gyökeret verjen lelked közepében, és második Paradicsommá változtassa! Így készíts helyet most Szentlelkemnek, hogy benned éljen és továbbra is tanítson téged, hogy igaz életet élj bennünk! 4 Most mondd e szavakat:

Uram add nekünk országodat,
hogy elnyerjük a romlatlanságot és az istenséget 5
és örök életünk legyen!
Amen.

Tanuld meg, hogy csak azok a magok hozhatnak benned bõséges gyümölcsöt, amelyeket Szentlelkem hint el! Ezek nélkül az isteni magok nélkül lelked megmûveletlen sivatag és a szárazság földje marad! Ezért leányom, ne jöjj zavarba Szentlelkem cselekedeteit látva… Jöjj tanítványom, evangélizálj gyülekezeteimben! IC


1 Ez parancsként hangzott.
2 a Szentháromság
3 A Paradicsom magjai és palántái.
4 A Szentháromságban.
5 az isteni életet

a

2016. április 20. SZENTELD NAPPALAIDAT ÉS ÉJSZAKÁIDAT AZ IMÁDSÁGNAK, AZ ÁLDOZATNAK ÉS A BÛNBÁNATNAK!

1992. június 5.

Kicsim, mindhalálig védelmezd bátran az igazságot! Továbbra is add át magadat nekem, a te Istenednek, és szenteld nappalaidat és éjszakáidat az imádságnak, az áldozatnak és a bûnbánatnak! Ajánld fel nekem akaratodat, és az ellenségnek nem lesz alkalma arra, hogy megközelítsen téged. Õrizd meg az igaz tanítást, amit tõlem tanultál, és ne bánkódj, amikor vádlóid megrágalmaznak! Keresztemrõl egységre szólítalak benneteket, ezért ne veszítsétek el bizalmatokat, mert én, a Feltámadott hívok mindenkit. Nem te hívod õket, hanem én, Krisztus, a te Megváltód hívom szétszéledt juhaimat. Vassula, légy szelíd és türelmes vádlóiddal, mert nem tudják, mit tesznek.
Ha úgy szereted õket, ahogyan én szeretlek téged, gyermekem, és ha áldozatként adod oda magad, akkor örömet szerzel nekem. A te áldozatod árán fogom helyreállítani házamat, és sok lelket fogok visszahozni magamhoz. Keresztemet, az egység keresztjét bíztam rád, aki kisebb vagy legkisebb gyermekeimnél. Az egység keresztje nehéz, de szeretettel és türelemmel kell viselned! Légy visszhangom, és hirdesd mindenkinek Szentséges Szívem végtelen gazdagságát. Hirdetned kell, hogy az egység csak a szeretetre és az alázatra épülhet. Maradj hûséges hozzám, a te Uradhoz, és ne feledd, hogy Atyám kifejezetten arra teremtett téged, hogy dicsõíts minket 1 . Állj helyt, és ne sodródj el a viharral! Melletted vagyok. Ne félj! Az igazság hangja erõsödni fog. Igen, hûséges segítõm, mindazt meg fogod kapni Lelkemtõl, amit el kell mondanom. Szavaim olyanok lesznek, mint a lámpás, mely a szent lámpatartón világít. Szavaim olyanok lesznek szájadban, mint a kard. Kinyitom szájadat, hogy félelem nélkül szólj. Légy bátor, gyermekem, én magam veszem kezembe ügyedet. Figyelj, vádlóid ma homályban vannak, de meg fogsz menekülni kardjuktól. Ez … 2 ez a te menedéked! Érted? Itt vagy te… Én vagyok a te Erõd, a te Erõsséged. Bár szüntelenül veri hátadat a korbács, ne veszítsd el bátorságodat! Ne feledd, hogy én önként, zokszó nélkül adtam oda hátamat a ti üdvösségetekért. Te vagy az, papom, akit a világ vissza fog utasítani, mert azt az igazságot tanítod, amit én adtam neked. Te nem magadtól beszélsz, nem, a leírt szavak az enyémek, a te Abbád szavai. Benned élek, és te énbennem. Te az én templomom vagy, és tebenned élek. Most hogy felöltöztettelek, még egyszer emlékeztetlek: Egyik szolga sem nagyobb Mesterénél! Ha a világ nem ismert fel engem, aki Mestere és Istene vagyok, és saját népem sem fogadott el, bár saját birtokomra jöttem, vajon felismerne-e és elfogadna-e a világ ma bárkit, akit én küldök? Nem fogadná el! Azért mondtam el neked, gyermekem mindezt, hogy emlékeztesselek, ha a világ üldözött engem, üldözni fog téged is. Ha rajtam sebet ütöttek, rajtad is sebet fognak ütni. Ha kigúnyolták és nevetségessé tették Királyukat, akkor egész háza népén is gúnyolódni és nevetni fognak. Ha engem, az õ Istenüket keresztre feszítettek, titeket is fel fognak vinni a Kálváriára és keresztre fognak feszíteni.

Vassula, a te futásod még nem ért véget… Ajánld fel nekem életedet, mint egy jó katona, mivel szolgálatomba vettelek és elküldelek ebbe a szent ütközetbe, hogy küzdj a tévedés ellen, és kelts félelmet a Sátánban és egész birodalmában. Ne félj a rád törõ szenvedésektõl! Légy bátor a megpróbáltatásokban! Légy olyan türelmes, amilyen én vagyok. A Sátán ma sokakat megtéveszt közületek. Közöttetek van a megtévesztés embere, aki tévedéseit terjeszti az emberek tudatlan és álmos sokaságában, mert jobban szerették saját kedvteléseiket, mint engem, Istenüket. Egyesek a vallásosság külsõ látszatát keltik, de elvetették belsõ erejét, Szentlelkemet. Aki az én szolgám és az én házam népéhez tartozik, biztos lehet abban, hogy megtámadják, de hûséges segítõm, hamarosan hazaviszlek mennyországomba. Imádkozz és hozz áldozatot, imádkozz és hozz áldozatot! Olykor tekints nyomorúságosságodra, hogy ne ess kísértésbe! Soha ne légy elégedett önmagaddal! Tekints nyomorúságodra, hogy ébren maradj és vigyázz! Vesd meg és alázd meg magadat, hogy mindig fel tudjalak magamhoz emelni és tökéletesíteni tudjalak. A Sátán hatalmas, de már nem sokáig. Remélj Vassulám, dicsérj és dicsõíts engem! Én, Krisztus vagyok az, aki benned beszél.


1 A Szentháromságot
2 Jézus mindkét kezével Szívére mutatott, amely mintha lángolt volna, de lángja arany színû volt,

a

A hamispróféta mondja…

Ferenc pápa mondja…

foretold_8

Ferenc pápa élete, saját szavaival c. könyvében

foretold_9

118-119. oldalon

Vannak idők, amikor egy pap szerelmes lesz és újra kell értékelnie hivatását és életét. Akkor el kell mennie püspökéhez és elmondani neki: „Megváltoztattam elhatározásomat… nem tudtam, hogy valami ilyen szépet fogok érezni… valóban szeretem ezt az asszonyt” – és kérni fogja, hogy elhagyhassa papságát.

És mit kell tenni ilyen esetekben?

Én vagyok az első, aki megosztom ezzel a pappal az életemet; vele vagyok; elkísérem őt az ő lelki útján. Ha biztos az elhatározásában, még segítek is neki, hogy munkát találjon.

[Ferenc pápa bátorítja a papokat, hogy elhagyják papságukat és megszegjék örök fogadalmukat, melyet Isten előtt tettek?]

120-121. oldalon

Gyakran mondom, hogy az egyetlen dicsőség, amink van, ahogyan Szent Pál mondja, az, hogy bűnösök vagyunk.

[Szent Pál nem mondja ezt!]

Ez az, amiért számomra a bűn nem egy folt, melytől meg kell tisztulnom […]

Ez a bűn problémája. 4 évig Argentína bűnös életet folytatott, mert nem vállalt felelősséget azok iránt, akiknek nem volt munkájuk, vagy élelmük.

[Ez a felszabadítás teológiája, melyet két előző pápánk elítélt!]

2013. június 13-i homíliájában:

Az igazi kiengesztelődés azt jelenti, hogy Isten Jézusban felvette bűneinket és ő lett a bűnös értünk. Ha pl. gyónni megyünk, ez nem jelenti azt, hogy mi elmondjuk bűneinket és Isten megbocsát nekünk. Nem, nem azt jelenti! Jézus Krisztus felé tekintünk és azt mondjuk: „ez a Te bűnöd, és én újra vétkezni fogok.” És Jézus szereti ezt, mert ez volt a küldetése: hogy bűnössé váljék értünk, hogy megszabadítson minket.” Ez a szépsége és a „botránya” a Jézus által hozott megváltásnak.

Ferenc pápa hangsúlyozza, hogy ami meghatározza a keresztény élet „oszlopát”, nevezetesen az, hogy „Krisztus bűnné vált értem! És az én bűneim ott vannak az Ő testében és az Ő Lelkében! Ez – mondja a pápa – őrültség, de ez szép, ez igaz! Ez a Kereszt botránya!”

[Ferenc pápa azt mondja, hogy azt kellene mondanunk Jézusnak: Újból vétkezni fogok. Habár, Jézus a Bibliában a házasságtörő asszonynak azt mondta: „Menj, és többé ne vétkezzél”. És Ferenc pápa azt mondja, Jézus bűnössé vált és a mi bűneink az Ő Testében és Lelkében vannak. Eretnekség?]

2013. július 8-án a Lampedusában bemutatott szentmisén homíliájában:

Szeretettel gondolok azokra a muzulmán bevándorlókra is, akik ezen az estén kezdik a Ramadán böjtjét, amely remélhetőleg elegendő lelki gyümölcsöt fog teremni.

[Eretnekség? Sohasem várhatunk lelki gyümölcsöt egy hamis vallástól.]

Egy pápai meghallgatáson 2013. szeptember 27-én:

Kérdem tőletek: hogyan viselkedtek az Úr jelenlétében? Amikor meglátogatjátok az Urat, amikor a tabernákulumra néztek, mit tesztek? Szó nélkül… ”De én beszélek, szólok, gondolkodom, elmélkedem, figyelek…” Nagyon jó! De megengeditek az Úrnak, hogy reátok tekintsen? Átadjátok-e magatokat az Úr tekintetének? Ő ránk tekint és ez önmagában egyfajta imádság. Átadjátok magatokat az Úr tekintetének? De hogyan teszitek ezt? Ránéztek a tabernákulumra, és átadjátok magatokat, hogy rátok nézzen… ez egyszerű! “Egy kissé unalmas, én elalszom”. Ha elalszol, hát elalszol! Ő mégis néz rád.

[Ferenc pápa azt mondja, rendjén való, ha elalszunk a Szentséges Tabernákulum előtt!]

2014. január 20-án, egy menekült csoport számára a Szent Szív plébánián:

Megosztva tapasztalatainkat ennek a keresztnek hordozásában, hogy eltávolítsuk szívünkből a rosszat, amely megkeseríti életünket: fontos, hogy ezt összejöveteleitek alkalmával tegyétek.

Azok, akik keresztények, a Bibliával és azok, akik muzulmánok, a Koránnal. A hit, amelyet szüleitek belétek oltottak, mindig segíteni fog benneteket, hogy tovább lépjetek.

[Az egyetlen hit, amely segíteni fog benneteket előbbre lépni, az a keresztény hit.]

2013. november 29-i homíliájában:

A Szentírásban – magyarázta a pápa – Jézus nem válik haragossá, de színleli azt, amikor tanítványai nem értik meg Őt.

[Ez hazugság. Jézus haragja valóságos volt.]

2013. december 11-i homíliájában:

Ha Jézus visszajövetelére gondolunk az Utolsó Ítéletkor, amely megmutatja majd egészen az utolsó következményekig a jót, melyet minden személy megtett vagy elmulasztott földi élete során, realizáljuk, hogy egy misztérium előtt állunk, amely elborít bennünket, amelyet mi el sem tudunk képzelni.

A második ok a bizalomra fel lesz ajánlva nekünk annak a realizálásában, hogy az ítélet pillanatában nem leszünk egyedül… Milyen jó tudnunk, hogy ebben a helyzetben számíthatunk Krisztusra, a mi ügyvédünkre az Atya előtt, és ama sok fivérünk és nővérünk közbenjárására és jóakaratára, akik megelőztek bennünket a hit útján.

[Az Ítélet Napján Jézus NEM Ügyvédünk, hanem Bíránk lesz.]

2013. december 20-i homíliájában:

Jézus Anyja tökéletes képe volt a hallgatásnak – mutatott rá a pápa. –

Hallgatott, de szívében mennyi mindent mondott az Úrnak! ’Te, azon a napon és máskor, ami szerint olvassuk, azt mondtad, hogy ő nagy lesz, azt mondtad nekem, hogy neki adod Dávidnak, az ő ősatyjának trónját, hogy ő örökre uralkodni fog és most itt látom őt!’ Miasszonyunk ember volt! És talán arra vágyott, hogy azt mondja: „Hazugság! Félrevezettek engem!”

foretold_10

Buzdításában az Evangelii Gaudium-ban a 247. számnál:

A zsidó népre különleges módon tekintünk, mert Istennel való szövetségük sohasem lett visszavonva.

[Ez kifejezetten eretnekség? – szándékosan szembeállítva III. Jenő pápa ünnepélyes dogmatikai meghatározásával és a doktrínával, amelyet XIV. Benedek pápa tanít legfelsőbb magisztériumában az Ex Quo Primum-ban.]

Ugyancsak buzdításában, a muzulmánokról:

Sohasem szabad elfelejtenünk, hogy ők ‘vallják, hogy Ábrahám hitének megtartói, és velünk együtt az egy, irgalmas Istent imádják, aki az utolsó napon ítéletet tart az emberiség fölött.

[Eretnekség? Mert Jézus Krisztus fog ítéletet tartani az emberiség fölött az utolsó napon, és a muzulmánok visszautasítják Jézust. A muzulmánok nem ugyanazt az Istent imádják, mint a keresztények.]

Az Úr ezt mondta nekünk 2012. január 21-én:

„Hazugságai elbűvölik majd a katolikus hívők egy naiv csoportját. Ő a külvilágnak egy csodálatos és szeretetteljes karizmát fog bemutatni, mellyel a katolikus Egyház minden gyermekét meg fogja téveszteni… Őt élő szentként fogják kezelni. A szájából kiejtett egyetlen szót sem fognak kétségbe vonni. Ő is úgy fog megjelenni, mint aki természetfeletti tulajdonságokkal rendelkezik, és az emberek azonnal azt fogják hinni, hogy csodákra is képes. A neki ellenszegülőket kritikával illetik és eretnekséggel vádolják majd… Minden igazságot, melyek tanításaimmal kapcsolatosak, kiforgatnak. Minden hazugság lesz. Az üldözés kezdetben lassan és észrevétlenül fog kibontakozni.”

/A teljes üzenet./

2013. február 14-én:

Tanításaim igazságát hamarosan jelentéktelennek és hamisnak fogják bejelenteni. Atyám haragja Egyházam fertőzöttsége miatt a Földön hamarosan érezhető lesz szolgái között Egyházamban, Rómában. Ez az utolsó csata. Helytartóm elesett, Egyházam el fog esni, de hamarosan ismét felemelkedik.

/A teljes üzenet./

A fenti idézetek forrásai:

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/santa-marta-30272/

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/september/documents/papa-francesco_20130927_pellegrinaggio-catechisti_en.html

http://www.news.va/en/news/general-audience-we-will-not-be-alone-at-the-final

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/francecso-francis-francisco-30745/

http://www.news.va/en/news/pope-the-christian-life-proclaims-the-road-to-reco

http://www.gloria.tv/?media=590131

A cikk forrása: Heresies of ‘pope’ Francis

Fordította: Z. Katalin

www.masodikeljovetel.hu

A hamispróféta üzent a menekülteknek: Ti ajándékok vagytok!

Ferenc pápa a római Astalli-menekültközpont létrehozásának évfordulójára küldött videóüzenetben bocsánatot kért a menekültektől, amiért a „társadalmunk elzárkózik” tőlük, és ajándéknak nevezte őket. A pápa szerint a menekültek hídként köthetik össze a távoli népeket, a kultúrákat és a vallásokat.

A menekültek nem terhet, hanem ajándékot jelentenek – mondta Ferenc pápa a menekültekről a jezsuita rend által működtetett római Astalli-menekültközpont létrehozásának évfordulója alkalmából kedden küldött videóüzenetében.

„Túl sokszor nem fogadtunk be benneteket! Teherként, problémaként, költségként kezelnek, miközben ajándék vagytok” – mondta a katolikus egyházfő. A pápa bocsánatot kért „társadalmunk elzárkózása és közömbössége miatt”. Úgy fogalmazott, hogy a menekültekkel szembeni magatartást az a félelem okozza, amely szerint a társadalomban jelenlétük „élet- és mentalitás-változáshoz” vezethet.

Ferenc pápa kijelentette, a menekültek mindegyike „hídként kötheti össze a távoli népeket, megteremtheti a különböző kultúrák és vallások találkozását, út lehet közös emberségünk újbóli felfedezésére”. Hozzátette: „mindannyian idegenek és zarándokok vagyunk ezen a földön (…) a közösen tett út kevésbé ijesztő”.

A fenállása 35. évfordulóját ünneplő, római székhelyű Astalli-központot a nemzetközi Jezsuita Menekültszolgálat (JRS) tartja fenn. Évente több mint húszezer menekültnek nyújtanak segítséget csak az olasz fővárosban. Ferenc pápa 2013 szeptemberében látogatott el az Astalli-központba, ahol menekültekkel találkozott.

2016. április 19. ÉN VAGYOK VISSZATÉR

1991. március 4.

A Mindenszentekrõl nevezett alapfokú iskolában, ahová Jan Petit atya hívott meg.

Én vagyok. A Szeretet a közeledben van. A Szeretet nagylelkû. Ne feledkezz meg jelenlétemrõl, és nem fog megbotlani nyelved. Leányom, jöjj, és imádkozz velem az Atyához:

Atyám,
bár még éjszaka borítja ezt a Földet,
tudom, hogy felettem van
Jahve,
aki látja gyermekeit a sötétben,
és meg fog könyörülni rajtuk.
Hatalomban és dicsõségben
fog leszállni, hogy eloszlassa
ezt a fenyegetõ éjszakát
és fényes nappallá tegye.
Béke és szeretet tölt el minket.
Az õ világosságával telik meg lelkünk.
Én vagyok eljön,
Én vagyok visszatér,
Én vagyok velünk lesz!
Dicsõség a Magasságbelinek!
Amen.

(Késõbb azon tûnõdve jöttem az Úrhoz, hogy valóban elküld-e engem a világba, mint most, hogy utazzak és tanúságot tegyek. Mindennap utazzak autón, vonaton, vagy repülõn különbözõ helyekre, ez egyáltalán nem könnyû, sõt teljesen kimerít.)

Uram?

Én vagyok. Kicsim, örömtõl repes a Szívem, valahányszor megszólítasz. Bárcsak megértenéd ezt, gyermekem! Azt kérdezted, hogy útra kell-e kelned, hogy tanúságot tégy, ahogy most. Igen. Nem azért, mert szükségem van rád, Vassula, hanem azért mert ha elmész és tanúságot teszel Nevemben, az megdicsõít engem, téged pedig megtisztít. Virágom, megadom neked a szükséges erõt, a szükséges szavakat. Úgy viselkedj elõttem most, ahogy a Király érdemli! Úgy viselkedj elõttem, ahogy Szent Istened elõtt kell viselkedni! Én vagyok van veled. Jöjj gyermekem, akit megmentettem! Jöjj! Lépteid kövessék az én lépteimet, lábad az én lábamat, míg véget nem ér küldetésed! Mi ketten?

Igen, mindörökre össze vagyunk kötve.

Jöjj hát olyan gyakran hozzám, ahogy tudsz, és mindenkor eltöltelek. Hajolj hozzám, gyermekem, hogy felkészítsem füledet hangom felismerésére! Tégy eleget nekem gyermekem, és fejlõdni fogsz bennem. A Szeretet veled van, és megáld téged.

(Késõbb újból az Úrhoz mentem.)

Ó igen! Újra velem vagy! Ma este tökéletessé teszem beszédedet. Én magam fogok sok mindent megmagyarázni. Ismételd utánam e szavakat:

Jézus, érintsd meg szívemet!
Te vagy az én gyönyörûségem,
szólj hozzám!
Vezess
és alázz meg engem!
Amen

Légy gyönyörûségemre, és dicsõíts minden idõben! Szeretlek, ezért rajtad hagyom keresztemet. Én mindvégig hordoztam. Tisztelj és dicsõíts azáltal, hogy idõnként viseled keresztemet! Ezzel megpihentetsz engem. Jöjj!

2016. április 18. ÁLDD MEG NEVEMBEN GYERMEKEIMET!

Saint Louis, 1996. november 18.

Uram, Te magad vagy a Bölcsesség,
Te vagy az Élet és a Világosság bennünk,
dicséretet mondok
háromszorosan Szent Nevednek.
Igézze meg a jóság lelkemet,
hogy tükörképedben élhessek.

Te, aki mindenütt jelen vagy,
Szívem öröme és békéje,
jelenléted megnyugtat,
õszinteséged lángot gyújt bennem
és megmutatja,
hogy a Jóság ivadéka vagyok.
Dicsõség legyen
háromszorosan
Szent Urunknak!
Alleluja!

Szeretett gyermekem! Szentséges Szívem remeg a meghatottságtól. Mennyire vágytam erre, hogy ivadékom egy napon e szavakkal forduljon hozzám! Szavaid az örökkévalóságtól kezdve Szívembe voltak írva és én türelmesen vártam. Ó, mindig türelmesen vártam, hogy végre kimondd e szavakat!
Örvendj most jelenlétemnek igyál belõlem és egyél belõlem!… Nem hiába munkálkodtam benned, hogy felneveljelek.
Örvendj e kimeríthetetlen gazdagságnak, amelyet a ti idõtökre tettem félre és mutasd meg a világnak, ennek a világnak, amely hideggé vált és nem tud szeretni. Mutasd meg kimeríthetetlen kincsemet minden nemzetnek, és mondd meg nekik, hogy Szentséges Szívemnél nagyobb ajándékot nem kaphatnak.
És te, maradékom, áldd meg Nevemben gyermekeimet, azokat, akik elkísértek téged, mert nekem adták idejüket. 1 Igen! Szívem a könnyekig elérzékenyült. Szeretlek benneteket, teljes Szívembõl szeretlek… IC


1 Jézus hangja újból remegett a meghatottságtól.

2016. április 17. SOHASEM VAGYTOK EGYEDÜL, MINDIG VELETEK VAGYOK

1990. február 9.

Üzenet Sion számára, a kapucinosok kolostorában:

Béke legyen veletek ! Csupán szeretetet kérek tõletek!

Szeretett gyermekeim, én vagyok az, a ti Jézusotok, aki oly sok üzenetet adott nektek, hogy törvényemre és arra emlékeztesselek benneteket, hogy ki vagyok én. Ha Szavam lesz otthonotok, akkor lelketek hozzám emelkedik, és elér engem. Jöjjetek hozzám, mielõtt csalódnátok lelketekben! Jöjjetek, és gondolkozzatok mindazon, amit nektek adok. Jöjjetek, és fontoljátok meg kívánságaimat! Keressetek engem, szomjazzatok rám! Jöjjetek, és elmélkedjetek mindazon, amit nektek adtam, és fogadjátok szívetekbe Szavaimat! Azt akarom, hogy mindazt lendületesen megvalósítsátok és megbecsüljétek, amit nektek adtam.

Ó, szeretett gyermekeim… ha tudnátok, mennyire megsebzi Szentséges Szívemet, ha valaki közületek halogatja kérésem teljesítését… ha tudnátok, hogy mit kínáltam fel nektek, és most mit kínálok, örömötök teljes lenne. Dicsérjetek engem, Szabadítótokat egész nap és egész éjjel! Dicsérjetek engem, mivel saját kezembõl tápláltalak benneteket. Meghallottalak benneteket a magasból, és segítségetekre jöttem. Nem hallgatnátok rám?

Engedelmesen fogadjátok el tanításomat és kívánságaimat, amelyeket mint magokat belétek ültettem. Tegyétek meg, amit én, a ti Szabadítótok kérek, és ne csupán hallgassátok üzeneteimet, mert ezzel becsapjátok magatokat.

Szeretteim, akiket Szívem szeret, bizony mondom, hogy szívbõl fakadó imát kérek tõletek. Azt kérem, hogy imádkozzatok minden püspökért és papért. Azt kérem, hogy figyeljetek mindazok tanítására, akik engem képviselnek!

Azt kérem, hogy böjtöljetek, és tartsatok bûnbánatot! Azt kívánom, hogy olyan gyakran vegyétek magatokhoz Oltáriszentségemet, amilyen gyakran csak tudjátok! Azt kérem, hogy havonta legalább egyszer gyónjatok! Azt kérem, hogy mindennap olvassatok el egy részt a Szentírásból! Azt kérem, hogy áldozatot hozva nyújtsatok elégtételt másokért! Azt kérem, hogy imádkozzák a rózsafûzért, ha lehetséges mind a három titkot. Az a célom, hogy visszavezesselek benneteket az istenségre [a szerk. megj.: az isteni életre], hogy szentül éljetek, mivel én Szent vagyok. Ezek az én alapigazságaim . Azt kívánom, hogy naponta adjátok át magatokat nekem! A szeretet Forrása vagyok, és mindannyian meríthettek Szívembõl, hogy továbbadjátok ezt a szeretetet. Azt is kérem, hogy tanuljátok meg, hogyan kell engem imádni, és állandóan jelenlétemben élni. Jelenlétem is misztérium. Mindenkor emlékeznetek kellene arra, hogy SOHASEM vagytok egyedül, mindig veletek vagyok.

Jussatok el a tökéletességre… hadd virágozzék ki újból ez a kiszáradt föld! Nem kérek tõletek olyan dolgokat, amit nem ismertek, olyat sem, ami meghaladja képességeteket. Azt kérem tõletek, ami szent. Ami az enyém, az szent, a Testem Szent. Ezért jöjjetek, és egyétek Testemet, és igyátok Véremet, mert nem fordulok el attól, aki hozzám jön. Én vagyok az élet Kenyere.

Imádkozzatok, hogy az ördög meg ne tévesszen titeket! Ne engedjétek, hogy szemem könnybe lábadjon a szomorúságtól. Hirdessétek szeretetemet házatok tetejérõl! Hirdessétek, hogy szeretetem ízletesebb a bornál. Emlékeztetni foglak arra, hogy mindannyiotoknak van Atyja a mennyben, aki végtelenül szeret benneteket, és Neve olyan, mint a Belõle csorduló mirha, amellyel felken és megáld benneteket. Az Õ Neve: Szeretet .

Megáldalak benneteket. Homlokotokon hagyom szeretetem leheletét. A Szeretet szeret benneteket, és mindennap veletek van. Legyetek egy!

(A Szûzanya üzenete:)

Béke legyen veletek! Szeretett gyermekeim! Tegyetek úgy, ahogy az Úr kéri. Imádkozzatok azokért a fiaimért és leányaimért, akik messze vannak tõlünk! Imádkozzatok megtérésükért! Mindig azt keressétek, ami szent! Legyetek olyanok, mint a napraforgók, amelyek a Napot keresik, a Nap felé fordulnak, és fényét követik. Törekedjetek arra, amit az Úr kínál fel nektek, és dicsérjétek Szent Nevét!

Közeledjetek Hozzá mind, akik közelében akartatok lenni, és lakjatok jól gyümölcseibõl! Isten a ti Teremtõtök, és Nevelõtök is Õ lehet. Ne hagyjátok abba az imádkozást, amikor minden rendben van körülöttetek! Még örömötökben is imádkozzatok! Jöjjetek és dicsérjétek Õt, jöjjetek és magasztaljátok! Isten a ti Õrzõtök is. Bízzatok Benne, és Õ sohasem okoz nektek csalódást, mert az Õ világossága vezet benneteket a sötétségben. Tartsátok meg parancsolatait, szeretteim! Legyetek készségesek Atyátok kezében! Buzgón igyekezzetek elfogadni a Bölcsességet, hogy Nevelõtök és Tanítótok legyen! Növekedjetek a bölcsességben, növekedjetek az Úr Lelkében, hogy békében és teljes egységben legyetek az Úrral.

Még egy tanács a mai napra: járjatok a hit útján, és tartsátok meg a törvényt! Kérlek benneteket, éljetek üzeneteink szerint, elmélkedjetek üzeneteinken! Értsétek meg, hogy Jézussal együtt milyen nagy örömmel tanítunk benneteket, de örömünk csak akkor lesz teljes, ha teljesen legyõzitek közömbösségeteket, ha egészen átadjátok magatokat Istennek, és Õbenne bíztok.

Mindegyikõtöket megáldom. Ne feledkezzetek meg szent jelenlétünkrõl! Ne hagyjatok itt minket!… Imádkozzatok szeretett gyermekeim! Töltsétek ki napjaitokat a Szeretet jelenlétével!

2016. április 16. AKIK BUZGÓN KERESNEK, MEG FOGNAK TALÁLNI

1992. április 23.

Istenem, dicsõségedet racionalizmus, modernizmus, szekták és ateizmus vette körül. Megszentségtelenítették szent templomodat és sárba rántották Szentséges Nevedet. Szentélyedet romhalmazzá tették. Keselyûk prédájára hagyták az utakon gyermekeid holttestét. Még meddig maradsz távol Uram? Sokáig?

PÁSZTOR!

Hol vagy? A hitehagyás felfalja juhaidat, és a racionalizmus lerombolja aklaidat. Szelíden, gyorsan lépj közbe, nehéz lenne már ennél jobban összetiporni minket. Szent Neved tiszteletére segíts meg minket Urunk, Szabadítónk! A Te néped, az a nyáj vagyunk, amelyet Te legeltetsz.

Pásztor?

Pásztor, még meddig? Miért nem jössz? Ó lépkedj sietve e végtelen romokon! Hitehagyás terjed ott, ahol Szíved idõzött… Elpusztít mindent, ami kezedbõl származik.

Pásztorom!

Hangosan kiáltok Hozzád! Erõnk véget ér! Mondd, meddig kell még várnunk? Elérkezett az idõ, hogy irgalmazz nekünk, meghallgasd sóhajainkat, és kiáltásunk elérjen Hozzád!

Lélek? Én, a te Pásztorod, lehajoltam lakóhelyem magasából. Letekintettem a Földre a mennybõl, hogy halljam bárányaim sóhaját és megmentsem azokat, akiket borzalmas halálra ítéltek. Ahogyan

Szavam

lámpássá lett a te lábad elõtt és világossággá utadon, úgy fogom elterjeszteni Szavamat minden nemzetben, hogy mindnyájatokat természetfeletti világosságomba vonjalak, hogy amikor útra keltek, akadálytalanul haladjatok, és amikor futni akartok, meg ne botoljatok. Szeretem azokat, akik engem szeretnek. Akik buzgón keresnek, meg fognak találni engem! Azért adtam nektek Szívemet, hogy szeressetek. Szeressetek, és nagy dolgokat viszek végbe bennetek.
Kicsim, eljövetelem közelebb van, mint gondolnád.
Vassulám, azért jövök, hogy minden szívben én uralkodjak.
Meghallgattalak. Ne legyen szíved nyugtalan és ne szenvedjen, mert semmi sem állhat miközénk! Kérlek téged, szeretett menyasszonyom, légy állhatatos és higgy, hogy növekedhess bennem! Megáldalak. Bennem élj!

2016. április 15. FELTÁMASZTOM OROSZORSZÁGOT, AHOGY LÁZÁRT IS FELTÁMASZTOTTAM

1988. január 4

Vassula! 1 Ó Vassula! Egyik kedves lányom fekszik itt holtan! Egyik nõvéred!

Uram, ki fekszik holtan?

Az én szeretett leányom, Oroszország. Jöjj! Jöjj, és megmutatom. Nézd!

Isten a pusztaság szélére vitt, kinyújtotta karját és a távolba mutatott. Holtan feküdt ott leánya, az én nõvérem a perzselõ napon. Ott feküdt holtan a pusztaság közepén zsarnokság alól felszabadult teste, még halálában is elhagyottan. Egyedül halt meg, senki sem volt mellette, hogy megvigasztalja. Amikor ezt a fájdalmas képet megláttam, könnyekre fakadtam a szánalomtól. Keservesen sírtam.

Ne sírj, feltámasztom Oroszországot, Vassula. Dicsõségemre fogom feltámasztani, ahogy Lázárt is feltámasztottam.

Ó, Istenem, annyi fájdalmat adsz nekem!…

Ez a fájdalom, amit most érzel, semmi az enyémhez képest. Szeretem õt, Vassula – légy te is részvéttel iránta! Nem hagyom holtan fekve a tikkasztó szélben. Vassula, szeresd nõvéredet! Légy részvéttel iránta, menj el hozzá, szeresd! Szeresd, mert senki sem szereti! Vassula, Oroszország elhagyott engem és ellenem fordult. Ellenem fordult, amikor felnõtt. És amikor eljött az idõ; hogy szeretetre nyíljék, hívtam, hogy megosszam vele köpenyemet, de inkább elment. Érettnek érezte magát; azt gondolta, hogy képes lesz magát táplálni. Hátat fordított nekem és elment, mint a hûtlen feleség. Elmenekült. Kedvesem, tudod-e mit jelent egy leányt elveszíteni? Megszakadt a Szívem, sírtam. És mintha ez nem lett volna elég, büszkén, a legkisebb lelkiismeretfurdalás nélkül, nyíltan háborút hirdetett ellenem, Atyja ellen és minden szent vértanú ellen! Nem hitt többé bennem, nem imádott engem, nem remélt bennem és nem szeretett többé. Mintha elfeledkezett volna arról, hogy egykor mennyire szerettük egymást. Fiakat és lányokat adtam neki, de haragjában felkoncolta gyermekeimet, és úgy adta át õket a Sátánnak, ahogy az égõ áldozatot mutatják be. Majd, mintha ez sem lett volna elég, a Sátánhoz fordult, egyezséget kötött vele, hogy hûséges lesz hozzá és õt fogja imádni, ha cserébe megkapja tõle mindazt, amire vágyik. A Sátán beleegyezett azzal a feltétellel, hogy szabad kezet kap. A Sátán akkor teljesen elszakította tõlem. Nõvéred hagyta, hogy elvágyja kötelékeinket, a Sátán pedig arra ösztökélte, hogy bízzon benne. Amilyen álnok, elõször mocsaras vidékre vezette leányomat, ahol félelmében a Sátánra kellett támaszkodnia, hogy el ne merüljön az ingoványban. Megkérte a Sátánt, engedje meg; hogy teljesen rá támaszkodhasson. Vassula, ahogy egykor Jeruzsálem elmenekült házamból, a szentség házából, hogy erkölcstelen leánnyá legyen gyermekeit áldozati adományként sorra feláldozva, úgy leányom, Oroszország is bölcsnek tartotta, hogy ugyanazt tegye. Elõvette szent ajándékaimat, felajánlotta a Sátánnak, aki fegyverré változtatta mind. A Sátán elvakította õt dicsõségével, és mint vakot kivezette a mocsaras földekrõl, hogy a pusztaságba vigye szomjan halni. Láttam õt, amint ruhátlanul járkált, és saját vérében kínlódott. Hívtam õt, de nem akart figyelni. 2 Újból hívtam, de nem akart hívásomra hallgatni. Ehelyett megbántott engem arra szólítva húgait, hogy vegyék át erkölcseit, és amikor visszautasították, kardjával kényszerítette õket rá. Megmondtam, hogy “aki kardot ránt, kard által vész el”. Kenyerét kiadagoltam, hogy szükségét érezze az én Kenyeremnek, de õ inkább éhezett, mintsem belõlem táplálkozzék. Kimerülten és kiéhezve szétküldte húgait, hogy titokban folytassák gonosz mûveit; mert hiúságát maga a hiúság, a Sátán sugallta. Földje nem termett eleget önmaga táplálására. Nõvéred ellenségem “alattvalójává” lett. Leányom, ne dolgozz többet, holnap folytatom ezt az üzenetet. Jöjj, hadd áldjalak meg, leányom. Belõlem táplálkozz! Mi ketten?

Igen, Uram.


1 Isten hangja sürgetõen csengett, tele szomorúsággal.
2 A fatimai üzenetre?


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]